Giáo Án Đạo Đức 1:Kh Chuyen Mon

giáo án điện tử Tiểu Học Lớp 1 Đạo đức 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 10       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
dycx0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-27 13:53:00
Loại file
doc
Dung lượng
0.12 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
10
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG SƠN TRƯỜNG THĐÔNG XUÂN Số: 01/BDTX - THĐX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đông Xuân, ngày 05 tháng 10 năm 2017 KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG SƠN
TRƯỜNG THĐÔNG XUÂN
 
Số: 01/BDTX - THĐX
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
            Đông Xuân, ngày 05  tháng 10  năm 2017

    KẾ HOẠCH BỒI  DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2017-2018  
 Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Tiểu học;
Căn cứ Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo; ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ Công văn số 2057/SGDĐT-GDCN, ngày 06 tháng 9 năm 2017 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2017-2018;
Thực hiện Công văn số 460/PGD-ĐT   ngày  04 /10/2017, V/v Hướng dẫn công tác BDTX Giáo Viên năm học 2017-2018 của Phòng GD&ĐT Đông Sơn;
Trường TH Đông Xuân lập kế hoạch BDTX giáo viên – bậc Tiểu học năm học 2017-2018 với những nội dung sau đây,
 A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
I. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác triển khai Quy chế và Chương trình BDTX giáo viên.
1. Thuận lợi:
- Nhà trường thường xuyên được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Chính quyền địa phương, của Phòng giáo dục và các ban ngành đoàn thể. Hội phụ huynh học sinh tích cực và có nhiều đóng góp hỗ trợ cho các hoạt động phong trào của nhà trường.
- Đội ngũ CB-GV-NV có tinh thần đoàn kết và hướng phấn đấu tích cực để từng bước xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.
- Chất lượng giáo dục đạt chỉ tiêu đề ra hàng năm được giữ vững. Các lớp thực hiện  tốt chương trình mới.
- Công tác tổ chức được ổn định, nề nếp học sinh thực hiện khá tốt. Các em ngoan, lễ phép có tinh thần học tập tốt. Học sinh đạt nhiều thành tích cao trong các phong trào thi đua của ngành và địa phương tổ chức.

- Cán bộ giáo viên đều tự giác nghiên cứu công văn hướng dẫn của cấp trên  theo cổng mạng thông tin In-ter-net trước khi nhà trường tập trung triển khai Quy chế và chương trình BDTX.
- Có sự chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời của phòng GD- ĐT.
2. Khó khăn:
- Cơ sở vật chất chưa đầy đủ, các phòng chức năng cũng như trang thiết bị, đồ dùng phục vụ giảng dạy còn thiếu nhiều. ..
- Trình độ chuyên môn tay nghề của giáo viên không đồng đều, một số giáo viên lớn tuổi không còn ý phấn đấu, vươn lên, thiếu sự tìm tòi, nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học kịp thời, chưa có ý thức cao trong giảng dạy và có một GV chuyên môn Văn THCS được điều về dạy TH nên chất lượng chưa cao.
- Phương tiện dạy học hiện đại thiếu, không đáp ứng được  việc dạy học ứng dụng CNTT hoặc đổi mới phương pháp ( Máy chiếu đa năng chất lượng kém, không sử dụng được)
- Quỹ thời gian đầu tư cho việc tự học BDTX gặp khó khăn nên GV phải cố gắng rất nhiều.
II. Đặc điểm về đội ngũ
 
Số lượng CB, GV, NV
Trình độ đội ngũ CBQL               (BGH các trường, hoặc BGĐ các TTGDTX)
Trình độ đội ngũ giáo viên
Tổng số CB, GV, NV
CBQL
(BGH hoặc BGĐ)
Giáo viên
Nhân viên
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
Thạc sỹ
Đại học
Cao đẳng
Trung cấp
15
2
12
1
0
2
0
0
0
12
0
0
 
B. KẾ HOẠCH CHUNG
I. Mục tiêu của việc BDTX: 
Chương trình  BDTX giáo viên  là căn cứ của việc quản lý, chỉ đạo, tổ chức công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.
Nâng cao nhận thức và trình độ chính trị, đạo đức nhà giáo gắn với cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”; phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện - học sinh tích cực”; tiếp tục đổi mới quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường nhằm giữ vững danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia.

Giúp cán bộ giáo viên nhà trường nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Chủ trương của ngành về đổi mới công tác quản lí, đổi mới chương trình, phương pháp dạy học cũng như đổi mới kiểm tra, đánh giá xếp loại học sinh.
Xây dựng ở cán bộ giáo viên ý thức tự giác, chủ động, tích cực tự học, tự bồi dưỡng  không ngừng nâng cao kiến thức, năng lực sư phạm, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường khả năng ứng dụng CNTT, sử dụng các thiết bị dạy học nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy. BDTX giúp mỗi GV được tự mình đánh giá bản thân, được đồng nghiệp, các cấp quản lí trao đổi chia sẻ kinh nghiệm. Từ đó, vận dụng  những kiến thức, kĩ năng đã học tập qua BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ để mình không bị tụt hậu và luôn có ý chí phấn đấu đạt Chuẩn nghề nghiệp.
II. Nội dung BDTX: 
Căn cứ văn bản hướng dẫn về BDTX của các cơ quan quản lý cấp trên; căn cứ Chương trình BDTX của bậc học, cấp học ban hành kèm theo các Thông tư  số 32 ngày 08/8/2011 và Thông tư số 36 /2011/TT-BGDĐT ngày 18/8/2011 của Bộ GD&ĐT; căn cứ kế hoạch BDTX cá nhân của giáo viên và căn cứ vào tình hình cụ thể về chất lượng đội ngũ trong đơn vị để nêu những nội dung BDTX mà đơn vị sẽ tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, giáo viên trong năm học 2017-2018.
1. Khối kiến thức bắt buộc
a) Nội dung bồi dưỡng 1.
          - Thời lượng: 30 tiết/năm học
Cụ thể:
- Nắm vững Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;
- Nắm vững Công văn Số: 398 /PGD ngày 06  tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Đông sơn V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học;  
- Nâng cao năng lực hướng dẫn, tư vấn của giáo viên, có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải;
b) Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng 30 tiết/năm học/giáo viên.
Bồi dưỡng Chuyên đề “Các quy định hiện hành về đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học”.
2. Khối kiến thức tự chọn: Nội dung bồi dưỡng 3:
 
Mã mô đun
Số lượng giáo viên lựa chọn
Ghi chú
TH 26
12
 
TH 27
12
 
TH 31
12
 

TH 34
12
 
 
III. Hình thức BDTX:
Giáo viên  trong nhà trường tham gia BDTX dưới 3 hình thức sau:
a) BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường  hoặc cụm trường.
b) BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn kỹ năng.
c) BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet).
 IV. Tổ chức thực hiện:
- Ngay sau khi tiếp nhận các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Ban giám hiệu nhà trường đã triển khai hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân phê duyệt kế hoạch BDTX cá nhân và xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT  theo đúng thời hạn quy định tại các văn bản hướng dẫn về công tác BDTX của các cơ quan quản lý cấp trên.
- Kế hoạch triển khai công tác BDTX trong suốt năm học và thời gian nghỉ hè; kế hoạch kiểm tra, đôn đốc giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX đã được phê duyệt trong phạm vi thẩm quyền và trách nhiệm được giao.
- Tổ chức đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên theo các quy định tại Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT và các văn bản hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.
                                             Khung thời gian thực hiện
TT
Nội dung công việc và đối tượng thực hiện
Thời gian thực hiện
    
Giáo viên  xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt.
07/10/2017
    
Lãnh đạo nhà trường phê duyệt kế hoạch BDTX của giáo viên, tổng hợp danh sách đăng ký hình thức BD của GV, xây dựng kế hoạch BDTX của nhà trường báo cáo phòng GD&ĐT.
12/10/2017
    
Bồi dưỡng tự chọn (tự BD, BD tập trung).
Từ 07/8/2017
đến 30/ 4/2018
    
BGH kiểm tra, đôn đốc giáo viên thực hiện kế hoạch BDTX đã được phê duyệt.
Từ tháng 10/2017 đến 4/2018
    
Nhà trường tổ chức đánh giá tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên, đề nghị phòng GD&ĐT nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận.
Tháng 5/2018

    
Tổ chức sơ kết thực hiện BDTX năm học 2016-2017
Tháng 5/2018
C. KẾ HOẠCH CỤ THỂ HÀNG THÁNG
Thời gian
Nội dung BDTX
Số tiết
Tổ chức thực hiện
Kết quả cần đạt được
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Tháng
8/2017
Bồi dưỡng nội dung 1:
 Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo
10
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu
- Nắm vững đường lối chỉ đạo của Đảng về giáo dục và đào tạo
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn.
9/2017
Bồi dưỡng nội dung 1:
Công văn Số: 398 /PGD ngày 06  tháng 9 năm 2017 của Phòng GD&ĐT Đông sơn V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 cấp Tiểu học  
5
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu
- BD tập trung SHCM tổ theo KH của nhà trường.
 
Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh: Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng.
Tháng 10/2017
Bồi dưỡng nội dung 1:
Hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
1. Các nội dung cần hướng dẫn, tư vấn cho học sinh tiểu học
15
Tự học, tự nghiên cứu tài liệu
 
Có kĩ năng hướng dẫn, động viên học sinh biết sống an toàn, biết khắc phục khó khăn gặp phải

 
2. Phương pháp, kĩ thuật tư vấn cho học sinh
 
 
 
 
 
Tháng 11/2017
Bồi dưỡng nội dung 2:
Các quy định hiện hành về đánh giá kết quả học tập ở Tiểu học
 
30
-Tự học, tự nghiên cứu tài liệu
- BD tập trung SHCM tổ theo KH của nhà trường.
 
Nắm vững các quy định về đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 30. Ghi nhận xét vào sổ điểm theo định kì, ghi   đánh giá nhận xét vào học bạ 2 lần : Cuối kì 1, cuối năm học...
Tháng
12 /2017
Bồi dưỡng nội dung 3:
Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
TH 27:  Phương pháp kiểm tra, đánh giá bằng nhận xét
 1. Quan niệm về đánh giá kết quả học tập và đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học bằng nhận xét.
2. Thực trạng việc thực hiện đánh giá kết quả học tập của học sinh tiểu học bằng nhận xét ở một số môn học hiện nay.
3. Một số biện pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt hiệu quả
 
 
 
15
- GV tự học.
- BD tập trung SHCM tổ theo KH của nhà trường.
- BD tập trung SHCM cụm trường.
 
 Hiểu về hình thức đánh giá kết quả học tập một số môn học bằng nhận xét.
Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng nhận xét.
Nắm được các biện pháp thực hiện đánh giá bằng nhận xét đạt hiệu quả.
Tháng
Bồi dưỡng nội dung 3:
15
- GV tự học.
 

01/2018
Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
TH 26: Hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
1. Tự luận                            
- Các kết quả học tập được xác định qua bài tự luận
- Các hình thức tự luận
- Thực hành soạn đề, cách chấm điểm bài tự luận.
2. Bài trắc nghiệm
- Nguyên tắc và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm.
- Thực hành biên soạn bài trắc nghiệm.
 
 
- BD tập trung SHCM tổ theo KH của nhà trường.
- BD tập trung SHCM cụm trường.
 
Hiểu được đặc điểm của các hình thức tự luận và trắc nghiệm trong đánh giá kết quả học tập ở tiểu học
Vận dụng được những kỹ thuật và quy trình biên soạn bài trắc nghiệm để thực hành sử dụng chúng.
Tháng 02/2018
Bồi dưỡng nội dung 3:
Tăng cường năng lực giáo dục
TH 31 : Tổ chức dạy học, dạy học cả ngày 1. Nguyên tắc tổ chức dạy học
 
2. Nội dung dạy học
3. Hình thức dạy học
4. Tổ chức dạy học cả  ngày trên cơ sở phù hợp đặc điểm địa phương
5. Những yêu cầu về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí
15
- GV tự học.
- BD tập trung SHCM tổ theo KH của nhà trường.
- BD tập trung SHCM cụm trường.
 
 
Hiểu được những vấn đề cơ bản về tổ chức dạy học trên 5 buổi/ tuần hướng tới dạy học cả ngày ở tiểu học hiện nay.
Nắm vững một số định hướng về nguyên tắc tổ chức, nội dung dạy học, lộ trình chuyển đổi sang dạy học cả ngày, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục cả ngày ở trường tiểu học
 
 

Tháng
3 /2018
Bồi dưỡng nội dung 3:
Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm
TH 34: Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
1. Những vấn đề cơ bản về công tác chủ nhiệm trong giai đoạn hiện nay:
- Nhiệm vụ, chức năng của người giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học.
- Yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục ở địa phương trong giai đoạn hiện nay.
- Quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm đối với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, cha mẹ học sinh và cộng đồng.
2. Hồ sơ về công tác chủ nhiệm
15
- GV tự học.
- BD tập trung SHCM tổ theo KH của nhà trường.
- BD tập trung SHCM cụm trường.
Nắm được những vấn đề lí luận cơ bản về công tác chủ nhiệm lớp và yêu cầu đối với người giáo viên chủ nhiệm lớp ở tiểu học trong giai đoạn hiện nay. 
Có kĩ năng lập hồ sơ chủ nhiệm lớp.
Có mối quan hệ tốt với Ban giám hiệu, đồng nghiệp, phụ huynh, Ban đại diện cha mẹ học sinh và cộng đồng.
 
 
Tháng 4/2018
- Tổ chức đánh giá, xếp loại, kết quả BDTX của giáo viên.
+ Cá nhân tự đánh giá theo từng nội dung bồi dưỡng và tự xếp loại nạp phiếu về tổ chuyên môn trước 05/4/2016.
+ Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại. Tổng hợp kết quả và nạp phiếu đánh giá về BGH trước 10/4.
+ Nhà trường tổ chức đánh giá, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX của giáo viên, đề nghị phòng GD&ĐT cấp giấy chứng nhận.
 
-GV tự đánh giá, xếp loại.
-  Tổ chuyên môn đánh giá, xếp loại .
- Nhà trường .
môn đánh giá, xếp loại .
- Lập danh sách cán bộ, giáo viên đề nghị cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX năm học 2015 – 2016 nạp PGD.
- Hoàn thành Báo cáo tổng kết công tác BDTX của đơn vị và nạp PGD.

 
- Tổ chức tổng kết công tác BDTX năm học 2016 - 2017 tại đơn vị và xây dựng kế hoạch, giải pháp cho năm học tiếp theo.
 
 
 
Tổng
3 nội dung
120
 
Phấn đấu 100%  được xếp loại K, G.
D. ĐỀ XUẤT CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG CÁC NỘI DUNG SAU:
TT
Nội dung BDTX
(Ghi theo mã mô đun (thuộc nội dung BD3) hoặc các nội dung thành phần (theo nội dung BD1, 2)
Số lượng CB, GV đăng ký
Ghi chú
1.
Nội dung bồi dưỡng 2:
12
 

      NGƯỜI  LẬP KẾ HOẠCH                                          HIỆU TRƯỞNG
        P. HIỆU TRƯỞNG
 
 
   
                 Lê Minh Năm                                                          Nguyễn Thanh Bằng

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử KH Chuyen mon
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngKHBDTX_1617.doc[0.12 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • KH chuyên môn
  Giáo án khác
  KH chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/9/2011

  Xem: 0

 • KH chuyên môn
  Âm nhạc
  KH chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2014

  Xem: 0

 • KH chuyen mon
  Lưu trữ tạm thời
  KH chuyen mon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/11/2017

  Xem: 12

 • KH Chuyên môn
  Giáo án khác
  KH Chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2013

  Xem: 0

 • KH chuyên môn
  Giáo án khác
  KH chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2011

  Xem: 0

 • KH chuyên môn
  Giáo án khác
  KH chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/9/2011

  Xem: 10

 • KH chuyen mon
  Giáo án khác
  KH chuyen mon

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/10/2010

  Xem: 0

 • KH CHUYEN MÔN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2011

  Xem: 10

 • KH Chuyên môn
  Giáo án khác
  KH Chuyên môn

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/11/2014

  Xem: 0

 • KH CHUYÊN MÔN
  Mỹ thuật
  KH CHUYÊN MÔN

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/9/2012

  Xem: 0