PHÒNG GD & ĐT CHƯ SÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS Cù Chính Lan Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 02/KHCM-Tr

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9
Năm học 2020 -2021.
I.Nhận xét công tác tháng 8:
- Thi lên lớp, biên chế lớp đúng theo kế hoạch đề ra.
- Hoàn thành phân công chuyên môn, lên TKB kịp thời đảm bảo ngày 03/9/2020 toàn trường vào tựu trường ổn định.
-Đã tuyển sinh học sinh lớp 6 và báo cáo về PGD đúng thời gian qui định.
-Đã chuẩn bị cho công tác khai giảng năm học mới.
II. Công tác tháng 9.
- Thực hiện khai giảng ngày 05/9/2020.
- Thực hiện dạy và học tuần 1 từ ngày 07 -> 13/9/2020.
- GV làm CTDH nộp BGH trước ngày 07/9/2020.
- Thực hiện lên Báo giảng điện tử , nhà trường duyệt vào 14h thứ 7 của tuần trước.
- GV lên lớp đầy đủ, đúng giờ.
- Tổ trưởng CM đã Phân công bồi dưỡng HS giỏi Khối 6,7,8; 9; Bắt đầu tuần thứ 2 (14/9/2020).
- Thực hiện chuyên môn từ tuần 1 -> hết tuần 3.
- GVCN báo cáo sĩ số lớp CN.
- Gvcn duy trì thường xuyên lên sinh hoạt lớp đầu giờ để ổn định lớp và tổ chức lớp sinh hoạt tạo thành nề nếp.
- GV được Phân công bồi dưỡng HS giỏi Khối 6,7,8,9; Bắt đầu tuần thứ 2(14/9/2020) thực hiện.
- GV, NV lo làm hồ sơ theo trách nhiệm được phân công.
- GV tiến hành đăng kí thi đua cá nhân , bộ môn và Lớp chủ nhiệm cho tổ trưởng , tổ trưởng tổng hợp gởi về cho CM nhà trường chậm nhất ngày 16/9/2020.( Lưu ý hạn chế học sinh yếu; kém không quá 5% ).
- GVCN lớp 6 hoàn thành danh sách lớp theo mẫu smas và gvcn các khối khác rà soát số hs hiện đang học của lớp mình nhất là khối 8 tách lớp để GVBM thống nhất danh sách để vào sổ điểm chậm nhất ngày 3/9/2020.
- GVCN họp PHHS phát phiếu để lấy số Đ. Thoại gia đình của học sinh tham gia sổ điểm điện tử.
- Các tổ chuyên môn lo làm hồ sơ tổ.
- BGH phối hợp với thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra đột xuất theo chuyên đề. Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch kiểm tra nội bộ.
- CBGV thực hiện giảng dạy đúng PP chương trình mà Tổ và GV đã xây dựng, chấp hành nghiêm túc quy chế chuyên môn, giờ giấc ra vào lớp, nội qui nhà trường, qui định của nghành.....
.
- Đối với công tác BDHSG toàn thể GV duy trì tuyên truyền công tác BDHSG đến từng học sinh, Tổng PTĐ tuyên truyền trong các buổi chào cờ đầu tuần và GVCN tuyên truyền đến cha mẹ HS trong các cuộc họp PHHS đầu năm học.Nơi nhận: Ngày 1 tháng 9 năm 2020.
- BGH theo dõi.
- Các tổ chuyên môn (T/ hiện). P.HT
- Lưu VTNguyễn Ngọc Vàng


nguon VI OLET