Kh Toan Dan Bv Antq

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2013-03-28 13:26:35 Tác giả Kiệt Trần Tấn loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHÒNG GD & ĐT CẦN ĐƯỚC Trường…………………….. Số:…./ĐK-………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc …..……, ngày.....tháng…….năm 20....... BẢN ĐĂNG KÝ Phấn đấu xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự ” năm 20...... I. Đặc điểm: - Tên cơ quan:…………………………….. - Tổng số CB. GVCNV: ………………………. II.Nội dung đăng ký: 1.Chi bộ có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức đảng), Thủ trưởng cơ quan có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHÒNG GD & ĐT CẦN ĐƯỚC
  Trường……………………..
   Số:…./ĐK-…………
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc
 
…..……, ngày.....tháng…….năm 20.......
 
BẢN ĐĂNG KÝ
Phấn đấu xây dựng cơ quan
đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự ” năm 20......

   
I. Đặc điểm:
- Tên cơ quan:……………………………..
- Tổng số CB. GVCNV: ……………………….

II.Nội dung đăng ký:

1.Chi bộ có Nghị quyết (đối với nơi có tổ chức đảng), Thủ trưởng cơ quan có kế hoạch về công tác đảm bảo an ninh trật tự; thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong năm đúng thời gian quy định;
2. Triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có liên quan đến công tác "đảm bảo an ninh trật tự và cơ quan;
3. Có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy, nổ và kịp thời bổ sung những quy định mới cùa pháp luật phù hợp với tình hình;
4. Có 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về an ninh trật tự;
5. Có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương hoặc bảo vệ cơ quan với công an cơ sở trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, có mô hình tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về an ninh trật tự; tự bảo vệ tài sản trong cơ quan;
6. Không để xảy ra các hoạt động khiếu kiện đông người, tuyên truyền phát triển đạo trái phép; đình công trái pháp luật; mất trộm tài sản có giá trị ; để lộ, lọt công nghệ; bí mật nhà nước; cháy, nổ, tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng trở lên.
7. Không có cán bộ, công nhân viên chức phạm tội hoặc mắc tệ nạn xã hội;
8. Xây dựng lực lượng bảo vệ cơ quan trong sạch, vững mạnh. Phân loại thi đua hàng năm đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên;
9. Phấn đấu có 70% đơn vị tổ -khối (tổ bộ môn) đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên.
             ( Năm 2013, các trường gửi Bản đăng ký về huyện trước 10/4/2013)
Nơi nhận:       THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
 - Đội phong trào Công an huyện CĐ;                (Ký tên, đóng dấu)
- PGD & ĐT ( Đ/c Kiệt);
 -Lưu VT.   

UBND HUYỆN CẦN ĐƯỚC
     PHÒNG GD&ĐT
             _________
     Số:   /KH-PGD&ĐT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc
 
                  Cần Đước, ngày 16 tháng 03 năm 2013
KẾ HOẠCH
Phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2013
___________________
Căn cứ Công văn số: 3739/UBND-NC, ngày 11 /12/2012 của UBND huyện v/v tăng cường tấn công đảm bảo an ninh trật tự các ngày lễ, tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013; căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh trật tự cơ quan, Phòng Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2013 với những nội dung sau:
1. Mục đích yêu cầu.
Quán triệt ý nghĩa tầm quan trọng công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho cán bộ, công chức; nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tốt các ngày lễ, tết trong năm 2013; đồng thời thấy được những hậu quả, tác hại nếu để các phần tử xấu, và bọn tội phạm đột nhập vào cơ quan phá hoại hoặc trộm cắp tài sản của cơ quan.
Tích cực tham gia bảo vệ an toàn nội bộ tổ chức trực bảo vệ tài sản trường học, phòng ngừa ngăn chặn không để xảy ra cháy nổ mất mát tài sản của cơ quan và cá nhân; gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật.
2.   Nội dung thực hiện:
2.1 Đối với cơ quan: 
Tổ chức quán triệt cho cán bộ, công chức các chỉ thị Nhà nước như: Nghị quyết 08/TW-BCT/, của Bộ Chính Trị “ về nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”;Chỉ thị 09/CT-BBT, của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới; Chỉ thị 37/TTg, của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 09/CP và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; thực hiện Thông Tư 23/2012TT- BCA của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã , phường, thị trấn,cơ quan,doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “ An toàn về anninh, trật tự”; Nghị quyết 54/NQ-HU, ngày 13/10/2008 của Huyện ủy và Kế hoạch số 139 của UBND huyện về “ Nâng cao chất lượng thế trận ANND trong tình hình mới”
2.2. Đối với cán bộ, công chức.
-     100% CBCC cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội.

Tham gia học tập đầy đủ các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác ANTT, tham gia sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật do huyện tổ chức.
 -Bảo vệ bí mật Nhà nước.
- Chấp hành tốt nội qui, quy chế của cơ quan.
- Tham gia trực bảo vệ cơ quan, bảo vệ tốt tài sản cơ quan, tài sản cá nhân.
- Thực hiện tốt công tác PCCC cơ quan.
- Tích cực tham gia các phong trào địa phương nơi cư trú.
- Tham gia phòng chống ma túy, không có người thân trong gia đình nghiện ma túy.
- Bố trí nơi để xe của  CB GV đảm bảo tập trung và an toàn.
- Trong lúc làm nhiệm vụ luôn có tinh thần cảnh giác, quan sát theo dõi nếu là người lạ mặt có những biểu hiện nghi vấn thì kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng để có biện pháp ngăn chặn .
2.    Biện pháp :
 - Củng cố lại Đội tự vệ cơ quan đi vào hoạt động có hiệu quả. Có kế hoạch bảo vệ nghiêm túc các ngày nghỉ - lễ - tết trong năm.
- Phối hợp với Công an địa phương để tìm hiểu sâu về chuyên môn nghiệp vụ, kiến thức về phòng-chống tội phạm cho đội ngũ CB .GV và cả học sinh nắm nhằm đảm bảo công tác giữ gìn An ninh trật tự trường học.
- Phối hợp Công đoàn , Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội thiếu niên Tiền Phong đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức,lối sống pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng nhằm xây dựng lối sống lành mạnh, nâng  cao phẩm chất đạo đức và ý thức chấp hành pháp luật trong đội ngũ viên chức và học sinh . Hàng năm ,tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trongcơ quan
 4.Tổ chức thực hiện
             Căn cứ kế hoạch này, Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch cụ thể sát hợp với thực tế  và chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm tổ chức tổng kết đánh giá những mặt làm được ,chưa được và đề ra phương hướng hoạt động cho thời gian tới.
         Trước 30/01 hàng năm , Hiệu trưởng các đơn vị gửi Bản đăng ký ( theo mẫu) cho Công An huyện ( qua đội Phong trào) và cho PGD ( Đ/c Kiệt) để nắm. Trong quá trình triển khai nếu có gì vướng mắc hãy liên hệ với PGD để được giải  thích thêm ,./.
 
Nơi nhận:        TRƯỞNG PHÒNG
  -Đội PTCA huyện;
  -Các trường trực thộc;                                                                      (đã ký)
          - Đ/c Tấn, Kiệt;
  -Lưu VP.                                                                                 Lê Phước Sử

Nguồn:Kiệt Trần Tấn

 
 
 
LINK DOWNLOAD

doc.pngKH_BV_ANTQ.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
a9t1yq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-03-28 13:26:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
giáo án điện tử KH toan dan BV ANTQ

giáo án có liên quan