KHBDTX 2016 - 2017.doc

Đăng ngày 3/9/2017 1:13:35 PM | Thể loại: Đạo đức 1 | Chia sẽ bởi: phúc nguyễn hồng | Lần tải: 11 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.14 M | Loại file: doc

Trường TH Duyên Thái

              T: 3

 

Số: 39/KH-BDTXCN      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

                  Duyên Thái, ngày 10 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN

Năm học: 2016 - 2017

 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Hảo.

Năm sinh: 1980.

Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm.

Chức vụ: Giáo viên.

Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Duyên Thái

 

Căn cứ thông tư số 32/2010/TT–BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2011 về ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học của bộ Giáo Dục và Đạo Tạo.

Căn cứ công văn 4275/SGD&ĐT, ngày 11 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học hằng năm.

Thực hiện kế hoạch số 10a/SGD&ĐT ngày 17 tháng 01 năm 2017 của phòng Giáo dục và Đào tạo Thường Tín về kế hoạch thực hiện chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học năm học 2016 – 2017.

Căn cứ kế hoạch số 39/KH-BDTXTHDT ngày 02 tháng 3 năm 2017 kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên của tổ chuyên môn khối 3 năm học 2016 - 2017.

Cá nhân xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016 - 2017  như sau:

I - MỤC ĐÍCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

- Bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của địa phương, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên, năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng của cá nhân.

- Bồi dưỡng thường xuyên trang bị kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục tiểu học giúp bản thân có hiểu biết và vốn kiến thức từ đó vận dụng vào dạy học và giáo dục học sinh.

- Bồi dưỡng thường xuyên nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao mức độ đáp ứng với yêu cầu phát triển giáo dục tiểu học và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

II - NỘI DUNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN.

Khối kiến thức bắt buộc:

1.1 - Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết/ năm học)

- Bồi dưỡng chính trị, thời sự, nghị quyết, chính sách của Đảng, Nhà nước, đường lối phát triển Giáo dục và Đào tạo; Tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương và của ngành Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ GD&ĐT và của UBND Thành phố Hà Nội.

- Nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 01-CT/TW ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ chính trị, hướng dẫn 04-KH/TU ngày 17 tháng 5 năm 2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; những vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương để vận dụng sáng tạo trong giảng dạy.

- Bồi dưỡng Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của Bộ GD-ĐT; khung kế hoạch thời gian năm học 2016 - 2017.

- Tiếp tục học tập nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 404/QĐ-Ttg ngày 27 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

1.2 - Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết/ năm học)

- Tham gia tp chuyên đề dạy học thông qua việc thực hiện mô hình trường học mới Việt Nam.

Thứ tự

Nội dung bồi dưỡng

Hình thức

Số tiết

1

- Dự bồi dưỡng chính trị hè.

- Nghiên cứu nhiệm vụ năm học.

- Cách lập các loại kế hoạch, cách ghi hồ sơ đầu năm.

- Xây dựng các loại kế hoạch.

- Tập huấn đổi mới sinh hoạt chuyên môn mới.

- Tập huấn bồi dưỡng chuyên môn hè.

- Tập huấn Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 để hoàn thiện hơn cho bản Thông tư 30, tạo khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học

- Nghị quyết số 148 Bộ GD&ĐT về việc đổi mới sách giáo khoa.

- Hướng dẫn thực hiện kỷ năng sống, an toàn gia thông.

Tập huấn tại UBND xã trường tổ chức.

Tập huấn tại trường.

Tập huấn tại trường.

 

Tập huấn tại trường.

Tập huấn tại trường.

Tập huấn tại PGD& ĐT

 

4

2

 

 

 

 

5

2

- Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch tháng, tuần.

- Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học, ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/ TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 .

 

Tập huấn tại trường.

 

 

Tập huấn tại trường.

9

3

- Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 để hoàn thiện hơn cho bản Thông tư 30, tạo khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học

Nghiên cứu tài liệu.

5

4

- Tập huấn công tác chủ nhiệm.

- VB của UBND huyện về việc tăng cường giáo dục đạo đức cho HS tiểu học.

 

Nghiên cứu tài liệu.

 

Tập huấn ở trường.

5

5

- Thông tư số 30/214 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn đánh giá học sinh tiểu học theo nhận xét.

- Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT đã cho ban hành ngày 22/09/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 30 để hoàn thiện hơn cho bản Thông tư 30, tạo khí thế mới cho giáo viên và học sinh tiểu học

Nghiên cứu tài liệu, qua mạng internet

5

6

Hướng dẫn Đánh giá học sinh tiểu học

 

- Tập huấn tạitrường.

5

7

Chuyên đề Phương pháp bàn tay nặn bột

 

Tập huấn tại trường.

7

8

- Vận dụng phương pháp "Bàn tay nặn bột" trong giảng dạy TNXH.

 

Tập huấn tại trường.

8

9

- Tập huấn công tác chủ nhiệm lớp trong trường tiểu học.

 

Tập huấn tại trường.

5

 

Khối kiến thức tự chọn:

1.1 - Nội dung bồi dưỡng 3: (60 tiết/ năm học)

Tài liệu do Bộ GD&ĐT biên soạn: Tổ chức bồi dưỡng các nội dung cụ thể như sau:

Tên và nội dung mô đun

Tự học

Tập trung

Lý thuyết

Thực hành

Tăng cường năng lực kiểm tra đánh giá kết quả học tập ở HS:

18

05

07

TH 24: Đánh giá kết quả học tập ở học sinh tiểu học.

10

02

03

TH 28: Kiểm tra đánh giá các môn học băng điểm số( Kết hợp với nhận xét).

08

03

04

Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục

22

04

04

TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho HS qua các môn học.

12

02

01

TH 43: Giáo dục bảo vệ môi trường qua các môn học ở TH

10

02

03

III - KẾ HOẠCH CỤ THỂ.

Thời gian

Nội dung bồi dưỡng

(tên, mã mô đun)

Mục tiêu bồi dưỡng

Thời

gian tự học

(tiết)

Thời gian học tập trung (tiết)

thuyết

Thực hành

Tháng  10 - 05/2017

TH 24: Đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

1. Khái niệm cơ bản về đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

2. Nguyên tắc đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

3. Phân loại kiểm tra và đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

4. Nội dung đánh giá kết quả học tập ở tiểu học.

- Đánh giá kiến thức.

- Đánh giá kỹ năng.

- Đánh giá thái độ.

 

 

- Hiểu được chức năng cơ bản và các nguyên tắc đánh giá kết quả học tập.

  - Hiểu và trình bày được bốn loại đánh giá ở tiểu học

10

02

03

Tháng  01 - 05/2017

TH 28: Kiểm tra, đánh giá các môn học bằng điểm số (kết hợp với nhận xét).

1. Đổi mới đánh giá kết quả học tập ở tiểu học thông qua đánh giá bằng điểm số kết hợp với đánh giá bằng nhận xét.

2. Yêu cầu, tiêu chí xây dựng đề kiểm tra, quy trình ra đề kiểm tra học kỳ.

3. Đánh giá kết quả học tập ở các môn học bằng điểm số (Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý) theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình.

- Hiểu quan niệm về hình thức đánh giá kết quả học tập các môn học bằng điểm số.

- Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện đánh giá bằng điểm số.

- Có kỹ năng xây dùng đề kiểm tra học kỳ ở các môn học Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử và Địa lý.

08

03

04

Tháng  11 - 05/2017

TH 39: Giáo dục kỹ năng sống cho HS tiểu học qua các môn học.

1. Một số vấn đề chung về kỹ năng sống và giáo dục kỹ năng sống qua các môn học ở tiểu học( mục tiêu, yêu cầu…)

2. Nội dung và địa chỉ giáo dục kỹ năng sống qua một số môn học như Tiếng Việt, Đạo  Đức, Tự nhiên xã hội,…

3. Các phương pháp và kỹ thuật tích hợp, lồng ghép giáo dục kĩ năng sống vào môn học.

   

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc