KHCM THÁNG 4

giáo án Chuyên môn nhà trường
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       36      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
zpvz0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/2/2018 7:54:39 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Lần xem
36
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc. Số: 11 /KH-CM TVD Buôn Ma thuột, ngày 30 tháng 3 năm 2018 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử KHCM THÁNG 4, Giáo Án Chuyên Môn Nhà Trường , Giáo án điện tử KHCM THÁNG 4, doc, 1 trang, 0.07 M, Chuyên môn nhà trường chia sẽ bởi Huong Dau Thi Lan đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

KHCM-THANG-4.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.
Số: 11 /KH-CM TVD
Buôn Ma thuột, ngày 30 tháng 3 năm 2018
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 04 – 2018
Chủ điểm: - niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và quốc tế lao động 1/5.
NỘI DUNG:
I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 03 – 2018:
1. Công tác dạy và học:
- Đã thành chương trình từ tuần 26 đến 29
- Kiểm tra hồ sơ tổ CM 5/5, xếp loại tốt 5/5; KT hồ sơ GV 25 hồ sơ/25 Gv xếp loại tốt 100%.
- Kết quả kiểm HĐSP nhà giáo: 3 GV; Tổ 1 gồm 2 đ/c: Nhuần, Bạch Tuyết; Tổ 4: Trang; Xếp loại tốt.
- Dự giờ 50 tiết toàn trường, Tốt: 50, Khá: 0, Thao giảng 10 tiết, xếp loại tốt 10 tiết
- Thực hiện chuyên đề chuyên sâu môn Toán lớp 3 do đ/c Phương thực hiện và môn Anh văn dạy theo chủ đề lớp 3 do đ/c Ngân thực hiện.
- Tham gia tập huấn đánh giá thường xuyên theo TT 22 cấp TP; Tập huấn cấp trường ngày 30/3.
- Đăng ký học tập và làm theo tấm gương HCM năm 2018 đạt 100%.
2. Công tác khác :
- Chấm SKNN và nộp PGD các bản xếp loại A (11 bản ) nộp dự thi cấp TP 11 bản
- Đội tham tổ chức thi kể chuyện về Bác.
- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn Phòng giáo dục: Hồ sơ CM, tổ khối và giáo viên: Tốt
tại: - Đánh giá Kiểm tra HS: một số bộ hồ sơ tổ chuyên môn cần ghi ý kiến góp ý, đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng, trình bày văn bản theo TT 55 và HD số 01.
Hồ sơ giáo viên: Sổ dự giờ cần ghi điểm theo từng tiêu chí cụ thể, phải nhận xét từng hoạt động dạy học
Giáo án soạn theo PP cũ, cần bổ sung.
Một số đ/c nộp bản đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm chậm
II. KẾ HOẠCH THÁNG 04 – 2018:
1. Công tác dạy và học :
- Thực hiện chương trình tuần 30 đến tuần 33 (từ 2/4 đến 28/4/2018)
- Tiếp tục dự giờ đủ và vượt số tiết theo qui định.
- Chữa bài, nhận xét đúng thông tư 22/2016. Tăng cường phụ đạo HS chưa hoàn thành môn học để nâng cao chất lượng cuối năm.
- Kiểm tra chéo hồ sơ GV .
- Tổ chức thao giảng số giáo viên ở các tổ chưa dạy đủ số tiết theo quy định
- KT HS đột xuất
- Dự giờ đột xuất (báo trước 10 phút)
- Ôn tập và kiểm tra kỳ học kỳ II. GV ra một đề tra định kì cuối học kì II môn toán và TV, Khoa, Sử- Địa tổ trưởng chọn lọc ra đề, nộp về Chuyên môn trường ngày 25/4.
-Tuần 33-34-35 tổ chức kiểm tra môn học theo chương trình, riêng Toán –TV, Khoa, Sử- Địa kiểm tra theo hướng dẫn của Phòng GD.
- hiện thông 22/2016/BGD&Quy định đánh giá và xếp loại HSTH .
- hiện ghi học bạ theo thông tư 22/2016/BGD&Quy định đánh giá và xếp loại HSTH.
- Thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.
- Chuẩn bị tốt các loại Hồ sơ, sổ sách cá nhân, tổ khối đón đoàn Phúc tra cụm thi đua.
2. Công tác khác :
- Đội hoàn thành hồ sơ, hội đồng đội kiểm tra.
- Tổ chức HĐ NGLL theo chủ điểm: chào mừng 30/4, 1-5 (TPT Đội có kế hoạch cụ thể).
- Tham gia tọa đàm ôn lại lịch sử ngày 30/4 và 1/5.
Hiệu trưởng Phó hiệu trưởng

Trần Thị Hường Đậu Thị Lan Hương
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TUẦN
TUẦN
NỘI DUNG CÔNG VIỆC

THỰC HIỆN
Bổ sung
điều chỉnh.


30
02-06/4/2018
 Thực hiện CT tuần 30.
- Dự giờ đột xuất,
- Đánh giá chữa, nhận xét HS đúng qui định.
- KT nề nếp, tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo cho HS
- Hoàn

 


PHÒNG GD&ĐT TP BUÔN MA THUỘT             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH TÔ VĨNH DIỆN                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.  

           Số: 11 /KH-CM TVD

                                                                                                  Buôn Ma thuột, ngày 30 tháng 3 năm 2018

 

KEÁ HOAÏCH CHUYEÂN MOÂN THAÙNG 04 – 2018

   Chủ điểm:   - Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30/4 và quốc tế lao động 1/5.

 

NỘI DUNG:

I. ÑAÙNH GIAÙ COÂNG TAÙC THAÙNG 03 – 2018:

1. Coâng taùc daïy vaø hoïc:

- Đã hoaøn thaønh  chöông trình töø tuaàn 26 ñeán 29

- Kiểm tra hồ sơ tổ CM 5/5, xếp loại tốt 5/5; KT hồ sơ GV 25 hồ sơ/25 Gv xếp loại tốt 100%.

- Kết quả kiểm HĐSP nhà giáo: 3 GV; T 1 gồm 2 đ/c: Nhuần, Bạch Tuyết; Tổ 4: Trang; Xếp loại tốt.

- Dự giờ 50 tiết toàn trường, Tốt: 50, Khá: 0, Thao giảng 10 tiết, xếp loại tốt 10 tiết

- Thực hiện chuyên đề chuyên sâu môn Toán lớp 3 do đ/c Phương thực hiện và môn Anh văn dạy theo chủ đề lớp 3 do đ/c Ngân thực hiện.

- Tham gia tập huấn đánh giá thường xuyên theo TT 22 cấp TP; Tập huấn cấp trường ngày 30/3.

- Đăng ký học tập và làm theo tấm gương HCM năm 2018 đạt 100%.

 2. Coâng taùc khaùc :

- Chấm SKNN và  nộp PGD các bản xếp loại A (11 bản ) nộp dự thi cấp TP 11 bản

- Đội tham tổ chức thi kể chuyện về Bác.

- Đón đoàn kiểm tra chuyên môn Phòng giáo dục: Hồ sơ CM, tổ khối và giáo viên: Tốt

           Tồn tại: - Đánh giá Kiểm tra HS: một số bộ hồ sơ tổ chuyên môn cần ghi ý kiến góp ý, đánh giá xếp loại giáo viên hàng tháng, trình bày văn bản theo TT 55 và HD số 01.

-         Hồ sơ giáo viên: Sổ dự giờ cần ghi điểm theo từng tiêu chí cụ thể, phải nhận xét từng hoạt động dạy học

-         Giáo án soạn theo PP cũ, cần bổ sung.

-         Một số đ/c nộp bản đăng kí học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm chậm

II. KEÁ HOAÏCH THAÙNG 04 – 2018:

1. Coâng taùc daïy vaø hoïc :

- Thöïc hieän chöông trình tuaàn 30 đến gia tuần 33 (từ 2/4 đến 28/4/2018)

- Tiếp tục dự giờ đủ và vượt số tiết theo qui định.

- Chữa bài, nhận xét đúng thông tư 22/2016. Tăng cường phụ đạo HS chưa hoàn thành môn học để nâng cao chất lượng cuối năm.

- Kiểm tra chéo hồ sơ GV .

- Tổ chức thao giảng số giáo viên ở các tổ chưa dạy đủ số tiết theo quy định

- KT HS đột xuất

- Dự giờ đột xuất (báo trước 10 phút)


- Ôn tập và kiểm tra đònh kyø cuối hoïc kyø II. Mỗi GV ra một bñeà kiểm tra định kì cuối học kì II môn toán và TV, Khoa, Sử- Địa nộp tổ trưởng chọn lọc ra đề, nộp về Chuyên môn trường ngày 25/4.

-Tuần 33-34-35 tổ chức kiểm tra môn học theo chương trình, riêng Toán –TV, Khoa, Sử- Địa kiểm tra theo hướng dẫn của Phòng GD.

- Thực hiện thông tư s 22/2016/BGD&ĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH .

- Thc hiện ghi học bạ theo thông tư s 22/2016/BGD&ĐT Quy định đánh giá và xếp loại HSTH.

- Thực hiện tốt nội dung chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học.

- Chuẩn bị tốt các loại Hồ sơ, sổ sách cá nhân, tổ khối đón đoàn Phúc tra cụm thi đua.

2. Coâng taùc khaùc

- Đội hoàn thành hồ sơ, hội đồng đội kiểm tra. 

- Tổ chức HĐ NGLL theo chủ điểm: chào mừng 30/4, 1-5 (TPT Đội có kế hoạch cụ thể). 

- Tham gia tọa đàm ôn lại lịch sử ngày 30/4 và 1/5.

 

                Hiệu trưởng                                                               Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

                         Trần Thị Hường                                                             Đậu Thị Lan Hương  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THEO TUẦN

TUẦN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 

THỰC HIỆN

Bổ sung

điều chỉnh.

 

30

02-06/4/2018  

 

  Thực hiện CT tuần 30.

- Dự giờ đột xuất,

- Đánh giá chữa, nhận xét HS đúng qui định.

- KT nề nếp, tăng cường bồi dưỡng, phụ đạo cho HS

- Hoàn thành các loại hồ sơ

GV – HS

BGH- GV

GV

GVCN

GV+ BGH

 

……………………….

……………………….

………………………..

………………………..

 

31

9-13/4/2018

  Thực hiện CT tuần 31.

- Dự giờ đột xuất,

- Đánh giá chữa, nhận xét HS đúng qui định.

- Kiểm tra chéo hồ sơ

- Hoàn thành toàn bộ hồ sơ KT toàn diện GV

GV - HS

BGH- GV

GV

Tổ CM

BGH-TT

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

32

16-20/4/2018

  Thực hiện CT tuần 32.

- Dự giờ, chữa bài đúng qui định.

- Nộp đề KT ĐKCHK II ( Toán, T.việt, khoa, Sử- địa )

GV – HS

GV

GV- TT

 

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

33

23 - 27/4/2018

  Thực chương trình tuần 33.

- Dự giờ đột xuất,

- Đánh giá chữa, nhận xét HS đúng qui định.

- Ôn tập chuẩn bị kiểm tra cuối năm.

- Xem lại thông tư số 22/2016/BGD&ĐT v/v đánh giá, xếp loại HSTH

- Hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoach đăng kí về trường.

- Sơ kết công tác tháng

GV  - HS

BGH- GV

HS-GV

GV

GV-HS

TT- GV-CM

 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

 

                                  Hiệu trưởng                                                                Phó hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

                              Trần Thị Hường                                                      Đậu Thị Lan Hương   

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về KHCM THÁNG 4
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN