KHDH TUẦN 9

giáo án điện tử Toán học Toán học 7 Đại số 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       0      0
Ngày đăng 2019-03-28 15:59:13 Tác giả Loan Lê Cẩm loại .doc kích thước 1.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 9 Bộ môn dạy: TOÁN 7 - C/NGHỆ 6- TC TOÁN 7 Thứ Ngày Tiết thứ Tiết PP CT Lớp Môn Tên bài Ghi chú Hai 29/10/2018 1 2 15 6A1 CNghê Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chử nhật (tt) 3 4 1

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 9
Bộ môn dạy: TOÁN 7 - C/NGHỆ 6- TC TOÁN 7
Thứ
Ngày
Tiết thứ
Tiết
PP
CT
Lớp
Môn
Tên bài
Ghi chú
Hai
29/10/2018
1
 
 
 
 
 
2
15
6A1
CNghê
Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chử nhật (tt)
 
3
 
 
 
 
 
4
16
7A1
ĐS
Luyện tập
 
5
16
7A2
ĐS
Luyện tập
 
Ba
30/10/2018
1
16
7A1
HH
Tổng ba góc của tam giác
 
2
 
 
 
 
 
3
17
7A2
HH
Luyện tập
 
4
16
6A1
CNghê
Thực hành cắt khâu vỏ gối hình chử nhật (tt)
 
5
9
7A1
TC
Luyện tập tính chất dảy tỉ số bằng nhau
 

31/10/2018
1
17
7A2
ĐS
Số vô tỉ ,Khái niệm căn bậc hai
 
2
 
 
 
 
 
3
17
6A3
CNghê
Ôn tập chương
 
4
17
7A1
ĐS
Số vô tỉ ,Khái niệm căn bậc hai
 
5
 
 
 
 
 
Năm
1/11/2018
1
18
7A2
HH
Luyện tập
 
2
17
7A1
HH
Luyện tập
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
Sáu
2/11/2018
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
Bảy
3/11/2018
1
9
7A2
TC
Luyện tập tính chất dảy tỉ số bằng nhau
 
2
 
 
 
 
 
3
18
6A3
CNghê
Ôn tập chương I (tt)
 
4
 
 
 
 
 
5
 
7A1
SHL
Sinh hoạt cuối  tuần
 
                                                                                                Ngày 24/ 10/2018
    Người soạn

                                                                  Lê Cẩm Loan                            
 
 
 
Ngày soạn 10/10/2018                      Ngày dạy: từ ngày 29/10 đến ngày 3 /11/2018
Tuần: 9  Tiết: 17 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC TOÁN 7  TUẦN 9
 
Bài 11 :SỐ VÔ TỈ. KHÁI NIỆM VỀ CĂN BẶC HAI
 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
. - Học sinh có khái niệm về số vô tỉ và nắm được thế nào là căn bậc hai của một số không âm.
Nội dung điều chỉnh: từ dòng hai đến dòng 4 và dòng11tinh từ trên xuống
Tỡnh bài như sau: số dương a có đúng hai căn bậc hailà hai số đối nhau : số dương kí hiệu là và số được kí hiệu là -
-         số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số o , ta viết =0
-         bỏ dòng 11”có thể chứng minh rằng ......số vô tỷ”
2. Kỹ năng:
- Biết sử dụng và sử dụng đúng kí hiệu  căn bậc hai
3. Thái độ:  
- Nghiêm túc, cận thận trong tính toán.
 
2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
II. Chuẩn bị:
 - Gi¸o viªn: Gi¸o ¸n, b¶ng phô vÏ h×nh bµi to¸n.
 - Häc sinh: ¤n tËp sè h÷u tØ, ®å dïng häc tËp.
III.Tổ chức hoạt động của học sinh.
1.Hoạt động dẫn dắt vào bài ( 3 phút).
 GV:  Có số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 không ?
2.Hoạt động hình thành kiến thức (37 phút).
Nội dung
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu số vô tỉ.
Mục tiêu: HS nắm được khái niệm số vô tỉ  và biết tập hợp số vụ tỉ kí hiệu I
. Số vô tỉ.
 
Ví dụ: Xét bài toán (sgk- trang 40)
GV  : Cho hình vuông AEBF có cạnh bằng
1 m, hình vuông ABCD có cạnh AB là một đường chéo của hình vuông.
a, SABCD = ? (m2)
b, AB = ? (m).
 
Gợi ý:


a, Dễ thấy
SABCD =  2 SAEBF  = 2.1.1 = 2(m2).
b, Nếu gọi độ dài AB là x (m) (x >0) Khi đó :
SABCD = x2 (m2)
Do đó   x2 = 2.
Người ta chứng minh rằng không có một số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 và đã tính được:
x= 1,4142135623730950488016887…
Vậy
Độ dài của cạnh AB là :
1,4142135623730950488016887…(m)
 
*Nhận xét.
 
Người ta nói số
1,4142135623730950488016887…
là số thập phân vô hạn không tuần hoàn và còn  được gọi là số vô tỉ.
 
*Kết luận:
 
Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
 
Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.
a,
- SAEBF ?  (m2)
SABCD =  ?  SAEBF ;
 
b, Nếu gọi độ dài AB là x (m) (x >0) khi đó :
SABCD = ? (m2)
*HS : Thực hiện.
*GV : Nhận xét và khẳng định :
a, Dễ thấy
SABCD =  2 SAEBF  = 2.1.1 = 2(m2).
b, Nếu gọi độ dài AB là x (m) (x >0) khi đó :
SABCD = x2 (m2)
Do đó   x2 = 2.
Người ta chứng minh rằng không có một số hữu tỉ nào mà bình phương bằng 2 và đã tính được
x = 1,4142135623730950488016887…
Vậy Độ dài của cạnh AB là: x = 1,4142135623730950488016887…
*HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài.
*GV : Số thập phân
1,4142135623730950488016887…
có phải là số thập phân vô hạn tuần hoàn không ?. Tại sao ?.
*HS : Trả lời.
*GV : Nhận xét và chốt lại  :
Người ta nói số
1,4142135623730950488016887…
là số thập phân vô hạn không tuần hoàn và còn  được gọi là số vô tỉ.
- Số vô tỉ là gì ?.
*HS  : Trả lời.
*GV  : Nhận xét và chốt lại  :
Số vô tỉ là số viết được dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
 
Tập hợp các số vô tỉ được kí hiệu là I.
*HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài.
 
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về căn bậc hai.
Mục tiêu: HS nắm được khái niệm số vô tỉ và hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm.
Ví dụ:
Tính và so sánh:  (-3)2 và 32.
 
Ta có: (-3)2 = 32 = 9.
GV : Tính và so sánh:  (-3)2 và 32.
*HS : Thực hiện.
*GV : Ta nói 3 và -3 là căn bậc hai của 9.

Ta nói 3 và -3 là căn bậc hai của 9
 
 
 
 
Vậy:
 
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.
 
 
?1.
Căn bậc hai của 16 là  -4 và 4.
 
 
- Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương kí hiệu là , số âm kí hiệu là . Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, viết : .
 
* Chú ý:
Không được viết (a>0).
 
?2.
 
Căn bậc hai của 3:    và
Căn bậc hai của 10: và
Căn bậc hai của 25 :
            và
Tương tự, 2 và -2 có phải là căn bậ hai của 4 không ? Tại sao ?.
*HS  : Trả lời.
*GV  : Căn bậc hai là gì ?.
*HS  : Trả lời.
*GV  : Nhận xét và chốt lại  :
 
Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x2 = a.
 
*HS  : Chú ý nghe giảng và ghi bài.
*GV  : Yêu cầu học sinh làm ?1.
Tìm căn bậc hai của 16.
*HS  : Thực hiện.
*GV  : Nhận xét.
          Giới thiệu :
Số dương a có đúng hai căn bậc hai, một số dương kí hiệu là , một số âm kí hiệu là . Số 0 chỉ có một căn bậc hai là số 0, viết : .
*HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài.
*GV  : Số dương 1 có mấy căn bậc hai ?.
*HS  : Trả lời.
*GV  : Nhận xét.  Chốt lại
          Đưa ra chú ý :
Không được viết (a>0).
*HS  : Chú ý nghe giảng và ghi bài.
*GV : Yêu cầu học sinh làm ?2.
Viết căn bậc hai của 3 ; 10 ; 25.
*HS : Hoạt động theo nhóm nhỏ.
*GV : Yêu cầu các nhóm nhận xét chéo
3. Hoạt động luyện tập . (5’).
 
 
Bài tập 82:
a) vì 52 = 25 nên
b) vì 72 = 49 nên
c) vì 12 = 1 nên
GV: Cho HS làm Bài 82 (T41 SGK)
HS lên bảng trình bày
 
 
4.Hoạt động vận dụng
Cho HS nh¾c l¹i thÕ nµo lµ sè v« tØ? Kh¸i niÖm c¨n bËc hai cña sè x kh«ng ©m?
LÊy VD.
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
- Häc bµi.

- Lµm bµi 106,107,110/SBT
     IV.Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
Tuần: 9  Tiết: 18
 
Bài 12 : SỐ THỰC
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
 - Kiến thức: HS biết được số thực là tên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ, biết được biểu diễn số thập phân của số thực. Hiểu được ý nghĩa của trục số thực.
 - Kỹ năng: Biểu diễn số thực trên trục số, so sánh các số thực.
 - Thái độ: Tích cực học tập, say mê học toán.
2.Năng lực có thể hỡnh thành và phỏt triển cho học sinh:
       Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
II. Chuẩn bị:
 - Giáo viên: Giáo án, bảng phụ, trục số, thước thẳng có chia khoảng
 - Học sinh: Ôn tập số vô tỉ, khai căn bậc hai, đồ dùng học tập.
III.Tổ chức hoạt động của học sinh.
1.Hoạt động dẫn dắt vào bài ( 5 phút).
 GV:  Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số gì ?
2.Hoạt động hình thành kiến thức (42 phút).
Nội dung
Hoạt động của thầy và trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu số thực. (18’)
Mục tiêu: HS biết được số thực là tên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ, biết được biểu diễn số thập phân của số thực. Hiểu được ý nghĩa của trục số thực.
Số thực.
Các số  gọi là số thực.
 
 
 
 
 
 
 
*Kết luận:
Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.
Tập hợp các số thực được kí hiệu là R
 
 
 
?1.
Cách viết cho biết mọi phần tử x đều thuộc tập hợp các số thực.
*GV  : Trong các số sau đây, số nào là số hữu tỉ , số nào là số vô tỉ ?.

*HS : Trả lời.
*GV : Nhận xét và khẳng định :
Các số  gọi là số thực.
- Số thực là gì ?.
*HS : Trả lời.
*GV : Nhận xét và khẳng định :
Số hữu tỉ và số vô tỉ được gọi chung là số thực.
Tập hợp các số thực được kí hiệu là R
*HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài và lấy các ví dụ minh họa khác.
*GV : Yêu cầu học sinh làm ?1.
Cách viết cho biết điều gì ?.

 
-Với hai số thực x và y bất kì thì x, y, ta luôn có hoặc x = y hoặc x y.
 
Ví dụ:
a, 0,5398…
b, 7,123456… >  7,123454…
 
 
?2.
So sánh các số thực sau :
a, 2,(35)
b, -0,(63)  = 
- Nếu a, b là hai số thực dương,
nếu  a > b thì
 
?
*HS : Thực hiện.
*GV : - Với hai số thực x và y bất kì thì x, y có thể có những quan hệ nào ?
        - Nếu a là số thực, thì a được biểu diễnở những dạng nào ?.
*HS : Trả lời.
*GV : Giải thích
a, 0,5398…
b, 7,123456… >  7,123454…
*HS : Thực hiện.
*GV : Nhận xét và Yêu cầu học sinh làm ?2.
So sánh các số thực sau :
a, 2,(35) và 2,369121518…
b, -0,(63) và
*HS : Thực hiện.
*GV : - Nhận xét chốt kiến thức .
          - Nếu a, b là hai số thực dương,
nếu   a > b thì
*HS : Thực hiện.
*GV : Nhận xét.
Hoạt động 2: Tìm hiểu trục số thực. (17’)
Mục tiêu: HS biết được số thực là tên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ, biết được biểu diễn số thập phân của số thực. Hiểu được ý nghĩa của trục số thực.
Ví dụ:
Biểu diễn các số  sau lên cùng một trục số.

 
 
Ta có:

 
*Nhận xét.
 
- Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.
- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực.
Do đó các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.
Vì vậy người ta nói trục số còn gọi là
Hãy biểu diễn các số  sau lên cùng một trục số.

b, Từ đó cho biết:
- Mỗi số thực được biểu diễn được mấy điểm trên trục số ?.
- Số thực có lấp đầy trục số không ?
*HS : Thực hiện.

*GV : Nhận xét và chố lại :
- Mỗi số thực được biểu diễn bởi một điểm trên trục số.
- Ngược lại, mỗi điểm trên trục số đều biểu diễn một số thực
Do đó các điểm biểu diễn số thực đã lấp đầy trục số.
Vì vậy người ta nói trục số còn gọi là trục số thực.

trục số thực.
*Chú ý:
Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự như các phép toán trong tập hợp các số hữu tỉ.
*HS : Chú ý nghe giảng và ghi bài.
*GV : Đưa ra chú ý:
Trong tập hợp các số thực cũng có các phép toán với các tính chất tương tự như các phép toán trong tập hợp các số hữu
3. Hoạt động luyện tập . (5’).
? Thế nào là số thực?
Làm tại lớp Bài tập 88
a) Nếu a là số thực thì a là số hữu tỉ hoặc số vô tỉ .
b) Nếu b là số vô tỉ thì b được viết dưới dạng số thập phân vô hạn không tuần hoàn
Bài tập 89: Câu a, c đúng; câu b sai
4.Hoạt động vận dụng
- Học bài.
     - BTVN: 87; 90/SGK - 44,45.
     - Chuẩn bị phần Luyện tập cho tiết sau.
     - Làm bài tập  117; 118 (tr20-SBT)
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
     IV.Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 
 
HÌNH HỌC 7
Tuần 9
Tiết 17 đến 18                
LUYỆN TẬP
 
I.Mục tiêu bài học
1.Kiến thức, kĩ năng, thái độ
Kiến thức: Củng cố , khắc sâu kiến thức về : Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800 , Trong một tam giác vuông hai góc nhọn phụ nhau. Định nghĩa góc ngoài , định lí về tính chất  góc ngoài của tam giác.
Kỹ năng:  Rèn kĩ năng tính số đo góc . Rèn kĩ năng suy luận .
Thái độ: cẩn thận, chính xác
2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh: Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
II. Chuẩn bị về tài liệu và phương tiện dạy học
Giáo Viên: SGK, SGV, ê ke, thước đo góc, thước thẳng.
-Học sinh: Thước kẻ, ê ke, thước đo góc, SGK
III.Tổ chức hoạt động của học sinh
1.Hoạt động dẫn dắt vào bài ( 3 phút)
HS :  Nêu định lí về tổng 3 góc của một tam giác ?  Tính chất góc ngoài của tam  giác   ?
 2.Hoạt động hình thành kiến thức(80 phút)
 
Nội dung
Hoạt động của thầy và trò
 

Hoạt động 1:luyện tập
Mục tiêu: : Củng cố , khắc sâu kiến thức về : Tổng ba góc của một tam giác bằng 1800
Làm bài tập 1 trang 108 SGK.
Bài 1: Tính các số đo x, y
h.50:  Xét có:
(t/c)

Ta có: (kề bù)

   
Tương tự tính được:
h.51: Ta có:
Xét có:
 

Xét có:
 
Bài 6 trang 109 
 
                      H
 
                     A  400          1     I                K
          2
     x    
 Hình 55           B
     
AHI vuông tại H nên :
Ta có : ( đối đỉnh)
BKI vuông tại I nên:

Suy ra :
                                  M
 
                                 1  x                 Hình 57
 
 
                          600                                
                        N         I                            P
Theo hình vẽ cho MNP có
Làm bài tập 1 trang 108 SGK.
Bài 1: Tính các số đo x, y
 
GV: Treo bảng phụ  từng hình  50;  51; 58 HS : Hãy tính số đo các góc trong hình  ?
 
 
 
 
 
 
 
 
HS :Nhận xét trình bài của bạn
 
 
 
 
 
 
 
 
HS : Làm bài 6 trang 109  ?
GV: Treo bảng phụ  từng hình  55;  57; 58 HS : Hãy tính số đo các góc trong hình  ?
 
 
 
HS : Hãy nêu cách tính  góc x ở hình 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Hãy nêu cách tính góc x ở hình 57
? : MNP có độ  ?   Vì sao
? : Suy ra độ

Vì MIP vuông tại I nên:

 
                                    H
                                     x      B           Hình 58
                                        1
 
                             550                              
 
                      A                 K                 E
Vì AHE vuông tại H nên:
( hai góc phụ nhau)

Vì x là góc ngoài tại đỉnh B của  BKE nên:

 
. Bài 7
Hướng dẫn
a) Các cặp góc phụ nhau: và ; và ;
  và ; và .
a)     Các cặp góc nhọn bằng nhau: =; ( cùng phụ với)
b)     =.( cùng phụ với)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 8 trang 109 SGK
               y
 
     x                  1           A
                         2
 
         B       400                                              400         C
 
? : MIP vuông tại đâu
? : độ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV: Hãy nêu cách tính góc x ở hình 58 ?
HS : Tính tính x = 900 -
? : Vậy ta tính góc E như thế nào
 
Bài 7
 
- GV:  Vẽ hình lên bảng
GThế nào là 2 góc phụ nhau?
-HS: Hai góc phụ nhau là 2 góc có tổng số đo bằng 900
 
GV: Hảy tìm các góc phụ nhau trong hình vẽ ?
-HS:Trình bày
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GT     ABC có
 Ax là phân giác góc ngoài tại A
KL Ax // BC
Chứng minh:
ABC có : (gt) (1)
( theo định lí góc ngoài của tam giác )
Tia Ax là tia phân giác của nên suy ra:
(2)
Từ (1) và (2) ta suy ra:
Mà ở vị trí so le trong nên: Ax // BC
( theo dấu hiệu nhận biết hai đt song song )
 
 
 
 
 
 
HS : Làm bài 8 trang 109 ?
GV: Hướng dẫn HS vẽ hình theo yêu cầu đề bài
HS : Hãy ghi GT - KL
GV: Quan sát hình vẽ, dựa vào đâu để chứng minh được Ax // BC  ?
GV: Vậy là góc gì của tam giác ABC ? bẳng tổng của hai góc nào ?
? Tia Ax là tia phân giác của nên suy ra :
HS : Ta thấy ở vị trí như thế nào ?
Suy ra được gì ?
 
 
3.Hoạt động luyện tập (5 phút)
Làm bài tập 4 trang 108 SGK.

 
Ta có : tam giác ABC vuông tại C.
=> + =  900
( hai góc nhọn phụ nhau)
=> + 50 = 900
=> = 850
4.Hoạt động vận dụng (2 phút)
     Học thuộc , hiểu kĩ về định lívề tổng ba góc của một tam giác; hai góc nhọncủa tam giác vuông; góc goài của tam giác.Làm bài tập:  14; 15; 16; 17SBT trang 99; 100
5.Hoạt động tìm tòi mở rộng
IV.Rút kinh nghiệm
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 
 
 

Tuần 9 tuần 10                            TỰ CHỌN TOÁN 7
Tiết 9 đến 10                
  LUYỆN TẬP VỀ TÍNH CHẤT CỦA DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU
( 2 tiết)
I. Mục tiêu:      
1. Kiến thức, kĩ năng, thái độ
Kiến thức :  Học sinh trình bày các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
Kỹ năng : Có kỹ năng vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của chúng
Thái độ: Chú ý học, cẩn thận say mê. Tích cực hợp tác trong hoạt động nhóm
2.Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh:
Năng lực tự học, Năng lực tính toán, Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
II. Chuẩn bị:
- Giáo viên: Thước kẻ, phấn màu, bảng phụ ghi coõng thửực.
- Học sinh: Máy tính bỏ túi, thước kẻ.
III.Tổ chức hoạt động của học sinh.
1.Hoạt động dẫn dắt vào bài ( 3 phút).
 GV: Từ ta có điều gì ?
2.Hoạt động hình thành kiến thức (42 phút).
Hoạt động thầy - trò
Ghi bảng
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức lý thuyết  (15’)
Mục tiêu : Học sinh trình bày các tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 
- Yêu cầu HS nhắc lại tính chất của dãy tỉ số bằng nhau.
3 HS lần lượt nhắc lại tính chất cơ bản của dãy tỉ số bằng nhau.
 
- Yêu cầu HS mở rộng thêm tính chất đối với 3 tỉ số ban đầu bằng nhau.
 
GV nhận xét và chốt lại kiến thức cần nắm.
HS chú ý theo dõi và ghi bài.
I/ Lý thuyết:
Tính chaát cuûa daõy tæ sè baèng nhau:
= = =
(bd, b-d)
Môû roäng:
====
(Giaû thieát caùc tæ soá ñeàu coù nghóa)
 
Hoạt động 2: Vận dụng. (27’)
Mục tiêu : Có kỹ năng vận dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để giải các bài toán tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của chúng
 
 
- GV treo bảng phụ ghi đề bài tập 60.
- HS chỳ ý theo dừi .
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài.
- HS thực hiện. 2 học sinh lên bảng trình bày
 
- GV nhận xét, sửa chữa, bổ sung (nếu cần).
 
II. Bài tập:
Baøi 60 sgk /31:Tìm x trong tæ leä thöùc :
 

Nguồn:Loan Lê Cẩm

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử KHDH TUẦN 9
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngKHDH_TUAN_9_LOAN.doc[1.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
fq240q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2019-03-28 15:59:13
Loại file
doc
Dung lượng
1.05 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
0
giáo án điện tử KHDH TUẦN 9

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • KHDH TUẦN 9
  Đại số 7
  KHDH TUẦN 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2019

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 9. Tuan 9
  Tin học 9
  KHDH-Tin học 9. Tuan 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 9. Tuan 9
  Tin học 9
  KHDH-Tin học 9. Tuan 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 9. Tuan 9
  Tin học 9
  KHDH-Tin học 9. Tuan 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 9. Tuan 9
  Tin học 9
  KHDH-Tin học 9. Tuan 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • KHDH TOÁN 6 TUAN 9,10
  Toán học 6
  KHDH TOÁN 6 TUAN 9,10

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/10/2016

  Xem: 0

 • KHDH Tin học 9. TUAN 6
  Tin học 9
  KHDH Tin học 9. TUAN 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/9/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 8. TUAN 9
  Tin học 8
  KHDH-Tin học 8. TUAN 9

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 9. TUAN 14
  Tin học 9
  KHDH-Tin học 9. TUAN 14

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2018

  Xem: 0

 • KHDH-Tin học 9. TUAN 8
  Tin học 9
  KHDH-Tin học 9. TUAN 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2018

  Xem: 2