Khu vực vệ sinh trực nhật giáo án Văn bản THPT Cửa Lò

Đăng ngày 9/13/2010 10:10:56 PM | Thể loại: Văn bản THPT Cửa Lò | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 3 | FileSize: 0.15 M | File type: xls
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

/// ////
S©n vËn ®éng


gara xe häc sinh
WC 10A10 11A2 11a7
10A9 11A1 11A911A3 11a10 11a9 11a8 11a7 Hoi truong
10A4 11a3 11a4 11a5 11a6 11A6
11a10 10A9 10a10 11a2 11a1
10a8 10a5 10a4
10a4 10A5 10A6 11A1
11A4
10a7 10a6 10a3 VP
12c4 12c5 12c6 12c7
12c3 12c2 12c1 12A3 12C5
Gara xe HS 10A2 10A1 12A2 12A1 HT ®

10a7 12A3 + NHÀ XE GV
12C2 10A2 1oA1 12A2 12A1

GARA GV
GARA XE HOC SINH

Sponsor Documents