KIỂM TRA HÌNH CHƯƠNG I

Đăng ngày 12/17/2017 10:17:32 PM | Thể loại: TỰ LUẬN | Chia sẽ bởi: Phương Hồ Ngọc | Lần tải: 0 | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Tiết 30                KIỂM TRA 45 PHÚT CHƯƠNG 1 - HÌNH HỌC 7

Hình thức kiểm tra: T luận

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Hiểu và vận dụng được các định lý về hai góc đối đỉnh, quan hệ đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc. 

2. Kỹ năng: Vẽ được hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng song song, đường thẳng vuông góc vẽ thêm được đường phụ.

3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực và tự giác.

4. Năng lực cần đạt: Năng lực tự học, năng lực sáng tạo, năng lực tính toán, năng lực giải quyết vấn đề.

III. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA

      Cấp độ

Chủ đề

Nhận biêt

Thông hiểu

Vận dung

Cộng

Mức độ thấp

Mức độ cao

1. Hai góc đối đỉnh

Nhận biết được 2 góc đối đỉnh

 

Tính được số đo của một góc khi biết góc đối đỉnh với nó

 

 

- Số câu

- Số điểm

- Tỷ lệ %

1 (2a)                               1,0

10%

 

1 (2b)

1,0

10%

 

2

2đ

20%

2. Hai đường thẳng vuông góc

 

Vận dụng quan hệ vuông góc để giải thích hai đường thẳng song song

 

 

 

- Số câu

- Số điểm

- Tỷ lệ %

 

1(C3 ý1)

1

10%

 

 

1

1

10%

 

3. Hai đường thẳng song song

Nhận biết được 2 đường thẳng song song

 

 

Biết vận dụng định lý để suy luận các đường thẳng song song. Tính được các góc so le, đồng vị

Vận dụng hai góc trong cùng phía để tính góc, biết kẻ thêm đường phụ song song...

 

- Số câu

- Số điểm

- Tỷ lệ %

1 (C3a)                          

2

20%

 

1 (C4 ý2)                         

1

10%

1 (C4 ý1)                         1

10% 

3

4

30 %

4. Quan hệ vuông góc, song song

 Nhận biết được GT,KL của định lí

Hiểu và phát biểu được định lý dưới dạng kí hiệu

Biết vận dụng định lý để suy luận tính vuông góc và tính sông song. Tính được các góc so le, đồng vị

 

 

 

1

 


- Số câu

- Số điểm

- Tỷ lệ %

C1 ý1

1

10%

C1 ý2

1

10%

1 (C3 ý2)                        

1

10%

 

3

3đ

30%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

2

4đ

40%

1

2đ

20%

2

3đ

30%

1

1đ

10%

6 câu

10đ

100%

IV. ĐỀ KIỂM TRA:

Câu 1 (2điểm): Vẽ hình và viết giả thiết, kết luận của định lí (viết bằng kí hiệu): Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông với đường thẳng kia”.

Câu 2 (2điểm): Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Góc xOy có số đo là 1000.               a. Viết các cặp góc đối đỉnh?

 b. Tính số đo góc đối đỉnh với góc xOy?

Câu 3 (4điểm):  Cho hình vẽ  bên.

        a)  Vì sao a//b ?                   

b)  Tính số đo của Â1; Â 4 

 

Câu 4 (2điểm):  Cho hình vẽ. Biết a//b, hãy tính số đo của góc AOB.

 

V. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

Câu

Ý

Đáp án

Điểm

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

 

 

1,0

2

 

 

             xx’yy’ = O

  GT      = 1000 

   KL      = ?

Giải:

Ta có = (hai góc đối đỉnh).

 

0,5

 

 

0,5

 

 

1

 


 

 

= 1000                                              

0,5

 

0,5

3

 

 

                                                                               a c

                                                                     GT    b c

                                                                              

                                                                     KL      // b

                                                                                Â1; Â 4? 

 

 

 

 

1,0

 

a

Ta có  

1,0

b

= 750 

     + = 1800  (Hai góc trong cùng phía)

= 1800 - = 1800 – 750 = 1050 

1,0

 

0,5

0,5

4

 

                                              M                     a // b

            P                                             GT     

          N                                             KL    

 

 

Vẽ đường thẳng c // a ta có:

(hai góc so le trong)

(góc trong cùng phía)

Vậy

 

0,5

 

 

 

 

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án KIỂM TRA HÌNH CHƯƠNG I, TỰ LUẬN. . https://nslide.com/giao-an/kiem-tra-hinh-chuong-i.icvx0q.html