kiem tra hinh hoc 7 chuong 1 trac nghiem va tu luan

Đăng ngày 10/8/2012 12:15:19 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Nghi Trần Thị Mộng | Lần tải: 42 | Lần xem: 19 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

TRƯỜNG THCS PHÚ HỮU KIỂM TRA 1 TIẾT
LỚP: 7A….. MÔN: HÌNH HỌC
HỌ VÀ TÊN:……………………. THỜI GIAN: 45p
……………………………………

ĐIỂM
LỜI PHÊ

ĐỀ:
A. TRẮC NGHIỆM: (2.5 điểm) khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Qua điểm vẽ được bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng a ?
A. vô số đường thẳng B. 3 C. 2 D. 1
Câu 2: Cho hình vẽ sau biết a // c // b. Số đo của  là :
A. 800 B. 900
C. 1000 D. 700

Câu 3: Chọn câu đúng trong các câu sau? . Hai đường thẳng
A. Vuông góc với nhau thì cắt nhau B. Cắt nhau thì vuông góc với nhau
C. Cắt nhau thì tạo thành 4 góc bằng nhau D. Cắt nhau thì tạo thành 4 cặp góc đối đỉnh.
Câu 4: Trong hình vẽ, hình nào thể hiện d là đường trung trực của đoạn thẳng ABCâu 5: Nếu đường thẳng m cắt hai đường thẳng p và q mà trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ....
A. m // q B. p // q C. p  q D.m // p
B. TỰ LUẬN: (7.5 điểm)
Bài 1: (2.0điểm) Viết tên các cặp góc đối đỉnh trong hình vẽ sau:


Bài 2: (4.0điểm) Cho hình vẽ sau:
Biết a // b và 
Tính và 
Bài 3: (1.5 điểm) Cho hình vẽ
a)Phát biểu định lý diễn tả bởi hình vẽ
b)Viết GT – KL của định lý bằng ký hiệu
Bài làm:


ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM

A/- PHẦN TRẮC NGHIỆM : (2.5 điểm)

Câu
1
2
3
4
5

Đáp án
D
C
A
D
B


B/- PHẦN TỰ LUẬN (7,5 điểm)

Bài
Nội dung
Điểm

Bài 1
(2.0 đ)
Ta có các cặp góc đối đỉnh là:
 và ; và
 và ; và

0.5 đ; 0.5 đ
0.5 đ; 0.5 đ

Bài 2
(4.0 đ)
* Tính :
Ta có: += 1800 (vàlà 2 góc trong cùng phía )
+600= 1800
Suy ra = 1800-600=1200
* Tính :
Ta có: == 600 (vàlà 2 góc so le trong )
Suy ra = 600

0.5 đ (0.5 đ)
0.5 đ

0.5 đ


0.5 đ (0.5 đ)
1 đ

Bài 3 (1.5đ)
a) Phát biểu đúng định lý: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”
b) GT m  a; a // b;

KL m  b

0.5 đ


0.5 đ

0.5 đ