Kiểm tra Toán 9 học kỳ I

giáo án Toán 9
  Đánh giá    Viết đánh giá
 479       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
e5iyuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/29/2008 9:01:27 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.11 M
Lần xem
1
Lần tải
479
File đã kiểm duyệt an toàn

T«i cã trän bé gi¸o ¸n tõ 6 ®Õn 9 To¸n vµ VËt Lý , ho¸ häc ai cÇn liªn hÖ cung cÊp miÔn phÝ theo sè 0973.246879 ( gÆp minh ) §Ò kiÓm tra häc kú I- M«n To¸n 9 ( thêi gian 90 phót) Hä Tªn:……………………………………,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Kiểm tra Toán 9 học kỳ I, Giáo Án Toán 9 , Giáo án điện tử Kiểm tra Toán 9 học kỳ I, doc, 1 trang, 0.11 M, Toán 9 chia sẽ bởi Minh Nguyễn Hùng đã có 479 download

 
LINK DOWNLOAD

Kiem-tra-Toan-9-hoc-ky-I.doc[0.11 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

T«i cã trän bé gi¸o ¸n tõ 6 ®Õn 9 To¸n vµ VËt Lý , ho¸ häc ai cÇn liªn hÖ cung cÊp miÔn phÝ theo sè 0973.246879 ( gÆp minh )
§Ò kiÓm tra häc kú I- M«n To¸n 9 ( thêi gian 90 phót)
Hä Tªn:……………………………………………………………Líp: 9A
PhÇn I Tr¾c nghiÖm (4®) Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng
C©u 1: KÕt qu¶ rót gän biÓu thøc lµ:
A. - B. -2 C. 1 D. 
C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc A= lµ :
A. x0 B. x-1 C. xo vµ x-1 D. x0
C©u 3: BiÕt 0 < sin < 1 ; 0 < cos < 1 (víi gãc nhän ) c©u nµo ®óng
A. sin - 1 < 0 B. sin-1 > 0
C. 1- cos < 0 D. TÊt c¶ c¸c ý trªn dÒu sai
C©u 4 : = = 4-x khi :
A . x < 4 B. x > 4 C. x 4 D. x 4
C©u 5: Hµm sè y = ( m-2)x + 5 §ång biÕn khi :
A . m > 2 B. m < 2 C . m = 2 D. m 2
C©u 6 : Cho ®­êng th¼ng y = ( 3m + 1 ) x + 5 . Gãc t¹o bëi ®­êng th¼ng nµy víi trôc Ox lµ gãc nhän khi :
A. m = - B. m < - C. m - D. m > -
C©u 7 : Cho ®­ßng th¼ng a vµ ( O; R ) tiÕp xóc nhau. Gäi kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn a lµ d. C¸nh viÕt nµo ®óng :
A. d > R B. d < R C . d = R D. C¸c ý trªn ®Òu ®óng
C©u 8 : Cho ( O;6cm ). M lµ 1 ®iÓm c¸ch O mét kho¶ng 10 cm . §é dµi ®o¹n tiÕp tuyÕn kÎ tõ M ®Õn (O) lµ
A. 4 cm B. 8 cm C. 2 cm D. 16 cm
PhÇn II : Tù luËn ( 6®)
Bµi 1 : Cho M = : 
a, T×m ®iÒu x¸c ®Þnh. Rót gän M
, TÝnh gi¸ trÞ cña M khi a = 3 + 2
c, TÝnh gi¸ trÞ cña a sao cho M < O
Bµi 2 : Cho ®­êng th¼ng y = ( 1 – 4m ) x + m – 2 (d) ( m ) . T×m m khi
a, d­êng th¼ng (d) ®i qua gèc to¹ ®é
, §­êng th¼ng (d) t¹o víi Ox 1 gãc tï
c, §­êng th¼ng (d) c¾t Oy t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng 
Bµi 3 : Cho nöa ®­êng trßn t©m O. §­êng kÝnh AB = 2R. K lµ trung ®iÓm cña OB. Tõ K kÎ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi AB , c¾t ®­êng trßn t¹i M
a, TÝnh MK theo R
, §­êng th¼ng qua O, song song víi MK c¾t BM t¹i C; ®­êng th¼ng CA c¾t nöa (O) t¹i P. Chøng minh AM BC ; BP AC
c, Gäi giao ®iÓm cña BP vµ AM lµ H. Chøng minh OM vµ OP lµ tiÕp tuyÕn cóa ®­êng trßn cã ®­êng kÝnh CH
§Ò kiÓm tra häc kú I- M«n To¸n 9 ( thêi gian 90 phót)
Hä Tªn:……………………………….…………………Líp: 9 B
PhÇn I Tr¾c nghiÖm (4®) Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng
C©u 1 : = = 4-x khi :
A . x < 4 B. x > 4 C. x 4 D. x 4
C©u 2 : Cho ®­ßng th¼ng a vµ ( O; R ) tiÕp xóc nhau. Gäi kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn a lµ d. C¸nh viÕt nµo ®óng :
A. d > R B. d < R C . d= R D. C¸c ý trªn ®Òu ®óng
C©u 3: KÕt qu¶ rót gän biÓu thøc lµ:
A. - B. -2 C. 1 D. 
C©u 4: Hµm sè y = ( m-2)x + 5 §ång biÕn khi :
A . m > 2 B. m < 2 C . m = 2 D. m 2
C©u 5: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc A= lµ :
A. x0 B. x-1 C. xo vµ x-1 D. x0
C©u 6: BiÕt 0 < sin < 1 ; 0 < cos < 1 (víi gãc nhän ) c©u nµo ®óng
A. sin - 1 < 0 B. sin-1 > 0
C. 1- cos < 0 D. TÊt c¶ c¸c ý trªn dÒu sai
C©u 7 : Cho ®­êng th¼ng y = ( 3m + 1 ) x + 5 . Gãc t¹o bëi ®­êng th¼ng nµy víi trôc Ox lµ gãc nhän khi :
A. m = - B. m < - C. m - D. m > -
C©u 8: cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A.
A. sin B = B. sin B = C. sin B = D. sin B = 
PhÇn II : Tù luËn ( 6®)
Bai 1 : Trôc c¸c c¨n thøc sau a, b,   c, 
Bµi 2 : Gi¶i ph­¬ng tr×nh : (x -1 )
Bµi 3 T×m m ®Ó 2 ®­êng th¼ng y = ( m + 1 )x + 2 ( m -1 )
y = ( 4 – m ) x + 1 (m 4)
song song víi nhau
Bµi 3 : Cho nöa ®­êng trßn t©m O. §­êng kÝnh AB = 2R. I lµ trung ®iÓm cña OB. Tõ I kÎ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi AB , c¾t ®­êng trßn t¹i N
a, TÝnh NI theo R
, §­êng th¼ng qua O, song song víi NI c¾t BN t¹i C; ®­êng th¼ng CA c¾t nöa (O) t¹i P. Chøng minh AN BC

 


T«i cã trän bé gi¸o ¸n tõ 6 ®Õn 9 To¸n vµ VËt Lý , ho¸ häc ai cÇn liªn hÖ cung cÊp miÔn phÝ theo sè 0973.246879 ( gÆp minh )

§Ò kiÓm tra häc kú I- M«n To¸n 9 ( thêi gian 90 phót) 

 Hä Tªn:……………………………………………………………Líp:   9A

 

PhÇn I Tr¾c nghiÖm (4®) Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng

C©u 1: KÕt qu¶ rót gän biÓu thøc lµ:

A. -                          B. -2                     C. 1                    D.

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc A= lµ :

A. x0                B. x-1              C. xo vµ x-1               D. x0

C©u 3: BiÕt 0 < sin < 1 ; 0 < cos < 1  (víi gãc nhän ) c©u nµo ®óng

A. sin - 1 < 0                                           B. sin-1 > 0

C. 1- cos < 0                                            D. TÊt c¶ c¸c ý trªn dÒu sai

C©u 4 : = = 4-x khi :

A . x < 4                          B. x > 4              C. x 4                      D. x 4

C©u 5: Hµm sè  y = ( m-2)x + 5 §ång biÕn khi :

A . m > 2                    B. m  < 2                      C . m = 2                     D. m

C©u 6 : Cho ®­êng th¼ng  y = ( 3m + 1 ) x + 5 . Gãc t¹o bëi ®­êng th¼ng nµy víi trôc Ox lµ gãc nhän khi :

A.  m = -               B.  m  < -                C.  m -              D.  m > - 

C©u 7 : Cho ®­ßng th¼ng a vµ ( O; R ) tiÕp xóc nhau. Gäi kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn a lµ d.  C¸nh viÕt nµo ®óng :

A. d > R              B. d < R              C . d = R              D. C¸c ý trªn ®Òu ®óng

C©u 8 : Cho ( O;6cm ). M lµ 1 ®iÓm c¸ch O mét kho¶ng 10 cm . §é dµi ®o¹n tiÕp tuyÕn kÎ tõ M ®Õn (O) lµ

A.  4 cm                    B.   8 cm                 C.    2 cm             D.  16 cm

 

PhÇn II : Tù luËn ( 6®)

i 1 : Cho  M = :

 

a, T×m ®iÒu x¸c ®Þnh. Rót gän M

b, TÝnh gi¸ trÞ cña M khi a = 3 + 2

c, TÝnh gi¸ trÞ cña a sao cho M < O

Bµi 2 : Cho ®­êng th¼ng  y = ( 1 – 4m ) x + m – 2   (d) ( m ) . T×m  m khi

a, d­êng th¼ng (d) ®i qua gèc to¹ ®é

b, §­êng th¼ng (d) t¹o víi Ox 1 gãc tï

c, §­êng th¼ng (d) c¾t Oy t¹i ®iÓm cã tung ®é b»ng

Bµi 3 : Cho nöa ®­êng trßn t©m O. §­êng kÝnh AB = 2R.  K lµ trung ®iÓm  cña OB. Tõ K kÎ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi AB , c¾t ®­êng trßn t¹i M


a, TÝnh MK theo R

b, §­êng th¼ng qua O, song song víi MK c¾t BM t¹i C; ®­êng th¼ng CA c¾t nöa (O) t¹i P. Chøng minh AM             BC ; BP         AC

c, Gäi giao ®iÓm cña BP vµ AM lµ H. Chøng minh OM vµ OP lµ tiÕp tuyÕn cóa ®­êng trßn cã ®­êng kÝnh CH

 

 

§Ò kiÓm tra häc kú I- M«n To¸n 9 ( thêi gian 90 phót) 

Hä Tªn:……………………………….…………………Líp: 9 B

 

PhÇn I Tr¾c nghiÖm (4®) Khoanh trßn vµo ®¸p ¸n ®óng

 

 C©u 1 : = = 4-x khi :

A . x < 4                          B. x > 4               C. x 4                      D. x 4

C©u 2 : Cho ®­ßng th¼ng a vµ ( O; R ) tiÕp xóc nhau. Gäi kho¶ng c¸ch tõ O ®Õn a lµ d.  C¸nh viÕt nµo ®óng :

A. d > R              B. d < R              C . d= R              D. C¸c ý trªn ®Òu ®óng

C©u 3: KÕt qu¶ rót gän biÓu thøc lµ:

A. -                           B. -2                     C. 1                    D.

C©u 4: Hµm sè  y = ( m-2)x + 5 §ång biÕn khi :

A . m > 2                    B. m  < 2                      C . m = 2                     D. m

C©u 5: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc A= lµ :

A. x0                B. x-1              C. xo vµ x-1               D. x0

C©u 6: BiÕt 0 < sin < 1 ; 0 < cos < 1  (víi gãc nhän ) c©u nµo ®óng

A. sin - 1 < 0                                           B. sin-1 > 0

C. 1- cos < 0                                            D. TÊt c¶ c¸c ý trªn dÒu sai

C©u 7 : Cho ®­êng th¼ng  y = ( 3m + 1 ) x + 5 . Gãc t¹o bëi ®­êng th¼ng nµy víi trôc Ox lµ gãc nhän khi :

A.  m = -               B.  m  < -                C.  m -              D.  m > - 

C©u 8: cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A.

A. sin B =            B.  sin B =         C. sin B =         D. sin B =  

 

PhÇn II : Tù luËn ( 6®)

Bai 1 : Trôc c¸c c¨n thøc sau   a,                b,                   c,   

Bµi 2 Gi¶i ph­¬ng tr×nh :   (x -1 )

Bµi 3 T×m m ®Ó 2 ®­êng th¼ng       y = ( m + 1 )x + 2                ( m -1 )

                                                       y = ( 4 – m ) x + 1              (m 4)

song song víi nhau

Bµi 3 : Cho nöa ®­êng trßn t©m O. §­êng kÝnh AB = 2R.  I lµ trung ®iÓm  cña OB. Tõ I kÎ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi AB , c¾t ®­êng trßn t¹i N


a, TÝnh NI theo R

b, §­êng th¼ng qua O, song song víi NI c¾t BN t¹i C; ®­êng th¼ng CA c¾t nöa (O) t¹i P. Chøng minh AN             BC

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Kiểm tra Toán 9 học kỳ I
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU