Giáo Án Đại Số 8:Le Van Luong Tuan 15 Dai 8

giáo án điện tử Toán học Toán học 8 Đại số 8
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
k08w0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-11-23 18:07:57
Loại file
doc
Dung lượng
0.81 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Ngày soạn : 28/10/2017 Ngày dạy : 31/10/2017 Dạy lớp 8BA TIẾT 21 KIỂM TRA CHƯƠNG I 1.Mục tiêu bài kiểm tra a .Về kiến thức : Kiểm tra việc nắm kiến thức về nhân đa thức,chia đa thức với đa thức, hằng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Ngày soạn : 28/10/2017
Ngày dạy : 31/10/2017 Dạy lớp 8BA
 
 
TIẾT 21 KIỂM TRA CHƯƠNG I
 
1.Mục tiêu bài kiểm tra
a .Về kiến thức :
Kiểm tra việc nắm kiến thức về nhân đa thức,chia đa thức với đa thức, hằng đẳng thức, phân tích các đa thức.
b. Về kĩ  năng:
Kiểm tra Về kĩ năng. vận dụng kiến thức của học sinh để làm bài tập và Về kĩ năng. trình bày của hs.
       c. Về thái độ:
Nghiêm túc, trung thực, độc lập trong kiểm tra.
2. Nội dung đề kiểm tra
 Ma trận đề kiểm tra
 
                       Cấp độ
 
Tên chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cấp độ thấp
Tổng
TL
TL
TL
Chủ đề 1:
Nhân đa thức cho đa thức. Chia đa thức cho đưn thức
Nêu được quy tắc nhân đa thức , chia đa thức
Áp dụng quy tắc nhân(chia)vào phép tính
 
 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
1
10%
1
1
10%
 
1
1
20%
Chủ đề 2:
Bảy hằng đẳng thức đáng nhớ
Viết được 7 HĐT đáng nhớ
 
 
 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
1
2
20%
 
 
1
2,0
20%
Chủ đề 3:
Phân tích đa thức thành nhân tử
 
 
 
Vận dụng các pp phân tích đa thức vào bài tập
 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
 
 
1
1
10%
1
1
10%
            Chủ đề 4:
Chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức
Phát biểu quy tác chia đơn thức cho đơn thức, chia đa thức cho đơn thức
Biết cách rút gọn biểu thức
 
 
 
1

 


Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
2
2
20%
1
2
20%
 
3
4
40%
            Chủ đề 5:
Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 
 
 
Vận dụng kiến thức chia đa thức một biến đã sắp xếp
 
Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
 
 
1
1
10%
1
1
10%
Tổng
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
 
4
5
50%
 
2
3
30%
 
2
2
20%
 
9
10
100%
 Đề kiểm tra
Câu 1: ( 2 điểm)
a. Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức?
  b.Thực hiện phép tính: ( 3x – y)( x2 + xy – 3)
Câu 2: ( 2 điểm)
Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
Câu 3: (1 điểm)
         Phát biểu quy tắc chia đơn thức với đơn thức.
Câu 4: (1 điểm)
        Phát biểu quy tắc  chia đa thức với đơn thức
Câu 5: ( 1  điểm)
         Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
5x3 - 5x2y  - 10x2 + 10xy
x2  + 5x + 4
Câu 6: ( 2 điểm) Rút gọn biểu thức
a.(2x + 1)2 - (4x2 - 1)
b.(x + 2)(x - 2) - (x - 3)(x + 1)
Câu 7:  (2 điểm)
 Làm phép chia: (x4 - 2x3 + 4x2 - 8x) : (x2 + 4)
3. Đáp án và biểu điểm
Câu
Nội dung
Biểu điểm
Câu 1
a.Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức:
           Muốn nhân một đa thức cho một đa thức, ta nhân mỗi hạng tử của đa thức này với từng hạng tử của đa thức kia rồi cộng các tích lại với nhau.
b. Thực hiện phép tính:
( 3x – y)( x2 + xy – 3) = 3x3 + 3x2y - 9x - x2y –xy2  + 3y
1 điểm
 
 
 
 
1 điểm
1

 


 
= 3x3 +2x2y – 9x – xy2 + 3y
 
Câu 2
Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
1.( A+ B )2 = A2 + 2AB + B2
2.( A- B )2 = A2  - 2AB + B2
3. A2 - B2 = (A- B )( A+ B )
4. ( A+ B )3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3
5. ( A- B )3 = A3 - 3A2B + 3A
6. A3 + B3=( A+ B )( A2 - AB+ B2)
7. A3 - B3=( A- B )( A2 + AB+ B2)
2 điểm
Câu 3
Muốn chia đa thức A cho đơn thức B ( trường hợp A chia hết cho B ) ta làm như sau.
Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B
Chia lưỹ thừ của từng biến trong A cho lũy thùa của cùng biến trong B
Nhân các kết quả vùa tìm được lại với nhau
1 điểm
 
Câu 4
Muwón chia đa thức A chô đơn thứa B(trường hợp các hạng tử của đa thức A đều chia hết cho đơn thức B) ta chia mỗi hạng tử cua A cho B rồi cộng các kết quả với nhau
1 điểm
 
Câu 5
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a.  5x3 - 5x2y - 10x2 +10xy = (5x3 - 5x2y) - (10x2 - 10xy)
                                        = 5x2 (x - y) - 10x (x - y)
                                        = (x - y)(5x2 - 10x)
                                        = 2x(x - y)(x - 2)
 
 
 
0,5 điểm
 
 
b.       x2 + 5x + 4   = x2 + 4x + x +4
                       = (x2 + 4x) + (x +4)
                       = x (x + 4 ) + (x +4)
                       = (x +4)(x + 1)
 
0,5 điểm
 
Câu 6
a. (2x + 1)2 - (4x2 + 1) = 4x2 + 4x +1 - 4x2 - 1 = 4x
 
b.  (x + 2)(x - 2) - (x - 3)(x + 1)              
         = x2 -  4 - ( x2 + x - 3x - 3)
          = x2 -  4 - x2 + 2x +3
          = 2x - 1
1 điểm
 
 
 
1 điểm
Câu 7
 
(x4 - 2x3 + 4x2 - 8x) : (x2 + 4) = x2 + 2x – 5
 
 
1 điểm
 
1

 


Lớp 8A:
Câu 1: ( 2 điểm)
a. Phát biểu quy tắc chia đa thức cho đơn thức ?
  b.Thực hiện phép tính:  (12x2y2 + 9x2y3 - 5xy) : 3xy
Câu 2: ( 2 điểm)
Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ.
 
Câu 3: (1 điểm)
         Phát biểu quy tắc chia đơn thức với đơn thức.
Câu 4: (1 điểm)
        Phát biểu quy tắc  chia đa thức với đơn thức
Câu 5: ( 1 điểm) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
3x3 - 3x2y  - 5x2 + 5xy
x2  + 5x + 4
Câu 6: ( 2 điểm) Rút gọn biểu thức
a.(x + 1)2 - (2x2 - 1)
b.(x + 2)(x - 2) - (x - 3)(x + 1)
Câu 7:  (1 điểm)
 Làm phép chia: (x4 - x3  - 3x2 + x + 2) : (x2 -1)
 
3. Đáp án và biểu điểm
 
Câu
Nội dung
Biểu điểm
Câu 1
a.Phát biểu quy tắc nhân đa thức với đa thức:
           Muốn chia đa thức A cho đơn thứcB (trường hợp A chia hết cho B), ta chia mỗi hạng tử của đa thức A cho từng hạng tử của đơn thức B rồi cộng các kết quả với nhau.
 
b. Thực hiện phép tính:
(12x2y2 + 9x2y3 - 5xy) : 3xy = 4xy + 3y - 3/5
 
 
 
1 điểm
 
 
1 điểm
Câu 2
Viết 7 hằng đẳng thức đáng nhớ
1.( A+ B )2 = A2 + 2AB + B2
2.( A- B )2 = A2  - 2AB + B2
3. A2 - B2 = (A- B )( A+ B )
4. ( A+ B )3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3
5. ( A - B )3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3
6. A3 + B3 = ( A+ B )( A2 - AB + B2)
 
2 điểm
 
7. A3 - B3 = ( A- B )( A2 + AB + B2)
 
Câu 3
Phân tích các đa thức sau thành nhân tử
a .  x2 - y2 - 7x +7y  = (x2 - y2) - (7x - 7y)
                      = (x - y)(x + y) - 7(x - y)
 
 
0,5 điểm
1

 


 
                      =  (x - y)(x + y - 7)
 
b.3x3 - 3x2y - 6x2 +6xy  = (3x3 - 3x2y) - (6x2 - 6xy)
                                     = 3x2 (x - y) - 6x (x - y)
                                     = (x - y)(3x2 - 6x)
                                     = 3x(x - y)(x - 2)
 
 
 
 
 
 
0,5 điểm
 
 
c.x2 + 5x + 4   = x2 + 4x + x +4
                       = (x2 + 4x) + (x +4)
                       = x (x + 4 ) + (x +4)
                       = (x +4)(x + 1)
 
 
 
1 điểm
 
Câu 4
 
a. (x + 1)2 - (2x2 + 1) =  x2 + 2x +1 - 2x2 - 1 = - x2 + 2x
 
b.(x + 2)(x - 2) - (x - 3)(x + 1) = x2 -  4 - ( x2 + x - 3x - 3)
                                                 = x2 -  4 - x2 + 2x +3
                                                 = 2x - 1
1 điểm
 
 
 
1 điểm
Câu 5
 
(x4 - x3  - 3x2 + x + 2) : (x2 -1) = x2 - x - 2
 
 
1,5 điểm
4. Nhận xét sau khi chấm trả bài
…..……………………………………………………………...……………………..…..……………………………………….…………………………………………..…..…………………………………….……………………………………………..…..……………………………….………………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

 


 
Ngày soạn :29/10/2017
Ngày dạy: 01/11/2017- Dạy lớp 8BA
                     
CHƯƠNG  II  PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
TIẾT 22   § 1 PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
 
1. Mục tiêu
         a. Về kiến thức:
         - HS hiểu rõ khái niệm về phân thức đại số.
         - HS có khái niệm về phân thức đại số bằng nhau để nắm vững tính chất cơ bản của phân thức đại số.
b. Về Về kĩ năng.:
HS lấy vd các phân thức đại số, kiểm tra các phân số bằng nhau
           c. Về thái độ:
         -Học sinh hứng thú học bài
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
         a.Chuẩn bị của GV: Bảng phụ, giáo án, sgk…
         b.Chuẩn bị của HS: Vở,sgk,đồ dùng học tập,đọc trước bài mới
3. Tiến trình bài dạy
a.Kiểm tra bài cũ.(Không)
* Đặt vấn đề  (2’): Ở chương trước đã cho chúng ta thấy trong tập đa thức không phải mỗi đa thức đều chia hết cho mọi đa thức khác 0. Cũng giống như trong tập hợp các số nguyên không phải mỗi số nguyên đều chia hết cho mọi số nguyên khác 0. nhưng khi thêm các phân số và tập hợp các số nguyên thì phép chia cho mọi tập hợp số nguyên khác 0 đều thực hiện được. ở đây ta cũng thêm vào tập hợp đa thức những phần tử mới tương tự như phân số mà ta sẽ gọi là phân thức đại số. Dần dần qua từng bài học của chương, ta sẽ thấy rằng: trong tập hợp các phân thức đại số mỗi đa thức đều chia được cho mọi đa thức khác 0.
b. Dạy nội dung bài mới.
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
GV
?
 
HS
GV
 
?
 
 
HS
 
 
 
 
 
Viết bảng một số biểu thức…
Yc HS quan sát , nhận xét dạng của các biểu thức sau:
Quan sát
Mỗi biểu thức như trên được gọi là một phân thức đại số.
Vậy theo em phân thức đại số là những biểu thưc có dạng như thế nào?
Nêu định nghĩa phân thức đại số.
 
 
 
 
1.Định nghĩa.(15’)
ví dụ:
;
Là những phân thức đại số
 
 
* Định nghĩa: Mỗi phân thức đại số (hay gọi tắt là phân thức) là một biểu thức có dạng, Trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.
A được gọi là tử thức (hay tử).
1

 


 
?
 
HS
 
 
 
?
HS
?
 
 
HS
?
HS
 
 
 
?
 
 
HS
 
 
GV
 
?
 
HS
 
 
HS
 
 
 
?
 
HS
 
 
 
?
 
 
HS
 
Y/c 1 HS thực hiện ?1
 các HS khác tự lấy ví dụ vào vở
Lấy ví dụ ?1
 
 
 
Y/c HS thực hiện tiếp ?2
Làm ?2...
Yc HS đại diện 1 nhóm lên trình bày ?2
 
Lên bảng trình bày ?2
Yc 1hs khác nhận xét...
Nhận xét...
 
 
Biểu thức có phải là phân thức đại số không vì sao?          
Phân thức trên không phải là phân thức đại số vì mẫu không phải là một đa thức
Chốt nội dung phần 1
 
Yc hs nhắc lại định nghĩa hai phân số bằng nhau?
Nhắc lại ĐN  hai phân số bằng nhau.
Hai phân số và được gọi là bằng nhau kí hiệu =              nếu a.d = b.c
Từ đó hãy nêu ĐN hai phân thức bằng nhau
Nêu ĐN hai phân thức bằng nhau.
 
 
Khẳng định đúng hay sai? giải thích?
Đứng tại chỗ trả lời.
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
?1.
ví dụ về các phân thức đại số :

 
?2.
Một số thực a bất kì cũng là phân thức đại số vì đều có thể viết được dưới dạng Với A,B là nhgững đa thức ví dụ như 2 =   = ...
* số 0, 1 cũng là những phân thức đại số
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Hai phân thức bằng nhau (15’ )
 
 
 
 
 
 
 
 
*Định nghĩa: hai phân thức bằng nhau
 
nếu A.D = B.C
Ví dụ: vì (x – 1)(x + 1) =x2 –1
?3.Có thể kết luận  
                
1

 


 
?
 
HS
 
?
HS
?
 
 
HS
 
 
 
?
HS
GV
 
 
Y/c HS hoạt động nhóm thực hiện ?3 ; ?4 .
Thực hiện sau đó cử đại diện nhóm lên bảng trình bày.
Yc hs nhóm khác nhận xét
Nhận xét…
Y/c HS hoạt động cá nhân thực hiện ?5
 
Hoạt động cá nhân thực hiện ?5 sau đó một em lên bảng trình bày.
 
Gọi hs khác nhận xét...
Nhận xét...
Chốt kĩ nội dung phần 2 cho HS

3x2y.2y2 = 6x2y3 = 6xy3.x = 6x2y3
?4.    
vì x.(3x +6) = 3(x2 +2x) = (3x2 + 6x)
?5. Bạn Quang nói
          
là sai vì (3x+3).1 3x.3
Bạn Vân nói là đúngvì 
(3x + 3).x = 3x(x + 1)  (=3x2 + 3x)
 
 
 
 
        c) Củng cố-luyện tập ( 10’ )
1

 


Thế nào là phân thức đại số ? Cho vdụ ?   Thế nào là hai phân thúc bằng nhau ?
Bài 2 (tr36 sgk)
*xét cặp phân thức.
       và
Có : (x2 – 2x – 3).x=x3 -2x2 -
       (x2 +x)( x - 3)  = x3-3x2+x2 -3x
                               = x3 -2x2 -3x
(x2 – 2x – 3).x = (x2 +x)( x – 3)
=
*xét cặp phân thức.
      và
Có: (x -3)(x2 –x) = x3 - x2 - 3x2 + 3x
                            = x3 - 4x2 + 3x
     x(x2 – 4x + 3)  = x3 - 4x2 + 3x
(x -3)(x2 – x)   = x(x2 – 4x + 3)
=
Hay: = =
1

 


        d. Hướng dẫn học sinh học ở nhà  (3’)
      - Học thuộc định nghĩa phân thức, hai phân thức bằng nhau.
     - Ôn lại tính chất cơ bản của phân số
     - Bài tập về nhà : 2;3 tr36 sgk 1,2,3(Tr15/SBT)                                    
      - Hướng dẫn bài 3(sgk-tr36): Để chọn được đa thức thích hợp điền vào chỗ trống cần:  +Tính tích (x2 – 16)x
                                  + Lấy tích đó chia cho đa thức x- 4 ta sẽ có kết quả.
4. Những kinh nghiệm rút ra sau khi giảng
…..……………………………………………………………...……………………..…..……………………………………….…………………………………………..…..…………………………………….……………………………………………..…..……………………………….……………………………………
1

 


Ngày soạn :04/11/2017
Ngày dạy: 07/11/2017- Dạy lớp 8BA                      
 
 
TIẾT 23§ 2: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
 
1. Mục tiêu
          a. Về kiến thức:
          - HS nắm vững t/c cơ bản của phân thức để làm cơ sở cho việc rút gọn phân thức.
          - HS hiểu rõ được quy tắc đổi dấu suy ra được tính chất cơ bản của phân thức đại số, nắm vững và vân dụng tốt quy tắc này.
b. Về kĩ năng.:
-HS Vận dụng tốt t/c cơ bản của phân số vào bài tập để làm cơ sở cho việc rút gon, quy đồng mẫu các phân số.
c. Về thái độ:
         -Học sinh yêu thích môn toán
2. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
          a. Chuẩn bị của GV: Giáo án,sgk, bảng phụ(ghi t/c, bài tập..)
          b. Chuẩn bị của HS: Ôn bài cũ, đọc bài mới
3. Tiến trình bài dạy
        a. Kiểm tra bài cũ (5’)
        ? Thế nào là hai phân thức bằng nhau ?
                 - Chữa bài tập 1(c) tr36 sgk
         *Đáp án.
         HS 1: - Nêu định nghĩa: Mỗi phân thức đại số (hay gọi tắt là phân thức) là một biểu thức có dạng, Trong đó A, B là những đa thức và B khác đa thức 0.
A được gọi là tử thức (hay tử).
B được gọi là mẫu thức (hay mẫu).
          Bài1(c) vì (x + 2).(x2 – 1) = (x – 1)(x+2)(x+1)
        *Đặt vấn đề vào bài mới: Ta đã biết thế nào là phân thức đại số. Vậy PTĐS có T/c gì? Có giống với phân số không? Ta n/c bài mới.
 
 b. Dạy nội dung bài mới.
 
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung
 
 
?
HS
GV
 
 
 
 
 
 
Nêu t/c cơ bản của phân số ?
Nêu t/c đã học.
Vừa rồi bạn đã nêu lại t/c cơ bản của phân số, đó chính là nội dung ?1
 
 
1. Tính chất cơ bản của phân thức (15’)
?1.
Tính chất cơ bản của phân số: Tổng quát
1

 


 
 
GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV
?
 
HS
 
 
?
HS
?
HS 
 
 
 
GV
 
 
?
 
HS
 
 
 
?
 
HS
 
 
Bài 1(c) Nếu phân tích tử và mẫu của phân thức thành nhân tử ta được phân thức ta nhận thấy nếu nhân cả tử và mẫu của phân thức thứ với đa thức  (x + 1) thì ta được phân thức thức hai . ngược lại nếu ta chia cả tử và mẫu của phân thức thứ hai cho đa thức (x+1) thì ta sẽ được phân thức thứ nhất.
Vậy phân thức cũng có tính chất tương tự như tính chất cơ bản của phân số
Đưa đề bài ?2, ?3 lên bảng phụ
Y/c hai HS lên bảng làm Lên bảng làm
  HS1 làm   ?2
 
 
  HS2 Làm ?3
 
Yc hs dưới lớp nhận xét
Nhận xét…
 
 
 
 
Qua các bài tập trên các em hãy nêu tính chất cơ bản của phân thức
Phát biểu t/chất cơ bản của phân thức (tr37sgk)
Đưa tính chất cơ bản của phân thức và công thức tổng quát lên bảng phụ.
Theo dõi và ghi vở
Y/c HS hoạt động nhóm làm ?4
Làm ?4..
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?2.


Vì x.(3x+6) = 3.(x2+2x) = 3x2 +6x
?3.
   
   Có  
   Vì 3x2.y.2y2 = 6xy3.x = 6x2y3
 
Tính chất :
* (M là một đa thức khác đa thức 0)
* ( với N là một nhân tử chung)
1

 


 
?
 
 
 
GV
 
 
 
?
 
HS
GV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GV
 
?
HS
 
GV
Yc hs sau 4 phút cử đại diện lên bảng trình bày
Đại diện lên bảng trình bày bài giải?4
 
 
Đẳng thức cho ta quy tắc đổi dấu ?
Em hãy phát biểu quy tắc đổi dấu ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             : Phát biểu quy tắc đổi dấu
Ghi lại công thức trên bảng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yc  HS làm ?5 tr38 sgk
Làm bài
Sau đó gọi hai HS lên bảng làm
Lên bảng làm ?5.
 
Chốt nd phần 2 cho HS
 
?4.
a)
 
b)     
 
 
 
 
 
2. Quy tắc đổi dấu (15’)
 
Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phân thức thì được một phân thức  bằng phân thức đã cho
                         

 
 
 
 
 
?5.
a)
b)
 
 
 
 
?
 
HS
 
 
 
 
 
 
c. Củng cố - luyện tập (8’)
 
Y/c HS hoạt động nhóm làm bài 4 tr38 sgk ( mỗi nhóm làm hai câu)
Hoạt động nhóm
+Nhóm thứ nhất làm hai câu đầu
+Nhóm thứ hai làm hai câu cuối
 
 
 
 
 
            Bài 4(tr38sgk)
a) (Lan)
Lan làm đúng vì đã nhân cả tử và mẫu của vế trái với x (tính chất cơ bản của phân thức)
b) (Hùng)
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Le Van Luong Tuan 15 Dai 8
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngT21t30.doc[0.81 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Le Van Luong Tuan 15 Dai 8
  Đại số 8
  Le Van Luong Tuan 15 Dai 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Đại số 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/11/2017

  Xem: 8

giáo án TIẾP THEO

giáo án MỚI ĐĂNG

giáo án XEM NHIỀU