Giáo Án:Lop 5 Sang Kien Kinh Nghiệm

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
ccd10q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-07-23 20:04:01
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần xem
4
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh. A. MỞ ĐẦU 1. Tên sáng kiến : Biện pháp giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường tiểu học Suối Dây B thể

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
                                     A. MỞ ĐẦU
1. Tên sáng kiến :
  Biện pháp  giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường tiểu học Suối Dây B thể hiện tốt dạng bài Tập làm văn tả cảnh 
2. Sự cần thiết , mục đích của việc thực hiện sáng kiến :
2.1. Sự cần thiết:
 Trong chương trình Tiểu học, môn Tiếng Việt là một trong những môn học chiếm vị trí quan trọng, chiếm thời lượng nhiều nhất so với các môn học khác. Trong quá trình phát triển trí tuệ của học sinh thì môn Tiếng Việt đóng vai trò quan trọng làm cơ sở cho việc hình thành năng lực ngôn ngữ, phát triển kĩ năng sử dụng tiếng Việt, khả năng tư duy, khả năng phát triển trí tưởng tượng văn học, hình hành nhân cách con người… Qua đó, rèn luyện cho các em đức tính chăm chỉ, cẩn thận, tự tin, trung thực và có tinh thần trách nhiệm cao…
 Dạy học môn Tiếng Việt ở bậc tiểu học là rèn cho học sinh đọc đúng, viết đúng, viết hay các từ ngữ đã được học cũng như các văn bản. Phải hướng dẫn cho các em yêu Tiếng Việt bằng cách nêu bật sự diễn đạt của Tiếng Việt, sự giàu đẹp của âm thanh, sự phong phú của ngôn ngữ từ trong cách diễn đạt nội dung. Thế nhưng hiện nay mặt diễn đạt câu, từ đặc biệt là diễn đạt bộc lộ được cảm xúc chưa được chú ý đúng mức. Đó là những lí do khiến học sinh diễn đạt câu chưa tốt, bài văn miêu tả còn dở dang khi chưa bộc lộ hết cảm xúc và suy nghĩ của mình.
Trong thực tế dạy và học phân môn Tập làm văn hiện nay ở lớp, đặc biệt là văn tả cảnh còn có nhiều hạn chế và chưa đạt được kết quả như mong muốn. Là giáo viên dạy lớp 5, chúng tôi thật băn khoăn khi cầm trên tay những bài văn của học sinh mà ý tứ còn nghèo nàn, câu văn lủng củng dở dang, chưa biết diễn đạt ý, trình bày chưa sạch đẹp rõ ràng, sai lỗi chính tả …do các em chưa biết sử dụng từ ngữ hay, chưa biết dùng hình ảnh so sánh, nhân hóa trong khi viết văn; do khả năng tư duy còn hạn chế, kĩ năng diễn đạt ý chưa cao. Các em không thể hiện được những gì mà mình suy nghĩ, những gì mà mình muốn nói trong bài văn tả cảnh
Từ những thực tế giảng dạy, không thể để các em hỏng kiến thức và trượt dài mãi như thế được, cần phải có định hướng, giải pháp giúp học sinh thực hiện tốt dạng bài văn tả cảnh nên chúng tôi đã chọn đề tài: “Biện pháp giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường tiểu học Suối Dây B thể hiện tốt dạng bài Tập làm văn tả cảnh”  để nghiên cứu, vận dụng và rút kinh nghiệm trong quá trình giảng dạy.
2.2. Mục đích:
 Nếu đề tài này thành công sẽ giúp học sinh:
 -Có kĩ năng viết văn tốt hơn.
 -Nắm được các quy định khi viết một bài văn về bố cục, cách trình bày.
 -Học sinh được mở rộng vốn từ; hiểu biết về nghĩa của từ được nâng cao và vận dụng tốt vào việc dùng từ đặt câu trong bài văn.
 -Từ đó học sinh sẽ yêu thích và chăm học phân môn Tập làm văn hơn.
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
 3. Đối tượng nghiên cứu:
- Biện pháp giúp học sinh làm tốt dạng bài tập làm văn tả cảnh ở lớp 5A ,5B Trường TH Suối Dây B, Năm học 2017-2018
- Học sinh lớp 5A, 5B Trường TH Suối Dây B
4. Phạm vi nghiên cứu:
1. Veà khoâng gian:
Nghiên cứu việc dạy – học phân môn Tập làm văn của giáo viên – học sinh ở lớp 5A ,5B Trường Tiểu học Suối Dây B, Năm học 2017-2018
2. Veà thôøi gian :
*Chia laøm 4 giai ñoaïn:
- Giai ñoaïn I: Töø ñaàu naêm ñeán giöõa hoïc kì I : Nghiên cứu thực trạng, đọc taøi lieäu, laäp keá hoaïch nghieân cöùu ñeà tài và đề ra giải pháp.
- Giai ñoaïn II: Töø  giöõa hoïc kì I ñeán cuoái hoïc kì I : Thực hiện giải pháp.
- Giai ñoaïn III : Töø cuoái hoïc kyø I ñeán giöõa hoïc kì II : Đánh giá kết quả áp dụng của đề tài và bổ sung, điều chỉnh các giải pháp đề ra.
- Giai đoạn IV: Từ giữa học kì II đến tháng 3/ 2018: Hoàn chỉnh đề tài.
* Phân công nhiệm vụ:
 - Nguyễn Thị Ngọc Tiên, giáo viên chủ nhiệm lớp 5B
   + Nghiên cứu thực trạng,đọc tài lieäu, laäp keá hoaïch nghieân cöùu ñeà taøi và đề ra giải pháp.
-  Nguyễn Châu Đạt, giáo viên chủ nhiệm lớp 5A
  + Đánh giá kết quả áp dụng của đề tài và bổ sung, điều chỉnh các giải pháp đề ra.
  + Hoàn chỉnh đề tài.
5. Phương pháp nghiên cứu:
1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu:
 -Chuùng toâi ñaõ ñoïc caùc taøi lieäu veà phöông phaùp daïy hoïc Tieáng Vieät ôû tieåu hoïc daïy vaø hoïc theo chöông trình môùi :
+ “Phöông phaùp daïy hoïc Tieáng Vieät ôû tieåu hoïc” cuûa PTS: Leâ Phöông Nga
+ “ Daïy vaø hoïc moân Tieáng Vieät theo chöông trình môùi” cuûa Tieán só : Nguyeãn Trí
+ Taøi lieäu boài döôõng giaùo vieân daïy caùc moân hoïc lôùp 5 cuûa Boä GD&ÑT-Vuï giaùo duïc Tieåu hoïc.
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
+ Taøi lieäu boài döôõng thöôøng xuyeân giaùo vieân tieåu hoïc chu kì 2003 - 2007
+ Qui ñònh chung veà chuaån kieán thöùc, kyõ naêng cuûa caáp tieåu hoïc. Quyeát ñònh soá 16/2006 kyù ngaøy 5/5/2006 cuûa Boä GD&ÑT
 - Thông qua các taøi lieäu trên nhaèm giúp chúng tôi nâng cao theâm nhöõng hieåu bieát veà ñoåi môùi phöông phaùp daïy vaø hoïc phân moân Taäp làm văn để áp dụng vào việc giảng dạy cho tốt hơn.
2. Phương pháp điều tra:
- Quan saùt thöïc teá trong giờ học Tập làm văn để xem em nào còn chưa biết làm bài theo ba phần, chưa biết diễn đạt ý, bộc lộ cảm xúc khi viết để giúp đỡ cho các em.
- Dự giôø caùc lôùp 4, 5 trong toå ñeå tìm hieåu thöïc traïng daïy vaø hoïc phaân moân Tập làm văn.Trao đổi và rút kinh nghiệm với giáo viên cùng khối trong tiết dạy Tập làm văn. Thông qua phương pháp này giúp bản thân tìm hiểu thêm về nhu cầu học tập, trình độ nhận thức, những thuận lợi, khó khăn của học sinh và giáo viên thường gặp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
B. NỘI DUNG
I. C¬ së lÝ luËn:
 M«n TiÕng viÖt gåm nhiÒu ph©n m«n kh¸c nhau nh­ tËp ®äc, luyÖn tõ vµ c©u, kÓ chuyÖn, tËp viÕt, chÝnh t¶, tËp lµm v¨n. Song khã h¬n c¶ ®èi víi ng­êi d¹y còng nh­ ®èi víi ng­êi häc lµ ph©n m«n TËp lµm v¨n.
     TËp lµm v¨n lµ mét ph©n m«n rÊt quan träng trong ch­¬ng tr×nh d¹y häc tiÓu häc, nã kh«ng chØ gióp häc sinh h×nh thµnh c¸c kÜ n¨ng: Nghe, nãi, ®äc, viÕt mµ cßn rÌn cho  häc sinh kh¶ n¨ng giao tiÕp, quan s¸t, ph©n tÝch tæng hîp vµ ®Æc biÖt cßn h×nh thµnh cho häc sinh nh÷ng phÈm chÊt tèt ®Ñp cña con ng­êi míi hiÖn ®¹i vµ n¨ng ®éng. D¹y tËp lµm v¨n lµ d¹y häc sinh c¸ch nh×n nhËn cuéc sèng xung quanh trong thùc tÕ vèn cã cña nã víi c¶m xóc thùc cña c¸c em. §ång thêi còng d¹yc¸c em c¸ch ghi l¹i sù nh×n nhËn Êy qua c¸c v¨n b¶n- cßn gäi lµ ®o¹n v¨n, bµi v¨n mét c¸ch chÝnh x¸c vÒ ®èi t­îng, vÒ ng÷ ph¸p TiÕng viÖt.
    TËp lµm v¨n líp 5 gåm nhiÒu néi dung, mét trong nh÷ng néi dung chÝnh cña ch­¬ng tr×nh tËp lµm v¨n 5 lµ v¨n miªu t¶. T¶ c¶nh lµ mét kiÓu bµi khã v× häc sinh kh«ng cã kh¶ n¨ng quan s¸t tinh tÕ, kh«ng c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña c¶nh hay nh÷ng thay ®æi cña c¶nh, kh«ng biÕt dùa vµo c¶m xóc cña m×nh ®Ó lµm c¶nh  ®ã trë
nªn ®Ñp h¬n, sinh ®éng h¬n, gÇn gòi h¬n. Lµm thÕ nµo ®Ó cho häc sinh lµm v¨n hay vµ cã hiÖu qu¶ th× l¹i lµ mét vÊn ®Ò rÊt khã kh¨n, cÇn ph¶i suy nghÜ vµ dµy c«ng nghiªn cøu cña nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c gi¸o dôc.
Từ những vấn đề như đã nêu trên, chúng tôi nhận thấy rằng làm tốt bài văn miêu tả ( nhất là dạng tả cảnh) sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến kết quả học tập của học sinh ở môn Tiếng Việt cũng như các môn học khác.
Do đó, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu sáng kiến : “Biện pháp  giúp học sinh lớp 5A, 5B Trường tiểu học Suối Dây B thể hiện tốt dạng bài Tập làm văn tả cảnh” là rất cần thiết.
II. C¬ së thùc tiÔn:
1. Học sinh:
     - Häc sinh ch­a cã høng thó viÕt v¨n ®Æc biÖt lµ d¹ng bµi v¨n t¶ c¶nh
          - Khi lµm v¨n, häc sinh miªu t¶ hêi hît, chung chung kh«ng lµm næi bËt ®­îc c¶nh ®ang t¶ .
           - Bµi v¨n häc sinh lµm th­êng vay m­în ý t×nh cña ng­êi kh¸c, c¸c em th­êng sao chÐp nh÷ng bµi v¨n mÉu thµnh bµi v¨n cña m×nh kh«ng kÓ ®Çu bµi quy
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
®Þnh nh­ thÕ nµo. Víi c¸ch lµm Êy c¸c em kh«ng cÇn biÕt ®èi t­îng cÇn miªu t¶ g×, kh«ng chó ý tíi ®Æc ®iÓm næi bËt t¹o nªn nÐt riªng cña c¶nh, còng nh­ kh«ng cã c¶m xóc vÒ nã.
          - Häc sinh ch­a cã ý thøc quan s¸t ®èi t­îng miªu t¶ vµ ghi chÐp nh÷ng ®iÒu quan s¸t ®­îc mét c¸ch cô thÓ vµ chi tiÕt.
          - Häc sinh tiÓu häc vèn sèng, vèn kiÕn thøc  vµ nh÷ng rung c¶m tr­íc c¸i ®Ñp cßn h¹n chÕ nªn ch­a thæi ®­îc vµo c¶nh c¸i hån ®Ó c¶nh miªu t¶ trë nªn sinh ®éng, Ên t­îng h¬n.
          - Häc sinh ch­a cã ph­¬ng ph¸p lµm v¨n cô thÓ, viÖc tiÕp thu kiÕn thøc lµm v¨n ®Õn vËn dông kiÕn thøc ®ã ch­a chñ ®éng vµ linh ho¹t.
          - KÜ n¨ng vËn dông c¸c tõ ng÷ gîi h×nh, gîi t¶ vµ c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt tu tõ cßn lóng tóng.
- Trình độ nhận thức của các em không đồng đều. Một số học sinh còn chậm, chưa mạnh dạn phát biểu ý kiến, còn rụt rè, thụ động trong học tập. Vì vậy dẫn đến chất lượng bài văn miêu tả còn thấp.
Đầu năm 2017  - 2018, số lượng học sinh chưa làm được bài văn theo yêu cầu còn cao cụ thể như sau:
TSHS
Các lỗi hay mắc phải
Số lượng học sinh
Tỉ lệ
               5A
           ( 21/11)
Viết, trình bày bài văn chưa đủ ba phần ( Bố cục)
   14 /21
   66,7%
Chưa biết cách diễn đạt lời văn
 
18/21
 
   85,7%
Chưa biết cách diễn đạt cảm xúc trong bài văn
    16/21
   76,2%
 
 
  5B
           ( 19/10)
Viết, trình bày bài văn chưa đủ ba phần ( Bố cục)
    13/19
  68,4%
Chưa biết cách diễn đạt lời văn
    16/19
   84,2%
Chưa biết cách diễn đạt cảm xúc trong bài văn
    15/19
   78,9%
2. Phụ huynh:
Đa số gia đình học sinh làm nghề nông ( làm rẫy, làm mướn, …) nên ít có điều kiện quan tâm đến việc học tập của con em mình. Việc học tập của học sinh phần lớn là tập trung ở trường, chủ yếu lệ thuộc sách giáo khoa, các em ít được tìm hiểu thêm các loại sách tham khảo ngoài chương trình. Nếu có kèm thì chủ yếu là
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
kèm cho con mình  Toán, Tập đọc, Chính tả, ... Chứ không có phụ huynh nào hướng dẫn cho con học Tập làm văn.Vì thế, các em gặp nhiều khó khăn khi học Tập làm văn.
3. Giáo viên:
 - Gi¸o viªn chØ cã mét con ®­êng duy nhÊt lµ h×nh thµnh c¸c hiÓu biÕt vÒ lÝ thuyÕt, thÓ lo¹i v¨n, kÜ n¨ng lµm v¨n... §ã lµ qua ph©n tÝch c¸c bµi v¨n mÉu víi lý thuyÕt kh« khan, khã hiÓu.
 - Gi¸o viªn ch­a chñ ®éng, s¸ng t¹o trong d¹y häc, ch­a g©y høng thó cho häc sinh khi häc v¨n.
 - Mét sè gi¸o viªn cßn m¾c bÖnh thµnh tÝch trong d¹y häc. §Ó ®èi phã víi viÖc häc sinh lµm kÐm vµ ®¶m b¶o “chÊt l­îng” khi kiÓm tra, thi cö... nhiÒu c« gi¸o, thÇy gi¸o cho häc sinh häc thuéc (lµm s½n) mét sè bµi v¨n mÉu ®Ó c¸c em khi
gÆp ®Çu bµi t­¬ng tù cø thÕ mµ chÐp ra lµm cho c¸c em lÖ thuéc vµo bµi mÉu, kh«ng cã s¸ng t¹o trong lµm bµi.
 - Gi¸o viªn kh«ng thùc hiÖn ®óng c¸c yªu cÇu khi tr¶ bµi viÕt cña häc sinh, kh«ng gióp c¸c em nhËn thÊy ®­îc nh÷ng lçi sai cña m×nh khi lµm bµi ®Ó cã sù chØnh söa rót kinh nghiÖm cho bµi lµm sau.
III. Nội dung vấn đề:
1. Vấn đề đặt ra
 §øng tr­íc thùc tr¹ng d¹y vµ häc nh­ trªn yªu cÇu ®Æt ra cÊp thiÕt lµ ph¶i ®æi míi ph­¬ng ph¸p d¹y häc ®Ó häc sinh ®Õn víi ph©n m«n TËp lµm v¨n thÓ lo¹i miªu t¶ c¶nh mét c¸ch say mª, høng thó ®Ó tõ ®ã cã c¶m xóc viÕt v¨n.
 Tõ kinh nghiÖm d¹y häc cña m×nh, chúng t«i xin ®­a ra mét sè giải ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò ®­îc nªu ë trªn ®Ó häc sinh lµm tèt bµi v¨n t¶ c¶nh nh­ sau:
 *Giải pháp 1: Cung cÊp cho häc sinh ph­¬ng ph¸p lµm v¨n miªu t¶ nãi chung vµ t¶ c¶nh nãi riªng.
 *Giải pháp 2:  H­íng dÉn häc sinh mét sè thñ ph¸p lµm v¨n t¶ c¶nh.
 *Giải pháp 3:X©y dùng mét sè bµi tËp bæ trî rÌn kÜ n¨ng sö dông tõ ng÷ vµ c¸c biÖn ph¸p nghÖ thuËt tu tõ.
 *Giải pháp 4: Cung cÊp , khuyÕn khÝch häc sinh tÝch lòy vèn tõ ng÷ khi häc, ®äc , viÕt c¸c bµi v¨n, th¬ vÒ t¶ c¶nh. Cung cÊp vèn sèng, vèn hiÓu biÕt vÒ c¶nh.
2. Giải quyết vấn đề
  *Giải pháp 1:. Cung cÊp cho häc sinh ph­¬ng ph¸p lµm v¨n miªu t¶ nãi chung vµ t¶ c¶nh nãi riªng.
     ViÖc cung cÊp cho häc sinh ph­¬ng ph¸p lµm v¨n miªu t¶ nãi chung vµ t¶ c¶nh nãi riªng gióp häc sinh cã con ®­êng ®i ®Õn bµi v¨n ®óng h­íng, kh«ng bÞ sai lÖch vÒ c¶ néi dung vµ h×nh thøc.
 - Häc sinh cÇn n¾m ®­îc 4 yªu cÇu khi lµm v¨n miªu t¶:
          + Cô thÓ hãa sù vËt (t¶ c¸i g×?)
 
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
VÝ dô : T¶ dßng s«ng th× tËp trung t¶ dßng s«ng, kh«ng miªn man t¶  s©u c¶nh c¸nh ®ång n»m bªn c¹nh dßng s«ng, hay c¶nh trêi m©y vµo thêi ®iÓm ®ã cho dï c¸c sù vËt ®ã còng cã liªn quan.
          + C¸ thÓ hãa sù vËt (t¶ nh­ thÕ nµo?) : T¶ c¶nh nµo th× ng­êi ®äc h×nh dung c¶nh ®ã chø kh«ng bÞ lÉn lén víi c¶nh kh¸c.
VÝ dô : T¶ c¶nh dßng s«ng th× ph¶i t¶ chñ yÕu nh÷ng yªu tè liªn quan kh«ng thÓ t¸ch rêi nh­: N­íc, sãng, thuyÒn bÌ, bê s«ng...
          + Môc ®Ých hãa sù vËt (t¶ víi môc ®Ých g×)
VÝ dô : T¶ dßng s«ng víi môc ®Ých ®ã lµ t¶ l¹i mét c¶nh ®Ñp rÊt ®¸ng tù hµo cña ng­êi d©n quª h­¬ng.
          + C¶m xóc hãa sù vËt (t¶ víi t­ t­ëng, t×nh c¶m, th¸i ®é ra sao?)
VÝ dô : T¶ dßng s«ng víi niÒm tù hµo, víi sù ng­ìng mé vÒ mét vÎ ®Ñp nªn th¬...
 - Cung cÊp cho häc sinh c¸c b­íc lµm v¨n miªu t¶.
                + B­íc 1: T×m hiÓu ®Ò
                + B­íc 2: Quan s¸t t×m ý
                + B­íc 3: S¾p xÕp ý (lËp dµn ý)
                + B­íc 4: ViÕt bµi hoµn chØnh
                + B­íc 5: KiÓm tra l¹i bµi.
    Tuy r»ng hiÖn nay S¸ch gi¸o khoa kh«ng cßn nh÷ng tiÕt riªng cho T×m hiÓu ®Ò, quan s¸t t×m ý nh­ng qua mçi ®Ò v¨n gi¸o viªn ph¶i h­íng dÉn häc sinh lµm theo c¸c b­íc kÓ trªn.
     §Ó rÌn cho häc sinh thãi quen lµm tuÇn tù theo c¸c b­íc kÓ trªn khi lµm v¨n th× mçi b­íc lµm gi¸o viªn còng ph¶i h­íng dÉn häc sinh mét c¸ch tØ mØ vÒ ph­¬ng ph¸p còng nh­ c¸ch suy nghÜ, c¸ch thùc hiÖn bµi lµm.
Cô thÓ:
* B­íc 1: T×m hiÓu ®Ò
 - T¸c dông: Gióp häc sinh x¸c ®Þnh ®­îc yªu cÇu ®Ò bµi, tr¸nh lµm l¹c ®Ò. Nãi c¸ch kh¸c t×m hiÓu ®Ò ®Ó ®Þnh h­íng häc sinh n¾m ®­îc m×nh ®ang lµm bµi v¨n thuéc thÓ lo¹i g×, t¶ c¸i g× , ®èi t­îng ®ã cã nh÷ng yªu cÇu , giíi h¹n ®Õn ®©u...
 - C¸ch thùc hiÖn:
H­íng dÉn häc sinh lµm nh÷ng c«ng viÖc sau:
 + §äc kÜ ®Ò.
 + Ph©n tÝch ®Ò.
 Ph©n tÝch ®Ò b»ng c¸ch:
 G¹ch 1 g¹ch d­íi c¸c tõ x¸c ®Þnh thÓ lo¹i bµi v¨n.
 G¹ch 2 g¹ch d­íi tõ x¸c ®Þnh ®èi t­îng miªu t¶.
 G¹ch mét nÐt ®øt d­íi c¸c tõ x¸c ®Þnh giíi h¹n miªu t¶.
VÝ dô:
          §Ò bµi: H·y miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp n¬i em ë vµo mét mïa trong n¨m.
 Häc sinh t×m hiÓu vµ ph©n tÝch ®Ò bµi qua viÖc tr¶ lêi c¸c c©u hái:
H·y x¸c ®Þnh thÓ lo¹i lµm v¨n?
§èi t­îng miªu t¶ lµ g×?
MÊy c¶nh? C¶nh ®ã ®­îc miªu t¶ vµo thêi gian nµo ? 
 
 
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

ThÓ lo¹i
§èi t­îng miªu t¶
                   Giíi h¹n miªu t¶
Miªu t¶
C¶nh ®Ñp
Kh«ng gian
Thêi gian
§Æc ®iÓm
N¬i em ë
Mét mïa trong n¨m
Mét c¶nh
 
Sau khi tr¶ lêi ®óng c¸c c©u hái trªn , häc sinh thùc hµnh g¹ch ch©n trùc tiÕp trªn ®Ò bµi.
         §Ò bµi: H·y miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp n¬i em ë vµo mét mïa trong n¨m.
* B­íc 2:  B­íc quan s¸t vµ t×m ý
        - TÇm quan träng: Lµ b­íc quyÕt ®Þnh thµnh c«ng cña bµi v¨n,  häc sinh muèn viÕt ®­îc bµi v¨n hay, sèng ®éng ph¶i cã ®­îc sù quan s¸t trùc tiÕp ®èi t­îng miªu t¶ vµ ph¶i cã sù ghi chÐp tØ mØ, chi tiÕt nh÷ng ®Æc ®iÓm m×nh miªu t¶.
       - C¸ch thùc hiÖn: Gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn häc sinh quan s¸t trùc tiÕp ®èi t­îng miªu t¶ nhiÒu lÇn vµ b»ng nhiÒu gi¸c quan kh¸c nhau nh­ thÞ gi¸c, thÝnh gi¸c, vÞ gi¸c, khøu gi¸c, xóc gi¸c... nh»m gióp c¸c em nhËn biÕt vÒ c¶nh ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c h¬n.
* LuyÖn kÜ n¨ng quan s¸t:
       Muèn quan s¸t cã hiÖu qu¶, quan s¸t ph¶i cã tÝnh môc ®Ých, ng­êi quan s¸t ph¶i cã c¸ch nghÜ, c¸ch c¶m cña riªng m×nh. Quan s¸t ®Ó lµm v¨n nh»m ph¶n ¸nh mét ®èi t­îng cô thÓ , võa chi tiÕt, võa cã tÝnh kh¸i qu¸t . Qua chi tiÕt , ng­êi ®äc ph¶i thÊy ®­îc b¶n chÊt cña sù viÖc. V× vËy quan s¸t ph¶i cã lùa chän. NÕu yªu cÇu c¸c chi tiÕt cô thÓ nh­ng ®ã kh«ng ph¶i lµ nh÷ng chi tiÕt rêi r¹c, t¶n m¹n, mang tÝnh chÊt liÖt kª. Chi tiÕt kh«ng cÇn nhiÒu mµ ph¶i chän läc, ph¶i tinh. §ã lµ nh÷ng chi tiÕt lét ®­îc c¸c thÇn cña c¶nh. Khi quan s¸t, cÇn sö dông ®ång thêi nhiÒu gi¸c quan vµ ®iÒu quan träng lµ ph¶i quan s¸t b»ng tÊm lßng. Môc ®Ých quan s¸t sÏ quy ®Þnh ®èi t­îng vµ ph­¬ng ph¸p quan s¸t. §Ó t¶ c¶nh, cÇn x¸c ®Þnh vÞ trÝ quan s¸t. thêi ®iÓm quan s¸t, tr×nh tù vµ néi dung quan s¸t. Quan s¸t ph¶i lu«n g¾n víi viÖc t×m ý vµ t×m tõ ng÷ ®Ó diÔn t¶. §Ó gióp quan s¸t vµ t×m ý, víi mçi ®Ò bµi cÇn cã mét hÖ thèng c©u hái gîi ý néi dung quan s¸t vµ c¸c ý cÇn x¸c lËp.
 NÕu häc sinh kh«ng thùc hiÖn tèt b­íc quan s¸t vµ t×m ý  th× häc sinh sÏ kh«ng cã chÊt liÖu ®Ó lµm v¨n tõ ®ã häc sinh sÏ kh«ng cã høng thó lµm bµi hoÆc sao chÐp bµi v¨n tõ nh÷ng bµi v¨n mÉu. Tuy nhiªn , gi¸o viªn cÇn h­íng dÉn häc
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
sinh c¸ch ghi chÐp tØ mØ nh÷ng ®iÒu m×nh quan s¸t t¹o thµnh mét cuèn cÈm nang ®Ó khi miªu t¶ häc sinh cã s½n chÊt liÖu ®Ó lµm bµi.
VÝ dô: Khi t¶ dßng s«ng quª h­¬ng
 Häc sinh quan s¸t vµ hoµn thµnh b¶ng quan s¸t nh­ sau:
 
 
 
 
 
M¾t thÊy
(ThÞ gi¸c)
-         S«ng réng mªnh m«ng, tr¶i dµi…
-         ThuyÒn bÌ ®i l¹i trªn s«ng tÊp nËp…
-         Sãng nhÊp nh«…
-         Bê bªn ph¶i: b·i ng« xanh biªng biÕc…
-         Bê bªn tr¸i: B·i c¸t tr¶i dµi, tr¾ng xo¸…
-         MÆt trêi, mÆt tr¨ng soi b¸ng xuèng mÆt n­íc…
-         MÆt s«ng loang lo¸ng. lÊp l¸nh…
 
-         Lò trÎ b¬i léi tung t¨ng…
-         ¸nh ®Ìn hai bªn bê t¹o thµnh vÕt s¸ng loang lo¸ng.
 
 
Tai nghe
( ThÝnh gi¸c)
-         Sãng vç r× rµo, soµn so¹t…
-         B·i ng« bªn bê r× rÇm, xµo x¹c…
-         TiÕng gâ lanh canh cña thuyÒn ®·nh c¸ …
-         TiÕng h¸t cña ng­ d©n trong ®ªm trªn s«ng…
-         ….
Mòi ngöi
( Khøu gi¸c)
-         Mïi tanh tanh cña thuyÒn no bông c¸…
-         …
Tay cÇm
( Xóc gi¸c)
-         N­íc m¸t r­îi
-         …
 
 Tõ nh÷ng ghi chÐp quan s¸t trªn th× ch¾c ch¾n c¸c em sÏ lµm ®­îc nh÷ng bµi v¨n v« cïng sinh ®éng vµ hÊp dÉn. Tuy nhiªn quan s¸t b»ng c¸c gi¸c quan ch­a ®ñ mµ gi¸o viªn còng cÇn ph¶i h­íng dÉn häc sinh quan s¸t theo tr×nh tù kh«ng gian vµ thêi gian.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
VÝ dô : Dßng s«ng ®­îc quan s¸t theo tr×nh tù thêi gian.
 
 
 
S¸ng
-         S«ng hiÒn hoµ ch¶y, uèn l­în nh­ d¶I lôa.
-         Sãng r× rµo ca h¸t
-         Trªn mÆt s«ng, thuyÒn chë ng­êi, chë hµng...®i l¹i nh­ m¾c cöi.
-         BÕn s«ng nhén nhÞp tiÕng c­êi nãi.
 
Tr­a
- MÆt trêi chiÕu tia n¾ng chãi chang lµm s«ng  ®á ngÇu giËn d÷, cuån cuén ch¶y vÒ xu«i.
 
 
ChiÒu
- MÆt n­íc gîn sãng, nh÷ng con sãng nhÑ nhµng x« vµo hai bªn bê.
-         Lò trÎ t¾m s«ng tha hå lÆn ngôp.
 
-         Lµn n­íc m¸t r­îi «m Êp lò trÎ.
-         §oµn thuyÒn no bông c¸ nèi ®u«i nhau cËp bÕn.
 
 
 
Tèi
-         Tr¨ng lªn, ¸nh tr¨ng to¶ xuèng mÆt s«ng.
-         MÆt s«ng nh­ tr¶i réng mªnh m«ng, bµng b¹c mét mµu.
-         ¸nh ®Ìn hai bªn bê t¹o thµnh vÖt s¸ng ung linh.
-         TiÕng gâ lanh canh cña thuyÒn ®¸nh c¸ ®ªm, tiÕng h¸t cña ng­ d©n lµ dßng s«ng thªm ®Ñp, thªm sinh ®éng.
Xu©n
 
 

  - S«ng c¹n n­íc lµm hai bªn bê lé tr¬ nh÷ng t¶ng ®¸ kÌ bê n»m ngæn ngang.
 
Thu
-         N­íc s«ng d©ng cao, mÊp mÐ bê.
-         Sãng cuån cuén x« vµo bê soµn so¹t.
§«ng
 
M­a. n¾ng
- Trêi n¾ng, mÆt s«ng lÊp l¸nh nh­ ®­îc d¸t vµng.
 
Nãi tãm l¹i, gi¸o viªn l­u ý cho häc sinh khi quan s¸t mét sè ®iÓm sau:
 + Khi quan s¸t häc sinh ph¶i nh×n ng¾m c¶nh tr­íc mÆt.
 + Häc sinh ph¶i quan s¸t nhiÒu lÇn, quan s¸t tØ mØ ë nhiÒu gãc ®é , nhiÒu khÝa c¹nh ë thêi gian, ®Þa ®iÓm kh¸c nhau.
 + Khi quan s¸t häc sinh ph¶i t×m ra nh÷ng nÐt chÝnh, träng t©m cña c¶nh, s½n sµng bá ®i nh÷ng nÐt thõa kh«ng cÇn thiÕt ( Cho nªn häc sinh kh«ng cÇn ®iÒn tÊt c¶  c¸c « gîi ý trªn).
 + Häc sinh cÇn ph¶i t×m ®­îc nÐt tiªu biÓu, ®Æc s¾c cña c¶nh. Ph¶i béc lé c¶m xóc høng thó say mª cña m×nh tr­íc ®èi t­îng quan s¸t.
 + Häc sinh ph¶i t×m ®­îc nh÷ng tõ ng÷ chÝnh x¸c, nh÷ng c©u v¨n ng¾n ngän ®Ó ghi l¹i nh÷ng g× quan s¸t ®­îc .
 
 
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


BiÖn ph¸p gióp häc sinh líp 5A , 5B Tr­êng tiÓu häc Suèi D©y B thÓ hiÖn tèt
d¹ng bµi TËp lµm v¨n t¶ c¶nh.

 
* B­íc 3. S¾p xÕp ý vµ lËp dµn ý:
 - Sau khi quan s¸t vµ t×m ý , truíc khi lËp dµn bµi chi tiÕt, häc sinh cÇn x¸c ®Þnh tr×nh tù miªu t¶ ®Ó s¾p xÕp c¸c ý mét c¸ch hîp lÝ. Tr×nh tù miªu t¶ trong v¨n t¶ c¶nh cã thÓ lµ tr×nh tù kh«ng gian, cã thÓ lµ tr×nh tù thêi gian tuú theo tõng c¶nh ®Ó lùa chän cho phï hîp.
VÝ dô: Víi bµi t¶ khu v­ên vµo buæi s¸ng, ta nªn chän tr×nh tù kh«ng gian.
+ Tr­íc cöa v­ên:
+ Gi÷a v­ên:
+ Gãc v­ên bªn tr¸i:
+ Gãc v­ên bªn ph¶i:
+ Cuèi v­ên:

Tuy nhiªn , ta vÉn cã thÓ chän tr×nh tù thêi gian:
+ Kho¶ng trêi phÝa ®«ng öng hång
+ MÆt trêi b¾t ®Çu nh« lªn sau rÆng tre.
+ Khi ¸nh n¾ng ban mai b¾t ®Çu to¶ xuèng...
+ MÆt trêi lªn cao.
VÝ dô: Víi bµi t¶ dßng s«ng chän tr×nh tù miªu t¶ lµ thêi gian.
+ S¸ng:
+ Tr­a:
+ ChiÒu :
+ Tèi:
Ta còng cã thÓ chän tr×nh tù kh«ng gian nh­:
+ Nh×n tõ xa:
+ Trªn mÆt s«ng:
+  Bê bªn tr¸i:
+ Bê bªn ph¶i:
+ BÕn s«ng:
LËp dµn ý.
      Do néi dung ch­¬ng tr×nh trong s¸ch gi¸o khoa ph©n bè th× häc sinh luyÖn viÕt c¸c ®o¹n v¨n t¶ c¶nh rÊt nhiÒu. Nh÷ng bµi v¨n t¶ c¶nh hoµn chØnh chØ yªu cÇu thùc hiÖn trong c¸c tiÕt kiÓm tra. ChÝnh v× thÕ, t«i ®­a dµn ý chung cho mét bµi v¨n t¶ c¶nh, vµ c¶ dµn ý cho mét ®o¹n v¨n t¶ c¶nh ®Ó häc sinh dùa vµo ®ã viÕt.
   +Dµn ý chung cho mét bµi v¨n t¶ c¶nh cô thÓ nh­ sau
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi¸o viªn thùc hiÖn: NguyÔn Ch©u §¹t – NguyÔn ThÞ Ngäc Tiªn                  Trang 1                                                           


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử lop 5 sang kien kinh nghiệm
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDAY_VAN_TA_CANH_LOP_5A5B.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5
  Tiểu học
  Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2012

  Xem: 0

 • Sang kien kinh nghiem Lop 5
  Tiểu học
  Sang kien kinh nghiem Lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/5/2008

  Xem: 9165

 • sang kien kinh nghiem lop 5
  Tập đọc 5
  sang kien kinh nghiem lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2011

  Xem: 8

 • sang kien kinh nghiem lop 5
  Lớp 5
  sang kien kinh nghiem lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/3/2015

  Xem: 0

 • sang kien kinh nghiem lop 5
  Toán 6
  sang kien kinh nghiem lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/6/2012

  Xem: 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5
  Giáo án khác
  Sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2011

  Xem: 0

 • Sáng kiến kinh nghiệm - lop 5
  Giáo án khác
  Sáng kiến kinh nghiệm - lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2017

  Xem: 0

 • sáng kiến kinh nghiệm lớp 5
  Lớp 5
  sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lớp 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 7/10/2012

  Xem: 0

 • sáng kiến kinh nghiệm lớp 5
  Tiểu học
  sáng kiến kinh nghiệm lớp 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/3/2013

  Xem: 0

 • Sang kien kinh nghiem lop 5
  Ngữ văn
  Sang kien kinh nghiem lop 5

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/5/2009

  Xem: 36