Lớp 6 Tiết 33

giáo án Thể Dục 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 2       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
0vqqzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
3/19/2014 1:51:32 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Lần xem
1
Lần tải
2
File đã kiểm duyệt an toàn

Phòng GD& ĐT An Phú Trường: THCS Quốc Thái. Tổ: Thể Dục. BÀI SOẠN lớp: 6 soạn: : : 33 : 17 gian: 45p Tên bài dạy: Bài thể dục phát triển chung. I.MỤC TIÊU: 1.KIẾN THỨC: Hiểu và vận dụng tư thế đúng đắ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử Lớp 6 Tiết 33, Giáo Án Thể Dục 6 , Giáo án điện tử Lớp 6 Tiết 33, doc, 1 trang, 0.24 M, Thể Dục 6 chia sẽ bởi Ny Ngô Đa đã có 2 download

 
LINK DOWNLOAD

Lop-6-Tiet-33.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%


Phòng GD& ĐT An Phú
Trường: THCS Quốc Thái.
Tổ: Thể Dục.
BÀI SOẠN
lớp: 6 soạn: :
: 33 : 17 gian: 45p
Tên bài dạy:
Bài thể dục phát triển chung.
I.MỤC TIÊU:
1.KIẾN THỨC:
Hiểu và vận dụng tư thế đúng đắn cho bản thân.
2.KĨ NĂNG:
Biết thực hiện được bài thể dục phát triển chung 1 cách tương đối chính xác.
II.ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN:
Sân Trường THCS Quốc Thái, đảm bảo an toàn sạch sẽ.
HSCB: Vệ sinh sân tập.
GVCB: Còi gv, vôi, Giáo án.
III.NỘI DUNG & PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:


NỘI DUNG DẠY HỌC
ĐỊNH LƯỢNG
YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ
KĨ THUẬT
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC

I.MỞ ĐẦU
5 –10P1.Nhận lớp

- Lớp trưởng tập hợp & báo cáo sĩ số
cho giáo viên. Gv kiểm tra trang
xxxxxxxxxxxxxxPhục, dụng cụ, sân tập.
xxxxxxxxxxxxxx

2.Phổ biến nội dung bài dạy

- Bài TD: Oân thi học kỳ 1.
xxxxxxxxxxxxxx+ Ôn lại 9 đ/t đã học.
xxxxxxxxxxx (* Yêu cầu:
- Thuộc toàn bài thể dục phát triển
(chung và thực hiện tốt các tư thế đã
Lớp ngồi ở đội hình 4 hàngĐã học ở những tiết học truớc.
ngang.

3. Khởi động chung
- Xoay các khớp

- Xoay cổ tay cổ chân, vai, cánh tay,
Lớp chạy nhẹ nhàng 1 vòngkhuỷu tay, hông, gối.
sân 4 tập,sau đó lớp đứng ở

- Các động tác

- Lưng bụng, vân mình, gập duổi
đhình hàng ngang xen kẻxoạc dọc, xoạc ngang.
nhau 1 dang tay. Do cán sự
lớp điều khiển.Gv luôn nhắc
nhở h/s thực hiện động tác.

II.CƠ BẢN
30 - 35P1. Bài TD phát triển chung.
a. Ôn 9 động tác đã học
2lầnx8nhịp( Vươn thở, tay, ngực, chân,

* Yêu cầu:
- Lớp ở đội hình 4 hàng

bụng, vận mình, phối hợp,

- Thực hiện đúng biên độ - phương
ngang đứng xen kẻ nhau 1

nhảy, điều hoà).

hướng và nhịp điệu động tác. Biết
dang tay. Gv làm mẩu vàkết hợp hít thở. Nghe và thực hiện
phân tích động tác. H/s vừađúng theo nhịp hô do cán sự lớp
nghe vừa thực hiện theo.điều khiển.
Tiếp theo lớp tập luyện dưới

( Động Tác vươn thở.


sự điều khiển của cán sự
lớp. Gv quan sát, sửa sai cho
x x x x x x x x
 x x x x x x x

( Động Tác Tay.


x x x x x x x x
 x x x x x x x

( (

( Động Tác Ngực.


- Sau đó chia lớp ra thành 2
nhóm tập luyện, mổi 1
nhóm là 1 vòng tròn, có
nhóm trưởng điều khiển.
Tiếp theo lần lượt từng em
lên thực hiện lại cho nhóm
xem, nhóm tham gia ý kiến

( Động Tác Chân.


đóng góp. Gv quan sát, sửa
sai cho cả 2 nhóm.


( Động Tác Bụng.( Động Tác Vận Mình.

( Động Tác Phối Hợp.

( Động Tác Nhảy.


 


1

Ngoâ Ña Ny                                                                                Baøi Soaïn 6

 

 

Phoøng GD& ÑT An Phuù     

Tröôøng: THCS Quoác Thaùi.

Toå: Theå Duïc.                               

BAØI SOAÏN

Daïy lôùp:    6       Ngaøy soaïn:                              Ngaøydaïy:

Tieát :  33    Tuaàn: 17       Thôøi gian: 45p

Teân baøi daïy:

-          Baøi theå duïc phaùt trieån chung.

I.MUÏC TIEÂU:

1.KIEÁN THÖÙC:

-          Hieåu vaø vaän duïng tö theá ñuùng ñaén cho baûn thaân.

2.KÓ NAÊNG:

-          Bieát thöïc hieän ñöôïc baøi theå duïc phaùt trieån chung 1 caùch töông ñoái chính xaùc.

II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN:

-          Saân Tröôøng THCS Quoác Thaùi, ñaûm baûo an toaøn saïch seõ.

-          HSCB: Veä sinh saân taäp.

-          GVCB: Coøi gv, voâi, Giaùo aùn.

III.NOÄI DUNG & PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:

 

      

 

NOÄI DUNG DAÏY HOÏC

ÑÒNH LÖÔÏNG

YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ

KÓ THUAÄT

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

I.MÔÛ ÑAÀU

5 –10P

 

 

1.Nhaän lôùp

 

- Lôùp tröôûng taäp hôïp & baùo caùo só soá

 

 

 

cho giaùo vieân. Gv kieåm tra trang

xxxxxxxxxxxxxx

 

 

Phuïc, duïng cuï, saân taäp.

xxxxxxxxxxxxxx

2.Phoå bieán noäi dung baøi daïy

 

- Baøi TD: Oân thi hoïc kyø 1.

xxxxxxxxxxxxxx

 

 

+ OÂn laïi 9 ñ/t ñaõ hoïc.

xxxxxxxxxxx

 

 

* Yeâu caàu:

 

 

 

- Thuoäc toaøn baøi theå duïc phaùt trieån

 

 

chung vaø thöïc hieän toát caùc tö theá ñaõ

Lôùp ngoài ôû ñoäi hình 4 haøng

 

 

Ñaõ hoïc ôû nhöõng tieát hoïc truôùc.

ngang.

3. Khôûi ñoäng chung

 

 

 

1

Tröôøng THCS Quoác Thaùi       Tieát 33


1

Ngoâ Ña Ny                                                                                Baøi Soaïn 6

NOÄI DUNG DAÏY HOÏC

ÑÒNH LÖÔÏNG

YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ

KÓ THUAÄT

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

- Xoay caùc khôùp

 

- Xoay coå tay coå chaân, vai, caùnh tay,

Lôùp chaïy nheï nhaøng 1 voøng

 

 

khuyûu tay, hoâng, goái.

saân 4 taäp,sau ñoù lôùp ñöùng ôû

- Caùc ñoäng taùc

 

- Löng buïng, vaân mình, gaäp duoåi

ñhình haøng ngang xen keû

 

 

xoaïc doïc, xoaïc ngang.

nhau 1 dang tay. Do caùn söï

 

 

 

lôùp ñieàu khieån.Gv luoân nhaéc

 

 

 

nhôû h/s thöïc hieän ñoäng taùc.

II.CÔ BAÛN

30 - 35P

 

 

1. Baøi TD phaùt trieån chung.

 

 

 

a. OÂn 9 ñoäng taùc ñaõ hoïc

2laànx8nhòp

 

 

( Vöôn thôû, tay, ngöïc, chaân,

 

* Yeâu caàu:

- Lôùp ôû ñoäi hình 4 haøng

buïng, vaän mình, phoái hôïp,

 

- Thöïc hieän ñuùng bieân ñoä  - phöông

ngang ñöùng xen keû nhau 1

nhaûy, ñieàu hoaø).

 

höôùng vaø nhòp ñieäu ñoäng taùc. Bieát

dang tay. Gv laøm maåu vaø

 

 

keát hôïp hít thôû. Nghe vaø thöïc hieän

phaân tích ñoäng taùc. H/s vöøa

 

 

ñuùng theo nhòp hoâ do caùn söï lôùp

nghe vöøa thöïc hieän theo.

 

 

ñieàu khieån.

Tieáp theo lôùp taäp luyeän döôùi

Ñoäng Taùc vöôn thôû.

 

 

söï ñieàu khieån cuûa caùn söï 

 

 

 

lôùp. Gv quan saùt, söûa sai cho

 

 

 

x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

        x   x    x    x    x    x    x

Ñoäng Taùc Tay.

 

 

x    x    x    x    x    x    x    x

 

 

 

        x   x    x    x    x    x    x

 

 

 

 

 

 

 

      

Ñoäng Taùc Ngöïc.

 

            

- Sau ñoù chia lôùp ra thaønh 2

 

 

 

nhoùm taäp luyeän, moåi 1

 

 

 

nhoùm laø 1 voøng troøn, coù

 

 

 

nhoùm tröôûng ñieàu khieån.

 

 

 

Tieáp theo laàn löôït töøng em

 

 

 

leân thöïc hieän laïi cho nhoùm

 

 

 

xem, nhoùm tham gia yù kieán

Ñoäng Taùc Chaân.

 

 

ñoùng goùp. Gv quan saùt, söûa

 

 

 

sai cho caû 2 nhoùm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tröôøng THCS Quoác Thaùi       Tieát 33


1

Ngoâ Ña Ny                                                                                Baøi Soaïn 6

NOÄI DUNG DAÏY HOÏC

ÑÒNH LÖÔÏNG

YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ

KÓ THUAÄT

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 

 

 

 

Ñoäng Taùc Buïng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñoäng Taùc Vaän Mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñoäng Taùc Phoái Hôïp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñoäng Taùc Nhaûy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ñoäng Taùc Ñieàu Hoøa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuûng coá

 

* Yeâu caàu:

 

 

24 h/s

- Moåi 1 nhoùm cöû 2 h/s leân bieåu dieån

 

 

 

laïi 9 ñ/t. Hai baïn naøo ít sai vaø ñeïp

 

 

 

thì nhoùm ñoù thaéng.H/s khaùc tham gia

 

 

 

yù kieán Gv nhaän xeùt chung, keát luaän

 

 

 

yù kieán chung cho lôùp.

 

III.KEÁT THUÙC

5 – 10P

 

 

1. Hoài tænh.

 

-Thöïc hieän soá ñ/t thaû loûng tích cöïc:

Do caùn söï lôùp ñieàu khieån.

 

 

+ Hít thôû saâu,rung cô baép, nhaûy thaû

Gv luoân nhaéc nhôû h/s thöïc

 

 

loûng, 2 tay naém laáy baép ñuøi laéc sang

hieän ñuùng ñ/t

 

 

2 beân, ruõ tay.

 

2.Nhaän xeùt ñaùnh giaù lôùp hoïc

 

- Neâu öu khuyeát ñieåm cuûa lôùp.(%

 

1

Tröôøng THCS Quoác Thaùi       Tieát 33


1

Ngoâ Ña Ny                                                                                Baøi Soaïn 6

NOÄI DUNG DAÏY HOÏC

ÑÒNH LÖÔÏNG

YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ

KÓ THUAÄT

PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC

 

 

taäp luyeän toát,% thöïc hieän chöa

 

 

 

toát). Ruùt kinh nghieäm cho tieát hoïc

 

 

 

sau. XL tieát hoïc.

 

3. Daën doø & phoå bieán noäi

 

- Veà nhaø: Thöïc hieän laïi 9 ñoäng taùc

xxxxxxxxxxxxxx

dung tieát tôùi.

 

ñaõ hoïc.

xxxxxxxxxxxxxx

 

 

- Tieát tôùi:

xxxxxxxxxxxxxx

 

 

+ Baøi TD phaùt trieån chung: Thi HKI

xxxxxxxxxxx

 

 

9 ñoäng taùc: (Vöôn thôû, tay,

 

 

 

ngöïc,chaân,buïng, vaän mình, phoái

 

 

hôïp. Nhaûy,  ñieàu hoaø).

 

4. Xuoáng lôùp

 

Giaùo vieân hoâ “giaûi taùn” H/s hoâ

 

 

 

Khoûe”.

 

 

 

 

 

           

NGÖÔØI SOAÏN

 

 

 

 

                                                                                                                  Ngô Đa Ny

 

Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy :

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 ..................................................................................

 

1

Tröôøng THCS Quoác Thaùi       Tieát 33

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về Lớp 6 Tiết 33
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU