Giáo Án Thể Dục 6:Lớp 6 Tiết 33

giáo án điện tử Thể dục Thể dục 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
0vqqzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2014-03-19 13:51:32
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

1 Ngoâ Ña Ny Baøi Soaïn 6 Phoøng GD& ÑT An Phuù Tröôøng: THCS Quoác Thaùi. Toå: Theå Duïc. BAØI SOAÏN Daïy lôùp: 6 Ngaøy soaïn: Ngaøydaïy: Tieát : 33 Tuaàn: 17 Thôøi gian: 45p Teân baøi daïy: - Baøi t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

1

Ngoâ Ña Ny                                                                                Baøi Soaïn 6

 
 
Phoøng GD& ÑT An Phuù     
Tröôøng: THCS Quoác Thaùi.
Toå: Theå Duïc.                               
BAØI SOAÏN Daïy lôùp:    6       Ngaøy soaïn:                              Ngaøydaïy:
Tieát :  33    Tuaàn: 17       Thôøi gian: 45p
Teân baøi daïy:
-          Baøi theå duïc phaùt trieån chung.
I.MUÏC TIEÂU:
1.KIEÁN THÖÙC:
-          Hieåu vaø vaän duïng tö theá ñuùng ñaén cho baûn thaân.
2.KÓ NAÊNG:
-          Bieát thöïc hieän ñöôïc baøi theå duïc phaùt trieån chung 1 caùch töông ñoái chính xaùc.
II.ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN:
-          Saân Tröôøng THCS Quoác Thaùi, ñaûm baûo an toaøn saïch seõ.
-          HSCB: Veä sinh saân taäp.
-          GVCB: Coøi gv, voâi, Giaùo aùn.
III.NOÄI DUNG & PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:
 
      
 
NOÄI DUNG DAÏY HOÏC
ÑÒNH LÖÔÏNG
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ
KÓ THUAÄT
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
I.MÔÛ ÑAÀU
5 –10P
 
 
1.Nhaän lôùp
 
- Lôùp tröôûng taäp hôïp & baùo caùo só soá
 
 
 
cho giaùo vieân. Gv kieåm tra trang
xxxxxxxxxxxxxx
 
 
Phuïc, duïng cuï, saân taäp.
xxxxxxxxxxxxxx
2.Phoå bieán noäi dung baøi daïy
 
- Baøi TD: Oân thi hoïc kyø 1.
xxxxxxxxxxxxxx
 
 
+ OÂn laïi 9 ñ/t ñaõ hoïc.
xxxxxxxxxxx 
 
 
* Yeâu caàu:
 
 
 
- Thuoäc toaøn baøi theå duïc phaùt trieån

 
 
chung vaø thöïc hieän toát caùc tö theá ñaõ
Lôùp ngoài ôû ñoäi hình 4 haøng
 
 
Ñaõ hoïc ôû nhöõng tieát hoïc truôùc.
ngang.
3. Khôûi ñoäng chung
 
 
 
1

Tröôøng THCS Quoác Thaùi       Tieát 33


1

Ngoâ Ña Ny                                                                                Baøi Soaïn 6

NOÄI DUNG DAÏY HOÏC
ÑÒNH LÖÔÏNG
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ
KÓ THUAÄT
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
- Xoay caùc khôùp
 
- Xoay coå tay coå chaân, vai, caùnh tay,
Lôùp chaïy nheï nhaøng 1 voøng
 
 
khuyûu tay, hoâng, goái.
saân 4 taäp,sau ñoù lôùp ñöùng ôû
- Caùc ñoäng taùc
 
- Löng buïng, vaân mình, gaäp duoåi
ñhình haøng ngang xen keû
 
 
xoaïc doïc, xoaïc ngang.
nhau 1 dang tay. Do caùn söï
 
 
 
lôùp ñieàu khieån.Gv luoân nhaéc
 
 
 
nhôû h/s thöïc hieän ñoäng taùc.
II.CÔ BAÛN
30 - 35P
 
 
1. Baøi TD phaùt trieån chung.
 
 
 
a. OÂn 9 ñoäng taùc ñaõ hoïc
2laànx8nhòp
 
 
( Vöôn thôû, tay, ngöïc, chaân,
 
* Yeâu caàu:
- Lôùp ôû ñoäi hình 4 haøng
buïng, vaän mình, phoái hôïp,
 
- Thöïc hieän ñuùng bieân ñoä  - phöông
ngang ñöùng xen keû nhau 1
nhaûy, ñieàu hoaø).
 
höôùng vaø nhòp ñieäu ñoäng taùc. Bieát
dang tay. Gv laøm maåu vaø
 
 
keát hôïp hít thôû. Nghe vaø thöïc hieän
phaân tích ñoäng taùc. H/s vöøa
 
 
ñuùng theo nhòp hoâ do caùn söï lôùp
nghe vöøa thöïc hieän theo.
 
 
ñieàu khieån.
Tieáp theo lôùp taäp luyeän döôùi
 Ñoäng Taùc vöôn thôû.
 
 
söï ñieàu khieån cuûa caùn söï 
 
 
 
lôùp. Gv quan saùt, söûa sai cho
 
 
 
x    x    x    x    x    x    x    x
 
 
 
        x   x    x    x    x    x    x
 Ñoäng Taùc Tay.
 
 
x    x    x    x    x    x    x    x
 
 
 
        x   x    x    x    x    x    x
 
 
 
 
 
 
 
       
 Ñoäng Taùc Ngöïc.
 
            
- Sau ñoù chia lôùp ra thaønh 2
 
 
 
nhoùm taäp luyeän, moåi 1
 
 
 
nhoùm laø 1 voøng troøn, coù
 
 
 
nhoùm tröôûng ñieàu khieån.
 
 
 
Tieáp theo laàn löôït töøng em
 
 
 
leân thöïc hieän laïi cho nhoùm
 
 
 
xem, nhoùm tham gia yù kieán
 Ñoäng Taùc Chaân.
 
 
ñoùng goùp. Gv quan saùt, söûa
 
 
 
sai cho caû 2 nhoùm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1

Tröôøng THCS Quoác Thaùi       Tieát 33


1

Ngoâ Ña Ny                                                                                Baøi Soaïn 6

NOÄI DUNG DAÏY HOÏC
ÑÒNH LÖÔÏNG
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ
KÓ THUAÄT
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
 
 
 
 
 Ñoäng Taùc Buïng.
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ñoäng Taùc Vaän Mình.
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ñoäng Taùc Phoái Hôïp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ñoäng Taùc Nhaûy.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ñoäng Taùc Ñieàu Hoøa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cuûng coá
 
* Yeâu caàu:
 
 
24 h/s
- Moåi 1 nhoùm cöû 2 h/s leân bieåu dieån
 
 
 
laïi 9 ñ/t. Hai baïn naøo ít sai vaø ñeïp
 
 
 
thì nhoùm ñoù thaéng.H/s khaùc tham gia
 
 
 
yù kieán Gv nhaän xeùt chung, keát luaän
 
 
 
yù kieán chung cho lôùp.
 
III.KEÁT THUÙC
5 – 10P
 
 
1. Hoài tænh.
 
-Thöïc hieän soá ñ/t thaû loûng tích cöïc:
Do caùn söï lôùp ñieàu khieån.
 
 
+ Hít thôû saâu,rung cô baép, nhaûy thaû
Gv luoân nhaéc nhôû h/s thöïc
 
 
loûng, 2 tay naém laáy baép ñuøi laéc sang
hieän ñuùng ñ/t
 
 
2 beân, ruõ tay.
 
2.Nhaän xeùt ñaùnh giaù lôùp hoïc
 
- Neâu öu khuyeát ñieåm cuûa lôùp.(%
 
1

Tröôøng THCS Quoác Thaùi       Tieát 33


1

Ngoâ Ña Ny                                                                                Baøi Soaïn 6

NOÄI DUNG DAÏY HOÏC
ÑÒNH LÖÔÏNG
YEÂU CAÀU CÔ BAÛN VEÀ
KÓ THUAÄT
PHÖÔNG PHAÙP TOÅ CHÖÙC
 
 
taäp luyeän toát,% thöïc hieän chöa
 
 
 
toát). Ruùt kinh nghieäm cho tieát hoïc
 
 
 
sau. XL tieát hoïc.
 
3. Daën doø & phoå bieán noäi
 
- Veà nhaø: Thöïc hieän laïi 9 ñoäng taùc
xxxxxxxxxxxxxx
dung tieát tôùi.
 
ñaõ hoïc.
xxxxxxxxxxxxxx
 
 
- Tieát tôùi:
xxxxxxxxxxxxxx
 
 
+ Baøi TD phaùt trieån chung: Thi HKI
xxxxxxxxxxx 
 
 
9 ñoäng taùc: (Vöôn thôû, tay,
 
 
 
ngöïc,chaân,buïng, vaän mình, phoái

 
 
hôïp. Nhaûy,  ñieàu hoaø).
 
4. Xuoáng lôùp
 
Giaùo vieân hoâ “giaûi taùn” H/s hoâ
 
 
 
“Khoûe”.
 
 
 
 
 
           
NGÖÔØI SOAÏN
 
 
 
 
                                                                                                                  Ngô Đa Ny
 
Ruùt kinh nghieäm sau tieát daïy :
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 ..................................................................................
 
1

Tröôøng THCS Quoác Thaùi       Tieát 33


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Lớp 6 Tiết 33
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet_33m.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • TIET 33 LOP 6
  Âm nhạc
  TIET 33 LOP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2013

  Xem: 0

 • DS tiet 33 lop 6
  Toán 6
  DS tiet 33 lop 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2008

  Xem: 13

 • tiet 33 tuan 33 dia li lop 6
  Địa lý
  tiet 33 tuan 33 dia li lop 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Địa lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2014

  Xem: 0

 • lop 6 tiet 33-34
  Mỹ thuật
  lop 6 tiet 33-34

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mỹ thuật

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/4/2012

  Xem: 0

 • bài kiểm tra tiết 33 lớp 6
  Tin học 7
  bài kiểm tra tiết 33 lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2009

  Xem: 49

 • giao an so lop 6 tu tiet 30 -33
  Toán 6
  giao an so lop 6 tu tiet 30 -33

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/10/2009

  Xem: 54

 • Giáo án Tiết 33,34,35 lớp 6
  Âm nhạc 6
  Giáo án Tiết 33,34,35 lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2009

  Xem: 112

 • Giáo án âm nhạc lớp 6 tiết 33, 34, 35
  Âm nhạc 6
  Giáo án âm nhạc lớp 6 tiết 33, 34, 35

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Âm nhạc 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/4/2011

  Xem: 0