lop 8 hóa học

Đăng ngày 12/11/2017 10:27:03 PM | Thể loại: Lưu trữ tạm thời | Chia sẽ bởi: Loan Lê Minh | Lần tải: 0 | Lần xem: 67 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: docx

 


C¸c d¹ng bµi tËp hãa häc 8

PhÇn I: ph¶n øng hãa häc. c«ng thøc hãa häc vµ tÝnh theo c«ng thøc hãa häc.

I. Ph¶n øng hãc häc

Bµi tËp 1: Khi nung ®¸ v«i cã 80% vÒ khèi l­îng lµ CaCO3 thu ®­îc 88kg CO2 vµ 112 kh=g CaO. TÝnh khèi l­îng ®¸ v«i ®em nung?

Bµi tËp 2: §èt ch¸y hoµn toµn m gam chÊt X cÇn 6,4 gam O2 thu ®­îc 4,4 gam CO2 vµ 3,6 gam H2O. m cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu?

Bµi tËp 3: §èt ch¸y hoµn toµn 5,6 gam hçn hîp C vµ S cÇn dïng hÕt 9,6 gam khÝ O2. Khèi l­îng CO2 vµ SO2 sinh ra lµ:

Bµi tËp 4: Cho 11,2 gam bét s¾t t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric HCl sinh ra 25,4 gam s¾t(II)clorua FeCl2 vµ 0,4 gam khÝ H2. TÝnh khèi l­îng axit ®· dïng?

II. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt hãa trÞ.

   - Nguyªn t¾c: Hãa trÞ cña nguyªn tè nµy lµ chØ sè cña nguyªn tè kia (hoÆc nhãm nguyªn tö kia).

                         Nguyªn tè:    A       B         C«ng thøc Ab­Ba

 Hãa trÞ:     a       b

Bµi tËp 1: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Fe, Cu, Mg, Na, Zn, C, S, P víi nguyªn tè oxi.

Bµi tËp 2: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (OH).

Bµi tËp 3: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (NO3), (SO4), (PO4), (CO3).

III. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt AxBy.

            

   - Trong ®ã: lµ phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè A, B trong AxBy.

                       mA, mB lµ khèi l­îng cña nguyªn tè A, B trong AxBy.

                      lµ nguyªn tö khèi vµ ph©n tö khèi cña A, B, AxBy.

Bµi tËp 1: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:

   a. NaCl                b. FeCl2                c. CuSO4                d. K2CO3         

Bµi tËp 2: Cho c¸c oxit s¾t sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. H·y so s¸nh hµm l­îng s¾t cã trong c¸c oxit trªn ?

Bµi tËp 3: Co c¸c chÊt: CuO, CuS, CuCO3, CuSO4, CuCl2. H·y so s¸nh hµm l­îng ®ång cã trong c¸c hîp chÊt trªn ?

IV

. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m (%) vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè.

1. Bµi tËp tæng qu¸t: Cho mét hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè A vµ B cã tØ lÖ % vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt lµ %A vµ %B. T×m c«ng thøc cña hîp chÊt ?

2. Ph­¬ng ph¸p gi¶i: Gäi c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt hai nguyªn tè cã d¹ng AxBy (3 nguyªn tè cã d¹ng AxByCz).

   - Tõ c«ng thøc ë phÇn (II ë trªn) ta cã:

            C«ng thøc cña hîp chÊt.


      HoÆc  (TØ lÖ sè nguyªn tèi gi¶n)     C«ng thøc ®¬n gi¶n cña hîp chÊt

3. Bµi tËp vËn dông:

Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit sau:

   a. BiÕt ph©n tö khèi cña oxit lµ 80 vµ thµnh phÇn %S = 40%.

   b. BiÕt thµnh phÇn %Fe = 70% vµ ph©n tö khèi cña oxit lµ 160.

Bµi tËp 2: X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt sau:

   a. Hîp chÊt B cã thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸c nguyªn tè lµ 39,32%Na, 25,54%C, 28,07% O vµ khèi l­îng mol cña hîp chÊt lµ 142.

   b. Hîp chÊt A cã khèi l­îng mol lµ 152 vµ phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè lµ 36,84%Fe, 21,05%S, 42,11%O.

 PhÇn II: Ph­¬ng tr×nh hãa häc. tÝnh theo ph­¬ng tr×nh hãa häc.

I. Ph­¬ng tr×nh hãa häc.

Bµi tËp 1: C©n b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):

   a. Fe2O3  +  CO    Fe  +  CO2

   b. Al  +  H2SO4    Al2(SO4)3  +  H2

   c. Na  +  H2SO4    Na2SO4  +  H2

   d. KOH  +  H2SO4    K2SO4  +  H2O

   e. Fe(OH)2  +  HCl    FeCl2  +  H2O

   f. Fe2(SO4)3  +  BaCl2    FeCl2  +  BaSO4

   g. Al  +  CuSO4    Al2(SO4)3  +  Cu

   h. Al  +  MgO    Al2O3  +  Mg

   i. Al  +  Cl2    ?

Bµi tËp 2: Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):

   a. Al  +  ?    Al2O3

   b. Fe  +  ?    Fe3O4 

   c. P  +  O2    ?

   d. CH4  +  O2    CO2  +  H2O

   e. KMnO4    K2MnO4  +  MnO2  +  O2

   f. KClO3    KCl  +  O2?

   g. Al  +  HCl    AlCl3  +  H2

Bµi tËp 3: Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):

   a. Cr  +  ?    Cr2(SO4)3  +  H2

   b. CuO  +  HCl    CuCl2  +  H2O

   c. Fe2O3  +  HCl   FeCl3  +  H2O

   d. Fe2O3  +  H2SO4    Fe2(SO4)3  +  ?

   e. Zn  +  HCl    ?  +  H2O

   g. Zn(OH)2  +  HCl    ZnCl2  +  H2O

   h. Fe  +  HCl    FeCl2  +  H2O

   i. Al  +  HCl    AlCl3  +  H2

   k. H2  +  Fe2O3    Fe  +  H2O

   l. H2  +  CuO  Cu  +  ?

   m. CO  +  CuO    Cu  +  CO2

   n. Fe3O4  +  CO    ?  +  ?

   p. Fe  +  ?    FeCl2  +  H2

   r. ?  +  HCl    ZnCl2  +  ?

   t. Al  +  Fe2O3    ?  +  ?

   s. Al  +  H2SO4    ?  +  ?

II. TÝnh theo ph­¬ng tr×nh hãa häc.

1. TÝnh sè (n) mol theo khèi l­îng:


      →    vµ 

    Trong ®ã: m lµ khèi l­îng chÊt.

                    M lµ khèi l­îng mol.

2. TÝnh sè mol theo thÓ tÝch chÊt khÝ ( V lÝt).

   

3. Bµi tËp vËn dông:

Bµi tËp 1: ThÓ tÝch cña 2,8 gam khÝ CO ë ®ktc lµ

        A. 5,6 lÝt.                         B. 2,24 lÝt.                        C. 1,12 lit.                           D. 11,2 lÝt

Bµi tËp 2: Sè nguyªn tö kÏm trong 13 gam kÏm lµ

        A. 6.1023                         B. 12.1023                          C. 1,2.1023                            D. 1,8.1023

Bµi tËp 3: BiÕt tØ khèi víi hidro cña khÝ S lµ 8,5. X lµ khÝ nµo sau ®©y?

        A. CH4                            B. H2S                               C. NH3                                 D. HCl.

Bµi tËp 4: TÝnh khèi l­îng cña hçn hîp gåm 3,36 lÝt khÝ SO2 vµ 0,448 lÝt khÝ HCl.

Bµi tËp 5: Cho 32,5 gam kÏm t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric d­. TÝnh thÓ tÝch khÝ hi®ro sinh ra (®ktc) vµ khèi l­îng l­îng muèi kÏm clorua t¹o thµnh ?

Bµi tËp 6: Cho nh«m kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch  axit sunfuric (®ñ). BiÕt cã 34,2 gam muèi nh«m sunfat t¹o thµnh. TÝnh l­îng nh«m ph¶n øng vµ thÓ tÝch khÝ hi®ro thu ®­îc (®ktc)?

Bµi tËp 7: Cho 5,4 gam nh«m ph¶n øng víi dung dÞch axit clohi®ric (®ñ) t¹o thµnh muèi nh«m clorua vµ khÝ hi®ro. TÝnh thÓ tÝch khÝ hi®ro thu ®­îc (®ktc) vµ khèi l­îng muèi nh«m clorua t¹o thµnh ?

Bµi tËp 8: Cho khÝ CO d­ ®i qua s¾t (III) oxit nung nãng thu ®­îc 11,2 gam s¾t. TÝnh khèi l­îng s¾t (III) oxit vµ thÓ tÝch khÝ CO ®· ph¶n øng ?

Bµi tËp 9: Oxi hãa s¾t ë nhiÖt ®é cao thu ®­îc oxit s¾t tõ Fe3O4. TÝnh sè gam s¾t vµ thÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc 23,2 gam oxit s¾t tõ ?

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx