lop 8 hóa học

giáo án Lưu trữ tạm thời
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
j2qx0q
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
12/11/2017 10:27:03 PM
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Các dạng bài tập hóa học 8 Phần I: phản ứng hóa học. công thức hóa học và tính theo công thức hóa học. I. Phản ứng hóc học Bài tập 1: Khi nung đá vôi có 80% về khối lượng là CaCO3 thu được 88kg CO2 và,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử lop 8 hóa học, Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời , Giáo án điện tử lop 8 hóa học, docx, 1 trang, 0.03 M, Lưu trữ tạm thời chia sẽ bởi Loan Lê Minh đã có 0 download

 
LINK DOWNLOAD

lop-8-hoa-hoc.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Các dạng bài tập hóa học 8
Phần I: phản ứng hóa học. công thức hóa học và tính theo công thức hóa học.
I. Phản ứng hóc học
Bài tập 1: Khi nung đá vôi có 80% về khối lượng là CaCO3 thu được 88kg CO2 và 112 kh=g CaO. Tính khối lượng đá vôi đem nung?
Bài tập 2: Đốt cháy hoàn toàn m gam chất X cần 6,4 gam O2 thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. m có giá trị là bao nhiêu?
Bài tập 3: Đốt cháy hoàn toàn 5,6 gam hỗn hợp C và S cần dùng hết 9,6 gam khí O2. Khối lượng CO2 và SO2 sinh ra là:
Bài tập 4: Cho 11,2 gam bột sắt tác dụng với dung dịch axit clohiđric HCl sinh ra 25,4 gam sắt(II)clorua FeCl2 và 0,4 gam khí H2. Tính khối lượng axit đã dùng?
II. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị.
- Nguyên tắc: Hóa trị của nguyên tố này là chỉ số của nguyên tố kia (hoặc nhóm nguyên tử kia).
Nguyên tố: A B Công thức AbBa
Hóa trị: a
Bài tập 1: Lập công thức hóa học của các oxit tạo bởi các nguyên tố: K, Al, Fe, Cu, Mg, Na, Zn, C, S, P với nguyên tố oxi.
Bài tập 2: Lập công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các nguyên tố: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na với nhóm nguyên tử (OH).
Bài tập 3: Lập công thức hóa học của các hợp chất tạo bởi các nguyên tố: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na với nhóm nguyên tử (NO3), (SO4), (PO4), (CO3).
III. Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất AxBy.

- Trong đó:  là phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố A, B trong AxBy.
mA, mB là khối lượng của nguyên tố A, B trong AxBy.
là nguyên tử khối và phân tử khối của A, B, AxBy.
Bài tập 1: Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của các nguyên tố trong các hợp chất sau:
a. NaCl b. FeCl2 c. CuSO4 d. K2CO3
Bài tập 2: Cho các oxit sắt sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Hãy so sánh hàm lượng sắt có trong các oxit trên ?
Bài tập 3: Co các chất: CuO, CuS, CuCO3, CuSO4, CuCl2. Hãy so sánh hàm lượng đồng có trong các hợp chất trên ?
IV
. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng các nguyên tố.
1. Bài tập tổng quát: Cho một hợp chất gồm 2 nguyên tố A và B có tỉ lệ % về khối lượng các nguyên tố trong hợp chất là %A và %B. Tìm công thức của hợp chất ?
2. Phương pháp giải: Gọi công thức hóa học của hợp chất hai nguyên tố có dạng AxBy (3 nguyên tố có dạng AxByCz).
- Từ công thức ở phần (II ở trên) ta có:
 → Công thức của hợp chất.
Hoặc (Tỉ lệ số nguyên tối giản) → Công thức đơn giản của hợp chất
3. Bài tập vận dụng:
Bài tập 1: Xác định các công thức hóa học của các oxit sau:
a. Biết phân tử khối của oxit là 80 và thành phần %S = 40%.
b. Biết thành phần %Fe = 70% và phân tử khối của oxit là 160.
Bài tập 2: Xác định công thức phân tử của các hợp chất sau:
a. Hợp chất B có thành phần phần trăm của các nguyên tố là 39,32%Na

 


C¸c d¹ng bµi tËp hãa häc 8

PhÇn I: ph¶n øng hãa häc. c«ng thøc hãa häc vµ tÝnh theo c«ng thøc hãa häc.

I. Ph¶n øng hãc häc

Bµi tËp 1: Khi nung ®¸ v«i cã 80% vÒ khèi l­îng lµ CaCO3 thu ®­îc 88kg CO2 vµ 112 kh=g CaO. TÝnh khèi l­îng ®¸ v«i ®em nung?

Bµi tËp 2: §èt ch¸y hoµn toµn m gam chÊt X cÇn 6,4 gam O2 thu ®­îc 4,4 gam CO2 vµ 3,6 gam H2O. m cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu?

Bµi tËp 3: §èt ch¸y hoµn toµn 5,6 gam hçn hîp C vµ S cÇn dïng hÕt 9,6 gam khÝ O2. Khèi l­îng CO2 vµ SO2 sinh ra lµ:

Bµi tËp 4: Cho 11,2 gam bét s¾t t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric HCl sinh ra 25,4 gam s¾t(II)clorua FeCl2 vµ 0,4 gam khÝ H2. TÝnh khèi l­îng axit ®· dïng?

II. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt hãa trÞ.

   - Nguyªn t¾c: Hãa trÞ cña nguyªn tè nµy lµ chØ sè cña nguyªn tè kia (hoÆc nhãm nguyªn tö kia).

                         Nguyªn tè:    A       B         C«ng thøc Ab­Ba

 Hãa trÞ:     a       b

Bµi tËp 1: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Fe, Cu, Mg, Na, Zn, C, S, P víi nguyªn tè oxi.

Bµi tËp 2: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (OH).

Bµi tËp 3: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (NO3), (SO4), (PO4), (CO3).

III. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt AxBy.

            

   - Trong ®ã: lµ phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè A, B trong AxBy.

                       mA, mB lµ khèi l­îng cña nguyªn tè A, B trong AxBy.

                      lµ nguyªn tö khèi vµ ph©n tö khèi cña A, B, AxBy.

Bµi tËp 1: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:

   a. NaCl                b. FeCl2                c. CuSO4                d. K2CO3         

Bµi tËp 2: Cho c¸c oxit s¾t sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. H·y so s¸nh hµm l­îng s¾t cã trong c¸c oxit trªn ?

Bµi tËp 3: Co c¸c chÊt: CuO, CuS, CuCO3, CuSO4, CuCl2. H·y so s¸nh hµm l­îng ®ång cã trong c¸c hîp chÊt trªn ?

IV

. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m (%) vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè.

1. Bµi tËp tæng qu¸t: Cho mét hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè A vµ B cã tØ lÖ % vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt lµ %A vµ %B. T×m c«ng thøc cña hîp chÊt ?

2. Ph­¬ng ph¸p gi¶i: Gäi c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt hai nguyªn tè cã d¹ng AxBy (3 nguyªn tè cã d¹ng AxByCz).

   - Tõ c«ng thøc ë phÇn (II ë trªn) ta cã:

            C«ng thøc cña hîp chÊt.


      HoÆc  (TØ lÖ sè nguyªn tèi gi¶n)     C«ng thøc ®¬n gi¶n cña hîp chÊt

3. Bµi tËp vËn dông:

Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit sau:

   a. BiÕt ph©n tö khèi cña oxit lµ 80 vµ thµnh phÇn %S = 40%.

   b. BiÕt thµnh phÇn %Fe = 70% vµ ph©n tö khèi cña oxit lµ 160.

Bµi tËp 2: X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt sau:

   a. Hîp chÊt B cã thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸c nguyªn tè lµ 39,32%Na, 25,54%C, 28,07% O vµ khèi l­îng mol cña hîp chÊt lµ 142.

   b. Hîp chÊt A cã khèi l­îng mol lµ 152 vµ phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè lµ 36,84%Fe, 21,05%S, 42,11%O.

 PhÇn II: Ph­¬ng tr×nh hãa häc. tÝnh theo ph­¬ng tr×nh hãa häc.

I. Ph­¬ng tr×nh hãa häc.

Bµi tËp 1: C©n b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):

   a. Fe2O3  +  CO    Fe  +  CO2

   b. Al  +  H2SO4    Al2(SO4)3  +  H2

   c. Na  +  H2SO4    Na2SO4  +  H2

   d. KOH  +  H2SO4    K2SO4  +  H2O

   e. Fe(OH)2  +  HCl    FeCl2  +  H2O

   f. Fe2(SO4)3  +  BaCl2    FeCl2  +  BaSO4

   g. Al  +  CuSO4    Al2(SO4)3  +  Cu

   h. Al  +  MgO    Al2O3  +  Mg

   i. Al  +  Cl2    ?

Bµi tËp 2: Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):

   a. Al  +  ?    Al2O3

   b. Fe  +  ?    Fe3O4 

   c. P  +  O2    ?

   d. CH4  +  O2    CO2  +  H2O

   e. KMnO4    K2MnO4  +  MnO2  +  O2

   f. KClO3    KCl  +  O2?

   g. Al  +  HCl    AlCl3  +  H2

Bµi tËp 3: Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):

   a. Cr  +  ?    Cr2(SO4)3  +  H2

   b. CuO  +  HCl    CuCl2  +  H2O

   c. Fe2O3  +  HCl   FeCl3  +  H2O

   d. Fe2O3  +  H2SO4    Fe2(SO4)3  +  ?

   e. Zn  +  HCl    ?  +  H2O

   g. Zn(OH)2  +  HCl    ZnCl2  +  H2O

   h. Fe  +  HCl    FeCl2  +  H2O

   i. Al  +  HCl    AlCl3  +  H2

   k. H2  +  Fe2O3    Fe  +  H2O

   l. H2  +  CuO  Cu  +  ?

   m. CO  +  CuO    Cu  +  CO2

   n. Fe3O4  +  CO    ?  +  ?

   p. Fe  +  ?    FeCl2  +  H2

   r. ?  +  HCl    ZnCl2  +  ?

   t. Al  +  Fe2O3    ?  +  ?

   s. Al  +  H2SO4    ?  +  ?

II. TÝnh theo ph­¬ng tr×nh hãa häc.

1. TÝnh sè (n) mol theo khèi l­îng:


      →    vµ 

    Trong ®ã: m lµ khèi l­îng chÊt.

                    M lµ khèi l­îng mol.

2. TÝnh sè mol theo thÓ tÝch chÊt khÝ ( V lÝt).

   

3. Bµi tËp vËn dông:

Bµi tËp 1: ThÓ tÝch cña 2,8 gam khÝ CO ë ®ktc lµ

        A. 5,6 lÝt.                         B. 2,24 lÝt.                        C. 1,12 lit.                           D. 11,2 lÝt

Bµi tËp 2: Sè nguyªn tö kÏm trong 13 gam kÏm lµ

        A. 6.1023                         B. 12.1023                          C. 1,2.1023                            D. 1,8.1023

Bµi tËp 3: BiÕt tØ khèi víi hidro cña khÝ S lµ 8,5. X lµ khÝ nµo sau ®©y?

        A. CH4                            B. H2S                               C. NH3                                 D. HCl.

Bµi tËp 4: TÝnh khèi l­îng cña hçn hîp gåm 3,36 lÝt khÝ SO2 vµ 0,448 lÝt khÝ HCl.

Bµi tËp 5: Cho 32,5 gam kÏm t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric d­. TÝnh thÓ tÝch khÝ hi®ro sinh ra (®ktc) vµ khèi l­îng l­îng muèi kÏm clorua t¹o thµnh ?

Bµi tËp 6: Cho nh«m kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch  axit sunfuric (®ñ). BiÕt cã 34,2 gam muèi nh«m sunfat t¹o thµnh. TÝnh l­îng nh«m ph¶n øng vµ thÓ tÝch khÝ hi®ro thu ®­îc (®ktc)?

Bµi tËp 7: Cho 5,4 gam nh«m ph¶n øng víi dung dÞch axit clohi®ric (®ñ) t¹o thµnh muèi nh«m clorua vµ khÝ hi®ro. TÝnh thÓ tÝch khÝ hi®ro thu ®­îc (®ktc) vµ khèi l­îng muèi nh«m clorua t¹o thµnh ?

Bµi tËp 8: Cho khÝ CO d­ ®i qua s¾t (III) oxit nung nãng thu ®­îc 11,2 gam s¾t. TÝnh khèi l­îng s¾t (III) oxit vµ thÓ tÝch khÝ CO ®· ph¶n øng ?

Bµi tËp 9: Oxi hãa s¾t ë nhiÖt ®é cao thu ®­îc oxit s¾t tõ Fe3O4. TÝnh sè gam s¾t vµ thÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc 23,2 gam oxit s¾t tõ ?

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về lop 8 hóa học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN