Giáo Án Lưu Trữ Tạm Thời:Lop 8 Hóa Học

giáo án điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 80       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
j2qx0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-11 22:27:03
Loại file
docx
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
80
File đã kiểm duyệt an toàn

C¸c d¹ng bµi tËp hãa häc 8 PhÇn I: ph¶n øng hãa häc. c«ng thøc hãa häc vµ tÝnh theo c«ng thøc hãa häc. I. Ph¶n øng hãc häc Bµi tËp 1: Khi nung ®¸ v«i cã 80% vÒ khèi l­îng lµ CaCO3 thu ®­îc 88kg CO2 vµ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

C¸c d¹ng bµi tËp hãa häc 8
PhÇn I: ph¶n øng hãa häc. c«ng thøc hãa häc vµ tÝnh theo c«ng thøc hãa häc.
I. Ph¶n øng hãc häc
Bµi tËp 1: Khi nung ®¸ v«i cã 80% vÒ khèi l­îng lµ CaCO3 thu ®­îc 88kg CO2 vµ 112 kh=g CaO. TÝnh khèi l­îng ®¸ v«i ®em nung?
Bµi tËp 2: §èt ch¸y hoµn toµn m gam chÊt X cÇn 6,4 gam O2 thu ®­îc 4,4 gam CO2 vµ 3,6 gam H2O. m cã gi¸ trÞ lµ bao nhiªu?
Bµi tËp 3: §èt ch¸y hoµn toµn 5,6 gam hçn hîp C vµ S cÇn dïng hÕt 9,6 gam khÝ O2. Khèi l­îng CO2 vµ SO2 sinh ra lµ:
Bµi tËp 4: Cho 11,2 gam bét s¾t t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric HCl sinh ra 25,4 gam s¾t(II)clorua FeCl2 vµ 0,4 gam khÝ H2. TÝnh khèi l­îng axit ®· dïng?
II. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt hãa trÞ.
   - Nguyªn t¾c: Hãa trÞ cña nguyªn tè nµy lµ chØ sè cña nguyªn tè kia (hoÆc nhãm nguyªn tö kia).
                         Nguyªn tè:    A       B         C«ng thøc Ab­Ba
 Hãa trÞ:     a       b
Bµi tËp 1: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Fe, Cu, Mg, Na, Zn, C, S, P víi nguyªn tè oxi.
Bµi tËp 2: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (OH).
Bµi tËp 3: LËp c«ng thøc hãa häc cña c¸c hîp chÊt t¹o bëi c¸c nguyªn tè: K, Al, Ba, Cu, Fe, Na víi nhãm nguyªn tö (NO3), (SO4), (PO4), (CO3).
III. TÝnh thµnh phÇn % theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt AxBy.
            
   - Trong ®ã: lµ phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè A, B trong AxBy.
                       mA, mB lµ khèi l­îng cña nguyªn tè A, B trong AxBy.
                      lµ nguyªn tö khèi vµ ph©n tö khèi cña A, B, AxBy.
Bµi tËp 1: TÝnh thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt sau:
   a. NaCl                b. FeCl2                c. CuSO4                d. K2CO3         
Bµi tËp 2: Cho c¸c oxit s¾t sau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. H·y so s¸nh hµm l­îng s¾t cã trong c¸c oxit trªn ?
Bµi tËp 3: Co c¸c chÊt: CuO, CuS, CuCO3, CuSO4, CuCl2. H·y so s¸nh hµm l­îng ®ång cã trong c¸c hîp chÊt trªn ?
IV
. LËp c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt khi biÕt thµnh phÇn phÇn tr¨m (%) vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè.
1. Bµi tËp tæng qu¸t: Cho mét hîp chÊt gåm 2 nguyªn tè A vµ B cã tØ lÖ % vÒ khèi l­îng c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt lµ %A vµ %B. T×m c«ng thøc cña hîp chÊt ?
2. Ph­¬ng ph¸p gi¶i: Gäi c«ng thøc hãa häc cña hîp chÊt hai nguyªn tè cã d¹ng AxBy (3 nguyªn tè cã d¹ng AxByCz).
   - Tõ c«ng thøc ë phÇn (II ë trªn) ta cã:
          →  C«ng thøc cña hîp chÊt.

      HoÆc  (TØ lÖ sè nguyªn tèi gi¶n)   →  C«ng thøc ®¬n gi¶n cña hîp chÊt
3. Bµi tËp vËn dông:
Bµi tËp 1: X¸c ®Þnh c¸c c«ng thøc hãa häc cña c¸c oxit sau:
   a. BiÕt ph©n tö khèi cña oxit lµ 80 vµ thµnh phÇn %S = 40%.
   b. BiÕt thµnh phÇn %Fe = 70% vµ ph©n tö khèi cña oxit lµ 160.
Bµi tËp 2: X¸c ®Þnh c«ng thøc ph©n tö cña c¸c hîp chÊt sau:
   a. Hîp chÊt B cã thµnh phÇn phÇn tr¨m cña c¸c nguyªn tè lµ 39,32%Na, 25,54%C, 28,07% O vµ khèi l­îng mol cña hîp chÊt lµ 142.
   b. Hîp chÊt A cã khèi l­îng mol lµ 152 vµ phÇn tr¨m theo khèi l­îng cña c¸c nguyªn tè lµ 36,84%Fe, 21,05%S, 42,11%O.
 PhÇn II: Ph­¬ng tr×nh hãa häc. tÝnh theo ph­¬ng tr×nh hãa häc.
I. Ph­¬ng tr×nh hãa häc.
Bµi tËp 1: C©n b»ng c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):
   a. Fe2O3  +  CO  →  Fe  +  CO2
   b. Al  +  H2SO4  →  Al2(SO4)3  +  H2
   c. Na  +  H2SO4  →  Na2SO4  +  H2
   d. KOH  +  H2SO4  →  K2SO4  +  H2O
   e. Fe(OH)2  +  HCl  →  FeCl2  +  H2O
   f. Fe2(SO4)3  +  BaCl2  →  FeCl2  +  BaSO4
   g. Al  +  CuSO4  →  Al2(SO4)3  +  Cu
   h. Al  +  MgO  →  Al2O3  +  Mg
   i. Al  +  Cl2  →  ?
Bµi tËp 2: Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):
   a. Al  +  ?  →  Al2O3
   b. Fe  +  ?  →  Fe3O4 
   c. P  +  O2  →  ?
   d. CH4  +  O2  →  CO2  +  H2O
   e. KMnO4  →  K2MnO4  +  MnO2  +  O2
   f. KClO3  →  KCl  +  O2?
   g. Al  +  HCl  →  AlCl3  +  H2
Bµi tËp 3: Hoµn thµnh c¸c ph­¬ng tr×nh hãa häc sau (ghi râ ®iÒu kiÖn ph¶n øng nÕu cã):
   a. Cr  +  ?  →  Cr2(SO4)3  +  H2
   b. CuO  +  HCl  →  CuCl2  +  H2O
   c. Fe2O3  +  HCl →  FeCl3  +  H2O
   d. Fe2O3  +  H2SO4  →  Fe2(SO4)3  +  ?
   e. Zn  +  HCl  →  ?  +  H2O
   g. Zn(OH)2  +  HCl  →  ZnCl2  +  H2O
   h. Fe  +  HCl  →  FeCl2  +  H2O
   i. Al  +  HCl  →  AlCl3  +  H2
   k. H2  +  Fe2O3  →  Fe  +  H2O
   l. H2  +  CuO  → Cu  +  ?
   m. CO  +  CuO  →  Cu  +  CO2
   n. Fe3O4  +  CO  →  ?  +  ?
   p. Fe  +  ?  →  FeCl2  +  H2
   r. ?  +  HCl  →  ZnCl2  +  ?
   t. Al  +  Fe2O3  →  ?  +  ?
   s. Al  +  H2SO4  →  ?  +  ?
II. TÝnh theo ph­¬ng tr×nh hãa häc.
1. TÝnh sè (n) mol theo khèi l­îng:

      →    vµ 
    Trong ®ã: m lµ khèi l­îng chÊt.
                    M lµ khèi l­îng mol.
2. TÝnh sè mol theo thÓ tÝch chÊt khÝ ( V lÝt).
    →
3. Bµi tËp vËn dông:
Bµi tËp 1: ThÓ tÝch cña 2,8 gam khÝ CO ë ®ktc lµ
        A. 5,6 lÝt.                         B. 2,24 lÝt.                        C. 1,12 lit.                           D. 11,2 lÝt
Bµi tËp 2: Sè nguyªn tö kÏm trong 13 gam kÏm lµ
        A. 6.1023                         B. 12.1023                          C. 1,2.1023                            D. 1,8.1023
Bµi tËp 3: BiÕt tØ khèi víi hidro cña khÝ S lµ 8,5. X lµ khÝ nµo sau ®©y?
        A. CH4                            B. H2S                               C. NH3                                 D. HCl.
Bµi tËp 4: TÝnh khèi l­îng cña hçn hîp gåm 3,36 lÝt khÝ SO2 vµ 0,448 lÝt khÝ HCl.
Bµi tËp 5: Cho 32,5 gam kÏm t¸c dông víi dung dÞch axit clohi®ric d­. TÝnh thÓ tÝch khÝ hi®ro sinh ra (®ktc) vµ khèi l­îng l­îng muèi kÏm clorua t¹o thµnh ?
Bµi tËp 6: Cho nh«m kim lo¹i t¸c dông víi dung dÞch  axit sunfuric (®ñ). BiÕt cã 34,2 gam muèi nh«m sunfat t¹o thµnh. TÝnh l­îng nh«m ph¶n øng vµ thÓ tÝch khÝ hi®ro thu ®­îc (®ktc)?
Bµi tËp 7: Cho 5,4 gam nh«m ph¶n øng víi dung dÞch axit clohi®ric (®ñ) t¹o thµnh muèi nh«m clorua vµ khÝ hi®ro. TÝnh thÓ tÝch khÝ hi®ro thu ®­îc (®ktc) vµ khèi l­îng muèi nh«m clorua t¹o thµnh ?
Bµi tËp 8: Cho khÝ CO d­ ®i qua s¾t (III) oxit nung nãng thu ®­îc 11,2 gam s¾t. TÝnh khèi l­îng s¾t (III) oxit vµ thÓ tÝch khÝ CO ®· ph¶n øng ?
Bµi tËp 9: Oxi hãa s¾t ë nhiÖt ®é cao thu ®­îc oxit s¾t tõ Fe3O4. TÝnh sè gam s¾t vµ thÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng (®ktc) ®Ó ®iÒu chÕ ®­îc 23,2 gam oxit s¾t tõ ?

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử lop 8 hóa học
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngon tap h8.docx[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • lop 8 hóa học
  Lưu trữ tạm thời
  lop 8 hóa học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 214

 • Hóa học lớp 8
  Hóa học 9
  Hóa học lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/9/2009

  Xem: 116

 • lop 8 hóa học
  Lưu trữ tạm thời
  lop 8 hóa học

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2017

  Xem: 80

 • Hóa học Lớp 8
  Hóa học 9
  Hóa học Lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/7/2014

  Xem: 0

 • hoa hoc lop 8
  Hóa học
  hoa hoc lop 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2013

  Xem: 0

 • Hóa học lớp 8
  Toán học
  Hóa học lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2009

  Xem: 1

 • hóa học lớp 8
  Sinh học
  hóa học lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/12/2010

  Xem: 0

 • Bài tập hóa học lớp 8
  Lưu trữ tạm thời
  Bài tập hóa học lớp 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/1/2018

  Xem: 3

 • giao an hoa hoc lop 8
  Hóa học 8
  giao an hoa hoc lop 8

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/7/2012

  Xem: 0

 • Hoa hoc lơp 8 Ki I2013
  Hóa học 8
  Hoa hoc lơp 8 Ki I2013

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hóa học 8

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/9/2012

  Xem: 0