Luyện tập thao tác lập luận phân tích giáo án Ngữ văn

  Đánh giá    Viết đánh giá
 116       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
s3opuq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2009 10:13:50 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Lần xem
0
Lần tải
116

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
Luyện tập thao tác lập luận phân tích
I/ Chữa bài tập 2 tiết trước : Học sinh đã nhà làm ở nhà
Phân tích vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương
Các quan hệ làm cơ sở để phân tích
_ Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc : Văng vẳng, trơ, cái hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí, con con
_ Nghệ thuật sử dụng từ trái nghĩa : say – tỉnh, khuyết – tròn, đi – lại
_ Nghệ thuật sử dụng phép lặp từ ngữ ( xuân ), phép tăng tiến ( san sẻ – tí – con con )
_ Phép đảo trật tự cú pháp trong câu 5 và 6
II/ Bài tập thực hành
Bài tập 1
Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Hãy phân tích hai căn bệnh trên ?
a/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti
_ Giải thích khái niệm tự ti, phân biệt tự ti với khiêm tốn
_ Những biểu hiện của thái độ tự ti
_ Tác hại của thái độ tự ti
/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ
_ Giải thích khái niệm tự phụ, phân biêt tự phụ với tự tin
_ Những biểu hiện của thái độ tự phụ
_ Tác hại của thái độ tự phụ
c/ Xác định thái độ hợp lí : Đánh giá đúng bản thân để phát huy mặt mạnh, hạn chế và khắc phục mặt yếu
Bài tập 2
Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua 2 câu thơ sau : Lôi thôi sĩ tử... miệng thét loa
Đoạn văn nên có một số ý như sau
_ Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giau hình tượng và cảm xúc qua các từ : lôi thôi, ậm ọe
_ Đảo trật tự cú pháp
_ Sự đối lập giữa hình ảnh sĩ tử và quan trường
_ Cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa
Với nội dung trên, nên chọn viết đoạn văn có cấu tạo tổng – phân – hợp
+ Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích
+ Phân tích cu thể nghệ thuật sử dụng từ ngữ hìh ảnh, phép đảo cú pháp
+ Nêu cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa dưới chế độ thực dân phong kiến

                 LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch

I/ Ch÷a bµi tËp 2 tiÕt tr­íc : Häc sinh ®· nhµ lµm ë nhµ

Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ nghÖ thuËt trong bµi Tù t×nh 2 cña Hå Xu©n H­¬ng

C¸c quan hÖ lµm c¬ së ®Ó ph©n tÝch

_ NghÖ thuËt sö dông tõ ng÷  giµu h×nh ¶nh vµ c¶m xóc : V¨ng v¼ng, tr¬, c¸i hång nhan, xiªn ngang, ®©m to¹c, tÝ, con con

_ NghÖ thuËt sö dông tõ tr¸i nghÜa : say tØnh, khuyÕt trßn, ®i l¹i

_ NghÖ thuËt sö dông phÐp lÆp tõ ng÷ ( xu©n ), phÐp t¨ng tiÕn ( san sÎ con con )

_ PhÐp ®¶o trËt tù có ph¸p trong c©u 5 vµ 6

II/ Bµi tËp thùc hµnh

Bµi tËp 1

Tù ti vµ tù phô lµ hai th¸i ®é tr¸i ng­îc nhau nh­ng ®Òu ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn kÕt qu¶ häc tËp vµ c«ng t¸c. H·y ph©n tÝch hai c¨n bÖnh trªn ?

a/ Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti

_ Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù ti, ph©n biÖt tù ti víi khiªm tèn

_ Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù ti

_ T¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti

b/ Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô

_ Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù phô, ph©n biªt tù phô víi tù tin

_ Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù phô

_ T¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô

c/ X¸c ®Þnh th¸i ®é hîp lÝ : §¸nh gi¸ ®óng b¶n th©n ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc mÆt yÕu

Bµi tËp 2

Ph©n tÝch h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr­êng qua 2 c©u th¬ sau : L«i th«i sÜ tö... miÖng thÐt loa

§o¹n v¨n nªn cã mét sè ý nh­ sau

_ NghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ giau h×nh t­îng vµ c¶m xóc qua c¸c tõ : l«i th«i, Ëm äe

_ §¶o trËt tù có ph¸p

_ Sù ®èi lËp gi÷a h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr­êng

_ C¶m nhËn vÒ c¶nh thi cö ngµy x­a

Víi néi dung trªn, nªn chän viÕt ®o¹n v¨n cã cÊu t¹o tæng ph©n hîp

+ Giíi thiÖu hai c©u th¬ vµ ®Þnh h­íng ph©n tÝch

+ Ph©n tÝch cu thÓ nghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ h×h ¶nh, phÐp ®¶o có ph¸p

+ Nªu c¶m nhËn vÒ c¶nh thi cö ngµy x­a d­íi chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn

 

 

 

TrÞnh ThÞ Th¸i Dung              Page 1            11- LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

Luyen-tap-thao-tac-lap-luan-phan-tich.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)