Luyện tập thao tác lập luận phân tích (Dung Trịnh Thị Thái)

Đăng ngày 8/13/2009 10:13:50 AM | Thể loại: Ngữ văn | Chia sẽ bởi: Dung Trịnh Thị Thái | Lần tải: 116 | Lần xem: 1952 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

                 LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch

I/ Ch÷a bµi tËp 2 tiÕt tr­íc : Häc sinh ®· nhµ lµm ë nhµ

Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ nghÖ thuËt trong bµi Tù t×nh 2 cña Hå Xu©n H­¬ng

C¸c quan hÖ lµm c¬ së ®Ó ph©n tÝch

_ NghÖ thuËt sö dông tõ ng÷  giµu h×nh ¶nh vµ c¶m xóc : V¨ng v¼ng, tr¬, c¸i hång nhan, xiªn ngang, ®©m to¹c, tÝ, con con

_ NghÖ thuËt sö dông tõ tr¸i nghÜa : say tØnh, khuyÕt trßn, ®i l¹i

_ NghÖ thuËt sö dông phÐp lÆp tõ ng÷ ( xu©n ), phÐp t¨ng tiÕn ( san sÎ con con )

_ PhÐp ®¶o trËt tù có ph¸p trong c©u 5 vµ 6

II/ Bµi tËp thùc hµnh

Bµi tËp 1

Tù ti vµ tù phô lµ hai th¸i ®é tr¸i ng­îc nhau nh­ng ®Òu ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn kÕt qu¶ häc tËp vµ c«ng t¸c. H·y ph©n tÝch hai c¨n bÖnh trªn ?

a/ Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti

_ Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù ti, ph©n biÖt tù ti víi khiªm tèn

_ Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù ti

_ T¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti

b/ Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô

_ Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù phô, ph©n biªt tù phô víi tù tin

_ Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù phô

_ T¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô

c/ X¸c ®Þnh th¸i ®é hîp lÝ : §¸nh gi¸ ®óng b¶n th©n ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc mÆt yÕu

Bµi tËp 2

Ph©n tÝch h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr­êng qua 2 c©u th¬ sau : L«i th«i sÜ tö... miÖng thÐt loa

§o¹n v¨n nªn cã mét sè ý nh­ sau

_ NghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ giau h×nh t­îng vµ c¶m xóc qua c¸c tõ : l«i th«i, Ëm äe

_ §¶o trËt tù có ph¸p

_ Sù ®èi lËp gi÷a h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr­êng

_ C¶m nhËn vÒ c¶nh thi cö ngµy x­a

Víi néi dung trªn, nªn chän viÕt ®o¹n v¨n cã cÊu t¹o tæng ph©n hîp

+ Giíi thiÖu hai c©u th¬ vµ ®Þnh h­íng ph©n tÝch

+ Ph©n tÝch cu thÓ nghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ h×h ¶nh, phÐp ®¶o có ph¸p

+ Nªu c¶m nhËn vÒ c¶nh thi cö ngµy x­a d­íi chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn

 

 

 

TrÞnh ThÞ Th¸i Dung              Page 1            11- LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Luyện tập thao tác lập luận phân tích, Ngữ văn. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn thư viện Luyện tập thao tác lập luận phân tích .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Luyện tập thao tác lập luận phân tích trong chuyên mục Ngữ văn được chia sẽ bởi thành viên Dung Trịnh Thị Thái tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào danh mục Ngữ văn , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng mục còn có Giáo án Ngữ văn ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Luyện tập thao tác lập luận phân tích I/ Chữa bài tập 2 tiết trước : Học sinh đã nhà làm ở nhà Phân tích vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương Các quan hệ làm cơ sở để phân tích _ Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc : Văng vẳng, trơ, cái hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí, con con _ Nghệ thuật sử dụng từ trái nghĩa : say – tỉnh, khuyết – tròn, đi – lại _ Nghệ thuật sử dụng phép lặp từ ngữ https://nslide.com/giao-an/luyen-tap-thao-tac-lap-luan-phan-tich.s3opuq.html