Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Đăng ngày 8/13/2009 10:13:50 AM | Thể loại: Ngữ văn | Chia sẽ bởi: Dung Trịnh Thị Thái | Lần tải: 116 | Lần xem: 1961 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

                 LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch

I/ Ch÷a bµi tËp 2 tiÕt tr­íc : Häc sinh ®· nhµ lµm ë nhµ

Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ nghÖ thuËt trong bµi Tù t×nh 2 cña Hå Xu©n H­¬ng

C¸c quan hÖ lµm c¬ së ®Ó ph©n tÝch

_ NghÖ thuËt sö dông tõ ng÷  giµu h×nh ¶nh vµ c¶m xóc : V¨ng v¼ng, tr¬, c¸i hång nhan, xiªn ngang, ®©m to¹c, tÝ, con con

_ NghÖ thuËt sö dông tõ tr¸i nghÜa : say tØnh, khuyÕt trßn, ®i l¹i

_ NghÖ thuËt sö dông phÐp lÆp tõ ng÷ ( xu©n ), phÐp t¨ng tiÕn ( san sÎ con con )

_ PhÐp ®¶o trËt tù có ph¸p trong c©u 5 vµ 6

II/ Bµi tËp thùc hµnh

Bµi tËp 1

Tù ti vµ tù phô lµ hai th¸i ®é tr¸i ng­îc nhau nh­ng ®Òu ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn kÕt qu¶ häc tËp vµ c«ng t¸c. H·y ph©n tÝch hai c¨n bÖnh trªn ?

a/ Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti

_ Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù ti, ph©n biÖt tù ti víi khiªm tèn

_ Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù ti

_ T¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti

b/ Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô

_ Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù phô, ph©n biªt tù phô víi tù tin

_ Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù phô

_ T¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô

c/ X¸c ®Þnh th¸i ®é hîp lÝ : §¸nh gi¸ ®óng b¶n th©n ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc mÆt yÕu

Bµi tËp 2

Ph©n tÝch h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr­êng qua 2 c©u th¬ sau : L«i th«i sÜ tö... miÖng thÐt loa

§o¹n v¨n nªn cã mét sè ý nh­ sau

_ NghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ giau h×nh t­îng vµ c¶m xóc qua c¸c tõ : l«i th«i, Ëm äe

_ §¶o trËt tù có ph¸p

_ Sù ®èi lËp gi÷a h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr­êng

_ C¶m nhËn vÒ c¶nh thi cö ngµy x­a

Víi néi dung trªn, nªn chän viÕt ®o¹n v¨n cã cÊu t¹o tæng ph©n hîp

+ Giíi thiÖu hai c©u th¬ vµ ®Þnh h­íng ph©n tÝch

+ Ph©n tÝch cu thÓ nghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ h×h ¶nh, phÐp ®¶o có ph¸p

+ Nªu c¶m nhËn vÒ c¶nh thi cö ngµy x­a d­íi chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn

 

 

 

TrÞnh ThÞ Th¸i Dung              Page 1            11- LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc