Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

                 LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch

I/ Ch÷a bµi tËp 2 tiÕt tr­íc : Häc sinh ®· nhµ lµm ë nhµ

Ph©n tÝch vÎ ®Ñp cña ng«n ng÷ nghÖ thuËt trong bµi Tù t×nh 2 cña Hå Xu©n H­¬ng

C¸c quan hÖ lµm c¬ së ®Ó ph©n tÝch

_ NghÖ thuËt sö dông tõ ng÷  giµu h×nh ¶nh vµ c¶m xóc : V¨ng v¼ng, tr¬, c¸i hång nhan, xiªn ngang, ®©m to¹c, tÝ, con con

_ NghÖ thuËt sö dông tõ tr¸i nghÜa : say tØnh, khuyÕt trßn, ®i l¹i

_ NghÖ thuËt sö dông phÐp lÆp tõ ng÷ ( xu©n ), phÐp t¨ng tiÕn ( san sÎ con con )

_ PhÐp ®¶o trËt tù có ph¸p trong c©u 5 vµ 6

II/ Bµi tËp thùc hµnh

Bµi tËp 1

Tù ti vµ tù phô lµ hai th¸i ®é tr¸i ng­îc nhau nh­ng ®Òu ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn kÕt qu¶ häc tËp vµ c«ng t¸c. H·y ph©n tÝch hai c¨n bÖnh trªn ?

a/ Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti

_ Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù ti, ph©n biÖt tù ti víi khiªm tèn

_ Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù ti

_ T¸c h¹i cña th¸i ®é tù ti

b/ Nh÷ng biÓu hiÖn vµ t¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô

_ Gi¶i thÝch kh¸i niÖm tù phô, ph©n biªt tù phô víi tù tin

_ Nh÷ng biÓu hiÖn cña th¸i ®é tù phô

_ T¸c h¹i cña th¸i ®é tù phô

c/ X¸c ®Þnh th¸i ®é hîp lÝ : §¸nh gi¸ ®óng b¶n th©n ®Ó ph¸t huy mÆt m¹nh, h¹n chÕ vµ kh¾c phôc mÆt yÕu

Bµi tËp 2

Ph©n tÝch h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr­êng qua 2 c©u th¬ sau : L«i th«i sÜ tö... miÖng thÐt loa

§o¹n v¨n nªn cã mét sè ý nh­ sau

_ NghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ giau h×nh t­îng vµ c¶m xóc qua c¸c tõ : l«i th«i, Ëm äe

_ §¶o trËt tù có ph¸p

_ Sù ®èi lËp gi÷a h×nh ¶nh sÜ tö vµ quan tr­êng

_ C¶m nhËn vÒ c¶nh thi cö ngµy x­a

Víi néi dung trªn, nªn chän viÕt ®o¹n v¨n cã cÊu t¹o tæng ph©n hîp

+ Giíi thiÖu hai c©u th¬ vµ ®Þnh h­íng ph©n tÝch

+ Ph©n tÝch cu thÓ nghÖ thuËt sö dông tõ ng÷ h×h ¶nh, phÐp ®¶o có ph¸p

+ Nªu c¶m nhËn vÒ c¶nh thi cö ngµy x­a d­íi chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn

 

 

 

TrÞnh ThÞ Th¸i Dung              Page 1            11- LuyÖn tËp thao t¸c lËp luËn ph©n tÝch

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

Luyện tập thao tác lập luận phân tích giáo án Ngữ văn

Đăng ngày 8/13/2009 10:13:50 AM | Thể loại: Ngữ văn | Lần tải: 116 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem


nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện Luyện tập thao tác lập luận phân tích .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , giáo án Luyện tập thao tác lập luận phân tích thuộc danh mục Ngữ văn được giới thiệu bởi user Dung Trịnh Thị Thái đến bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Ngữ văn , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Giáo án Ngữ văn ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu

Luyện tập thao tác lập luận phân tích I/ Chữa bài tập 2 tiết trước : Học sinh đã nhà làm ở nhà Phân tích vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương Các quan hệ làm cơ sở để phân tích _ Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc : Văng vẳng, trơ, cái hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí, con con _ Nghệ thuật sử dụng từ trái nghĩa : say – tỉnh, khuyết – tròn, đi – lại _ Nghệ thuật sử dụng phép lặp từ ngữ ( xuân ), phép tăng tiến ( san sẻ – tí – con con ) _ Phép đảo thứ tự cú pháp trong câu 5 và 6 II/ Bài tập thực hiện Bài tập 1 Tự ti và kiêu căng là hai thái độ trá
https://nslide.com/giao-an/luyen-tap-thao-tac-lap-luan-phan-tich.s3opuq.html

Bình luận

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Ngữ văn


Luyện tập thao tác lập luận phân tích
I/ Chữa bài tập 2 tiết trước : Học sinh đã nhà làm ở nhà
Phân tích vẻ đẹp của ngôn ngữ nghệ thuật trong bài Tự tình 2 của Hồ Xuân Hương
Các quan hệ làm cơ sở để phân tích
_ Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giàu hình ảnh và cảm xúc : Văng vẳng, trơ, cái hồng nhan, xiên ngang, đâm toạc, tí, con con
_ Nghệ thuật sử dụng từ trái nghĩa : say – tỉnh, khuyết – tròn, đi – lại
_ Nghệ thuật sử dụng phép lặp từ ngữ ( xuân ), phép tăng tiến ( san sẻ – tí – con con )
_ Phép đảo trật tự cú pháp trong câu 5 và 6
II/ Bài tập thực hành
Bài tập 1
Tự ti và tự phụ là hai thái độ trái ngược nhau nhưng đều ảnh hưởng không tốt đến kết quả học tập và công tác. Hãy phân tích hai căn bệnh trên ?
a/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự ti
_ Giải thích khái niệm tự ti, phân biệt tự ti với khiêm tốn
_ Những biểu hiện của thái độ tự ti
_ Tác hại của thái độ tự ti
b/ Những biểu hiện và tác hại của thái độ tự phụ
_ Giải thích khái niệm tự phụ, phân biêt tự phụ với tự tin
_ Những biểu hiện của thái độ tự phụ
_ Tác hại của thái độ tự phụ
c/ Xác định thái độ hợp lí : Đánh giá đúng bản thân để phát huy mặt mạnh, hạn chế và khắc phục mặt yếu
Bài tập 2
Phân tích hình ảnh sĩ tử và quan trường qua 2 câu thơ sau : Lôi thôi sĩ tử... miệng thét loa
Đoạn văn nên có một số ý như sau
_ Nghệ thuật sử dụng từ ngữ giau hình tượng và cảm xúc qua các từ : lôi thôi, ậm ọe
_ Đảo trật tự cú pháp
_ Sự đối lập giữa hình ảnh sĩ tử và quan trường
_ Cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa
Với nội dung trên, nên chọn viết đoạn văn có cấu tạo tổng – phân – hợp
+ Giới thiệu hai câu thơ và định hướng phân tích
+ Phân tích cu thể nghệ thuật sử dụng từ ngữ hìh ảnh, phép đảo cú pháp
+ Nêu cảm nhận về cảnh thi cử ngày xưa dưới chế độ thực dân phong kiếnSponsor Documents