Giáo Án Giáo Án:Lý 6 ( Tiết 16 - 20)

giáo án điện tử
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
y6i2tq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-03-15 15:33:30
Loại file
doc
Dung lượng
0.16 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Tieát 16: ÑOØN BAÅY Ngaøy soaïn: 16/12/2006 I. MUÏC TIEÂU: * Kieán thöùc: + HS neâu ñöôïc caùc ví duï veà söû duïng ñoøn baåy trong cuoäc soáng. + Xaùc ñònh ñöôïc ñieåm töïa (O), caùc löïc taùc duïng

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tieát 16:    ÑOØN BAÅY
      Ngaøy soaïn:           16/12/2006
I. MUÏC TIEÂU:
 * Kieán thöùc:
  + HS neâu ñöôïc caùc ví duï veà söû duïng ñoøn baåy trong cuoäc soáng.
  + Xaùc ñònh ñöôïc ñieåm töïa (O), caùc löïc taùc duïng leân ñoøn baåy ñoù (ñieåm O1, O2 vaø löïc F1, F2).
  + Bieát söû duïng ñoøn baåy trong caùc coâng vieäc thích hôïp (bieát thay ñoåi vò trí cuûa caùc ñieåm O, O1, O2 cho phuø hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng).
 * Kyõ naêng:
  + Bieát ño löïc ôû moïi tröôøng hôïp.
 * Thaùi ñoä:
  +Caån thaän, trung thöïc, nghieâm tuùc.
II. CHUAÅN BÒ:
 * GV: - 1 vaät naëng, 1 gaäy, 1 vaät keâ ñeå minh hoaï H15.2 SGK
            - Tranh veõ to H15.1, 15.2, 15.3 vaø 15.4 trong SGK
 * HS: - 1 löïc keá coù GHÑ töø 2N trôû leân.
           - 1 khoái truï kim loaïi coù moùc, naëng 2N
           -1 giaù ñôõ coù thanh ngang coù ñuïc loã ñeàu ñeå treo vaät vaø moùc löïc keá.
III. TIEÁN TRÌNH GIAÛNG DAÏY:
 1) OÅn ñònh toå chöùc:  Só soá:
 2) Kieåm tra baøi cuõ:
  * Chöõa baøi taäp 14.1 vaø 14.2 SBT
 3) Baøi môùi:
 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng.
  GV yeâu caàu HS quan saùt caùc H15.1; 15.2; 15.3 SGK vaø cho bieát vì sao ngöôøi ta khoâng tröïc tieáp duøng tay ñeå laøm caùc coâng vieäc ñoù maø laïi phaûi duøng caùc duïng cuï?
  Trong baøi hoâm nay chuùng ta seõ xeùt xem duøng caùc duïng cuï ñoù coù lôïi gì?Nhöõng duïng cuï ñoù coù teân goïi laø ñoøn baåy 
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caáu taïo cuûa ñoøn baåy.
a) Quan saùt caùc hình veõ ta thaáy khi caùc ñoøn baåy hoaït ñoäng chuùng ñeàu coù theå quay quanh moät ñieåm coá ñònh goïi laø
HS thaûo luaän ñöa ra 1 soá yù kieán khaùc nhau:
-Deã laøm hôn
-Nheï nhaøng hôn
-Duøng löïc nhoû ñöôïc löïc lôùn  * Chöa caàn keát luaän .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Tìm hieåu caáu taïo cuûa ñoøn baåy:
 
 
 
 
 
* C1:

ñieåm töïa O.
Haõy chæ ra treân caùc hình 15.1, 15.2, 15.3SGK ñieåm töïa O cuûa moãi ñoøn baåy.
(GV caàn chuù yù tröôøng hôïp caùi buùa nhoå ñinh khoù xaùc ñònh ñieåm töïa.Neân ñöa caùi buùa nhoå ñinh thaät cho HS quan saùt).
b) GV neâu caâu hoûi ñònh höôùng: Khi hoaït ñoäng (duøng ñoøn baåy ñeå laøm vieäc) thì coù nhöõng löïc naøo taùc duïng leân vaät vaø nhöõng löïc ñoù ñaët vaøo choã naøo treân ñoøn baåy?
Toå chöùc cho HS thaûo luaän ñeå xaùc ñònh ñöôïc 2 löïc F1, F2 vaø ñieåm ñaët cuûa chuùng .Traû lôøi C1.
GV löu yù HS phaân bieät teân goïi 2 löïc: Troïng löôïng cuûa vaät caàn naâng F1 vaø löïc naâng vaät F2.
Hoaït ñoäng3: Tìm hieåu xem ñoøn baåy giuùp con ngöôøi laøm vieäc deã daøng hôn nhö theá naøo?
- ÔÛ treân ta ñaõ döï ñoaùn: Duøng ñoøn baåy coù theå chæ caàn 1 löïc nhoû ñeå naâng 1 vaät coù troïng löôïng lôùn hay ñeå thaéng 1 löïc caûn lôùn .Ta haõy laøm thí nghieäm ñeå xeùt xem coù phaûi ñuùng nhö theá khoâng ?
c) Boá trí thí nghieäm.
- Treân H15.4 SGK veõ 1 ñoøn baåy .Haõy chæ ra ñieåm töïa cuûa ñoøn baåyvaø 2 löïc taùc duïng.
 
 
- Ñeå nguyeân vò trí ñaët troïng löôïng O1, thay ñoåi vò trí ñaët löïc naâng O2.Thöïc hieän ño F2 ôû caùc vò trí O2 khaùc nhau.Ñieàn keát quaû ño vaøo baûng.
- Phaân tích keát quaû ño, tìm ra caùch ñaët löïc ôû vò trí naøo thì coù lôïi hôn?
d) Ruùt ra keát luaän,thaûo luaän chung ôû lôùp
 
Hoaït ñoäng 4:Vaän duïng
 
 
HS ñieàn chöõ O vaøo choã thích hôïp trong hình
 
 
 
 
 
 
HS thaûo luaän nhoùm,phaùt hieän ra 2 löïc vaø ñieåm ñaët cuûa chuùng
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chæ ra treân hình :
-Truïc quay O
-Hai löïc ñaët ôû O1 vaø O2
ÔÛ O1 ñaët troïng löôïng vaät, O2 ñaët löïc naâng cuûa tay
- HS thöïc hieän pheùp ño vaø ghi keát quaû vaøo baûng soá lieäu.
 
 
 
-HS thaûo luaän nhoùm ruùt ra keát luaän: Khi laøm vieäc vôùi ñoøn baåy: Neáu OO2 > OO1 thì F2 1.
Hoaøn chænh caâu C3.
 
Hình 15.2:
 1:  01
2:  0
3:  02
Hình 15.3:
 4:  01
5:  0
6:  02
 
 
 
 
 
II. Ñoøn baåy giuùp con ngöôøi laøm vieäc deã daøng hôn nhö theá naøo?
1. Ñaët vaán ñeà:
 
 
 
 
2. Thí nghieäm:
  a) Chuaån bò:
  * SGK.
  * Baûng keát quaû
 
*C2:
 
 
3.Ruùt ra keát luaän
* C3:
1)  nhoû hôn.
2)  lôùn hôn
 
 
 
 
4. Vaän duïng:
 
*C4:

Yeâu caàu HS chuaån bò caù nhaân traû lôøi C4, C5, C6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thaûo luaän nhoùm
Caùi maùi cheøo: Khoâng lôïi veà löïc .Khoaûng caùch töø tay ñeán quai cheøo (ñieåm töïa) nhoû hôn töø quai cheøo ñeán maët nöôùc.
- Caùi keùo caét giaáy : Löïc caûn cuûa giaáy nhoû hôn löï boùp cuûa tay
 
 
 
 
HS coù theå coù caùch phaùt bieåu khaùc vôùi caùch phaùt bieåu trong phaàn ghi nhôù cuûa SGK.
- Baám vôû.
- Caàn caâu.
-Caùi khui bia
 
*C5:
- Ñieåm töïa:Choã maùi cheøo töïa vaøo maïn thuyeàn; Truïc baùnh xe cuùt kít; Oác giöõ chaët hai nöûa keùo; Truïc quay baäp beânh.
- Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F1: Choã nöôùc ñaåy vaøo maùi cheøo; Choã giöõa maët ñaùy thuøng xe cuùt kít chaïm vaøo thanh noái ra tay caàm;choã giaáy chaïm vaøo löôõi keùo;choã moät baïn ngoài
-Ñieåm taùc duïng cuûa löïc F2:
Choã tay caàm maùi cheøo; Choã tay caàm xe cuùt kít;Choã tay caàm keùo;Choã baïn thöù hai ngoài.
* C6:Ñaët ñieåm töïa gaàn oáng beâ toâng hôn; buoäc daây keùo xa ñieåm töïa hôn; Buoäc theâm gaïch,khuùc goã hoaëc caùc vaät naëng khaùc vaøo phía cuoái ñoøn baåy

 
 
Goïi 1 soá HS coâng boá keát quaû roài thaûo luaän chung.
Chuù yù: Trong caùc baøi taäp vaän duïng, ñoøn baåy khoâng phaûi chæ duøng ñeå naâng vaät naëng leân nhö ñaët ra ôû ñaàu baøi .GV phaân tích cho HS thaáy, tuyø theo muïc ñích söû duïng maø löïc taùc duïng coù theå nhoû hôn löïc caûn .Neâu ra caâu hoûi phuï.
C7. Trong tröôøng hôïp caùi maùi cheøo vaø caùi keùo caét giaáy (H15.5SGK) ta coù ñöôïc lôïi veà löïc khoâng? Vì sao?
- Ñoái vôùi caùi xe cut kít: Ñoù laø 1 loaïi ñoøn baåy ñaëc bieät .Khoâng ñi saâu, chæ yeâu caàu HS chæ ra 2 löïc taùc duïng vaø ñieåm töïa.
 
 
 
Hoaït ñoäng 5: Cuûng coá baøi hoïc.
Yeâu caàu HS nhaéc laïi caáu taïo cuûa ñoøn baåy.
- Haõy chæ ra nhöõng tröôøng hôïp ñoøn baåy coù daïng khoâng phaûi laø 1 caùi ñoøn thaúng.
- Haõy neâu leân moái quan heä giöõa 2 löïc taùc duïng leân ñoøn baåy. Laøm theá naøo ñeå duøng 1 löïc taùc duïng nhoû ñeå coù theå thaéng ñöôïc löïc caûn lôùn?
 
 
 4) Höôùng daãn veà nhaø:
  a) Baøi vöøa hoïc:
   + Hoïc thuoäc phaàn ghi nhôù
   +Laøm baøi taäp 15.3 vaø 15.5 SBT.
  b) Baøi saép hoïc: Tieát 17: KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
   + OÂn laïi caùc baøi ñaõ hoïc.
   + Traû lôøi caùc caâu hoûi oân taäp (Caâu 1 ñeán caâu 11 trang 53)
 
 
 
 
 

 
Hoï vaø teân…………………………….                  Tieát 17:        KIEÅM TRA HOÏC KYØ I  ( Ñeà 1)
Lôùp:………          MOÂN:  VAÄT LYÙ 6
           Thôøi gian:  45 phuùt
I.Khoanh troøn chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu maø em cho laø ñuùng:
  1) Trong soá caùc thöôùc sau ñaây, thöôùc naoø thích hôïp nhaát ñeå ño ñoä daøi saân tröôøng?
            A. Thöôùc thaúng coù GHÑ: 1m,      ÑCNN: 1mm 
            B. Thöôùc cuoän coù GHÑ: 5m;       ÑCNN: 5mm
            C. Thöôùc day coù GHÑ: 150cm;   ÑCNN: 1mm.     
            D. Thöôùc thaúng coù GHÑ: 1m;       ÑCNN: 1cm
 2) Trong caùc caùch ghi keát quaû ño vôùi bình chia ñoä coù ñoä chia tôùi 0,5cm3sau ñaây ,caùch ghi naøo laø ñuùng?
A: 18,50 cm3   ; B:18cm3 ;         C: 18,2cm3 ;        D:18,5cm3  ;
 3) Ngöôøi ta duøng bình chia ñoä ghi tôùi cm3chöùa 55cm3nöôùc ñeå ño theå tích cuûa 1 hoøn ñaù .Khi thaû hoøn ñaù vaøo bình ,möïc nöôùc trong bình daâng leân tôùi vaïch 100cm3.Theå tích hoøn soûi laø?
A: 55cm3 ; B: 18cm3 ;  C: 155cm3 ;         D: 45cm3
4) Treân voõ tuùi boät giaët OMO coù ghi 500g .Soá ñoù cho ta bieát gì?
 A. Theå tích cuûa khoái boät giaët.  B. Troïng löôïng cuûa khoái boät giaët.
 C.  Khoái löôïng rieâng cuûa khoái boät giaët         D. Khoái löôïng cuûa boät giaët trong tuùi.
5) Löïc coù theå gaây ra nhöõng taùc duïng naøo sau ñaây ?
             A. Laøm cho vaät ñang ñöùng yeân coù theå chuyeån ñoäng.
  B. Laøm cho vaät ñang chuyeån ñoäng coù theå döøng laïi.
  C. Laøm cho vaät coù theå thay ñoåi hình daïng.
  D. Taát caû caùc taùc duïng treân.
6) Löïc quaû boùng baøn rôi xuoáng chaïm maët baøn roài naûy leân thì coù theå xaûy ra nhöõng hieän töôïng gì ñoái vôùi quaû boùng?
 A. Chæ coù söï bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa quaû boùng.
 B. Chæ coù söï bieán daïng chuùt ít cuûa quaû boùng.
 C. Quaû boùng bò bieán daïng chuùt ít, ñoàng thôøi chuyeån ñoäng cuûa noù bò bieán ñoåi.
 D. Khoâng coù hieän töôïng naøo xaûy ra caû.
7) Löïc naøo trong soá caùc löïc sau ñaây laø löïc ñaøn hoài?
  A. Löïc maø ñaàu buùa taùc duïng vaøo ñinh laøm noù caém saâu vaøo goã.
 B. Löïc maø gioù thoåi vaøo buoàm laøm thuyeàn chaïy.
 C. Löïc maø moät con soùng ñaäp vaøo maïn thuyeàn laøm nöôùc baén tung toeù.
 D. Löïc maø day cung taùc duïng vaøo muõi teân laøm muõi teân baén ñi.
8) Ñeå beâ tröïc tieáp moät bao xi maêng coù khoái löôïng 50kg, ngöôøi ta phaûi duøng löïc naøo trong soá caùc löïc sau?
   A: F= 500N ;         B: 50N ;  C: F= 50N   ;           D: F
9) Tính khoái löôïng cuûa 1 caùi saäp ñaù coù theå tích 600dm3.Bieát khoái löôïng rieâng cuûa ñaù laø 2800kg/m3. Haõy choïn ñaùp soá ñuùng?
  A: 168000kg     ; B: 16800 kg  ;   C: 1680 kg        ;              D: 168kg

10) Caùch naøo sau ñaây laøm giaûm ñoä nghieâng cuûa maët phaúng nghieâng?
         A. Taêng chieàu cao keâ maët phaúng nghieâng.
         B.  Giaûm chieàu daøi maët phaúng nghieâng.
         C.  Taêng chieàu daøi maët phaúng nghieâng.
         D.Giaûm chieàu daøi maët phaúng nghieâng vaø ñoàng thôøi taêng chieàu cao keâ maët phaúng nghieâng
II. Tìm töø hoaëc cuïm töø thích hôïp ñeå ñieàn vaøo choã troáng trong caùc caâu sau ñaây
11)   Ñôn vò ño ñoä daøi hôïp phaùp cuûa nöôùc Vieät Nam laø ………………kyù hieäu laø …………..Ñôn vò ño khoái löôïng laø …………………………………kyù hieäu laø …………………
12)   Hai löï caân baèng laø hai löïc maïnh nhö nhau, coù cuøng ……………………nhöng ngöôïc ………
13)   Moät vaät naëng treo vaøo moät ñaàu loø xo .Luùc ñaàu vaät ñi xuoáng laø do löïc huùt cuûa traùi ñaát. Vaät ñöùng yeân khi ………………………caân baèng vôùi…………………….cuûa loø xo.
14)   Löïc huùt cuûa traùi ñaát taùc duïng leân quaû boùng ñaù ñang bay coù phöông …………….............. vaø coù chieàu ……………………………………
Phaàn III: Giaûi caùc baøi taäp sau ñaây:
15)   Neâu caùc keát quaû taùc duïng löïc. Tìm 1 ví duï cho thaáy löïc gaây ra ñoàng thôøi caùc keát quaû taùc duïng neâu treân.( Bieán ñoåi chuyeån ñoäng vaø bieán daïng)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
16)   Cho 1 chieác ñóa caân tieåu li(caân Roâbecvan), 1 quaû caân 20g vaø1 soá bao dieâm chöùa ñaày caùc que dieâm coù khoái löôïng raát gaàn nhau. Haõy xaùc ñònh khoái löôïng cuûa moät bao dieâm?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 
     Heát
 
 
Tieát 17:  KIEÅM TRA HOÏC KÌ I
                Ngaøy soaïn:23/12/2006
I.MUÏC TIEÂU:
 * Kieán thöùc:

  + Kieåm tra laïi toaøn boä kieán thöùc ñaõ hoïc trong hoïc kyø I
 * Kyõ naêng:
  + Reøn luyeän kyõ naêng laøm BT Vaät lyù
 * Thaùi ñoä:
  + Caån thaän, trung thöïc, nghieâm tuùc
II. ÑEÀ RA:
III. MA TRAÄN KIEÅM TRA:
 
 
Ño ñoä daøi
Ño theå tích
Ño khoái löôïng
Taùc duïng löïc
Löïc ñaøn hoài
Maùy cô ñôn giaûn
Khoái löôïng rieâng
Löïc –Hai löïc caân baèng
Hieåu
1KQ
 
1KQ
 
1KQ
 
 
1KQ
Bieát
1KQ
1KQ
 
3 KQ
1KQ
 
 
1TL
Vaän duïng
 
1TL
1TL
1TL
 
1TL
1TL
 
IV.ÑAÙP AÙN:
I. Khoanh troøn chöõ caùi:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
D
D
D
D
C
D
A
C
C
 
II.Ñieàn töø vaøo choã troáng:
11.    Meùt  m  Kiloâgam  Kg
12.    Phöông  Chieàu
13.    Troïng löïc   Löïc ñaøn hoài
14.    Thaúng ñöùng  töø treân xuoáng döôùi
III. Baøi taäp:
15.
    - Löïc coù theå laøm bieán daïng hoaëc bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät.
    - Ví duï:  Ngay sau khi rôi xuoáng chaïm maët baøn, quaû boùng baøn seõ bò bieán daïng moät ít ôû choã tieáp xuùc vaø ñoåi chieàu chuyeån ñoäng.
16.
   - Duøng caân tìm a que dieâm caân baèng vôùi quaû caân 20g. Tính ra khoái löôïng cuûa moät que dieâm laø m1= 20 : a (gam)
  -  Ñeám soá que dieâm trong hoäp (b) que. Tính khoái löôïng cuûa hoäp dieâm:
  M= (20 :a) . b (gam).
    
Tieát 18:   OÂN TAÄP
     Ngaøy soaïn:30/12/2006
I. MUÏC TIEÂU:

 * Kieán thöùc:
  + Heä thoáng hoaù toaøn boä kieán thöùc ñaõ hoïc trong hoïc kyø I.
  + Ñi saâu vaøo caùc kieán thöùc cô baûn.
 * Kyõ naêng:
  + Reøn luyeän kyõ naêng heä thoáng hoaù kieán thöùc.
 * Thaùi ñoä:
  + Caån thaän, chuyeân caàn.
II. CHUAÅN BÒ:
* GV:
* HS: + Caâu traû lôøi oân taäp
 III. TIEÁN TRÌNH GIAÛNG DAÏY:
  1) OÅn ñònh toå chöùc:  Só soá.
  2) Kieåm tra baøi cuõ:
   * Kieåm tra vôû soaïn baøi.
  3) Baøi môùi:
 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
** Töøng caâu hoûi oân taäp ôû trong SGK .GV tieán haønh nhö sau:
-          Goïi HS theo thöù töï töøng nhoùm ñoïc caâu hoûi vaø cho caùc nhoùm khaùc traû lôøi.
-          Caùc nhoùm nhaän xeùt caâu traû lôøi.
-          GV toång hôïp yù kieán , ruùt ra keát luaän cuoái cuøng.
** Qua töøng caâu traû lôøi cuûa HS GV coù theå boå sung theâmnhö sau:
  Caâu 1:
-          Haõy trình baøy caùch ño theå tích cuûa moät vaät raén khoâng thaám nöôùc baèng bình chia ñoä hoaëc bình traøn?
-          Haõy trình baøy quy taéc xöû duïng caân Roâbecvan?
Caâu 2:
-          Löïc laø gì?
 
 
Caâu 4:
- Haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa 2 löïc caân baèng:?
Caâu 5:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caâu 1:
a)     thöôùc.
b)     Bình chia ñoä,bình traøn
c)      Löïc keá
d)     Caân
 
Caâu 2:
Löïc
Caâu 3:
   Laøm vaät bò bieán daïng hoaëc laøm bieán ñoåi chuyeån ñoäng cuûa vaät.
Caâu 4:
   Hai löïc caân baèng
Caâu 5:

- Troïng löïc laø gì?
Caâu 6:
-          Haõy neâu ñaëc ñieåm cuûa löïc ñaøn hoài?
Caâu 7:
-          Khoái löôïng cuûa kem giaët trong hoäp chæ gì?
Caâu 8:
-          Ñònh nghóa khoái löôïng rieâng? YÙ nghóa cuûa con soá? (khoái löôïng rieâng)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Troïng löïc hay troïng löôïng
Caâu 6:
  Löïc ñaøn hoài.
Caâu 7:
  Khoái löôïng cuûa kem giaët trong hoäp.
Caâu 8:
   Khoái löôïng rieâng.
 
Caâu 9:
-          meùt ; m
-          meùt khoái; m3
-          niutôn ;N
-          kiloâgam; kg
-          kiloâgam treân meùt khoái; kg/m3
Caâu 10:
  P = 10m
Caâu 11:
   D= m/V.
 
 
4) Höôùng daãn veà nhaø:
 a) Baøi vöøa hoïc:
  * Traû lôøi laïi caùc caâu hoûi ñaõ hoïc.
 b) Baøi saép hoïc: Tieát 19:        ROØNG ROÏC
  * Keû baûng 16.1 SGK
  * Ñoïc tröôùc phaàn thí nghieäm.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieát 19:    ROØNG ROÏC.
                            Ngaøy soaïn:06/01/2007
I. MUÏC TIEÂU:
 * Kieán thöùc:

  + Neâu ñöôïc ví duï veà söû duïng caùc loaïi roøng roïc trong cuoäc soáng vaø chæ roõ ñöôïc lôïi ích cuûa chuùng.
  + Bieát söû duïng roøng roïc trong nhöõng coâng vieäc thích hôïp.
 * Kyõ naêng:
  + Bieát caùch ño löïc keùo cuûa roøng roïc.
 * Thaùi ñoä:
  + Caån thaän, trung thöïc, yeâu thích moân hoïc.
II. CHUAÅN BÒ:
 * GV:
  + Tranh veõ phoùng to hình 16.1 vaø 16.2.
  + Moät baûng phuï ghi baûng 16.1: Keát quaû thí nghieäm.
 * HS:
  +1 löïc keá coù GHÑ laø 5N
  +1 khoái truï kim loai coù moùc naëng 2N.
  +1 roøng roïc coá ñònh, 1 roøng roïc ñoäng.
  + Daây vaét qua roøng roïc.
  + 1 giaù thí nghieäm.
III. TIEÁN TRÌNH GIAÛNG DAÏY:
 1) OÅn ñònh toå chöùc:  Só soá.
 2) Kieåm tra baøi cuõ:
 3) Baøi môùi:
 
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
Ghi baûng
Hoaït ñoäng 1: Toå chöùc tình huoáng.
Ñaët vaán ñeà nhö trong SGK.Neân ñöa cho HS xem caùc roøng roïc vaø giôùi thieäu caùch luoàn daây qua ñeå keùo vaät leân.
Coù theå noùi roõ hôn: duøng roøng roïc ñeå keùo vaät leân coù deã dang hôn keùo tröïc tieáp leân thaúng ñöùng khoâng? Deã hôn veà maët naøo? So saùnh vôùi caùch keùo leân ôû hình 13.2 SGK.
 
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu caáu taïo vaø caùch söû duïng hai loaïi roøng roïc.
   Yeâu caàu HS boá trí thí nghieäm nhö hình 16.2 SGK ñeå keùo moät quaû naëng leân.
Goïi 2 HS moâ taû caáu taïo cuûa roøng roïc (ñóa coù raõnh, truïc quay, giaù treo) vaø 2 caùch söû duïng roøng roïc ñeå keùo vaät leân.
* Caùch 1: Roøng roïc ñöôïc treo treân giaù coá ñònh, goïi laø roøng roïc coá ñònh.
 
 
* Sô boä döï ñoaùn:
  - Löïc keùo nhoû hôn troïng löôïng oáng coáng.
  - Tö theá laøm vieäc thoaûi maùi hôn.
  - Duøng troïng löôïng cuûa ngöôøi ñeå keùo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tieát 19:
  ROØNG ROÏC
I. Tìm hieåu veà roøng roïc:
* C1:
- H16.2a:Moät baùnh xe coù raõnh ñeå vaét daây qua,truïc cuûa baùnh xe ñöôïc maéc coá ñònh.Khi keùo daây ,baùnh xe quay quanh truïc coá ñònh.

* Caùch 2: Duøng 1 sôïi daây luoàn qua raõnh cuûa roøng roïc, moät ñaàu daây buoäc coá ñònh leân giaù, tay caàm ñaàu daây kia keùo leân.Roøng roïc ñi leân keùo theo vaät leân goïi laø roøng roïc ñoäng.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoaït ñoäng 3: Tìm hieåu lôïi ích cuûa vieäc duøng roøng roïc
a) Roøng roïc coá ñònh.
  Yeâu caàu HS döï ñoaùn xem caàm ñaàu daây keùo thaúng vaät leân vaø vaét daây qua roøng roïc coá ñònh maø keùo nhö hình 16.2a SGK thì caùch naøo phaûi duøng löïc keùo nhoû hôn?
Sau ñoù yeâu caàu HS boá trí thí nghieäm ñeå ño löïc keùo trong hai tröôøng hôïp nhö ôû hình 16.3 vaø 16.4 SGK.
    Yeâu caàu HS so saùnh hai löïc keùo vaø ruùt ra nhaän xeùt xem duøng roøng roïc coá ñònh coù ñöôïc lôïi hôn veà löïc khoâng?
     GV löu yù HS, ñaây laø choã khaùc nhau cô baûn so vôùi hai loaïi maùy ñôn giaûn ñaõ hoïc (ñoøn baåy vaø maët phaúng nghieâng).
  GV hoûi tieáp: Neáu duøng roøng roïc coá ñònh khoâng ñöôïc lôïi veà löïc thì coù ích lôïi gì?
  Gôïi yù 1: Thöû thay ñoåi phöông cuûa löïc keùo xem löïc keùo taêng leân hay giaûm ñi.
 
 
 
Gôïi yù 2: Yeâu caàu HS xem hình 16.6 SGK. Neáu ngöôøi thôï xaây phaûi keùo moät choàng gaïch leân cao thì duøng roøng roïc coá ñòng nhö theá naøo? Coù lôïi gì?
  Höôùng daãn HS thaûo luaän, ruùt ra keát luaän: Duøng roøng roïc coá ñòng khoâng coù lôïi veà löïc keùo nhöng coù theå laøm thay ñoåi phöông
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS coù theå duøng tay laøm thöû roài ñöa ra döï ñoaùn.
 
 
HS laøm thí nghieäm, ño löïc keùo trong hai tröôøng hôïp, ghi caùc soá ño vaøo baûng keát quaû thí nghieäm.
- HS thaûo luaän chung ôû lôùp: Duøng roøng roïc coá ñònh khoâng ñöôïc lôïi gì veà löïc.
 
 
 
 
_ HS laøm thí nghieäm vaø ruùt ra nhaän xeùt: coù theå thay ñoåi phöông cuûa löïc keùo maø khoâng laøm thay ñoåi cöôøng ñoä cuûa löïc keùo.
  HS thaûo luaän nhoùm roài phaùt bieåu chung ôû lôùp.
 
 
 
 
 
- H16.2b:Cuõng laø baùnh xe coù raõnh ñeå vaét daây qua,truïc cuûa baùnh xe khoâng ñöôïc maéc coá ñònh.Khi keùo daây,baùnh xe vöøa quay vöøa chuyeån ñoäng cuøng vôùi truïc cuûa noù.
II. Roøng roïc giuùp con ngöôøi laøm vieäc deã daøng hôn nhö theá naøo?
1.Thí nghieäm:
   a) Chuaån bò:
   Baûng 16.1.
   b) Tieán haønh:
*C2:
  2. Nhaän xeùt:
* C3:
a) Chieàu cuûa löïc keùo vaät leân tröïc tieáp(döôùi leân) vaø chieàu cuûa löïc keùo vaät qua roøng roïc coá ñònh(treân xuoáng) laø khaùc nhau (ngöôïc nhau) .Ñoä lôùn cuûa 2 löïc naøy laø nhö nhau.
b) Chieàu cuûa löïc keùo vaät leân tröïc tieáp(döôùi leân) so vôùi chieàu cuûa löïc keùovaät qua roøng roïc ñoäng(döôùi leân) laø khoâng thay ñoåi.Ñoä lôùn cuûa löïc keùo vaät leân tröïc tieáp lôùn hôn ñoä lôùn cuûa löïc keùo vaät qua roøng roïc ñoäng.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Lý 6 ( Tiết 16 - 20)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngVatly6tutiet16dentiet20.DOC[0.16 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • Lý 6 ( Tiết 16 - 20)
  Vật lý 6
  Lý 6 ( Tiết 16 - 20)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/4/2009

  Xem: 42

 • Lý 6 ( Tiết 16 - 20)
  Vật lý 6
  Lý 6 ( Tiết 16 - 20)

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Vật lý 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2009

  Xem: 38