ly 9 tiet 24 giáo án Toán 7

  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
lstlxq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/24/2011 8:54:05 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
0
Lần tải
6

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
24 November 2011
Tiết 24 Tác dụng từ của dòng điện
Từ trường.
i. Mục tiêu:
Mô tả được TN về tác dụng từ của dòng điện.
Trả lời được các câu hỏi từ trường tồn tại ở đâu.
Biết cách nhận biết từ trường.
Lắp đặt TN. Nhận biết từ trường.
II.Chuẩn bị:
2 giá đỡ TN ; 1công tắc ; 1 biến trở ; 5 đoạn dây nối.1 nguồn điện 3V – 6V
1 kim nam châm được đặt trên giá đỡ có trục thẳng đứng. 1đoạn dây đồng dài 30cm.
1 Ampe kế có GHĐ 2A và ĐCNN 0,1A.
III. Tổ chức hoạt động dạy – học
A. Kiểm tra
HS 1: Trả lời bài 21.2 (SBT/26)
HS 2: Trả lời bài 21.3 (SBT/26)
B. Bài mới Tác dụng từ của dòng điện
Từ trường.
Giáo viên
Nội dung( Học sinh)


ĐVĐ : GV đặt vấn đề như SGK.
*Phát hiện tính chất từ của dòng điện.(10phút)
+ Y/c HS nghiên cứu cách bố trí TN trong H22.1 (SGK/61).
+ Gọi HS nêu mục tiêu của TN và cách bố trí , tiến hành TN.
GV phát dụng cụ cho các nhóm.
+ Y/c các nhóm tiến hành TN và quan sát hiện tượng để trả lời câu C1.
GV lưu ý:
+ Dây dẫn phải đặt // với kim nam châm khi chưa có dòng điện chạy qua dây dẫn.
?.TN để chứng tỏ điều gì ?
GV thông báo kết luận như SGK.
* Tìm hiểu từ trường.(15phút)
?.Trong TN trên nam châm đặt dưới và // vớidây dẫn thì chịu tác dụng của lực từ. Có phải chỉ ở vị trí đó mới có lực từ tác dụng lên kim nam châm hay không ?

+ Y/c HS thảo luận nhóm đưa ra phương án kiểm tra.
+ Y/c các nhóm tiến hành TN và thống nhất câu trả lời C2 và C3.
?.TN chứng tỏ không gian xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện có đặc điểm gì ?
?.Vậy từ trường tồn tại ở đâu ?
+ Y/c HS nêu kết luận và ghi vào vở.
*Tìm hiểu cách nhận biết từ trường.(3phút)
Người ta không nhận biết từ trường trực tiếp bằng giác quan .
?.Vậy có thể nhận biết từ trường bằng cách nào ?
*Vận dụng - Củng cố (12phút) .
GV cho HS làm câu
C4 ;
C5 ;
C6 vào vở.
+ Y/c HS trong lớp thảo luận.
GV cho HS nhắc lại những kiến thức cơ bản trong bài và cách bố trí TN.
GV thông báo:
TN trên gọi là TN ơ-xtet.
+ Y/c 1HS đứng tại chỗ đọc phần ghi nhớ.
I. Lực từ.
1. Thí nghiệm:
+ Cá nhân HS nghiên cứu TN ở H22.1.
HS nêu cách tiến hành TN và mục tiêu TN.
+ Mục đích là kiểm tra xem dòng điện chạy qua dây dẫn có tác dụng từ hay không
+ Bố trí TN như hình vẽ: (Kim nam châm phải đặt // với dây dẫn).
+ Cho dòng điện chạy qua và quan sát hiện tượng.
HS tiến hành TN theo nhóm.
C1: Khi dòng điện chạy qua dây dẫn thì kim nam châm bị lệch đi. Khi ngắt dòng điện thì kim nam

 


GV: Vũ Hồng Quang

20 November 2011

TiÕt 24                               T¸c dông tõ cña dßng ®iÖn

                  Tõ tr­êng.

i. Môc tiªu:

   M« t¶ ®­îc TN vÒ t¸c dông tõ cña dßng ®iÖn.

   Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái tõ tr­êng tån t¹i ë ®©u.

   BiÕt c¸ch nhËn biÕt tõ tr­êng.

   L¾p ®Æt TN. NhËn biÕt tõ tr­êng.

II.ChuÈn bÞ:

   2 gi¸ ®ì TN ; 1c«ng t¾c ; 1 biÕn trë ; 5 ®o¹n d©y nèi.1 nguån ®iÖn 3V – 6V

   1 kim nam ch©m ®­îc ®Æt trªn gi¸ ®ì cã trôc th¼ng ®øng. 1®o¹n d©y ®ång dµi 30cm.

   1 Ampe kÕ cã GH§ 2A vµ §CNN 0,1A.

III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y – häc

A. KiÓm tra

   HS 1: Tr¶ lêi bµi 21.2 (SBT/26)

   HS 2: Tr¶ lêi bµi 21.3 (SBT/26)

B. Bµi míi                          T¸c dông tõ cña dßng ®iÖn

                  Tõ tr­êng.

Giáo viên

Néi dung( Học sinh)

 

§V§ : GV ®Æt vÊn ®Ò nh­ SGK.

*Ph¸t hiÖn tÝnh chÊt tõ cña dßng ®iÖn.(10phót)

+ Y/c HS nghiªn cøu c¸ch bè trÝ TN trong H22.1 (SGK/61).

+ Gäi HS nªu môc tiªu cña TN vµ c¸ch bè trÝ , tiÕn hµnh TN.

GV ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.

+ Y/c c¸c nhãm tiÕn hµnh TN vµ quan s¸t hiÖn t­îng ®Ó tr¶ lêi c©u C1.

GV l­u ý:

+ D©y dÉn ph¶i ®Æt // víi kim nam ch©m khi ch­a cã dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn.

?.TN ®Ó chøng tá ®iÒu g× ?

GV th«ng b¸o kÕt luËn nh­ SGK.

 

* T×m hiÓu tõ tr­êng.(15phót)

?.Trong TN trªn nam ch©m ®Æt d­íi vµ // víid©y dÉn th× chÞu t¸c dông cña lùc tõ. Cã ph¶i chØ ë vÞ trÝ ®ã míi cã lùc tõ t¸c dông lªn kim nam ch©m hay kh«ng

I. Lùc tõ.

1. ThÝ nghiÖm:

+ C¸ nh©n HS nghiªn cøu TN ë H22.1.

HS nªu c¸ch tiÕn hµnh TN vµ môc tiªu TN.

+ Môc ®Ých lµ kiÓm tra xem dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn cã t¸c dông tõ hay kh«ng

+ Bè trÝ TN nh­ h×nh vÏ: (Kim nam ch©m ph¶i ®Æt // víi d©y dÉn).

+ Cho dßng ®iÖn ch¹y qua vµ quan s¸t hiÖn t­îng.

HS tiÕn hµnh TN theo nhãm.

C1: Khi dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn th× kim nam ch©m bÞ lÖch ®i. Khi ng¾t dßng ®iÖn th× kim nam ch©m l¹i trë vÒ vÞ trÝ cò.

HS rót ra kÕt luËn:

2 - KÕt luËn:

Dßng ®iÖn g©y ra t¸c dông lùc lªn kim nam ch©m ®Æt gÇn nã. Chøng tá dßng ®iÖn cã t¸c dông tõ.

II . Tõ tr­êng:

1. ThÝ nghiÖm:

HS ®­a ra ph­¬ng ¸n TN:

+ §­a kim nam ch©m ®Õn c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau xung quanh d©y dÉn.

1

 


GV: Vũ Hồng Quang

 ?

 

+ Y/c HS th¶o luËn nhãm ®­a ra ph­¬ng ¸n kiÓm tra.

+ Y/c c¸c nhãm tiÕn hµnh TN vµ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi C2 vµ C3.

?.TN chøng tá kh«ng gian xung quanh nam ch©m vµ xung quanh dßng ®iÖn cã ®Æc ®iÓm g× ?

 

?.VËy tõ tr­êng tån t¹i ë ®©u ?

+ Y/c HS nªu kÕt luËn vµ ghi vµo vë.

 

*T×m hiÓu c¸ch nhËn biÕt tõ tr­êng.(3phót)

Ng­êi ta kh«ng nhËn biÕt tõ tr­êng trùc tiÕp b»ng gi¸c quan .

 

?.VËy cã thÓ nhËn biÕt tõ tr­êng b»ng c¸ch nµo ?

 

*VËn dông - Cñng cè (12phót)  .

GV cho HS lµm c©u

C4 ;

C5 ;

 C6 vµo vë.

+ Y/c HS trong líp th¶o luËn.

GV cho HS nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong bµi vµ c¸ch bè trÝ TN.

GV th«ng b¸o:

TN trªn gäi lµ TN ¬-xtet.

+ Y/c 1HS ®øng t¹i chç ®äc phÇn ghi nhí.

 

HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó tr¶ lêi c©u C2 vµ C3.

C2: Kim nam ch©m lÖch khái h­íng B¾c – Nam ®Þa lÝ.

 

C3 Kim nam ch©m lu«n chØ 1 h­íng x¸c ®Þnh.

HS: TN chøng tá kh«ng gian xung quanh nam ch©m vµ xung quanh dßng ®iÖn cã kh¶ n¨ng t¸c dông lùc tõ lªn kim nam ch©m ®Æt trong nã.

2. KÕt luËn:

Xung quanh nam ch©m vµ xung quanh dßng ®iÖn tån t¹i 1 tõ tr­êng.

3. C¸ch nhËn biÕt tõ tr­êng.

HS nªu c¸ch nhËn biÕt tõ tr­êng.

+ Dïng nam ch©m thö ®­a vµo kh«ng gian cÇn kiÓm tra. Nõu cã lùc tõ t¸c dông lªn kim nam ch©m th× n¬i ®ã cã tõ tr­êng.

III . VËn dông

+ Tõng HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi c©u C4 ; C5 ; C6 vµ HS trong líp th¶o luËn ®­a ra c©u tr¶ lêi ®óng.

C4: §Æt kim nam ch©m lai gÇn d©y dÉn AB. Nõu kim nam ch©m bÞ lÖch khái h­íng B¨c - Nam cña ®Þa lÝ th× trong d©y dÉn AB cã dßng ®iÖn.

C5: §ã lµ TN ®Æt kim nam ch©m ë tr¹ng th¸i t­ do. Khi ®· ®øng yªn kim nam ch©m lu«n chØ h­íng B¾c – Nam cña ®Þa lÝ.

C6: Kh«ng gian xung quanh kim nam ch©m cã tõ tr­êng.

HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.

* Ghi nhí (SGK/62).

 

 

iV   H­íng dÉn vÒ nhµ:

- Häc thuéc phÇn ghi nhí.

- Lµm c¸c bµi tËp 22.1 đến 22.4 (SBT)

- §äc vµ nghiªn cøu tr­íc bµi 23 “ Tõ phæ - §­êng søc tõ”

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

ly-9-tiet-24.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)