ly 9 tiet 24

giáo án Toán 7
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
lstlxq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/24/2011 8:54:05 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.04 M
Lần xem
1
Lần tải
6
File đã kiểm duyệt an toàn

24 November 2011 Tiết 24 Tác dụng từ của dòng điện Từ trường. i. Mục tiêu: Mô tả được TN về tác dụng từ của dòng điện. Trả lời được các câu hỏi từ trường tồn tại ở đâu. Biết cách nhận biết từ trường. ,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử ly 9 tiet 24, Giáo Án Toán 7 , Giáo án điện tử ly 9 tiet 24, doc, 1 trang, 0.04 M, Toán 7 chia sẽ bởi Can Vũ Quang đã có 6 download

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

GV: Vũ Hồng Quang

20 November 2011
TiÕt 24                               T¸c dông tõ cña dßng ®iÖn
                  Tõ tr­êng.
i. Môc tiªu:
   M« t¶ ®­îc TN vÒ t¸c dông tõ cña dßng ®iÖn.
   Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái tõ tr­êng tån t¹i ë ®©u.
   BiÕt c¸ch nhËn biÕt tõ tr­êng.
   L¾p ®Æt TN. NhËn biÕt tõ tr­êng.
II.ChuÈn bÞ:
   2 gi¸ ®ì TN ; 1c«ng t¾c ; 1 biÕn trë ; 5 ®o¹n d©y nèi.1 nguån ®iÖn 3V – 6V
   1 kim nam ch©m ®­îc ®Æt trªn gi¸ ®ì cã trôc th¼ng ®øng. 1®o¹n d©y ®ång dµi 30cm.
   1 Ampe kÕ cã GH§ 2A vµ §CNN 0,1A.
III. Tæ chøc ho¹t ®éng d¹y – häc A. KiÓm tra
   HS 1: Tr¶ lêi bµi 21.2 (SBT/26)
   HS 2: Tr¶ lêi bµi 21.3 (SBT/26)
B. Bµi míi                          T¸c dông tõ cña dßng ®iÖn
                  Tõ tr­êng.
Giáo viên
Néi dung( Học sinh)
 
§V§ : GV ®Æt vÊn ®Ò nh­ SGK.
*Ph¸t hiÖn tÝnh chÊt tõ cña dßng ®iÖn.(10phót)
+ Y/c HS nghiªn cøu c¸ch bè trÝ TN trong H22.1 (SGK/61).
+ Gäi HS nªu môc tiªu cña TN vµ c¸ch bè trÝ , tiÕn hµnh TN.
GV ph¸t dông cô cho c¸c nhãm.
+ Y/c c¸c nhãm tiÕn hµnh TN vµ quan s¸t hiÖn t­îng ®Ó tr¶ lêi c©u C1.
GV l­u ý:
+ D©y dÉn ph¶i ®Æt // víi kim nam ch©m khi ch­a cã dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn.
?.TN ®Ó chøng tá ®iÒu g× ?
GV th«ng b¸o kÕt luËn nh­ SGK.
 
* T×m hiÓu tõ tr­êng.(15phót)
?.Trong TN trªn nam ch©m ®Æt d­íi vµ // víid©y dÉn th× chÞu t¸c dông cña lùc tõ. Cã ph¶i chØ ë vÞ trÝ ®ã míi cã lùc tõ t¸c dông lªn kim nam ch©m hay kh«ng
I. Lùc tõ.
1. ThÝ nghiÖm:
+ C¸ nh©n HS nghiªn cøu TN ë H22.1.
HS nªu c¸ch tiÕn hµnh TN vµ môc tiªu TN.
+ Môc ®Ých lµ kiÓm tra xem dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn cã t¸c dông tõ hay kh«ng
+ Bè trÝ TN nh­ h×nh vÏ: (Kim nam ch©m ph¶i ®Æt // víi d©y dÉn).
+ Cho dßng ®iÖn ch¹y qua vµ quan s¸t hiÖn t­îng.
HS tiÕn hµnh TN theo nhãm.
C1: Khi dßng ®iÖn ch¹y qua d©y dÉn th× kim nam ch©m bÞ lÖch ®i. Khi ng¾t dßng ®iÖn th× kim nam ch©m l¹i trë vÒ vÞ trÝ cò.
HS rót ra kÕt luËn:
2 - KÕt luËn:
Dßng ®iÖn g©y ra t¸c dông lùc lªn kim nam ch©m ®Æt gÇn nã. Chøng tá dßng ®iÖn cã t¸c dông tõ.
II . Tõ tr­êng:
1. ThÝ nghiÖm:
HS ®­a ra ph­¬ng ¸n TN:
+ §­a kim nam ch©m ®Õn c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau xung quanh d©y dÉn.
1

 


GV: Vũ Hồng Quang

 ?
 
+ Y/c HS th¶o luËn nhãm ®­a ra ph­¬ng ¸n kiÓm tra.
+ Y/c c¸c nhãm tiÕn hµnh TN vµ thèng nhÊt c©u tr¶ lêi C2 vµ C3.
?.TN chøng tá kh«ng gian xung quanh nam ch©m vµ xung quanh dßng ®iÖn cã ®Æc ®iÓm g× ?
 
?.VËy tõ tr­êng tån t¹i ë ®©u ?
+ Y/c HS nªu kÕt luËn vµ ghi vµo vë.
 
*T×m hiÓu c¸ch nhËn biÕt tõ tr­êng.(3phót)
Ng­êi ta kh«ng nhËn biÕt tõ tr­êng trùc tiÕp b»ng gi¸c quan .
 
?.VËy cã thÓ nhËn biÕt tõ tr­êng b»ng c¸ch nµo ?
 
*VËn dông - Cñng cè (12phót)  .
GV cho HS lµm c©u
C4 ;
C5 ;
 C6 vµo vë.
+ Y/c HS trong líp th¶o luËn.
GV cho HS nh¾c l¹i nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n trong bµi vµ c¸ch bè trÝ TN.
GV th«ng b¸o:
TN trªn gäi lµ TN ¬-xtet.
+ Y/c 1HS ®øng t¹i chç ®äc phÇn ghi nhí.
 
HS tiÕn hµnh thÝ nghiÖm ®Ó tr¶ lêi c©u C2 vµ C3.
C2: Kim nam ch©m lÖch khái h­íng B¾c – Nam ®Þa lÝ.
 
C3 Kim nam ch©m lu«n chØ 1 h­íng x¸c ®Þnh.
HS: TN chøng tá kh«ng gian xung quanh nam ch©m vµ xung quanh dßng ®iÖn cã kh¶ n¨ng t¸c dông lùc tõ lªn kim nam ch©m ®Æt trong nã.
2. KÕt luËn:
Xung quanh nam ch©m vµ xung quanh dßng ®iÖn tån t¹i 1 tõ tr­êng.
3. C¸ch nhËn biÕt tõ tr­êng.
HS nªu c¸ch nhËn biÕt tõ tr­êng.
+ Dïng nam ch©m thö ®­a vµo kh«ng gian cÇn kiÓm tra. Nõu cã lùc tõ t¸c dông lªn kim nam ch©m th× n¬i ®ã cã tõ tr­êng.
III . VËn dông
+ Tõng HS ®øng t¹i chç tr¶ lêi c©u C4 ; C5 ; C6 vµ HS trong líp th¶o luËn ®­a ra c©u tr¶ lêi ®óng.
C4: §Æt kim nam ch©m lai gÇn d©y dÉn AB. Nõu kim nam ch©m bÞ lÖch khái h­íng B¨c - Nam cña ®Þa lÝ th× trong d©y dÉn AB cã dßng ®iÖn.
C5: §ã lµ TN ®Æt kim nam ch©m ë tr¹ng th¸i t­ do. Khi ®· ®øng yªn kim nam ch©m lu«n chØ h­íng B¾c – Nam cña ®Þa lÝ.
C6: Kh«ng gian xung quanh kim nam ch©m cã tõ tr­êng.
HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.
* Ghi nhí (SGK/62).
 
 
iV   H­íng dÉn vÒ nhµ:
- Häc thuéc phÇn ghi nhí.
- Lµm c¸c bµi tËp 22.1 đến 22.4 (SBT)
- §äc vµ nghiªn cøu tr­íc bµi 23 “ Tõ phæ - §­êng søc tõ”
 
1

 


Nguồn:trên mạng

 
 


Để tải về ly 9 tiet 24
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngly-9-tiet-24.doc[0.04 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

giáo án tương tự

 • ly 9 tiet 24
  Toán 7
  ly 9 tiet 24 Giáo án điện tử Toán 7

 • Tuần 24- Lý 9- Tiết 47
  Vật lý 9
  Tuần 24- Lý 9- Tiết 47 Giáo án điện tử Vật lý 9

 • Tuần 24 - Tiết 47 - LÝ 9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 47 - LÝ 9 Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuần 24 - Tiết 47 - Lý 9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 47 - Lý 9 Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuần 12 - Tiết 24 - Lý 9
  Giáo án khác
  Tuần 12 - Tiết 24 - Lý 9 Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuần 24 - Tiết 48 - Lý 9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 48 - Lý 9 Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 24 Ngày soạn: 15-02-2017 Tiết: 48 Ngày dạy : 17-02-2017 I . Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nêu được các đặc điểm về ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. 2. Kĩ năng: - Dựng được ảnh của một vật tạo bởi TKHT bằng cách sử dụng các tia đặc biệt. 3. Thái độ: - Biết làm việc tự lực để tiến hành có..

 • Tuần 12 - Tiết 24 - Lý 9
  Giáo án khác
  Tuần 12 - Tiết 24 - Lý 9 Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Ly 9. tiet 20-24
  Lịch sử 6
  Ly 9. tiet 20-24 Giáo án điện tử Lịch sử 6

 • Tuần 24 - Tiết 48 - LÝ 9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 48 - LÝ 9 Giáo án điện tử Giáo án khác

 • Tuần 24 - Tiết 47 - Lý 9
  Giáo án khác
  Tuần 24 - Tiết 47 - Lý 9 Giáo án điện tử Giáo án khác

  Tuần: 24 Ngày soạn: 15-02-2017 Tiết: 47 Ngày dạy: 17-02-2017 I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Nhận biết được thấu kính hội tụ. - Nêu được tiêu điểm, tiêu cự của thấu kính là gì. - Mô tả được đường truyền của tia sáng đặc biệt qua thấu kính hội tụ. - Xác định được thấu kính hội tụ qua việc quan sát trực..

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU