Tuần:…. Tiết…. Ngày soạn:………
* TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY
TÊN BÀI DẠY: …………………………………..
Thời gian thực hiện: (số tiết)
I. MỤC TIÊU
1. Về năng lực môn học:sử dụng những cụm động từ như: mô tả được, trình bày được, phân tích được, nhận biệt được,…
2. Năng lực chung: Nêu cụ thể yêu cầu học sinh làm được gì (biểu hiện cụ thể của năng lực chung và năng lực đặc thù môn học cần phát triển) trong hoạt động học để chiếm lĩnh và vận dụng kiến thức theo yêu cầu cần đạt của chương trình môn học/hoạt động giáo dục. (Số thứ tự hoặc mã hóa)
3. Về phẩm chất: Nêu cụ thể yêu cầu về hành vi, thái độ (biểu hiện cụ thể của phẩm chất cần phát triển gắn với nội dung bài dạy) của học sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ học tập và vận dụng kiến thức vào cuộc sống. (Số thứ tự hoặc mã hóa)
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Chuẩn bị của giáo viên
2. Chuẩn bị của học sinh
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. Hoạt động khởi động( phút)
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d)Tổ chức thực hiện:
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Bước 3: Báo cáo kết quả/sản phẩm
+ Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (GV chốt kiến thức; HS lắng nghe)
B. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Hoạt động 1: Mục (phút)
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d)Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung trọng tâm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Sản phẩm:Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ học tập mà học sinh cầnviết ra, trình bày được.

2. Hoạt động 2:mục ,…(phút)
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d)Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung trọng tâm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Sản phẩm:Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ học tập mà học sinh cầnviết ra, trình bày được.

3. Hoạt động 3: mục ,..( phút)
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d)Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung trọng tâm

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ học tập
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập
Bước 3. Báo cáo kết quả hoạt động
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Sản phẩm:Trình bày cụ thể về kiến thức mới/kết quả giải quyết vấn đề/thực hiện nhiệm vụ học tập mà học sinh cầnviết ra, trình bày được.

4. Hoạt động 3: mục ,..( phút)…
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d)Tổ chức thực hiện:
C. Hoạt động luyện tập ( phút)
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d)Tổ chức thực hiện:
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Bước 3: Báo cáo kết quả/ sản phẩm
+ Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (GV chốt kiến thức,ghi bảng; HS lắng nghe, ghi bài)
D.Hoạt động tìm tòi mở rộng, vận dụng ( phút)
a) Mục tiêu:
b) Nội dung:
c) Sản phẩm:
d)Tổ chức thực hiện:
+ Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ học tập
+ Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
+ Bước 3: Báo cáo kết quả/ sản phẩm
+ Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập (GV chốt kiến thức, ghi bảng; HS lắng nghe, ghi bài)
E
nguon VI OLET