MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN

giáo án điện tử Tiểu Học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       156      0
Ngày đăng 2013-11-08 23:51:08 Tác giả Lan Quách Thị loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Đơn vị:……………………. Bộ phận:…………………... Mã đơn vị SDNS:…………. PHIẾU THU Ngày ……. tháng …… năm ……. Quyển số:……….. Số: ……………… Nợ: ……………… Có: ……………… Họ, tên người nộp tiền:………………………………………………………………….. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………... Lý do nộp:……………………………………………………………………………….. Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ……………………………………….. ………………………………………………………………………………………….... Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán. Thủ trưởng đơn vị Kế toán CĐCS Người lập (Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, h

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Đơn vị:…………………….                                    
Bộ phận:…………………...                      
Mã đơn vị SDNS:………….                       
 
                                                                      PHIẾU THU                       
 
                                                      Ngày ……. tháng …… năm …….    
                                                                                                                    Quyển số:………..    
                                                                                                         Số: ………………
                                                                                                         Nợ: ………………                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                    Có: ………………
        Họ, tên người nộp tiền:…………………………………………………………………..    
        Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...    
        Lý do nộp:………………………………………………………………………………..
        Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ………………………………………..
        …………………………………………………………………………………………....
        Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán.
 
        Thủ trưởng đơn vị                                 Kế toán CĐCS                     Người lập  
      (Ký, họ tên, đóng dấu)                                 (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)
 
 
 
 
 
 
       Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………...
                                                                                           Ngày …… tháng …… năm ……
                  Người nộp                                                                        Thủ quỹ
                (Ký, họ tên)                                                                      (Ký, họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đơn vị:………………  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ phận:…………….               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày …… tháng …… năm ……
 
 
                           Kính gửi:……………………………………………………………..
 
Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………….
Bộ phận (Địa chỉ)…………………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………….
Số tiền:………………………… Bằng chữ:………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Kèm theo……………………… Chứng từ gốc.
 
 
                     
Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán CĐCS
(Ký, họ tên)  
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Công đoàn:……………………………                                            Mẫu số C01-TLĐ
 
 
 
PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN
------------
 
Họ, tên người thăm hỏi: ........................................................
Họ, tên người được thăm hỏi: ...................................................
Lý do thăm hỏi: ...............................................................
Số tiền: ......................................................................
(Bằng chữ) ...................................................................
 
 
 
           Công đoàn cơ sở
                (Ký, họ tên)
Ngày ……. tháng …… năm …….
              TM.Tổ công đoàn
                    (Ký, họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Đơn vị:…………………….                                    
    Bộ phận:…………………...                      
    Mã đơn vị SDNS:………….                        
 
 
                                                                      PHIẾU  CHI                          
 
                                                          Ngày …… tháng …… năm …….      
                                                                                                                  Quyển số:………..   
                                                                                                                  Số: ………………
                                                                                                                  Nợ:………………
                                                                                                                  Có:……………….
 
        Họ, tên người nhận tiền:………………………………………………………………….  
        Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...    
        Lý do nộp:………………………………………………………………………………..
        Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ………………………………………..
        ……………………………………………………………………………………………
        Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán.
 
         Thủ trưởng đơn vị                                 Kế toán CĐCS                      Người lập  
      (Ký, họ tên, đóng dấu)                                  (Ký, họ tên)                         (Ký, họ tên)
 
 
 
 
 
 
        Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………...
                                                                                                 Ngày …… tháng …… năm ……
                        Người nhận                                                                     Thủ quỹ             
                        (Ký, họ tên)                                                                   (Ký, họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§¬n vÞ: Tr­êng Tiểu học Tam Hưng
Bé phËn: C«ng ®oµn
 
B¶ng thanh to¸n phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn
Th¸ng.....n¨m...
 
stt
Hä vµ tªn
Chøc vô
Sè tiÒn phô cÊp
ký tªn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Tæng sè tiÒn(ViÕt b»ng ch÷)........................................
 
          KÕ to¸n                                                           tm.ban chÊp hµnh
            (Ký,hä tªn) (DuyÖt)
 
 
 
 
§¬n vÞ: Trường Tiểu học Tam Hưng
Bé phËn: C«ng ®oµn
 
B¶ng thanh to¸n phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn
Th¸ng.....n¨m...
 
stt
Hä vµ tªn
Chøc vô
Sè tiÒn phô cÊp
ký tªn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Tæng sè tiÒn(ViÕt b»ng ch÷)........................................
 
        KÕ to¸n                                                           tm.ban chÊp hµnh
          (Ký,hä tªn) (DuyÖt)
 
 
 

Nguồn:Lan Quách Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.png4giay_de_nghi_thanh_toan.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
8x9hzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-11-08 23:51:08
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
156
giáo án điện tử MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan