MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN

giáo án Tiểu học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       1378      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8x9hzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
11/8/2013 11:51:08 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Lần xem
1378
Lần tải
1
File đã kiểm duyệt an toàn

Đơn vị:……………………. Bộ phận:…………………... Mã đơn vị SDNS:…………. PHIẾU THU Ngày ……. tháng …… năm ……. Quyển số:……….. Số: ……………… Nợ: ……………… Có: ……………… Họ, tên người nộp tiền:………………………………………………………………….. Địa chỉ:,xem chi tiết và tải về Giáo án điện tử MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN, Giáo Án Tiểu Học , Giáo án điện tử MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN, doc, 1 trang, 0.06 M, Tiểu học chia sẽ bởi Lan Quách Thị đã có 1 download

 
LINK DOWNLOAD

MAU-PHIEU-THUA-CHIA-THANH-TOAN-...-CoNG-DOAN.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Đơn vị:…………………….
Bộ phận:…………………...
Mã đơn vị SDNS:………….
PHIẾU THU
Ngày ……. tháng …… năm …….
Quyển số:………..
Số: ………………
Nợ: ………………
Có: ………………
Họ, tên người nộp tiền:…………………………………………………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...
Lý do nộp:………………………………………………………………………………..
Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ………………………………………..
…………………………………………………………………………………………....
Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán.

Thủ trưởng đơn vị Kế toán CĐCS Người lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………...
Ngày …… tháng …… năm ……
Người nộp Thủ quỹ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị:……………… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bộ phận:……………. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Ngày …… tháng …… năm ……
Kính gửi:……………………………………………………………..
Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………….
Bộ phận (Địa chỉ)…………………………………………………………………………..
Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………….
Số tiền:………………………… Bằng chữ:………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………
Kèm theo……………………… Chứng từ gốc.

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán CĐCS
(Ký, họ tên)
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên)


Công đoàn:…………………………… Mẫu số C01-TLĐ
PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN
------------
Họ, tên người thăm hỏi:
Họ, tên người được thăm hỏi:
Lý do thăm hỏi:
Số tiền:
(Bằng chữ)
Công đoàn cơ sở
(Ký, họ tên)
Ngày ……. tháng …… năm …….
TM.Tổ công đoàn
(Ký, họ tên)


Đơn vị:…………………….
Bộ phận:…………………...
Mã đơn vị SDNS:………….


PHIẾU CHI
Ngày …… tháng …… năm …….
Quyển số:………..
Số: ………………
Nợ:………………
Có:……………….
Họ, tên người nhận tiền:………………………………………………………………….
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...
Lý do nộp:………………………………………………………………………………..
Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ………………………………………..
……………………………………………………………………………………………
Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán.

Thủ trưởng đơn vị Kế toán CĐCS Người lập
(Ký, họ tên, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)

Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………...
Ngày …… tháng …… năm ……
Người nhận Thủ quỹ
(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Đơn vị: Trường Tiểu học Tam Hưng
Bộ phận: Công đoàn
Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn
Tháng.....năm...
stt
Họ và tên
Chức vụ
Số tiền phụ cấp
ký tên

 Tổng số tiền(Viết bằng chữ)........................................
Kế toán tm.ban chấp hành
(Ký,hä tªn) (DuyÖt)
Đơn vị: Trường Tiểu học Tam Hưng
Bộ phận: Công đoàn
Bảng thanh toán phụ cấp cán bộ công đoàn
Th¸ng.....n¨m...
stt
Họ và tên
Chức vụ
Số tiền phụ cấp
ký tên

 Tổng số tiền(Viết bằng chữ)........................................
Kế toán tm.ban chấp hành
(Ký,hä tªn) (DuyÖt)

Đơn vị:…………………….                                    

Bộ phận:…………………...                      

Mã đơn vị SDNS:………….                       

 

                                                                      PHIẾU THU                       

 

                                                      Ngày ……. tháng …… năm …….    

                                                                                                                    Quyển số:………..    

                                                                                                         Số: ………………

                                                                                                         Nợ: ………………                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                    Có: ………………

        Họ, tên người nộp tiền:…………………………………………………………………..    

        Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...    

        Lý do nộp:………………………………………………………………………………..

        Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ………………………………………..

        …………………………………………………………………………………………....

        Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán.

 

        Thủ trưởng đơn vị                                 Kế toán CĐCS                     Người lập  

      (Ký, họ tên, đóng dấu)                                 (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

       Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ): ……………………………………………………...

                                                                                           Ngày …… tháng …… năm ……

                  Người nộp                                                                        Thủ quỹ

                (Ký, họ tên)                                                                      (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị:………………  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bộ phận:…………….               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …… tháng …… năm ……

 

 

                           Kính gửi:……………………………………………………………..

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán:……………………………………………………….

Bộ phận (Địa chỉ)…………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:……………………………………………………………………….

Số tiền:………………………… Bằng chữ:………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Kèm theo……………………… Chứng từ gốc.

 

 

                     

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán CĐCS

(Ký, họ tên)  

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công đoàn:……………………………                                            Mẫu số C01-TLĐ

 

 

 

PHIẾU THĂM HỎI ĐOÀN VIÊN

------------

 

Họ, tên người thăm hỏi: ........................................................

Họ, tên người được thăm hỏi: ...................................................

Lý do thăm hỏi: ...............................................................

Số tiền: ......................................................................

(Bằng chữ) ...................................................................

 

 

 

           Công đoàn cơ sở

                (Ký, họ tên)

Ngày ……. tháng …… năm …….

              TM.Tổ công đoàn

                    (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Đơn vị:…………………….                                    

    Bộ phận:…………………...                      

    Mã đơn vị SDNS:………….                        

 

 

                                                                      PHIẾU  CHI                          

 

                                                          Ngày …… tháng …… năm …….      

                                                                                                                  Quyển số:………..   

                                                                                                                  Số: ………………

                                                                                                                  Nợ:………………

                                                                                                                  Có:……………….

 

        Họ, tên người nhận tiền:………………………………………………………………….  

        Địa chỉ:…………………………………………………………………………………...    

        Lý do nộp:………………………………………………………………………………..

        Số tiền:…………………………(viết bằng chữ) ………………………………………..

        ……………………………………………………………………………………………

        Kèm theo:…………………………………………………….chứng từ kế toán.

 

         Thủ trưởng đơn vị                                 Kế toán CĐCS                      Người lập  

      (Ký, họ tên, đóng dấu)                                  (Ký, họ tên)                         (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

        Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ):……………………………………………………...

                                                                                                 Ngày …… tháng …… năm ……

                        Người nhận                                                                     Thủ quỹ             

                        (Ký, họ tên)                                                                   (Ký, họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¬n vÞ: Tr­êng Tiểu học Tam Hưng

Bé phËn: C«ng ®oµn

 

B¶ng thanh to¸n phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn

Th¸ng.....n¨m...

 

stt

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè tiÒn phô cÊp

ký tªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Tæng sè tiÒn(ViÕt b»ng ch÷)........................................

 

          KÕ to¸n                                                           tm.ban chÊp hµnh

            (Ký,hä tªn) (DuyÖt)

 

 

 

 

§¬n vÞ: Trường Tiểu học Tam Hưng

Bé phËn: C«ng ®oµn

 

B¶ng thanh to¸n phô cÊp c¸n bé c«ng ®oµn

Th¸ng.....n¨m...

 

stt

Hä vµ tªn

Chøc vô

Sè tiÒn phô cÊp

ký tªn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tæng sè tiÒn(ViÕt b»ng ch÷)........................................

 

        KÕ to¸n                                                           tm.ban chÊp hµnh

          (Ký,hä tªn) (DuyÖt)

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về MẪU PHIẾU THU, CHI, THANH TOÁN ... CÔNG ĐOÀN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

LIÊN QUAN