TRƯỜNG THCS NHƠN THỌSỔ GHI ĐẦU BÀI
DẠY THÊM , HỌC THÊM

Lớp: ………Năm học 20…. – 20….


TUẦN THỨ :……….


Thời gian

Tiết

Môn học

Tên bài dạy (chủ đề )
Tên HS vắng

Nhận xét

GV dạy
(Ký ghi họ tên)

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)
(6)

Thứ ……
Ngày…./….

1
2
3
4


Thứ ……
Ngày…./….

1
2
3
4


Thứ ……
Ngày…./….

1
2
3
4


Thứ …..
Ngày…./….

1
2
3
4


Thứ …….
Ngày…./….

1
2
3
4