Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Đại s 10

Mệnh đề - mệnh đề chứa biến

21 . Trong các câu sau , câu nào là mệnh đề , câu nào không phải là mệnh đề ? Nếu là mệnh đề thì nó đúng hay sai ?
a. Các em có cố gắng không ? ( không phải là mệnh đề )
b . “ Phương trình sau có nghiệm duy nhất : 3x - 4 = 0 " . ( mệnh đề đúng )
c . Cấm hút thuốc là nơi cộng cộng ! ( không phải là mệnh đề )
d. Số : 2^4 - 1 là số nguyên tố . ( mệnh đề sai )
2. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai ?
a. Có vô số số nguyên tố . ( Có hữu hạn số nguyên tố - mệnh đề sai )
b. Một năm có tối đa năm mươi hai ngày chủ nhật .( Có năm có hơn năm mươi hai ngày chủ nhật - mệnh đề đúng )
c. Hả Nội là thành phố lớn nhất của Việt Nam . ( Hả Nội không phải là thành phố lớn nhất của Việt Nam - mệnh đề đúng )
d. Tất cả các chất khí đều không dẫn điện .( Có ít nhất một chất khí dẫn điện - mệnh đề đúng )
3. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :
a. Tam giác ABC đã cho là tam giác đều . ( Tam giác ABC đã cho là tam giác không đều )
b. Nhà toán học Cauchy là người Ý . ( Nhà toán học Cauchy không phải là người Ý )
c. Số 9801 là số chính phương . ( Số 9801 không phải là số chính phương ( hợp số ) )
d. Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới là giải Nobel . ( Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới không phải là giải Nobel )

4. Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AI . Xét hai mệnh đề sau :
P : “ Tam giác ABC vuông tại A " .
Q : “ Trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC ” .
a. Phát biễu mệnh đề P suy ra Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Nếu tam giác ABC vuông tại A thì trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC - mệnh đề đúng )
b. Phát biểu mệnh đề P tương đương Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC - mệnh đề đúng )
5. Xét hai mệnh đề sau :
P : “ Số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 ”.
Q : “ Số 120 chia hết cho 48 ”.
a. Phát biểu mệnh đề P suy ra Q . Cho biết mệnh đề hày đúng hay sai ? ( Nếu số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 thì số 120 chia hết cho 48 - mệnh đề sai )
b. Phát biểu mệnh đề P tương đương Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 khi và chỉ khi số 120 chia hết cho 48 - mệnh đề sai )
6. Cho mệnh đề chứa biến P(x): “ x = x^4 ” .
Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau :
a. P(0) ( mệnh đề đúng )
b. P(1) ( mệnh đề đúng )
c. P(2) ( mệnh đề sai )
d. P(-1) ( mệnh đề sai )
e. Tồn tại x thuộc Z , P(x) ( mệnh đề đúng )
f) Với mọi x thuộc Z , P(x) ( mệnh đề sai )
7. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau :
a. Với mọi x thuộc R : x > x^2 . ( Tồn tại x thuộc R : x không lớn hơn x^2 )
b. Với mọi n thuộc N , n bình phương thêm một là số không chia hết cho 3 . ( Tồn tại n thuộc, n bình phương thêm một là số chia hết cho 3 )
c. Tồn tại r thuộc Q : 4r^2 – 1 = 0 .( Với mọi thuộc Q : 4r^2 – 1 khác 0 )
d. Có những tứ giác không có đường tròn ngoại tiếp . ( Mọi tứ giác đều có đường tròn ngoại tiếp )
8. Gọi X là tập hợp yất cả các học sinh lớp em . Xét mệnh đề chứa biến P(x) : “ x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”. Hãy phát biểu các mệnh đề sau bằng cách dùng các ký hiệu “ với mọi , tồn tại ” :
a. “ Có ít nhất một học sinh x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”.
b. “ Tất cả các học sinh x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”.
c. “ Có ít nhất một học sinh x tự học ở nhà ít hơn bốn giờ trong ngày ”.
d. “ Tất cả các học sinh x tự học ở nhà ít hơn bốn giờ trong ngày ”.

  •  

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Mệnh Đề - Mệnh Đề Chứa Biến

Đăng ngày 11/20/2009 10:45:52 AM | Thể loại: Mầm non | Lần tải: 6 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

giáo án Mệnh Đề - Mệnh Đề Chứa Biến, Mầm non. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng giáo án Mệnh Đề - Mệnh Đề Chứa Biến .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện Mệnh Đề - Mệnh Đề Chứa Biến trong chủ đề Mầm non được giới thiệu bởi user Hiệp Nguyễn Hồng tới các bạn nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào mục Mầm non , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Mầm non ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu 10 Mệnh đề - mệnh đề chứa biến 21 , tiếp theo là Trong những câu sau , câu nào là mệnh đề , câu nào chẳng phải là mệnh đề ? Nếu là mệnh đề thì nó đúng hay sai ? a,còn cho biết thêm Các em có nỗ lực ko ? ( chẳng phải là mệnh đề ) b , nói thêm là “ Phương trình sau có nghiệm độc nhất : 3x - 4 = 0 , bên cạnh đó ( mệnh đề đúng ) c , tiếp theo là Cấm hút thuốc là nơi cộng cộng ! ( chẳng phải

https://nslide.com/giao-an/menh-de-menh-de-chua-bien.gwg2uq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí giáo án này , hoặc tìm kiếm các giáo án khác tại đây : tìm kiếm giáo án Mầm non


10
Mệnh đề - mệnh đề chứa biến
21 . Trong các câu sau , câu nào là mệnh đề , câu nào không phải là mệnh đề ? Nếu là mệnh đề thì nó đúng hay sai ? a. Các em có cố gắng không ? ( không phải là mệnh đề ) b . “ Phương trình sau có nghiệm duy nhất : 3x - 4 = 0 " . ( mệnh đề đúng ) c . Cấm hút thuốc là nơi cộng cộng ! ( không phải là mệnh đề ) d. Số : 2^4 - 1 là số nguyên tố . ( mệnh đề sai ) 2. Nêu mệnh đề phủ định của mỗi mệnh đề sau và xác định xem mệnh đề phủ định đó đúng hay sai ? a. Có vô số số nguyên tố . ( Có hữu hạn số nguyên tố - mệnh đề sai ) b. Một năm có tối đa năm mươi hai ngày chủ nhật .( Có năm có hơn năm mươi hai ngày chủ nhật - mệnh đề đúng ) c. Hả Nội là thành phố lớn nhất của Việt Nam . ( Hả Nội không phải là thành phố lớn nhất của Việt Nam - mệnh đề đúng ) d. Tất cả các chất khí đều không dẫn điện .( Có ít nhất một chất khí dẫn điện - mệnh đề đúng ) 3. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau : a. Tam giác ABC đã cho là tam giác đều . ( Tam giác ABC đã cho là tam giác không đều ) b. Nhà toán học Cauchy là người Ý . ( Nhà toán học Cauchy không phải là người Ý ) c. Số 9801 là số chính phương . ( Số 9801 không phải là số chính phương ( hợp số ) ) d. Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới là giải Nobel . ( Giải thưởng cao nhất về toán học trên thế giới không phải là giải Nobel )
4. Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AI . Xét hai mệnh đề sau : P : “ Tam giác ABC vuông tại A " . Q : “ Trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC ” . a. Phát biễu mệnh đề P suy ra Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Nếu tam giác ABC vuông tại A thì trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC - mệnh đề đúng ) b. Phát biểu mệnh đề P tương đương Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Tam giác ABC vuông tại A khi và chỉ khi trung tuyến AI bằng nửa cạnh BC - mệnh đề đúng ) 5. Xét hai mệnh đề sau : P : “ Số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 ”. Q : “ Số 120 chia hết cho 48 ”. a. Phát biểu mệnh đề P suy ra Q . Cho biết mệnh đề hày đúng hay sai ? ( Nếu số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 thì số 120 chia hết cho 48 - mệnh đề sai ) b. Phát biểu mệnh đề P tương đương Q . Cho biết mệnh đề này đúng hay sai ? ( Số 120 chia hết cho 6 và chia hết cho 8 khi và chỉ khi số 120 chia hết cho 48 - mệnh đề sai ) 6. Cho mệnh đề chứa biến P(x): “ x = x^4 ” . Xác định tính đúng – sai của các mệnh đề sau : a. P(0) ( mệnh đề đúng ) b. P(1) ( mệnh đề đúng ) c. P(2) ( mệnh đề sai ) d. P(-1) ( mệnh đề sai ) e. Tồn tại x thuộc Z , P(x) ( mệnh đề đúng ) f) Với mọi x thuộc Z , P(x) ( mệnh đề sai ) 7. Nêu mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau : a. Với mọi x thuộc R : x > x^2 . ( Tồn tại x thuộc R : x không lớn hơn x^2 ) b. Với mọi n thuộc N , n bình phương thêm một là số không chia hết cho 3 . ( Tồn tại n thuộc, n bình phương thêm một là số chia hết cho 3 ) c. Tồn tại r thuộc Q : 4r^2 – 1 = 0 .( Với mọi thuộc Q : 4r^2 – 1 khác 0 ) d. Có những tứ giác không có đường tròn ngoại tiếp . ( Mọi tứ giác đều có đường tròn ngoại tiếp ) 8. Gọi X là tập hợp yất cả các học sinh lớp em . Xét mệnh đề chứa biến P(x) : “ x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”. Hãy phát biểu các mệnh đề sau bằng cách dùng các ký hiệu “ với mọi , tồn tại ” : a. “ Có ít nhất một học sinh x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”. b. “ Tất cả các học sinh x tự học ở nhà ít nhất bốn giờ trong ngày ”. c. “

Sponsor Documents