MODUN 11 BDTX

giáo án điện tử Giáo dục Công dân Giáo dục Công dân 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 192       7      0
Ngày đăng 2018-04-02 20:59:07 Tác giả Chi Lê Thị Kim loại .doc kích thước 0.27 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

NGUYỄN THỊ HƯƠNG CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU số TRONG TRƯỜNG TRUNG HOC Cơ sở □ A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN Module Chăm sóc, hỗ trợ tầm ỉí học smh trung học cơ sỏ nữ, học smh trung học cơ sỗ nguờĩ dân tộc thiểu sổ hương tồi mục tiêu chính là giủp giáo vĩÊn cỏ hiểu biết và nâng lục chăm sóc, ho trơ tâm lí cho học sinh nữ và học sinh dân tộc thiểu sổ ờtruửngTHCS. Module này gồm các nội dung sau: 1. Khái quát chung về tâm lí học sinh trung học cơ sờ và chăm sóc, hỗ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

NGUYỄN THỊ HƯƠNG
 


 
 
 


CHĂM SÓC, HỖ TRỢ TÂM LÍ HỌC SINH NỮ, HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU số TRONG TRƯỜNG TRUNG HOC Cơ sở
 


□ A. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Module Chăm sóc, hỗ trợ tầm ỉí học smh trung học cơ sỏ nữ, học smh trung học cơ sỗ nguờĩ dân tộc thiểu sổ hương tồi mục tiêu chính là giủp giáo vĩÊn cỏ hiểu biết và nâng lục chăm sóc, ho trơ tâm lí cho học sinh nữ và học sinh dân tộc thiểu sổ ờtruửngTHCS.
Module này gồm các nội dung sau:
1.   Khái quát chung về tâm lí học sinh trung học cơ sờ và chăm sóc, hỗ trơ tâm lí cho học sinh trung học cơ sờ.
2.   Châm sóc, ho tru tâm lí cho học sinh nữ, học sinh nguửi dân tộc thiểu sổ ởtruửngtrunghọc cơ sờ.
3.   Tổng kết module.
Moi nội dungsẽ gồm nhũng hoat động để tìmhiễu cụ thể về các nội dung.
Trong mỗi hoạt độngsẽ tuỳ theo tùng nội dung nhưng đỂu thể hiện được những nhiệm vụ cần phải làm và những thông tin phẳn hồi cơ bản cho nội dung.


 
1.    MỤC TIÊU CHUNG
Giủp giáo vĩÊn THCS hiểu được khái niệm, nội dung cửa hoạt động chăm sóc, ho tru tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ và học sinh dân tộc thiểu sổ ờ trường THCS và vai trò cửa giáo vĩÊn khi chăm sóc, ho trơ tâm lí học sinh; nội dung, hình thúc chăm sóc, ho trợ tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ ù truửng THCS. Tù đỏ, giủp giáo viÊn biết vận dung kỉ nâng cần thiết để lÊn kế hoạch cá nhân khi chăm sóc, ho trợ tâm lí đổi với học sinh, đặc biệt là họ c sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ ởtruửngTHCS.
2.    MỤC TIÊU CỤ THỂ
-        Kiến thúc: Nâng cao hiểu biết cửa giáo vĩÊn vỂ giới và đặc điểm tâm lí học sinh THCS theo giới; vỂ dân tộc thiểu sổ và người dân tộc thiểu sổ, đặc điểm tâm lí học sinh THCS dân tộc thiểu sổ.
-        Kĩ nâng: Giủp nâng cao nâng lục châm sóc, ho tru tâm lí học sinh nữ và học sinh nguửi dân tộc thiểu sổ cửa giáo vĩÊn trong quá trình giáo dục
 


thông qua việc giáo vĩÊn thục hành đuợc các biện pháp giúp dữ học sinh nữ, học sinh người dân tộc thiểu sổ thục hiện mục tìÊu dạy học.
-        Thái độ: Hiểu nõ tàm quan trọng cửa việc hỗ trợ tâm lí đổi với học sinh nữ và học sinh người dân tộc thiểu sổ trong các hoạt động giáo dục, cỏ ý thúc sú dụng các biện pháp tích cục để ho trợ tâm lí cho các em.


 
Nội dung 1
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TÂM ư HỌC SINH TRUNG HỌC cơ SỜ VÀ CHĂM SÓC, HỒ TRỢ TÂM LÍ CHO HỌC SINH TRUNG HỌC Cơ SỜ
Hoạt động 1: Tìm hiểu vẽ tâm lí học sinh trung học cơ sở.
1.    Nhiệm vụ
Bạn hãy trả lời những câu hối sau íÊy:
-        Lứa tuổi học sinh THCS bao gồm độ tuổi nào? NÊU những đặc trung cơ bản của lứa tuổi học sinh THCS?
-        Những điỂu kiện nào ảnh hường đến sụ phát triển tâm lí cửa học sinh THCS?
-        NÊu một sổ đặc điểm tâm lí của học sinh THCS.
2.    Thông tin cơ bản
2.1.     Đặc trưng cơ bàn cùa học sinh trung học cơ sở
Lứa tuổi học sinh THCS bao gồm những em cỏ độ tuổi tù 11 đến 15 tuổi. Đây là lứa tuổi cỏ vị trí đặc biệt trong thửi kì phát triển của con nguửi; là thời kì phát triển phức tạp và cỏ tàm quan trọng đặc biệt của tre em nói riÊng và cửa con nguửi nói chung. Trong tâm lí học phát triển, người ta gọi đây là thòi ld quá độ tà thàd tho ấu sang thủdld trưởng thầnh cửa connguửi và lứa tuổi này đuợc gọi ]à lúa tuổi thiếu nìÊn.
Sụ khác biệt cơ bản cửa lứa tuổi thiếu nìÊn so với các lúa tuổi khác là sụ phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đổi về các mặt tri tuệ, đạo đức. Sụ xuất hiện những yếu tổ mói của sụ trường thành do kết quả sụ biến đổi cơ thể, sụ phát triển tụ ý thúc, sụ thay đổi kiểu quan hệ với người lớn, với bạn bè, yÊu cầu cửa hoạt động học tập, hoạt động xã hội mà thiếu nìÊn tham gia vào. Trong các em tồn tại song song đặc điểm cửa cả tre con và cửa người lớn. Các em đang tập làm nguửi lớn nhưng vẫn còn là trê con. Múc độ phát triển và biểu hiện cửa đặc điểm người lớn cỏ sụ khác biệt giữa các em do tác động của hoàn cánh sổng và hoạt động.
 


Những chiỂu hướng phát triển đặc điểm nguửi lớn ờ lứa tuổi thiếu nĩÊn cỏ khác nhau, nhưng đỂu thể hiện một nội dung: các em mong muổn chúng tố minh là nguờĩ ỉỏn, được đổi xủ nhưngLỉờĩ ỉôn.
1.1.     Những điêu kiện phát triến tâm tí
a)     Sự biên đổi vê mặt thề chãt (sinh ỉí}
VỂ thể chất, đây là lứa tuổi phát triển mạnh mẽ nhưng không đồng đẺu. Tầm vóc của các em lớn lên khá nhanh. Trung bình một năm các em cao lÊn được 5- 6 cm. Các em gái ờ độ tuổi 12, 13 phát triển chĩỂu cao nhanh hơn các em nam cùng độ tuổi, nhưng đến LS, 20 tuổi thì sụ phát triển chĩỂu cao cửa các em gái chững lại, đến 22 tuổi thì dùng hẳn. Các em trai ờ độ tuổi 15, 16 tuổi thì cao đột biến, vuợt hẳn các em gái và đến 24, 25 tuổi mỏi dùng lại. Tuy nhĩÊn hiện nay, do cỏ hiện tượng gĩfi tống toc ổộ phảt triển nÊn sụ phát triển cửa các em cỏ thể sỏm hơn 1-2 năm. Trọng lượng cơ thể cửa thiếu nĩÊn cỏ thể tâng tù 2,4líg đến 6líg trong mỗi năm.
Sụ phát triển cửa hệ xương, mà chú yếu ]à sụ phát triển các xương ổng tay, xương ổng chân rất nhanh, nhưng xương ngón tay, ngón chân lại phát triển chậm, vì thế, ờ lúa tuổi này, các em thuửng cao, cơ thể thiếu cân đổi; cỏ VẾ lỏng ngóng vụng vỂ, không khéo léo khi làm việc,
thiếu cẩn thận hay làm đổ vỡ. ĐiỂu đỏ gây tâm lí khỏ chịu cho các em. Các em ý thúc được sụ lỏng ngóng vụng về cửa mình và cổ che giấu nỏ bằng cách cổ tạo ra các điệu bộ tụ nhĩÊn, tố VẾ mạnh bạo, can đâm để người khác không chú ý tới bỂ ngoầĩ cửa mình.
Sụ phát triển cửa hệ thổng tim mạch ờ lứa tuổi thiếu nĩÊn cũng không cân đổi. Thể tích cửa tim tâng lất nhanh, hoạt động cửa tim mạnh mẽ hơn, nhưng kích thước của mạch máu lai phát triển chậm. Do đỏ, các em cỏ thể cỏ một sổ rổi loạn tạm thời cửa hệ tuần hoàn như tâng huyết áp, tim đập nhanh, hay nhúc đầu, chỏng mặt khi đúng lên, ngồi xuống, mệt mối khi làm việc.
 


Tuyến nội tiết bất đầu hoạt động mạnh, đặc biệt là tuyến giáp - thưững dẫn đến sụ rổi loạn cửa hoạt động thần kinh. Do đỏ, các em dế xủc động, dế cáu gắt, nổi khùng. Ta thưững thấy các em thiếu nĩÊn dế cỏ những phân úng gay gắt, thiếu kiỂm chế và những cơn xức động bất chợt.
Hệ thần kinh cửa các em lứa tuổi học sinh THCS còn chua cỏ khả nâng chịu đụng những kích thích mạnh hoặc đơn điệu kéo dài. Những kích thích như thế thường gây cho các em trạng thái úc chế hay ngược lai cỏ thể gây ra trạng thái bị kích động mạnh, vì vậy, những chấn động thần kinh mạnh, hoặc sụ chờ đợi lâu dài trong trạng thái không thoẳi mái... đỂu cỏ thể làm cho một sổ em bị úc chế, uể oải, thờ ơ. Một sổ khác cỏ những hành vĩ không phù hợp, không đứng với bản chất cửa các em. Một đặc điểm quan trọng cửa lứa tuổi này mà chứng ta cần quan tâm, đỏ là sụ dậy thi. Sụ dậy thì ờ lứa tuổi thiếu niÊn là một hiện tương bình thường, dĩến ra theo quy luật sinh học và chịu ảnh hường rất nhĩỂu cửa môi trường tụ nhĩÊn và môi trưững xã hội.
Dậy thì ờ các em trai vào khoảng 15, 16 tuổi, ờ các em nữ vào khoảng 13, 14 tuổi. Biểu hiện cửa thữi kì này là các cơ quan sinh dục phát triển và xuất hiện những dấu hiệu phụ cửa giới tính (các em trai cỏ ria mép, ờ các em gái ngục bất đầu phát triển). Thời kì dậy thi sóm hay muộn phụ thuộc vào nhĩẺu yếu tổ trong đỏ cỏ đặc điểm dân tộc, đặc điểm địa lí tụ nhĩÊn và môi trường xã hội. Các em sổng ờ xứ nóng thưững dậy thì sớm hơn các em sổng ờ xứ lạnh. Dậy thì còn phụ thuộc vào chế độ sinh hoạt cửa cá nhân, súc khoe và chế độ ăn uổng lao động, nghỉ ngơi, đời sổng tinh thần của các em... Hiện nay, do điỂu kiện xã hội cỏ nhĩỂu thay đổi, xuất hiện sụ gĩa tảng tổc độ phảt triển thể chất, tuổi dậy thì cỏ thể sóm lÊn.
KỂt thúc thời kì dậy thì, khả nâng hoạt động tình dục bất đầu phát triển, nhưng các em chưa trướng thành về mặt cơ thể và đặc biệt là sụ trương thành về mặt sã hội. vì thế, một sổ nhà khoa học cho rằng ờ lứa tuổi thiếu nĩÊn không cỏ sụ cân đổi giữa tình cảm, ham muon tình dục với múc độ trường thành vỂ mặt sã hội và tâm lí.
 


a)     Sự thay đổi của điêu kiện sõng
-        Đ ời sổng trong gia đình:
Ở lứa tuổi thiếu nĩÊn, địa vị cửa các em ờ trong gia đình đã cỏ thay đổi. Các em bất đầu đuợc coi là thành vĩÊn cỏ vị thế cửa gia đình, đuợc cha mẹ giao cho một sổ việc. Ở những gia đình khỏ khăn, một sổ em đã phải tham gia lao động, vì thế, các em đã ý thúc được các nhiệm vụ đỏ và thục hiện một cách tích cục.
ĐiỂu quan trọng và cỏ ý nghĩa lớn đổi với thiếu niÊn là các em đã được tham gia bàn bạc một sổ công việc cửa gia đình. Các em đã quan tâm
 


đến việc xây dung, bảo vệ uy tín của gia đình. Những sụ thay đổi đỏ đã kích thích thiếu nĩÊn phát triển tính tích cục và tụ chú trong hoạt động.
-        Đ ời sổng trong nhà trường;
Các em được học nhiỂu môn học khác nhau, moi môn học bao gồm một hệ thong tri thúc với những khái niệm trừu tượng, khái quát, cỏ nội dung phong phủ làm cho khổi luợng tri thúc mà các em lĩnh hội đuợc tâng lÊn nhĩỂu, tàm hiểu biết của các em được mơ rộng.
Các em đuợc học nhĩỂu môn với nhiỂu thày cô giáo giảng dạy. Moi môn học cỏ phuơng pháp giảng dạy đặc thù. Các thầy cô giáo cỏ cách giảng dạy khác nhau, sú dung các hình thúc dạy học khác nhau. Sụ khác nhau này đã ảnh hường đến việc lĩnh hội, đến sụ phát triển tri tuệ và nhân cách cửa các em. Thái độ say mè học tập, sụ hình thành và phát triển cách tư duy độc đáo cùng những nét tính cách tổt đẹp cửa các em chịu ảnh hường rất nhiều tù phong cách giảng dạy và nhân cách cửa các thầy cô giáo.
-        Đ ời sổng trong xã hội:
Các em lứa tuổi thiếu nĩÊn được xã hội thừa nhận như những thành vĩÊn tích cục và đuợc giao một sổ công việc nhất định trên nhĩỂu lĩnh vục khác nhau như tuyên truyền cổ động, giữ trật tụ đưững phổ, giúp đõ gia đình thương binh liệt sĩ và các hoạt động xã hội khác.
Do tham gia hoạt động xã hội mà quan hệ cửa học sinh THCS được mờ rộng, các em đuợc tĩỂp xức với nhĩỂu người, nhĩỂu vấn đỂ của xã hội. Tầm hiểu biết cửa các em được nâng lÊn, kinh nghiệm sổng phong phú hơn. Tĩnh tích cục xã hội ờ các em cũng phát triển mạnh mẽ nhằm lĩnh hội những giá trị, những chuẩn mục xã hội để biến đổi bản thân cho phù hợp với vị thế mói cửa các em trong xã hội. Đây ]à tĩỂn đỂ quan trọng để tổ chúc các hoạt động xã hội cho học sinh THCS.
2.3. Một sõ đặc điếm tâm tí
Tre em lúa tuổi thiếu nĩÊn cỏ khả năng phân tích, tổng hợp khi tri giác các sụ vật, hiện tượng. Trí nhớ cửa các em phát triển mạnh, đặc biệt là tri nhớ cỏ chú định. Tổc độ ghi nhớ và khiổĩ lương tài liệu ghi nhớ được läng lÊn. Chú ý cỏ chú định bỂn vững được hình thành, nhưng sụ phong phú cửa những ấn tượng, sụ rung động tích cục và mạnh mẽ cửa lứa tuổi này' thường dẫn đến sụ chú ý không bỂn vững. Tuy nhĩÊn, nếu đổi tương hấp dẫn thi các em sẽ tập trung chú ý rất cao độ và chú ý sẽ rất bỂn vững. Khả nâng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tương hoá ờ các em phát
 


đến việc xây dung, bảo vệ uy tín của gia đình. Những sụ thay đổi đỏ đã kích thích thiếu nĩÊn phát triển tính tích cục và tụ chú trong hoạt động.
-        Đ ời sổng trong nhà trường;
Các em được học nhiỂu môn học khác nhau, moi môn học bao gồm một hệ thong tri thúc với những khái niệm trừu tượng, khái quát, cỏ nội dung phong phủ làm cho khổi luợng tri thúc mà các em lĩnh hội đuợc tâng lÊn nhĩỂu, tàm hiểu biết của các em được mơ rộng.
Các em đuợc học nhĩỂu môn với nhiỂu thày cô giáo giảng dạy. Moi môn học cỏ phuơng pháp giảng dạy đặc thù. Các thầy cô giáo cỏ cách giảng dạy khác nhau, sú dung các hình thúc dạy học khác nhau. Sụ khác nhau này đã ảnh hường đến việc lĩnh hội, đến sụ phát triển tri tuệ và nhân cách cửa các em. Thái độ say mè học tập, sụ hình thành và phát triển cách tư duy độc đáo cùng những nét tính cách tổt đẹp cửa các em chịu ảnh hường rất nhiều tù phong cách giảng dạy và nhân cách cửa các thầy cô giáo.
-        Đ ời sổng trong xã hội:
Các em lứa tuổi thiếu nĩÊn được xã hội thừa nhận như những thành vĩÊn tích cục và đuợc giao một sổ công việc nhất định trên nhĩỂu lĩnh vục khác nhau như tuyên truyền cổ động, giữ trật tụ đưững phổ, giúp đõ gia đình thương binh liệt sĩ và các hoạt động xã hội khác.
Do tham gia hoạt động xã hội mà quan hệ cửa học sinh THCS được mờ rộng, các em đuợc tĩỂp xức với nhĩỂu người, nhĩỂu vấn đỂ của xã hội. Tầm hiểu biết cửa các em được nâng lÊn, kinh nghiệm sổng phong phú hơn. Tĩnh tích cục xã hội ờ các em cũng phát triển mạnh mẽ nhằm lĩnh hội những giá trị, những chuẩn mục xã hội để biến đổi bản thân cho phù hợp với vị thế mói cửa các em trong xã hội. Đây ]à tĩỂn đỂ quan trọng để tổ chúc các hoạt động xã hội cho học sinh THCS.
2.3. Một sõ đặc điếm tâm tí
Tre em lúa tuổi thiếu nĩÊn cỏ khả năng phân tích, tổng hợp khi tri giác các sụ vật, hiện tượng. Trí nhớ cửa các em phát triển mạnh, đặc biệt là tri nhớ cỏ chú định. Tổc độ ghi nhớ và khiổĩ lương tài liệu ghi nhớ được läng lÊn. Chú ý cỏ chú định bỂn vững được hình thành, nhưng sụ phong phú cửa những ấn tượng, sụ rung động tích cục và mạnh mẽ cửa lứa tuổi này' thường dẫn đến sụ chú ý không bỂn vững. Tuy nhĩÊn, nếu đổi tương hấp dẫn thi các em sẽ tập trung chú ý rất cao độ và chú ý sẽ rất bỂn vững. Khả nâng phân tích, tổng hợp, khái quát hoá, trừu tương hoá ờ các em phát
 


triển rất mạnh. Những thành phần hình tượng - cụ thể cửa tư duy bộ phận không giảm xuổng mà vẫn tồn tại và phát triển. Các em cỏ óc tường tượng phong phủ và đa dạng, hình dung ra được những hình ảnh phúc tạp, những ước mơ tổt đẹp cho bản thân.
Thiếu niên mu ổn người lớn thừa nhận sụ trường thành cửa các em không chỉ là thể chất mà cả vị thế của các em trong gia đình, nhà trưững và trong các hoạt động xã hội. KiỂu quan hệ của người lớn với tre em trước đây (kiểu quan hệ không bình đẳng giữa người lớn và trê em) không còn thích hợp với lứa tuổi này', vì thế, các em mong muon cải tổ moi quan hệ này theo chìỂu huỏng hạn chế quyền hạn cửa người lôn, mủ rộng quyền hạn
cửa mình. Các em mong muon được nguửi lớn tốn trọng, tin tường và mủ rộng sụ tụ lập. Do nhu cầu tụ khẳng định phát triển rất mạnh mẽ, các em rất muổn được thể hiện minh trước mọi người.
Mổi quan hệ cửa học sinh THCS với bạn bè cùng lứa tuổi ngày càng phúc tạp, đa dạng. Sụ giao tiếp giữa các em đã vươt ra ngoài phạm vĩ học tập, phạm vĩ nhà trường. Các em cỏ nhu cầu rất lớn trong giao tiếp với bạn bè. Một mặt, các em khao khát đuợc giao tiếp và cùng hoạt động với nhau, raoổn được sổng lập thể, cỏ bạn bè thân thiết, tin cậy; mặt khác, các em còn cỏ nguyện vọng là raoổn đuợc bạn bè thừa nhận, tôn trọng.
Học sinh THCS coi quan hệ bạn bè cùng tuổi là quan hệ liÊng cửa cá nhân. Các em cho rằng các em cỏ quyền hành động độc lập trong quan hệ này và bảo vệ quyỂn đỏ cửa minh.
li tường tình bạn cửa lứa tuổi này là “sổng chết cỏ nhau, chia ngọt se bui". Sụ bất hoà trong quan hệ bạn bè cùng lớp, sụ thiếu thổn bạn thân hoặc tình cám bị phá vỡ đỂu sinh ra những cảm xức nặng nỂ. Tình huổng khỏ chịu nhất đổi với các em là bị phÊ bình trước tập thể, trước bạn bè.
Hình phạt nặng nỂ nhất đổi với các em là bị bạn bè tẩy chay.
Học sinh THCS đã bất đầu quan lâm đến bạn khác giới tính. Ở lúa tuổi này, các em đã bất đầu quan tâm lẫn nhau, ưa thích nhau. Lủc đầu sụ quan tâm tủi giói khác ờ các em nam còn cồ tính chất tản mạn và biểu hiện bằng phuơng thức đặc thu của tre con, như trêu trọc các em gái... Các em gái lủc đầu cỏ thể không hài lòng, nhưng khi hìễu thì các em không bục túc, giận dỗi các em trai. VỂ sau, những quan hệ này' được thay đổi, mất tính trục tìẾp, mất hiện tính nguơng ngímg, e thẹn nên nhìỂu em ngại tiếp xủc trục tiếp mà tiếp xủc gián tiếp qua email, chat,
 


Nguồn:Chi Lê Thị Kim

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử MODUN 11 BDTX
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngMODULE_THCS11.doc[0.27 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
vdwz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-02 20:59:07
Loại file
doc
Dung lượng
0.27 M
Trang
1
Lần tải
192
Lần xem
7
giáo án điện tử MODUN 11 BDTX

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • BDTX MODUN 11
  Thể dục 7
  BDTX MODUN 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 20

 • BDTX MODUN 11
  Thể dục 7
  BDTX MODUN 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • MODUN 11 BDTX
  GDCD - GDNGLL 6
  MODUN 11 BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 11

 • MODUN 11 BDTX
  GDCD - GDNGLL 6
  MODUN 11 BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 11

 • MODUN 11 BDTX
  GD công dân 6
  MODUN 11 BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GD công dân 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 192

 • BDTX MODUN 11
  Thể dục 7
  BDTX MODUN 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 20

 • MODUN 11 BDTX
  GDCD - GDNGLL 6
  MODUN 11 BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 40

 • BDTX MODUN 11
  Thể dục 7
  BDTX MODUN 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2017

  Xem: 0

 • BDTX - MODUN 11 THPT
  Giáo án khác
  BDTX - MODUN 11 THPT

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2016

  Xem: 37

 • CAC MODUN BDTX THCS FILE WORD MODUN 11
  Giáo án khác
  CAC MODUN BDTX THCS FILE WORD MODUN 11

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/9/2017

  Xem: 52