/

 

 

MODULE THCS 6

6

1

\

 

 

 

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG

HỌC TẬP CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ

 


Nội dung 2

CẤC BIỆN PHÂP XẰY DỤNG MỎI TRUỜNG HỌC TẬP HIỆN ĐẠI CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CƠSỞCỎ ÚNG DỤNG CỐNG NGHỆTHỎNGTIN

2.1.    MỤC TIÊU

-        Học vĩÊn trình bầy đuợc ý nghĩa và tính cáp thiết cửa việc xây dụng môi trường học tập hiện đại cho họcsinh THCS.

 


-        Trình bày được các biện pháp, kỉ thuật để xây dụng mỏi trường học tập hiện đại.

-        Học vĩÊn cỏ kĩ năng vận dụng lí thuyết để xây dụng mỏi trường học tập hiện đại.

-        Cỏ ý thúc học tập, nâng cao trình độ để hoàn thành tổt vai trò cửa người giáo vĩÊn trong xã hội hiện đại.

2.1.    KIỂM TRA ĐẦU VÀO

Câu 1: Anh (chị) nhận thấy môi trường học tập truyền thổng cỏ những thế mạnh và hạn chế gì?

Câu 2: Theo anh (chị), người giáo vĩÊn thời kì khoa học công nghệ hiện đại phát triển cần cỏ thêm kỉ nàng nào? Tại sao? Hãy đổi chiếu với bản thân anh (chị).

2.2.    CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động 1: Ý nghĩa của việc tạo ra môi trường học tập hiện đại có sự ứng dụng công nghệ thông tin

Nhiệm vụ

-        Học vĩÊn đọc và tiếp nhận các thông tin vỂ hoạt động.

-         Thảo luận nhỏm về ý nghĩa và tính cáp thiết cửa việc tạo ra môi trường học tập hiện đại cho học sinh THCS.

-        Các nhỏm trình bày kết quả thảo luận.

-        Chính sác hoá kiến thúc và rút ra các kết luận sư phạm.

Thông tin cho hoạt động

        Ý nghĩa đổi với giáo dục - đầo tạo nói chung:

Ắp dụng công nghé thông tin sẽ mô rộng năng lục cửa cá nhân để nắm được thông tin nhằm giải quyết ván đỂ trong suổt cuộc đừi của họ.

Công nghệ thông tin đang tạo ra một cuộc cách mạng vỂ giáo dục mủ và giáo dục tù xa, mang mầm mong của một cuộc cách mạng sư phạm thục sụ. Trong phương thúc giáo dục tù xa, các phương tiện thông tin như điện thoại, fax, thư điện tủ cùng với máy tính nổi mạng Internet, các phương tiện truyỂn thông đại chứng như thu phát sóng truyỂn thanh, truyền hình đã làm thay đổi cách dạy

 


và học.

YỂu tổ thời gian không còn là một ràng buộc, việc học cá nhân hoá, tuỳ thuộc tùng nguửi, giải phỏng người học khỏi những ràng buộc vỂ thời gian.

Yếu tố khoảng cách cũng khủng còn là sụ ràng buộc, ngưủi học cỏ thể tham gia giờ giảng mà không cần cỏ mặt trong không gian cửa nhà truửng.

YỂu tổ quan hệ truyền thống “dọc" giữa nguửi dạy và nguửi học chuyển sang quan hệ “ngang", nguửi dạy trú thành nguửi ho trợ, nguửi học trô thành chú động.

N gưủi ho c khòng chỉ thu nhận thòng tin mà pMi ho c cách chiếm lĩnh ứiông tin tuỳ theo nhu cầu và biến nỏ thành kiến thúc cửa mình thông qua việc khai thác, xủ lí, sú dung các nguồn thông tin đa chiểu hiện nay.

Các phương tiện dạy học cổ truyền đơn giản (phấn bảng, giáy bút, sách vờ...) vẫn còn giữ vai trò quan trọng trong quá trình giáo dục và đào tạo, nhưng những phương tiện nghe nhìn hiện đại sẽ được bổ sung và sú dụng rộng lãi ngay trong phương thúc dạy học mặt đổi mặt.

Trong kỉ nguyÊn cửa công nghẾ thông tin, các phuơng tiện hiện đại phục vụ cho giáo dục và đầo tạo là không thể thiếu đuợc.

        Ý nghĩa đổi với giáo vĩÊn và học sinh:

-        Việc úng dụng công nghệ thông tin để xây dụng những bài giảng điện tủ, sách điện tủ sẽ không chỉ đỏng vai trò là phuơng tiện, điỂu kiện mà còn là môi trường để thục hiện quá trình dạy học hiệu quả.

-        Phát huy đuợc vai trò, vị trí cửa người dạy và người học.

-        Góp phần đổi mói phương pháp và hình thúc tổ chúc dạy học.

So sánh các môi truờng học tập

 


Môi truòng học tập thụ động

Môi trưởng học tập hiện đại tích cục

-    Truyền thụ lấy nguửi dạy làm trung tâm.

-    Kích thích đơn giác quan.

-    Hướng phát triển một chìỂu.

-    Đơn phuơng tiện, đơn nàng.

-    Lam việc riÊnglẾ, cá thể.

-    Truyền tải thông tin.

-    Học tập thụ động.

-      Học sụ kiện, học dụa trên những tri thúc cỏ sẵn.

-     Dạy học dựa trên những phẳn úng đắp lại, tái tạo theo mẫu.

-    lình huổng tách biệt, không thục tế.

-      Học lấy hoạt động cửa nguửi học lầm trung tâm.

-    Kích thích đa giác quan.

-    Hướng phát triển đa chìỂu.

-    Đa phuơng tiện, đa năng.

-    Lam việc hợp tác, tương tác.

-    Trao đổi thông tin.

-    Học tập tích cục, tìm tòi, khám phá.

-     Học dựa trên tư duy phê phán, sáng tạo bằng việc đua ra quyết định.

-     Dạy học thích úng dụa trên những hoạt động cỏ chú định.

-    linh huổng thục tế, xấc thục.

 

Hoạt động 2: Các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin và truyẽn thông để tạo ra môi trường học tập hiện đại cho học sinh Trung học cơ sở

Nhiệm vụ

-       Học vĩÊn đọc và tiếp nhận các thông tin vỂ hoạt động

-       Làm việc theo nhỏm với yÊu cầu:

4- Các nhỏm chia se kinh nghiệm thục tế cửa việc úng dụng công nghệ thông tin để tạo ra môi trường học tập hiện đại cho học sinh THCS.

4- Phân tích hiệu quả và những hạn chế còn tồn tại cửa cách làm đỏ.

4- Rút ra những kết luận sư phạm về cách thúc và yéu cầu khi vận dụng các biện pháp để tạo ramôitruửnghọctâp hiện đại cho học sinh THCS.

Thông tin cho hoạt động

      Thiết kế giáo án dạy họ c tích cục và sú dụng bài giảng điện tủ.

 


-       Thiết kế giáo án dạy họ c tích cục

Thiết kế giáo án điện tủ dạy học tích cục theo các bước sau:

4- Bước 1: Thiết kế giáo án điện tủ dạy học tích cục nhằm tích cục hoá quá trình nhận thúc, quá trinh tư duy của học sinh trong quá trình dạy học theo cẩu trúc sau:

      Xác định mục tìÊu bài học.

      Chuẩn bị các loại hình thiết bị dạy học truyỂn thổng và thiết bị dạy học hiện đại.

      Sú dụng hệ thổng các phương pháp, biện pháp phù hợp.

Thiết kế tiến trinh dạy học (Giải quyết tuần tụ tùng nhiệm vụ nhận thúc cho học sinh bao gồm các thao tác định hương cửa giáo viên và thao tác thi công của học sinh cho đến khi học sinh tụ mình chiếm lĩnh tri thúc mới...).

Giáo án dạy học tích cục cỏ thể thiết kế trÊn các phần mềm, chẳng hạn MS. Word hoặc MS. PowerPoint. Giáo án dạy học tích cục là sụ chuẩn bị cửa giáo vĩÊn trước khi lÊn lớp.

4- Bước 2: chọn và chất lọc kỉ một sổ nội dung cỏ thể úng dung công nghệ thông tin và truyền thông theo nguyÊn tấc sau:

Trong bài dạy cỏ nội dung kiến thúc mà các loại hình thiết bị dạy học truyỂn thong không thể hiện được.

 


Giáo viên và học sinh không thể tiến hành được thí nghiệm chúng minh, thí nghiệm nghìÊn cứu ờ trÊn lớp vì thí nghiệm quá nguy hìỂm, độc hại, đắt tiỂn.

Những hiện tượng tụ nhìÊn mà học sinh không biết và không thể tiếp cận được như sóng thần, núi lửa, sóng điện tù, cẩu trúc phân tủ... Do vậy, phải sú dụng các đoạn Video clip dio học sinh XEm trong quá trinh dạy học.

4- Bước 3: Thiết kế các thí nghiệm ảo, thí nghiệm mô phỏng, mô hình mô phỏng... tạo sụ tương tác giữa học sinh và máy vĩ tính bằng phần mềm Macromedia Flash.

4- Bước 4: Tích hợp các thí nghiệm ảo, thí nghiệm mò phỏng, mô hình mô phỏng... vào các nội dung phù họp trong giáo án dạy học tích cục.

4- Bước 5: Đỏng gói toàn bộ nội dung dữ liệu giáo án điện tủ dạy học tích cục (đây là bước giáo án dạy học tích cục đã được nhúng vào mỏi trưững úng dụng công nghệ thông tin).

-        Thể hiện giáo án điện tủ dạy học tích cục trong quá trinh dạy học:

4- SÚ dụng hiệu quả bảng tĩnh (gồm các loại bảng truyền thong, bảng phụ) và bảng động thông qua hệ thong dạy học đa phương tiện (máy tính kết nổi với máy chiếu đa năng và màn chiếu trong tiết dạy học tích cục).

+- Sú đụng toi đa và hiệu quả các loại hình thiết bị dạy học truyền thong như: tranh ảnh giáo khoa, mò hình, mẫu vật, dung cụ thí nghiệm và tiến hành thí nghiệm... sú dụng bảng tĩnh để ghi các nội dung cần thiết, chỉ sú dụng bảng động khi cỏ các nội dung mà bảng tĩnh không thể hiện được. Tránh lạm dung tràn lan công nghệ thông tin và truyền thông trong quá trình dạy học.

-        Quy trình 3ốy dụng bài giảng điện tủ theo hướng tích hợp truyền thông đa phương tiện (ví dụ sú dung phần mềm MS. PowerPoint):

4- Bước 1: Tạo giao diện chung cho các slide kiểu thiết kế giả Web cửa giáo án điện tủ dạy học tích cục. Mờ MS. PowerPoint 2003/ View/ Toolbars / Drawing. Sau đỏ tạo kích cỡ cột dàn ý bài giảng theo 1Ể bÊn trấì cửa slide, chọn mầu nền sao cho tương phân với kênh chữ.

4- Buỏc 2: Nhập dữ liệu thông tin tù kịdi bản vào phần mềm MS.PowerPoint hình thành giáo án điện tủ dạy học tích cục.

 


4- Bước 3: Tạo lĩÊn kết giữa các mục của giáo án điện tủ dạy học tích cục với các Slide khác trong cùng một tập trình diên.

4- Bước 4: Tạo hiệu úng cho cột dàn ý cửa giáo án điện tủ dạy học tích cục.

       Tổ chúc học tập trong môi truửng E-Leaming (học tập điện tủ)

-       Khái niệm E-Learning

E-Leaming (viết tất cửa Electronic Learning) là một thuật ngữ mới. Hiện nay cỏ rất nhĩỂu cách hiểu về E-Leaming:

4- Quan niệm thú nhất cho lằng tất cả những gì được nhìn nhận là E-Learning phẳi lĩÊn quan đến Internet. Nói cách khác, nếu không sú dụng Internet thì không được coi là E-Leamĩng. TiÊu biểu cho quan niệm này là các tác giả Howard, Resta và Patru. Theo Howard Block, “E-Learning là sụ hội tụ cửa học tập và Internet", còn Resta và Patru, khi định nghía vỂ E-Leaming thì ngoài yếu tổ công nghệ, hai tác giả này còn nhấn mạnh đến yếu tổ nỂn tảng là phương pháp dạy học đuợc sú dụng trong các hoạt động thiết kế và triển khai các hoạt động dạy học thông qua E-Leamĩng: “E-Leaming là hình thúc học tập bằng truyỂn thông trÊn mạng Internet theo cách tương tác với nội dung học tập và được thiết kế dụa trên nỂn tảng phương pháp dạy học".

4- Một Sổ tác giả khác khi đua ra định nghía E-Learning đã cỏ sụ mô rộng vỂ hạ tầng công nghệ thông tin cửa E-Learning so với quan niệm thú nhất, đỏ là ngoài Internet, các hệ thổng thông tin truyền thông chỉ cần cỏ yếu tổ mạng cũng đuợc coi làcữsô cửa E-Learning. TiÊu biểu cho huỏng này' là các định nghĩa: “E-Leamĩng là sú dụng công nghệ mạng để thiết kế, phân phổi, chọn lụa, quản lí và mơ rộng việc học"; “E-Learning là việc sú dụng súc mạnh cửa mạng để cỏ thể cho phép học tập bất cú lúc nào, bất cú nơi đâu".

+- Thú ba là những quan niệm tất cả các dạng cỏ yếu tổ điện tủ được sú dụng để ho tru việc dạy học đẺu đuợc coi là E-Leaming. Các tác giả theo quan niệm này cho rằng: “E-Leaming là việc cung cầp các nội dung thông qua tất cả các phuơng tiện điện tủ bao gồm: Internet; Intranet; trạm phát vệ tinh; bâng tiếng, hình; tĩvĩ tương tác và CD-ROM"; “E-Learning bao gồm tất cả các dạng điện tủ hỗ trợ việc dạy

 


và học. Các hệ thổng thông tin và truyỂn thông cỏ hoặc không kết nổi mạng được dùng như một phuơng tiện để thục hiện quá trình học tập".

4- Cách tĩỂp cận thú tư lại đồng nhất E-Learning với việc sú dụng công nghệ Web và Internet trong việc cung cẩp, phân phổi các giải pháp, phuơng tiện học tập. TiÊu biểu cho quan niệm này' là hai tác giả William Horton Patricia L. Rogeis.

Như vậy, với những quan điểm khác nhau vỂ E-Leaming thì những dấu hiệu và đặc điểm cửa E-Leaming đuợc thể hiện cũng lất khác nhau và cách vận dụng, triển khai E-Leaming với những ưu điểm, hạn chế cửa nỏ cũng cỏ những khác biệt nhất định. Nói cách khác, tuỳ theo moi định nghĩa, quan niệm về E-Learning mà moi giáo viên cỏ hương nghiên cứu và vận dụng triển khai đười những hình thúc khác nhau để mang lại hiệu quả cho quá trình dạy của nguửi giáo vĩÊn và học cửa học sinh THCS.

-        So sánh học tập qua môi truửng E-Leaming với học tập truyền thống:

So với phương thúc học tập truyỂn thống, E-Leamĩng cỏ những điểm khác biệt như sau:

4- Khởng bị gĩôĩ hạn bởi- khởng gừm và thờĩ gừm: Sụ phổ cập rộng rãi cửa Internet đã dần Xữá đi khoảng cách vỂ không gian và thòi gian trong dạy học. Một khoá học E-Leamĩng được chuyển tải qua mạng máy tính tới người học, điẺu này cho phép các học vĩÊn cỏ thể truy cập khoá học vào bất kì lúc nào và tù bất cú đâu (cỏ thể truy cập tù một máy tính để bàn tại nhà riÊng hay tù một máy tính sách tay với Modem trÊn bãi biển...).

4- Tính ỉmh hoạt, mấn àẻo\ Học tập thông qua E-leamĩng được phục vụ theo nhu cầu người học chú không nhất thiết phải theo một thời gian biểu cổ định. Vi thế, nguửi học cỏ thể tụ điỂu chỉnh quá trình học, lụa chọn tham gia khoá học phù hợp với hoàn cánh của minh.

4- Đẽ tiếp cận và truy nhập ngiẫí nhiên: Học vĩÊn chỉ cần máy tính cỏ trình duyệt Web là cỏ thể tham gia học. Bảng danh mục bài giảng sẽ

 


cho phép học vĩÊn lụa chọn phần bài giảng, tài liệu một cách tuy ý theo trình độ kiến thúc và điẺu kiện truy nhập mạng cửa minh. Học vĩÊn tụ tìm ra các kỉ năng học cho riÊng mình với sụ trợ giúp cửa những tài liệu trục tuyến.

4- Tmh cập nhật. Nôi dung học lập thuửng xuyÊn đuợc cập nhât và đổi mới nhằm đắp úng và phù hợp tot nhất cho học sinh. NỂu cỏ những thay đổi đổi với chương trình đào tạo so với ban đầu thi những thay đổi đỏ sẽ được thục hiện trÊn mầy chú cỏ chứa các chương trình đào tạo và do đỏ mọi người sẽ luôn nhận được những chương trình đào tạo đuợc cập nhât mới me. Các khoá học được thiết kế để nguửi học luôn nhận được những thông tin mỏi nhất. ĐiỂu này không thể cỏ đuợc trong hình thúc đào tạo truyỂn thong. Khi giảng XDng một bầì giảng trÊn lớp, nếu cỏ thay đổi trong taầi giảng cửa minh (ví dụ như những thông tin mói), giáo vĩÊn không thể giảng Lại bài đỏ. Trong khi đỏ, với E-Learning, học sinh cỏ thể dế dàng nhận đuợc những nội dung được cập nhât, thay đổi so với bài giảng cũ.

4- Tàng CKÒng khả năng trao đổi giữa nguờĩ dạy và nguờĩ học; nguờĩ học và nguờĩ học: Trong hình thúc đào tạo truyỂn thổng, thòi gian giao tiếp giữa giáo vĩÊn và học sinh chỉ gỏi gọn trong một vài tiết học trong một buổi học, vì vậy, thòi gian trao đổi giữa giáo viên và học sinh để làm sâu thêm nội dung bài giảng là rất hạn chế. Hơn nữa những câu hối và trả lời tức thì thường không cỏ được sụ sâu sấc. với E-Learning, việc sú dụng dìến đần (Forum) hay E-Mail cho phép giáo vĩÊn và học sinh trao đổi ngoài thời gian giảng dạy, các học sinh cũng dễ dàng trao đổi với nhau. Học sinh cỏ thể đặt câu hối về bài học và GV hoặc các học sinh khác cỏ thể đua ra câu trả lời. Như vậy bất cú ai quan tâm đến vấn đỂ này đều cỏ thể tham khảo. Hơn nữa, thông qua dìến đàn, mọi nguửi cỏ thể đua ra các tài liệu cỏ liÊn quan đến bài giảng để cùng tham khảo. Việc này tạo ra một cộng đồng học lập đông đảo, khai thác được kiến thức cửa các thành vĩÊn tham gia vào quá trình học tập. Ngoài ra, E-Leaming còn cỏ tính chất phản hồi túc thời, cho phép GV và học sinh theo dõi quá trình đào tạo và cỏ sụ điỂu chỉnh vỂ dạy học cho phù hợp.

4- Tính hấp dân: với sụ hỗ tru cửa công nghệ đa phuơng tiện, E-Leamìng cho phép tạo ra những taầi giảng tích hợp vân bản, đồ hoạ và âm thanh. Nhờ thế người học cỏ thể thu nhận thông tin qua nhìỂu

 


giác quan, nÊn khả nâng nắm bất kiến thúc cũng tâng lÊn.

4- Tiết kiệm chi phí ỄTung đào tso: E-Leaming loại bố đuợc chi phí thuÊ giáo vĩÊn, thuÊ phòng học, các phương tiện giảng dạy cũng như chi phí đi lại cửa học vĩÊn và giảng vĩÊn khi so sánh với các hình thúc đào tạo truyền thong, cỏ thể thấy chi phí đầu tư ban đầu cho E-Learning là lớn song thục hiện đào tạo thì lại re, đặc biệt là với sổ lượng lớn nguửi tham gia đầo tạo thi chi phí sẽ giảm xuổng nhìỂu.

-       Các hình thúc học tập với E-Leamìng:

E-Leamìng là một hình thúc học tập mỂm deo và linh hoạt nÊn trong dạy học ờ ĐH cỏ thể vận dụng theo những cách thúc khác nhau, cỏ thể kể đến hai hình thúc học tập chính cửa E-Leaming là học tập trục tuyến và học tập hỗn hợp.

4- Học tập trục tuyến (Onỉừìe Leammg}: Là hình thúcmà trong đỏ việc học tập được tiến hành hoàn toần trên mòi truững mạng. Theo cách này, E-Leaming mỏi chỉ khai thác được thế mạnh cửa mình mà chua phát huy được những ưu thế cửa dạy học giáp mặt. Ở hình thúc này' cỏ hai cách thể hiện là dạy học đồng bộ vầ dạy học khòng đồng bộ. ĩỀnh ứiúcdạyhọcẩồngbậ là việc dạy học dìến ra trong thòi gian thục (cùng thòi gian). Giáo vĩÊn và học vĩÊn cỏ thể cỏ khoảng cách vỂ không gian. Dạy học ẩồng bộ được thể hiện qua những cách thúc sau:

      Học qua chương trình truyỂn hình trục tiếp;

      Hội thảo bằng âm thanh và hình ảnh (Video Coníerencing);

      Điện thoại, Internet.

Dạy học khởngẩồng bộ là việc dạy học dìến ra không đong thửi cùng lúc. Như vậy giữa giáo vĩÊn và học vĩÊn không cỏ sụ tương tấc trục tiếp với nhau. Dạy học không đồng bộ đuợc thể hiện qua các hình thúc sau:

      Quá trình tụ học thông qua Internet hoặc CDROM;

      Học bằng bâng Cassette hay băngVideo;

      Hối và trả IM qua dĩến đần hoặc E-Mail.

4- Học tập hớn họp (Bỉendeả Leamừìg): Là hình thúc học tập với sụ kết hợp cửa hai hình thúc học lập trục tuyến và dạy học giáp mặt. Theo cách này', E-Leamìng đuợc thiết kế với mục đích ho trợ quá trình dạy học và chỉ quan tâm tủi những nội dung, chú đỂ phù hợp nhất với thế

 


mạnh cửa loại hình này. còn lai, những nội dung khác vẫn được triển khai theo hình thúc dạy học giáp mặt nhằm phát huy tổi đa lơi thế cửa nỏ. Hai hình thúc này cần được thiết kế phù hợp, cỏ mổi liÊn hệ mật thiết, bổ sung cho nhau với mục đích nâng cao chất lượng dạy học.

với các đặc điểm như trÊn, íÊy là hình thúc được sú dụng ờ nhìỂu cơ sờ đào tạo trÊn thế giới, kể cả những nước cỏ nền giáo dục phát triển. Đây cũng là hình thức học lập mà luận án cỏ định huỏng vận dụng trong quá trình nghìÊn cứu và thục nghiệm sư phạm.

-          Một sổ biện pháp tD chúc học tập qua môi trường E-Leaming cho học sinh THCS:

4- Giáo vĩÊn thiết kế các bài giảng / bài học trục tuyến.

4- Tổ chúc học tập, trao đổi trục tuyến với sụ hỗ trợ cửa Internet.

4- Tổ chúc kiểm tra, đánh giá trục tuyến, tụ động cho học sinh.

4- Mờ các lớp học ảo trÊn mạng.

4- Xây dụng các WebSite học tập...

2.6.                      KIỂM TRA ĐẦU RA

Câu 1: Tại sao nói học tập điện tủ là một xu hướng tất yếu cửa thế kỉ XXI?

Câu 2: Anh (chị) hãy phân tích những thuận lợi và khỏ khăn ảnh hướng tỏi việc xây dụng môi trường học tập hiện đại cho học sinh THCS.