Một số bài văn tả cảnh - lớp 5

giáo án điện tử Tiểu Học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 283       7      0
Ngày đăng 2009-07-05 15:07:35 Tác giả Toàn Lương Đức loại .doc kích thước 0.05 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Mét sè bµi V¨n t¶ c¶nh §Ò 1: T¶ c¸nh ®ång lóa quª em vµo buæi s¸ng. Bµi lµm1 S¸ng nµo em còng ®i trªn con ®­êng quen thuéc ®Ó ®Õn tr­êng. Hai bªn ®­êng cã nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ng em thÝch nhÊt lµ ®­îc ng¾m c¸nh ®ång lóa quª em vµo buæi s¸ng. C¸nh ®ång quª em réng mªnh m«ng. M·i tÝt phÝa xa míi nh×n thÊy mµu xanh r× cña nh÷ng luü tre lµng viÒn quanh c¸nh ®ång. S¸ng sím, trªn c¸nh ®ång, kh«ng gian thËt tho¸ng ®·ng, m¸t mÎ. Mäi c¶nh vËt im l×m nh­ cßn ch×m trong giÊc ngñ. ThØnh tho¶ng míi nghe thÊy ti

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Mét sè bµi V¨n t¶ c¶nh
§Ò 1:   T¶ c¸nh ®ång lóa quª em vµo buæi s¸ng.
Bµi lµm1            S¸ng nµo  em còng ®i trªn con ®­êng quen thuéc ®Ó ®Õn tr­êng. Hai bªn ®­êng cã nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ng em thÝch nhÊt lµ ®­îc ng¾m c¸nh ®ång lóa quª em vµo buæi s¸ng.
 C¸nh ®ång quª em réng mªnh m«ng. M·i tÝt phÝa xa míi nh×n thÊy mµu xanh r× cña nh÷ng luü tre lµng viÒn quanh c¸nh ®ång.
 S¸ng sím, trªn c¸nh ®ång, kh«ng gian thËt tho¸ng ®·ng, m¸t mÎ. Mäi c¶nh vËt im l×m nh­ cßn ch×m trong giÊc ngñ. ThØnh tho¶ng míi nghe thÊy tiÕng kªu th¶ng thèt cña mét chó v¹c ®i ¨n ®ªm, l¹c ®µn gäi b¹n. TiÕng kªu nh­ xÐ r¸ch kho¶ng kh«ng yªn tÜnh. Mét lµn giã nhÑ tho¶ng qua , c¶ c¸nh ®ång xµo x¹c mét ©m thanh dÞu nhÑ. H­¬ng lóa thoang tho¶ng lan theo trong giã.
       Nh÷ng tia n¾ng ®Çu tiªn phít nhÑ  ®©y ®ã trªn c¸c thöa ruéng cßn ch×m trong mµn s­¬ng bµng b¹c lµm c¶ biÓn lóa xao ®éng t¹o thµnh nh÷ng lµn sãng nhÑ x« ®uæi nhau ch¹y m·i ra xa. L¸c ®¸c ®· cã bãng ng­êi ®i th¨m ®ång, thØnh tho¶ng hä l¹i cói xuèng xem xÐt. Thêi k× nµy lóa ®ang vµo mÈy. Tõng khãm lóa trÜu xuèng v× b«ng lóa võa dµi l¹i võa to. Em b­íc xuèng bê ruéng, n©ng trong tay b«ng lóa nÆng h¹t, em thÇm nghÜ :   n¨m nay ch¾c ®­îc mïa to.
       N¾ng ®· lªn cao, c¸nh ®ång lóa b©y giê ¸nh lªn mµu xanh pha vµng t­¬i s¸ng. Xa xa, ®µn cß tr¾ng bay rËp rên cµng lµm t¨ng thªm vÎ ®Ñp cña ®ång quª.
      Ng¾m nh×n ®ång lóa quª m×nh høa hÑn mét vô mïa béi thu lßng em l©ng l©ng mét niÒm vui khã t¶.
Bµi lµm 2 :  Buæi s¸ng trªn c¸nh ®ång quª em thËt lµ ®Ñp.
Nh×n tõ xa, c¶ c¸nh ®ång vÉn cßn ch×m trong mµn s­¬ng ®ªm yªn tÜnh. Kh«ng khÝ trong lµnh m¸t r­îi.Nh÷ng giät s­¬ng long lanh ®äng trªn l¸ lóa  nh­ nh÷ng viªn ngäc nhá bÐ tuyÖt ®Ñp. §»ng ®«ng, «ng mÆt trêi thøc dËy tõ tõ nh« lªn sau luü tre lµng. V¹n vËt ®Òu bõng tØnh sau mét giÊc ngñ dµi. Trªn ngän c©y cao gÇn ®ã, mÊy chó chim ho¹ mi hãt lÝu lo, ®ãn chµo mét ngµy míi b¾t ®Çu.
 Tõ xa , men theo con ®­êng lµng, l¸c ®¸c mét vµi b¸c n«ng d©n ®i th¨m ®ång, võa ®i võa trß chuyÖn .  ThØnh tho¶ng , c¸c b¸c l¹i cói xuèng xem xÐt cã vÎ rÊt vui. Nh×n nh÷ng b«ng lóa trÜu nÆng, ®ung ®­a theo giã, em nghÜ ch¾c lµ mïa nµy l¹i ®­îc béi thu.
 N¾ng ®· lªn cao. S­¬ng b¾t ®Çu  tan. BÇu trêi mïa thu xanh trong vµ cao vót. Nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng xo¸ tùa nh­ b«ng, lÆng lÏ tr«i trªn bÇu trêi réng mªnh m«ng. Toµn bé c¸nh ®ång ®­îc bao phñ bëi mét mµu vµng xuém cña lóa chÝn, l¸c ®¸c mét vµi ruéng lóa cÊy muén vÉn cßn mµu xanh. Nh÷ng b«ng lóa trÜu nÆng h¹t ®Òu t¨m t¾p, ch¾c vµ mÈy uèn cong mÒm m¹i, ng¶ vµo nhau th× thÇm trß chuyÖn. Mçi khi cã giã, nh÷ng sãng lóa l¹i nhÊp nh«, x« ®uæi nhau ch¹y m·i vµo bê. Mét mïi h­¬ng th¬m dÞu dµng, thoang tho¶ng bay xa, hoµ lÉn trong kh«ng khÝ lµm ng­êi ta cã c¶m gi¸c m¸t mÎ , dÔ chÞu l¹ th­êng.
  ¤ng mÆt trêi ®· lªn cao. N¾ng còng ®Ëm dÇn. Ng­êi trong lµng b¾t ®Çu ®i chî nhén nhÞp trªn con ®­êng xuyªn qua c¸nh ®ång. C¸c bµ, c¸c chÞ g¸nh ra chî nh÷ng mí rau th¬m, nh÷ng bÑ c¶i sím hay nh÷ng bã huÖ tr¾ng muèt… Mét kh«ng khÝ t­¬i vui hoµ quyÖn l¹i t¹o thµnh mét bøc tranh lµng quª thanh b×nh, yªn ¶, sèng ®éng vµ ®Çy mµu s¾c.
 Ng¾m nh×n tÊt c¶  c¶nh vËt trªn c¸nh ®ång lóa quª m×nh, em thÊy nh÷ng h×nh ¶nh  Êy th©n th­¬ng lµm sao. Mét t×nh yªu quª h­¬ng tha thiÕt dÊy lªn trong lßng em. Em sÏ cè g¾ng häc thËt giái ®Ó sau nµy lín lªn x©y dùng quª h­¬ng thªm giµu ®Ñp.
§Ò 2 : T¶ con ®­êng quen thuéc tõ nhµ ®Õn tr­êng.
Bµi lµm 1        Quª h­¬ng em cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp nh­ng c¶nh ®Ñp g¾n bã víi em  nhÊt vÉn lµ con ®­êng quen thuéc ®· in dÊu ch©n em mçi buæi ®Õn tr­êng.
Ra khái ngâ nhµ em lµ gÆp ngay con ®­êng lµng th©n thuéc . Con ®­êng xuyªn qua lµng ®­îc l¸t g¹ch ph¼ng l×, bao n¨m nay ®· quen b­íc ch©n em tíi tr­êng. Ngay c¹nh con ®­êng ë ®Çu lµng mét c©y g¹o ®· kh¸ giµ, sõng s÷ng ®øng bªn vÖ ®­êng. Cø mçi mïa xu©n ®Õn, c©y g¹o l¹i træ hoa ®á rùc c¶ gãc trêi .  Mçi ngµy em tõ tr­êng trë vÒ nhµ, c©y g¹o giµ nh­ c©y tiªu chØ ®­êng cho em.
S¸ng s¸ng, khi «ng mÆt trêi tõ tõ nh« lªn khái rÆng tre, con ®­êng lµng l¹i s¸ng bõng lªn vµ nhén nhÞp b­íc ch©n. H×nh nh­  tÊt c¶ lò  häc  trß trong xãm em ®Òu ®æ ra ®­êng. Chóng em ®i thµnh tõng nhãm, tiÕng nãi c­êi vui vΠ lµm con ®­êng cµng thªm nhén nhÞp.
Hai bªn ®­êng, nh÷ng hµng c©y nèi ®u«i nhau san s¸t, to¶ bãng m¸t rîp c¶ con ®­êng. Nh÷ng ng«i nhµ  m¸i ngãi ®á t­¬i, lÊp lã sau nh÷ng hµng c©y xanh tèt.
§i hÕt con ®­êng lµng lµ ®Õn con ®­êng liªn th«n cña x·.  Con ®­êng nµy ®­îc r¶i ®¸ r¨m, ch¹y  xuyªn  qua c¸nh ®ång lóa quª em . Mçi buæi s¸ng ®i trªn con ®­êng nµy, em l¹i ®­îc tËn h­ëng mïi h­¬ng lóa ngät ngµo cïng víi lµn giã m¸t r­îi tõ c¸nh ®ång ®­a lªn.
Xa xa phÝa cuèi con ®­êng, em ®· tr«ng thÊy ng«i tr­êng lîp m¸i ngãi ®á t­¬i, lÊp lã sau t¸n l¸ xanh cña nh÷ng c©y sµ cõ. TiÕng trèng tr­êng ®· vang lªn. Em véi v· r¶o b­íc nhanh cho kÞp giê häc, trong lßng c¶m thÊy vui vui.
§· tõ l©u, con ®­êng trë nªn th©n thiÕt víi em. Em rÊt yªu quý con ®­êng vµ coi nã nh­ ng­êi b¹n th©n. Sau nµy lín lªn dï ®i ®©u xa, em vÉn lu«n nhí tíi h×mh ¶nh con ®­êng th©n quen ®· g¾n bã víi em suèt qu·ng ®êi häc sinh.
Bµi lµm 2  
Quª h­¬ng em cã rÊt nhiÒu c¶nh ®Ñp. §ã lµ con s«ng hiÒn hoµ, c¸nh ®ång th¼ng c¸nh cß bay… nh­ng th©n thuéc víi em nhÊt cã lÏ lµ con ®­êng quen thuéc tõ nhµ ®Õn tr­êng.
Con ®­êng tíi tr­êng lµ mét con ®­êng nhá ®­îc r¶i ®¸ r¨m th¼ng t¾p. Hai bªn ®­êng lµ hai hµng c©y xanh m¸t. Buæi s¸ng con ®­êng rén r· h¼n lªn. H×nh nh­ tÊt c¶ lò trÎ trong xãm em ®Òu cã mÆt trªn ®­êng. Chóng chia thµnh nh÷ng nhãm nhá tung t¨ng  ®Õn tr­êng. TiÕng nãi chuyÖn rÝu rÝt xen lÉn tiÕng c­êi vui vΠ lµm  con ®­êng thªm rén r·, t­¬i vui.
Buæi tr­a ®­êng l¹nh lïng Ýt ®­îc hái han. Lóc Êy, con ®­êng yªn lÆng nh­ ch×m trong giÊc ngñ. Hai hµng c©y ®øng qu¹t cho con ®­êng cµng thªm yªn giÊc. Trªn cµnh, mÊy chó chim s©u ®ang chuyÒn cµnh ®Ó b¾t nh÷ng g· s©u ph¸ ho¹i c©y, lµm cho hµng c©y thªm tèt t­¬i. Nh÷ng tia n¾ng li ti r¶i xuèng mÆt ®­êng tr«ng nh­ d¸t b¹c. Nh÷ng m¸i nhµ n»m thÊp tho¸ng d­íi bãng c©y th­a. Tõ m¸i nhµ nµo väng ra tiÕng ru em trÇm bæng . TiÕng vâng ®­a kÏo kÑt gi÷a buæi tr­a hÌ lµm cho con ®­êng lµng cµng thªm vÎ yªn tÜnh l¹ lïng. Nh÷ng ®o¹n ®­êng b»ng ph¼ng, mÊp m«, gËp ghÒnh em ®Òu thuéc nh­ lßng bµn tay. Ch¼ng cã ngµy nµo lò trÎ chóng em kh«ng ®Æt bµn ch©n nhá bÐ cña m×nh lªn con ®­êng th©n thuéc Êy. Bëi vËy mµ con ®­êng trë thµnh mét ng­êi b¹n th©n thiÕt víi em.
     Con ®­êng tíi tr­êng ®· kh¾c s©u vµo trong t©m trÝ em. Mçi buæi ®Õn tr­êng, con ®­êng ®· ®Ó l¹i trong em bao kØ niÖm ®Ñp ®Ï cña tuæi häc trß. Mai ngµy lín lªn em còng kh«ng thÓ quªn h×nh ¶nh con ®­êng th©n yªu.
 
 
Bµi lµm 3:
 " Quª h­¬ng " hai tiÕng Êy nghe mµ gÇn gòi th©n th­¬ng lµm sao? Tuæi th¬ ai còng cã nh÷ng kØ niÖm ®Ñp ®Ó mµ nhí, mµ yªu ë quª h­¬ng. tuæi th¬ cña em g¾n bã víi c¸nh ®ång th¼ng c¸nh cß bay, dßng s«ng n­íc ch¶y hiÒn hoµ, … nh­ng g¾n bã víi em nhÊt vÉn lµ con ®­êng tõ nhµ  tíi tr­êng . Víi em, con ®­êng nµy cã biÕt bao kØ niÖm.
    §ã lµ con ®­êng r¶i ®¸ r¨m nh­ bao con ®­êng kh¸c. Tuy  kh«ng réng l¾m, l¹i gå ghÒ, låi lâm nh­ng ®­êng còng ®ñ cho mét chiÕc xe t¶i ch¹y qua. Mçi khi ®Æt ch©n lªn con ®­êng lßng em l¹i c¶m thÊy båi håi. §Çu lµng, c©y g¹o ®øng gi­¬ng dï che n¾ng. N¬i ®©y ®· chøng kiÕn   nh÷ng v¸n bi quyÕt liÖt cña bän trÎ chóng em. Hai bªn ®­êng lµ hµng b¹ch ®µn víi nh÷ng chiÕc l¸ nhá nh­ con m¾t nh×n xuèng ®­êng. Sau  hai hµng c©y lµ c¸nh ®ång réng b¸t ng¸t, th¼ng c¸nh cß bay. Tuy vËy, ®i trªn ®­êng vÉn nh×n thÊy nh÷ng ng«i nhµ xinh x¾n n»m gi÷a mét mµu xanh m­ît mµ cña v­ên t­îc.
 «ng mÆt trêi tõ tõ nh« lªn th¶ ¸nh n¾ng Êm ¸p lät qua kÏ l¸ chiÕu xuèng mÆt ®­êng nh­ nh÷ng hoa n¾ng ®ang nh¶y nhãt. Mäi ng­êi ®æ ra ®­êng mçi lóc mét nhiÒu. TrÎ em ®Õn tr­êng cïng bµ con ®i lµm, ®i chî….  ån ·. Tr­a vÒ, ng­êi ®i l¹i th­a thít, con ®­êng nh­ ch×m vµo trong giÊc ngñ. Nh÷ng chiÕc l¸ khÏ ®u ®­a trong giã nh­ qu¹t m¸t cho con ®­êng. ChiÒu vÒ con ®­êng nh­ thøc  giÊc. L¹i ån µo n¸o nhiÖt khi c¸c b¸c n«ng d©n ®i lµm vÒ. TiÕng nãi, tiÕng c­êi gäi nhau Ý íi, tiÕng   xe cé cø ån µo suèt c¶ con ®­êng. Trªn c©y nh÷ng chó chim hãt vÐo von t¹o ra mét b¶n nh¹c giao h­ëng.Víi em, con ®­êng ®· quen th©n tõ khi c¾p s¸ch tíi tr­êng. §i trªn con ®­êng mïi ngai ng¸i cña ®Êt, mïi cña lóa ®ång, cá néi phµ vµo mòi lßng em l¹i c¶m thÊy b©ng khu©ng.
 Em rÊt yªu con ®­êng. H»ng ngµy, em ®i trªn con ®­êng nµy. Cã lÏ v× vËy mµ em vµ nã trë thµnh ®«i b¹n th©n thiÕt. Dï ®i xa, ®­îc ®i trªn con ®­êng ®Ñp h¬n nh­ng h×nh ¶nh con ®­êng lµng quª vÉn in ®Ëm m·i m·i trong kÝ øc cña em, bëi v× nã ®· n©ng tõng b­íc ®i lÉm chÉm  ®Çu tiªn cña ®êi em.   
  §Ò 3 : T¶ ng«i tr­êng em tr­íc giê vµo häc.
 H«m nay em ®i häc sím h¬n th­êng lÖ. Tõ xa, em ®· nh×n thÊy ng«i tr­êng th©n yªu lÊp lã sau nh÷ng hµng c©y xanh.
 Ng«i tr­êng cña em rÊt to vµ ®Ñp, nã ®­îc ®Æt ngay ë khu trung t©m cña x·. Con  ®­êng dÉn vµo tr­êng ®­îc ®æ bª t«ng ph¼ng l×. Hai bªn ®­êng lµ nh÷ng hµng b¹ch ®µn th¼ng t¾p, cao vót, cµnh l¸ lao xao nh­ vÉy chµo chóng em tíi tr­êng. B­íc qua cæng tr­êng, em ®· gÆp ngay b¸c trèng n»m trßn vo trªn gi¸ ngay c¹nh phßng b¸c b¶o vÖ. Cã lÏ v× ch­a cã ai ®¸nh thøc nªn b¸c vÉn cßn ngñ say.  S©n tr­êng l¸t g¹ch ®· ®­îc c¸c b¹n trùc ban quÐt dän s¹ch sÏ  nªn cµng réng thªnh thang.  Gi÷a s©n tr­êng, mÊy c©y b»ng l¨ng ®· në hoa tÝm ng¸t. §»ng kia lµ b¸c sµ cõ giµ, cµnh l¸ sum sª che rîp c¶ gãc s©n cho chóng em vui ch¬i tho¶ thÝch. Trªn ®Ønh cét cê, l¸ cê ®á sao vµng phÊp phíi bay nh­ ®ïa vui trong giã.D·y nhµ hiÖu bé vµ hai d·y phßng häc cao tÇng ®­îc bè trÝ theo h×nh ch÷ U «m gän lÊy s©n tr­êng.C¸c phßng häc ®Òu ®­îc quÐt v«i vµng, cöa sæ s¬n xanh rÊt ®Ñp.Phßng häc nµo còng réng r·i, tho¸ng m¸t vµ ®­îc trang trÝ gièng nhau. Bµn ghÕ trong c¸c phßng häc còng ®­îc kª ngay ng¾n th¼ng hµng. V× thÕ, ®· cã rÊt nhiÒu b¹n  vµo nhÇm líp nÕu kh«ng chó ý ®Õn  tÊm biÓn nhá ®­îc treo trªn cöa líp.
 Toµn bé khu tr­êng hiÖn ra tr­íc m¾t em, tÊt c¶ ®Òu s¸ng lªn trong n¾ng sím. C¸i kh«ng khÝ  tÊp nËp, ån  µo cø dÇn dÇn ré lªn bao trïm c¶ khu tr­êng.Giã nh­ thæi m¹nh lªn trªn nh÷ng t¸n l¸ bµng. ¤ng mÆt trêi chiÕu tia n¾ng ®Çu tiªn xuèng s©n tr­êng lµm nh÷ng giät s­¬ng mai cßn ®äng trªn khãm hoa mÉu ®¬n long lanh nh­ h¹t ngäc. Råi mäi ng­êi còng ®· ®Õn ®«ng ®ñ. TiÕng b¸c trèng tr­êng l¹i vang lªn quen thuéc giôc chóng em vµo líp.
 Cã lÏ ®· rÊt l©u em míi l¹i cã dÞp ng¾m kÜ quang c¶nh tr­êng em tr­íc buæi häc ®Ó c¶m nhËn hÕt t×nh c¶m s©u ®Ëm cña m×nh víi m¸i tr­êng th©n yªu.
 Tr­êng häc nh­ ng«i nhµ thø hai cña em. ë ®ã cã thµy c«, b¹n bÌ cïng ch¾p c¸nh cho em nh÷ng ­íc m¬ t­¬i ®Ñp. Mai ngµy dï ®i ®©u xa, em còng kh«ng quªn ®­îc m¸i tr­êng tuæi th¬.
§Ò 4:    T¶ ng«i nhµ em ë
 §· mét tuÇn nay , em ®­îc bè cho lªn ®¬n vÞ ch¬i. ë ®¬n vÞ bè rÊt vui nh­ng chØ ®­îc mÊy ngµy em ®· thÊy nhí nhµ da diÕt. H«m nay em ®­îc trë vÒ víi ng«i nhµ th©n yªu cña m×nh.
 VÒ tíi ®Çu lµng em ®· nh×n thÊy m¸i t«n ®á cña nhµ em thÊp tho¸ng sau lïm c©y xanh. Ng«i nhµ  cña em n»m gÇn ®Çu lµng, ngay c¹nh con ®­êng trôc chÝnh cña th«n ®­îc l¸t g¹ch s¹ch sÏ.
 Tr­íc khi vµo nhµ ph¶i qua mét cæng s¾t ®Ó dÉn vµo s©n. S©n nhµ em tuy kh«ng réng l¾m nh­ng bè em còng trång mÊy bån hoa ë gãc s©n. S¾c hoa rùc rì t« thªm vÎ ®Ñp cho ng«i nhµ. Ng«i nhµ xinh x¾n cã s©n  tr­íc,  s©n sau  rÊt tho¸ng m¸t.
 B­íc vµo nhµ, ®Çu tiªn lµ phßng kh¸ch. Phßng kh¸ch ®­îc s¬n mµu vµng nh¹t dÞu ªm. NÒn nhµ l¸t g¹ch hoa võa ®Ñp l¹i võa trang nh·. §å ®¹c ë phßng kh¸ch tuy ®¬n s¬ nh­ng ®­îc bè mÑ xÕp ®Æt gän gµng nªn còng vui m¾t. Bªn c¹nh bµn uèng n­íc, bè ®Ó mét chËu c¶nh. MÑ cßn treo giß phong lan lªn cöa sæ n÷a nªn nh­ cã thiªn  nhiªn ë trong nhµ vËy. §èi diÖn víi bµn uèng n­íc lµ mét c¸i tñ trang trÝ cã ®Ó ti vi. Sau b÷a c¬m tèi, c¶ nhµ em th­êng qu©y quÇn t¹i ®©y ®Ó trß chuyÖn hoÆc xem ti vi. KÕ víi phßng kh¸ch lµ phßng ngñ cña bè mÑ em.  Vµ cuèi cïng lµ phßng bÕp vµ phßng vÖ sinh. Phßng bÕp tuy h¬i nhá nh­ng víi bµn tay khÐo lÐo cña mÑ nªn ®å ®¹c lóc nµo còng gän gµng ng¨n n¾p. Trªn g¸c lµ phßng cña hai chÞ em  em. Bµn häc cña em ®­îc kª gÇn cöa sæ  nªn lóc nµo còng trµn ngËp  ¸nh s¸ng. Tõ ®©y em cã thÓ nh×n thÊy tÊt c¶ khu v­ên cña nhµ m×nh.
 Ng«i nhµ lµ tæ Êm cña gia ®×nh em. N¬i Êy em ®­îc yªu th­¬ng, che chë trong vßng tay cña bµ vµ bè mÑ. Dï ®i ®©u xa em còng muèn nhanh chãng ®­îc trë vÒ víi ng«i nhµ th©n yªu cña m×nh.
 
§Ò 5:    T¶ mét c¶nh s«ng n­íc
Bµi lµm 1 :
" Quª h­¬ng ai còng cã mét dßng s«ng bªn nhµ. Con s«ng quª g¾n bã víi tuæi th¬ ®êi t«i… " . §ã lµ lêi mét bµi h¸t rÊt hay. ®óng vËy quª h­¬ng em còng cã mét dßng s«ng hiÒn hoµ vµ th¬ méng. Mçi khi nh¾c ®Õn con s«ng quª h­¬ng, lßng em l¹i xèn xang mét t×nh yªu quª h­¬ng tha thiÕt.
 Con s«ng nh­ mét d¶i lôa tr¾ng mÒm m¹i v¾t qua c¸nh ®ång xanh m­ít lóa khoai råi ch¶y qua lµng em. Dßng s«ng nh­ lÆng ®i tr­íc vÎ ®Ñp cña xãm lµng. nã trÇm ng©m ph¶n chiÕu nh÷ng hµng tre ®æ bãng m¸t r­îi xuèng ®«i bê.
 Nh÷ng buæi tr­a hÌ n¾ng ®æ xuèng mÆt s«ng lÊp lo¸. Dßng s«ng lóc ®ã nh­ mét tÊm g­¬ng dµi ph¼ng lÆng soi bãng m©y trêi. Trªn mÆt s«ng, mét vµi chiÕc thuyÒn l¸ tre tÝ hon bång bÒnh tr«i ®i m·i theo dßng n­íc trong xanh. ThØnh tho¶ng l¹i cã mét chó bãi c¸ l«ng xanh biÕc  hay mét chó cß tr¾ng nh­ v«i ®Ëu trªn cµnh tre, m¾t lim dim ng¾m bãng m×nh d­íi n­íc. Cã nh÷ng tr­a, lò trÎ chóng t«i rñ nhau ra s«ng t¾m. Chóng t«i b¬i léi, quÉy tßm tâm lµm n­íc b¾n tung toÐ khiÕn lò chim còng ph¶i th¶ng thèt giËt m×nh, vç c¸nh bay ®i.
 S«ng nh­ ng­êi mÑ hiÒn «m Êp, vuèt ve nh÷ng ®øa trÎ chóng t«i. S«ng cßn nh­ ng­êi b¹n t©m t×nh cña t«i. Mçi buæi chiÒu khi hoµng h«n bu«ng xuèng mÆt s«ng l¹i nhuèm mµu hång rùc. §©y ®ã,  d­íi lßng s«ng l¹i väng lªn tiÕng gâ lanh canh cña b¸c thuyÒn chµi ®¸nh c¸ lµm rén r· c¶ mét khóc s«ng.
 Buæi tèi, khi «ng tr¨ng trßn v¾t ngang qua ngän tre,soi bãng xuèng mÆt s«ng lÊp l¸nh. MÆt s«ng l¹i lung linh nh­ ®­îc d¸t vµng, d¸t b¹c.ThËt lµ ®Ñp!
 Con s«ng quª h­¬ng tõ bao ®êi nay g¾n bã víi mçi ng­êi d©n quª em. S«ng mang dßng n­íc ngät lµnh lµm xanh m¸t nh÷ng ruéng lóa, hµng c©y vµ lµm cho quª h­¬ng em thªm giµu ®Ñp. Em mong ­íc con s«ng quª em vÉn m·i gi÷ ®­îc vÎ ®Ñp nh­ ngµy nµo. §Ó sau nµy, khi  em lín lªn, h×nh ¶nh con s«ng quª yªu dÊu, ®Ñp ®Ï cßn in  m·i trong t©m trÝ em.
                                           
Bµi lµm 2 :
  Tuæi th¬ cña em g¾n liÒn víi nh÷ng c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng. §ã lµ nh÷ng c¸nh ®ång lóa th¼ng c¸nh cß bay hay con ®­êng quen thuéc in dÊu ch©n quen…. nh­ng gÇn gòi vµ th©n thiÕt nhÊt vÉn lµ dßng s«ng nhá ®Çy ¾p tiÕng c­êi cña bän trÎ chóng em mçi buæi chiÒu hÌ.
Con s«ng lµ mét nh¸nh cña s«ng Hång. Nã ch¶y qua bao nhiªu xãm lµng, qua nh÷ng c¸nh ®ång xanh m­ít  lóa khoai råi ch¶y qua lµng em. Con s«ng nh­ lÆng ®i tr­íc vÎ ®Ñp cña xãm lµng. Nã trÇm ng©m ph¶n chiÕu nh÷ng hµng tre  ®á bãng m¸t r­îi xuèng ®«i bê.
Buæi s¸ng dßng s«ng nh­ mét d¶i lôa ®µo th­ít tha. Tr­a vÒ, n¾ng ®æ xuèng lµm mÆt s«ng lÊp lo¸ng mét mµu n¾ng chãi chang. Trªn nh÷ng cµnh tre bªn bê, mét g· bãi c¸ l«ng xanh biÕc hay mét mét chó cß l«ng tr¾ng nh­ v«i ®ang lim dim ng¾m bãng m×nh d­íi n­íc. ChiÒu chiÒu, bän trÎ chóng em rñ nhau ra s«ng t¾m. Chóng em ®ïa nghÞch vÉy vïng lµm n­íc b¾n tung toÐ. PhÝa cuèi s«ng väng lªn tiÕng gâ lanh canh cña b¸c  thuyÒn chµi ®¸nh c¸  lµm rén r· c¶ khóc s«ng. Buæi tèi, «ng tr¨ng trßn vµnh v¹nh nh« lªn khái rÆng tre in bãng xuèng mÆt s«ng  th× dßng s«ng trë thµnh mét ®­êng tr¨ng lung linh d¸t vµng. Mçi khi häc bµi xong, em vµ c¸c b¹n rñ nhau ra bê s«ng hãng m¸t. Ngåi trªn bê s«ng ng¾m c¶nh vµ h­ëng nh÷ng lµn giã m¸t r­îi tõ s«ng ®­a lªn, lßng em th¶nh th¬i, s¶ng kho¸i ®Õn v« cïng.
Em yªu dßng s«ng  nh­  yªu ng­êi mÑ hiÒn. Sau nµy dï thêi gian cã lµm phai mê nh÷ng kØ niÖm  thêi th¬ Êu nh­ng h×nh ¶nh dßng s«ng quª h­¬ng m·i m·i in s©u trong t©m trÝ em.
 
§Ò 4 :             T¶ mét c¬n m­a
Bµi lµm 1 :
 MÊy h«m nay trêi n¾ng nh­ ®æ löa. C©y cèi nh­ muèn kh« l¹i v× n¾ng. Ch¼ng ai muèn lã mÆt ra khái nhµ. Bµ em võa phe phÈy qu¹t võa nãi : " Cã lÏ trêi s¾p m­a to ®©y!"
Qu¶ ®óng nh­ vËy! Qu¸ tr­a, trêi bçng næi c¬n d«ng. Nh÷ng ®¸m m©y ®en ïn ïn kÐo ®Õn che phñ bÇu trêi.Giã thæi tèc c¸t trªn ®­êng bôi mï, cµng lóc giã cµng m¹nh, mÆc søc ®iªn ®¶o trªn c¸c cµnh c©y. C¸c b¸c n«ng d©n hèi h¶ trë vÒ nhµ.
Mét lóc sau, m­a ®· xuèng. Lóc ®Çu míi chØ lép ®ép r¬i trªn m¸i nhµ. Nh÷ng giät n­íc l¨n xuèng m¸i phªn nøa råi µo aß ®æ xuèng. D­êng nh­ mäi ng­êi kh«ng thÓ t­ëng r»ng m­a l¹i ®Õn nhanh nh­ thÕ. Mäi ho¹t ®éng nh­ ngõng l¹i. Ngoµi ®­êng, bãng ng­êi th­a thít dÇn. Trong s©n, chÞ gµ m¸i cuèng quýt dÉn ®µn con t×m chç tró. M­a µo ¹t .M­a xèi x¶ nh­ cho bâ nh÷ng ngµy nãng nùc. Ai ai còng vui mõng. KhÝ nãng ®· bÞ xua tan, giã mang mïi cña ®Êt, cña c©y cá, hoa l¸ bay kh¾p kh«ng gian.
M­a rµo rµo nh­  trót n­íc xuèng s©n g¹ch, ®en ngßm. N­íc cuån cuén dån vµo c¸c cèng r·nh. Nh÷ng h¹t m­a to vµ nÆng ®Ëp bïng bïng vµo lßng l¸ chuèi. Tõng chïm sÊm rÒn vang. Nh÷ng tia chíp s¸ng loÐ r¹ch ngang bÇu trêi ®en thÉm. Trong nhµ bçng tèi sÇm l¹i, mét mïi nång nång ngai ng¸i  cña nh÷ng trËn m­a ®Çu mïa lan to¶ .
Mét l¸t sau, m­a nhá dÇn råi t¹nh h¼n. BÇu trêi quang ®·ng nh­ võa ®­îc giéi röa. ¸nh n¾ng chan hoµ xuèng mÆt ®Êt. ChÞ gµ m¸i m¬ dÉn ®µn  con ®i kiÕm måi. Trªn c¸c cµnh c©y, chim hãt lÝu lo. Trong v­ên, c©y cèi t­¬i t¾n h¼n lªn.
Ngoµi ngâ, tiÕng ch©n ng­êi léi b× bâm. Ai còng vui vÎ ra khái nhµ hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh. Trªn c¸nh  ®ång l¹i rén r· tiÕng c­êi, tiÕng nãi chuyÖn r«m r¶.
§Ò 5 : T¶ mét ®ªm tr¨ng ®Ñp.
Bµi lµm  :
 Mét n¨m cã bèn mïa, mïa nµo còng cã nh÷ng ®ªm tr¨ng ®Ñp. ThÕ nh­ng em vÉn thÝch nhÊt lµ ®ªm tr¨ng r»m vµo mïa h¹.
 «ng mÆt trêi ®á èi nh­ mét qu¶ cÇu löa khæng lå ®· tõ tõ khuÊt h¼n phÝa xa. Trong xãm, mäi nhµ ®· lªn ®Ìn tõ lóc nµo. BÇu trêi trong v¾t, ®en thÉm l¹i nh­ kho¸c tÊm ¸o nhung ®en trªn cã ®Ýnh nh÷ng ng«i sao lÊp l¸nh Sau luü tre lµng, mÆt tr¨ng trßn vµnh v¹nh nh« lªn, to¶ ¸nh s¸ng vµng dÞu lªn nh÷ng ngän tre. Hµng tr¨m ng«i sao s¸ng long lanh, lóc Èn lóc hiÖn t¹o cho bÇu trêi mét vÎ ®Ñp huyÒn ¶o.
 Mét lóc sau,  tr¨ng ®· gèi ®Çu lªn rÆng c©y phÝa xa ®Ó råi sau ®ã lÊp lã trªn ngän tre giµ. Lóc nµy tr¨ng ®· lªn cao, to¶ ¸nh s¸ng ªm dÞu len lái vµo kh¾p c¸c ®­êng lµng, ngâ xãm. ¸nh tr¨ng phÕt nhÑ lªn c¸c m¸i nhµ, chiÕu nh÷ng tia s¸ng li ti qua c¸c kÏ l¸, soi xuèng mÆt ®­êng nh­ mu«n vµn h¹t ngäc nhá. Em vµ c¸c b¹n rñ nhau ra s«ng hãng m¸t, ng¾m tr¨ng. Chóng em ®i ®Õn ®©u, tr¨ng ®i theo ®Õn ®ã
nh­ muèn cïng ®i ch¬i víi chóng em. Ngoµi bê s«ng, giã lång léng thæi vµo m¸t r­îi. Dßng s«ng ven lµng ®­îc ¸nh tr¨ng soi s¸ng gîn sãng l¨n t¨n, mÆt s«ng ãng ¸nh  lung linh nh­  d¸t vµng.
 Mäi ng­êi trong xãm em  ®Òu tô tËp  ë s©n nhµ ®Ó ng¾m tr¨ng. TrÎ em n« ®ïa ch¹y nh¶y c­êi nãi vui vÎ. Nh÷ng chó chã còng ra s©n hãng m¸t , thØnh tho¶ng l¹i ngã ra ®­êng, cÊt tiÕng sña vu v¬. Ngoµi ®ång quang c¶nh thËt v¾ng lÆng. N­íc ch¶y rãc r¸ch trong c¸c r·nh, m­¬ng n­íc. Hµng tr¨m anh ®om ®ãm víi nh÷ng chiÕc ®Ìn lång bÐ xÝu to¶ ¸nh s¸ng nhÊp nh¸y thËt ®Ñp. §ã ®©y cã tiÕng c«n trïng kªu ra r¶. Cá c©y th× thÇm trß chuyÖn víi nhau . Trêi cµng vÒ khuya, quang c¶nh cµng yªn ¾ng, tÜnh mÞch h¬n. V¹n vËt say s­a ch×m vµo trong giÊc ngñ ªm ®Òm. ¸nh tr¨ng d×u dÞu  cïng h¬i s­¬ng nh­ ®ang ru ngñ mu«n loµi. ChØ cßn c«n trïng vÉn cÊt tiÕng ra r¶ cho khóc nh¹c mu«n thuë vÒ ®ªm. C¶nh ®ªm tr¨ng r»m mïa h¹ thËt ®Ñp.
 Gi÷a ®ång quª, ng¾m c¶nh mét ®ªm tr¨ng ®Ñp nh­ vËy, em c¶m thÊy yªu thiªn nhiªn, c¶nh vËt quª quª h­¬ng h¬n. Em sÏ cè g¾ng häc giái ®Ó sau nµy lín lªn x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng giµu ®Ñp.
 
§Ò 6:  T¶  mét ngµy míi b¾t ®Çu ë quª em
Bµi lµm
 NghØ hÌ võa qua, em ®­îc vÒ quª ngo¹i vµ th­ëng thøc mét buæi b×nh minh rùc rì trªn quª h­¬ng yªu dÊu . Buæi sím h«m Êy thËt lµ ®Ñp!
 Trêi võa sím nh­ng em ®· thøc dËy ®i d¹o quanh lµng. TiÕng gµ g¸y r©m ran kh¾p xãm. Khi trêi m¸t mÎ, kh«ng gian tho¸ng ®·ng. Mét lµn  giã tho¶ng qua lµm xao ®éng cµnh l¸ ®Ó lé ra nh÷ng h¹t s­¬ng sím long lanh. BÇu trêi cao, réng mªnh m«ng, ®©y ®ã  mét vµi ®¸m m©y tr¾ng l÷ng lê tr«i. Tõ c¸c m¸i bÕp, nh÷ng lµn khãi nghi ngót bay lªn hoµ quyÖn víi s­¬ng sím t¹o thµnh nh÷ng d¶i lôa mÒm uèn l­în trªn bÇu trêi. Ngoµi ®ång nh÷ng b«ng lóa ng¶ ®Çu vµo nhau th× thÇm trß chuyÖn. Nh×n tõ xa, c¸nh ®ång tr«ng nh­ mét tÊm th¶m mµu xanh pha vµng tr¶i réng mªnh m«ng. §©y ®ã trªn c¸nh ®ång l¸c ®¸c mét vµi b¸c n«ng d©n ra th¨m ruéng. Tõ c¸c ngâ xãm, trªn ®­êng lµng, c¸c bµ c¸c chÞ g¸nh nh÷ng g¸nh hµng, rau t­¬i su hµo, c¶i b¾p … mang ra chî b¸n. C¸c em bÐ xóng xÝnh  trong nh÷ng bé quÇn ¸o sÆc sì lon ton theo mÑ ra chî. Nh÷ng chó lîn eng Ðc ®ßi ¨n,  nh÷ng chó kªu ¨ng ¼ng, mäi ng­êi ý íi gäi nhau ®i lµm. §»ng ®«ng, mÆt trêi trßn xoe, öng hång ®ang tõ tõ nh« lªn sau bôi tre, chiÕu nh÷ng tia n¾ng Êm ¸p xuèng mÆt ®Êt, xua tan mµn s­¬ng sím, nhuém vµng nh÷ng b«ng lóa lµm c¶ xãm lµng nh­ s¸ng bõng lªn gi÷a ¸nh b×nh minh. BÇu trêi lóc nµy nh­ trong vµ  s¸ng h¬n, m©y tr¾ng hiÒn hoµ, tõng ®µn chim bay l­în thËt lµ ®Ñp. Trªn c¸c cµnh c©y, nh÷ng chó chim hãt lÝu lo chµo ngµy míi. Ngoµi ®­êng, xe cé ®i l¹i n­êm n­îp, c¸c b¹n häc sinh vui vÎ ®Õn tr­êng. TÊt c¶ c¸c mµu s¾c, c¶nh vËt, ©m thanh ®ã nh­ hoµ quÖn víi nhau t¹o nªn phong c¶nh lµng quª thËt trï phó , t­¬i vui.
  Em rÊt yªu quª h­¬ng em- mét lµng quª thanh b×nh vµ trï phó. Em tù nhñ sÏ cè g¾ng häc thËt giái ®Ó mai sau x©y dùng quª h­¬ng ngµy cµng t­¬i ®Ñp Êm no h¬n .
1

 


Nguồn:Toàn Lương Đức

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Một số bài văn tả cảnh - lớp 5
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngBodevantacanh.doc[0.05 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
flgkuq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-07-05 15:07:35
Loại file
doc
Dung lượng
0.05 M
Trang
1
Lần tải
283
Lần xem
7
giáo án điện tử Một số bài văn tả cảnh - lớp 5

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan