MỘT SỐ GIẢI PHÁP GIÚP HỌC SINH PHÂN BIỆT VÀ LẬP CÔNG THỨC - mot so giai phap giup hoc sinh phan biet va lap cong thuc doc

  • 27/02/2011 09:32:45
  • 0 lượt xem
  • 0 bình luận

  • Ít hơn 1 phút để đọc

Giới thiệu

Thông tin tài liệu

Loại file: doc , dung lượng : 0.12 M, số trang : 1 ,tên mot so giai phap giup hoc sinh phan biet va lap cong thuc doc

Chi tiết

 


GIAÛI PHAÙP HÖÕU ÍCH

 

“MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP GIUÙP HOÏC SINH PHAÂN BIEÄT VAØ LAÄP COÂNG THÖÙC

CUÛA CAÙC LOAÏI HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔ”

A. MÔÛ ÑAÀU:

I.LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI :

 

 Như chúng ta đã biết Hoá học là bộ môn khoa học tự nhiên, vừa là khoa học thực nghiệm. Nghĩa là đề học tốt bộ môn hoá học sinh phải có kiến thức tư duy, biết suy luận logic dựa trên nền tảng kiến thức được tích luỹ qua suốt một quá trình lâu dài. Bài học hoá học thoạt nhìn rất khô khan, toàn là những con số hay công thức hoá học, những phương trình rối rắm, nhưng nếu người thầy linh hoạt, biết vận dụng và có lòng yêu nghề thì ta rất có thể biến những giờ học khô khan đó thành những trò chơi mà hiệu quả tác động đến sự hứng thú học tập của học sinh là rất lớn.

 

Trong quá trình dạy học, để đạt được hiệu quả cao, học sinh nắm được nội dung kiến thức trọng tâm của bài, rèn được kĩ năng viết phương trình hoá học, giải được các dạng toán hoá học, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố  như: công tác tổ chức, điều khiển tiết học, gây hứng thú học tập cho học sinh giúp học sinh học tập tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức. Trong đo, việc phân biệt và lập được công thức của các loại hợp chất  vô cơ là một yếu tố rất quan trọng  giúp học sinh học tập tốt hơn.Đó là lí do tôi chọn đề tài này .

 

II. ÑOÁI TÖÔÏNG:

Trong giaûi phaùp naøy toâi chæ giôùi haïn nghieân cöùu khaâu “phaân bieät vaø laäp coâng thöùc cuûa caùc loaïi hôïp chaát voâ cô” trong boä moân hoaù hoïc 9 ôû tröôøng trung hoïc cô sôû.

 

III.PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU :

1.Veà quy moâ :

Vì thôøi gian ñeå hoïc sinh reøn kó naêng phaân bieät vaø laäp coâng thöùc hoaù hoïc cuûa hoïc sinh ôû tieát hoïc raát ít, bôûi vaäy  toâi chæ xem xeùt moät soá giaûi phaùp ngaén goïn giuùp hoïc sinh phaân bieät vaø laäp coâng thöùc cuûa caùc hôp chaát voâ cô moät caùch nhanh nhaát .

2.Veà khoâng gian :

Vôùi ñaëc tröng cuûa moät tröôøng daân laäp ñaàu vaøo cuûa hoïc sinh yeáu, trang thieát bò daïy hoïc coøn thieáu thoán, ñaëc bieät laø caùc thieát bò daïy hoïc  hieän ñaïi, chöa coù phoøng boä moân cho hoïc sinh thöïc haønh, vì  vaäy  toâi thöû nghieân cöùu vaø aùp duïng ôû phaïm vi trong tröôøng ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa noù .

3.Veà thôøi gian :

 1


GIAÛI PHAÙP HÖÕU ÍCH

 

“MOÄT SOÁ GIAÛI PHAÙP GIUÙP HOÏC SINH PHAÂN BIEÄT VAØ LAÄP COÂNG THÖÙC

CUÛA CAÙC LOAÏI HÔÏP CHAÁT VOÂ CÔ”

A. MÔÛ ÑAÀU:

I.LÍ DO CHOÏN ÑEÀ TAØI :

 

 Như chúng ta đã biết Hoá học là bộ môn khoa học tự nhiên, vừa là khoa học thực nghiệm. Nghĩa là đề học tốt bộ môn hoá học sinh phải có kiến thức tư duy, biết suy luận logic dựa trên nền tảng kiến thức được tích luỹ qua suốt một quá trình lâu dài. Bài học hoá học thoạt nhìn rất khô khan, toàn là những con số hay công thức hoá học, những phương trình rối rắm, nhưng nếu người thầy linh hoạt, biết vận dụng và có lòng yêu nghề thì ta rất có thể biến những giờ học khô khan đó thành những trò chơi mà hiệu quả tác động đến sự hứng thú học tập của học sinh là rất lớn.

 

Trong quá trình dạy học, để đạt được hiệu quả cao, học sinh nắm được nội dung kiến thức trọng tâm của bài, rèn được kĩ năng viết phương trình hoá học, giải được các dạng toán hoá học, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố  như: công tác tổ chức, điều khiển tiết học, gây hứng thú học tập cho học sinh giúp học sinh học tập tích cực chủ động lĩnh hội kiến thức. Trong đo, việc phân biệt và lập được công thức của các loại hợp chất  vô cơ là một yếu tố rất quan trọng  giúp học sinh học tập tốt hơn.Đó là lí do tôi chọn đề tài này .

 

II. ÑOÁI TÖÔÏNG:

Trong giaûi phaùp naøy toâi chæ giôùi haïn nghieân cöùu khaâu “phaân bieät vaø laäp coâng thöùc cuûa caùc loaïi hôïp chaát voâ cô” trong boä moân hoaù hoïc 9 ôû tröôøng trung hoïc cô sôû.

 

III.PHAÏM VI NGHIEÂN CÖÙU :

1.Veà quy moâ :

Vì thôøi gian ñeå hoïc sinh reøn kó naêng phaân bieät vaø laäp coâng thöùc hoaù hoïc cuûa hoïc sinh ôû tieát hoïc raát ít, bôûi vaäy  toâi chæ xem xeùt moät soá giaûi phaùp ngaén goïn giuùp hoïc sinh phaân bieät vaø laäp coâng thöùc cuûa caùc hôp chaát voâ cô moät caùch nhanh nhaát .

2.Veà khoâng gian :

Vôùi ñaëc tröng cuûa moät tröôøng daân laäp ñaàu vaøo cuûa hoïc sinh yeáu, trang thieát bò daïy hoïc coøn thieáu thoán, ñaëc bieät laø caùc thieát bò daïy hoïc  hieän ñaïi, chöa coù phoøng boä moân cho hoïc sinh thöïc haønh, vì  vaäy  toâi thöû nghieân cöùu vaø aùp duïng ôû phaïm vi trong tröôøng ñeå ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa noù .

3.Veà thôøi gian :

 1


Toâi  nghieân cöùu vaán ñeà naøy vaøo ñaàu naêm hoïc 2009 -2010 , thöïc hieän chuû tröông  :”Noùi khoâng vôùi tieâu cöïc trong thi cöû vaø beänh thaønh tích trong giaùo duïc”, “khoâng ngoài nhaàm lôùp”, “khoâng vi phaïm ñaïo ñöùc nhaø giaùo”.

 

IV. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU :

Nhö ñaõ neâu ôû treân, toâi nghieân cöùu vaán ñeà naøy vôùi mong muoán phaàn naøo giuùp hoïc sinh phaân bieät vaø laäp coâng thöùc cuûa caùc loaïi hôïp chaát voâ cô, töø ñoù giuùp hoïc sinh reøn luyeän kó naêng giaûi caùc daïng toaùn hoaù hoïc, nhaèm naâng cao chaát löôïng hieäu quaû moân hoïc, gaây höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh.

 

B. NOÄI DUNG .

1.Cô sôû lí luaän vaø thöïc tieãn :

 T năm 2001 – 2002 đến nay, ngành giáo dục trong cả nước đã tién hành thay sách giáo khoa. Việc thay đổi chương trình sách giáo khoa thật sự là một cuộc cách mạng trong giáo dục. Bộ Giáo Dục – Đào tạo và các trường đã giành những điều kiện tốt nhất để phục vụ cho việc dạy và học sách giáo khoa mới. Phong trào đổi mới phương pháp dạy và học dấy lên khá sôi nổi trong đội ngũ giáo viên các nhà trường. Đổi mới chương trình sách giáo khoa mà mấu chốt là đổi mới phương pháp giảng dạy đã được quán triệt trong phần biên soạn sách giáo khoa. Phương pháp làm việc của của thầy và trò đã tạo nên không khí thi đua tìm tòi, định hình phương pháp dạy và học mới. Nhiệm vụ này đã đặt ra cho người giáo viên bên cạnh việc bồi dưỡng kiến thức chuyên môn còn phải cải tiến phương pháp dạy học nâng cao chất lượng giáo dục để đáp ứng yêu cầu của tình  hình mới.

Đặc trưng của bộ môn Hoá học là khoa học thực nghiệm và lí thuyết, nhiều nội dung có tính chất trừu tượng cao. Để học tốt bộ môn Hoá học học sinh cần nắm vững các khái niệm, định luật, định nghĩa, vận dụng các kiến thức cơ bản một cách linh hoạt, sáng tạo. Bên cạnh đó để giải được các bài toán Hoá học sinh cần có kĩ năng tính toán ( cộng, trừ, nhân, chia: số tự nhiên, phân số), phương pháp suy luận logic….

Caùc hôïp chaát voâ cô ban ñaàu ñoùng vai troø raát quan troïng  trong vieäc giuùp hoïc sinh hình thaønh caùc khaùi nieäm hoùa hoïc vaø tieáp thu caùc kieán thöùc hoùa hoïc veà sau. Vieäc phaân bieät ñöôïc caùc hôïp chaát voâ cô laø raát quan troïng, giuùp caùc em vieát ñöôïc coâng thöùc hoùa hoïc moät caùch chính xaùc, vieát ñöôïc phöông trình hoaù hoïc, naém vöõng ñöôïc caùc hôïp chaát voâ cô töø ñoù coù theå nhaän bieát  ñöôïc chuùng. Töø ñoù gaây höùng thuù hoïc taäp cho hoïc sinh, giuùp naâng cao chaát löôïng boä moân.

2.Thöïc traïng cuûa vaán ñeà nghieân cöùu:

a. Cô sôû vaät chaát

Hieän nay tröôøng ta coù ñuû caùc loaïi hôïp chaát voâ cô, coù ñuû duïng cuï thí nghieäm, ñoà duøng tranh aûønh ñeå daïy phaàn hoùa voâ cô cho hoïc sinh. Tuy nhieân do thieáu phoøng boä moân neân phaàn lôùn thí nghieäm  chæ ñöôïc thöïc hieän ôû möùc ñoä bieåu dieãn laø chính neân neân hoïc sinh chöa coù ñieàu kieän thöïc haønh, daãn ñeán vieäc phaân bieät hôïp chaát voâ cô cuûa hoïc sinh coøn haïn cheá .

 1


b. Ñoái vôùi hoïc sinh

+ Ña soáÛ hoïc sinh lôùp 9, ñaëc bieät laø hoïc sinh yeáu coøn nhaàm laãn giöõa axít, bazô vaø muoái

+ Nhaàm giöõa oxít axít vaø oxít bazô

+ Nhaàm giöõa axít coù oxi vaø bazô vì chuùng ñeàu coù nguyeân toá oxi trong thaønh phaàn  hôïp chaát, nhaàm giöõa muoái vaø bazô.

+ Nhaàm giöõa vieäc nhaän bieát axít, bazô vaø muoái  nhö : bazô laøm quyø tím hoùa ñoû, axít laøm quyø tím hoùa xanh hay coù em thì nhaàm laãn cho raèng bazô khoâng laøm ñoåi maøu quyø tím, muoái laøm quyø tím hoùa xanh ……….

-Kó naêng laäp coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô cuûa caùc em coøn yeáu

c. Ñoái vôùi giaùo vieân:

+ Giaùo vieân coøn ít kinh nghieäm, chöa naém baét phaân loaïi hoïc sinh, phaân loaïi baøi taäp moät caùch cuï theå.

+ Khi leân lôùp chöa ñöa ra cho hoïc sinh ñöôïc phöông phaùp chung ñeå phaân bieät ra ñöôïc caùc hôïp chaát voâ cô döïa vaøo coâng thöùc hoùa hoïc .

+ Chöa daønh nhieàu thôøi gian  ñaàu tö cho vieäc phaân bieät vaø laäp coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô

+ Soá löôïng tieát luyeän taäp ñeå reøn kó naêng phaân bieät vaø vieát coâng thöùc cuûa hôïp chaát voâ cô cho hoïc sinh coøn  ít

+ Thôøi gian kieåm tra baøi cuõ, thôøi gian trong 1 tieát hoïc khoâng ñuû ñeå coù theå khaéc saâu khaùi nieäm hôïp chaát voâ cô vaø reøn cho hoïc sinh caùch vieát coâng thöùcvaø phaân bieät caùc hôïp chaát voâ cô 

-Qua thöïc teá ôû tröôøng toâi thaáy vieäc giuùp hoïc sinh phaân bieät vaø laäp ñöôïc coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô laø raát quan troïng ñeå giuùp hoïc sinh, ñaëc bieät laø hoïc sinh yeâu hoïc toát hôn vaø naâng cao hieäu quaû giaùo duïc .

 

3.  SỐ LIỆU VÀ THỰC TRẠNG:

1. Kết quả khảo sát trước khi hướng dẫn học sinh phân biệt và lập công thức của các loại hợp chất vô cơ năm học 2008 - 2009

 

Lớp

 

Sĩ số

 

điểm trên 5

điểm 9 - 10

điểm  dưới 5

điểm  1 - 2

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

SL

Tỷ lệ

8

20

8

40%

1

5%

12

60%

4

20%

 

2. Nguyên nhân chính khi có kết quả thấp như trên:

Moät soá hoïc sinh:

 1


Thöôøng xuyeân khoâng hoïc baøi ôû nhaø, khoâng laøm baøi taäp veà nhaø theo yeâu caàu cuûa giaùo vieân.

Khoâng thöïc hieän caùc yeâu caàu cuûa giaùo vieân veà chuaån bò baøi ôû nhaø nhö: Khoâng laøm laïi caùc baøi taäp cuûa SGK,  khoâng traû lôøi caùc caâu hoûi SGK, khoâng chuaån bò baøi môùi (thaäm chí  ngay caû khi giaùo vieân chæ yeâu caàu caùc em ñoïc saùch tröôùc ôû nhaø).

Thieáu ñoà duøng hoïc taäp, khoâng chuaån bò duïng cuï ñoà duøng hoïc taäp theo yeâu caàu cuûa giáo viên, vôû nhaùp….

Chöa coù söï quan taâm ñuùng möùc cuûa phuï huynh hoïc sinh.

            Thiếu töï tin trong hoïc taäp 

            Do tư duy của học sinh còn hạn chế nên khả năng tiếp thu bài còn chậm, lúng túng từ đó không nắm chắc các kiến thức, kĩ năng cơ bản do đó khó mà một bài toán hóa học .

 

C. GIAÛI PHAÙP VAØ KEÁT QUAÛ ÑAÏT ÑÖÔÏC

I.GIAÛI PHAÙP

- Qua thöïc teá giaûng daïy boä moân hoa hoïcù ôû tröôøng. Toâi ruùt ra ñöôïc  moät soá giaûi phaùp giuùp hoïc sinh “phaân bieät vaø laäp coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô” 

- Ñaõ coù hieäu quaû böùôc ñaàu ñaõ giuùp hoïc sinh naâng cao ñöôïc keát quaû hoïc taâp .

Sau ñaây laø moät soá giaûi phaùp :

1. Moät soá giaûi phaùp :

1.1. Qua moät tieát hoïc lí thuyeát :

  *  Ñoái vôùi giaùo vieân :

 - Chuaån bò giaùo aùn, heä thoáng kieán thöùc, dung cuï hoïc taäp  moät caùch ñaày ñuû, saùng taïo ñeå truyeàn ñaït cho hoïc sinh  moät caùch deã hieåu nhaát.

 - Phaân loaïi hoïc sinh theo töøng ñoái töôïng : Gioûi, Khaù, TB, Yeáu, Keùm ñeå trong tieát daïy baùm saùt töøng ñoái töôïng hoïc sinh: caâu hoûi deã daønh cho hoïc sinh  TB, yeáu, keùm. Caâu hoûi khoù daønh cho HS khaù, gioûi nhaèm taïo cho caùc em höùng thuù hoïc taäp.

   *  Ñoái vôùi hoïc sinh :

    Qua moät tieát hoïc lyù thuyeát :

- Hoïc sinh phaûi naém vöõng khaùi nieäm cuûa caùc hôïp chaát voâ cô

- Bieát caùch laäp coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô

1.2. Qua tieát luyeän taäp :

 1


 - Giaoù vieân phaûi heä thoáng ñöôïc kieán thöùc cho hoïc sinh, phaân loaïi baøi taäp moät caùch cuï theå: baøi taäp khoù chæ yeâu caàu hoïc sinh khaù, gioûi laøm, coøn ñoái vôùi hcoï sinh trung bình trôû xuoáng chæ caàn yeâu caàu laøm caùc baøi taäp deã.

 - Heä thoáng ñöôïc kyõ naêng maø töøng ñoái töôïng hoïc sinh phaûi coù vaø phaûi laøm ñöôïc. 

- Hoïc sinh ñöôïc reøn kó naêng vieát coâng thöùc hoaù hoïc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô döïa vaøo quy taéc hoaù trò, ñoïc ñöôïc teân cuûa caùc loaïi hôïp chaát voâ cô .

 

 

a) Hoïc sinh nhìn vaøo thaønh phaàn coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hôïp chaát maø xaùc ñònh ñöôïc hôïp chaát voâ cô ñaõ hoïc

- Neáu trong CTHH hôïp chaát coù 2 nguyeân toá trong ñoù coù 1 nguyeân toá oxi ñöùng sau Oxít

- Neáu trong CTHH coù nguyeân toá hidroâ ñöùng ñaàu (tröø H2O) Axít

- Neáu trong CTHH coù nhoùm (-OH) ñöùng cuoái  Bazô

- Neáu trong CTHH coù kim loaïi ñöùng ñaàu + goác axít ñöùng sau   Muoái

b) Laäp coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô theo hình chöõ X :

*Daïng toång quaùt :

    

 

A       B                    AyBx                    

Ví duï :

III     II

 

Fe     O                    FeIIOIII                     Fe2O3

  II         III

 

  Ca  (PO4)                     CaIII(PO4)II                           Ca3(PO4)2

 

c) Töø 1 nguyeân töû hay 1 nhoùm nguyeân töû reøn cho hoïc sinh caùch vieát coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô .

 1


VÍ DUÏ 1 : Töø  Ba haõy vieát coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô coù theå ?

 

1.3 Höôùng daãn hoïc sinh caùch töï hoïc ôû nhaø vaø kieåm tra ñaùnh giaù 

 - Giaùo vieân phaûi ñònh höôùng ñöôïc cho hoïc sinh caùch töï  hoïc ôû nhaø: giaùo vieân  cho hoïc sinh heä thoáng baøi taäp theo nhöõng kyõ naêng maø hoïc sinh  yeáu.

      * Ví duï : Hoïc sinh yeáu veà phaân bieät vaø laäp coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hôïp chaát voâ cô vaäy thì giaùo vieân yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø töï laøm nhö sau : giaùo vieân  cho hoïc sinh  khoaûng 20 – 50 baøi taäp veà phaân bieät hôïp chaát voâ cô yeâu caàu hcoï sinh  daønh töø  5 ñeán 7 buoåi ñeå hoaøn thaønh caùc baøi taäp naøy vôùi yù thöùc ñoäc laäp. Töông töï nhö vaäy sau khi hoïc sinh  phaân bieät ñöôïc thì gioùa vieân  cho hoïc sinh khoaûng 20 – 50 baøi taäp veà laäp coâng thöùc hoaù hoïc cuûa hôïp chaát yeâu caàu hoïc sinh töï löïc laøm trong 5 – 7 ngaøy ... Vaø giaùo vieân trong tieát hoïc phaûi ñònh höôùng roõ raøng cho hoïc sinh  caàn phaûi ñaït ñöôïc caùi gì ?

 - Phaûi taêng cöôøng kieåm tra ñaùnh giaù möùc ñoä vaän duïng cuûa hoïc sinh  döôùi nhieàu hình thöùc: Kieåm tra vôû baøi taäp, kieåm tra 15’ ...

 - Ñaùnh giaù, nhaän xeùt töøng ñoái töôïng hoïc sinh theo töøng thaùng ñeå hoïc sinh thaáy roõ mình naém ñöôïc tôùi ñaâu.

2. Nhöõng yeâu caàu caàn thieát phaûi thöïc hieän

   * Giaùo vieân caàn phaûi

- Ñeà ra heä thoáng caùc baøi taäp veà phaân bieät caùc hôïp chaát voâ cô .

 1


- Giuùp hoïc sinh phaân bieät hoùa trò cuûa 1 soá kim loaïi ñieån hình döïa vaøo soá nhoùm (-OH) vaø döïa vaøo goác axít maø  noù lieân keát. Hay xaùc ñònh goác axít döïa vaøo soá nguyeân töû hidroâ lieân keát trong hôïp chaát axít .Töø ñoù reøn kó naêng vieát coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô.

   *  Hoïc sinh caàn phaûi :

          Nhôù kí hieäu, hoùa trò vaø ñoïc ñöôïc teân  cuûa 1 soá nguyeân toá vaø nhoùm nguyeân töû ø .

3. Tổ chức thực hiện:  

 

GIAÙO AÙN MINH HOÏA

 

Baøi 37  : AXÍT –BAZÔ – MUOÁI (tt)

B. LUYEÄN TAÄP

A. MUÏC TIEÂU

1. Kieán thöùc:

Cuûng coá kieán thöùc ñaõ hoïc veà ñònh nghóa, coâng thöùc teân goïi, phaân loaïi caùc oxit vaø moái lieân quan giöõa caùc loaïi oxit vôùi axit vaø caùc bazô töông öùng.

2. Kó naêng:

- Kó naêng ñoïc teân caùc hôïp chaát voâ cô khi bieát coâng thöùc hoùa hoïc cuûa hôïp chaát. Vaø ngöôïc laïi: Bieát vieát coâng thöùc hoùa hoïc khi bieát teân hôïp chaát.

- Kó naêng phaân bieät caùc loaïi hôïp chaát voâ cô.

Tieáp tuïc reøn kó naêng tính theo PTHH vaø CTHH.

3. Thaùi ñoä:

Reøn luyeän trí nhôù, tính caån thaän trong laøm baøi taäp.

 

B. PHÖÔNG PHAÙP

Ñaøm thoaïi - Hôïp taùc nhoùm nhoû.

 

C.  CHUAÅN BÒ

- GV : Baûng phuï veà thaønh phaàn teân goïi phaân loaïi muoái (Ñeå troáng cho HS töï  ñieàn).

- HS : Nghieân cöùu baøi môùi.

 

D. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC:

1. OÅn ñònh:       

2. Baøi cuõ:  Cho caùc chaát sau phaân bieät ñaâu laø axit, ñaâu laø bazô döïa theo thaønh phaàn hoùa hoïc. Goïi teân chuùng: NaOH, CuO, HCl, Na2SO4, H2SO4, Ca(OH)2.

3. Baøi môùi: caùc em ñaõ ñöôïc laøm quen vôùi caùc hôïp chaát voâ cô naøo :( oxít,axít ,bazô vaø muoái ) .vaäy laøm theá naøo ñeå phaân bieät vaø laäp ñöôïc coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô ñoù thì baøi hoâm nay seõ giuùp caùc em naém  vöõng hôn .

4. Phaùt trieån baøi :

 

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Noäi dung ghi baûng

Hoaït ñoäng 1: Phaân bieät caùc hôïp chaát voâ cô döïa vaøo khaùi nieäm

-GV treo baûng phuï (baøi taäp 1), yeâu caàu HS laøm vaøo vôû nhaùp (2p)

-Hs laøm baøi taäp vaøo vôû nhaùp

Baøi taäp 1

 1


-Yeâu caàu töøng caù nhaân traû lôøi.

Ñieàn vaøo oâ troáng caùc cuïm töø thích hôïp

 

+ Oxít laø hôïp chaát goàm coù …………………(1)…………………….trong ñoù coù moät nguyeân toá laø ………………(2)……………

+ Axít laø hôïp chaát goàm coù 1 hay nhieàu nguyeân töû ……(3)……………….lieân keát vôùi ………………(4)………………caùc nguyeân töû hidroâ coù theå thay theá baèng caùc ……………(5)………………………………

+Bazô laø hôïp chaát goàm coù  moät …………(6)……………lieân keát vôùi  moät hay nhieàu nhoùm ……(7)….............

+Muoái laø hôïp chaát goàm coù 1 hay nhieàu ……………(8)………….lieân keát vôùi moät hay nhieàu ………(9)…..

 

 

-HS traû lôøi :

 

 

 

(1)  2 nguyeân toá

 

(2) oxi

 

 

(3)hidroâ

(4) goác axít

 

(5) nguyeân töû kim loaïi

 

(6) nguyeân töû kim loaïi

(7) hidroâxit (OH)

 

(8) nguyeân töû kim loaïi

(9) goác axít

Ñieàn vaøo oâ troáng caùc cuïm töø thích hôïp

+ Oxít laø hôïp chaát goàm coù …………………(1)…………………….trong ñoù coù moät nguyeân toá laø ………………(2)……………

+ Axít laø hôïp chaát goàm coù 1 hay nhieàu nguyeân töû ……(3)……………….lieân keát vôùi ………………(4)………………caùc nguyeân töû hidroâ coù theå thay theá baèng caùc ……………(5)………………………………

+ Bazô laø hôïp chaát goàm coù  moät …………(6)……………lieân keát vôùi  moät hay nhieàu nhoùm ……(7)….............

+ Muoái laø hôïp chaát goàm coù 1 hay nhieàu ……………(8)………….lieân keát vôùi moät hay nhieàu ………(9)……………

Hoaït ñoäng 2 : Phaân bieät caùc hôïp chaát voâ cô döïa vaøo thaønh phaàn caáu taïo cuûa chaát

- GV treo baûng phuï baøi taäp 2, phaùt phieáu hoïc taäp coù baøi taäp 2 .

- Baøi taäp 2 : Haõy saép xeáp caùc hôïp chaát sau vaøo caùc coät trong baûng cho phuø hôïp:

Fe2O3, H2SO3,  BaSO4, CO2, Na2CO3, Cu(OH)2, HCl, NaOH, Na2O, BaO, SO2, N2O5

Oxít axít

Oxít bazô

bazô

Axít

Muoái

 

 

 

 

 

- Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm trong (2p )phuùt saép xeáp caùc hôïp chaát vaøo baûng cho phuø hôïp

- Yeâu caàu caùc nhoùm hoaït ñoäng nhoùm chia seû (3 baïn nhoùm naøy di chuyeån ñeán 3 nhoùm khaùc ñeå thaûo luaän chia seû (2p)

- Yeâu caàu HS trình baøy

- GV söûa vaø choát laïi caùch phaân bieät caùc hôïp chaát voâ cô döïa vaøo thaønh phaàn coâng thöùc hoùa hoïc .

- Quan saùt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- HS thaûo luaän theo nhoùm

 

 

- Caùc nhoùm hoaït ñoäng vaø  chia seû

 

 

-HS trình baøy baøi taäp 2

Baøi taäp 2 : Haõy saép xeáp caùc hôïp chaát sau vaøo caùc coät trong baûng cho phuø hôïp:

Fe2O3, H2SO3,  BaSO4, CO2, Na2CO3, Cu(OH)2, HCl, NaOH, Na2O, BaO, SO2, N2O5

Oxít axít

Oxít bazô

bazô

Axít

Muoái

CO2

SO2,

N2O5

 

Fe2O3 Na2O,

BaO

 

Cu(OH)2

NaOH

H2SO3

HCl,

BaSO4 Na2CO3.

 1


Hoaït ñoäng 3:Phaân bieät vaø laäp coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô thoâng qua söï bieán ñoåi chaát

- Phaùt phieáu hoïc taäp 3 :

-Yeâu caàu HS thaûo luaän nhoùm laøm baøi taäp trong phieáu hoïc taäp 3 vaøo baûng nhoùm

Baøi taäp 3: Hoaøn thaønh chuoãi phöông trình phaûn öùng sau :

a.Ba BaOBa(OH)2BaCl2 Ba(NO3)2

 

 

 

b.Al Al2O3 Al2(SO4)3 Al(OH)3Al2O3Al

 

 

 

 

 

 

- Yeâu caàu caùc nhoùm trình baøy .

- GV söûa keát luaän

 

- Treo baûng phuï baøi taäp 4: Cho caùc daõy chaát sau :

a.HCl, H2SO3, H2SO4, H2SO4, H2CO3, H3PO4, H2S, HBr, HNO3.

 

b.SO3, SO2, CO2, N2O5.

 

c. NaOH, LiOH, Fe(OH)2, Ba(OH)2, Cu(OH)2, Al(OH)3

 

d.CaO, MgO, ZnO, FeO.

 

e.Na2SO4, CaCl2, K3PO4, Na2CO3 vaø NaHCO3

cho bieát caùc daõy chaát treân thuoäc loaïi hôïp chaát naøo ?töø ñoù em haõy cho bieát caùc daõy chaátñoù coù ñaëc ñieåm gì ñaëc bieät.

-Gv keát luaän

- HS thaûo luaän nhoùm laøm baøi taäp 3 vaøo baûng nhoùm

 

 

 

 

a)Ba + O2 BaO

BaO + H2O Ba(OH)2

Ba(OH)2 + HCl BaCl2 + H2O

BaCl2 + AgNO3Ba(NO3)2 +

AgCl

b)

Al + O2          To           Al2O3

Al2O3 + H2SO4 Al2(SO4)3 +H2O

Al2(SO4)3 + NaOH Al(OH)3 + Na2SO4

 

Al2O3   ñpnc               Al +O2

- Caùc nhoùm  baùo caùo vaø boå sung .

 

- HS traû lôøi :

 

a)axít vì coù nguyeân töû hidroâ ñöùng ñaàu  lieân keát vôùi goác axít.

 

b oxít axít vì :coù phi kim + oxi

c bazô vì coù nhoùm OH ñöùng sau

 

d oxít bazô vì :coù kim loaïi +oxi

e. muoái vì coù kim loaïi +goác axít

 

Baøi taäp 3 :Cho caùc bieán ñoåi sau :

a.Ba BaOBa(OH)2BaCl2 Ba(NO3)2

b.Al Al2O3 Al2(SO4)3 Al(OH)3Al2O3Al

 

(?) haõy xaùc ñònh coâng thöùc hoùa hoïc cuûa A,B,C,D vaø cho bieát chuùng thuoäc loïa hôïp chaát naøo .?

 

 

 

 

 

 

 

A: Cu(OH)2 bazô

B: Cu(NO2)2 muoái

C: HNO3  axít

D: H2SO4 axít

Baøi 4 :

Hoaït ñoäng 4 :Laäp coâng thöùc cuûa caùc hôïäp chaát voâ cô

- Treo baûng phuï baøi taäp 5 :

 

 

 1


Laäp nhanh coâng thöùc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô sau vaø cho bieát noù thuoäc loaïi hôïp chaát naøo :

a.Na vaø O            B.C vaø O

c.H vaø PO4          D.Ba vaø SO4

- Yeâu caàu töøng hoïc sinh trình baøy

 

 

 

 

-GV  söûa vaø choát laïi caùch laäp coâng thöùc hoùa hoïc cuûa caùc hôïp chaát voâ cô .

 

 

 

 

 

- HS trình baøy

a.Na2Ooxít bazô

b.CO2 oxít axít

c. H3PO4 axít

d.BaSO4 muoái

 

 

4.Höùông daãn  veà nhaø

- HS laøm baøi taäp 4,5 6 /130 SGK

- Laøm baøi 15 /131 Baøi luyeän taäp 7

 

 

 1

Download

Xem thêm
Thông tin phản hồi của bạn
Hủy bỏ