MTXQ

giáo án Lá
  Đánh giá    Viết đánh giá
 33       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
8t0rzq
Danh mục
Thư viện Giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
4/4/2014 12:29:14 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.20 M
Lần xem
1
Lần tải
33
File đã kiểm duyệt an toàn

KẾ HOẠCH NGÀY TUẦN 27 Từ ngày: 18/3 đến 22/3/2013 ------------------***************----------------- Ngày soạn: 22/3/2014 Dạy thứ hai: 24/3/2014 * PTNT ( MTXQ ): Một số con vật nuôi trong gia đình. I.,xem chi tiết và tải về giáo án MTXQ, Giáo Án Lá , Giáo án điện tử MTXQ, doc, 1 trang, 0.20 M, Lá chia sẽ bởi lanh quan thi đã có 33 download

LINK DOWNLOAD

MTXQ.doc[0.20 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

KẾ HOẠCH NGÀY TUẦN 27
Từ ngày: 18/3 đến 22/3/2013
------------------***************-----------------
Ngày soạn: 22/3/2014
Dạy thứ hai: 24/3/2014
* PTNT ( MTXQ ):
Một số con vật nuôi trong gia đình.
I. Mục đích – yêu cầu:
- Trẻ nhận biết, gọi đúng tên 1 số con vật nuôi trong gia đình. Nhận biết được những đặc điểm rõ nét về sinh sản, tiếng kêu, thức ăn…của chúng.
- Biết so sánh những con vật có những đặc điểm tương đồng để tìm ra những điểm giống và khác nhau giữa chúng.
- Giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, khả năng quan sát của trẻ.
- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Tranh vẽ 1 số con vật nuôi trong gia đình: Trâu, bò, lợn, gà, vịt, chó, mèo...
- Một số câu đố về con vật nuôi trong gia đình.
* Đồ dùng của trẻ:
- Lô tô về 1 số con vật nuôi trong gia đình.
III. Tiến hành:
Hoạt động của cô
Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động trò chuyện:
- Cho trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề.
2. Hoạt động học tập:
a. Kể tên:
- Cho trẻ kể tên những con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết.
- Gọi 1 vài trẻ trả lời.
. Quan sát, nhận xét đặc điểm 1 con vật nuôi trong gia đình.
- Cô đọc câu đố:
Con gì mào đỏ
Gáy ò ó o
Sáng sớm tinh mơ
Gọi người thức dậy?
- Đố các biết đó là con gì ?
- Cô dùng thủ thuật tran “Gà trống” lên bảng cho trẻ quan sát và đàm thoại.
- Đây là con gì ?
- Gà trống có những bộ phận gì ?
- Gà mổ thóc bằng cái gì ?
- Gà ăn thức ăn gì ?
- Mỏ gà màu gì? Mỏ gà trống như thế nào?
- Gà đi bằng cái gì? Và có mấy chân.
- Chân gà có gì?
- Vì chân có nhiều móng nhọn nên gà có thể tìm bới thức ăn rất giỏi đấy .
+ Tương tự cô tiếp tục cho trẻ quan sát, nhận xét đặc điểm của con vịt, trâu, lợn, chó, mèo...
- Sau khi trẻ quan sát, nhận xét đặc điểm xong cô chốt lại những đặc điểm rõ nét của từng con vật.
c. So sánh: Gà và vịt
- Gà và vịt giống nhau ở điểm nào ?
- Thế gà và vịt khác nhau ở đặc điểm nào?
- Cô nhấn mạnh lại điểm giống và khác nhau của cả hai con vật.
d. Mở rộng:
- Cho trẻ kể thêm những con vật nuôi khác mà trẻ biết.
- Cô mở rộng thêm.
+ Củng cố: Hỏi trẻ tên bài học
+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ và chăm sóc các con vật nuôi
* Trò chơi 1:
- Trò chơi “Bắt chiếc tiếng kêu của các con vật”.
- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.
- Cho trẻ chơi 4- 5 lần
* Trò chơi 2: “Thi xem ai nhanh”
+ Cách chơi: Cô chia trẻ làm 2 đội chơi. Nhiệm vụ của mỗi đội là gắn tranh lô tô các con vật nuôi trong gia đình lên bảng của đội mình.
+ Luật chơi: Đội nào gắn đúng, nhanh, được nhiều lô tô hơn là thắng cuộc.
- Cô cho trẻ chơi 2-3 lần ( Sau mỗi lần chơi cô động viên, tuyên dương trẻ).
- Cô nhận xét giờ học.

Cả lớp cùng hát.
Chú ý nghe.
Trẻ kể.
Nghe và đoán câu đố.
Gà trống.
Có đầu, mắt, chân, thân đuôi, mỏ...
Mổ thóc bằng mỏ.
Gà ăn thóc, giun...
Má mµu vµng vµ nhän.
Gà có 2 chân.
Chân có nhiều móng nhọn.
Quan sát và nhận xét đặc điểm của con

KẾ HOẠCH NGÀY TUẦN 27

Từ ngày: 18/3 đến 22/3/2013

------------------***************-----------------

Ngày soạn: 22/3/2014

                                                                               Dạy thứ hai: 24/3/2014

* PTNT ( MTXQ ):

Một số con vật nuôi trong gia đình.

I. Mục đích – yêu cầu:

    - Trẻ nhận biết, gọi đúng tên 1 số con vật nuôi trong gia đình. Nhận biết được những đặc điểm rõ nét về sinh sản, tiếng kêu, thức ăn…của chúng.

    - Biết so sánh những con vật có những đặc điểm t­ương ®ång ®Ó t×m ra nh÷ng ®iÓm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a chóng.

- Giúp trẻ phát trin ngôn ng, kh năng quan sát ca tr.

    - Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật nuôi trong gia đình.

II. Chuẩn bị:

  * §å dïng cña c«:

     - Tranh vẽ 1 số con vật nuôi trong gia đình: Trâu, bò, lợn, gà, vịt, chó, mèo...

     - Một số câu đố về con vật nuôi trong gia đình.

  * §å dïng cña trÎ:

     - Lô tô về 1 số con vật nuôi trong gia đình.

 III. Tiến hành:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Ho¹t ®éng trß chuyÖn:

       - Cho trẻ hát bài “Gà trống, mèo con và cún con”.

       - Trò chuyện với trẻ về chủ đề.

2. Ho¹t ®éng häc tËp:

a. KÓ tªn:

      - Cho trẻ kể tên những con vật nuôi trong gia đình mà trẻ biết.

      - Gäi 1 vµi trÎ trả lời.

b. Quan sát, nhận xét đặc điểm 1 con vật nuôi trong gia đình.

      - C« ®äc c©u ®è:

                            Con gì mào đỏ

                            Gáy ò ó o

                            Sáng sm tinh mơ

                            Gi ngư­i thc dy?

- Đố các biết đó là con gì ?

- C« dïng thñ thuËt tran “Gµ trèng” lªn b¶ng cho trÎ quan s¸t vµ ®µm tho¹i.

- §©y lµ con g× ?

- Gà trống có những bộ phận gì ?

       - Gà mổ thóc bằng cái gì ?

- Gµ ¨n thức ăn g× ?

- Mỏ gà màu gì? Mỏ gà trống như­ thế nào?

- Gà đi bằng cái gì? Và có mấy chân.

- Chân gà có gì?

- Vì chân có nhiều móng nhọn nên gà có thể tìm bới thøc ¨n rÊt giái ®Êy .

+ Tư­ơng tự cô tiếp tục cho trẻ quan sát, nhận xét đặc điểm của con vịt, trâu, lợn, chó, mèo...

- Sau khi trẻ quan sát, nhận xét đặc điểm xong cô chốt lại những đặc điểm rõ nét của từng con vật.

c. So s¸nh: Gà và vịt

- Gà và vịt giống nhau ë ®iÓm nµo ?

- Thế gà và vịt khác nhau ở đặc điểm nào?

- Cô nhn mnh li đim ging và khác nhau ca c  hai con vt.

d. Më réng:

       - Cho trẻ kể thêm những con vật nuôi khác mà trẻ biết.

- Cô m rng thêm.

+ Cñng cè: Hái trÎ tªn bµi häc

+ Giáo dục trẻ biết yêu quý, bảo vệ và chăm sóc các con vật nuôi

* Trß ch¬i 1:

- Trò chơi “Bắt chiếc tiếng kêu của các con vật”.

- Cô phổ biến cách chơi, luật chơi.

       - Cho tr chơi 4- 5 ln

* Trß ch¬i 2:Thi xem ai nhanh

  + Cách chơi: Cô chia tr làm 2 đội chơi. Nhim v ca mi đội là gn tranh lô tô các con vt nuôi trong gia đình lên bng ca đội mình.

  + Luật chơi: Đội nào gắn đúng, nhanh, được nhiều lô tô hơn là thắng cuộc.

  - C« cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn ( Sau mçi lÇn ch¬i c« ®éng viªn, tuyªn d­¬ng trÎ).

   - Cô nhận xét giờ học.

 

 

  C¶ líp cïng h¸t.

  Chú ý nghe.

 

  TrÎ kÓ.

 

 

 

 

Nghe vµ ®o¸n c©u ®è.

 

 

 

 

Gµ trèng.

 

 

Có đầu, mắt, chân, thân đuôi, mỏ...

Mổ thóc bằng mỏ.

Gà ăn thóc, giun...

Má mµu vµng vµ nhän.

Gà có 2 chân.

Chân có nhiều móng nhọn.

 

Quan sát và nhận xét đặc điểm của con vịt, trâu, lợn, chó, mèo...

 

 

Trẻ so sánh, nhận xét điểm giống và khác giữa 2 con vật.

 

 

Trẻ kể thêm những con vật mà trẻ biết.

Chú ý nghe.

Trẻ nói tên bài học

 

 

 

Nghe cô phổ biến.

 

Tr chơi vui v.

 

Tr nghe

 

 

 

 

 Tr chơi

 

Tr nghe.

 

 

                               ------------------***************-----------------

    Ngày soạn:22/ 03/ 2014

                                                       Dạy thứ 3: 25/3/2014

* PTTM ( T¹o h×nh ):

Tô màu bức tranh con vịt ( MÉu)

I. Mục đích, yêu cầu:

- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng  tô màu đó học để tô màu bức tranh con vịt.

- Trẻ biết lựa chọn và phân biệt màu sắc.

- Biết cách cầm bút, ngồi đúng tư thế.

- Tô màu mịn, đẹp.

-Trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

- 85 % trẻ đạt yêu cầu.

II. Chuẩn bị:

     * Đồ dùng của cô: Tranh mẫu đã tô màu. Tranh 2 con vịt chưa tô màu. Bót s¸p.                                             

     * Đồ dùng của trẻ: Vë t¹o h×nh, s¸p mµu.

III. Tiến trình thực hiện:

Phương pháp của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động trò chuyện:

 - Cô cho tr h¸t bµi : “Một con vịt” .

- Trò chuyện với trẻ về néi dung bµi h¸tvề chủ đề.

- Giáo dc tr yêu quý nhng con vËt nu«i trong gia ®×nh.

2. Hoạt động học.

 - Giới thiệu bài: Tô màu bức tranh con vịt.

a. Cho trẻ quan sát tranh của cô:

- Cô đưa tranh tô màu một con vịt cho trẻ quan sát :

         + Cô có bức tranh vẽ gì?

         + Có mấy con vịt?

         + Con vịt đang bơi ở đâu?

         + Bố cục bức tranh như thế nào?

         + Con vịt cô tô màu gì?

- C« t« màu t đu trước. n­íc c« t« mµu g×

b. Cô làm mẫu:

- Cô cầm bút bằng tay phải, trước tiên cô dùng bút màu nâu tô con vịt phía trên, cô tô mặt nước màu xanh da trời, Cô tô từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Tô màu ở phía trong của đường viền khung, tô không chờm màu ra ngoài.

c. Trẻ thực hiện:( Trong khi trÎ thùc hiÖn c« bËt nh¹c nhÑ nhµng )

- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi, cách cầm bút để tô màu.

- Cô đến bên trẻ để hướng dẫn thêm cho những trẻ còn lúng túng, khuyến khích trẻ tô màu  hoàn thiện bức tranh, tô màu mịn, đẹp.

d. Nhận xét sản phẩm:

Cô treo bài của cả lớp lên giá treo sản phẩm cho cả lớp quan sát và nhận xét:

   + Cho trẻ iên nhận xét bài của mình và của bạn.

+ Cô nhận xét chung chú ý cả 3 đối tượng, tuyên dương động viên trẻ.

- Cho trẻ thu dọn đồ dùng để vào nơi quy định

 * Cñng cè: Hái trÎ tªn bµi häc ?

 

- Trẻ h¸t hát đúng nhịp

- Lắng nghe cô

 

 

 

 

- Biết tên bài

 

 

-Trẻ quan sát, tr li

 

- Vẽ con vịt

- Có một con vịt

- Vịt đang bơi ở ao

- màu nâu

 

 

- Tr quan sát cô tô màu

 

 

 

 

 

- Trẻ tô màu bức tranh con vịt

 

 

- Trẻ tr­ng bµy.

 

- Trẻ nhận xét

- Tr l¾ng nghe cô nhận xét bài.

 

-Trẻ ttrả lời.

 

 

-------------------***************-----------------

                                                      Ngày sooạn: 24/ 03/ 2014

                                                                   Dạy thứ 4 : 26/3/2014

* PTTM ( ¢m nhac ):

Dạy hát: Gà trống, mèo con và cún con

Nghe h¸t: Gµ g¸y le te

Trò chơi: Tiếng hát ở đâu?

I. Mục đích - yêu cầu:

        - Trẻ hát đ­ược bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”, hiểu nội dung bài hát, hát đúng lời và nhạc bài hát.

   - Trẻ nghe được cô hát bài  “Gà gáy le te”, chú ý nghe cô hát.

 - Giúp trẻ phát triển khả năng ghi nhớ có chủ định

 - Giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

II. Chuẩn bị:

    * Đå dïng cña c«: Tranh vẽ về nội dung bài hát: “Gà trống, mèo con và cún con”, bài “Gà gáy le te”, mũ âm nhạc.

III. Cách tiến hành:

                  Hoạt động của cô

  Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động trò chuyện:

      - Cho cả lớp đọc bài thơ “Đàn gà con”.

      - Trò chuyện với trẻ về chủ đề các con vật nuôi trong gia đình.

2. Hoạt động học tập:

 a. Dạy hát:Gà trống, mèo con và cún con” của nhạc sĩ Thế Vinh.

     - Cô treo tranh vẽ nội dung bài hát cho trẻ quan sát và đàm thoại:

     - Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả:                      

* Cô hát lần 1: Thể hiện nét mặt.

     - Giảng  nội dung bài hát: Bài hát nói về nhà một bạn nhỏ có con gà trống, 1 con mèo con và 1 con chó con. Mỗi con vật đều có nhiệm vụ khác nhau (Gà trống gáy ò ó o gọi mọi người thức dậy đi học, đi làm, mèo con bắt chuột, chó con giữ nhà).

    - Cô hát lần 2 : Thể hiện điệu bộ theo lời bài hát.

    - Cô dạy trẻ hát cïng c« 2 lÇn.

    + Cả lớp hát 3 lần.

    + Từng tổ, nhóm, cá nhân trẻ hát .

    - Cô sửa sai cho trẻ kịp thời.

 * VËn ®éng: tay theo nhịp

    - Cô hát lần 1 kết hợp vỗ tay theo nhịp.

    - Cô vỗ tay theo nhịp vừa làm vừa phân tích.

       + Câu 1: “Nhà em có con gà trống”. Vỗ vào các từ “Em, trống”, mở ra vào các từ “Nhà, có con gà” và cứ tiếp tục vỗ theo nhịp cho đến hết bài.  

- Cô cho cả lớpt vỗ tay cùng cô 2-3 lần.

     - Cho trẻ thực hiện 2-3 lần. (Chú ý động viên sửa sai cho trẻ).

   - Hỏi trẻ tên bài hát, tên nhạc sỹ?

* Củng cố - giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi:

b. Nghe hát: “Gà gáy le te” dân ca Cồng Khao.

    -  Cô giới thiệu tên bài hát, dân ca vùng miền.

    -  Cô hát lần 1: ThÓ hiÖn cö chØ, ®iÖu bé.

    + Trò truyện về nội dung bài hát:

    - Bài hát nói về vào buổi sáng chú gà trống dậy rất sớm gáy le te gọi mọi người thức dậy đi học, đi làm làm nương, rẫy đấy.

     - Cô hát lần 2: Kết hợp múa minh hoạ.

     - Lần 3: Cô và tr cùng hát th hin động tác minh ha.

  - Cô bật đàn cho trẻ nghe lần 3

 - Hi tr tên bài hát, làn điu dân ca.

c.Trß ch¬i: Tiếng hát ở đâu?

    - Cô phổ biến luật chơi - cách chơi:

    - Cô cho 1 trẻ lên đội mũ chóp, mời 1 trẻ khác lên đứng một phía và hát. Trẻ hát song về chỗ ngồi, trẻ bỏ mũ chóp ra và nói phiá bạn vừa hát. Cứ tiếp tục cho trẻ vừa hát lên đội mũ chơi tiếp.

    - Trẻ chơi 3- 4 lần, cô động viên  khuyến  khích trẻ.

 

- Cả lớp cùng đọc.

 - Trß truyÖn cïng c«.

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái.

- Trẻ chú ý nghe.

 

- Trẻ chú ý.

 

 

 

 

 

- TrÎ h¸t.

 

 

 

 

 

- Chú ý lắng nghe và quan sát.

- TrÎ l¾ng nghe c« h¸t vµ vç tay.

 

 - H¸t, vç tay ng cô.

 

 - Nói tên bài hát, tên nhạc sỹ.

 

 

- TrÎ l¾ng nghe c« h¸t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrÎ h¸t, móa cïng c«

 

 

 

 

- TrÎ nghe.

- Trẻ nghe cô hướng dẫn cách chơi.

 

 

 

- Trẻ tham gia trò chơi

                                                    

 

-------------*************---------

Ngày soạn: 25/ 03 /2014

Dạy ngày thứ 5: 27/3/ 2014

* PTNN ( V¨n häc):

Truyện: trống và vịt bầu

I. Mục đích, yêu cầu:

   - Trẻ yêu thích và hiểu nội dung truyện, trả lời được các câu hỏi của cô.

   - LuyÖn cho trÎ kü n¨ng tËp kÓ chuyÖn diÔn c¶m, gióp trÎ ph¸t triÓn ng«n ng÷.

   - Gi¸o dục trẻ biết chú ý lắng nghe lời người khác, không kiêu căng.

 - 80% trẻ hiểu nội dung bài học.

II. Chuẩn bị:

    - Tranh minh ho¹ néi dung c©u chuyÖn.

 III. Cách tiến hành:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Hoạt động trò chuyện:

     - Cho tr hát bài “ Con gà trng” trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát và về chủ đề.

    - Cô giáo dục trẻ biết yêu quý và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

2. Hoạt động học:

   - Giới thiệu truyện: Gà trống và vịt bầu”.

* C« kÓ chuyÖn lÇn 1: KÓ diÔn c¶m.

   - Giảng nội dung: câu chuyện kể về gà trồng và vịt bầu là đôi bạn rất thân, gà trống thì tính tình kiêu căng, vịt bầu thì hiền lành và tốt bụng. Một hôm hai bạn rủ xin phép bố mẹ đi chơi xa, gà trống vì tính tình kiêu căng nên đã gặp nạn, được bác ngỗng nâu và vịt bầu cứu sống.

  + Giảng từ “Kiêu căng”.

   Kiêu căng: có nghĩa là kiêu ngạo một cách lộ liễu trước người khác, khiến người ta khó chịu.

* Cô kể chuyện lần 2: Kết hợp sử dụng tranh minh hoạ.

* Giảng trích dẫn theo tranh kết hợp sử dụng câu hỏi đàm thoại:

Đoạn 1: Từ đầu đến ..............rồi mới làm nhé

Hau bạn gà Trống Và vịt bầu xin phép bố mẹ đi chơi.

+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào ?

+  Tính tình gà trống, vịt bầu thế nào ? ( cô gợi ý cho trẻ nhắc lại theo từng đoạn truyện.)

  +  Hai bạn rủ nhau xin phép bố mẹ đi đâu ?

-         Cô chốt lại ý kiến của trẻ.

Đoạn 2 : Tiếp theo .............đưa gà trống lên bờ.

- Nói về sự kiêu căng của Gà Tróng dấn đến tai nạn ngã sông và may là có bác ngỗng cứu.

  +  Đến một khúc sông rộng gà trống bảo vịt bầu điều gì?

  +  Vịt bầu đã khuyên gà trống như thế nào ?

  +  Gà trống có nghe không ? Vì sao ?

  +  Ai đã cứu gà trống thoát chết ?

Đoạn 3: Còn lại

- Nói về sự ân hạn của Gà trống

  + Được vịt bầu và bác ngỗng nâu cứu sống, gà trống cảm thấy thế nào?

  - C« cñng cè l¹i, lång gi¸o dôc trÎ.

* Cô kể chuyện lần 3: Khuyến khích trẻ kể cùng cô.

( Cô gợi ý để trẻ tự kể chuyện).

* Kết thúc: Củng cố - giáo dục – liên hệ

 

TrÎ h¸t.

Trß chuyÖn cïng c«.

Tr¶ lêi ®ñ c©u.

 

 

 

 

 

 

 

 

- TrËt tù l¾ng nghe.

- L¾ng nghe.

 

 

 

 

 

Quan s¸t,l¾ng nghe.

 

 

L¾ng nghe vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái cña c«.

 

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ trả lời

 

 

 

 

- TrÎ nghe.

- TËp kÓ chuyÖn cïng c«.

 

 

--------------*****************------------

Ngày soạn: 26/3/2014

                                                                                       Ngày dạy thứ 6: 28/3/2014

* PTTC ( ThÓ dôc ):

     Chuyền bóng qua đầu

Tc: Chạy tiếp cờ

I. Mục đích- yêu cầu:

      - Nhằm phát triển thể lực, khả năng linh hoạt, sự phối hợp nhịp nhàng giữa chân và tay.

      - Trẻ biết chuyền bóng liên tục qua đầu, không làm rơi bóng.

      - Giáo dục trẻ năng tập thể dục để có một cơ thể khoẻ mạnh .Tính đoàn kết, không xô đẩy bạn trong hàng.

 - 85% trẻ đạt yêu cầu bài học.

II. Chuẩn bị:

      - 2 quả bóng, 2 cái rổ. 2 cê ®u«i nheo. KÎ 1 ®­­êng th¼ng lµm v¹ch chuÈn.

- S©n tËp s¹ch sÏ, b»ng ph¼ng.

III. Tiến trình hoạt động:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Hoạt động trò chuyện:

     - Trò chuyện với trẻ về một số con vật nuôi trong gia đình.

    - Giáo dục trẻ biết bảo vệ và chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình…

2. Hoạt động học:

a. Khởi động:

- Trẻ đi vòng tròn theo nhạc kết hợp các kiểu đi, chạy kiễng chân xếp 2 hàng ngang cách đều.

* TËp bµi ph¸t triÓn chung:

    - Cho trÎ h¸t vµ tËp c¸c ®éng t¸c tay, ch©n, bông, l­ên theo lêi bµi h¸t “Chó gµ trèng gäi” .

* VËn ®éng c¬ b¶n:

      - Cô giới thiệu tên bài tập: “Chuyền bóng qua đầu”.

      - C« tËp mÉu 2 lÇn:

      + Lần 1: Không giải thích.

      + Lần 2: Phân tích từng động tác.

    - Chuẩn bị: Cô đứng đầu hàng trước vạch 2 tay

cầm bóng đ­ưa lên đầu ra phía sau, chuyển cho bạn đứng sau đón bóng bằng 2 tay chuyển tiếp cho bạn tiếp sau. Cứ như­ vậy cho đến bạn cuối hàng.                                        - Bạn cuối hàng quay l­ưng lại tiếp tục thực hiện như trên .

       + LÇn 3: Cho 1 vµi trÎ kh¸ lªn tËp.

     - C« söa sai cho trÎ.

* TrÎ tËp:

     - Cô cho từng đội tập

     - Cho 2 tổ thi đua nhau chuyền nhanh.

     - Động viên, nhắc trẻ không làm rơi bóng.

     - Cho trẻ thực hiện 3 - 4 lần rồi để gọn bóng vào trong rổ.

     - Củng cố: Cô tập lai một lần

    - Gi¸o dôc.

* Trß ch¬i “Chạy tiếp cờ”:

       - Cô phổ biến luật chơi, cách chơi.

       - Cho trẻ chơi 3 – 4 lần.

       - Nhận xét sau khi chơi.

c. Håi tÜnh :

    - Cho trÎ ®i nhÑ nhµng 1- 2 vßng s©n.

* Kết thúc : Củng cố giáo dục – liên hệ

 

- Trẻ trò chuyện cùng cô và nghe cô giáo dục.

 

 

 

 

- Trẻ khởi động.

 

 

- TËp bµi ph¸t triÓn chung.

 

 

- Chú ý nghe.

 

 

 

- Quan s¸t c« tËp mÉu.

 

 

 

 

 

 

- 1 vµi trÎ tËp tr­­íc líp.

 

 

- Thi đua chuyền bóng.

 

 

 

 

 

- Chú ý nghe.

- Trẻ tham gia trò chơi.

 

- §i nhÑ nhµng quanh s©n.

 

* PTNT ( To¸n ):

So sánh to nhỏ của ba đối tượng

  I. Mục đích, yêu cầu:

        - Trẻ biết so sánh, nhận biết sự khác nhau về kích thước to, nhỏ của ba đối tượng.  

        - Phát triển kỹ năng quan sát ở trẻ.

        - Qua trò chơi “T×m con vËt” giúp trẻ phản xạ nhanh.

        - Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc và  bảo vệ các con vật nuôi.

II. Chuẩn bị:

      - Đồ dùng của cô: Các con vật như Trâu, chó, mèo .

- Đồ dùng của trẻ: Các con vật trâu, chó, mèo .Tranh lô tô về các con vật: Trâu, chó, mèo.

III. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động trò truyện.

     - Cho trẻ hỏt bài “ Chú mèo”.

    - Trò truyện về nội dung bài hát, trẻ kể về một số con vật nuôi trong gia đình.

2. Hoạt động học:

*Ôn nhận biết sự giống và khỏc nhau về kích thước dài, ngắn của hai đối tượng.

   - Cô cho trẻ đi quan sát nhận xét về chiều dài của hai đối tượng trên sa bàn

   - cho 1- 2 trẻ so sánh và trả lời.

  * So sánh, nhận biết kích thước to, nhỏ của ba đối tượng:

    - Cô phát đồ dùng cho trẻ. Hỏi trẻ trong rổ có gì?

    - Cô yêu cầu trẻ xếp ba con vật ra bảng cùng cô (xếp phía bên trái bằng nhau) và nhận xét về ba con vật đó.

  Ba con vật đó có điểm gì khác nhau?

  + Trâu và chó con nào to hơn? Con o bé hơn? (®Æt hai con vËt để so sánh).

  + Trâu và mèo con nào to hơn? Con nào bé hơn? (®Æt hai con vËt để so sánh).

  + Chó và mèo con nào to hơn? Con nào bé hơn? (®Æt hai con vËt để so sánh).

  + Con nào to nhất, con nào to vừa?

  + Con nào to vừa?

  + Con nào to nhất? Vì sao con biết?

    - Cô cho trẻ nói (Con tr©u to nhất, con chó to vừa, con mèo bé nhất ( trẻ nói theo lớp, tổ, nhóm, cá nhân).

    - Hỏi trẻ tên bài học ?

* Ch¬i trß ch¬i : “ T×m con vËt”.

  Cách chơi: Khi cô nói tên con vật có kích thước to nhất cháu tìm tranh con trâu giơ lên và nói: “Con trâu to nhất”. Khi cô nói tên con vật có kích thước  to vừa trẻ tìm và nói tên và kích thước. Khi cô nói tên con vật bé nhất trẻ tìm, nói tên, kích thước của con vật và ngược lại.

  - Cô cho trẻ chơi: Sau mỗi lượt chơi cô nhận xét, tuyên dương, động viên trẻ.

  - Cô hỏi trẻ tên trò chơi.

* Kết thúc : Củng cố - giáo dục – liên hệ

 

- Trẻ hát .

- Cùng trò chuyện về chủ đề

 

 

 

 

- TrÎ quan s¸t.

-Trẻ so sánh nhận xét

 

 

 

 

 

-Trẻ trả lời.

 

 

- TrÎ tr¶ lêi.

 

- Trẻ so sánh.

 

 

 

 

- Trẻ so sánh.

 

 

 

 

 

- Trẻ nghe.

 

 

 

- T chơi.

 

- Nói tên trò chơi.

 

 

 

------------********************----------------

KẾ HOẠCH NGÀY TUẦN 28

Từ ngày: 31/3 đến 04/03/2014

 

Ngày soạn: 29/3/2014

                                                                               Dạy thứ hai: 31/3/2014

* PTNT ( MTXQ ):

Mét sè ®éng vËt sèng d­íi n­íc.

I. Mục đích yêu cầu:

   - Trẻ biết tên và đặc điểm của một số động vật sống dưới nước quen thuộc với trẻ: cá, tôm, cua...biết được tập tính và môi trường sống của chúng. Biết được lợi ích của chúng đối với đời sống con người.

   - Giúp trẻ phát triển khả năng quan sát và nhận xét, giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, tư duy, sáng tạo.
   - Giáo dục trẻ biết yêu quý các con vật.

 - 80% trẻ đạt yêu cầu bài học.

II. Chuẩn bị:

   - Mét sè con vËt sèng d­íi n­íc: C¸, t«m, cua, èc...

   - Tranh ảnh về một số loại cá, tôm, cua, ốc...

   - Tranh lô tô về một số con vật sống ở các môi trường khác nhau.

III. Cách tiến hành:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Hoạt động trò chuyện:

    - C« më nh¹c cho trÎ h¸t theo bµi “c¸ vµng b¬i”, trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát và về chủ đề.

    - C« cñng cè  l¹i vµ giíi thiÖu bµi.

2. Hoạt động học:

* C« treo tranh vcon c¸ chép cho trÎ quan s¸t vµ hái trÎ:

          - §©y lµ con g× ?

      - Ai biết con cá này có tên là gì ?

      - Cho trẻ quan sát một lúc và trò chuyện với nhau theo ý của trẻ về con cá. Có thể gợi ý cho trẻ đặt câu hỏi cho bạn trả lời.

      - Con cá có những phần nào ?

      - Con các có những bộ phận nào? Công dụng của các bộ phận: Måm, m¾t, vÈy, v©y, ®u«i...

      - Con cá sống ở đâu ? Cô cho trẻ quan sát mang cá và nói cho trẻ biết cá dùng mang để thở vì cá chỉ sống được ở dưới nước. Nếu vớt cá ra khỏi nước lâu, cá sẽ chết.

      - C¸ ¨n g× ? (¨n c¸m, g¹o...vµ c¸c sinh vËt phï du d­íi n­íc).

     - Ngoài cá chép ra, ai còn biết những loại cá nào khác ? cho 2-3 trẻ kể, cô cho trẻ quan sát thêm tranh ảnh về một số loại cá khác: Cá trắm, trôi, rô phi, trê...

* Ngoài con cá ra, ai biết ở dưới nước còn có những con gì ? (Cho 2- 3 trÎ kÓ.( T«m, cua, èc...)

     - Cho trẻ quan sát và gọi tên, nói đặc điểm, hình dáng của từng con vật, môi trường sống...

* Cho trÎ so s¸nh con t«m vµ con cua.

    - Khác: Về hình dáng, cách di chuyển, tên gọi.

    - Giống: Đều sống ở dưới nước.

    - Cho trÎ ®äc bµi ®ång dao “ Con cua”.

    + Củng cố lại và hỏi trẻ: Những con vật sống dưới nước có lợi ích gì đối với đời sống con người ?( nuôi để làm cảnh, làm thực phẩm hàng ngày...)

     + Cho trẻ kể về một số món ăn được chế biến từ các loại tôm, cua, cá . Lồng giáo dục trẻ biết quý trọng và b¶o vÖ nguån thuû s¶n.

* Trß ch¬i :

    - Cho trÎ ch¬i trß ch¬i thi g¾n tranh l« t«.

Cách chơi: Chia trẻ thành các đội chơi, mỗi đội 5 trẻ. Cho 2 đội thi một lượt. Mỗi đội xếp thành hàng dọc trước vạch. khi có hiệu lệnh, lần lượt từng trẻ lên chọn tranh lô tô về động vật sống dưới nước gắn lên bảng, cô bật nhạc, hết 1 lần nhạc, đội nào gắn được nhiều hơn và đúng thì thắng.

    - Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn. Cô quan sát và động viên trẻ chơi kịp thời.

* Củng cố, giáo dục, liên hệ.

 

- H¸t theo nh¹c và trò chuyện cùng cô.

- Trẻ nghe.

 

- Quan s¸t vµ tr¶ lêi ®ñ c©u.

 

- Nêu các ý kiến nhận xét của trẻ về con cá.

 

- Tr¶ lêi ®ñ c©u.

 

 

 

 

 

 

 

 

- KÓ thªm mét sè lo¹i c¸.

 

 

- Kể thêm về các loại vật mà trẻ biết.

 

 

- Quan s¸t vµ so s¸nh.

 

 

 

 

 

 

-  Trẻ kể theo hiểu biết của trẻ.

 

 

- L¾ng nghe vµ ch¬i høng thó trß ch¬i.

 

 

 

 

 

- TrÎ ch¬i.

 

- Trẻ nghe và trả lời.

 

 

                          Ngày soạn: 30/ 03/ 2014

                                                                                            Dạy thứ 3 : 01/04/ 2014

* PTTM:  T¹o h×nh

Vẽ con cá (Mẫu)

I. Mục đích – yêu cầu:

- Nhằm phát triển sự khéo léo của đôi bàn tay, rèn luyện t­ư thế ngồi vẽ, cách cầm bút và ý thức nề nếp học tập.

  -Trẻ vẽ đ­ược con cá đơn giản có các phần  chính: Đầu, mình, đuôi, vây theo sự  hướng dẫn của cô.

  II. Chuẩn bị:

  - Chun b ca c«:  Tranh con c¸. MÉu vÏ con c¸ cña c«. Bót s¸p màu.

  - §å dïng cña trÎ: Bót s¸p, vë t¹o h×nh.

III. Tiến trình hoạt động:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Ho¹t ®éng trß chuyÖn:

- H¸t “Cá vàng bơi”.

- Trò truyn v ni dung bài hát và về chủ đề.

- Giíi thiÖu bµi.

2. Ho¹t ®éng học:

a. H­­íng dÉn trÎ quan s¸t:

- C« dïng thñ thuËt gµi tranh con cá lªn cho trÎ quan s¸t.

- Đàm thoi vi tr v màu sc, các b phn ca con cá.

- Cô đ­ưa mu v con cá ra và đàm thoi v mu v:

+ Cô có bc tranh vÏ con g×?

+ Bn nào có nhn xét v bc tranh ca cô?

       - tóm tt li các bộ phận của con cá và nét vẽ các bộ phận đó.

b. C« vÏ mÉu:

    - VÏ ®Çu con cá lµ 1 h×nh trßn nhá.

    - V mình là hình tròn to.

    - Phía trên đầu v thêm mắt, môi .

    - Đuôi cá v nhng nét cong dài, ngắn nối lại với nhau.

    - Còn vây cô vẽ những nét thng ngn, nhng nét xiên ngắn xòe ra.

    - Sau cïng t« mµu h×nh vÏ.

   -  VÏ xong cho trÎ nh¾c l¹i c¸ch vÏ.

c. Tr vÏ:

- Cô hướng dẫn trẻ cách ngồi cách cầm bút  

- Cô đến từng trẻ hướng dẫn trẻ vÏ đúng từng thao tác.

   - Hướng dn, gióp ® tr thc hin.

d. Nhận  xét bài vẽ:

   - Trưng bày bµi vÏ cña trÎ lªn giá, cho trÎ nhËn xét bài của bạn.

  - Cô nhận xét chung, tuyên dương những trẻ vÏ ®Ñp.

   + Cñng cè hái trÎ tªn bµi - Gi¸o dôc trÎ kh«ng vÏ bËy.

* Kết thúc: Thu dọn đồ dùng .

 

- C¶ líp cïng h¸t và trò chuyện cùng cô.

 

 

 

 

 

- Trẻ quan sát tranh.

 

 

 

- Quan s¸t mÉu vµ tr¶ lêi c©u hái.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Quan s¸t c« vÏ mÉu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Nh¾c l¹i c¸ch vÏ.

 

 

 

- C lp cùng vÏ.

 

 

 

- Nhận xét bài của bạn.

 

- Chú ý lng nghe.

- Nói tên bài.

 

- Thu dän ®å dïng.

 

 

 

 

 

 

     Ngày soạn: 01/ 04/ 2014

                                                       Dạy thứ 4: 02/04/ 2014

 * PTTM: ( ¢m nh¹c )           

           D¹y h¸tC¸ vµng b¬i

                                              Nghe h¸t:  C¸, t«m cua thi tµi

                                              Trß ch¬i:   Bao nhiªu b¹n h¸t

       I. Mục đích - yêu cầu:

          - Trẻ hát đ­ược bài hát “C¸ vµng b¬i”, hiểu nội dung bài hát, hát đúng lời và nhạc bài hát.

         - Trẻ thể hiện tỡnh cảm của bài hát, nhớ tên bài hát và biết vỗ tay theo nhịp bài hát.

         - Trẻ nghe được cô hát bài  “Cá tôm cua thi tài”, chú ý nghe cô hát, biết chơi trò chơi và chơi hứng thú.

  - 80% trẻ đạt yêu cầu bài học:

  II. Chuẩn bị:

        - Tranh vẽ về nội dung bài hát: “Cá vàng bơi”.

        - Phách, xắc xô, đàn, đĩa có nội dung bài hát cá tôm cua cá thi tài.

  III. Cách tiến hành:

                  Hoạt động của cô

  Hoạt động của trẻ

1. Hoạt động trũ chuyện:

      - Trò chuyện với trẻ về chủ đề các con vật sống  dưới nước.

     - Giáo dục trẻ biết yêu quý bảo vệ các con vật sống dưới nước

2. Hoạt động học:

a. D¹y h¸t vµ vËn ®éng:

    - Cô đưa tranh giới thiệu và đàm thoại về nội dung tranh.

    - Giíi thiÖu bµi h¸t " C¸ vµng b¬i ", nh¹c vµ lêi: H¶i Hµ.

    - Cô hát mẫu 2 lần: Kết hợp làm động tác minh hoạ ở lần 2.

    - Trò chuyện với trẻ theo nội dung bài hát: Bài hát với giai điệu vui tươi, tiết tấu nhịp nhàng nói về con cá vàng được nuôi ở trong bể để bắt bọ gậy cho nước thêm sạch trong.

    - C« vµ trÎ cïng h¸t cµ bµi 1- 2 lÇn, c« ®Öm ®µn cho trÎ h¸t.

    - C« cho líp tù h¸t 2 lÇn.

    - Chú ý luyện cho trẻ hát đúng nhịp của bài hát theo tổ, nhóm, cá nhân.

    - H­íng dÉn trÎ vç tay:

    - Cô vỗ tay mẫu kết hợp phân tích động tác:

    - Vỗ vào các tiếng “ Hai, xinh,cá, bể...”, vỗ lần lượt theo nhịp của bài hát đến hết bài.

    - cho trẻ thực hiện tập hát và vỗ tay cùng cô (theo lớp), cô chú ý sửa sai cho trẻ.

    - Cho trẻ chia thành từng nhóm  sử dụng nhạc cụ lên biểu diễn, Sau mỗi lần trẻ thực hiện, cô nhận xét, tuyên dương.

    - Cho c¶ líp h¸t vµ vËn ®éng l¹i c¶ bµi 1 lÇn. Hái trÎ tªn bµi h¸t, t¸c gi¶.

    - Cô sửa sai kịp thời cho trẻ.

* Củng cố hái trÎ tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.

     - giáo dục trẻ quý trọng chăm sóc các con vật dưới nước

b. Nghe hát: “C¸, t«m cua thi tµi” của nhạc sĩ Hoàng Thị Dinh.

    -  Cô giới thiệu tên bài hát, tªn t¸c gi¶.

    -  Cô hát lần 1: ThÓ hiÖn cö chØ, ®iÖu bé.

    + Gi¶ng néi dung bµi h¸t: Bài hát nói về khi trời mưa rào ao sâu đầy nước cá, tôm, cua rất vui rủ nhau đi chơi. Cua bò ngang, tôm thì bơi lùi rất nhanh, cá bơi rất khéo ba bạn cá, tôm, cua cùng nhau thi tài đấy.

     - Cô hát lần 2: Kết hợp múa minh hoạ.

     - Cô mở đĩa cho trẻ nghe 1-2 lần khuyến khích trẻ hát theo.

c.Trß ch¬i: Bao nhiªu b¹n h¸t.

    - C« cho trÎ nh¾c l¹i luËt ch¬i

    - Cách chơi: Cô yêu cầu một trẻ lên đội mũ chóp bên dưới lớp cho một số trẻ đứng lên hát và nhiệm vụ của bạn đội mũ chóp là đoán xem bao nhiêu bạn hát

    - Trẻ chơi 3- 4 lần, cô động viên  khuyến  khích trẻ

    - Nhận xét sau khi chơi.

 

- Trẻ trò chuyện cùng cô.

 

 

- Trẻ lắng nghe

- Trẻ chú ý quan sát và nghe cô giới thiệu bài..

 

 

- Trẻ nghe cô hát.

 

 

 

 

 

- Trẻ hát.

 

 

 

 

- Chú ý lắng nghe.

 

- Hát, vç tay cùng cô.

 

 

 

 

 

 

- TrÎ h¸t kết hợp gõ nhạc cô.

 

 

 

 

 

- TrÎ l¾ng nghe cô hát.

 

 

 

 

 

 

 

- Trẻ hát hưởng ứng cùng cô.

 

-  Trẻ nói luật chơi, cách chơi, và chơi hứng thú.

- TrÎ ch¬i.

 

 

------------------*************--------------

Ngày soạn: 01/ 04/ 2014

                                                       Dạy thứ 5: 03/04 2014

* PTNN ( V¨n häc ):

Th¬: Rong và cá

I. Mục đích-yêu cầu:

  - Trẻ hiểu được nội dung bài thơ, thể hiện âm điệu, nhịp điệu, vần điệu của bài thơ,

  - LuyÖn cho trÎ kü n¨ng đọc thơ mạch lạc, rõ ràng phát triển khả năng chú ý, tưởng tượng. Phát triển vốn từ cho trẻ .

  - Giáo dục trẻ biết người hiền lành tốt bụng thì luôn đư­ợc mọi ngư­ời yêu quý.

  - 90% trÎ ®¹t yªu cÇu bài học.

II. Chuẩn bị:

- Tranh vÏ minh ho¹ néi dung bµi th¬.

- Một số tranh ảnh về những con vật sống dư­ới  nư­ớc.

III. Cách tiến hành:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Hoạt động trò chuyện:

     - Cho c¶ líp h¸t bµi h¸t "C¸ vµng b¬i". Trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát và về chủ đề.

  - Giáo dục trẻ biết yêu quý và bảo về các con vật sống dưới nước.

2. Hoạt động học:

  - Có một bài thơ nói về con vật sống dưới nước rất là hay các con xem đó là bài thơ gì nhé ?

  - Cô giới thiệu và cho trẻ quan sát. Đàm thoại về nội dung của bức tranh.

* Cô đọc thơ:

    - Lần 1: Cô đọc thơ diễn cảm kết hợp động tác biểu cảm.

    - Tóm tắt nội dung bài thơ: Bài thơ nói về vẻ đẹp của cô rong xanh chính vì vậy mà đàn cá nhỏ luôn vây quanh cô rong xanh để múa làm văn công đấy.

    - Lần 2: Cô đọc thơ kết hợp với tranh minh hoạ.

* Trích dẫn- Đàm thoại:

     - 4 câu thơ đầu:  “Có cô rong xanh

                                Đẹp như tơ nhuộm

                                Giữa hồ nước trong

                                Nhẹ nhàng uốn lượn”

    - Nói về vẻ đẹp của cô rong xanh

      + Cô rong xanh đẹp như thế nào?

      + Giữa hồ nước trong cô dã làm gì?

-         4câu thơ tiếp: “ Một đàn cá nhỏ

                                    Đuôi đỏ lụa hồng

                                    Quanh cô rong đẹp

                               Múa làm văn công

Nói về đàn cá nhỏ hát múa quanh cô rong đẹp.

      + Đàn cá nhỏ như thế nào?

      + Đàn cá nhỏ quanh cô rong đẹp để làm gì?

* Giảng từ khó: “Uốn lượn”có nghĩa là mềm mại của cô rong xanh.

     - Cô đọc thơ lần 3

* Dạy đọc thơ:

    - B©y giờ cô mời cả lớp cùng cô đọc hết cả bài thơ

    - Cho trẻ đọc cả bài cùng cô 2  lần.

    - Cho líp tù ®äc 2 lÇn.

    - Sau đó cô yêu cầu từng nhóm đọc thơ:

    - Tæ ®äc th¬, tng nhóm đọc

    - Cho c¸ nh©n 1- 2 trẻ đọc

* Củng cố, giáo dục, liên hệ.

 

 - C¶ líp h¸t và trò chuyện cùng cô.

 

 

 

- Trẻ chú ý lắng nghe.

 

- Trẻ chú ý quan sát, lắng nghe.

 

 

 - L¾ng nghe.

 

 

- Trẻ nghe cô đọc và giảng nội dung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - Trẻ nghe cô giảng và tr¶ lêi ®ñ c©u

 

 - TrÎ ®äc th¬.

- TrÎ ®äc th¬ theo yªu cÇu cña c«.

 

 

 

- Trẻ trả lời.

 

 

 

 

 

Ngày soạn:  0204 2014

                                                           Ngày dạy thứ 6: 04/4/2014

* PTTC ( Thể dục ):

         Bật liên tục vào vòng

I. Mục - đích yêu cầu:

- Trẻ biết bật nhảy vào vòng , tay thì chống hông

- Rèn tính tự tin, đôi chân khoẻ mạnh và dẻo dai khéo léo

- Giáo dục trẻ năng tập thể dục để có một cơ thể khoẻ mạnh . Tính đoàn kết, không xô đẩy bạn              111`````` trong hàng.

- 85% trẻ đạt yêu cầu bài học.

II. Chuẩn bị:

-         Đồ dùng của cô: vòng đủ cho trẻ tập. Sân tập sạch sẽ, bằng phẳng.

-         Đồ dùng của trẻ: Trang phục gọn gàng, thoải mái, sức khỏe tốt.

III. Tiến hành:

Hoạt động của cô

Hoạt động của trẻ .

1. Hoạt động trò chuyện:

     - Tập trung trẻ xung quanh cô, trò chuyện và chuẩn bị xếp hàng.

2. Hoạt động học tập:

a. Khởi động:

      - Cho trẻ đi thành vòng đi các kiểu (Đi bằng mũi chân, gót chân, đi thư­ờng rồi chạy nhẹ nhàng 1-2 vòng sân). Sau đó chuyển thành đội hình 2 hàng ngang.

b.Trọng động:

*Tập bài phát triển chung:

     Cho trẻ tập các động tác tay, chân, vai, bụng theo nhịp  hát bài “Nào chúng ta cùng tập thể dục”.

* Vận động cơ bản:

     + Lần 1: Không giải thích.

     + Lần 2: Phân tích kỹ từng động tác.

     Chuẩn bị: 2 tay chống hông khi nghe thấy hiệu lệnh thì bật vào vòng và bật đi liên tục qua các vòng đến hết và đi về đứng cuối hàng cho bạn tiếp theo lên.                                                                                                                                                                + Lần 3: Cho 1 trẻ khá lên tập.

* Trẻ tập:

    - Lần lư­ợt 2 trẻ bật liên tục vào vòng.

     - Cho trẻ thi đua đi theo tổ, cá nhân.

     - Cô quan sát trẻ tập và sửa sai cho trẻ .

     - Mỗi trẻ cho thực hiện 3- 4 lần.

    - Củng cố - giáo dục:

* Trò chơi: Làm theo tín hiệu.

     - Cô phổ biến rõ luật chơi, cách chơi.

     - Cho tre ch¬i 3- 4 lÇn.

     - Nhận xét sau khi chơi.

 

Tập trung xung quanh cô và xếp hàng.

 

 

 

 

§i, ch¹y theo yªu cÇu cña c«.

 

 

- TËp bµi ph¸t triÓn chung.

 

 

 

 

 

- Trẻ quan s¸t c« tËp mÉu.

 

 

 

 

- 1 trÎ tËp tr­­­íc líp.

 

 

- C¶ líp cïng tËp.

 

 

- Trẻ tham gia trò ch¬i vui vÎ.

- Trẻ nghe.

 

 

-------------------***************-----------------

* PTNT: (Toán):

Ôn số 1, 2, 3.

I . Mục đích - yêu cầu:

     - Trẻ nhận biết được số lượng 1,2,3, nhận biết được chữ số 1,2,3, .

     - Trẻ biết thêm bớt trong phạm vi 3 .

    - Trẻ hứng thú chơi trò chơi .

         - Rèn kỹ năng đếm, nhận biết chữ số 1,2,3 và kỹ năng thêm bớt trong ph¹m vi 3.                              

     - Giáo dục trẻ nếp học tập cho trẻ .

   - 90% trẻ đạt yêu cầu .

II. Chuẩn bị :

- Chuẩn bị của cô : Một số l« t« c¸c con vËt sèng d­íi n­íc, đồ chơi có số lượng 1, 2, 3, ch÷ sè 1, 2, 3.         

- Đồ dùng dạy toán, tranh ao c¸.

     - Chuẩn bị của trẻ:  Đồ dùng học toán, thẻ số 1,2,3.

III . Tiến hành:

Ho¹t ®éng cña c«

Ho¹t ®éng cña trÎ

1. Hoạt động trò chuyện:

    - C« cho trÎ h¸t  bµi “ C¸ vµng b¬i”. Trò truyện về nội dung bài hát và về chủ đề.

    - giáo dục và giíi thiÖu bµi .

2. Hoạt động học:

    * Cho trÎ ch¬i c¸c trß ch¬i.

  - Trß ch¬i 1: “G¾n ch÷ sè t­¬ng øng víi c¸c con vËt”:

  C¸ch ch¬i: C« bµy mét sè con vËt sèng d­íi n­íc theo các nhóm, mỗi nhóm 1 lo¹i con vËt kh¸c nhau víi sè l­îng 1, 2, 3.

    - Cô cho trẻ lên tìm, đếm số lượng từng nhóm con vËt .

   - C« cho trÎ lªn g¾n sè t­¬ng øng, ®äc sè .

   - C« cïng trÎ kiÓm tra l¹i. (C« ®éng viªn trÎ ch¬i).

   - Củng cố, giáo dục, liên hệ.

* Trß ch¬i : “ T×m sè theo yªu cÇu cña c«”.

    - C¸ch ch¬i: Khi cô yêu cầu tìm số nào thì trẻ tìm số đó giơ lên và đọc to số đó .

    - C« ch¬i mÉu 1 lÇn .

    - Cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn. C« khuyến khích động viên trẻ tham gia trò chơi sôi nổi.

* Trò chơi “ Về đúng nhà”:

     - C ¸ch ch¬i: Cô có 3 ao cá ký hiệu 1, 2, 3 chấm tròn. Cô phát cho mỗi trẻ 1 thẻ chữ số 1 hoặc 2, 3. Cô cho trẻ đi vòng tròn vừa đi vừa hát bµi h¸t “C¸ vµng b¬i”, khi có hiệu lệnh của cô trẻ có thẻ số 1 về ao có ký hiệu 1 chấm tròn, thẻ số 3 về ao ký hiệu 3 chấm tròn.

    - Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần .

    - Cô đi kiểm tra động viên khuyến khích trẻ chơi.

    - Củng cố bài – giáo dục trẻ có ý thức trong giờ học.

 

- TrÎ h¸t và trò chuyện cùng cô.

- TrÎ nghe.

 

 

 

 

 

 

 

 

   - TrÎ t×m.

 

- TrÎ g¾n sè, ®äc sè.

-TrÎ kiÓm tra.

 

 

- TrÎ nghe cô hướng dẫn cách chơi.

 

- TrÎ tham gia trò ch¬i.

 

- TrÎ nghe cô hướng dẫn cách chơi.

 

 

 

 

- Trẻ tham gia trò chơi.

 

- Trẻ nói tên trò chơi. 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD giáo án này

Để tải về MTXQ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

giáo án tương tự

 • mtxq

  mtxq

  Giáo án điện tử

 • mtxq

  mtxq

  Giáo án điện tử

 • MTXQ

  MTXQ

  Giáo án điện tử

 • mtxq

  mtxq

  Giáo án điện tử

 • mtxq
  Tập đọc 5

  mtxq

  Giáo án điện tử Tập đọc 5

 • MTXQ
  TG ĐV

  MTXQ

  Giáo án điện tử TG ĐV

 • mtxq
  Chồi

  mtxq

  Giáo án điện tử Chồi

 • MTXQ
  Chồi

  MTXQ

  Giáo án điện tử Chồi

 • MTXQ

  MTXQ

  Giáo án điện tử

 • mtxq
  Chồi

  mtxq

  Giáo án điện tử Chồi

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU