MTXQ

Đăng ngày 11/16/2010 1:39:05 PM | Thể loại: | Chia sẽ bởi: Nga Nguyễn Thị Quỳnh | Lần tải: 29 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.08 M | Loại file: doc

KÕ ho¹ch tuÇn 2 : T«i lµ ai ... ?

Thêi gian thùc hiÖn : Tõ 11/10 - 15/10                                                                               Gi¸o viªn thùc hiÖn : §ç ThÞ Minh

Tªn ho¹t ®éng

Thø 2

Thø 3

Thø 4

Thø 5

Thø 6

§ãn trÎ - TD s¸ng

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ hä tªn, ngµy sinh nhËt, së thÝch cña trÎ .

- Gióp trÎ d¸n nh÷ng bøc ¶nh cña trÎ, cïng trÎ quan s¸t, trß chuyÖn vµ t×m hiÓu vÒ bøc ¶nh : Chôp ë ®©u ? víi ai ? bÐ mÆc g× ? tr«ng nh­ thÕ nµo ?... 

- TËp TD s¸ng theo bµi : Chim bå c©u

Ho¹t ®éng häc

MTXQ

T«i vµ c¸c b¹n

V¨n häc

Th¬ : T©m sù cña c¸i mòi .

ThÓ dôc

NÐm xa b»ng 2 tay

T¹o h×nh

VÏ ch©n dung b¹n trai, b¹n g¸i (TiÕt mÉu)

¢m nh¹c

DH : B¹n cã biÕt tªn t«i ?

NH : Cïng nhau chung vui

TC : Tai ai tinh

To¸n

Ph©n biÖt cao thÊp

Ho¹t ®éng ngoµi trêi

- Quan s¸t khung c¶nh vµ c¸c b¹n .

- TCV§ : T¹o d¸ng

- D¹o ch¬i tù do

 

- Quan s¸t ho¹t ®éng cña c¸c b¹n .

- Thu tËp l¸ c©y d¸n h×nh bÐ trai, bÐ g¸i

- D¹o ch¬i tù do

- Quan s¸t nh÷ng bøc ¶nh cña c¸c b¹n trong líp .

- TCV§ : Nu na nu nèng.

- D¹o ch¬i tù do.

- C« cïng trÎ vÖ sinh ®å dïng c¸ nh©n cña trÎ : Cèc, kh¨n, gi¸ dÐp...

- D¹o ch¬i tù do

- Quan s¸t b¹n vµ thi kÓ vÒ nh÷ng ®Æc ®iÓm cña b¹n ®èi diÖn.

- TCV§ : VÒ ®óng nhµ

- D¹o ch¬i tù do-

Ho¹t ®éng gãc

  1. Gãc ph©n vai : MÑ - con , b¸c sÜ kh¸m bÖnh .
  2. Gãc x©y dùng : X©y nhµ cña bÐ, xÕp ®­êng vÒ nhµ ...
  3. Gãc nghÖ thuËt : Thi h¸t mõng sinh nhËt ,xÐ giÊy lµm v¸y tãc cho bóp bª ...
  4. Gãc häc tËp : B¹n cã g× kh¸c ?
  5. Gãc s¸ch : Lµm s¸ch vÒ bÐ
  6. Gãc thiªn nhiªn : Ch¨m sãc c©y tÆng sinh nhËt b¹n .

Ho¹t ®éng chiÒu

VÖ sinh - VËn ®éng nhÑ - ¢n chiÒu

- HD trÎ trang ®iÓm khu«n mÆt, lµm tãc cho bóp bª .

- B×nh cê - Tr¶ trÎ

- ¤n bµi cò .

- Ch¬i TC : §Ëp vµ b¾t bãng b»ng 2 tay.

- B×nh cê - Tr¶ trÎ

- VÏ vµ t« mµu nh÷ng thø bÐ thÝch .

- B×nh cê - Tr¶ trÎ

 

- D¹y trÎ c¸ch xÕp bµn ghÕ tr­íc khi ra vÒ .

- B×nh cê - Tr¶ trÎ

 

- VËn ®éng minh ho¹ theo bµi " B¹n cã biÕt tªn t«i "

- B×nh cê - Tr¶ trÎ

 

 KÕ ho¹ch ngµy

Thø 2 ngµy 11 th¸ng 10 n¨m 2010                                               Gi¸o viªn thùc hiÖn : §ç ThÞ Minh

Ho¹t ®éng

Môc ®Ých - Yªu cÇu

ChuÈn bÞ

C¸ch tiÕn hµnh

Ghi chó

MTXQ

T«i vµ c¸c b¹n

 

 

1. KiÕn thøc :

- TrÎ biÕt hä tªn ®Çy ®ñ, giíi tÝnh, së thÝch cña b¶n th©n vµ 1sè b¹n kh¸c.

- BiÕt ®Æc ®iÓm, diÖn m¹o cña m×nh vµ c¸c b¹n .

2. Kü n¨ng :

- Ph¸t triÓn kh¶ n¨ng quan s¸t, ghi nhí vµ nhËn diÖn ë trÎ.

3. Th¸i ®é :

- Yªu quÝ, ®oµn kÕt vµ quan t©m ®Õn b¹n bÌ vµ mäi ng­êi xung quanh.

- Tranh ¶nh cña c¸c bÐ trong líp do c« vµ c¸c bÐ s­u tÇm.

- Tranh vÒ b¹n trai, b¹n g¸i.

1. ¤n ®Þnh vµ GT bµi :

- C« cïng trÎ h¸t bµi " B¹n cã biÕt tªn t«i ?"

- §µm tho¹i vÒ néi dung bµi h¸t vµ chñ ®Ò .

2. D¹y míi :

- C« hái 1 vµi trÎ vÒ tªn, tuæi, giíi tÝnh, së thÝch.

vd : thÝch ca h¸t, kÓ chuyÖn, bóp bª...

- C« hái vÒ b¹n th©n cña trÎ .

- C« hái vÒ giíi tÝnh , së thÝch cña b¹n ®ã.

( C« hái c¸c trÎ trong líp vÒ tªn, giíi tÝnh, së thÝch cña trÎ)

- Cho trÎ quan s¸t tranh b¹n trai, b¹n g¸i .

- Sau ®ã hái trÎ vÒ giíi tÝnh vµ c¸c ®Æc ®iÓm cña tõng bøc tranh.

3. ¤n luyÖn :

- TC1 : T« mµu tranh b¹n trai, b¹n g¸i (C« cho 3 tæ mçi tæ 2 bøc tranh b¹n trai - b¹n g¸i , cho trÎ ngåi xung quanh tranh ®Ó t«)

- TC 2 : T×m b¹n th©n

C« cho trÎ h¸t “T×m b¹n th©n” Khi cã hiÖu lÖnh cña c«, mçi trÎ sÏ ph¶i t×m 1 b¹n th©n cho m×nh.Sau ®ã cho trÎ GT vÒ b¹n m×nh võa t×m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch ngµy

Thø 3 ngµy 12 th¸ng 10 n¨m 2010                                               Gi¸o viªn thùc hiÖn : §ç ThÞ Minh

Ho¹t ®éng

Môc ®Ých - Yªu cÇu

ChuÈn bÞ

C¸ch tiÕn hµnh

Ghi chó

V¨n häc

Th¬ : T©m sù cña c¸i mòi .

 

 

1. KiÕn thøc :

- TrÎ thuéc bµi th¬, nhí tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶ vµ hiÓu néi dung bµi th¬.

2. Kü n¨ng :

- TrÎ ®äc ®ïng giäng ®iÖu cña bµi th¬.

- §äc diÏn c¶m.

3. Th¸i ®é :

- TrÎ cã ý thøc VS c¸ nh©n.

- TrÎ ngoan vµ høng thó víi bµi d¹y.

- Tranh chñ ®Ò.

- Tranh th¬.

- Tranh ghÐp th¬.

1. ¤n ®Þnh vµ GT bµi :

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò .

- C« vµ trÎ h¸t bµi " C¸i mòi"

2. D¹y míi :

- Hái trÎ bµi h¸t mµ chóng m×nh võa h¸t cã nãi ®Õn bé phËn nµo cña c¬ thÓ ? ( C¸i mòi ¹ )

- C« giíi thiÖu tªn bµi th¬ vµ tªn t¸c gi¶.

- C« ®äc lÇn 1 : Kh«ng cã tranh minh ho¹.

- LÇn 2 : §äc cã tranh minh ho¹ vµ kÕt hîp gi¶ng néi dung bµi th¬ .

- C« dïng trÎ ®µm tho¹i vÒ néi dung bµi th¬ .

- LÇn 3 : C« dïng trÎ ®äc .

- Cho trÎ ®äc theo nhiÒu h×nh thøc : tæ, nhãm, c¸ nh©n...

- Hái l¹i trÎ tªn bµi th¬, tªn t¸c gi¶ vµ GD trÎ .

- LÇn 4 : Cho trÎ ghÐp tranh theo tõng ®o¹n cña bµi th¬ vµ ®äc ®óng ®o¹n th¬ võa ghÐp ®­îc.

3. KÕt thóc :

- H¸t bµi " Xoay trßn"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch ngµy

Thø 4 ngµy 13 th¸ng 10 n¨m 2010                                              Gi¸o viªn thùc hiÖn : §ç ThÞ Minh

Ho¹t ®éng

Môc ®Ých - Yªu cÇu

ChuÈn bÞ

C¸ch tiÕn hµnh

Ghi chó

ThÓ dôc

NÐm xa b»ng 2 tay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------

T¹o h×nh

VÏ ch©n dung b¹n trai, b¹n g¸i (TiÕt mÉu)

1. KiÕn thøc :

- TrÎ biÕt cÇm vµ nÐm xa b»ng 2 tay .

2. Kü n¨ng :

- RÌn kh¶ n¨ng nÐm khÐo lÐo vµ h­íng th¼ng vÒ phÝa tr­íc.

3. Th¸i ®é :

- TrÎ hµo høng tham gia ho¹t ®éng vµ TC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------

1. KiÕn thøc :

- TrÎ biÕt ph©n biÖt c¸c ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña b¹n trai, b¹n g¸i.

2. Kü n¨ng :

- TrÎ biÕt c¸ch cÇm bót, gi÷ giÊy vµ di mµu sao cho ®Òu vµ ®Ñp.

3. Th¸i ®é :

- TrÎ ngoan cã ý thøc víi bµi vÏ cña m×nh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- S©n tËp s¹ch sÏ vµ an toµn.

- Tói c¸t vµ bãng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------

- Bót mµu, vë

- Tranh mÉu.

1. ¤n ®Þnh vµ GT bµi :

- C« cïng trÎ trß chuyÖn vÒ chñ ®Ò vµ GT vÒ bµi tËp.

2. D¹y míi :

a. Khëi ®éng :

- TrÎ ®i theo ®éi h×nh vßng trßn, tËp c¸c kiÓu ®i :

KiÔng ch©n, h¹ gãt, ch¹y chËm ... Sau ®ã vÒ ®éi h×nh 2 hµng ngang .

b. TËp BTPTC :

+ Tay :

+ L­ên :

 

  

 

 

+ Ch©n :

 

®øng lªn ngåi xuèng

 

 

 

+ BËt : BËt tiÕn vÒ phÝa tr­íc .

c. Träng ®éng : NÐm xa b»ng 2 tay :

- TrÎ ®øng thµnh 2 hµng däc, quay mÆt vµo nhau.

- C« lµm mÉu, lÇn 1 : Lµm mÉu kh«ng ph©n tÝch ®éng t¸c .

- LÇn 2 : Võa lµm võa kÕt hîp ph©n tÝch ®éng t¸c.

- Cho 2 trÎ lªn thùc hiÖn mÉu.

- LÇn l­ît tõng trÎ thùc hiÖn, mçi trÎ 2-3 lÇn.

( KhuyÕn khÝch trÎ tËp tèt, quan s¸t vµ söa sai cho trÎ )

d. TC :Tung bãng .

3. Håi tÜnh :

- TrÎ ®i nhÑ nhµng quanh s©n tËp 2-3 vßng quanh s©n.

-------------------------------------------------------------

1. ¤n ®Þnh vµ GT bµi :

- C« vµ trÎ h¸t bµi "Khu«n mÆt c­êi"

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ c¸c b¹n trong líp, giíi tÝnh vµ c¸c bé phËn trªn khu«n mÆt.

2. D¹y míi :

- Cho trÎ quan s¸t 2 tranh mÉu mµ c« ®· chuÈn bÞ.--- Gäi 1 sè trÎ lªn nhËn xÐt vÒ bøc tranh : Tranh vÏ ai ? b¹n trai hay b¹n g¸i ? Sö dung nguyªn liÖu g× ?VÏ vµ t« m·u nh­ thÕ nµo? ....

- C« vÏ mÉu lªn giÊy khæ to. Võa vÏ võa gi¶i thÝch c¸ch vÏ, c¸c nÐt ®­îc sö dông trong bøc tranh vµ c¸c chi tiÕt cô thÓ trong bøc tranh.

- HD trÎ c¸ch ncÇm bót, gi÷ vë vµ di mµu thËt ®Òu, nhÑ tay.

- TrÎ thùc hiÖn, c« quan s¸t, HD trÎ cßn yÕu. Hç trî trÎ khi cÇn .

3. KÕt thóc :

- Cho trÎ tr­ng bµy s¶n phÈm.

- C« nhËn xÐt vµ ®éng viªn khÝch lÖ trÎ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch ngµy

Thø 5 ngµy 14 th¸ng 10 n¨m 2010                                              Gi¸o viªn thùc hiÖn : §ç ThÞ Minh

Ho¹t ®éng

Môc ®Ých - Yªu cÇu

ChuÈn bÞ

C¸ch tiÕn hµnh

Ghi chó

¢m nh¹c

- DH : B¹n cã biÕt tªn t«i.

- NH : Cïng chung vui.

- TC : Tai ai tinh.

 

 

1. KiÕn thøc :

- TrÎ nhí tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.

- Thuéc lêi bµi h¸t vµ hiÓu néi dung bµi h¸t.

2. Kü n¨ng :

- TrÎ h¸t ®óng nhÞp ®iÖu bµi h¸t.

3. Th¸i ®é :

- Yªu thÝch ca h¸t vµ h­ëng øng theo c« .

- 1 sè dông cô ©n nh¹c.

- B¨ng ®Üa cã bµi h¸t cÇn häc.

1. ¤n ®Þnh vµ GT bµi :

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò ®ang häc.

- C« cïng trÎ h¸t bµi :T×m b¹n th©n"

2. D¹y míi :

a. D¹y h¸t : B¹n cã biÕt tªn t«i .

- C« h¸t lÇn 1 : GT tªn bµi h¸t vµ tªn t¸c gi¶.

- C« h¸t lÇn 2 : Giíi thiÖu vÒ néi dung bµi h¸t.

- LÇn 3 : HD trÎ h¸t theo giai ®iÖu bµi h¸t.

- LÇn 4: Cho trÎ h¸t theo nhiÒu h×nh thøc : Tæ, nhãm, c¸ nh©n, b¹n trai, b¹n g¸i ...

b. Nghe h¸t :Cïng chung vui.

- C« h¸t vµ GT tªn bµi h¸t, tªn t¸c gi¶.

- LÇn 2 : C« h¸t vµ GT néi dung bµi h¸t.

- Cho trÎ nghe ®Üa bµi h¸t " Cïng chóng vui"

- TrÎ vµ c« cïng h­ëng øng theo bµi h¸t.

3. KÕt thóc

- TC : Tai ai tinh ?

C« phæ biÕn c¸ch ch¬i , cho trÎ ch¬i 2-3 lÇn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KÕ ho¹ch ngµy

Thø 6 ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 2010                                              Gi¸o viªn thùc hiÖn : §ç ThÞ Minh

Ho¹t ®éng

Môc ®Ých - Yªu cÇu

ChuÈn bÞ

C¸ch tiÕn hµnh

Ghi chó

To¸n

Ph©n biÖt cao - thÊp.

 

 

 

1. KiÕn thøc :

- TrÎ biÕt nh×n nhËn, quan s¸t vµ ph©n biÖt cao thÊp kh¸c nhau .

2. Kü n¨ng :

- RÌn kh¶ n¨ng quan s¸t vµ trÝ nhí cña trÎ tèt h¬n.

3. Th¸i ®é :

- TrÎ chó ý, h¨ng h¸i ph¸t biÓu.

- 1 sè ®å dïng c¸ nh©n cã ®é cao thÊp kh¸c nhau .

- Mçi trÎ 3 bóp bª giÊy cã ®é cao thÊp kh¸c nhau.

1. ¤n  ®Þnh vµ GT bµi :

- Trß chuyÖn víi trÎ vÒ chñ ®Ò ®ang häc.

- C« cïng trÎ h¸t bµi " Gia ®×nh GÊu"

2. D¹y míi :

- C« gäi 2 trÎ : 1 trÎ cao, 1 trÎ thÊp lªn .Cho c¸c trÎ cßn l¹i quan s¸t vµ nhËn xÐt.

- T­¬ng tù nh­ vËy : C« lÊy 1 ®«i dÐp lª vµ 1 ®éi guèc cña trÎ. Cho trÎ quan s¸t vµ nhËn xÐt xem .Guèc cao h¬n hay dÐp lª cao h¬n ?.....

- TrÎ chon bóp bª thÊp vµ bóp bª cao gi¬ theo hiÖu lÖnh cao - thÊp cña c«.

- Cho 2 trÎ ngåi chung 1 bµn vµ ph©n lo¹i nh÷ng ®å dïng c¸ nh©n theo ®é cao thÊp kh¸c nhau : VD : G­¬ng cao, g­¬ng thÊp - Chai s÷a t¾m cao, chai s÷a t¾m thÊp ...

- C« HD trÎ thùc hµnh vë .C« quan s¸t trÎ vµ söa sai cho trÎ.

3. ¤n luyÖn :

- C« nhËn xÐt bµi tËp cña trÎ.

- TC " T×m vÒ ®óng nhµ"

C« HD c¸ch ch¬i vµ cho trÎ choi 2-3 lÇn .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án MTXQ, Lá. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu MTXQ .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án MTXQ thuộc thể loại Lá được chia sẽ bởi thành viên Nga Nguyễn Thị Quỳnh đến bạn đọc nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào mục Lá , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Giáo án Mầm non Lá ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Kế hoạch tuần 2 : Tôi là ai , thêm nữa ? Thời gian thực hiện : Từ 11/10 - 15/10 Giáo viên thực hiện : Đỗ Thị Minh Tên hoạt động Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6  Đón trẻ - TD sáng - Trò chuyện với trẻ về họ tên, ngày sinh nhật, sở thích của trẻ , cho biết thêm - Giúp trẻ dán các bức ảnh của trẻ, cùng trẻ quan sát, chuyện trò và tham khảo về bức ảnh : Chụp ở đâu ? với ai ? bé mặc gì ? trông như thế nào ?, bên cạnh đó - Tập TD sáng theo bài : Chim bồ câu  Hoạt động https://nslide.com/giao-an/mtxq.w798vq.html