Negative Prefixes

giáo án điện tử Tiếng Anh Khác (Tiếng Anh)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       13      0
Ngày đăng 2008-07-17 17:15:38 Tác giả Phương Phùng Thị Lan loại .doc kích thước 0.34 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Negative Prefixes – “kh«ng” Prefixes Roots Meaning Ves Adjectives Nouns DIS agree ®ång ý disagree disagreeable disagreement able Cã kh¶ n¨ng disable disabled disability appear XuÊt hiÖn disappear disappearance advantage ­u thÕ, lîi thÕ disadvantageous disadvantage approve T¸n thµnh disapprove disapproval believe Tin t­ëng disbelieve unbelievable disbelief courage KhuyÕn khÝch discourage discouraged discouragement connect Nèi disconnect disconnection continue TiÕp tôc, liªn tôc discontinue(d) dis

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Negative Prefixes – “kh«ng”
 
Prefixes
Roots
Meaning
Ve
s
Adjectives
Nouns
DIS
agree
®ång ý
disagree
disagreeable
disagreement
able
Cã kh¶ n¨ng
disable
disabled
disability
appear
XuÊt hiÖn
disappear
 
disappearance
advantage
­u thÕ, lîi thÕ
 
disadvantageous
disadvantage
approve
T¸n thµnh
disapprove
 
disapproval
believe
Tin t­ëng
disbelieve
unbelievable
disbelief
courage
KhuyÕn khÝch
discourage
discouraged
discouragement
connect
Nèi
disconnect
 
disconnection
continue
TiÕp tôc, liªn tôc
discontinue(d)
discontinuous/
--continual
discontinuity/
--continuation
honest
Trung thùc
 
dishonest
dishonesty
like
thÝch
dislike
 
dislike
loyal
Trung thµnh
 
disloyal
disloyalty
obey
V©ng lêi
disobey
disobedient
disobedience
order
TrËt tù, ng¨n n¾p
 
 
disorder
please
Lµm hµi lßng
displease
unpleasant
displeasure
satisfy
Tho¶ m·n, hµi lßng
dissatisfy
unsatisfactory
dissatisfied
dissatisfaction
similar
Gièng nhau
 
dissimilar
dissimilarity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL
legal
Hîp ph¸p
 
illegal
illegality
literate
BiÕt ch÷
 
illiterate
illiteracy
legible
Cã thÓ ®äc ®­îc
 
illegible
illegibility
logical
L« gÝc
 
illogical
illogicality
liberal
Cã d©n chñ
 
illiberal
illiberality
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IM
material
VËt chÊt
 
immaterial
 
mature
chÝn ch¾n
 
immature
immaturity
mobile
Di ®éng
 
immobile
immobility
moderate
B×nh th­êng, võa ph¶i
 
immoderate
 
modest
Khiªm tèn
 
immodest
immodesty
mortal
sÏ chÕt, ph¶i chÕt
 
immortal
immortality
moral
Cã ®¹o ®øc
 
immoral
immorality
patient
Kiªn nhÉn
 
impatient
impatience
perfect
Hoµn h¶o
 
imperfect
imperfection
polite
lÞch sù
 
impolite
impoliteness
possible
Cã thÓ
 
impossible
impossibility
probable
Cã lÏ
 
improbable
improbability
pure
S¹ch, tinh khiÕt
unpurify
impure
impurity
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prefixes
Roots
Meaning
Ve
s
Adjectives
Nouns
NON
smoke
Hót thuèc
 
non-smoking
non-smoker
fiction
S¸ch v¨n häc
 
 
non-fiction
sense
C¶m gi¸c
 
senseless
nonsense
stop
Dõng l¹i
 
non-stop
 
toxic
®éc h¹i
 
non-toxic
 
violent
B¹o lùc
 
non-violent
non-violence
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IN
advise
Khuyªn b¶o
 
inadvisable
inadvisability
apply
Nép §XV, ¸p dông
 
inapplicable
inapplicability
act
Hµnh ®éng
 
inactive
--action/ --activity/ --actor/--actress
capable
Cã n¨ng lùc
 
incapable
incapability
convenient
TiÖn lîi
 
inconvenient
inconvenience
competent
Cã n¨ng lùc
 
incompetent
incompetence
co
ect
®óng
 
inco
ect
 
cure
Ch÷a trÞ
 
incurable
 
decide
QuyÕt ®Þnh
 
indecisive
--decision
depend
Phô thuéc
 
independent
independence
different
Kh¸c
 
indifferent
 
direct
Trùc tiÕp
 
indirect
 
expensive
®¾t
 
inexpensive
 
effective
Cã hiÖu qu¶
 
ineffective
 
efficient
HiÖu qu¶
 
inefficient
inefficiency
experience
Kinh nghiÖm
 
inexperienced
inexperience
sufficient
®ñ
 
insufficient
insufficiency
tolerate
chÞu ®ùng,
dung thø
 
intolerable
intolerant
 
intolerance
visible
Nh×n thÊy ®­îc
 
invisible
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IR
regular
Cã qui t¾c
 
i
egular
i
egularity
responsible
Cã tr¸ch nhiÖm
 
i
esponsible
i
esponsibility
replace
Thay thÕ
 
i
eplaceable
 
remove
Di chuyÓn
 
i
emovable
 
rational
Hîp lý
 
i
ational
i
ationality
relevant
ThÝch hîp,liªn quan
 
i
elevant
i
elevance
repair
Söa ch÷a
 
i
eparable
 
recover
Phôc håi
 
i
ecoverable
 
refuse
Tõ chèi, b¸c bá
 
i
efutable
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Prefixes
Roots
Meaning
Ve
s
Adjectives
Nouns
UN
accept
ChÊp nhËn
 
unacceptable
 
able
Cã thÓ
 
unable
inability
accustomed
Quen
 
unaccustomed
 
ashamed
XÊu hæ
 
unashamed
 
aware
NhËn thøc
 
unaware
 
certain
Ch¾c ch¾n
 
uncertain
 
comfortable
Tho¶i m¸i,tiÖn nghi
 
uncomfortable
 
common
Chung
 
uncommon
 
conscious
NhËn thøc
 
unconscious
 
confirm
X¸c nhËn
 
unconfirmed
--confirmation
Compete
C¹nh tranh
 
uncompetitive
--competition/
--competitor
easy
DÔ dµng
 
uneasy
 
equal
C«ng b»ng (qu` lîi)
 
unequal
 
educate
Gi¸o dôc
 
uneducated
 
employ
Thuª m­ín
 
unemployed
unemployment
--employer
--employee
economic(al)
Cã lîi,kinh tÕ
TiÕt kiÖm, l·ng phÝ
--economize
uneconomic(al)
--economics
--economy
expect
Mong ®îi
 
unexpected
 
fair
C«ng b»ng (luËt)
 
unfair
 
fit
Phï hîp
 
unfit
 
familiar
Quen thuéc
 
unfamiliar
unfamilarity
foresee
Nh×n thÊy tr­íc
 
unforeseen
 
forget
Quªn
 
unforgetable
 
faithful
Trung thµnh
 
unfaithful
 
friendly
Th©n thiÖn
 
unfriendly
 
happy
Vui vÎ, h¹nh phóc
 
unhappy
 
health
khoÎ m¹nh
 
unhealthy
 
hope
Hy väng
 
unhopeful
= hopeless
 
identify
NhËn biÕt, x¸c ®Þnh
 
unidentified
--identification
interest
thÝch, quan t©m
 
uninterested
 
kind
Tèt bông
 
unkind
unkindness
lucky
fortunate
May m¾n
 
unlucky
unfortunate
 
likely
Cã thÓ, ch¾c ch¾n
 
unlikely
unlikelihood
necessary
CÇn thiÕt
 
unnecessary
 
official
chÝnh thøc
 
unofficial
 
predict
Dù ®o¸n
 
unpredictable
 
qualify
®ñ t­ c¸ch, tr×nh ®é
 
unqualified
 
reason
lÝ do, hîp lÝ
 
unreasonable
 
rely
Tin cËy
 
unreliable
 
real
Thùc sù
 
unreal
--reality
sympathy
Th«ng c¶m
--sympathize
unsympathetic
--sympathy
selfish
Ých kû
 
unselfish
 
success
Thµnh c«ng
 
unsuccessful
unsuccess
wise
Kh«n ngoan
 
unwise
 

 
Prefixes
Roots
Meaning
Ve
s
Adjectives
Nouns
UN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MIS
calculate
tÝnh to¸n
miscalculate
 
miscalculation
 
count
®Õm
miscount
 
 
 
conduct
C­ xö
misconduct
 
 
 
behave
Xö sù
misbehave
 
 
 
hear
Nghe
mishear
 
 
 
understand
HiÓu
misunderstand
 
misunderstanding
 
spell
®¸nh vÇn
misspell
 
 
 
print
In Ên
misprint
 
 
 
place
®Æt
misplace
 
 
 
pronounce
Ph¸t ©m
mispronounce
 
mispronunciation
 
take
CÇm, mang, lçi
mistake
 
mistake
 
read
®äc
misread
 
 
 
quote
trÝch dÉn
misquote
 
 
 
name
Gäi tªn
misname
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AB
normal
B×nh th­êng
 
abnormal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nguồn:Phương Phùng Thị Lan

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Negative Prefixes
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngNegative_Prefixes.doc[0.34 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
osattq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2008-07-17 17:15:38
Loại file
doc
Dung lượng
0.34 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
13
giáo án điện tử Negative Prefixes

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Negative Prefixes
  Tư liệu tham khảo
  Negative Prefixes

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2011

  Xem: 9

 • Negative Prefixes
  Giáo án khác
  Negative Prefixes

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/7/2008

  Xem: 1

 • NEGATIVE PREFIXES
  Tiếng Anh 12
  NEGATIVE PREFIXES

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/9/2011

  Xem: 14

 • Spelling Words Negative Prefixes
  Tiền tố
  Spelling Words Negative Prefixes

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiền tố

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/8/2017

  Xem: 0

 • Opposites and Negative Prefixes
  Bài giảng khác
  Opposites and Negative Prefixes

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/11/2008

  Xem: 296

 • NEGATIVE AND REVERSATIVE PREFIXES (Level C1, C2)
  Tiếng Anh 12
  NEGATIVE AND REVERSATIVE PREFIXES (Level C1, C2)

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/8/2016

  Xem: 0

 • prefixes
  Tiếng Anh
  prefixes

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/10/2012

  Xem: 15

 • PREFIXES
  Tư liệu tham khảo
  PREFIXES

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/11/2011

  Xem: 23

 • Prefixes - Opposite
  Từ vựng (Vocabulary)
  Prefixes - Opposite

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Từ vựng (Vocabulary)

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2010

  Xem: 28

 • Prefixes and suffixes
  Lý thuyết ngữ pháp Tiếng Anh
  Prefixes and suffixes

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lý thuyết ngữ pháp Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/10/2011

  Xem: 0