Giáo án  chủ đề  theo hoạt đông

TÊN CHỦ ĐỀ

 

 

6 BƯỚC

Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết

Bước 2: Xây dựng nội dung chủ đề bài học

Chủ đề bao gồm ..... tiết (Thuộc tiết theo PPCT) , Tên văn bản

Tích hợp các bài: ..................

Bước 3: Xác định mục tiêu bài học

* Kiến thức

* Kĩ năng

* Thái độ

* Năng lực chủ yếu cần hình thành

Bước 4: Xác định và mô tả mức độ yêu cầu của mỗi loại câu hỏi/bài tập có thể sử dụng để kiểm tra, đánh giá năng lực và phẩm chất của học sinh trong dạy học

 

Mức độ nhận biết

Mức độ thông hiểu

Mức độ vận dụng và vận dung cao

..................................

....................................

.....................................

...................................

.......................................

.......................................

 

Bước 5: Biên soạn các câu hỏi/ bài tập cụ thể theo các mức độ yêu cầu đã mô tả

 

Bài 1

Mức độ nhận biết

Mức độ thông hiểu

Mức độ vận dụng và vận dung cao

...................................

...................................

.............................

..................................

..................................

...................................

 

Bài 2

Mức độ nhận biết

Mức độ thông hiểu

Mức độ vận dụng và vận dung cao

...................................

...................................

.............................

..................................

..................................

...................................

 

Bài n

Mức độ nhận biết

Mức độ thông hiểu

Mức độ vận dụng và vận dung cao

...................................

...................................

.............................

..................................

..................................

...................................


 

 

 

 

Bước 6: Thiết kế tiến trình dạy học

 

5 HOẠT ĐỘNG

Tiết ........: TÊN TIẾT HỌC

A. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT

1. Kiến thức

2. Kĩ năng:

3. Thái độ:

4. Năng lực chủ yếu cần hình thành

B. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

1. Giáo viên

2. Học sinh

C. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ổn định lớp

Lớp

Ngày dạy

Sĩ số

Tên học sinh vắng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài học

Hoạt động của giáo viên học sinh

T/g

DK

Nội dung cần đạt

I. Hoạt động 1 - Khởi động

 

 

 

 

 

 

 

II. Hoạt động 2 - Hình thành kiến thức (GV hướng dẫn HS ................)

 

 

1. ..............

1.1: ...........

1.2: ................

 

 

 

 

2. ..................

2.1: ...............

2.2: ................

 

 

III. Hoạt động 3 - Luyện tập

 

 

Phiếu học tập

IV. Hoạt động 4 - Vận dụng mở rộng

.................

 

 


4. Dặn dò/ Hướng dẫn tự học, bài mới : Bài tập về nhà/chuẩn bị nội dung cho tiết, bài học sau

 

 

 

 

 

Tiết .........: KIỂM TRA

(...................................)

 

I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA

1. Kiến thức

2. năng

2. Thái độ

3. Năng lực chủ yếu cần hình thành

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA

- Hình thức tự luận.

- Cách tổ chức kiểm tra: học sinh làm bài tại lớp trong ......... phút.

III. THIẾT LẬP MA TRẬN:

        Mức độ

 

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Vận dụng thấp

Vận dụng cao

 

Làm văn

Nghị luận văn học/XH

 

 

 

 

 

Số câu: 1

Tỉ lệ: 100%

( 20% = 2,0 điểm)

( 30% = 3,0 điểm)

( 30% = 2,0

điểm)

( 20 % = 2,0 điểm)

( 100% = 10 điểm)

Tổng số câu: 1

Tổng số điểm: 10 điểm

Tỉ lệ: 100%

( 20% = 2,0 điểm)

( 30% = 3,0 điểm)

( 30% = 3,0

điểm)

( 20 % = 2,0 điểm)

( 100% = 10 điểm)

IV. RA ĐỀ KIỂM TRA

 Đề bài: ...........................

V. XÂY DỰNG HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM:

 

Nội dung

Điểm

* Yêu cầu về năng

 

nguon VI OLET