Ngữ văn 6. Bài 14. Con hổ có nghĩa

giáo án điện tử Khác Thư mục tạm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2017-12-03 14:06:29 Tác giả Hường Hà Thị loại .doc kích thước 0.10 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TiÕt 59 : Con hæ cã nghÜa Vò Trinh – TruyÖn trung ®¹i ( H­íng dÉn ®äc thªm) I.Môc tiªu cÇn ®¹t Sau bµi häc, häc sinh cÇn: 1.KiÕn thøc: - N¾m v÷ng néi dung vµ ý nghÜa cña truyÖn: §Ò cao gi¸ trÞ cña ®¹o

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
 
                    TiÕt 59 :            Con hæ cã nghÜa
Vò Trinh – TruyÖn trung ®¹i
                             ( H­íng dÉn ®äc thªm)
I.Môc tiªu cÇn ®¹t
Sau bµi häc, häc sinh cÇn:
1.KiÕn thøc:
- N¾m v÷ng néi dung vµ ý nghÜa cña truyÖn: §Ò cao gi¸ trÞ cña ®¹o lµm ng­êi ( c¸i nghÜa, lßng biÕt ¬n).
- S¬ bé hiÓu ®­îc tr×nh tù viÕt truyÖn vµ c¸ch viÕt truyÖn h­ cÊu thêi trung ®¹i.
2. Kü n¨ng:
- TiÕp tôc rÌn kü n¨ng kÓ truyÖn s¸ng t¹o
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc häc sinh vÒ lßng nh©n ¸i, t×nh c¶m yªu th­¬ng con ng­êi.
4. TÝch hêp:
- Víi TËp lµm v¨n: KÓ truyÖn t­ëng t­îng.
- Víi TiÕng ViÖt: §éng tõ vµ côm ®éng tõ.
II. ChuÈn bÞ:
Gi¸o viªn:
-         M¸y tÝnh, m¸y chiÕu, phiÕu häc tËp.
-         T­ liÖu, h×nh ¶nh vÒ tËp truyÖn “ Lan tr× kiÕn v¨n lôc  ”
-         Gi¸o ¸n
Häc sinh :
-         So¹n bµi.
III. Néi dung vµ tiÕn tr×nh lªn líp
æn ®Þnh líp .
KiÓm tra bµi cò
Lùa chän ®¸p ¸n ®óng
     C©u 1: TruyÖn truyÒn thuyÕt kh¸c g× víi truyÖn cæ tÝch?
     A. Cã cèt lâi lÞch sö                     B. Cã yÕu tè k× ¶o
     C. Cã yÕu tè hiÖn thùc                D. ThÓ hiÖn th¸i ®é cña nh©n d©n
C©u 2: Môc ®Ých cña truyÖn c­­êi lµ g×?
    A. §­­a ra bµi häc                          B. G©y c­­êi ®Ó mua vui, phª ph¸n
    C. Khuyªn nhñ, r¨n d¹y ng­­êi ta   D. Ngô ý, bãng giã ®Ó ch©m biÕm
C©u 3: Em bÐ trong truyÖn: “Em bÐ th«ng minh” lµ kiÓu nh©n vËt nµo?
     A. Ng­­êi cã tµi n¨ng k× l¹            B. Ng­­êi bÊt h¹nh
     C. Ng­­êi th«ng minh                   D. Ng­­êi dòng sÜ

C©u 4: VÒ ®Æc ®iÓm nghÖ thuËt, truyÖn c­­êi gièng víi truyÖn ngô ng«n ë ®iÓm nµo?
     A. Nh©n ho¸                                 B. Sö dông tiÕng c­­êi
     C. Ng¾n gän, hµm sóc                  D. DÔ nhí, dÔ thuéc
3. Bµi míi:
Giíi thiÖu bµi míi:
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
N«i dung cÇn ®¹t
Ho¹t ®éng 1: H­íng dÉn ®äc vµ t×m hiÓu chung
(?) Dùa vµo chó thÝch (*), nªu nh÷ng hiÓu biÕt cña em vÒ truyÖn trung ®¹i?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gi¸o viªn chèt
 
(?) Nªu nh÷ng nÐt chÝnh vÒ t¸c gi¶ Vò Trinh?
 
 
 
 
NhËn xÐt, chèt
 
 
 
G h­íng dÉn c¸ch ®äc : giäng ®äc võa ph¶i, thay ®æi giäng ®iÖu, nhÊn m¹nh khi ®äc c¸c chi tiÕt miªu t¶ hµnh ®éng cña nh©n vËt.
G ®äc mÉu, gäi hai häc sinh ®äc tiÕp, G nhËn xÐt c¸ch ®äc
 
 
- Tr¶ lêi c¸ nh©n
- NhËn xÐt, bæ sung
 
 
 
 
 
 
 
 
Quan s¸t, l¾ng nghe
 
- Tr¶ lêi c¸ nh©n
 
 
 
Quan s¸t, l¾ng nghe
 
 
 
§äc truyÖn
 
 
 
 
 
I. §äc- T×m hiÓu chung
1. TruyÖn trung ®¹i lµ g× ?
- Thêi gian: ThÕ kû X- thÕ kû XIX.
- ThÓ lo¹i: v¨n xu«i ch÷ H¸n  
- Nh©n vËt: (Ng­êi, vËt): Miªu t¶ trùc tiÕp qua ng«n ng÷ cña ng­êi kÓ.
- Cèt truyÖn: §¬n gi¶n
- Néi dung: Th­êng mang tÝnh gi¸o huÊn
- Sù viÖc: Theo tr×nh tù thêi gian.
- ThÓ lo¹i: võa cã  lo¹i  truyÖn h­ cÊu , võa cã lo¹i truyÖn gÇn víi kÝ , víi sö .
2. T¸c gi¶: Vò Trinh (1759-1818)
- Tù lµ Duy Chu, hiÖu lµ Nguyªn Hanh Lan Tr× Ng­­ Gi¶.
- Quª: trÊn Kinh B¾c (nay lµ tØnh B¾c Ninh)
- ¤ng ®ç h­¬ng cèng n¨m 17 tuæi, lµm quan cuèi thêi Lª, ®Çu thêi NguyÔn
3. T¸c phÈm
a. §äc – Gi¶i thÝch tõ khã
 
 
 
 

Gäi häc sinh gi¶i thÝch chó thÝch 1,2, 6 vµ 9.
 
(?) Quan s¸t cuèi v¨n b¶n, cho biÕt xuÊt xø cña truyÖn  “con hæ cã nghÜa”.
G më réng (m¸y)
- TËp truyÖn truyÒn k×, viÕt b»ng ch÷ H¸n,  gåm 45 truyÖn víi ®Ò tµi:  
+ Gi¸o dôc, thi cö. 
+ B¸o øng lu©n håi...
- PhÇn lín ®­­îc s¸ng t¸c trªn c¬ së nh÷ng truyÒn thuyÕt l­u hµnh trong nh©n d©n ®­¬ng thêi.
(?) TruyÖn “Con hæ cã nghÜa” thuéc kiÓu v¨n b¶n g×? Ph­¬ng thøc biÓu ®¹t t­¬ng øng ?
( ?) TruyÖn cã mÊy ®o¹n? Néi dung chÝnh cña mçi ®o¹n?
 
 
(?) Em h·y tãm t¾t truyÖn “Con hæ cã nghÜa”.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(?) Th¶o luËn nhãm:
1. Hai c©u chuyÖn trªn cã g× gièng nhau vÒ sù viÖc khëi ®Çu, sù viÖc ph¸t triÓn vµ sù viÖc kÕt thóc ?
Gi¶i thÝch tõ
 
- Tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Tr¶ lêi
- NhËn xÐt bæ sung
 
 
 
 
Tãm t¾t truyÖn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Th¶o luËn nhãm(PhiÕu häc tËp)
 
 
b. XuÊt xø : TrÝch tõ tËp “Lan tr× kiÕn v¨n lôc”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. ThÓ lo¹i : v¨n tù sù.
d. Bè côc :
Hai c©u chuyÖn
- C©u chuyÖn thø nhÊt: Con hæ víi bµ ®ì TrÇn
- C©u chuyÖn thø hai: Con hæ víi b¸c tiÓu mç
e. Tãm t¾t truyÖn
C©u chuyÖn thø nhÊt : Hæ c¸i ®au ®Î, hæ ®ùc ®i t×m bµ ®ì TrÇn ë huyÖn §«ng TriÒu. Bµ ®ì cho hæ c¸i uèng thuèc, xoa bãp bông vµ gióp hæ ®Î ®­îc. Hæ ®ùc mõng rì vµ ®Òn ¬n bµ côc b¹c.
C©u chuyÖn thø hai: B¸c tiÓu mç ë huyÖn L¹ng Giang ®ang bæ cñi ë s­ên nói thÊy mét con hæ bÞ hãc  x­¬ng bÌn gióp hæ lÊy x­¬ng ra. §Ó t¹ ¬n, hæ ®Òn ¬n b¸c c¶ khi sèng vµ khi chÕt.
 
 
 
 

2. Tai sao l¹i ghÐp hai c©u chuyÖn vµo mét v¨n b¶n?
G chèt
 
 
Hæ gÆp n¹n    Ng­êi cøu hæ     Hæ ®Òn ¬n
 
 
                    ¢n nghÜa
 
G chuyÓn ý
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn t×m hiÓu chi tiÕt
G vµ häc sinh ®äc c©u chuyÖn thø nhÊt
 
(?) Hæ ®· gÆp ph¶i t×nh huèng g×? §Ó gi¶i quyÕt t×nh huèng ®ã hæ ®· hµnh ®éng nh­ thÕ nµo?
- T×nh huèng: Hæ c¸i ®au ®Î
- Hµnh ®éng :
+ Gâ cöa, lao tíi câng, ch¹y nh­ bay, rÏ lçi...
+ CÇm tay, nhá n­íc m¾t, ®µo b¹c tÆng, cói ®Çu vÉy ®u«i tiÔn biÖt, gÇm lªn...
(?) NhËn xÐt vÒ nh÷ng hµnh ®éng trªn cña hæ?
 
 
 
 
 
 
(?) Tr­íc viÖc lµm cña hæ bµ ®ì TrÇn ®· cã th¸i ®é vµ hµnh ®éng ra sao? Bµ ®ì TrÇn lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?
    Bµ ®ì TrÇn lµ ng­êi cã lßng nh©n tõ, giµu t×nh th­¬ng. T×nh th­¬ng ®· gióp bµ chiÕn th¾ng sù sî h·i vµ cøu gióp hæ qua c¬n ho¹n n¹n.
- §¹i diÖn tr¶ lêi
- NhËn xÐt bæ sung
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghe vµ ®äc tiÕp
 
Ph¸t hiÖn, tr¶ lêi
- NhËn xÐt bæ sung
 
 
 
 
 
 
Suy nghÜ, tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
Tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. T×m hiÓu chi tiÕt
1. TruyÖn con hæ thø nhÊt víi bµ TrÇn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Con hæ :
- Hµnh ®éng khÈn tr­¬ng gÊp g¸p.
- Quan t©m, lo l¾ng cho hæ c¸i vµ ®µn con.
     Cã t×nh víi ng­êi th©n
- L­u luyÕn, tr¶ ¬n ©n nh©n
     Cã nghÜa víi ©n nh©n
* Bµ ®ì TrÇn:
- Th¸i ®é: run sî
- Hµnh ®éng: gióp hæ c¸i sinh con.
     Cã lßng nh©n tõ, giµu t×nh th­¬ng
 
 

Quan s¸t bøc tranh vµ cho biÕt bøc tranh nãi vÒ sù viÖc nµo trong truyÖn? KÓ l¹i sù viÖc ®ã?
    G chèt: Bøc tranh cho ta thÊy mét c¶nh t­îng rÊt xóc ®éng vÒ sù l­u luyÕn vµ biÕt ¬n s©u ®Ëm gi÷a con hæ vµ bµ ®ì TrÇn.
 
(?) §Ó x©y dùng thµnh c«ng diÔn biÕn c©u chuyÖn gi÷a con hæ vµ bµ ®ì TrÇn t¸c gi¶, ®· sö dông biÖn ph¸p nµo? T¸c dông cña biÖn ph¸p nghÖ thuËt ®ã?
G b×nh vµ chuyÓn ý.
 
G vµ häc sinh ®äc c©u chuyÖn thø hai.
(?) Hæ tr¸n tr¾ng gÆp ph¶i t×nh huèng g×? Ai ®· gióp hæ tho¸t khái t×nh huèng ®ã?
- Hæ tr¸n tr¾ng: BÞ hãc x­¬ng, ®au ®ín, vËt v·, t×nh m¹ng nguy hiÓm.
- B¸c tiÒu mç: Dïng tay thß vµo cæ häng hæ, lÊy x­¬ng ra     Hæ ®­îc cøu sèng.
(?) Qua hµnh ®éng cøu sèng hæ, em thÊy b¸c tiÒu mç lµ ng­êi nh­ thÕ nµo?
(?) Sau khi tho¸t khái nguy hiÓm, hæ ®· lµm g× ®Ó ®Òn ¬n b¸c tiÒu mç? T×m nh÷ng chi tiÕt thÓ hiÖn ®iÒu ®ã?
- Hæ tr¶ ¬n b¸c tiÒu:
+ Ngay sau khi ®­îc cøu: TiÕng gÇm, mang thÞt nai...
+ M­êi n¨m sau khi b¸c tiÒu mÊt: Nh¶y nhãt, dôi ®Çu vµo quan tµi, gÇm lªn.
+ Vµo nh÷ng ngµy giç b¸c: Mang thÞt dª hoÆc lîn ®Õn nhµ b¸c.
(?) Tõ nh÷ng hµnh ®éng ®Òn ¬n cña hæ víi b¸c tiÒu mç cho thÊy hæ lµ nh©n
Quan s¸t tranh, tr¶ lêi
 
 
 
 
 
Tr¶ lêi
NhËn xÐt,
bæ sung
 
 
Nghe
 
 
 
Ph¸t hiÖn, tr¶ lêi
- NhËn xÐt bæ sung
 
 
 
 
 
Suy nghÜ, tr¶ lêi
 
Ph¸t hiÖn, tr¶ lêi
- NhËn xÐt bæ sung
 
 
 
 
 
 
 
Suy nghÜ, tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
 
 
* NghÖ thuËt : Nh©n ho¸
     - DiÔn biÕn cèt truyÖn sinh ®éng, cã tÝnh h­ cÊu.
     - DiÔn t¶ ®êi sèng néi t©m, hµnh ®éng cña con hæ nh­ con ng­êi.
 
2. TruyÖn con hæ thø hai víi b¸c tiÒu mç.
 
 
 
 
 
 
 
* B¸c tiÒu mç: Hµnh ®éng dòng c¶m, cao ®Ñp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Con hæ: Cã nghÜa thuû chung víi ©n nh©n.
 

vËt nh­ thÕ nµo?
 
(?) §Ó x©y dùng lªn h×nh t­îng con hæ trong c©u chuyÖn thø hai, t¸c gi¶ ®· sö dông nh÷ng biÖn ph¸p nghÖ thuËt g×?
(?) Nªu nhËn xÐt vÒ c¸ch ®Òn ¬n cña hai con hæ?
®i t×m nguyªn nh©n khiÕn con hæ biÕt sèng cã nghÜa, cã b¹n cho r»ng:
A, Nã muèn xo¸ ®i tiÕng xÊu cho loµi hæ.
B, Do bÞ ®Èy vµo t×nh thÕ tuyÖt väng.
C, Do chÝnh c¸i nghÜa cña bµ ®ì TrÇn vµ b¸c tiÒu.
Em ®ång ý víi nguyªn nh©n nµo? V× sao?
G b×nh
(?) T¹i sao t¸c gi¶ kÓ vÒ hai con hæ ë hai n¬i kh¸c nhau chø kh«ng kÓ vÒ mét con hæ víi hai sù viÖc?
G nhËn xÐt vµ chuyÓn ý
 
Ho¹t ®éng 3: H­íng dÉn häc sinh tæng kÕt
Th¶o luËn nhãm:
1, Trong truyÖn, biÖn ph¸p nghÖ thuËt c¬ b¶n, bao trïm ®­îc sö dông lµ biÖn ph¸p g×? T¹i sao l¹i dùng lªn chuyÖn “Con hæ cã nghÜa” mµ kh«ng ph¶i lµ “Con ng­êi cã nghÜa”?
2, Qua hai c©u chuyÖn, t¸c gi¶ muèn göi g¾m ®iÒu g× víi ng­êi ®äc?
G nhËn xÐt vµ chèt
(?) Qua truyÖn “Con hæ cã nghÜa” em hiÓu thÕ nµo vÒ nghÖ thuËt viÕt truyÖn thêi trung ®¹i?
 
 
 
Suy nghÜ, tr¶ lêi
 
 
Tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suy nghÜ, lùa chän gi¶i thÝch
 
Suy nghÜ, tr¶ lêi
 
 
 
 
 
 
 
-Th¶o luËn nhãm (PhiÕu häc tËp)
- §¹i diÖn tr¶ lêi
- NhËn xÐt bæ sung
 
 
Tr¶ lêi
 
 
 
 
* NghÖ thuËt: nh©n ho¸, trïng lÆp, t¨ng cÊp.
 
* C¸ch ®Òn ¬n:
- Con hæ thø nhÊt: §Òn ¬n mét lÇn
- Con hæ thø hai: §Òn ¬n m·i m·i
     ¢n t×nh, ©n nghÜa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Tæng kÕt
1. NghÖ thuËt:
- Nh©n ho¸- m­­în chuyÖn loµi vËt nãi vÒ loµi ng­êi.
- X©y dùng t×nh huèng truyÖn.
- Miªu t¶ nh©n vËt qua ng«n ng÷ kÓ chuyÖn.
- Cét truyÖn ®¬n gi¶n, cã tÝnh h­ cÊu
2. Néi dung:
- BiÕt hÕt lßng gióp ®ì nh÷ng ng­­êi ho¹n n¹n.
- Sèng ©n nghÜa, thuû chung, biÕt ¬n ng­­êi ®· gióp ®ì m×nh.

(?) Häc xong truyÖn “Con hæ cã nghÜa” ®iÒu g× khiÕn em xóc ®éng nhÊt? Em rót ra ®­îc bµi häc g× cho b¶n th©n?
G chèt vµ chuyÓn ý
Ho¹t ®éng 4 : H­íng dÉn luyÖn tËp
Bµi 1: T×m vµ ®äc nh÷ng c©u tôc ng÷, ca dao, thµnh ng÷ nãi vÒ ©n t×nh, ©n nghÜa vµ lßng biÕt ¬n.
Bµi 2: §ãng vai bµ ®ì TrÇn kÓ l¹i c©u chuyÖn “Con hæ cã nghÜa” thø nhÊt.
Ho¹t ®éng 5 : DÆn dß
Ph¸t biÓu
 
 
 
 
 
 
 
Tr¶ lêi
 
KÓ l¹i
 
 
 
 
 
 
IV. LuyÖn tËp
Bµi 1.
 
 
Bµi 2.
 
 
V. Bµi tËp vÒ nhµ
- §äc thªm truyÖn: “Bia con v¸”.
- §ãng vai con hæ thø nhÊt hoÆc thø hai ®Ó kÓ l¹i c©u chuyÖn cña m×nh víi ©n nh©n.
- So¹n bµi: §éng tõ.
 
 

Nguồn:Hường Hà Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Ngữ văn 6. Bài 14. Con hổ có nghĩa
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngtiet_59_con_ho_co_nghia.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
aqjx0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-03 14:06:29
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử Ngữ văn 6. Bài 14. Con hổ có nghĩa

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Ngữ văn 6. Bài 14. Con hổ có nghĩa
  Lưu trữ tạm thời
  Ngữ văn 6. Bài 14. Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Lưu trữ tạm thời

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 5

 • Ngữ văn 6 bài Con hổ có nghĩa
  Giáo án
  Ngữ văn 6 bài Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/11/2009

  Xem: 21

 • Ngữ văn 6 bài Con hổ có nghĩa
  Thể dục
  Ngữ văn 6 bài Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Thể dục

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2009

  Xem: 0

 • Ngữ văn 6 bài Con hổ có nghĩa
  Giáo án
  Ngữ văn 6 bài Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2009

  Xem: 0

 • Ngữ văn 6 bài Con hổ có nghĩa
  Mầm non
  Ngữ văn 6 bài Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/11/2009

  Xem: 213

 • Bài 14. Con hổ có nghĩa
  Ngữ văn 6
  Bài 14. Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/11/2017

  Xem: 8

 • Bài 14. Con hổ có nghĩa
  Ngữ văn 6
  Bài 14. Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/1/2017

  Xem: 0

 • Bài 14. Con hổ có nghĩa
  Ngữ văn 6
  Bài 14. Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/7/2016

  Xem: 0

 • Bài 14. Con hổ có nghĩa
  Ngữ văn 6
  Bài 14. Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2018

  Xem: 0

 • Bài 14. Con hổ có nghĩa
  Ngữ văn 6
  Bài 14. Con hổ có nghĩa

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2017

  Xem: 11