Giáo Án Ngữ Văn 6:Ngữ Văn 6 ( Tiết 17-20)

giáo án điện tử Ngữ văn
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
soa0tq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-02-22 14:51:34
Loại file
doc
Dung lượng
0.08 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- Tieát 17+18 Ngaøy daïy: 22/09/2008. A. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT 1. Kieán thöùc:Giuùp HS: Bieát vieát baøi vaên töï söï hoaøn chænh. Keå laïi truyeän baèng lôøi vaên

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

 Tieát 17+18
Ngaøy daïy: 22/09/2008.

 
 
 
 
A. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT
            1. Kieán thöùc:Giuùp HS:
Bieát vieát baøi vaên töï söï hoaøn chænh.
Keå laïi truyeän baèng lôøi vaên cuûa mình.
2. Reøn kyõ naêng: vieát baøi vaên töï söï hoaøn chænh theo yeâu caàu cuûa ñeà.
3.Thaùi ñoä: Giaùo duïc HS tính kieân trì, chaêm chæ.
B.CHUAÅN BÒ:
 1.Giaùo vieân: Ñeà kieåm tra.
 2.Hoïc sinh: Naém vöõng caùch laøm baøi vaên töï söï, coát truyeän, giaáy, vieát.
C.PHÖÔNG PHAÙP:
 Thaûo luaän nhoùm, gôïi tìm.
D.TIEÁN TRÌNH:
 1.OÅn ñònh toå chöùc:Kieåm dieän
 2.Kieåm tra baøi cuõ:
         Nhaéc laïi caùc böôùc laøm baøi vaên töï söï.
 3. Giaûng baøi môùi:
         * Giôùi thieäu baøi : Caùc em ñaõ tìm hieåu moät soá vaên baûn töï söï. Vaäy caùc em coù naém noäi dung, coát truyeän vaø hình thöùc boá cuïc cuûa vaên baûn aáy khoâng?  Beân caïnh ñoù caùc em cuõng ñaõ tìm hieåu giaù trò cuûa caùc vaên baûn roài vaø bieát caùch laøm baøi vaên töï söï. Hoâm nay caùc em ñi vaøo thöïc haønh vieát baøi vaên töï söï hoaøn chænh trong thôøi gian 90 phuùt.
 
Ñeà baøi
  Em haõy choïn 1 trong 2 ñeà baøi sau:
    Ñeà 1: Haõy keå laïi caâu chuyeän maø em thích baèng lôøi vaên cuûa mình.
    Ñeà 2: Queâ em ñoåi môùi.
Ñaùp aùn vaø bieåu ñieåm.
    Ñeà 1:
     Môû baøi (1,5ñ): -Giôùi thieäu chung nhaân vaät, söï vieäc.
-          Neâu chuû ñeà cuûa vaên baûn.
     Thaân baøi ( 5ñ) : Trình baøy dieãn bieán cuûa caâu chuyeän.
   Saép xeáp caùc söï vieäc theo trình töï hôïp lyù.
   Keå roõ nhaân vaät, thôøi gian, ñòa ñieåm, nguyeân nhaân.
                 Keát baøi ( 2ñ ) :Keát cuïc cuûa nhaân vaät, söï vieäc.
 Neâu yù nghóa cuûa truyeän.
 Thaùi ñoä cuûa baûn thaân ñoái vôùi nhaân vaät, söï vieäc.
Trình baøy saïch ñeïp, boá cuïc roõ raøng, lôøi vaên maïch laïc, noäi dung ñaày ñuû. (1,5ñ )
 Ñeà 2:
  Môû baøi (1,5ñ ): Neâu chuû ñeà vaên baûn: sau bao naêm nhìn laïi, queâ em ñaõ coù nhieàu ñoåi  môùi…
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

 Thaân baøi (5ñ ): Trình baøy cuï theå töøng ñieåm ñoåi môùi cuûa queâ höông:
 + ñöôøng xaù ñöôïc naâng caáp.
 + Nhaø cöûa ñöôïc xaây döïng khang trang.
 + Ñôøi soáng cuûa ngöôøi daân khaù giaû hôn.
 + Tröôøng hoïc ñöôïc xaây môùi, phöông tieän hoïc taäp ñaày ñuû hôn.
 + Caùc cô quan nhaø nöôùc cuõng ñöôïc xaây döïng môùi…  …   …
 
 Keát baøi (1,5ñ ): - Caûm nghó cuûa em veà söï ñoåi môùi cuûa queâ höông.
 - Em höùa quyeát taâm nhö theá naøo ?
 * Trình baøy saïch ñeïp, boá cuïc roõ raøng, lôøi vaên maïch laïc, noäi dung phong phuù (2ñ)
 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp:
Nhaän xeùt giôø kieåm tra.
 5. Höôùng daãn hoïc sinh töï hoïc ôû nhaø:
- Hoaøn thaønh baøi vieát naøy vaøo vôû baøi taäp.
- Chuaån bò: Töø  nhieàu nghóa vaø hieän töôïng chuyeån nghóa cuûa töø.
 
E.RUÙT KINH NGHIEÄM:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………………………………………
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

Tieát 19
Ngaøy daïy: 25/ 9/ 2008

 
 
 
 
 
A. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT
            1. Kieán thöùc:
- Naém ñöôïc khaùi nieäm töø nhieàu nghóa.
- Nhaän bieát ñöôïc hieän töôïng chuyeån nghóa cuûa töø.
- Naém ñöôïc nghóa chính, nghóa chuyeån.
2. Reøn kyõ naêng: söû duïng töø hôïp lyù, ñaït hieäu quaû giao tieáp.
B. CHUAÅN BÒ:
 1. Giaùo vieân: Giaùo aùn, baûng phuï.
 2. Hoïc sinh: soaïn baøi ôû nhaø.
C. PHÖÔNG PHAÙP:
 PP quy naïp, gôïi môû, tröïc quan.
D. TIEÁN TRÌNH:
 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm dieän
 2. Kieåm tra baøi cuõ:
 Haõy cho bieát theá naøo laø nghóa cuûa töø ? cho bieát nghóa cuûa caùc töø sau : ñaàu, caùi baøn.
( ñaàu : laø boä phaän treân cuøng cuûa cô theå, ñieàu khieån moi hoaït ñoäng cuûa cô theå.
Caùi baøn : laø vaät duïng coù maët phaúng, laøm baèng vaät lieäu cöùng coù chaân ñôõ, duøng ñeå ñaët, baøy ñoà vaät.)
 Cho bieát caùch giaûi nghóa cuûa töø sau :
Gheá : loaïi ñoà vaät laøm baèng vaät lieäu cöùng duøng ñeå ngoài.
A. Giaûi nghóa baèng caùch trình baøy khaùi nieäm.
B. Giaûi nghóa baèng caùch trình baøy töø ñoàng nghóa.
C. Giaûi nghóa baèng caùch neâu töø traùi nghóa.
 Ta coù nhöõng caùch giaûi nghóa naøo ?
 3. Giaûng baøi môùi:
         * Giôùi thieäu baøi :
  Tieáng Vieät chuùng ta raát phong phuù vaø caùch söû duïng töø cuõng raát ña daïng. Moät töø coù theå bieåu ñaït nhieàu hieän töôïng söï vaät khaùc nhau vaø ngöôïc laïi. ( trong tröôøng hôïp giao tieáp cuï theå ta löïa choïn töø ngöõ söû duïng cho phuø hôïp.Vì theá caùc em caàn phaûi hieåu roõ nghóa cuûa töø) hieän töông ñoù goïi laø gì ? tieát hoïc hoâm nay seõ giuùp chuùng ta hieåu ñieàu ñoù.
 
Hoaït ñoäng 1
 Hs ñoïc to baøi thô nhöõng caùi chaân SGK.
 Baøi thô naøy töø naøo ñöôïc nhaéc ñeán nhieàu laàn ?
 Em cho bieát «  chaân » coù nghóa laø gì ?
 Chaân : boä phaän döôùi cuøng cuûa cô theå duøng ñeå naâng ñôõ vaø giöõ thaêng baèng cho cô theå.
 I. Töø nhieàu nghóa
 
 
 
 
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

 Em haõy cho ví duï töø chaân coù nghóa vöøa neâu.
 chaân gaø, chaân vòt… …
 Em haõy cho bieát töø chaân trong baøi thô laø cuûa        nhöõng söï vaät naøo ?  
 So saùnh nghóa cuûa nhöõng töø chaân aáy vôùi nghóa                cuûa töø chaân ñaõ giaûi nghóa ôû treân.
 Gioáng nhau : ñeàu laø boä phaän döôùi cuøng tieáp xuùc maët phaúng.
    Khaùc nhau : - chaân gaäy ñôõ baø                              
 - chaân kieàng ñôõ xoang, chaûo…
 - chaân baøn ñôõ maët baøn
 em haõy tìm moät soá töø chaân coù nghóa khaùc.
 chaân ñeâ, chaân nuùi, chaân raêng… : boä phaän tieáp xuùc vôùi maët neàn.
 Qua ñoù em coù nhaän xeùt gì veà töø chaân ?
 Laø töø coù nhieàu nghóa.
 Em coù nhaän xeùt gì veà nghóa cuûa töø ?
 Töø nhieàu  nghóa laø gì ?
 
 
 HS thaûo luaän nhoùm nhoû : Chæ ra nghóa cuûa töø aên  ñeå chöùng minh ñaây laø töø nhieàu nghóa. Cho ví duï.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 HS thaûo luaän nhoùm : xaùc ñònh nghóa cuûa töø ñöôøng vaø töø xe trong nhöõng caâu sau vaø cho bieát noù coù phaûi laø töø nhieàu nghóa khoâng ? Vì sao ?
Ñöôøng ñöôïc laøm töø mía.
Ñöôøng naøy laày loäi quaù.
Meï môùi mua cho em moät chieác xe ñaïp.
Em ñaõ xe ba sôïi daây.
Hoaït ñoäng 2
 Qua baøi thô  « Nhöõng caùi chaân » . Em haõy cho bieát nghóa ñaàu tieân cuûa töø chaân laø nghóa naøo ?
 Vaäy ta chuyeån töø nghóa naøy sang nghóa khaùc goïi laø gì ? Nhaèm muïc ñích gì ?
 
 Nghóa ban ñaàu voán coù ta goïi laø gì ?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Moät töø coù theå coù nhieàu nghóa.
- Töø nhieàu nghóa laø töø coù nhieàu nghóa nhöng coù moät ñieåm chung veà nghóa.
 
*Baøi taäp nhanh
Haõy tìm moät soá töø nhieàu nghóa.
-aên : ñöa thöùc aên vaøo mieäng nhai vaø nuoát : aên côm, aên baùnh…
- aên : laøm hao : xe chaïy aên xaêng.
- aên : thu lôïi : aên tieàn.
-muõi : boä phaän giöõa maët ñeå thôû, ngöûicua3 ngöôøi vaø ñoäng vaät. Noù coù ñænh nhoïn.
- muõi :chæ phía tröôùc cuûa boä phaïn phöông tieän giao thoâng : muõi taøu, muõi xe…
- muõi : boä phaän nhoïn cuûa vuõ khí : muõi dao, muõi teân, muõi duøi…
* löu yù : phaân bieät töø nhieàu nghóa vôùi töø ñoàng aâm.
 
 
 
 
 
II.Hieän töôïng chuyeån nghóa cuûa töø
 
 
- Hieän töôïng chuyeån nghóa cuûa töø laø thay töø nghóa naøy sang nghóa khaùc taïo thaønh töø nhieàu nghóa.
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

 Chæ ra nghóa chuyeån cuûa töø chaân.
 Nghóa chuyeån laø gì ?
 
 Nghóa chính vaø nghóa chuyeån coù moái quan heä nhö theá naøo ?
 Vaäy trong moät caâu cuï theå thì moät töø coù maáy nghóa ?
 Moät nghóa nhöng trong vaên chöông thöôøng ñöôïc duøng hai nghóa.
   Con taøu aáy chôû hoï veà vôùi meï.
Hoaït ñoäng 3
 GV choát noäi dung baøi hoïc- HS ñoïc to ghi nhôù SGK/56.
Hoaït ñoäng 4
 HS ñoïc vaø xaùc dònh yeâu caàu baøi taäp
 HS thaûo luaän nhoùm.
 Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
 Caùc nhoùm nhaän xeùt, boå sung.
 GV keát luaän.
 
 
 
 
 
 HS thaûo luaän nhoùm.
 Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
 Caùc nhoùm nhaän xeùt, boå sung.
 GV keát luaän.
 HS thaûo luaän nhoùm.
 Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
 Caùc nhoùm nhaän xeùt, boå sung.
 GV keát luaän.
- Nghóa goác ( nghóa chính ) laø nghóa ban ñaàu laøm cô sôû hình thaønh nghóa khaùc.
- nghóa chuyeån (nghóa phuï ) ñöôïc hình thaønh treân cô sôû nghóa goác
 
 
 
 
 
 
 
III. Baøi hoïc
 
    *Ghi nhôù SGK/ 56
IV. Luyeän taäp
1.Tìm töø chæ boä phaän cô theå ngöôøi vaø keå ra moät soá VD veà söï chuyeån nghóa cuûa chuùng.
- Ñaàu : ñau ñaàu…
             + ñaàu xoû, ñaàu moái…
             + ñaàu laøng, ñaàu giöôøng…
- tay : tay chaân…
+ tay laùi, tay gheá…
+ tay suùng, tay anh chò…
3. Tìm hieän töôïng chuyeån nghóa cuûa töø.
a. Chæ söï vaät chuyeån thaønh haønh ñoäng:
- Caùi cuoác  cuoác ñaát.
- Nöôùc sôn  sôn nhaø.
- caùi baøo  baøo goã.
b. Chuyeån haønh ñoäng thaønh ñôn vò:
- Ñang boù maï  moät boù maï
- Cuoän giaáy laïi  03 cuoän giaáy.
- Ñang naém côm  moät naém côm.
4. Ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi
a) Trong ñoaïn trích coù maáy nghóa  töø buïng? Ñoù laø nhöõng nghóa naøo? Em coù ñoàng yù khoâng?
- Nghóa chính: Buïng laø boä phaän cuûa cô theå ngöôøi hoaëc ñoäng vaät chöùa ruoät, daï daøy.
- Nghóa chuyeån: Buïng laø bieåu töôïng yù nghó saâu kín, khoâng boäc loä ra ñoái vôùi ngöôøi vôùi vieäc noùi chung.
b) Trong caùc tröôøng hôïp sau töø buïng coù nghóa gì?
- Aên cho aám buïng: nghóa chính.
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

 
- Anh aáy toát buïng: nghóa chuyeån.
- Chaïy nhieàu, buïng chaân raát saên chaéc: nghóa  chuyeån.
 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp:
 Ñaùnh daáu chöõ caùi em cho laø ñuùng.
A. Tất cả từ chỉ có một nghĩa.
B. Tất cả từ đều có nhiều nghĩa.
C. Có từ chỉ có một nghĩa, có từ có nhiều nghĩa.
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

   Nhaän ñònh sau laø laø ñuùng hay sai: Töø nhieàu nghóa laø töø coù nghóa ñen -  nghóa xuaát hieän ñaàu tieân – nghóa boùng – nghóa ñöôïc xuaát hieän töø nghóa goác.
5. Höôùng daãn HS töï hoïc ôû nhaø:
 - Hoïc baøi vaø hoaøn thaønh caùc baøi taäp vaøo VBT.
 - Chuaån bò: Lôøi vaên, ñoaïn vaên töï söï.
E.RUÙT KINH NGHIEÄM:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

Tieát 20
Ngaøy daïy: 25/ 9/ 2008
 

 
 
 
 
A. MUÏC TIEÂU CAÀN ÑAÏT
* Giuùp hoïc sinh:
- Naém ñöôïc hình thöùc lôøi vaên keå nhaân vaät, keå vieäc.
- Bieát xaây döïng ñoaïn vaên.
- Nhaän bieát caùc kieåu caâu thöôøng duøng khi keå ngöôøi, keå vieäc.
- Nhaän ra moái quan heä caùc yù trong ñoaïn vaên.
* Reøn kyõ naêng: ñaët caâu, döïng ñoaïn.
B. CHUAÅN BÒ:
 1. Giaùo vieân: Giaùo aùn,
 2. Hoïc sinh: soaïn baøi,  VBT, SGK, taäp ghi.
C. PHÖÔNG PHAÙP:
 PP vaán ñaùp, thöïc haønh, thaûo luaän, gôïi môû.
D. TIEÁN TRÌNH:
 1. OÅn ñònh toå chöùc: Kieåm dieän
 2. Kieåm tra baøi cuõ:
 Cho bieát caùch laøm baøi vaên töï söï.
 Tröôùc khi vieát baøi vaên töï söï coù caàn laäp daùn yù khoâng? Vì sao?
A. khoâng caàn thieát, vì thaày coâ khoâng chaám daøn baøi cuûa mình.
B. Khoâng caàn thieát neáu ñaõ laøm quen roài. Vì laøm daùn yù maát thôøi gian.
C. Raát caàn, vì daøn baøi giuùp em vieát baøi vaên töï söï  ñaày ñuû yù coù trình töï, boá cuïc chaët cheõ hôïp lyù.
D. Coù theå caàn, coù theå khoâng. Ñieàu ñoù khoâng phuï thuoäc vaøo vieäc em coù naém ñöôïc hay khoâng vaán ñeà vieát baøi vaên töï söï.
 Kieåm tra VBT, vôû soaïn cuûa hoïc sinh.
 3. Giaûng baøi môùi:
         * Giôùi thieäu baøi :
  Ñeå xaây döïng baøi vaên töï söï thì yeáu toá naøo trong baøi vaên khoâng theå thieáu? Nhaân vaät hay söï vieäc. Vaäy khi keå hai yeáu toá naøy ta duøng lôøi nhö theá naøo? Vaø xaây döïng ñoaïn vaên xaây döïng nhö theá naøo? Ta coù nhöõng caùch naøo ñeå laøm noåi baät chuû ñeà. Tieát hoïc naøy seõ giuùp caùc em reøn luyeän kyõ naêng duøng lôøi vieát ñoaïn cho baøi vaên töï söï.
Hoaït ñoäng 1
 HS ñoïc hai ñoaïn vaên SGK.
 Cho biết đñoạn văn treân kể về nhaân vật naøo?
 Đoạn 1: Hùuøng Vương, Mị Nương.
    Đoạn 2: Sơn Tinh, Thủy Tinh
 Khi keå Mò Nöông taùc giaû keå nhöõng gì?
 keå Sôn Tinh, Thuûy Tinh taùc giaû keå nhöõng gì?
I Lôøi vaên, ñoaïn vaên töï söï
1. Lôøi giôøi thieäu nhaân vaät:
 
 
 
 
 
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

 Vaäy khi keå nhaân vaät ta keå nhö theá naøo?
 
 Em coù nhaän xeùt gì veà lôøi vaên keå nhaân vaät so vôùi keå söï vieäc?
 Trong caâu giôùi thieäu nhaân vaät thöôøng söû duïng töø naøo?
 Em haõy keå veà ngöôøi baïn thaân cuûa mình.
 Baïn em teân laø Hoa. Baïn aáy raát hieàn hay giuùp ñôõ baïn beø. Neân ñöôïc nhieàu ngöôøi yeâu quyù.
 
 HS ñoïc ñoaïn vaên 3 trong SGK.
 Haõy cho bieát ñoaïn vaên keå söï vieäc gì?
 Thuûy Tinh daâng nöôùc ñaùnh Sôn Tinh.
 Caùc nhaân vaät coù nhöõng haønh ñoäng gì?
 Caùc nhaân vaät coù nhöõng haønh ñoäng gì?
 Caùc haønh ñoäng dieãn ra theo trình töï nhö theá naøo? Keát quaû ra sao?
 Vaäy khi keå söï vieäc ta keå nhö theá naøo?
 
 
 Caùc em quan saùt laïi caû 3 ñoaïn vaên vöøa tìm hieåu.
 Em cho bieát noäi dung chính cuûa moåi ñoaïn vaên. Noäi du g ñoù döôïc theå hieän baèng caâu vaên naøo?
 Nhöõng caâu bieåu ñaït yù chính ñoù ta goïi laø gì?
 Caâu chuû ñeà
 Em coù nhaän xeùt gì veà noäi dung caù caâu coøn laïi?
 Xoay quanh yù cuûa caâu chuû ñeà laøm roõ yù cuûa caâu chuû ñeà.
  Em coù nhaän xeùt gì veà quan heä giöõa caùc caâu trong ñoaïn?
 Quan heä nhaân quaû
 Qua ñoù em coù nhaän xeùt gì veà ñoaïn vaên?
 Em coù nhaän xeùt gì veà hình thöùc cuûa moåi ñoaïn vaên?
 Ñaàu ñoaïn  vieát hoa luøi ñaàu doøng, cuoái ñoaïn ñaët daáu chaám xuoáng doøng.
 Trong baøi vaên caùc ñoaïn ñaùp öùng yeâu caàu gì?
 Phaûi lieân keát chaët cheõ laøm noåi baät chuû ñeà vaên baûn.
 Vaäy muoán xaây döïng ñoaïn vaên ta laøm nhö theá naøo?
 GV choát- HS ñoïc ghi nhôù.
                Hoaït ñoäng 2
 HS ñoïc- Xaùc ñònh yeâu caàu baøi taäp.
 Moãi HS ñoïc 1 ñoaïn vaø xaùc ñònh chuû ñeà cuûa ñoaïn.
- Keå nguoàn goác, lai lòch, taøi naêng, tính tình nhaân vaät.
- Lôøi vaên ngaén goïn, ñuû yù, ñuû C-V.
 
- Trong caâu thöôøng duøng töø: laø, coù.
 
 
 
 
2. Lôøi keå vieäc.
 
 
 
 
 
 
 
- Keå haønh ñoäng, vieäc laøm vaø keát quaû haønh ñoäng ñoù.
3. Ñoaïn vaên:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Moãi ñoaïn ñeàu coù yù chính.
- caùc yù cuøng xoay quanh chuû ñeà.
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi nhôù SGK/59
II. Luyeän taäp.
1. Xaùc ñònh yù chuû ñeà vaø caâu chuû ñeà.
a. Chuû ñeà: So Döøa chaên boø raát gioûi : “Caäu chaên boø raát gioûi”.
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

 HS khaùc nhaän xeùt, söûa chöõa- GV choát.
 caùc caâu trieån khai nhö theá naøo?
 
 
b. Chuû ñeà: Thaùi ñoä cuûa caùc con phuù oâng ñoái vôùi Soï Döøa.
c. Tính neát coâ Daàn.
2. Xaùc ñònh yù ñuùng sai.
a. Ngöôøi …… yeân ngöïa – sai.
b. Ngöôøi ……… boùng chieàu – ñuùng.
 
 4. Cuûng coá vaø luyeän taäp:
 Muoán xaây döïng ñoaïn vaên ta laøm theá naøo?
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Giaùo aùn Ngöõ Vaên 6 ----------------- 

5. Höôùng daãn HS töï hoïc ôû nhaø:
 - Hoïc baøi.
 - Hoaøn thaønh caùc baøi taäp vaøo vôû.
 - Chuaån bò: Soaïn baøi “Chöõa loãi duøng töø”.
E.RUÙT KINH NGHIEÄM:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Gv: Nguyeãn Thò Thu Phöôïng ------------ Tröôøng THCS Ninh Ñieàn


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Ngữ Văn 6 ( tiết 17-20)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTiet17-20.doc[0.08 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự