Những bài văn mẫu lớp 6

giáo án điện tử Ngữ văn Ngữ văn 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2011-07-23 23:14:41 Tác giả Là Phạm Thị loại .doc kích thước 0.43 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

nh÷ng bµi v¨n mÉu dµnh cho häc sinh líp 6 PhÇn mét v¨n tù sù - KÓ chuyÖn (t­êng thuËt l¹i truyÖn) - kÓ chuyÖn ®êi th­êng - kÓ chuyÖn t­ëng t­îng I. §Æc ®iÓm 1. Tù sù lµ ph­¬ng thøc tr×nh bµy mét chuçi c¸c sù viÖc, sù viÖc nµy dÉn ®Õn sù viÖc kia, cuèi cïng dÉn ®Õn mét kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa. 2. Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña bµi tù sù: - Sù viÖc: C¸c sù kiÖn x¶y ra. - Nh©n vËt: Ng­êi lµm ra sù viÖc (gåm nh©n vËt chÝnh vµ nh©n vËt phô) - Cèt truyÖn: Tr×nh tù s¾p xÕp c¸c sù viÖc. - Ng­êi kÓ: Cã t

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

nh÷ng bµi v¨n mÉu
dµnh cho häc sinh líp 6
 
 PhÇn mét
v¨n tù sù
- KÓ chuyÖn (t­êng thuËt l¹i truyÖn)
- kÓ chuyÖn ®êi th­êng
- kÓ chuyÖn t­ëng t­îng

 
I. §Æc ®iÓm
1. Tù sù lµ ph­¬ng thøc tr×nh bµy mét chuçi c¸c sù viÖc, sù viÖc nµy dÉn ®Õn sù viÖc kia, cuèi cïng dÉn ®Õn mét kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa.
2. Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña bµi tù sù:
- Sù viÖc: C¸c sù kiÖn x¶y ra.
- Nh©n vËt: Ng­êi lµm ra sù viÖc (gåm nh©n vËt chÝnh vµ nh©n vËt phô)
- Cèt truyÖn: Tr×nh tù s¾p xÕp c¸c sù viÖc.
- Ng­êi kÓ: Cã thÓ lµ mét nh©n vËt trong c©u chuyÖn hoÆc ng­êi kÓ v¾ng mÆt.
II. Yªu cÇu cña bµi v¨n tù sù ë líp 6
1. Víi bµi tù sù kÓ chuyÖn ®êi th­êng
- BiÕt s¾p xÕp sù viÖc theo mét tr×nh tù cã ý nghÜa.
- Tr×nh bµy bµi v¨n theo mét bè côc m¹ch l¹c 3 phÇn.
- Tuú theo yªu cÇu ®èi t­îng kÓ ®Ó lùa chän t×nh huèng vµ s¾p xÕp sù viÖc cã ý nghÜa.
2. Víi bµi tù sù kÓ chuyÖn t­ëng t­îng
- BiÕt x©y dùng cèt truyÖn t¹o t×nh huèng t­ëng t­îng hîp lý.
- C©u chuyÖn t­ëng t­îng ph¶i cã ý nghÜa vµ bè côc râ rµng. (theo kÕt cÊu 3 phÇn cña bµi tù sù)
III. C¸ch lµm bµi v¨n tù sù ë líp 6
Tuú theo tõng d¹ng bµi tù sù ë líp 6 ®Ó cã c¸ch tr×nh bµy dµn ý vµ viÕt bµi cho phï hîp. D­íic ®©y lµ mét vµi gîi dÉn.
1. Víi d¹ng bµi: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn ®· ®­îc häc b»ng lêi v¨n cña em
- Yªu cÇu cèt truyÖn kh«ng thay ®æi.
- Chó ý phÇn s¸ng t¹o trong më bµi vµ kÕt luËn.
- DiÔn ®¹t sù viÖc b»ng lêi v¨n cña c¸ nh©n cho linh ho¹t trong s¸ng.
2. Víi d¹ng bµi: KÓ vÒ ng­êi
- Chó ý tr¸nh nhÇm sang v¨n t¶ ng­êib»ng c¸ch kÓ vÒ c«ng viÖc, nh÷ng hµnh ®éng, sù viÖc mµ ng­êi ®ã ®· lµm nh­ thÕ nµo. Giíi thiÖu vÒ h×nh d¸ng tÝnh c¸ch thÓ hiÖn ®an xen trong lêi kÓ viÖc, tr¸nh sa ®µ vµo miªu t¶ nh©n vËt ®ã.
3. Víi bµi: KÓ vÒ sù viÖc ®êi th­êng
- BiÕt h×nh dung tr×nh tù sù viÖc cho x¸c thùc, phï hîp víi thùc tÕ.
1

   


- S¾p xÕp sù viÖc theo thø tù nh»m næi bËt ý nghÜa c©u chuyÖn
- Lùa chän ng«i kÓ cho ®óng yªu cÇu cña bµi v¨n.
4. C¸ch kÓ mét c©u chuyÖn t­ëng t­îng
*C¸c d¹ng tù  sù t­ëng t­îng ë líp 6:
- Thay ®æi hay thªm phÇn kÕt cña mét c©u chuyÖn d©n gian.
- H×nh dung gÆp gì c¸c nh©n vËt trong truyÖn cæ d©n gian.
- T­ëng t­îng gÆp gì nh÷ng ng­êi th©n trong giÊc m¬....
*C¸ch lµm:
- X¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng cÇn kÓ lµ g×? (sù viÖc hay con ng­êi)
- X©y dùng t×nh huèng xuÊt hiÖn sù viÖc hay nh©n vËt ®ã.
- T­ëng t­îng c¸c sù  viÖc, ho¹t ®éng cña nh©n vËt cã thÓ x¶y ra trong kh«ng gian cô thÓ nh­ thÕ nµo?
 
IV. mét sè ®Ò vµ dµn bµi
§Ò 1. Trong vai ¢u C¬ (hoÆc L¹c Long Qu©n), h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.
*Yªu cÇu
- D¹ng bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng (dùa theo truyÖn): ®ãng vai mét nh©n vËt kÓ l¹i.
* Néi dung
KÓ l¹i truyÒn thuyÕt Con Rång ch¸u Tiªn theo lêi nh©n vËt ¢u C¬ (hoÆc L¹c Long Qu©n). KÓ ®ñ, chÝnh x¸c c¸c sù viÖc, chi tiÕt chÝnh cña c©u chuyÖn. Cã thÓ t­ëng t­îng thªm chi tiÕt ®Ó lµm næi râ ý nghÜa ®Ò cao nguån gèc cao quý cña d©n téc ViÖt vµ ý nguyÖn ®oµn kÕt...
* H×nh thøc
+ Ng«i kÓ thø nhÊt, béc lé th¸i ®é, c¶m xóc cña ng­êi kÓ.
+ Xen miªu t¶, ®èi tho¹i cho lêi kÓ sinh ®éng.
 
§Ò 2. T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt trong truyÒn thuyÕt mµ em ®· häc.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng.
 Néi dung:
+ T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i hoµn c¶nh gÆp gì víi nh©n vËt (trong mét giÊc m¬ sau khi ®­îc häc, ®­îc ®äc hoÆc nghe kÓ vÒ c©u chuyÖn cã nh©n vËt Êy khi ®i tham quan ®Õn mét n¬i cã khung c¶nh thiªn nhiªn gîi nhí ®Õn c©u chuyÖn vµ nh©n vËt...).
+ KÓ l¹i diÔn biÕn: C¨n cø sù viÖc liªn quan ®Õn nh©n vËt (do nh©n vËt t¹o ra hoÆc liªn quan ®Õn nh©n vËt).
 H×nh thøc:
+ X©y dùng mét sè lêi tho¹i víi nh©n vËt ®Ó tõ ®ã hiÓu thªm vÒ nh©n vËt, hiÓu thªm ý nghÜa truyÖn...
+ KÓ ®an xen víi t¶, béc lé c¶m xóc.
 
§Ò 3. Trong vai Lang Liªu, kÓ l¹i chuyÖn B¸nh ch­ng, b¸nh dµy.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: ®ãng vai nh©n vËt kÓ l¹i truyÖn.
1

   


 Néi dung: KÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña c©u chuyÖn. ThÓ hiÖn niÒm vui s­íng, tù hµo khi thÊy ®­îc gi¸ trÞ cña h¹t g¹o vµ thµnh qu¶ tõ bµn tay lao ®éng cña m×nh.
 H×nh thøc: Dïng ng«i thø nhÊt ®Ó kÓ l¹i. Lêi kÓ cÇn thÓ hiÖn c¶m xóc, cã h×nh ¶nh.
 
§Ò 4. Trong vai ng­êi mÑ, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸nh Giãng.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: kÓ chuyÖn t­ëng t­îng, ®ãng vai mét nh©n vËt ®Ó kÓ.
- Néi dung: kÓ ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña truyÖn (Giãng ra ®êi kú l¹, Giãng trë thµnh tr¸ng sÜ, Giãng giÕt giÆc cøu n­íc råi bay vÒ trêi).
- ThÓ hiÖn ®­îc c¶m xóc cña nh©n vËt vÒ mét sè chi tiÕt trong truyÖn (vui mõng khi Giãng chµo ®êi; t©m tr¹ng buån khi giÆc ¢n chuÈn bÞ x©m l­îc trong khi Giãng ®· ba tuæi vÉn ch­a nãi, ch­a c­êi, ®Æt ®©u n»m ®Êy; ng¹c nhiªn, xóc ®éng khi Giãng cÊt tiÕng nãi ®Çu tiªn lµ ®ßi ®i giÕt giÆc...).
- H×nh thøc: kÓ ë ng«i thø nhÊt, thªm ®èi tho¹i.
 
§Ò 5. KÓ l¹i mét kû niÖm ®¸ng nhí thêi th¬ Êu cña m×nh.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: kÓ chuyÖn ®êi th­êng.
- Néi dung:
+ §ã ph¶i lµ mét kû niÖm ®Ó l¹i trong t©m hån em nh÷ng Ên t­îng s©u s¾c, khã phai mê (cã thÓ lµ kû niÖm víi mét ng­êi th©n; kû niÖm víi b¹n bÌ, thÇy c«; kû niÖm vÒ mét chuyÕn ®i...).
+ KÓ l¹i diÔn biÕn kû niÖm Êy mét c¸ch hîp lý, c¸c sù viÖc liªn kÕt chÆt chÏ. C©u chuyÖn ®Ó l¹i trong t©m hån em mét bµi häc, mét c¶m xóc s©u l¾ng...
- H×nh thøc: Dïng lêi kÓ ng«i thø nhÊt.
 
§Ò 6. KÓ l¹i chuyÖn m×nh (hoÆc mét b¹n) tõng m¾c lçi.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: kÓ chuyÖn ®êi th­êng
 Néi dung: kÓ vÒ mét lÇn em m¾c lçi (kh«ng nghe lêi «ng bµ, cha mÑ, thÇy c«...; mét viÖc lµm thiÕu trung thùc...) lµm cha mÑ (hoÆc thÇy, c«...) phiÒn lßng, b¶n th©n em rÊt ©n hËn. C¸c chi tiÕt trong truyÖn cÇn hîp lý, ch©n thùc.
- H×nh thøc: KÓ ë ng«i thø nhÊt, lêi kÓ ph¶i thÓ hiÖn ®­îc th¸i ®é, c¶m xóc cña b¶n th©n.
 
§Ò 7. H·y kÓ chuyÖn vÒ gia ®×nh em vµo mét chiÒu thø b¶y. *Yªu cÇu
- KiÓu bµi: kÓ chuyÖn ®êi th­êng
- Néi dung: KÓ, t¸i hiÖn ®­îc kh«ng khÝ, quang c¶nh Êm cóng, h¹nh phóc... trong gia ®×nh em vµo chiÒu thø b¶y (vÝ dô: lêi hái han tr×u mÕn cña «ng bµ, cö chØ yªu th­¬ng cña cha mÑ, sù quan t©m lÉn nhau cña nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh...).
- H×nh thøc: KÓ kÕt hîp víi miªu t¶ (¸nh m¾t, nô c­êi, cö chØ ©u yÕm...), béc lé c¶m xóc cña em vÒ quang c¶nh Êy.
1

   


§Ò 8. H·y t­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc trß chuyÖn, t©m sù gi÷a c¸c ®å dïng häc tËp.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: kÓ chuyÖn t­ëng t­îng, nh©n vËt lµ ®å vËt.
 Néi dung: T­ëng t­îng t×nh huèng nghe ®­îc cuéc trß chuyÖn mét c¸ch hîp lý (VÝ dô: do cÈu th¶ lµm mÊt mét ®å dïng häc tËp ph¶i ®i t×m hoÆc ®ªm khuya nghe thÊy tiÕng nh÷ng ®å dïng than thë, t©m sù v× bÊt b×nh tr­íc tÝnh nghÞch ngîm, cÈu th¶ cña c«, cËu chñ...). KÓ diÔn biÕn cuéc trß chuyÖn ®Ó to¸t lªn khÐo lÐo ý nghÜa gi¸o dôc ®èi víi häc sinh. Khi kÓ diÔn biÕn cÇn râ hai sù viÖc: lóc ®Çu c¸c ®å dïng míi ®­îc mua vÒ vµ sau ®ã c¸c ®å dïng bÞ ®èi xö kh«ng tèt nh­ thÕ nµo...
 H×nh thøc: Sö dông nghÖ thuËt nh©n hãa, viÕt c¸c ®o¹n, c©u ®èi tho¹i mét c¸ch sinh ®éng.
 
§Ò 9. Trong buæi lÔ ®¨ng quang, Lang Liªu ®· kÓ cho mäi ng­êi nghe vÒ sù ra ®êi cña hai lo¹i b¸nh ch­ng, b¸nh giÇy. H·y ghi l¹i lêi kÓ Êy.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: ®ãng vai mét nh©n vËt kÓ l¹i chuyÖn.
- Néi dung: kÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc, chi tiÕt chÝnh cña truyÖn: Vua cha chän ng­êi nèi ng«i, ®­îc thÇn b¸o méng, lµm b¸nh, ®­îc nèi ng«i, tôc lµm b¸nh ngµy TÕt. C¸c sù viÖc, chi tiÕt cÇn lµm râ ý nghÜa ®Ò cao lao ®éng s¸ng t¹o, nghÒ n«ng trång lóa.
- H×nh thøc: Dïng ng«i kÓ thø nhÊt. Thø tù kÓ ng­îc b¾t ®Çu tõ sù viÖc cuèi. Lêi kÓ cã c¶m xóc, gîi kh«ng khÝ thêi x­a, dïng tõ phï hîp.
 
§Ò 10. T­ëng t­îng cuéc thi cña c¸c loµi hoa vµ trong vai mét loµi hoa, em hÉy kÓ l¹i cuéc thi ®ã.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng.
- Néi dung: Giíi thiÖu cuéc thi (t×nh huèng më cuéc thi hîp lý). DiÔn biÕn cuéc thi kÓ lÇn l­ît c¸c sù viÖc, mçi sù viÖc kÓ vÒ phÇn thi cña mét nh©n vËt. Qua cuéc thi cÇn thÓ hiÖn râ ý nghÜa: quan niÖm vÒ vÎ ®Ñp toµn diÖn.
- H×nh thøc: Sö dông ng«i kÓ thø nhÊt - nghÖ thuËt nh©n hãa, ®an xen t¶ vÎ ®Ñp riªng c¸c loµi hoa. Lêi kÓ giµu h×nh ¶nh vµ c¶m xóc.
 
§Ò 11. KÓ l¹i t©m sù cña c©y bµng (hoÆc c©y ph­îng) non bÞ lò trÎ bÎ cµnh l¸.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng.
- Néi dung: Ghi l¹i nh÷ng lêi t©m sù cña mét c©y bµng non (hoÆc c©y ph­îng) trong mét t×nh huèng cô thÓ: bÞ lò trÎ bÎ g·y cµnh rông l¸. Néi dung lêi kÓ cÇn chó ý t­ëng t­îng nh÷ng chi tiÕt cã ý nghÜa, biÓu hiÖn t©m tr¹ng ®au ®ín, xãt xa... Qua c©u chuyÖn, ng­êi ®äc rót ra ®­îc bµi häc nµo ®ã vÒ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.
- H×nh thøc: Cã thÓ dïng ng«i kÓ thø nhÊt - nh©n vËt trung t©m lµ c©y bµng non ®Ó kÓ. NghÖ thuËt nh©n hãa ®­îc sö dông s¸ng t¹o, hîp lý.
 
§Ò 12. T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn m­êi n¨m sau khi vÒ th¨m tr­êng cò.
*Yªu cÇu
- D¹ng kÓ chuyÖn t­ëng t­îng vÒ t­¬ng lai.
- Néi dung: T­ëng t­îng chuyÕn vÒ th¨m ng«i tr­êng em ®ang häc hiÖn t¹i vµo 10 n¨m sau, thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m g¾n bã víi m¸i tr­êng, thÇy c«, b¹n bÌ. Néi dung kÓ cÇn cã nh÷ng sù viÖc, chi tiÕt hîp lý, c¶m ®éng, bÊt ngê: gÆp l¹i thÇy, c« gi¸o cò, gÆp l¹i b¹n bÌ cïng líp, quang c¶nh tr­êng víi nh÷ng ®æi thay...
1

   


- H×nh thøc: Dïng ng«i kÓ thø nhÊt.
 
§Ò 13. T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i chuyÖn cæ tÝch Sä Dõa theo mét kÕt thóc míi.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng.
- Néi dung:
+ Nªn kÓ theo m¹ch ph¸t triÓn cña truyÖn cæ d©n gian. Tuy khi kÓ cã sù s¸ng t¹o nh­ng néi dung vÉn ph¶i b¶o ®¶m trung thµnh víi nh÷ng ý chÝnh cña nguyªn b¶n.
+ Thªm bít mét sè chi tiÕt cho phï hîp víi néi dung chuyÖn kÓ.
+ Bµi lµm ph¶i ®¶m b¶o mµu s¾c vµ kh«ng khÝ cña truyÖn d©n gian.
+ PhÇn kÕt truyÖn kh«ng theo nguyªn b¶n, ë ®©y ®­a ra mét kÕt côc míi, kÕt côc nµy cã liªn kÕt vµ b¸m theo m¹ch truyÖn.
- H×nh thøc: Võa kÓ võa cã thÓ nªu c¶m nghÜ cña b¶n th©n vÒ c©u chuyÖn.
 
§Ò 14. Em ®· ®­îc häc rÊt nhiÒu c« gi¸o vµ cã nh÷ng kû niÖm s©u s¾c, h·y kÓ l¹i mét trong nh÷ng kû niÖm ®ã.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: kÓ chuyÖn vÒ mét nh©n vËt
- Néi dung:
+ Giíi thiÖu c« gi¸o tõng d¹y, cã Ên t­îng vµ nhiÒu kû niÖm. Chó ý lµ c« gi¸o TiÓu häc (v× ng­êi kÓ ®ang häc líp 6).
+ Trong sè rÊt nhiÒu kû niÖm, nªn chän kû niÖm ®¸ng nhí nhÊt (§ã lµ kû niÖm g×? X¶y ra khi nµo? X¶y ra nh­ thÕ nµo? V× sao l¹i x¶y ra viÖc ®ã? KÕt thóc Êy nh­ thÕ nµo?
+ Em suy nghÜ g× vÒ kû niÖm ®ã (viÖc lµm ®èi víi c« vµ thÊy ®­îc nh÷ng g× c« ®· lµm cho m×nh).
- H×nh thøc: KÓ theo ng«i thø nhÊt, kÓ xen béc lé t×nh c¶m.
 
§Ò 15. Em h·y kÓ vÒ mét chuyÕn vÒ th¨m quª néi hoÆc quª ngo¹i.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: v¨n kÓ chuyÖn (kÕt hîp miªu t¶).
- Néi dung:
+ Tr×nh bµy thêi gian, kh«ng gian: quª ë ®©u, ®­êng vÒ thÕ nµo, vÒ th¨m khi nµo?
+ Miªu t¶ nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ phong c¶nh lµng quª (c©y ®a, bÕn n­íc...).
+ Nh÷ng kØ niÖm th©n thuéc tõ thuë nhá, nh÷ng Ên t­îng s©u s¾c.
+ Xóc c¶m khi vÒ quª còng nh­ khi chia tay.
+ T×nh c¶m s©u nÆng ®èi víi quª h­¬ng.
- H×nh thøc: KÓ theo ng«i thø nhÊt, kÓ xen béc lé c¶m xóc.
 
§Ò 16. Nh©n dÞp cïng bè mÑ ®i th¨m quan em ®· ®­îc lµm quen víi mét ng­êi b¹n míi. Dï cuéc gÆp gì thËt ng¾n ngñi nh­ng t×nh b¹n Êy vÉn lµ mét kû niÖm khã phai. Em h·y kÓ l¹i.
*Yªu cÇu
1

   


KÓ l¹i cuéc gÆp gì ng¾n ngñi (trong chuyÕn du lÞch) víi mét ng­êi b¹n nh­ng ®· ®Ó l¹i trong em kû niÖm khã phai.
*Néi dung:
- C©u chuyÖn ®­îc kÓ ph¶i s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý tù nhiªn. ViÖc lµm quen diÔn ra thËt Ên t­îng, võa bÊt ngê võa l« gÝch, phï hîp víi hoµn c¶nh, m¹ch truyÖn, tr¸nh g­îng Ðp.
- C©u chuyÖn kÓ ®ßi hái sù s¸ng t¹o, cã kÞch tÝnh, hÊp dÉn l«i cuèn cã ®é l¾ng, cã d­ ©m cña t×nh b¹n ®Ñp, hån nhiªn, trong s¸ng, nh©n ¸i.
- Miªu t¶ s¬ qua vÒ h×nh d¸ng, chó träng vÒ hoµn c¶nh, tÝnh t×nh... cña b¹n. §iÒu quan träng võa lµ ph¶i thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi b¹n vµ t×nh c¶m cña hai ng­êi víi nhau.
- Nªu bËt ®­îc ý nghÜa nh©n v¨n trong c©u chuyÖn kÓ.
*H×nh thøc:
KÓ theo ng«i thø nhÊt.
 
§Ò 17. KÓ vÒ mét thÇy (c«) gi¸o kÝnh yªu nhÊt cña em.
*Yªu cÇu
Nªu ®­îc t×nh c¶m víi thÇy (c«) gi¸o mµ ng­êi viÕt yªu kÝnh nhÊt.
*Néi dung
- Giíi thiÖu ng­êi thÇy (c«) gi¸o d¹y m×nh.
- Miªu t¶ d¸ng qua d¸ng vãc, ¨n mÆc... ®Æc biÖt lµ nh÷ng chi tiÕt liªn quan ®Õn tÝnh c¸ch, phÈm chÊt... cña thÇy (c«) gi¸o.
- DÉn d¾t chuyÖn hîp lý, l« gÝch, phï hîp víi tÝnh c¸ch nh©n vËt, cÇn cã chi tiÕt bÊt ngê, thó vÞ cã søc l«i cuèn ng­êi ®äc.
- ThÇy (c«) gi¸o cã ý nghÜa víi tuæi th¬ cña ng­êi viÕt nh­ thÕ nµo?
*H×nh thøc:
KÓ theo ng«i thø nhÊt. Giäng kÓ thÓ hiÖn c¶m xóc tr©n träng, gÇn gòi, th©n th­¬ng ®èi víi thÇy (c«) gi¸o.
 
§Ò 18. Trong vai «ng L·o, c¸ vµng hoÆc mô vî h·y kÓ l¹i chuyÖn ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: ®ãng vai nh©n vËt kÓ l¹i truyÖn.
*Néi dung
KÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña c©u chuyÖn.
Gi¶ sö trong vai mô vî, cÇn thÓ hiÖn t©m tr¹ng ¨n n¨n, hèi lçi cña nh©n vËt mô vî - bµi häc rót ra tõ thãi tham lam, béi b¹c.
*H×nh thøc
Dïng ng«i thø nhÊt kÓ l¹i. Lêi kÓ cÇn cã c¶m xóc, giµu h×nh ¶nh.
 
 

1

   


PhÇn hai
v¨n miªu t¶
- t¶ c¶nh
- t¶ ng­êi

 
I. ®Æc ®iÓm cña v¨n miªu t¶
1. V¨n miªu t¶ lµ lo¹i v¨n gióp ng­êi ®äc, ng­êi nghe h×nh dung nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt næi bËt cña mét sù vËt, sù viÖc, con ng­êi, phong c¶nh.... lµm cho ®èi t­îng miªu t¶ nh­ hiÖn lªn tr­íc m¾t ng­êi ®äc, ng­êi nghe.
2. Nh÷ng n¨ng lùc cÇn cã khi lµm v¨n miªu t¶:
- Quan s¸t: nh×n nhËn, xem xÐt sù vËt.
- NhËn xÐt liªn t­ëng h×nh dung vÒ sù vËt ®Æt tronmg t­¬ng quan c¸c sù vËt xung quanh.
- VÝ von so s¸nh: ThÓ hiÖn sù liªn t­ëng ®éc ®¸o riªng cña ng­êi viÕt h×nh dung, c¶m nhËn vÒ sù vËt, hiÖn t­îng miªu t¶.
 
II. C¸c d¹ng v¨n miªu t¶ ë líp 6
ë tiÓu häc, c¸c em ®· lµm quen víi v¨n b¶n miªu t¶, líp 6 häc n©ng cao h¬n nªn ®ßi hái c¸c em cã kÜ n¨ng miªu t¶ tinh tÕ trong tõng d¹ng bµi. Cô thÓ nh­ sau:
1. T¶ c¶nh
* T¶ c¶nh lµ gîi t¶ nh÷ng bøc tranh vÒ thiªn nhiªn hay c¶nh sinh ho¹t gîi ra tr­íc m¾t ng­êi ®äc vÒ ®Æc  ®iÓm  tõng nÐt riªng cña c¶nh. 
* Yªu cÇu t¶ c¶nh:
- X¸c ®Þnh ®èi t­îng miªu t¶: c¶nh nµo? ë ®©u? Vµo thêi ®iÓm nµo?
- Quan s¸t lùa chän ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu.
- Tr×nh bµy nh÷ng ®iÒu quan s¸t ®­îc theo mét thø tù.
* Bè côc bµi v¨n t¶ c¶nh:
- Më bµi: Giíi thiÖu c¶nh ®­îc t¶.
- Th©n bµi: TËp trung t¶ c¶nh vËt chi tiÕt theo mét thø tù nhÊt ®Þnh, cã thÓ ë mét sè tr­êng hîp sau:
+ Tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ (hoÆc ng­îc l¹i)
+ Kh«ng gian tõ trong tíi ngoµi. (hoÆc ng­îc l¹i)
+ Kh«ng gian tõ trªn xuèng d­íi. (hoÆc ng­îc l¹i)
- KÕt bµi: ph¸t biÓu c¶m t­ëng vÒ c¶nh vËt ®ã.
2. T¶ ng­êi
* T¶ ng­êi lµ gîi t¶ vÒ c¸c nÐt ngo¹i h×nh, t­ thÕ, tÝnh c¸ch, hµnh ®éng, lêi nãi.... cña nh©n vËt ®­îc miªu t¶.
* Ph©n biÖt ®èi t­îng miªu t¶ theo yªu cÇu:
- T¶ ch©n dung nh©n vËt (cÇn t¶ nhiÒu vÒ ngo¹i h×nh, tÝnh nÕt...)
- T¶ ng­êi trong t­ thÕ lµm viÖc (t¶ ng­êi trong hµnh ®éng: chó ý c¸c chi tiÕt thÓ hiÖn cö chØ, tr¹ng th¸i c¶m xóc)
* C¸ch miªu t¶:
- Më bµi: Giíi thiÖu ng­êi ®­îc t¶ (chó ý ®Õn mèi quan hÖ cña ng­êi viÕt víi nh©n vËt ®­îc t¶, tªn, giíi tÝnh vµ Ên t­îng chung vÒ ng­êi ®ã)
1

   


- Th©n bµi:
+ Miªu t¶ kh¸i qu¸t h×nh d¸ng, tuæi t¸c, nghÒ nghiÖp..
+ t¶ chi tiÕt: ngo¹i h×nh, cö chØ, hµnh ®éng, lêi nãi... (chó ý t¶ ng­êi trong c«ng viÖc cÇn quan s¸t tinh tÕ vµo c¸c ®éng t¸c cña tõng bé: khu«n mÆt thay ®æi, tr¹ng th¸i c¶m xóc, ¸nh m¾t...).
VÝ dô:
D­îng H­¬ng Th­ nh­ mét pho t­îng ®ång ®óc, c¸c b¾p thÞt cuån cuén, hai hµm r¨ng c¾n chÆt, quai hµm b¹nh ra, cÆp m¾t n¶y löa gh× trªn ngän sµo gièng nh­ mét hiÖp sÜ cña Tr­êng S¬n oai linh hïng vÜ.
                                              (Vâ Qu¶ng)
+ Th«ng qua t¶ ®Ó kh¬i gîi tÝnh c¸ch nh©n vËt: qua t¶ c¸c chi tiÕt ng­êi ®äc cã thÓ c¶m nhËn ®­îc tÝnh c¸ch cña ®èi t­îng vµ th¸i ®é cña ng­êi miªu t¶ ®èi víi ®èi t­îng ®ã.
- KÕt bµi: NhËn xÐt hoÆck nªu c¶m nghÜ cña ng­êi viÕt vÒ ng­êi ®­îc miªu t¶.
3. Miªu t¶ s¸ng t¹o
* §èi t­îng miªu t¶ th­êng xuÊt hiÖn trong h×nh dung t­ëng t­îng cã b¾t nguån tõ mét c¬ së thùc tÕ nµo ®ã.
* §èi t­îng: Ng­êi hay c¶nh vËt.
* Yªu cÇu khi miªu t¶:
- T¶ c¶nh ph¶i b¸m vµo mét sè nÐt thùc cña ®êi sèng. VÝ dô khi t¶ mét phiªn chî trong t­ëng t­îng cña em cÇn dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm th­êng x¶y ra cña c¶nh ®ã lµm c¬ së t­ëng t­îng nh­: kh«ng khÝ cña c¶nh, sè l­îng ng­êi víi nh÷ng løa tuæi tÇng líp nµo? chî diÔn ra ë ®Þa ®iÓm nµo? Thêi tiÕt khÝ hËu ra sao?....Nh÷ng c¬ së ®ã lµ thùc tÕ ®Ó t­ëng t­îng theo ý ®Þnh cña m×nh.
- T¶ ng­êi trong t­ëng t­ëng: nh©n vËt th­êng lµ nh÷ng ng­êi cã ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt víi ng­êi th­êng nh­ c¸c nh©n vËt «ng Tiªn, «ng Bôt trong cæ tÝch hay mét ng­êi anh hïng trong truyÒn thuyÕt....CÇn dùa vµo ®Æc ®iÓm cã tÝnh b¶n chÊt ®Ó t­ëng t­îng nh÷ng nÐt ngo¹i h×nh cho phï hîp, t¹o sù hÊp dÉn
L­u ý: Dï miªu t¶ theo c¸ch nµo vµ ®èi t­îng nµo còng cÇn chó ý vËn dông vÝ von so s¸nh ®Ó bµi v¨n miªu t¶ cãi nÐt ®éc ®¸o mang tÝnh c¸ nh©n râ.
 
III. c¸ch lµm mét bµi v¨n miªu t¶
1. Trong v¨n miªu t¶, n¨ng lùc quan s¸t cña ng­êi viÕt, ng­êi nãi th­êng béc lé râ nhÊt. Muèn lµm v¨n t¶ c¶nh, ng­êi viÕt cÇn ph¶i:
- X¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng miªu t¶;
- Quan s¸t, lùa chän ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu;
- Tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm quan s¸t ®­îc theo mét thø tù.
2. Bè côc cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh th­êng cã ba phÇn:
- Më bµi:  Giíi thiÖu c¶nh ®­îc t¶;
- Th©n bµi: TËp trung t¶ c¶nh vËt chi tiÕt theo mét thø tù;
- KÕt bµi:  Th­êng ph¸t biÓu c¶m t­ëng vÒ c¶nh vËt miªu t¶.
3. CÇn chó ý chi tiÕt khi miªu t¶. VÝ dô:
a) VÒ c¶nh mïa ®«ng, cã thÓ nªn nh÷ng ®Æc ®iÓm
- BÇu trêi ©m u, nhiÒu m©y.
- Giã l¹nh, cã thÓ cã m­a phïn.
- C©y cèi rông l¸ chê cµnh.
- Chim trãc bay ®i tr¸nh rÐt.
1

   


- Trong nhµ, ng­êi ta ®èt löa s­ëi.
b) VÒ khu«n mÆt mÑ cã thÓ chó ý tíi c¸c ®Æc ®iÓm
- H×nh d¸ng khu«n mÆt (trßn, tr¸i xoan...).
- VÇng tr¸n.
- Tãc «m khu«n mÆt hai ®­îc bói lªn?
- §«i m¾t, miÖng.
- N­íc da, vÎ hiÒn hËu, t­¬i t¾n...
c) T¶ mét em bÐ chõng 4 - 5 tuæi:
- M¾t ®en trßn ng©y th¬;
- M«i ®á nh­ son;
- Ch©n tay mòm mÜm;
- MiÖng c­êi toe toÐt;
- N­íc da tr¾ng mÞn;
- Nãi ch­a sâi...
d) T¶ mét cô giµ:
-Tãc tr¾ng da måi;
- CÆp m¾t tinh anh;
- D¸ng vÎ chËm ch¹p hoÆ nhanh nhÑn;
- Giäng nãi trÇm Êm...
- C« gi¸o ®ang say s­a gi¶ng bµi trªn líp: giäng nãi trong trÎo, cö chØ ©u yÕm ©n cÇn, ®«i m¾t lÊp l¸nh khÝch lÖ...
4. CÇn chó ý thø tù khi miªu t¶. VÝ dô:
a) T¶ quang c¶nh líp häc trong giê viÕt bµi tËp lµm v¨n:
- Cã thÓ theo thêi gian: Trèng vµo líp. C« gi¸o (thÇy gi¸o) cho chÐp ®Ò. C¸c b¹n b¾t tay vµo lµm bµi. KÕt thóc buæi lµm bµi, thu, nép bµi cho thÇy, c«.
- Cã thÓ theo kh«ng gian: Bªn ngoµi líp. Trªn b¶ng, c« (thÇy) ngåi trªn bµn gi¸o viªn. C¸c b¹n trong líp b¾t tay vµo lµm bµi. Kh«ng khÝ c¶ líp vµ tinh thÇn th¸i ®é lµm bµi cña b¹n ngåi c¹nh ng­êi viÕt (hay chÝnh b¶n th©n ng­êi viÕt).
b) T¶ s©n tr­êng giê ra ch¬i:
- Miªu t¶ theo kh«ng gian:
+ Tõ xa tíi gÇn.
+ Miªu t¶ theo thêi gian tr­íc, trong vµ sau khi ra ch¬i.
Còng cã thÓ cã mét c¸ch thø ba lµ kÕt hîp c¶ kh«ng gian vµ thêi gian (C¸ch nµy khã vµ phøc t¹p h¬n). Tr­íc hÕt, em hay chän trËt tù miªu t¶. Sau ®ã chän c¶nh s©n tr­êng giê ra ch¬i ®Ó viÕt thµnh ®o¹n v¨n.
- Miªu t¶ theo thø tù thêi gian:
+ S©n tr­êng v¾ng lÆng trong giê häc.
+ HiÖu lÖnh trèng ra ch¬i, mäi ng­êi ïa ra.
+ Cã tèp ch¬i ®¸ cÇu, nh¶y d©y, ®¸ bãng, cã tèp chØ ®øng xem, hoÆc tranh c·i nhau vÒ ®iÒu g× ®ã.
+ Cã thÓ t¶ mµu s¾c quÇn ¸o, nh÷ng tiÕng c­êng nãi, hß reo vµ mét vµi b¹n ch¬i tÝch cùc nhÊt.         
 
1

   


IV. mét sè ®Ò vµ dµn bµi
 
§Ò 1. Miªu t¶ c« gi¸o ®ang say s­a gi¶ng bµi trªn líp.
- Më bµi: Giíi thiÖu khung c¶nh líp häc, tªn c« gi¸o hoÆc tªn m«n häc.
- Th©n bµi: Miªu t¶ nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ cö chØ, h×nh d¸ng, ®iÖu bé, biÓu hiÖn s­ ph¹m cña c« gi¸o... g¾n víi diÔn biÕn cña bµi häc hoÆc giê häc.
- KÕt bµi: Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ c« gi¸o qua giê häc ®ã.
 
§Ò 2. Em h·y t¶ dßng s«ng mïa lò.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: v¨n miªu t¶.
 Néi dung: Cã thÓ t¶ tõ xa ®Õn gÇn, tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ. Dßng s«ng trong mïa lò nh­ thÕ nµo? N­íc d©ng cao ra sao, cã mµu g×? T¶ c¶nh hai bªn bê s«ng, c¶nh nh÷ng con thuyÒn vÊt v¶ v­ît lªn trªn dßng n­íc lò...
 H×nh thøc: Lêi v¨n trong s¸ng, giµu c¶m xóc.
 
§Ò 3. H·y miªu t¶ l¹i c« gi¸o lóc ®ang say s­a gi¶ng bµi.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: V¨n t¶ ng­êi.
 Néi dung: Miªu t¶ qua d¸ng vãc, c¸ch ¨n mÆc... ®Æc biÖt lµ nh÷ng chi tiÕt liªn quan ®Õn tÝnh c¸ch, phÈm chÊt... cña c«.
- Khi t¶ c« gi¸o ®ang gi¶ng bµi, cÇn chó ý c¸c chi tiÕt: giäng ®iÖu, cö chØ, néi dung bµi ®­îc c« thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? Bµi gi¶ng cña c« t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®èi víi ng­êi nghe?
 C« cã ý nghÜa víi tuæi th¬ cña ng­êi viÕt nh­ thÕ nµo?
 H×nh thøc: Lêi v¨n giµu c¶m xóc, thÓ hiÖn t×nh c¶m tr©n träng gÇn gòi, th©n th­¬ng ®èi víi c« gi¸o.
 
§Ò 4. H·y miªu t¶ ng«i nhµ em ë.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: t¶ sù vËt.
  Néi dung: t¶ ng«i nhµ. Nh­ng ®ã kh«ng ph¶i lµ ng«i nhµ b×nh th­êng mµ lµ "ng«i nhµ em ®ang ë", tøc lµ gi÷a chñ thÓ vµ ®èi t­îng ®· x¸c lËp ®­îc quan hÖ ®Æc biÖt gÇn gòi, do ®ã dÔ kh¬i gîi c¶m xóc.
- H×nh thøc: Khi t¶ ph¶i kÕt hîp gi÷a t¶ sù vËt vµ t¶ t©m tr¹ng ®Ó lµm næi bËt h×nh ¶nh ng«i nhµ víi nghÜa "tæ Êm".
 
§Ò 5. Em h·y miªu t¶ quang c¶nh t­ng bõng n¬i em ë vµo mét ngµy ®Çu xu©n míi.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: T¶ c¶nh.
- Néi dung:
+ KÕt hîp miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn víi c¶nh sinh ho¹t nhén nhÞp vµo mét ngµy xu©n.
+ T¸i hiÖn ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc tr­ng cña mïa xu©n: hµng c©y, hoa l¸, cê, khÈu hiÖu, h­¬ng vÞ TÕt víi b¸nh ch­ng, mïi h­¬ng trÇm, ®µo, quÊt...; t©m tr¹ng, nÐt mÆt hå hëi, vui t­¬i, nhén nhÞp cña mäi ng­êi.
1

   


+ C¶m nghÜ cña em vÒ quang c¶nh Êy.
- H×nh thøc: T¶ xen béc lé c¶m xóc.
 
§Ò 6. Miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp mµ em ®· gÆp trong mÊy th¸ng nghØ hÌ (cã thÓ phong c¶nh n¬i em nghØ m¸t hoÆc c¸nh ®éng hay rõng nói quª em).
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: v¨n t¶ c¶nh.
- Néi dung: t¶ mét c¶nh ®Ñp trong mïa hÌ, cã thÓ lµ c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng em hoÆc n¬i em ®Õn tham quan, nghØ m¸t nh­: ®ªm tr¨ng, c¸nh ®ång, dßng s«ng, b·i biÓn, rõng nói.v.v..
l¸ xuèng s© Ng­êi viÕt ph¶i chän läc ®­îc c¸c chi tiÕt tiªu biÓu ®Ó lµm næi bËt vÎ ®Ñp cña c¶nh. CÇn kÕt hîp quan s¸t víi t­ëng t­îng, so s¸nh, thÓ hiÖn ®­îc c¶m xóc víi c¶nh, t×nh yªu víi thiªn nhiªn ®Êt n­íc.
- H×nh thøc: Lêi v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh, c¶m xóc, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ mét c¸ch sinh ®éng.
§Ò 7. Tõ bµi v¨n Lao xao cña Duy Kh¸n, em h·y t¶ l¹i khu v­ên trong mét buæi s¸ng ®Ñp trêi.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: v¨n t¶ c¶nh.
- Néi dung cô thÓ: t¶ khu v­ên trong mét buæi s¸ng ®Ñp trêi.
Trong bµi, ng­êi viÕt ph¶i thÓ hiÖn ®­îc c¸c chi tiÕt tiªu biÓu ®Ó lµm næi bËt ®­îc:
- C¶nh vËt bao qu¸t cña khu v­ên (h×nh khèi, mµu s¾c).
- T¶ mét sè c©y tiªu biÓu, t¹o nªn Ên t­îng riªng vÒ khu v­ên.
- T¶ khung c¶nh thiªn nhiªn ®Ó thÊy khu v­ên ®Ñp hoÆc th©n thiÕt nh­ thÕ nµo (n¾ng, giã, mµu s¾c cña c©y, cña l¸, cña hoa,…).
CÇn kÕt hîp quan s¸t víi t­ëng t­îng, so s¸nh, thÓ hiÖn ®­îc c¶m xóc cña ng­êi viÕt ®èi víi c¶nh vËt cña khu v­ên.
- H×nh thøc: Lêi v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh, c¶m xóc, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ mét c¸ch sinh ®éng.

1

   


Nguồn:Là Phạm Thị

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Những bài văn mẫu lớp 6
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngNhung_bai_van_mau_lop_6.doc[0.43 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
3qtpxq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-07-23 23:14:41
Loại file
doc
Dung lượng
0.43 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử Những bài văn mẫu lớp 6

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Nhung Bai Van Mau Lop 6.
  Bài giảng
  Nhung Bai Van Mau Lop 6.

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Bài giảng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/6/2013

  Xem: 0

 • nhung bai van mau lop 6
  Ngữ văn 6
  nhung bai van mau lop 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/12/2013

  Xem: 0

 • nhung bai van mau lop 6
  Ngữ văn 6
  nhung bai van mau lop 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2013

  Xem: 25

 • Những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn 6
  Những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/9/2009

  Xem: 77

 • Những bài văn mẫu Lớp 6
  Ngữ văn 6
  Những bài văn mẫu Lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2009

  Xem: 897

 • Những bài văn mẫu Lớp 6
  Nội dung khác
  Những bài văn mẫu Lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Nội dung khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/10/2009

  Xem: 626

 • NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 6
  Ngữ văn 6
  NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2013

  Xem: 0

 • Những bài văn mẫu lớp 6
  Văn mẫu
  Những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Văn mẫu

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/2/2012

  Xem: 1

 • NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 6
  Ngữ văn 6
  NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2013

  Xem: 11

 • Những bài Văn mẫu lớp 6
  Khối 6
  Những bài Văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Khối 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/1/2013

  Xem: 0

Xem thêm giáo án

giáo án MỚI NHẤT

giáo án XEM NHIỀU