Những bài văn mẫu Lớp 6

giáo án điện tử Ngữ văn Ngữ văn 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       25      0
Ngày đăng 2009-10-12 06:24:42 Tác giả Bình Lê Văn loại .doc kích thước 0.45 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

Những bài văn mẫu lop 6 nh÷ng bµi v¨n mÉu dµnh cho häc sinh líp 6 môc lôc TT Trang Lêi nãi ®Çu PhÇn mét v¨n tù sù I. §Æc ®iÓm II. Yªu cÇu cña bµi v¨n tù sù ë líp 6 III. C¸ch lµm bµi v¨n tù sù ë líp 6 IV. Mét sè ®Ò vµ dµn bµi PhÇn hai v¨n miªu t¶ I. §Æc ®iÓm cña v¨n miªu t¶ II. C¸c d¹ng v¨n miªu t¶ ë líp 6 III. C¸ch lµm mét bµi v¨n miªu t¶ IV. Mét sè ®Ò vµ dµn bµi PhÇn ba mét sè bµi viÕt tham kh¶o lêi nãi ®Çu PhÇn TËp lµm v¨n trong ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa Ng÷ v¨n Trung häc c¬ së ®Æt ra nhi

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Những bài văn mẫu lop 6

nh÷ng bµi v¨n mÉu
dµnh cho häc sinh líp 6
môc lôc
 
TT
 
Trang
 
Lêi nãi ®Çu
 
 
PhÇn mét
v¨n tù sù
 
 
I. §Æc ®iÓm
 
 
II. Yªu cÇu cña bµi v¨n tù sù ë líp 6
 
 
III. C¸ch lµm bµi v¨n tù sù ë líp 6
 
 
IV. Mét sè ®Ò vµ dµn bµi
 
 
PhÇn hai
v¨n miªu t¶
 
 
I. §Æc ®iÓm cña v¨n miªu t¶
 
 
II. C¸c d¹ng v¨n miªu t¶ ë líp 6
 
 
III. C¸ch lµm mét bµi v¨n miªu t¶
 
 
IV. Mét sè ®Ò vµ dµn bµi
 
 
PhÇn ba
mét sè bµi viÕt tham kh¶o
 

 
lêi nãi ®Çu
 
PhÇn TËp lµm v¨n trong ch­¬ng tr×nh vµ s¸ch gi¸o khoa Ng÷ v¨n Trung häc c¬ së ®Æt ra nhiÒu yªu cÇu phong phó, ®a d¹ng cã tÝnh chÊt thùc hµnh. §èi víi líp 6, ®Ó viÖc häc tËp cã hiÖu qu¶, chóng ta cã thÓ luyÖn tËp viÕt c¸c ®Ò v¨n sau:
H·y kÓ l¹i mét kû niÖm thêi th¬ Êu lµm em nhí m·i; Thay lêi bµ mÑ Th¸nh Giãng, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸nh Giãng ®¸nh giÆc ¢n cøu n­íc; H·y kÓ tãm t¾t truyÖn Th¸nh Giãng; KÓ vÒ mét ng­êi thÇy (c«) kÝnh yªu nhÊt cña em; Trong vai S¬n Tinh hoÆc Thuû Tinh, h·y kÓ l¹i truyÒn thuyÕt S¬n Tinh, Thuû Tinh; ViÕt tiÕp phÇn kÕt truyÖn ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng; Em h·y t­ëng t­îng vµ kÓ l¹i mét cuéc gÆp gì víi mét trong c¸c nh©n vËt cæ tÝch hoÆc truyÒn thuyÕt; H·y t­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc trß chuyÖn t©m sù gi÷a c¸c ®å dïng häc tËp; Trong buæi lÔ ®¨ng quang, Lang Liªu ®· kÓ cho mäi ng­êi nghe vÒ sù ra ®êi cña hai lo¹i b¸nh: b¸nh ch­ng vµ b¸nh giÇy. H·y ghi l¹i lêi kÓ Êy; T­ëng t­îng cuéc thi vÎ ®Ñp cña c¸c loµi hoa vµ trong vai mét loµi hoa, em h·y kÓ l¹i cuéc thi ®ã; Trong vai «ng l·o, c¸ vµng hoÆc mô vî, h·y kÓ l¹i chuyÖn ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng; Em h·y kÓ l¹i lêi t©m sù cña c©y bµng (hoÆc c©y ph­¬ng) non bÞ lò trÎ bÎ cµnh l¸; H·y kÓ l¹i mét viÖc lµm khiÕn bè mÑ em vui lßng; H·y t­ëng t­îng vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn 10 n¨m sau, khi em vÒ th¨m tr­êng cò; Trong vai thÇy M¹nh Tö kÓ l¹i chuyÖn MÑ hiÒn d¹y con; H·y kÓ tãm t¾t c©u chuyÖn C©y bót thÇn; Em h·y miªu t¶ quang c¶nh t­ng bõng n¬i em ë vµo mét ngµy ®Çu xu©n míi; H·y miªu t¶ h×nh ¶nh ng­êi th©n yªu nhÊt cña em; Dùa vµo v¨n b¶n Bøc tranh cña em g¸i t«i, h·y miªu t¶ l¹i h×nh ¶nh ng­êi em g¸i theo trÝ t­ëng t­îng cña em; H·y t¶ l¹i ¤ng Tiªn trong c¸c truyÖn cæ tÝch d©n gian theo trÝ t­ëng t­îng cña em; T¶ l¹i quang c¶nh mét buæi s¸ng trªn quª h­¬ng em; H·y t¶ l¹i h×nh ¶nh mét loµi c©y vµo dÞp tÕt ®Õn xu©n vÒ; Miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp mµ em ®· gÆp trong mÊy th¸ng nghØ hÌ (cã thÓ lµ phong c¶nh n¬i em nghØ m¸t, hoÆc c¸nh ®ång hay rõng nói quª em); Tõ bµi v¨n Lao xao cña Duy Kh¸n, em h·y t¶ l¹i khu v­ên trong mét buæi s¸ng ®Ñp trêi; Em h·y viÕt th­ cho b¹n ë miÒn xa, t¶ l¹i khu phè hay th«n xãm, b¶n lµng n¬i m×nh ë vµo mét ngµy xu©n, hÌ, thu hoÆc ®«ng; Em ®· chøng kiÕn c¶nh b·o lôt ë quª m×nh hoÆc xem c¶nh ®ã trªn truyÒn h×nh, h·y t¶ l¹i trËn b·o lôt khñng khiÕp ®ã; Em h·y t¶ l¹i mét sù viÖc khiÕn cha mÑ kh«ng hµi lßng; T¶ dßng s«ng mïa lò; Em h·y t¶ l¹i khu v­ên nhµ em; H·y miªu t¶ con ®­êng tõ nhµ ®Õn tr­êng; Em h·y viÕt bµi v¨n miªu t¶ vÒ mét trong nh÷ng ng­êi th©n cña m×nh; T¶ c¶nh hoµng h«n quª em; T¶ c¶nh v­ên tr¸i c©y cña miÖt v­ên quª em; Em h·y t¶ mét ng­êi b¹n th©n cña em; T¶ c¶nh hoµng h«n quª em,...
Tuy nhiªn, v× khu«n khæ nhÊt ®Þnh, cuèn s¸ch nµy chØ giíi thiÖu ®­îc mét sè bµi viÕt theo cÊu tróc bèn phÇn nh­ sau:
- PhÇn mét: V¨n tù sù
- PhÇn hai: V¨n miªu t¶
- PhÇn ba: Mét sè bµi viÕt tham kh¶o
§©y kh«ng ph¶i lµ cuèn v¨n mÉu vµ còng kh«ng ph¶i lµ tµi liÖu ®Ó häc sinh sao chÐp. ChÝnh v× vËy, trong mçi phÇn thuéc mçi kiÓu v¨n, sau c¸c ®Ò bµi tiªu biÓu cho kiÓu v¨n ®ã, ng­êi biªn so¹n nªu dµn ý chi tiÕt ®Ó häc sinh h×nh dung ®­îc c¸ch thøc, b­íc ®i vµ h­íng thùc hµnh viÕt bµi v¨n. Nh­ vËy, kh¸i niÖm "mÉu" ë ®©y ®­îc hiÓu lµ bµi v¨n do chÝnh häc sinh tù viÕt theo nh÷ng thÓ thøc do kiÓu bµi v¨n quy ®Þnh, tù lùa chän c¸ch diÔn ®¹t phï hîp cña m×nh.
Cuèn s¸ch ch¾c sÏ cßn nh÷ng khiÕm khuyÕt. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®­îc ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng trong nh÷ng lÇn in sau.
Xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
 
nhãm biªn so¹n, tuyÓn chän vµ giíi thiÖu
PhÇn mét
v¨n tù sù
- KÓ chuyÖn (t­êng thuËt l¹i truyÖn)
- kÓ chuyÖn ®êi th­êng
- kÓ chuyÖn t­ëng t­îng

 
I. §Æc ®iÓm
1. Tù sù lµ ph­¬ng thøc tr×nh bµy mét chuçi c¸c sù viÖc, sù viÖc nµy dÉn ®Õn sù viÖc kia, cuèi cïng dÉn ®Õn mét kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa.
2. Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña bµi tù sù:
- Sù viÖc: C¸c sù kiÖn x¶y ra.
- Nh©n vËt: Ng­êi lµm ra sù viÖc (gåm nh©n vËt chÝnh vµ nh©n vËt phô)
- Cèt truyÖn: Tr×nh tù s¾p xÕp c¸c sù viÖc.
- Ng­êi kÓ: Cã thÓ lµ mét nh©n vËt trong c©u chuyÖn hoÆc ng­êi kÓ v¾ng mÆt.
 
II. Yªu cÇu cña bµi v¨n tù sù ë líp 6
1. Víi bµi tù sù kÓ chuyÖn ®êi th­êng
- BiÕt s¾p xÕp sù viÖc theo mét tr×nh tù cã ý nghÜa.
- Tr×nh bµy bµi v¨n theo mét bè côc m¹ch l¹c 3 phÇn.
- Tuú theo yªu cÇu ®èi t­îng kÓ ®Ó lùa chän t×nh huèng vµ s¾p xÕp sù viÖc cã ý nghÜa.
2. Víi bµi tù sù kÓ chuyÖn t­ëng t­îng
- BiÕt x©y dùng cèt truyÖn t¹o t×nh huèng t­ëng t­îng hîp lý.
- C©u chuyÖn t­ëng t­îng ph¶i cã ý nghÜa vµ bè côc râ rµng. (theo kÕt cÊu 3 phÇn cña bµi tù sù)
 
III. C¸ch lµm bµi v¨n tù sù ë líp 6
Tuú theo tõng d¹ng bµi tù sù ë líp 6 ®Ó cã c¸ch tr×nh bµy dµn ý vµ viÕt bµi cho phï hîp. D­íic ®©y lµ mét vµi gîi dÉn.
1. Víi d¹ng bµi: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn ®· ®­îc häc b»ng lêi v¨n cña em
- Yªu cÇu cèt truyÖn kh«ng thay ®æi.
- Chó ý phÇn s¸ng t¹o trong më bµi vµ kÕt luËn.
- DiÔn ®¹t sù viÖc b»ng lêi v¨n cña c¸ nh©n cho linh ho¹t trong s¸ng.
2. Víi d¹ng bµi: KÓ vÒ ng­êi
- Chó ý tr¸nh nhÇm sang v¨n t¶ ng­êi b»ng c¸ch kÓ vÒ c«ng viÖc, nh÷ng hµnh ®éng, sù viÖc mµ ng­êi ®ã ®· lµm nh­ thÕ nµo. Giíi thiÖu vÒ h×nh d¸ng tÝnh c¸ch thÓ hiÖn ®an xen trong lêi kÓ viÖc, tr¸nh sa ®µ vµo miªu t¶ nh©n vËt ®ã.
3. Víi bµi: KÓ vÒ sù viÖc ®êi th­êng
- BiÕt h×nh dung tr×nh tù sù viÖc cho x¸c thùc, phï hîp víi thùc tÕ.
- S¾p xÕp sù viÖc theo thø tù nh»m næi bËt ý nghÜa c©u chuyÖn
- Lùa chän ng«i kÓ cho ®óng yªu cÇu cña bµi v¨n.
4. C¸ch kÓ mét c©u chuyÖn t­ëng t­îng
*C¸c d¹ng tù  sù t­ëng t­îng ë líp 6:
- Thay ®æi hay thªm phÇn kÕt cña mét c©u chuyÖn d©n gian.
- H×nh dung gÆp gì c¸c nh©n vËt trong truyÖn cæ d©n gian.
- T­ëng t­îng gÆp gì nh÷ng ng­êi th©n trong giÊc m¬....
*C¸ch lµm:
- X¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng cÇn kÓ lµ g×? (sù viÖc hay con ng­êi)
- X©y dùng t×nh huèng xuÊt hiÖn sù viÖc hay nh©n vËt ®ã.
- T­ëng t­îng c¸c sù  viÖc, ho¹t ®éng cña nh©n vËt cã thÓ x¶y ra trong kh«ng gian cô thÓ nh­ thÕ nµo?
 
IV. mét sè ®Ò vµ dµn bµi
§Ò 1. Trong vai ¢u C¬ (hoÆc L¹c Long Qu©n), h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.
*Yªu cÇu
- D¹ng bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng (dùa theo truyÖn): ®ãng vai mét nh©n vËt kÓ l¹i.
* Néi dung
KÓ l¹i truyÒn thuyÕt Con Rång ch¸u Tiªn theo lêi nh©n vËt ¢u C¬ (hoÆc L¹c Long Qu©n). KÓ ®ñ, chÝnh x¸c c¸c sù viÖc, chi tiÕt chÝnh cña c©u chuyÖn. Cã thÓ t­ëng t­îng thªm chi tiÕt ®Ó lµm næi râ ý nghÜa ®Ò cao nguån gèc cao quý cña d©n téc ViÖt vµ ý nguyÖn ®oµn kÕt...
* H×nh thøc
+ Ng«i kÓ thø nhÊt, béc lé th¸i ®é, c¶m xóc cña ng­êi kÓ.
+ Xen miªu t¶, ®èi tho¹i cho lêi kÓ sinh ®éng.
 
§Ò 2. T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt trong truyÒn thuyÕt mµ em ®· häc.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng.
 Néi dung:
+ T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i hoµn c¶nh gÆp gì víi nh©n vËt (trong mét giÊc m¬ sau khi ®­îc häc, ®­îc ®äc hoÆc nghe kÓ vÒ c©u chuyÖn cã nh©n vËt Êy khi ®i tham quan ®Õn mét n¬i cã khung c¶nh thiªn nhiªn gîi nhí ®Õn c©u chuyÖn vµ nh©n vËt...).
+ KÓ l¹i diÔn biÕn: C¨n cø sù viÖc liªn quan ®Õn nh©n vËt (do nh©n vËt t¹o ra hoÆc liªn quan ®Õn nh©n vËt).
 H×nh thøc:
+ X©y dùng mét sè lêi tho¹i víi nh©n vËt ®Ó tõ ®ã hiÓu thªm vÒ nh©n vËt, hiÓu thªm ý nghÜa truyÖn...
+ KÓ ®an xen víi t¶, béc lé c¶m xóc.
 
§Ò 3. Trong vai Lang Liªu, kÓ l¹i chuyÖn B¸nh ch­ng, b¸nh dµy.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: ®ãng vai nh©n vËt kÓ l¹i truyÖn.
 Néi dung: KÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña c©u chuyÖn. ThÓ hiÖn niÒm vui s­íng, tù hµo khi thÊy ®­îc gi¸ trÞ cña h¹t g¹o vµ thµnh qu¶ tõ bµn tay lao ®éng cña m×nh.
 H×nh thøc: Dïng ng«i thø nhÊt ®Ó kÓ l¹i. Lêi kÓ cÇn thÓ hiÖn c¶m xóc, cã h×nh ¶nh.
 
§Ò 4. Trong vai ng­êi mÑ, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸nh Giãng.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: kÓ chuyÖn t­ëng t­îng, ®ãng vai mét nh©n vËt ®Ó kÓ.
- Néi dung: kÓ ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña truyÖn (Giãng ra ®êi kú l¹, Giãng trë thµnh tr¸ng sÜ, Giãng giÕt giÆc cøu n­íc råi bay vÒ trêi).
- ThÓ hiÖn ®­îc c¶m xóc cña nh©n vËt vÒ mét sè chi tiÕt trong truyÖn (vui mõng khi Giãng chµo ®êi; t©m tr¹ng buån khi giÆc ¢n chuÈn bÞ x©m l­îc trong khi Giãng ®· ba tuæi vÉn ch­a nãi, ch­a c­êi, ®Æt ®©u n»m ®Êy; ng¹c nhiªn, xóc ®éng khi Giãng cÊt tiÕng nãi ®Çu tiªn lµ ®ßi ®i giÕt giÆc...).
- H×nh thøc: kÓ ë ng«i thø nhÊt, thªm ®èi tho¹i.
 
§Ò 5. KÓ l¹i mét kû niÖm ®¸ng nhí thêi th¬ Êu cña m×nh.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: kÓ chuyÖn ®êi th­êng.
- Néi dung:
+ §ã ph¶i lµ mét kû niÖm ®Ó l¹i trong t©m hån em nh÷ng Ên t­îng s©u s¾c, khã phai mê (cã thÓ lµ kû niÖm víi mét ng­êi th©n; kû niÖm víi b¹n bÌ, thÇy c«; kû niÖm vÒ mét chuyÕn ®i...).
+ KÓ l¹i diÔn biÕn kû niÖm Êy mét c¸ch hîp lý, c¸c sù viÖc liªn kÕt chÆt chÏ. C©u chuyÖn ®Ó l¹i trong t©m hån em mét bµi häc, mét c¶m xóc s©u l¾ng...
- H×nh thøc: Dïng lêi kÓ ng«i thø nhÊt.
 
§Ò 6. KÓ l¹i chuyÖn m×nh (hoÆc mét b¹n) tõng m¾c lçi.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: kÓ chuyÖn ®êi th­êng
 Néi dung: kÓ vÒ mét lÇn em m¾c lçi (kh«ng nghe lêi «ng bµ, cha mÑ, thÇy c«...; mét viÖc lµm thiÕu trung thùc...) lµm cha mÑ (hoÆc thÇy, c«...) phiÒn lßng, b¶n th©n em rÊt ©n hËn. C¸c chi tiÕt trong truyÖn cÇn hîp lý, ch©n thùc.
- H×nh thøc: KÓ ë ng«i thø nhÊt, lêi kÓ ph¶i thÓ hiÖn ®­îc th¸i ®é, c¶m xóc cña b¶n th©n.
 
§Ò 7. H·y kÓ chuyÖn vÒ gia ®×nh em vµo mét chiÒu thø b¶y. *Yªu cÇu
- KiÓu bµi: kÓ chuyÖn ®êi th­êng
- Néi dung: KÓ, t¸i hiÖn ®­îc kh«ng khÝ, quang c¶nh Êm cóng, h¹nh phóc... trong gia ®×nh em vµo chiÒu thø b¶y (vÝ dô: lêi hái han tr×u mÕn cña «ng bµ, cö chØ yªu th­¬ng cña cha mÑ, sù quan t©m lÉn nhau cña nh÷ng thµnh viªn trong gia ®×nh...).
- H×nh thøc: KÓ kÕt hîp víi miªu t¶ (¸nh m¾t, nô c­êi, cö chØ ©u yÕm...), béc lé c¶m xóc cña em vÒ quang c¶nh Êy.
 
§Ò 8. H·y t­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc trß chuyÖn, t©m sù gi÷a c¸c ®å dïng häc tËp.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: kÓ chuyÖn t­ëng t­îng, nh©n vËt lµ ®å vËt.
 Néi dung: T­ëng t­îng t×nh huèng nghe ®­îc cuéc trß chuyÖn mét c¸ch hîp lý (VÝ dô: do cÈu th¶ lµm mÊt mét ®å dïng häc tËp ph¶i ®i t×m hoÆc ®ªm khuya nghe thÊy tiÕng nh÷ng ®å dïng than thë, t©m sù v× bÊt b×nh tr­íc tÝnh nghÞch ngîm, cÈu th¶ cña c«, cËu chñ...). KÓ diÔn biÕn cuéc trß chuyÖn ®Ó to¸t lªn khÐo lÐo ý nghÜa gi¸o dôc ®èi víi häc sinh. Khi kÓ diÔn biÕn cÇn râ hai sù viÖc: lóc ®Çu c¸c ®å dïng míi ®­îc mua vÒ vµ sau ®ã c¸c ®å dïng bÞ ®èi xö kh«ng tèt nh­ thÕ nµo...
 H×nh thøc: Sö dông nghÖ thuËt nh©n hãa, viÕt c¸c ®o¹n, c©u ®èi tho¹i mét c¸ch sinh ®éng.
 
§Ò 9. Trong buæi lÔ ®¨ng quang, Lang Liªu ®· kÓ cho mäi ng­êi nghe vÒ sù ra ®êi cña hai lo¹i b¸nh ch­ng, b¸nh giÇy. H·y ghi l¹i lêi kÓ Êy.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: ®ãng vai mét nh©n vËt kÓ l¹i chuyÖn.
- Néi dung: kÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc, chi tiÕt chÝnh cña truyÖn: Vua cha chän ng­êi nèi ng«i, ®­îc thÇn b¸o méng, lµm b¸nh, ®­îc nèi ng«i, tôc lµm b¸nh ngµy TÕt. C¸c sù viÖc, chi tiÕt cÇn lµm râ ý nghÜa ®Ò cao lao ®éng s¸ng t¹o, nghÒ n«ng trång lóa.
- H×nh thøc: Dïng ng«i kÓ thø nhÊt. Thø tù kÓ ng­îc b¾t ®Çu tõ sù viÖc cuèi. Lêi kÓ cã c¶m xóc, gîi kh«ng khÝ thêi x­a, dïng tõ phï hîp.
 
§Ò 10. T­ëng t­îng cuéc thi cña c¸c loµi hoa vµ trong vai mét loµi hoa, em hÉy kÓ l¹i cuéc thi ®ã.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng.
- Néi dung: Giíi thiÖu cuéc thi (t×nh huèng më cuéc thi hîp lý). DiÔn biÕn cuéc thi kÓ lÇn l­ît c¸c sù viÖc, mçi sù viÖc kÓ vÒ phÇn thi cña mét nh©n vËt. Qua cuéc thi cÇn thÓ hiÖn râ ý nghÜa: quan niÖm vÒ vÎ ®Ñp toµn diÖn.
- H×nh thøc: Sö dông ng«i kÓ thø nhÊt - nghÖ thuËt nh©n hãa, ®an xen t¶ vÎ ®Ñp riªng c¸c loµi hoa. Lêi kÓ giµu h×nh ¶nh vµ c¶m xóc.
 
§Ò 11. KÓ l¹i t©m sù cña c©y bµng (hoÆc c©y ph­îng) non bÞ lò trÎ bÎ cµnh l¸.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng.
- Néi dung: Ghi l¹i nh÷ng lêi t©m sù cña mét c©y bµng non (hoÆc c©y ph­îng) trong mét t×nh huèng cô thÓ: bÞ lò trÎ bÎ g·y cµnh rông l¸. Néi dung lêi kÓ cÇn chó ý t­ëng t­îng nh÷ng chi tiÕt cã ý nghÜa, biÓu hiÖn t©m tr¹ng ®au ®ín, xãt xa... Qua c©u chuyÖn, ng­êi ®äc rót ra ®­îc bµi häc nµo ®ã vÒ ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng.
- H×nh thøc: Cã thÓ dïng ng«i kÓ thø nhÊt - nh©n vËt trung t©m lµ c©y bµng non ®Ó kÓ. NghÖ thuËt nh©n hãa ®­îc sö dông s¸ng t¹o, hîp lý.
 
§Ò 12. T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn m­êi n¨m sau khi vÒ th¨m tr­êng cò.
*Yªu cÇu
- D¹ng kÓ chuyÖn t­ëng t­îng vÒ t­¬ng lai.
- Néi dung: T­ëng t­îng chuyÕn vÒ th¨m ng«i tr­êng em ®ang häc hiÖn t¹i vµo 10 n¨m sau, thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m g¾n bã víi m¸i tr­êng, thÇy c«, b¹n bÌ. Néi dung kÓ cÇn cã nh÷ng sù viÖc, chi tiÕt hîp lý, c¶m ®éng, bÊt ngê: gÆp l¹i thÇy, c« gi¸o cò, gÆp l¹i b¹n bÌ cïng líp, quang c¶nh tr­êng víi nh÷ng ®æi thay...
- H×nh thøc: Dïng ng«i kÓ thø nhÊt.
 
§Ò 13. T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i chuyÖn cæ tÝch Sä Dõa theo mét kÕt thóc míi.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: KÓ chuyÖn t­ëng t­îng.
- Néi dung:
+ Nªn kÓ theo m¹ch ph¸t triÓn cña truyÖn cæ d©n gian. Tuy khi kÓ cã sù s¸ng t¹o nh­ng néi dung vÉn ph¶i b¶o ®¶m trung thµnh víi nh÷ng ý chÝnh cña nguyªn b¶n.
+ Thªm bít mét sè chi tiÕt cho phï hîp víi néi dung chuyÖn kÓ.
+ Bµi lµm ph¶i ®¶m b¶o mµu s¾c vµ kh«ng khÝ cña truyÖn d©n gian.
+ PhÇn kÕt truyÖn kh«ng theo nguyªn b¶n, ë ®©y ®­a ra mét kÕt côc míi, kÕt côc nµy cã liªn kÕt vµ b¸m theo m¹ch truyÖn.
- H×nh thøc: Võa kÓ võa cã thÓ nªu c¶m nghÜ cña b¶n th©n vÒ c©u chuyÖn.
 
§Ò 14. Em ®· ®­îc häc rÊt nhiÒu c« gi¸o vµ cã nh÷ng kû niÖm s©u s¾c, h·y kÓ l¹i mét trong nh÷ng kû niÖm ®ã.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: kÓ chuyÖn vÒ mét nh©n vËt
- Néi dung:
+ Giíi thiÖu c« gi¸o tõng d¹y, cã Ên t­îng vµ nhiÒu kû niÖm. Chó ý lµ c« gi¸o TiÓu häc (v× ng­êi kÓ ®ang häc líp 6).
+ Trong sè rÊt nhiÒu kû niÖm, nªn chän kû niÖm ®¸ng nhí nhÊt (§ã lµ kû niÖm g×? X¶y ra khi nµo? X¶y ra nh­ thÕ nµo? V× sao l¹i x¶y ra viÖc ®ã? KÕt thóc Êy nh­ thÕ nµo?
+ Em suy nghÜ g× vÒ kû niÖm ®ã (viÖc lµm ®èi víi c« vµ thÊy ®­îc nh÷ng g× c« ®· lµm cho m×nh).
- H×nh thøc: KÓ theo ng«i thø nhÊt, kÓ xen béc lé t×nh c¶m.
 
§Ò 15. Em h·y kÓ vÒ mét chuyÕn vÒ th¨m quª néi hoÆc quª ngo¹i.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: v¨n kÓ chuyÖn (kÕt hîp miªu t¶).
- Néi dung:
+ Tr×nh bµy thêi gian, kh«ng gian: quª ë ®©u, ®­êng vÒ thÕ nµo, vÒ th¨m khi nµo?
+ Miªu t¶ nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ phong c¶nh lµng quª (c©y ®a, bÕn n­íc...).
+ Nh÷ng kØ niÖm th©n thuéc tõ thuë nhá, nh÷ng Ên t­îng s©u s¾c.
+ Xóc c¶m khi vÒ quª còng nh­ khi chia tay.
+ T×nh c¶m s©u nÆng ®èi víi quª h­¬ng.
- H×nh thøc: KÓ theo ng«i thø nhÊt, kÓ xen béc lé c¶m xóc.
 
§Ò 16. Nh©n dÞp cïng bè mÑ ®i th¨m quan em ®· ®­îc lµm quen víi mét ng­êi b¹n míi. Dï cuéc gÆp gì thËt ng¾n ngñi nh­ng t×nh b¹n Êy vÉn lµ mét kû niÖm khã phai. Em h·y kÓ l¹i.
*Yªu cÇu
KÓ l¹i cuéc gÆp gì ng¾n ngñi (trong chuyÕn du lÞch) víi mét ng­êi b¹n nh­ng ®· ®Ó l¹i trong em kû niÖm khã phai.
*Néi dung:
- C©u chuyÖn ®­îc kÓ ph¶i s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý tù nhiªn. ViÖc lµm quen diÔn ra thËt Ên t­îng, võa bÊt ngê võa l« gÝch, phï hîp víi hoµn c¶nh, m¹ch truyÖn, tr¸nh g­îng Ðp.
- C©u chuyÖn kÓ ®ßi hái sù s¸ng t¹o, cã kÞch tÝnh, hÊp dÉn l«i cuèn cã ®é l¾ng, cã d­ ©m cña t×nh b¹n ®Ñp, hån nhiªn, trong s¸ng, nh©n ¸i.
- Miªu t¶ s¬ qua vÒ h×nh d¸ng, chó träng vÒ hoµn c¶nh, tÝnh t×nh... cña b¹n. §iÒu quan träng võa lµ ph¶i thÓ hiÖn ®­îc t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi b¹n vµ t×nh c¶m cña hai ng­êi víi nhau.
- Nªu bËt ®­îc ý nghÜa nh©n v¨n trong c©u chuyÖn kÓ.
*H×nh thøc:
KÓ theo ng«i thø nhÊt.
 
§Ò 17. KÓ vÒ mét thÇy (c«) gi¸o kÝnh yªu nhÊt cña em.
*Yªu cÇu
Nªu ®­îc t×nh c¶m víi thÇy (c«) gi¸o mµ ng­êi viÕt yªu kÝnh nhÊt.
*Néi dung
- Giíi thiÖu ng­êi thÇy (c«) gi¸o d¹y m×nh.
- Miªu t¶ d¸ng qua d¸ng vãc, ¨n mÆc... ®Æc biÖt lµ nh÷ng chi tiÕt liªn quan ®Õn tÝnh c¸ch, phÈm chÊt... cña thÇy (c«) gi¸o.
- DÉn d¾t chuyÖn hîp lý, l« gÝch, phï hîp víi tÝnh c¸ch nh©n vËt, cÇn cã chi tiÕt bÊt ngê, thó vÞ cã søc l«i cuèn ng­êi ®äc.
- ThÇy (c«) gi¸o cã ý nghÜa víi tuæi th¬ cña ng­êi viÕt nh­ thÕ nµo?
*H×nh thøc:
KÓ theo ng«i thø nhÊt. Giäng kÓ thÓ hiÖn c¶m xóc tr©n träng, gÇn gòi, th©n th­¬ng ®èi víi thÇy (c«) gi¸o.
 
§Ò 18. Trong vai «ng L·o, c¸ vµng hoÆc mô vî h·y kÓ l¹i chuyÖn ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: ®ãng vai nh©n vËt kÓ l¹i truyÖn.
*Néi dung
KÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña c©u chuyÖn.
Gi¶ sö trong vai mô vî, cÇn thÓ hiÖn t©m tr¹ng ¨n n¨n, hèi lçi cña nh©n vËt mô vî - bµi häc rót ra tõ thãi tham lam, béi b¹c.
*H×nh thøc
Dïng ng«i thø nhÊt kÓ l¹i. Lêi kÓ cÇn cã c¶m xóc, giµu h×nh ¶nh.
 
 
PhÇn hai
v¨n miªu t¶
- t¶ c¶nh
- t¶ ng­êi

 
I. ®Æc ®iÓm cña v¨n miªu t¶
1. V¨n miªu t¶ lµ lo¹i v¨n gióp ng­êi ®äc, ng­êi nghe h×nh dung nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt næi bËt cña mét sù vËt, sù viÖc, con ng­êi, phong c¶nh.... lµm cho ®èi t­îng miªu t¶ nh­ hiÖn lªn tr­íc m¾t ng­êi ®äc, ng­êi nghe.
2. Nh÷ng n¨ng lùc cÇn cã khi lµm v¨n miªu t¶:
- Quan s¸t: nh×n nhËn, xem xÐt sù vËt.
- NhËn xÐt liªn t­ëng h×nh dung vÒ sù vËt ®Æt tronmg t­¬ng quan c¸c sù vËt xung quanh.
- VÝ von so s¸nh: ThÓ hiÖn sù liªn t­ëng ®éc ®¸o riªng cña ng­êi viÕt h×nh dung, c¶m nhËn vÒ sù vËt, hiÖn t­îng miªu t¶.
 
II. C¸c d¹ng v¨n miªu t¶ ë líp 6
ë tiÓu häc, c¸c em ®· lµm quen víi v¨n b¶n miªu t¶, líp 6 häc n©ng cao h¬n nªn ®ßi hái c¸c em cã kÜ n¨ng miªu t¶ tinh tÕ trong tõng d¹ng bµi. Cô thÓ nh­ sau:
1. T¶ c¶nh
* T¶ c¶nh lµ gîi t¶ nh÷ng bøc tranh vÒ thiªn nhiªn hay c¶nh sinh ho¹t gîi ra tr­íc m¾t ng­êi ®äc vÒ ®Æc  ®iÓm  tõng nÐt riªng cña c¶nh. 
* Yªu cÇu t¶ c¶nh:
 - X¸c ®Þnh ®èi t­îng miªu t¶: c¶nh nµo? ë ®©u? Vµo thêi ®iÓm nµo?
- Quan s¸t lùa chän ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu.
- Tr×nh bµy nh÷ng ®iÒu quan s¸t ®­îc theo mét thø tù.
* Bè côc bµi v¨n t¶ c¶nh:
- Më bµi: Giíi thiÖu c¶nh ®­îc t¶.
- Th©n bµi: TËp trung t¶ c¶nh vËt chi tiÕt theo mét thø tù nhÊt ®Þnh, cã thÓ ë mét sè tr­êng hîp sau:
+ Tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ (hoÆc ng­îc l¹i)
+ Kh«ng gian tõ trong tíi ngoµi. (hoÆc ng­îc l¹i)
+ Kh«ng gian tõ trªn xuèng d­íi. (hoÆc ng­îc l¹i)
- KÕt bµi: ph¸t biÓu c¶m t­ëng vÒ c¶nh vËt ®ã.
2. T¶ ng­êi
* T¶ ng­êi lµ gîi t¶ vÒ c¸c nÐt ngo¹i h×nh, t­ thÕ, tÝnh c¸ch, hµnh ®éng, lêi nãi.... cña nh©n vËt ®­îc miªu t¶.
* Ph©n biÖt ®èi t­îng miªu t¶ theo yªu cÇu:
- T¶ ch©n dung nh©n vËt (cÇn t¶ nhiÒu vÒ ngo¹i h×nh, tÝnh nÕt...)
- T¶ ng­êi trong t­ thÕ lµm viÖc (t¶ ng­êi trong hµnh ®éng: chó ý c¸c chi tiÕt thÓ hiÖn cö chØ, tr¹ng th¸i c¶m xóc)
* C¸ch miªu t¶:
- Më bµi: Giíi thiÖu ng­êi ®­îc t¶ (chó ý ®Õn mèi quan hÖ cña ng­êi viÕt víi nh©n vËt ®­îc t¶, tªn, giíi tÝnh vµ Ên t­îng chung vÒ ng­êi ®ã)
- Th©n bµi:
+ Miªu t¶ kh¸i qu¸t h×nh d¸ng, tuæi t¸c, nghÒ nghiÖp..
+ t¶ chi tiÕt: ngo¹i h×nh, cö chØ, hµnh ®éng, lêi nãi... (chó ý t¶ ng­êi trong c«ng viÖc cÇn quan s¸t tinh tÕ vµo c¸c ®éng t¸c cña tõng bé: khu«n mÆt thay ®æi, tr¹ng th¸i c¶m xóc, ¸nh m¾t...).
VÝ dô:
D­îng H­¬ng Th­ nh­ mét pho t­îng ®ång ®óc, c¸c b¾p thÞt cuån cuén, hai hµm r¨ng c¾n chÆt, quai hµm b¹nh ra, cÆp m¾t n¶y löa gh× trªn ngän sµo gièng nh­ mét hiÖp sÜ cña Tr­êng S¬n oai linh hïng vÜ.
                                              (Vâ Qu¶ng)
+ Th«ng qua t¶ ®Ó kh¬i gîi tÝnh c¸ch nh©n vËt: qua t¶ c¸c chi tiÕt ng­êi ®äc cã thÓ c¶m nhËn ®­îc tÝnh c¸ch cña ®èi t­îng vµ th¸i ®é cña ng­êi miªu t¶ ®èi víi ®èi t­îng ®ã.
- KÕt bµi: NhËn xÐt hoÆck nªu c¶m nghÜ cña ng­êi viÕt vÒ ng­êi ®­îc miªu t¶.
3. Miªu t¶ s¸ng t¹o
* §èi t­îng miªu t¶ th­êng xuÊt hiÖn trong h×nh dung t­ëng t­îng cã b¾t nguån tõ mét c¬ së thùc tÕ nµo ®ã.
* §èi t­îng: Ng­êi hay c¶nh vËt.
* Yªu cÇu khi miªu t¶:
- T¶ c¶nh ph¶i b¸m vµo mét sè nÐt thùc cña ®êi sèng. VÝ dô khi t¶ mét phiªn chî trong t­ëng t­îng cña em cÇn dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm th­êng x¶y ra cña c¶nh ®ã lµm c¬ së t­ëng t­îng nh­: kh«ng khÝ cña c¶nh, sè l­îng ng­êi víi nh÷ng løa tuæi tÇng líp nµo? chî diÔn ra ë ®Þa ®iÓm nµo? Thêi tiÕt khÝ hËu ra sao?....Nh÷ng c¬ së ®ã lµ thùc tÕ ®Ó t­ëng t­îng theo ý ®Þnh cña m×nh.
- T¶ ng­êi trong t­ëng t­ëng: nh©n vËt th­êng lµ nh÷ng ng­êi cã ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt víi ng­êi th­êng nh­ c¸c nh©n vËt «ng Tiªn, «ng Bôt trong cæ tÝch hay mét ng­êi anh hïng trong truyÒn thuyÕt....CÇn dùa vµo ®Æc ®iÓm cã tÝnh b¶n chÊt ®Ó t­ëng t­îng nh÷ng nÐt ngo¹i h×nh cho phï hîp, t¹o sù hÊp dÉn
L­u ý: Dï miªu t¶ theo c¸ch nµo vµ ®èi t­îng nµo còng cÇn chó ý vËn dông vÝ von so s¸nh ®Ó bµi v¨n miªu t¶ cãi nÐt ®éc ®¸o mang tÝnh c¸ nh©n râ.
 
III. c¸ch lµm mét bµi v¨n miªu t¶
1. Trong v¨n miªu t¶, n¨ng lùc quan s¸t cña ng­êi viÕt, ng­êi nãi th­êng béc lé râ nhÊt. Muèn lµm v¨n t¶ c¶nh, ng­êi viÕt cÇn ph¶i:
- X¸c ®Þnh ®­îc ®èi t­îng miªu t¶;
- Quan s¸t, lùa chän ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu;
- Tr×nh bµy nh÷ng ®iÓm quan s¸t ®­îc theo mét thø tù.
2. Bè côc cña mét bµi v¨n t¶ c¶nh th­êng cã ba phÇn:
- Më bµi:  Giíi thiÖu c¶nh ®­îc t¶;
- Th©n bµi: TËp trung t¶ c¶nh vËt chi tiÕt theo mét thø tù;
- KÕt bµi:  Th­êng ph¸t biÓu c¶m t­ëng vÒ c¶nh vËt miªu t¶.
3. CÇn chó ý chi tiÕt khi miªu t¶. VÝ dô:
a) VÒ c¶nh mïa ®«ng, cã thÓ nªn nh÷ng ®Æc ®iÓm
- BÇu trêi ©m u, nhiÒu m©y.
- Giã l¹nh, cã thÓ cã m­a phïn.
- C©y cèi rông l¸ chê cµnh.
- Chim trãc bay ®i tr¸nh rÐt.
- Trong nhµ, ng­êi ta ®èt löa s­ëi.
b) VÒ khu«n mÆt mÑ cã thÓ chó ý tíi c¸c ®Æc ®iÓm
- H×nh d¸ng khu«n mÆt (trßn, tr¸i xoan...).
- VÇng tr¸n.
- Tãc «m khu«n mÆt hai ®­îc bói lªn?
- §«i m¾t, miÖng.
- N­íc da, vÎ hiÒn hËu, t­¬i t¾n...
c) T¶ mét em bÐ chõng 4 - 5 tuæi:
- M¾t ®en trßn ng©y th¬;
- M«i ®á nh­ son;
- Ch©n tay mòm mÜm;
- MiÖng c­êi toe toÐt;
- N­íc da tr¾ng mÞn;
- Nãi ch­a sâi...
d) T¶ mét cô giµ:
-Tãc tr¾ng da måi;
- CÆp m¾t tinh anh;
- D¸ng vÎ chËm ch¹p hoÆ nhanh nhÑn;
- Giäng nãi trÇm Êm...
- C« gi¸o ®ang say s­a gi¶ng bµi trªn líp: giäng nãi trong trÎo, cö chØ ©u yÕm ©n cÇn, ®«i m¾t lÊp l¸nh khÝch lÖ...
4. CÇn chó ý thø tù khi miªu t¶. VÝ dô:
a) T¶ quang c¶nh líp häc trong giê viÕt bµi tËp lµm v¨n:
- Cã thÓ theo thêi gian: Trèng vµo líp. C« gi¸o (thÇy gi¸o) cho chÐp ®Ò. C¸c b¹n b¾t tay vµo lµm bµi. KÕt thóc buæi lµm bµi, thu, nép bµi cho thÇy, c«.
- Cã thÓ theo kh«ng gian: Bªn ngoµi líp. Trªn b¶ng, c« (thÇy) ngåi trªn bµn gi¸o viªn. C¸c b¹n trong líp b¾t tay vµo lµm bµi. Kh«ng khÝ c¶ líp vµ tinh thÇn th¸i ®é lµm bµi cña b¹n ngåi c¹nh ng­êi viÕt (hay chÝnh b¶n th©n ng­êi viÕt).
b) T¶ s©n tr­êng giê ra ch¬i:
- Miªu t¶ theo kh«ng gian:
+ Tõ xa tíi gÇn.
+ Miªu t¶ theo thêi gian tr­íc, trong vµ sau khi ra ch¬i.
Còng cã thÓ cã mét c¸ch thø ba lµ kÕt hîp c¶ kh«ng gian vµ thêi gian (C¸ch nµy khã vµ phøc t¹p h¬n). Tr­íc hÕt, em hay chän trËt tù miªu t¶. Sau ®ã chän c¶nh s©n tr­êng giê ra ch¬i ®Ó viÕt thµnh ®o¹n v¨n.
- Miªu t¶ theo thø tù thêi gian:
+ S©n tr­êng v¾ng lÆng trong giê häc.
+ HiÖu lÖnh trèng ra ch¬i, mäi ng­êi ïa ra.
+ Cã tèp ch¬i ®¸ cÇu, nh¶y d©y, ®¸ bãng, cã tèp chØ ®øng xem, hoÆc tranh c·i nhau vÒ ®iÒu g× ®ã.
+ Cã thÓ t¶ mµu s¾c quÇn ¸o, nh÷ng tiÕng c­êng nãi, hß reo vµ mét vµi b¹n ch¬i tÝch cùc nhÊt.         
 
IV. mét sè ®Ò vµ dµn bµi
 
§Ò 1. Miªu t¶ c« gi¸o ®ang say s­a gi¶ng bµi trªn líp.
- Më bµi: Giíi thiÖu khung c¶nh líp häc, tªn c« gi¸o hoÆc tªn m«n häc.
- Th©n bµi: Miªu t¶ nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ cö chØ, h×nh d¸ng, ®iÖu bé, biÓu hiÖn s­ ph¹m cña c« gi¸o... g¾n víi diÔn biÕn cña bµi häc hoÆc giê häc.
- KÕt bµi: Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ c« gi¸o qua giê häc ®ã.
 
§Ò 2. Em h·y t¶ dßng s«ng mïa lò.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: v¨n miªu t¶.
 Néi dung: Cã thÓ t¶ tõ xa ®Õn gÇn, tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ. Dßng s«ng trong mïa lò nh­ thÕ nµo? N­íc d©ng cao ra sao, cã mµu g×? T¶ c¶nh hai bªn bê s«ng, c¶nh nh÷ng con thuyÒn vÊt v¶ v­ît lªn trªn dßng n­íc lò...
 H×nh thøc: Lêi v¨n trong s¸ng, giµu c¶m xóc.
 
§Ò 3. H·y miªu t¶ l¹i c« gi¸o lóc ®ang say s­a gi¶ng bµi.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: V¨n t¶ ng­êi.
 Néi dung: Miªu t¶ qua d¸ng vãc, c¸ch ¨n mÆc... ®Æc biÖt lµ nh÷ng chi tiÕt liªn quan ®Õn tÝnh c¸ch, phÈm chÊt... cña c«.
- Khi t¶ c« gi¸o ®ang gi¶ng bµi, cÇn chó ý c¸c chi tiÕt: giäng ®iÖu, cö chØ, néi dung bµi ®­îc c« thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo? Bµi gi¶ng cña c« t¸c ®éng nh­ thÕ nµo ®èi víi ng­êi nghe?
 C« cã ý nghÜa víi tuæi th¬ cña ng­êi viÕt nh­ thÕ nµo?
 H×nh thøc: Lêi v¨n giµu c¶m xóc, thÓ hiÖn t×nh c¶m tr©n träng gÇn gòi, th©n th­¬ng ®èi víi c« gi¸o.
 
§Ò 4. H·y miªu t¶ ng«i nhµ em ë.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: t¶ sù vËt.
  Néi dung: t¶ ng«i nhµ. Nh­ng ®ã kh«ng ph¶i lµ ng«i nhµ b×nh th­êng mµ lµ "ng«i nhµ em ®ang ë", tøc lµ gi÷a chñ thÓ vµ ®èi t­îng ®· x¸c lËp ®­îc quan hÖ ®Æc biÖt gÇn gòi, do ®ã dÔ kh¬i gîi c¶m xóc.
- H×nh thøc: Khi t¶ ph¶i kÕt hîp gi÷a t¶ sù vËt vµ t¶ t©m tr¹ng ®Ó lµm næi bËt h×nh ¶nh ng«i nhµ víi nghÜa "tæ Êm".
 
§Ò 5. Em h·y miªu t¶ quang c¶nh t­ng bõng n¬i em ë vµo mét ngµy ®Çu xu©n míi.
*Yªu cÇu
 KiÓu bµi: T¶ c¶nh.
- Néi dung:
+ KÕt hîp miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn víi c¶nh sinh ho¹t nhén nhÞp vµo mét ngµy xu©n.
+ T¸i hiÖn ®­îc nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc tr­ng cña mïa xu©n: hµng c©y, hoa l¸, cê, khÈu hiÖu, h­¬ng vÞ TÕt víi b¸nh ch­ng, mïi h­¬ng trÇm, ®µo, quÊt...; t©m tr¹ng, nÐt mÆt hå hëi, vui t­¬i, nhén nhÞp cña mäi ng­êi.
+ C¶m nghÜ cña em vÒ quang c¶nh Êy.
- H×nh thøc: T¶ xen béc lé c¶m xóc.
 
§Ò 6. Miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp mµ em ®· gÆp trong mÊy th¸ng nghØ hÌ (cã thÓ phong c¶nh n¬i em nghØ m¸t hoÆc c¸nh ®éng hay rõng nói quª em).
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: v¨n t¶ c¶nh.
- Néi dung: t¶ mét c¶nh ®Ñp trong mïa hÌ, cã thÓ lµ c¶nh ®Ñp cña quª h­¬ng em hoÆc n¬i em ®Õn tham quan, nghØ m¸t nh­: ®ªm tr¨ng, c¸nh ®ång, dßng s«ng, b·i biÓn, rõng nói.v.v..
Ng­êi viÕt ph¶i chän läc ®­îc c¸c chi tiÕt tiªu biÓu ®Ó lµm næi bËt vÎ ®Ñp cña c¶nh. CÇn kÕt hîp quan s¸t víi t­ëng t­îng, so s¸nh, thÓ hiÖn ®­îc c¶m xóc víi c¶nh, t×nh yªu víi thiªn nhiªn ®Êt n­íc.
- H×nh thøc: Lêi v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh, c¶m xóc, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ mét c¸ch sinh ®éng.
§Ò 7. Tõ bµi v¨n Lao xao cña Duy Kh¸n, em h·y t¶ l¹i khu v­ên trong mét buæi s¸ng ®Ñp trêi.
*Yªu cÇu
- KiÓu bµi: v¨n t¶ c¶nh.
- Néi dung cô thÓ: t¶ khu v­ên trong mét buæi s¸ng ®Ñp trêi.
Trong bµi, ng­êi viÕt ph¶i thÓ hiÖn ®­îc c¸c chi tiÕt tiªu biÓu ®Ó lµm næi bËt ®­îc:
- C¶nh vËt bao qu¸t cña khu v­ên (h×nh khèi, mµu s¾c).
- T¶ mét sè c©y tiªu biÓu, t¹o nªn Ên t­îng riªng vÒ khu v­ên.
- T¶ khung c¶nh thiªn nhiªn ®Ó thÊy khu v­ên ®Ñp hoÆc th©n thiÕt nh­ thÕ nµo (n¾ng, giã, mµu s¾c cña c©y, cña l¸, cña hoa,…).
CÇn kÕt hîp quan s¸t víi t­ëng t­îng, so s¸nh, thÓ hiÖn ®­îc c¶m xóc cña ng­êi viÕt ®èi víi c¶nh vËt cña khu v­ên.
- H×nh thøc: Lêi v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh, c¶m xóc, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ mét c¸ch sinh ®éng.
PhÇn ba
mét sè bµi viÕt tham kh¶o

 
*§Ò bµi: Trong vai L¹c Long Qu©n, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.
*Bµi viÕt
Thuë Êy, ®· l©u l¾m råi, cã lÏ ®Õn h¬n 4000 n¨m vÒ tr­íc, lóc ®Êt n­íc ta vÉn cßn hoang s¬ l¾m. Trªn ®Êt chñ yÕu lµ nói ®åi, cá c©y hoa l¸ chø ch­a cã con ng­êi ®«ng ®óc nh­ b©y giê. Trªn trêi, d­íi n­íc, mçi vïng ®Êt ®Òu do c¸c vÞ thÇn tiªn cai qu¶n, tr«ng nom.
Lµ con trai cña thÇn Long N÷, vÞ thÇn ®­îc thÇn trêi giao cho cai qu¶n vïng s«ng n­íc L¹c ViÖt, cha mÑ ®Æt tªn cho ta lµ L¹c Long Qu©n. §­îc cha mÑ chØ d¹y ®ñ ®iÒu tõ thña Êu th¬, l¹i thªm søc lùc vèn cã cña gièng rång, ta ®· luyÖn ®­îc rÊt nhiÒu phÐp l¹. Thña Êy, khi ta cßn trÎ, ta th­êng hay xin phÐp §øc Long V­¬ng lªn trÇn gian th¨m thó, gióp d©n tiÔu trõ bän yªu tinh, d¹y d©n c¸ch trång trät, ch¨n nu«i, c¸ch ¨n ë. TrÇn gian nhiÒu c¶nh ®Ñp khiÕn ta g¾n bã nh­ ®ang sèng d­íi thñy cung.
Mét h«m, ®ang tho¶ chÝ ngao du s¬n thuû, ta say høng qu¸ ch©n lªn tËn vïng nói cao ph­¬ng B¾c. Bçngh ta gÆp mét thiÕu n÷ xinh ®Ñp tuyÖt trÇn. Hái ra míi biÕt nµng lµ ¢u C¬, con g¸i ThÇn N«ng. Nghe nãi vïng L¹c ViÖt cã nhiÒu hoa th¬m, cá l¹, nµng xin phÐp cha d¹o b­íc ®Õn th¨m. Ta cïng ¢u C¬ mÕn c¶nh hîp ng­êi, ®em lßng yªu th­¬ng råi thÒ ­íc nguyÖn cïng chung sèng trän ®êi.
Ýt l©u sau, ¢u C¬ cã mang. Kú l¹ thay! §Õn ngµy sinh në, nµng sinh ra mét c¸i bäc tr¨m trøng. Råi tr¨m trøng në ra tr¨m con ®Òu ®Ñp ®Ï, hång hµo ch¼ng cÇn bó mím mµ tù lín lªn nh­ thæi. Vî chång ta hÕt søc vui mõng, hÕt lßng ch¨m chót cho ®µn con nhá.
Sèng ë trÇn thÕ ®· l©u, ta còng thÊy nãng lßng. ë thuû cung, cha mÑ ®· giµ, c«ng viÖc kh«ng biÕt ai g¸nh v¸c. Tr¨n trë nhiÒu lÇn, ta nghÜ: "¢u C¬ vèn thuéc dßng tiªn hîp víi non cao, ta l¹i lµ gièng rång quen s«ng n¬i biÓn c¶; tÝnh t×nh, tËp qu¸n h¼n cã nhiÒu c¸i kh¸c nhau nªn mét cuéc biÖt ly trong nauy mai khã lµ tr¸nh khái. Ta bÌn gäi tr¨m con cïng ¢u C¬ vµ nãi:
- Ta vµ vµng tuy sèng ch­a l©u nh­ng nghÜa t×nh ®Õn s«ng c¹n ®¸ mßn còng kh«ng thay ®æi. Ta nghÜ, ta lµ gièng rång, nµng lµ gièng tiªn, vËy khã mµ tÝnh kÕ dµi l©u ®­îc. Nay v× ®¹i nghiÖp vµ v× sù m­u sinh cña tr¨m con, ta sÏ ®­a 50 con xuèng biÓn, nµng ®­a 50 con lªn nói, chia nhau ra mµ cai qu¶n c¸c ph­¬ng hÔ cã viÖc g× th× b¸o cho nhau ®Ó mµ t­¬ng trî.
¢u C¬ nghe thÊy hîp t×nh còng ®µnh nghe theo, cuéc chia ly ngËm ngïi, da diÕt.
Ta ®­a 50 con xuèng vïng ®ång thÊp d¹y c¸c con nghÒ biÓn mµ an c­ lËp nghiÖp. ¢u C¬ ®­a c¸c con lªn nói cao, lËp con tr­ëng lµm vua, lÊy hiÖu lµ Hïng V­¬ng, ®ãng ®« ë ®Êt Phong Ch©u, ®Æt n­íc hiÖu lµ V¨n Lang, truyÒn ®êi nèi ng«i ®Òu lÊy hiÖu Hïng V­¬ng, kh«ng hÒ thay ®æi.
Sau ®ã rÊt l©u, ta vµ ¢u C¬ kh«ng gÆp l¹i nhau nh­ng t×nh nghÜa vÉn kh«ng phai. H¬n thÕ, nghÜa "®ång bµo" trong tr¨m con ta còng kh«ng thay ®æi. Bëi thÕ cho nªn ®Õn tËn ngµy nay, trªn ®Êt n­íc ta dÉu cã tíi trªn 50 d©n téc, nh­ng ®Òu lµ anh em ruét thÞt mét nhµ.
 
*§Ò bµi: Trong vai Th¸nh Giãng, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸nh Giãng.
*Bµi viÕt
C¸c ch¸u cã biÕt ta lµ ai kh«ng? Ta chÝnh lµ Th¸nh Giãng, ng­êi n¨m x­a ®· mét m×nh ®¸nh th¾ng lò giÆc ¢n hung ¸c. B©y giê ta sÏ  kÓ cho c¸c ch¸u nghe vÒ cuéc ®êi cña ta lóc bÊy giê nhÐ!
C¸c ch¸u ¹! Ta vèn lµ sø thÇn cña Ngäc Hoµng sai xuèng gióp ®ì d©n lµng ®¸nh ®uæi qu©n x©m l­îc ®ang nh¨m nhe x©m chiÕm n­íc ta. Muèn ®­îc sèng cïng víi nh©n d©n, Ngäc Hoµng ra lÖnh cho ta ®Çu thai xuèng mét gia ®×nh l·o n«ng hiÕm muén ®­êng con c¸i. Mét ngµy ®Ñp trêi ta thÊy bµ l·o phóc hËu vµo rõng, ta liÒn ho¸ thµnh mét vÕt ch©n to vµ bµ l·o ®· tß mß ­ím thö vËy lµ ta ®Çu thai vµo bµ cô. Khái ph¶i nãi hai «ng bµ ®· v« cïng mõng rì khi chê m·i, sau m­êi hai th¸ng ta míi ra ®êi. ¤ng bµ cµng vui h¬n khi thÊy ta rÊt kh«i ng« tuÊn tó. Hai «ng bµ ch¨m sãc yªu th­¬ng ta hÕt lßng, «ng bµ ngµy ngµy mong ta kh«n lín nh­ nh÷ng ®øa trÎ kh¸c Êy vËy mµ m·i ®Õn tËn n¨m ba tuæi ta vÉn ch¼ng biÕt c­êi, nãi còng ch¼ng biÕt ®i. C¸c cô rÊt buån, thÊy vËy ta rÊt th­¬ng nh­ng v× sø mÖnh mµ Ngäc Hoµng ®· trao cho nªn ta vÉn ph¶i im lÆng.
ThÕ råi giÆc ¢n ®Õn x©m l­îc n­íc ta, chóng kÐo ®Õn ®«ng vµ m¹nh khiÕn ai ai còng lo sî. Nh×n khu«n mÆt lo ©u cña d©n lµng vµ cha mÑ, ta biÕt r»ng ®· ®Õn lóc ta ph¶i ra tay gióp ®ì hä. Mét h«m, ®ang n»m trªn gi­êng nghe thÊy sø gi¶ ®i qua rao t×m ng­êi giái cøu n­íc, thÊy mÑ ®ang ngåi buån rÇu lo l¾ng, ta liÒn cÊt tiÕng b¶o mÑ:
- MÑ ¬i! MÑ ®õng buån n÷a, mÑ h·y ra mêi sø gi¶ vµo ®©y cho con nãi chuyÖn.
Nghe ta cÊt tiÕng nãi mÑ v« cïng ng¹c nhiªn, mõng rì vµ mÑ ta cµng ng¹c nhiªn h¬n khi ta ®ßi gÆp sø gi¶ v× ®ã kh«ng ph¶i lµ chuyÖn ®ïa, ®äc thÊy nçi lo cña mÑ ta véi trÊn an mÑ:
- MÑ ®õng lo l¾ng g× c¶ cø ra mêi sø gi¶ vµo ®©y!
Nöa tin nöa ngê nh­ng mÑ ta vÉn véi v· ra míi sø gi¶ vµo. Sø gi¶ b­íc vµo c¨n nhµ nhá tuÒnh toµng cña cha mÑ ta, «ng ta v« cïng ng¹c nhiªn nh×n thÊy ta lóc nµy vÉn chØ lµ th»ng bÐ n»m ë trªn gi­êng, sø gi¶ cã vÎ kh«ng tin t­ëng l¾m nh­ng khi nghe ta nãi: "¤ng vÒ t©u víi vua s¾m cho ta mét con ngùa s¾t, mét roi s¾t vµ mét tÊm ¸o gi¸p s¾t, ta sÏ ph¸ tan lò giÆc nµy". Nghe nh÷ng lêi nãi ®Çy qu¶ quyÕt cña ta sø gi¶ hiÓu r»ng ta kh«ng ph¶i lµ mét ®øa trÎ b×nh th­êng, sø gi¶ véi v· trë vÒ  t©u víi vua vµ vua còng vui mõng truyÒn thî giái ë kh¾p n¬i ®Õn lµm gÊp nh÷ng thø ta cÇn. Ai ai còng phÊn khëi khi thÊy vua ®· t×m ®­îc ng­êi tµi.
Cßn ta khi sø gi¶ ®i råi ta liÒn vïng dËy vµ v­¬n vai mÊy c¸i ®· thµnh ng­êi lín. Ta b¶o mÑ nÊu cho ta nåi c¬m ¨n cho no ®Ó chuÈn bÞ ®i ®¸nh giÆc. M©m c¬m võa b­ng lªn ta ¨n mét lo¸ng ®· hÕt nh½n mµ ch¼ng thÊy no g× c¶, mÑ l¹i ®i nÊu nåi kh¸c cho ®Õn khi nhµ kh«ng cßn g× ®Ó ¨n. Ta  ¨n vµo bao nhiªu th× lín nh­ thæi bÊy nhiªu, ®Õn nçi quÇn ¸o ph¶i thay liªn tôc. MÑ ta thÊy ta ¨n ba nhiªu còng ch­a no trong khi g¹o th× ®· hÕt, bµ cô liÒn ch¹y nhê bµ con hµng xãm. Bµ con ®Òu vui lßng gióp mÑ ta v× biÕt ta lµ ng­êi sÏ ®i ®¸nh giÆc cøu d©n lµng. Mäi ng­êi ®Õn nhµ ta n­êm n­îp, ng­êi cã g¹o gãp g¹o, ng­êi cã rau, cµ gãp rau cµ, tãm l¹i ai cã g× gãp nÊy. Mäi ng­êi cßn ®Õn gióp mÑ ta thæi c¬m cho ta ¨n, ta ¨n bao nhiªu l¹i to lín lõng l÷ng bÊy nhiªu. Nh÷ng ngµy ®ã lµng ta ai còng khÊp khëi vui mõng v× mong ®îi ta nhanh chãng ®i giÕt giÆc, cøu n­íc.
Mét ngµy, d©n lµng nhËn ®­îc tin giÆc ®· kÐo ®Õn ch©n nói Tr©u. Lµng ta l¹i ®­îc mét phen khiÕp sî, trÎ con kªu khãc, ng­êi lín th× lo ©u, c¸c cô giµ th× trÇm ng©m, ai ai còng khiÕp sî. Mäi ng­êi nh×n ta nh­ cÇu cøu. Ta rÊt hiÓu t©m tr¹ng cña hä vµ ®óng lóc ®ã sø gi¶ ®em nh÷ng thø ta cÇn ®Õn. Lóc nµy, ta vïng ®øng dËy, v­¬n vai mét c¸i ®· biÕn thµnh mét tr¸ng sÜ cao lín phi th­êng, thÕ nªn tÊt c¶ nh÷ng thø sø gi¶ võa mang ®Õn ch¼ng cßn võa víi ta n÷a. ThÊy vËy, mäi ng­êi l¹i tøc tèc ®i t×m thî vÒ rÌn ngùa s¾t, ¸o gi¸p s¾t cho ta, hä lµm ra chiÕc nµo l¹i cho ta thö chiÕc Êy vµ ta chØ khÏ bÎ ®· gÉy, m·i sau míi cã nh÷ng thø võa víi søc ta. Mäi thø ®· ®­îc chuÈn bÞ s½n sµng, ta liÒn mÆc ¸o gi¸p s¾t, tay cÇm roi s¾t, nh¶y lªn m×nh ngùa, oai phong lÉm liÖt. Ta nhí h«m ®ã bµ con ra tiÔn ta rÊt ®«ng mäi ng­êi nh×n ta ®Çy tin t­ëng, kh¾p n¬i vang lªn lêi chóc chiÕn th¾ng vµ ta cßn nh×n thÊy c¶ nh÷ng giät n­íc m¾t tù hµo, yªu th­¬ng cña cha mÑ ta. Tõ biÖt bµ con xãm giÒng, cha mÑ nh÷ng ng­êi ®· yªu th­¬ng, nu«i nÊng, ta thÇm høa sÏ chiÕn ®Êu hÕt lßng ®Ó kh«ng phô c«ng cña bµ con d©n lµng, cha mÑ.
Sau phót chia tay, mét m×nh mét ngùa ta lao th¼ng vµo trËn ®¸nh. Ngùa ®i ®Õn ®©u phun löa rõng rùc ®Õn ®ã, lò giÆc v« cïng khiÕp sî. Chóng ®æ r¹p vµ tan x¸c d­íi roi s¾t cña ta vµ ngän löa cña con chiÕn m·. C¶ b·i chiÕn tr­êng ®Çy th©y qu©n giÆc. §óng lóc thÕ trËn ®ang lªn nh­ vò b·o th× c©y roi s¾t trong tay ta gÉy gËp, ta liÒn nhæ lÊy nh÷ng khãm tre quanh m×nh quËt liªn tiÕp vµo lò giÆc. Lò giÆc l¹i ®­îc mét phen khiÕp sî, r¬i vµo thÕ hçn lo¹n vµ ch¼ng mÊy chèc bá ch¹y tan t¸c kh¾p n¬i. Nh÷ng tªn may m¾n sèng sãt véi v· tho¸t th©n bá ch¹y vµo hÎm nói s©u, t×m c¸ch trë vÒ n­íc. Lµng quª s¹ch bãng qu©n thï. TiÕng reo vui cña d©n lµng vang lªn rén r·.
Nh×n tr¨m hä h¹nh phóc ta v« cïng sung s­íng, vËy lµ sø mÖnh Ngäc Hoµng giao cho ta ®· hoµn thµnh, chît nhí ®Õn cha mÑ giµ ta còng muèn vÒ th¨m nh­ng lêi Ngäc Hoµng dÆn dß khi hoµn thµnh sø mÖnh ph¶i trë vÒ trêi khiÕn ta ch¼ng d¸m tr¸i lÖnh. Nh×n ®Êt n­íc, d©n lµng mét lÇn cuèi ta thóc ngùa phi lªn ®Ønh nói, cëi bá ¸o gi¸p s¾t, råi c¶ ng­êi vµ ngùa l¼ng lÆng bay vÒ trêi. Ta ra ®i nh­ng trong lßng ®Çy tiÕc nuèi v× kh«ng ®­îc sèng cïng nh÷ng ng­êi d©n hiÒn lµnh tèt bông. DÉu vËy, ta còng hµi lßng v× tõ ®©y ai ai còng ®­îc sèng trong c¶nh thanh b×nh, h¹nh phóc.
Sau ®ã, vua ®· phong cho ta lµ Phï §æng Thiªn V­¬ng. Ta c¶m thÊy rÊt vui khi ®­îc nhËn danh hiÖu ®ã, bëi ta ®· ®em ®Õn sù b×nh yªn vµ h¹nh phóc cho mäi ng­êi. §ã chÝnh lµ ®iÒu quý gi¸ nhÊt ®èi víi ta, nã cßn quý h¬n c¶ ngäc ngµ ch©u b¸u mµ nhµ vua høa ban tÆng cho ta sau khi ®¸nh th¾ng qu©n giÆc.
 
§Ò bµi: Trong vai ¢u C¬, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.
*Bµi viÕt
Nhanh qu¸ c¸c ch¸u ¹! ChØ mét tho¸ng th«i mµ ®· 4000 n¨m råi. Ngµy Êy, nhµ ta ë vïng nói cao quanh n¨m cã hoa th¬m, suèi ch¶y rãc r¸ch, cha mÑ sinh ra ta vµ ®Æt tªn lµ ¢u C¬. Khi ta võa m­êi s¸u tuæi ®Ñp nh­ tr¨ng r»m, ta rÊt thÝch cïng c¸c b¹n rong ruæi trªn nh÷ng vïng nói cao t×m hoa th¬m, cá l¹.
Ngµy ngµy, ta d¹o ch¬i trong nh÷ng c¸nh rõng xinh ®Ñp, cho ®Õn mét h«m m¶i mª ®i t×m nh÷ng b«ng hoa ®Ñp ta ®· l¹c mÊt lèi vÒ. Gi÷a lóc ®ang b¨n kho¨n, lo l¾ng th× ta b¾t gÆp mét chµng trai cao to, tuÊn tó. Chµng tíi hái han vÒ t×nh c¶nh vµ vui vÎ ®­a ta ra khái c¸nh rõng ®ã.
Sau nhiÒu lÇn gÆp gì, ta biÕt ®­îc chµng lµ L¹c Long Qu©n, m×nh rång, th­êng ë d­íi n­íc, thØnh tho¶ng míi lªn sèng ë c¹n, chµng rÊt khoÎ m¹nh vµ th­êng gióp ®ì d©n lµng diÖt trõ yªu tinh, d¹y d©n c¸ch trång trät.
C¶m phôc tr­íc con ng­êi tµi ®øc Êy, ch¼ng bao l©u sau, ta vµ L¹c Long Qu©n ®· nªn vî nªn chång. Cuéc sèng cña ta vµ chµng v« cïng h¹nh phóc, ngµy ngµy ta cïng chµng d¹o ch¬i kh¾p n¬i, lóc trªn rõng lóc xuèng biÓn.
Mét thêi gian sau, ta cã mang c¶ hai gia ®×nh v« cïng mõng rì mong ®îi ®øa ch¸u ®Çu tiªn ra ®êi. Cßn L¹c long Qu©n chµng còng v« cïng h¹nh phóc chê ®îi ®Õn ngµy ta sinh në. Vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi ta trë d¹. TÊt c¶ mäi ng­êi håi hép, khÊp khëi mong ®îi. ThÕ nh­ng thËt l¹ thay, ta l¹i sinh ra mét c¸i bäc tr¨m trøng. Mét thêi gian sau, bäc në ra mét tr¨m ng­êi con trai. Chóng lín nhanh nh­ thæi, ®øa nµo còng ®Ñp ®Ï, kh«i ng« kh¸c th­êng.
Hµng ngµy, vî chång con c¸i ta d¾t nhau lªn rõng ng¾m hoa, t×m cá vµ cã lÏ cuéc sèng sÏ m·i nh­ vËy nÕu nh­ ta kh«ng nh×n thÊy nÐt mÆt ph¶ng phÊt buån cña L¹c Long Qu©n. ThØnh tho¶ng ta l¹i thÊy chµng ®øng trªn ngän nói cao m¾t dâi ra phÝa biÓn kh¬i, n¬i cã gia ®×nh chµng ®ang mong ®îi. ThÕ råi mét h«m L¹c Long Qu©n quyÕt ®Þnh trë vÒ gia ®×nh cña m×nh, ®Ó l¹i ta vß vâ mét m×nh víi bÇy con nhá. Chµng ®i råi ta ngµy ®ªm mong ®îi. Vµ lò trÎ còng kh«ng ngít lêi hái ta:
- Cha ®©u h¶ mÑ? Bao giê cha trë vÒ chóng con?
Ta ch¼ng biÕt tr¶ lêi chóng ra sao v× chµng ®i mµ kh«ng hÑn ngµy trë vÒ. Hµng ngµy mÑ con ta d¾t nhau ra bê biÓn ngãng vÒ phÝa biÓn kh¬i mong mái bãng chµng trë vÒ nh­ng cµng tr«ng chê cµng ch¼ng thÊy. Cho ®Õn mét ngµy ta quyÕt ®Þnh gäi chµng trë vÒ vµ than thë:
- Chµng ®Þnh bá thiÕp vµ c¸c con mµ ®i thËt sao? Chµng cã biÕt mÑ con thiÕp ngµy ®ªm mong ®îi chµng?
Nghe ta hái nh­ vËy L¹c Long Qu©n còng rÊt buån rÇu vµ nãi:
- Ta vèn nßi rång ë miÒn n­íc th¼m, nµng lµ dßng tiªn ë chèn non cao. KÎ ë c¹n, ng­êi ë n­íc, tÝnh t×nh tËp qu¸n kh¸c nhau, khã mµ ¨n ë cïng nhau mét n¬i l©u dµi ®­îc. Nay ta ®­a n¨m m­¬i con xuèng biÓn, nµng ®­a n¨m m­¬i con lªn nói, chia nhau cai qu¶n c¸c ph­¬ng.
Nghe chång nãi vËy ta giËt m×nh ph¶n ®èi:
- Kh«ng! ThiÕp kh«ng muèn gia ®×nh ta mçi ng­êi mét ng¶. ThiÕp kh«ng muèn xa c¸c con, xa chµng.
L¹c Long Qu©n l¹i nãi:
- Chóng ta ®· tõng sèng h¹nh phóc yªu th­¬ng, g¾n bã víi nhau, bëi thÕ ta tin r»ng kho¶ng c¸ch ch¼ng thÓ nµo chia l×a ®­îc chóng ta, vµ sau nµy cã khã kh¨n ho¹n n¹n cïng nhau chia sÎ gióp ®ì lµ ®­îc råi.
Nghe lêi khuyªn gi¶i cña L¹c Long Qu©n ta thÊy còng cã lÝ nªn ®µnh nghe theo. Ngµy chia tay, nh×n chµng vµ n¨m m­¬i ®øa con xa dÇn lßng ta buån v« h¹n, vËy lµ tõ nay ta ph¶i xa chóng thËt råi, biÕt bao giê míi gÆp l¹i nhau ®©y.
Ng­êi con trai c¶ cña ta ®­îc t«n lªn lµm vua lÊy hiÖu lµ Hïng V­¬ng ®ãng ®« ë Phong Ch©u, ®Æt tªn n­íc lµ V¨n Lang. Cßn l¹i, ta chia cho mçi con mét vïng ®Êt ®Ó tù lËp ra ch©u huyÖn, lËp nªn c¸c d©n téc: Tµy, Nïng, H'M«ng, Th¸i, MÌo, Dao,... víi nh÷ng phong tôc tËp qu¸n riªng, v« cïng phong phó.
ThÕ lµ tõ bÊy giê, vî chång con c¸i chóng ta xa nhau nh­ng ta vµ L¹c Long Qu©n vÉn kh«ng quªn t×nh cò, nhÊt lµ c¸c con cña ta, dï kh«ng ë gÇn nhau nh­ng vÉn g¾n bã keo s¬n. Mçi khi gÆp khã kh¨n ho¹n n¹n chóng l¹i ®oµn kÕt gióp ®ì nhau v­ît qua.
C¸c ch¸u biÕt kh«ng, chóng ta ®Òu lµ anh em mét nhµ, cã chung nguån gèc con l¹c ch¸u hång, bëi vËy c¸c ch¸u cÇn ®oµn kÕt gióp ®ì lÉn nhau, c¸c ch¸u nhÐ!
 
*§Ò bµi: Trong vai Lang Liªu, kÓ l¹i chuyÖn B¸nh ch­ng, b¸nh giÇy.
*Bµi viÕt
Buæi tèi h«m Êy, tr¨ng s¸ng v»ng vÆc in râ tõng cµnh l¸ xuèng s©n g¹ch. T«i ngåi lÆng yªn nghe mÑ ®äc truyÖn B¸nh ch­ng, b¸nh dµy. Giäng cña mÑ thËt ngät ngµo, Êm ¸p. H×nh ¶nh chµng Lang Liªu hiÒn lµnh ch©n chÊt cø hiÖn lªn râ nÐt trong trÝ t­ëng t­ëng cña t«i. Tr¨ng s¸ng qu¸! Giã l¹i hiu hiu thæi, t«i c¶m thÊy lßng m×nh thËt nhÑ nhµng trong trÎo, b­íc ch©n t«i nhÑ tªnh theo c©u chuyÖn vÒ chiÕc b¸nh mÑ võa kÓ.
B­íc ch©n t«i lang thang trªn nh÷ng c¸nh ®ång ng¹t ngµo h­¬ng lóa, xa xa nh÷ng triÒn khoai lang xanh rên, bçng t«i thÊy mét anh n«ng d©n ®ang cÆm côi nhÆt tõng ngän cá trªn ruéng lóa. Nh×n g­¬ng mÆt anh cã nÐt g× ®ã quen quen, t«i b­íc l¹i gÇn h¬n:
- A! Chµo anh Lang Liªu! Sao anh l¹i ë ®©y? T«i reo lªn thÝch thó khi nhËn ra ®ã chÝnh lµ Lang Liªu, chµng trai hiÒn lµnh trong c©u chuyÖn B¸nh ch­ng, b¸nh dµy.
Nghe thÊy giäng nãi l¶nh lãt cña t«i anh n«ng d©n ngõng tay lµm, nh×n t«i mØm c­êi, nãi:
- Chµo em g¸i! LÏ ra anh ph¶i hái em ®iÒu ®ã chø!
T«i chît hiÓu vµ giíi thiÖu:
- Em quªn mÊt, em lµ Lan, n¨m nay em häc líp 6, ngµy mai líp em cã tiÕt v¨n häc vÒ B¸nh ch­ng, b¸nh dµy thÕ mµ h«m nay em l¹i ®­îc gÆp anh, thËt lµ vui qu¸!
Nghe nh¾c ®Õn chuyÖn b¸nh ch­ng, b¸nh dÇy anh n«ng d©n cã vÎ trÇm ng©m, t«i th× v« cïng sung s­íng v× ®©y lµ mét c¬ héi hiÕm cã ®Ó ®­îc nghe chÝnh chµng Lang Liªu kÓ cho nghe vÒ cuéc ®êi cña m×nh. §o¸n ®­îc suy nghÜ cña t«i anh mØm c­êi vµ nãi:
- Em cã muèn anh kÓ cho em nghe vÒ cuéc thi tµi kÐn vua cña phô v­¬ng anh  kh«ng?
T«i thÝch thó:
- Cã ¹! Anh h·y kÓ cho em nghe ®i.
Lang Liªu ®­a ®«i m¾t nh×n ra xa, anh b¾t ®Çu kÓ, giäng nh­ trÇm xuèng.
- Ta sinh ra trong mét hoµn c¶nh kh¸ ®Æc biÖt, mÑ ta ch¼ng ®­îc vua yªu chiÒu nh­ nh÷ng v­¬ng phi kh¸c nªn khi sinh ra chØ cã mÑ con quÊn quýt bªn nhau, ch¼ng bao l©u bµ mÊt sím, ®Ó l¹i ta mét m×nh c«i cót. ThÕ lµ còng tõ ®ã ta ch¨m chØ víi ruéng ®ång, khoai lóa. Cuéc sèng cø ngµy th¸ng thoi ®­a, ch¼ng mÊy chèc ta ®· thµnh chµng trai tr­ëng thµnh, m¹nh khoÎ. Ngµy ngµy, ta vui víi c«ng viÖc ®ång ¸ng cña m×nh, ch¼ng d¸m mµng ®Õn c«ng danh, bæng léc cña triÒu ®×nh. Mét h«m, ®ang lói hói vun mÊy khãm khoai tr­íc nhµ bçng ta nhËn ®­îc lÖnh vua vêi vµo trÇu.
- ThÕ anh cã lo l¾ng kh«ng? T«i sèt s¾ng hái.
Lang Liªu chËm gi·i tr¶ lêi:
- Ta còng c¶m thÊy h¬i lo l¾ng v× l©u råi kh«ng vµo triÒu, biÕt ®©u phô v­¬ng giËn hoÆc ®au yÕu. Bëi vËy, sau khi nhËn ®­îc lÖnh, ta véi v· thay quÇn ¸o vµo chÇu phô v­¬ng. Trªn ®­êng ®Õn ®Êy, ta ®· nghe nãi vua cha nay c¶m thÊy giµ yÕu nªn muèn t×m mét ng­êi nèi ng«i, chØ cÇn ng­êi ®ã cã tµi chø kh«ng nhÊt thiÕt lµ con tr­ëng hay con thø. Khi ta ®Õn n¬i, tÊt c¶ mäi ng­êi ®· ®Õn ®«ng ®ñ vµ tÊt nhiªn cã c¶ c¸c anh cña ta.
Trªn ngai vµng, vua cha ®· cã vÎ giµ yÕu h¬n tr­íc nhiÒu. Sau khi tuyªn bè lÝ do cña buæi triÖu tËp, Ngµi nãi:
- Tíi ngµy lÔ tiªn V­¬ng, ai lµm võa lßng ta th× ta sÏ truyÒn cho ng­êi Êy ng«i b¸u ®Ó tiÕp tôc trÞ v× ®Êt n­íc.
Nghe ®Õn ®©y t«i l¹i buét miÖng hái:
- Ch¾c anh lo l¾ng l¾m khi nhËn ®­îc tin nµy bëi anh rÊt nghÌo, ®©u cã nh÷ng thø quý gi¸ d©ng lªn vua cha.
Lang Liªu nh×n t«i gËt ®Çu, chµng tiÕp:
- Sau khi nghe lêi vua cha ph¸n truyÒn, c¸c anh cña ta cã vÎ rÊt vui mõng v× trong tay hä cã biÕt bao ngäc ngµ ch©u b¸u, hä muèn g× mµ ch¼ng cã, cßn ta nh×n kh¾p nhµ chØ thÊy toµn lóa, s¾n, khoai, kh«ng cã thø g× lµ gi¸ trÞ c¶, biÕt lÊy g× ®Ó d©ng lªn Tiªn V­¬ng. Thùc ra ta còng kh«ng cã ý tranh giµnh ng«i b¸u nh­ng ta còng muèn lµm ®Ñp lßng phô v­¬ng.
Suèt mÊy ngµy sau ®ã, ta mÊt ¨n mÊt ngñ v× nghÜ ®Õn mãn quµ sÏ d©ng lªn phô v­¬ng. Lßng ta ngæn ngang tr¨m mèi, nÕu ®i mua ®å quý nh­ c¸c anh cña ta th× ta kh«ng cã tiÒn cßn nÕu d©ng lªn chØ khoai vµ s¾n th× ch¾c ch¾n phô v­¬ng sÏ buån lßng v× nh÷ng thø tÇm th­êng ®ã. Mét ®ªm, sau mét håi tr»n träc suy nghÜ ta liÒn ngñ thiÕp, trong giÊc ngñ, ta thÊy mét vÞ thÇn hiÖn lªn m¸ch r»ng: h·y lÊy chÝnh nh÷ng s¶n phÈm mµ m×nh lµm ra ®Ó d©ng lªn Tiªn V­¬ng. Ta sung s­íng vµ chît tØnh giÊc.
Ngay s¸ng h«m ®ã, ta b¾t tay vµo lµm b¸nh nh­ lêi thÇn b¸o méng. Ta t×m mét thø g¹o nÕp ngon nhÊt ®em vo thËt s¹ch, lÊy ®Ëu xanh, thÞt lîn lµm nh©n, dïng l¸ dong xanh gãi thµnh h×nh vu«ng, nÊu mét ngµy mét ®ªm cho thËt nhõ. Vµ lo¹i b¸nh thø hai ta nghÜ cÇn ph¶i thay ®æi nªn ta ®em g¹o ®å lªn, gi· nhuyÔn, nÆn thµnh h×nh trßn. B¸nh h×nh vu«ng biÓu t­îng cho trêi, b¸nh h×nh vu«ng biÓu t­îng cho ®Êt.
§Õn ngµy lÔ Tiªn V­¬ng, ta ®em hai lo¹i b¸nh ®ã vµo cung. Nh×n chång b¸nh b»ng lóa g¹o cña ta, kh«ng Ýt ng­êi xem th­êng bëi nã v« cïng b×nh th­êng so víi nh÷ng mãn s¬n hµo h¶i vÞ, nem c«ng ch¶ ph­îng cña c¸c lang. Ta còng ch¼ng hi väng ®iÒu g× c¶ mµ chØ mong ®Ñp lßng tæ tiªn b»ng chÝnh tÊm lßng thµnh cña m×nh.
TÊt c¶ c¸c lÔ vËt ®­îc bµy ra tr­íc mÆt ®øc vua, ai ai còng håi hép hi väng vua cha chän lÔ vËt cña m×nh. §øc vua ®i ®i l¹i l¹i tr­íc mãn lÔ vËt cña c¸c lang. G­¬ng mÆt ®¨m chiªu cã lÏ ng­êi ®ang b¨n kho¨n gi÷a c¸c mãn mµ c¸c lang d©ng lªn. Vua cha nh×n mäi thø víi th¸i ®é ®iÒm tÜnh, ng­êi xem xÐt tõng mãn ¨n, nhÊp nh¸p s¬ qua, g­¬ng mÆt vÉn kh«ng biÓu thÞ mét th¸i ®é g×, cã lÏ ng­êi vÉn ch­a ­ng ý mét mãn ¨n nµo c¶. C¸c anh cña ta, nhiÒu ng­êi ®· tá ra thÊt väng khi thÊy vua cha l­ít qua mãn ¨n cña m×nh rÊt nhanh. Hai lo¹i b¸nh cña ta ®­îc ®Æt ë sau cïng, khi ®øng bªn m©m b¸nh cña ta, ng­êi dõng h¼n b­íc ch©n, ®«i m¾t ch¨m chó nh×n, cã lÏ ng­êi thÊy ng¹c nhiªn v× thùc ra m©m b¸nh cña ta tr«ng kh¸c h¼n c¸c mãn s¬n hµo h¶i vÞ kh¸c. Sau khi nh×n ng¾m, ng­êi liÒn cÇm tõng chiÕc b¸nh lªn tá vÎ thÝch thó, bçng ng­êi cÊt tiÕng hái:
- ChiÕc b¸nh nµy lµm b»ng g× h¶ Lang Liªu?
Ta bÈm:
- Th­a phô v­¬ng! Hai lo¹i b¸nh nµy ®­îc lµm b»ng g¹o, ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm do chÝnh bµn tay con lµm nªn.
¸nh m¾t cha nh×n ta tr×u mÕn, ®iÒu mµ l©u nay ta Ýt thÊy. Vµ sau khi nghe ta giíi thiÖu c¸ch lµm còng nh­ ý nghÜa cña tõng lo¹i b¸nh, vua cha v« cïng kinh ng¹c. §øc vua liÒn c¾t ra cho tÊt c¶ mäi ng­êi cïng ¨n, ai còng tÊm t¾c khen ngon.
Vua cha nãi:
- Trong tÊt c¶ c¸c mãn lÔ vËt d©ng lªn Tiªn V­¬ng h«m nay, ta ­ng ý nhÊt lµ mãn b¸nh cña Lang Liªu, nã võa mang ý nghÜa lµ biÓu t­îng cña ®Êt trêi, cña sù no ®ñ, ®oµn kÕt võa thÓ hiÖn ®­îc tÊm lßng hiÕu th¶o cña mét ng­êi con cã hiÕu. Do vËy, ta quyÕt ®Þnh chän Lang Liªu lµ ng­êi thõa kÕ ng«i vÞ.
T«i thÝch thó nghe c©u chuyÖn Lang Liªu võa kÓ vµ c¶m thÊy v« cïng kh©m phôc, kÝnh träng anh. Nh­ng t«i ng¹c nhiªn v× thÊy vua Lang Liªu ch¼ng kh¸c g× anh n«ng d©n c¶. §äc ®­îc suy nghÜ cña t«i Lang Liªu c­êi lín vµ nãi:
- H«m nay ta vi hµnh vÒ n¬i th«n quª ®Ó d¹y d©n c¸ch cÊy cµy, ch¨m sãc lóa, khoai.
Nãi xong Lang Liªu liÒn t¹m biÖt t«i ®Ó ®i ra phÝa ngoµi xa kia, ë ®ã bµ con n«ng d©n ®ang ®îi anh. Võa nãi anh võa b­íc ®i rÊt nhanh, t«i liÒn gäi víi theo:
- Anh Lang Liªu! Anh Lang Liªu! Cho em ®i cïng víi!
Võa lóc ®ã t«i tØnh giÊc thÊy mÑ ®ang ngåi bªn c¹nh, mÑ hái:
- Con võa ngñ m¬ ®óng kh«ng? MÑ thÊy con ó í gäi ai ®ã.
T«i dôi m¾t tØnh giÊc, ho¸ ra tÊt c¶ chØ lµ mét giÊc m¬. Mét giÊc m¬ thËt ®Ñp. ThÊy t«i vÉn ngåi mñm mØm c­êi, mÑ liÒn b¶o:
- Con dËy vµo nhµ ngñ ®i ®Ó mai cßn kÞp ®i häc.
VËy lµ giê ®©y t«i hiÓu v× sao cø ®Õn tÕt mÑ t«i l¹i gãi b¸nh ch­ng. ChiÕc b¸nh ch­ng thËt cã ý nghÜa.
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt cæ tÝch mµ em ®· häc.
*Bµi viÕt
N¨m nay t«i, ®­îc lªn líp 6 bè mÑ giao hÑn nÕu n¨m nay t«i ®­îc häc sinh giái bè mÑ sÏ cho ra biÓn ch¬i mét tuÇn. T«i nhñ thÇm sÏ cè g¾ng häc thËt tèt ®Ó cã ®­îc chuyÕn ®i ch¬i ®Çy hÊp dÉn ®ã. Qua mét n¨m phÊn ®Êu, cuèi n¨m häc t«i ®­îc c«ng nhËn lµ häc sinh giái, kh«ng nh÷ng vËy mµ cßn ®øng ®Çu líp vÒ thµnh tÝch häc tËp. Bè mÑ t«i v« cïng phÊn khëi khi thÊy t«i häc hµnh giái giang vµ ®óng nh­ lêi hÑn, ®Çu th¸ng 7 bè ®­a c¶ nhµ ®i biÓn.
ChiÕc xe bon bon ®­a gia ®×nh t«i ra thµnh phè biÓn, tr­íc m¾t t«i biÓn hiÖn ra xanh th¼m, b×nh yªn, tõng con sãng b¹c ®Çu nèi ®u«i nhau ®ïa rìn víi bê c¸t dµi ph¼ng lÆng.
Sau mét håi dËp dÒnh cïng sãng biÓn, c¶ nhµ t«i c¾m tr¹i trªn mét hßn ®¶o nhá. Gi÷a bèn biÓn mªnh m«ng, ®­a m¾t nh×n ra xa t«i thÊy c¶nh vËt thËt nªn th¬, hiÒn hoµ, chît t«i liªn t­ëng ®Õn h×nh ¶nh c« ót trong truyÖn cæ tÝch Sä Dõa khi bÞ d¹t vµo ®¶o hoang, võa nghÜ ®Õn c« ót t«i ®· thÊy tr­íc m¾t cã mét tóp lÒu nhá, xem ra rÊt s¬ sµi nh­ míi võa dùng t¹m, vµ phÝa ngoµi cöa cã mét c« g¸i xinh ®Ñp, dÞu dµng ®ang ngãng vÒ phÝa xa xa.
- Chµo ch¸u bÐ! Ch¸u ®i ®©u vËy?
- Ch¸u ®i d¹o vµ ng¾m biÓn c« ¹.
- Ch¾c c« còng ®i du lÞch nh­ gia ®×nh ch¸u?
- Kh«ng c« bÞ l¹c vµo n¬i nµy ®· mÊy tuÇn råi!
- Ch¸u thÊy c« rÊt quen, d­êng nh­ ch¸u ®· gÆp c« ë ®©u råi.
- ThÕ ch¸u häc líp mÊy råi?
- D¹. Ch¸u häc líp 6 råi c« ¹. Mµ c« biÕt kh«ng ch¸u ®­îc ®äc rÊt nhiÒu chuyÖn cæ tÝch.
- ThÕ ch¸u cã thÝch truyÖn Sä Dõa kh«ng?
- Ch¸u thÝch l¾m c« ¹. Vµ trong c¸c nh©n vËt ®ã ch¸u thÝch nhÊt c« ót võa hiÒn lµnh võa tèt bông. Mµ ch¸u thÊy c« gièng c« ót l¾m hay chÝnh c« lµ…
- §óng råi ch¸u ¹. C« ®ang ë ®©y chê thuyÒn tr¹ng ®i sø vÒ cøu c«.
¤i thÝch thËt, t«i kh«ng thÓ ngê l¹i ®­îc gÆp c« ót ë ®©y, l¹i ®óng lóc c« ®ang ph¶i sèng c« ®¬n ngoµi ®¶o v¾ng. C« ót qu¶ thËt ®¸ng th­¬ng.
- C« ¬i! nh÷ng ngµy ë ®©y c« cã buån kh«ng?
C« ót nh×n t«i vµ nãi:
- Buån vµ nhí nhµ l¾m ch¸u µ! Suèt ngµy c« cø thui thñi mét m×nh hÕt trong lÒu l¹i ra bê biÓn ngãng thuyÒn tr¹ng ®i qua. May cã hai chó gµ lµm b¹n còng ®ì ®i phÇn nµo.
- ThÕ c« ¨n b»ng g× ¹?
- D¹o ®Çu c« xÎ thÞt con c¸ k×nh n­íng ¨n, b©y giê c« b¾t c¸ t­¬i ë biÓn lµm thøc ¨n cho qua ngµy.
- C« ¬i! C« cã giËn hai ng­êi chÞ cña m×nh kh«ng?
- C« còng giËn hä nh­ng dÉu sao hä còng lµ nh÷ng ng­êi ruét thÞt cña c«. C« tin r»ng sau nµy hä sÏ hèi hËn vÒ viÖc lµm sai tr¸i nµy. Vµ chÞ em c« sÏ hoµ thuËn, yªu th­¬ng nhau nh­ x­a.
- C« cho ch¸u hái ®iÒu nµy nhÐ. Sao c« l¹i ®ång ý lÊy chµng Sä Dõa võa xÊu võa nghÌo?
- Bëi c« biÕt Sä Dõa lµ mét ng­êi tèt vµ h¬n n÷a c« tin r»ng nh÷ng ng­êi tèt sÏ lu«n gÆp ®­îc nhiÒu may m¾n vµ h¹nh phóc trong cuéc sèng.
- VËy ch¸u chóc vî chång c« mau chãng ®oµn tô vµ h¹nh phóc.
T«i võa døt lêi bçng thÊy ai ®ã khÏ lay lay vµo ng­êi, ho¸ ra lµ mÑ t«i:
- MÑ ¬i con võa m¬ mét giÊc m¬ tuyÖt ®Ñp!
MÑ m¾ng yªu t«i: võa ngåi nghØ mét l¸t ®· ngñ tÝt råi. T«i mØm c­êi sung s­íng vµ kÓ l¹i cho mÑ nghe giÊc m¬ võa råi. Nghe xong mÑ nãi:
- ë hiÒn råi sÏ gÆp lµnh con ¹. B©y giê mÑ con ta ®i kÎo bè ®îi.
Trªn ®­êng vÒ trong ®Çu t«i cßn v­¬ng vÊn m·i h×nh ¶nh c« ót hiÒn lµnh, dÔ th­¬ng. Ngoµi kia biÓn nh­ ®Ñp vµ nªn th¬ h¬n.
 
 
*§Ò bµi: Trong vai ng­êi mÑ, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸nh Giãng.
*Bµi viÕt
Ta lµ mÑ cña Th¸nh Giãng, n¨m nay ®· giµ råi, Êy vËy mµ trong lßng vÉn kh«ng ngu«i nhí vÒ ®øa con trai yªu quý cña ta. ChuyÖn vÒ ®øa con trai nµy m·i lµ kØ niÖm trong lßng ta.
Thuë Êy, c¸ch ®©y còng ngãt mÊy chôc n¨m trêi, vî chång ta sèng ë mét vïng quª yªn b×nh, c¸nh ®ång xanh r× th¼ng c¸nh cß bay, lîn gµ ®Çy chuång, nãi chung cuéc sèng th× ®Çy ®ñ vµ no Êm, h¬n thÕ nh÷ng ng­êi bµ con xãm giÒng còng v« cïng tèt bông. Hai vî chång ta ngµy ®ªm mong mái cã môn con vui vÇy tuæi giµ.
Ngµy ngµy, ta ra ®ång ch¨m sãc ruéng lóa, v­ên khoai cho ®ì buån. Mét h«m ra ®ång, ta nh×n thÊy mét vÕt ch©n rÊt to, to gÊp mÊy lÇn ng­êi th­êng, lóc ®Çu ta cßn lo lo nh­ng chît nhí xãm lµng ta tõ x­a ®Õn nay vèn rÊt thanh b×nh th× cã ®iÒu g× khiÕn ta ph¶i lo l¾ng ®©u chø. TrÝ tß mß næi lªn, ta liÒn ®Æt ngay bµn ch©n cña m×nh lªn ®Ó ­ím thö. Sau ®ã m¶i miÕt víi c«ng viÖc cña m×nh. VÒ nhµ ta còng quªn khuÊy ®i sù viÖc ®ã. Cho ®Õn mét thêi gian sau, chît mét h«m ta thÊy ng­êi khang kh¸c vµ ta biÕt m×nh ®· cã mang. Ta sung s­íng b¸o tin cho «ng l·o, «ng l·o còng v« cïng mõng rì. Hai vî chång ta n©ng niu ch¨m sãc ®øa trÎ trong bông cÇu mong ch¸u khoÎ m¹nh, lµnh lÆn nh­ bao ®øa trÎ kh¸c. Th¸ng thø 9 tr«i qua vÉn ch­a thÊy ch¸u chµo ®êi vî chång ta v« cïng lo l¾ng, nh­ng råi cø chê ®îi vµ cho ®Õn th¸ng m­êi hai th× Giãng ra ®êi. Vî chång ta vui mõng kh«n xiÕt. Giãng ra ®êi khoÎ m¹nh, tuÊn tó l¹ th­êng, hai vî chång ®Æt biÕt bao hi väng vµo nã. Êy vËy mµ ®Õn n¨m lªn ba tuæi Giãng vÉn ch¼ng biÕt nãi, biÕt c­êi, biÕt ®i, cø ®Æt ®©u lµ ngåi ®ã, trong khi b»ng tuæi ®ã lò trÎ hµng xãm ®· biÕt ch¹y nh¶y kh¾p n¬i. Hai vî chång ta rÊt buån, ngµy ®ªm cÇu khÊn trêi phËt cho ®øa con ®éc nhÊt cña ta mau chãng ®­îc nh­ nh÷ng ®øa trÎ kh¸c.
ThÕ råi bçng ®©u qu©n giÆc kÐo sang x©m l­îc n­íc ta, chóng kÐo ®Õn ®«ng ngh×n nghÞt, cuéc sèng ®ang yªn b×nh bçng bÞ khuÊy ®éng, nhµ nhµ lo sî, ng­êi ng­êi lo sî, mäi ng­êi chuÈn bÞ ®å kh« ®Ó ch¹y giÆc. Trong t×nh c¶nh ®ã nhµ vua sai sø gi¶ ®i kh¾p n¬i t×m ng­êi tµi ®i ®¸nh giÆc cøu n­íc.
Sø gi¶ vÒ tËn ®Õn lµng ta rao gäi ng­êi tµi. Ta nhí h«m ®ã, hai vî chång ®ang ngåi bµn tÝnh xem nÕu ®i ch¹y giÆc sÏ ph¶i mang theo thø g× th× Giãng ®ang n»m trªn gi­êng bçng cÊt tiÕng nãi rÊt m¹ch l¹c:
- MÑ ¬i! Ra mêi sø gi¶ vµo ®©y, con cã chuyÖn muèn nãi.
Hai vî chång giËt m×nh ng¬ ng¸c, råi chît sung s­íng reo lªn:
- Con ®· nãi ®­îc råi ­ Giãng, cha mÑ mõng l¾m, nh­ng con cßn bÐ thÕ nµy th× lµm ®­îc g× mµ mêi sø gi¶, kh«ng khÐo mang téi khi qu©n.
Nãi vËy nh­ng thÊy ¸nh m¾t c­¬ng quyÕt cña Giãng, ta vÉn ch¹y ra mêi sø gi¶ vµo trong bông võa mõng l¹i võa lo.
Sø gi¶ b­íc vµo c¨n nhµ ®¬n s¬ cña ta ®­a m¾t nh×n xung quanh cã ý muèn biÕt mÆt ng­êi tµi nh­ng nh×n m·i mµ chØ thÊy cËu bÐ ba tuæi ®ang n»m trªn gi­êng, sø gi¶ cã vÎ nghi ngê nh­ng võa lóc ®ã Giãng lªn tiÕng, giäng ®Çy qu¶ quyÕt:
- ¤ng h·y vÒ bÈm b¸o víi ®øc vua s¾m cho ta mét con ngùa s¾t, mét c¸i roi s¾t vµ mét tÊm ¸o gi¸p s¾t, ta sÏ ra tay tiªu diÖt lò giÆc nµy. Mang ®Õn ®©y cµng nhanh cµng tèt.
Sø gi¶ vÉn tá ý nghi ngê, th»ng bÐ nhµ ta bçng vïng ®øng dËy, khu«n mÆt ®Çy nghiªm nghÞ:
- ¤ng h·y tin ë ta, ta kh«ng ph¶i lµ mét ®øa trÎ b×nh th­êng.
Nghe Giãng nãi vËy, sø gi¶ lËp tøc ®i ngay. Lóc nµy, Giãng quay sang b¶o ta:
- MÑ xuèng nÊu cho con mét nåi c¬m to ®Ó con ¨n cßn chuÈn bÞ ®i ®¸nh giÆc.
§Õn lóc nµy, ta chît hiÓu d­êng nh­ Giãng kh«ng ph¶i lµ mét ng­êi b×nh th­êng, cã lÏ nã lµ con Ngäc Hoµng xuèng cøu gióp d©n lµng. NghÜ vËy, ta véi vµng xuèng bÕp nÊu mét nåi c¬m to, b­ng lªn cho Giãng ¨n, k× l¹ thay Giãng ¨n chØ mét lo¸ng ®· hÕt bay nåi c¬m vµ mçi lóc ta thÊy Giãng lín lªn mét Ýt. ChØ trong vµi ngµy Giãng lín gÊp 10 lÇn h«m tr­íc, quÇn ¸o may ch¼ng kÞp bëi chØ mét lo¸ng ®· chËt kh«ng mÆc næi.
ChØ trong mét thêi gian ng¾n bao nhiªu l­¬ng thùc ta dù tr÷ ®· hÕt veo, bµ con l¸ng giÒng biÕt tin Giãng nhËn lêi ®i ®¸nh giÆc nªn vui vÎ mang g¹o, cµ sang nhµ vµ gióp ta thæi c¬m cho Giãng ¨n. Giãng ¨n kh«ng biÕt no, ng­êi to lín nh­ mét tr¸ng sÜ.
Mét h«m c¶ n­íc nhËn ®­îc tin qu©n giÆc ®· ®Õn nói Tr©u, t×nh h×nh ®Êt n­íc rÊt nguy kÞch. TÊt c¶ mäi ng­êi tõ giµ ®Õn trÎ ai ai còng ho¶ng hèt, lo sî. §óng lóc ®ã, sø gi¶ mang nh÷ng thø Giãng yªu cÇu ®Õn nh­ng khæ mét nçi lóc nµy Giãng ®· to lín gÊp m­êi lÇn h«m sø gi¶ gÆp nªn ch¼ng thø g× cßn võa víi nã c¶. Nh÷ng thø ®ã chØ nh­ thø ®å ch¬i ®èi víi nã. Sau mÊy lÇn lµm ®i lµm l¹i Giãng míi chän cho m×nh thø phï hîp cßn nh÷ng c¸i kh¸c Giãng khÏ bÎ ®· vì vôn, vµ ¸o gi¸p s¾t mÆc vµo khÏ cùa ®· bung.
Sau khi ®· mÆc ¸o gi¸p s¾t, cÇm roi, nh¶y lªn m×nh ngùa, lóc nµy Giãng thËt oai phong lÉm liÖt, nã ch¼ng cßn gièng ®øa trÎ lªn ba nh­ tr­íc. Nã ch¾p tay tõ biÖt hai vî chång ta:
- V× ®Êt n­íc con ra ®i ®¸nh giÆc vµ kh«ng biÕt ®Õn khi nµo trë l¹i. Cha mÑ ë quª nhµ cè g¾ng gi÷ g×n søc khoÎ.
Quay sang bµ con l¸ng giÒng, lóc nµy còng ®Õn rÊt ®«ng ®Ó chia tay, nã còng ch¾p tõ biÖt mäi ng­êi vµ nã cßn nãi:
- NÕu ch¸u kh«ng trë vÒ nhê bµ con l¸ng giÒng ch¨m sãc cha mÑ ch¸u lóc tuæi giµ søc yÕu. Chóc cha mÑ vµ bµ con m¹nh khoÎ b×nh yªn!
Nghe nã nãi vËy, ta kh«ng cÇm ®­îc n­íc m¾t nh­ng còng v« cïng tù hµo v× con ta ®ang lµm mét viÖc v« cïng lín lao.
Chµo mäi ng­êi xong nã thóc ngùa phi th¼ng ra ngoµi trËn ®¸nh. Ngùa ®i ®©u phun löa ®á rùc ra ®Õn ®ã. Nã ®ãn ®Çu lò giÆc ®¸nh cho chóng t¬i bêi, vµ chØ trong chèc l¸t qu©n giÆc ®· bÞ tiªu diÖt gÇn hÕt. §óng lóc ®ã chiÕc roi s¾t trong tay nã gÉy lµm ®«i, lò giÆc hÝ höng ®Þnh x«ng lªn nh­ng Giãng ®· nhanh tay nhæ khãm tre bªn c¹nh. QuËt tói bôi vµo lò giÆc, lò giÆc kh«ng kÞp chèng tr¶. Mét thêi gian sau qu©n giÆc ®· bÞ Giãng tiªu diÖt ch¼ng cßn mét bãng nµo n÷a.
 Ta nghe tin Giãng ®· tiªu diÖt ®­îc qu©n giÆc trong lßng xiÕt bao vui mõng, vµ mong nã trë vÒ nh­ng chê m·i kh«ng thÊy con ®©u, ®Õn sau nµy ta míi biÕt nã chÝnh lµ con trai Ngäc Hoµng xuèng gióp d©n lµng nay hoµn thµnh nhiÖm vô ®· bay vÒ trêi.
ThÊm tho¸t ®· bao n¨m tr«i qua nh­ng trong lßng ta vÉn kh«ng ngu«i nhí vÒ ®øa con Êy, dÉu vËy ta rÊt vui v× con trai ta ®· trë thµnh vÞ anh hïng d©n téc ®­îc mäi ng­êi ghi nhí.
 
*§Ò bµi: Trong vai con c¸ vµng, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng.
*Bµi viÕt
T«i lµ chó c¸ vµng kÎ ®· gióp l·o ®¸nh c¸ téi nghiÖp mÊy lÇn tho¸t khái bµn tay cay nghiÖt cña bµ vî. Ch¾c c¸c b¹n muèn t«i kÓ cho nghe vÒ c©u chuyÖn ®ã mét c¸ch cô thÓ h¬n.
ChuyÖn lµ thÕ nµy, h«m ®ã lµ mét ngµy ®Ñp trêi t«i tung t¨ng cïng c¸c b¹n b¬i léi ë mét vïng biÓn n­íc xanh biÕc. Do m¶i ch¬i nªn t«i bÞ l¹c mÊt ®µn, gi÷a lóc ®ã t«i chît nhËn ra m×nh ®· bÞ m¾c vµo l­íi cña ng­ d©n. T«i kªu gµo th¶m thiÕt v× biÕt r»ng thÕ lµ ®êi t«i ®· hÕt, tõ nay t«i ch¼ng cßn ®­îc cïng c¸c b¹n tung t¨ng gi÷a ®¹i d­¬ng mªnh m«ng.
§óng lóc tuyÖt väng nhÊt t«i chît nhËn ra m×nh cßn cã mét vµi phÐp l¹ mµ cã thÓ dïng nã ®Ó trao ®æi m¹ng sèng. NghÜ vËy nªn võa thÊy l·o t«i ®· van xin:
- Xin l·o h·y mñi lßng mµ tha cho t«i! L·o cÇn g× t«i sÏ cho.
Nh­ng rÊt may h«m ®ã t«i gÆp ®­îc l·o ®¸nh c¸ tèt bông, thÊy bé mÆt th¶m th­¬ng cña t«i l·o ®· mñi lßng tha cho t«i, l·o nãi:
- Th«i ng­¬i h·y trë vÒ ng«i nhµ cïng c¸c b¹n mµ tung t¨ng vui ®ïa, ta kh«ng cÇn bÊt cø thø g× c¶.
Nãi xong l·o nhÊc t«i ra khái l­íi ®em t«i th¶ xuèng dßng n­íc xanh m¸t. T«i sung s­íng chµo l·o vµ b¬i ®i t×m c¸c b¹n. Ch¾c c¸c b¹n cña t«i sÏ rÊt ng¹c nhiªn khi thÊy t«i trë vÒ biÓn xanh mét c¸ch an toµn nh­ vËy.
ThÕ nh­ng ®­îc mét lóc, khi ta ®ang m¶i mª vui ch¬i cïng chóng b¹n, bçng ta nghe thÊy tiÕng ai nh­ tiÕng «ng l·o ®¸nh c¸ gäi:
- C¸ vµng ¬i! lªn gióp ta víi!
Nghe tiÕng «ng l·o gäi, ta véi vµng næi lªn mÆt biÓn, ta thÊy «ng l·o ®· ®ang ®îi ta, khu«n mÆt ®au khæ, l·o nãi:
- Chó h·y gióp ta víi, mô vî ta cµu nhµu m·i bªn tai lµm t«i kh«ng chÞu ®­îc, mô muèn t«i xin mét c¸i m¸ng lîn míi v× chiÕc m¸ng cò ®· bÞ søt råi.
T«i tr¶ lêi:
- L·o ®õng lo. L·o cø vÒ nhµ ®i. T«i sÏ biÕu l·o mét c¸i m¸ng míi.
Xong viÖc t«i l¹i quay vÒ biÓn kh¬i, trong lßng ch¾c mÈm l·o ®¸nh c¸ ®· ®­îc yªn v× mô vî ®· cã chiÕc m¸ng míi.
Xong còng chØ ®­îc vµi h«m t«i l¹i nghe thÊy tiÕng l·o gäi. T«i l¹i b¬i lªn gÆp l·o. Võa nh×n thÊy t«i l·o ®· khÈn kho¶n:
- C¸ vµng ¬i gióp ta víi. Mô vî ta l¹i ®ßi mét toµ nhµ ®Ñp.
- L·o ¬i t«i sÏ gióp l·o, l·o cø trë vÒ nhµ ®i.
T«i c¶m thÊy th­¬ng l·o v× l·o lµ mét ng­êi thËt hiÒn tõ mµ l¹i cã mét bµ vî tham lam.
T«i nghÜ r»ng cã lÏ tõ b©y giê mô vî sÏ kh«ng cßn ®ßi hái g× n÷a khi ®· cã mét toµ nhµ ®Ñp. Nh­ng chØ ®­îc mét thêi gian ng¾n l·o ®¸nh c¸ l¹i gäi t«i lªn, lÇn nµy l·o nãi:
- Mô vî cña ta thËt tham lam nã ch¼ng ®Ó t«i yªn. Nã muèn ®­îc lµm nhÊt phÈm phu nh©n, nã kh«ng muèn lµm mô giµ n«ng d©n n÷a.
NghÜ ®Õn c«ng l·o tha m¹ng vµ sù tèt bông cña l·o t«i l¹i b»ng lßng gióp l·o. ThÕ nhµ mô vî l·o ®· cã nhµ cao cöa réng, l¹i cßn lµ nhÊt phÈm phu nh©n. T«i yªn t©m tõ nay l·o ®¸nh c¸ sÏ ®­îc sèng yªn th©n.
Êy vËy mµ ch¼ng bao l©u sau, h«m ®ã biÓn sãng gÇm gµo, mÞt mï, t«i l¹i nghe thÊy tiÕng l·o gäi tha thiÕt:
-  C¸ vµng ¬i! Gióp l·o víi. Con mô vî vÉn ch¼ng ®Ó cho l·o yªn.
T«i véi vµng trë lªn chµo l·o.
- ¤ng l·o ¬i! ¤ng l·o cÇn g× thÕ!
- Mô vî t«i l¹i ch¼ng ®Ó cho t«i ®­îc yªn, mô muèn ®­îc lµm n÷ hoµng.
Nh×n bé d¹ng ®¸ng th­¬ng cña l·o t«i l¹i b»ng lßng gióp l·o:
- L·o cø yªn t©m vÒ ®i råi mô vî cña l·o sÏ ®­îc lµm n÷ hoµng.
T«i l¹i yªn t©m trë vÒ biÓn xanh. Råi mét h«m sãng biÓn næi lªn mÞt mï, gÇm rÐo Çm µo. T«i nghe thÊy tiÕng l·o ®¸nh c¸ gäi. T«i véi trë lªn gÆp l·o:
- Cã viÖc g× thÕ l·o? L·o cÇn g× µ?
- Khæ l¾m c¸ vµng ¬i, mô vî cña ta l¹i kh«ng muèn lµm n÷ hoµng n÷a, mô muèn ®­îc lµm Long V­¬ng ngù trªn biÓn ®Ó c¸ vµng hÇu h¹.
Nghe xong yªu cÇu cña mô vî t«i giËt m×nh tøc giËn, mô ta thËt qu¸ ®¸ng, mô muèn t«i trë thµnh kÎ hÇu ng­êi h¹ cho mô ­? T«i kh«ng thÓ ®¸p øng ®­îc yªu cÇu nµy cña mô ®­îc. Bùc m×nh t«i lao ngay vµo biÓn kh¬i kh«ng kÞp c¶ chµo l·o. T«i ®Þnh bông sÏ trõng trÞ cho mô mét trËn nh­ng nghÜ ®Õn l·o giµ tèt bông, téi nghiÖp, t«i l¹i ho¸ phÐp cho hä c¨n nhµ vµ chiÕc m¸ng søt nh­ x­a ®Ó l·o cã chç chui ra chui vµo. §ã chÝnh lµ bµi häc ®Ých ®¸ng t«i muèn dµnh cho mô vî, ®ã lµ nh÷ng ng­êi tham lam sÏ ch¼ng bao giê cã ®­îc nh÷ng g× tèt ®Ñp.
Tõ ®ã trë ®i t«i kh«ng cßn thÊy l·o ®¸nh c¸ ra t×m n÷a, cã lÏ sau bµi häc nµy bµ vî sÏ trë nªn hiÒn lµnh, tèt bông h¬n x­a.
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt ngô ng«n mµ em ®· häc.
*Bµi viÕt
T«i lµ Cón con, hµng ngµy t«i rong ruæi d¹o ch¬i loanh quanh trong nhµ vµ Ýt khi ®­îc ®i ®©u xa, do ®ã t«i Ýt biÕt ®­îc nh÷ng viÖc ngoµi x· héi ngo¹i trõ nh÷ng chuyÖn x¶y ra quanh m×nh.
Mét h«m t«i tha thÈn ch¬i ngoµi bê ao xem mÊy chó c¸ r« phi tung t¨ng b¬i léi d­íi n­íc, bçng t«i thÊy tiÕng ép, ép rÊt to vµ tho¾t mét c¸i, mét anh Õch xanh ®· ngåi chåm hçm tr­íc mÆt t«i. §«i m¾t m¾t anh më to nh×n t«i mét håi, råi ®»ng h¾ng giäng, anh hái t«i:
- Nµy nhµ anh kia. Anh lµ ai mµ d¸m  ngåi trªn ®Êt cña nhµ ta.
T«i nhËn ra ®ã chÝnh lµ anh Õch ®· tró ngô kh¸ l©u ë trong ao nhµ chñ t«i. ThÊy anh ta lín tiÕng, t«i nãi:
- Sao anh lín tiÕng nh­ vËy? §©y lµ nhµ anh h¶?
- Ph¶i råi, trªn thÕ gian nµy cã chç nµo kh«ng ph¶i lµ ®Êt cña nhµ ta. Bëi ta lµ chóa tÓ cña mu«n loµi mµ. Ng­¬i cã thÊy mçi khi ta lªn tiÕng lµ ¸t hÕt tÊt c¶ mu«n loµi. Bëi vËy ai nghe thÊy tiÕng cña ta còng ph¶i khiÕp sî. §å nh·i nhÐp nh­ ng­¬i  kia ta chØ cÇn h« lªn mét tiÕng lµ sî ngay.
- Anh nghÜ r»ng kÓ c¶ chóa tÓ rõng xanh còng ph¶i khiÕp sî anh ­?
- §óng vËy, ta lµ nhÊt nhÊt, ch¼ng loµi nµo v­ît qua ®­îc ta c¶.
Nghe anh ta hªnh hoang t«i ph× c­êi:
- Anh d¸m khinh th­êng c¶ chóa s¬n l©m kia µ.
- Víi ta h¾n ch¼ng lµ c¸i g× hÕt.
- VËy anh cã d¸m ®Êu víi h¾n kh«ng?
- Ta ch¼ng sî, nÕu ta mµ gÆp h¾n, ta sÏ cho h¾n mét trËn.
Võa lóc ®ã b¸c Tr©u ®ang nhai r¬m ë gãc v­ên bçng lªn tiÕng:
- ThÕ ng­¬i cã d¸m ®Êu víi ta kh«ng?
Nh×n mÆt b¸c Tr©u ®á nhõ, ®«i m¾t trîn lªn, cã lÏ b¸c bùc m×nh v× sù huªnh hoang cña anh Õch qu¸ nªn míi lªn tiÕng, chø th­êng ngµy b¸c rÊt hiÒn lµnh. Õch ta nghe thÊy tiÕng b¸c åm åm, vµ tr«ng d¸ng ®iÖu l¹i cã × ¹ch, nªn cã vÎ ch¼ng sî sÖt g× c¶. Anh ta nh×n b¸c mét håi tõ ®Çu ®Õn ch©n, giäng ®Çy khinh miÖt:
- Hõ, c¸i thø nh­ ng­¬i mµ còng d¸m trªu ng­¬i víi ta h¶.
B¸c Tr©u lóc nµy ®· bùc m×nh thùc sù, b¸c ®i nhanh vÒ phÝa chó Õch, lÊy mâm hÊt tung chó Õch xanh lªn, lµm chó ta lén mÊy vßng trªn kh«ng trung. T«i ho¶ng qua véi nh¾m tÞt m¾t l¹i. Vµ t«i nghe rÊt râ tiÕng chó Õch xanh kªu cøu thÊt thanh.
Nh­ng may qu¸ khi r¬i xuèng th× anh Õch r¬i ®óng ®¸m l¸ sen nªn vÉn gi÷ ®­îc m¹ng sèng. Anh ta vïng dËy rèi rÝt xin b¸c Tr©u tha m¹ng. B¸c Tr©u kh«ng thÌm nãi c©u nµo, lõ lõ b­íc ®i.
Chê cho b¸c Tr©u ®i xa råi t«i míi thÊy anh Õch låm cåm nh¶y vÒ æ. T«i hái víi theo:
- Anh cã bÞ lµm sao kh«ng?
- T«i kh«ng sao. Nghe giäng anh ta kh«ng cßn thÊy tù cao nh­ khi tr­íc n÷a.
Nãi xong anh Õch lÆn mét m¹ch, cã lÏ anh ta vÉn ch­a hÕt run. ¢u ®ã lµ mét bµi häc nhí ®êi cho anh ta. Cã lÏ tõ sau anh ta sÏ kh«ng cßn thãi huªnh hoang, phÐt l¸c n÷a.
 
*§Ò bµi: Trong vai M· L­¬ng trong truyÖn C©y bót thÇn, h·y kÓ l¹i mét viÖc lµm cã Ých cña m×nh.
*Bµi viÕt
T«i b¾t ®Çu mét cuéc sèng phiªu du nay ®©y mai ®ã kÓ tõ khi rêi bá xãm lµng, rêi bá nh÷ng kÎ tham lam, tµn ¸c. Ngµy ngµy t«i cïng chó ngùa th©n yªu rong ruæi ®Õn nh÷ng vïng nói xa, bëi t«i biÕt r»ng ë ®ã cuéc sèng cña hä cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn.
Mét h«m, trêi ®· b¾t ®Çu vÒ chiÒu, t«i quyÕt ®Þnh dõng ch©n nghØ ë mét ng«i lµng nhá n»m s¸t ven rõng. Khung c¶nh lµng m¹c xung quanh cã vÎ tiªu ®iÒu, x¬ x¸c. C©y cèi ch¼ng mÊy xanh tèt, ®ång ruéng kh« c»n, cã nh÷ng m¶nh ruéng ®· chÕt ch¸y chØ cßn l¬ th¬ vµi ngän cá. Trªn ®­êng ®i t«i gÆp mét cô giµ nÐt mÆt ®¨m chiªu lo l¾ng, ®Õn gÇn cô, t«i chµo:
- Ch¸u chµo cô ¹. Cô ¬i ë ®©y cã ng«i nhµ nµo cã thÓ ë trä qua ®ªm ®­îc kh«ng ¹?
Cô giµ nh×n t«i, ®¸p:
- Tr­íc ®©y th× còng cã ®Êy nh­ng mÊy n¨m nay h¹n h¸n kÐo dµi, cuéc sèng ®ãi khæ nhiÒu ng­êi ch¼ng cßn lµm ¨n ®­îc n÷a, vµ nhiÒu ng­êi ®· bá lµng ®i t×m n¬i kh¸c.
Nãi xong cô giµ gi¬ tay chØ ra mÊy c¸nh ®ång tr­íc mÆt, nãi tiÕp:
- §Êy c¶ nhµ t«i tr«ng vµo ruéng lóa nµy mµ nay chØ cßn tr¬ vµi ngän cá, ch¼ng biÕt tõ nay nhµ t«i lÊy g× mµ ¨n n÷a.
Nãi ®o¹n «ng hái t«i:
- ThÕ cËu tõ ®©u ®Õn mµ l¹i l¹c vµo xø nµy, cã lÏ ®· l©u l¾m råi ch¼ng cßn ai d¸m ®Õn lµng ta ch¬i n÷a. Th«i cËu h·y vµo nhµ ta nghØ t¹m mét ®ªm, mai h·y ®i tiÕp.
T«i theo l·o n«ng vÒ nhµ, ng«i nhµ nhá cña l·o n»m nÐp bªn ch©n nói, nh×n tõ xa ch¼ng kh¸c g× mé tóp lÒu.
Nh×n gia c¶nh nghÌo nµn cña l·o t«i v« cïng ¸i ng¹i, t«i nãi víi l·o:
- Ch¸u cã thÓ gióp lµng «ng cã n­íc ®Ó t­íi cho c©y khái chÕt kh«.
Nghe t«i nãi vËy, «ng l·o nh×n t«i tá vÎ nghi ngê, nh­ng sau khi thÊy t«i qu¶ quyÕt l·o v« cïng sung s­íng. L·o lËt ®Ët ch¹y vµo lµng th«ng b¸o cho tÊt c¶ mäi ng­êi. ChØ mét lo¸ng sau tÊt c¶ giµ trÎ g¸i trai ®· ®Õn tô tËp ®Çy tr­íc nhµ «ng l·o. Nh×n hä ai còng ®ãi r¸ch, khèn khæ.
T«i liÒn ®­a bót vÏ mÊy nÐt mét con s«ng ®· hiÖn ra tr­íc m¾t n­íc trong veo vµ muèn cho d©n lµng cã c¸i ¨n t«i l¹i chÊm mÊy c¸i thÕ lµ hµng ®µn c¸ tung t¨ng b¬i léi.
Bµ con v« cïng mõng rì, hä gäi nhau ®i b¾t c¸ vµ ai nÊy cßn thøc g× cã thÓ ¨n ®­îc ®Òu ®em ®Õn nÊu chung ®Ó c¶ lµng liªn hoan mét b÷a no say.
§ªm ®ã t«i t©m sù víi «ng l·o vÒ cuéc sèng tr­íc ®©y cña t«i, «ng l·o tá ra v« cïng th­¬ng xãt vµ c¶m th«ng, l·o nãi:
- Nhµ ta còng ch¼ng giµu cã g× nh­ng ch¸u h·y ë ®©y lµm con nu«i cña ta, hai cha con ta chÞu khã lµm lông còng cã thÓ ®ñ sèng.
Dï rÊt quý «ng l·o nh­ng t«i vÉn kh«ng thÓ ë l¹i, v× t«i hiÓu r»ng cßn cã rÊt nhiÒu hoµn c¶nh khã kh¨n, hä sÏ cÇn ®Õn c©y bót thÇn cña t«i.
S¸ng h«m sau, tõ biÖt «ng l·o t«i l¹i rong ruæi trªn ®­êng, mong cøu gióp ®­îc nhiÒu h¬n nh÷ng con ng­êi nghÌo khæ.
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt trong truyÒn thuyÕt mµ em ®· häc.
*Bµi viÕt
N¨m nay t«i häc líp 6 vµ m«n häc t«i thÝch nhÊt lµ m«n v¨n v× ë ®ã t«i ®­îc ®äc nhiÒu c©u chuyÖn cæ tÝch, truyÒn thuyÕt, truyÖn c­êi v« cïng thó vÞ. Nh¾c ®Õn truyÖn truyÒn thuyÕt t«i l¹i nhí ra mét lÇn nh­ thÕ nµy…
LÇn Êy, t«i m¶i mª ®äc nh÷ng truyÖn truyÒn thuyÕt vµ ®Õn lóc mÖt qu¸ råi t«i vÉn kh«ng chÞu ®i ngñ. Vµ ®Õn khi võa ®äc ®Õn nh÷ng dßng ch÷ cuèi cïng cña truyÖn Th¸nh Giãng th× t«i bçng thÊy m×nh l¹c ®Õn mét n¬i rÊt xa l¹, xung quanh m©y phñ tr¾ng, mét mïi th¬m nh­ cña c¸c loµi hoa to¶ ra ngµo ng¹t. Khung c¶nh rÊt gièng thiªn ®×nh n¬i cã c¸c vÞ thÇn tiªn mµ t«i th­êng thÊy trong c¸c c©u chuyÖn cæ. T«i ®ang ng¬ ng¸c, bçng tr­íc m¾t mét tr¸ng sÜ vãc d¸ng to cao lõng l÷ng tiÕn vÒ phÝa t«i. T«i v« cïng ng¹c nhiªn v× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn t«i nh×n thÊy mét ng­êi to lín ®Õn nh­ vËy. T«i vÉn ch­a hÕt ngì ngµng th× ng­êi ®ã ®· ®øng ngay tr­íc mÆt t«i vµ në mét nô c­êi th©n thiÖn:
- Chµo ch¸u bÐ. Ch¸u tõ ®©u ®Õn vËy?
T«i cµng ng¹c nhiªn h¬n khi ng­êi ®øng tr­íc mÆt t«i lóc nµy chÝnh lµ «ng Giãng, vÞ anh hïng ®· ®¸nh tan lò giÆc ¢n tµn b¹o. T«i sung s­íng hái:
- ¤ng cã ph¶i lµ «ng Giãng kh«ng ¹.
Tr¸ng sÜ nh×n t«i, mØm c­êi ®¸p:
- Ta ®óng lµ Th¸nh Giãng ®©y! Sao ch¸u biÕt ta?
- Chóng ch¸u ®ang häc vÒ truyÒn thuyÕt Th¸nh Giãng ®Êy «ng ¹. May qu¸ h«m nay ch¸u ®­îc gÆp «ng ë ®©y, ch¸u cã thÓ hái «ng vµi ®iÒu mµ ch¸u ®ang th¾c m¾c ®­îc kh«ng ¹?
¤ng Giãng nh×n t«i mØm c­êi:
- §­îc ch¸u bÐ cø hái ®i.
- ¤ng ¬i v× sao khi ®¸nh th¾ng giÆc ¢n xong «ng kh«ng trë vÒ quª nhµ mµ l¹i bay lªn trêi? Hay «ng chª quª ch¸u nghÌo kh«ng b»ng xø thÇn tiªn nµy?
- Kh«ng! Ta muèn ®­îc ë cïng hä, nh­ng v× ta lµ con tr­ëng cña Ngäc Hoµng nªn ph¶i trë vÒ thiªn ®×nh sau khi ®· hoµn thµnh sø mÖnh.
- ThÕ «ng nhí cha mÑ «ng ë d­íi kia kh«ng?
- Cã chø, hä ®· tõng mang nÆng ®Î ®au ra ta, ta rÊt biÕt ¬n hä, nhÊt lµ nh÷ng ngµy th¸ng ta kh«ng biÕt ®i, biÕt nãi, hä vÉn yªu th­¬ng mµ kh«ng hÒ ghÐt bá ta. Ta rÊt muèn cã ngµy nµo ®ã trë vÒ ®Òn ¬n ®¸p nghÜa mÑ cha ta. Còng chÝnh v× lÏ ®ã mµ ta ®· cè g¾ng ®¸nh tan qu©n x©m l­îc ®Ó cha mÑ ta ®­îc sèng trong tù do thanh b×nh.
- å, giê th× ch¸u hiÓu råi, «ng ®· b¸o ®¸p c«ng nu«i d­ìng cña cha mÑ m×nh b»ng chÝnh sù cè g¾ng chiÕn th¾ng qu©n x©m l­îc.
- õ, ®ã lµ mét trong nh÷ng c¸ch thÓ hiÖn lßng hiÕu th¶o cña con c¸i ®èi víi cha mÑ ®Êy ch¸u ¹.
- Ch¸u hiÓu råi, cã nghÜa lµ khi ch¸u cßn nhá th× ph¶i häc tËp thËt tèt ®Ó cho cha mÑ vui lßng, ®ã còng chÝnh lµ tá lßng biÕt ¬n cha mÑ ph¶i kh«ng «ng?
- §óng råi, ch¸u ngoan vµ th«ng minh l¾m. ¤ng chóc ch¸u häc thËt giái nhÐ! Th«i hÑn ch¸u lÇn kh¸c nhÐ, ta ph¶i vµo cung gÆp Ngäc Hoµng ®©y.
Võa nãi, bãng «ng Giãng ®· khuÊt dÇn sau ®¸m m©y tr¾ng. Võa lóc ®ã t«i nghe cã tiÕng mÑ gäi:
- Lan! DËy vµo gi­êng ngñ ®i con.
T«i bõng tØnh, ho¸ ra lµ mét giÊc m¬ nh­ng qu¶ thËt giÊc m¬ nµy ®· cho t«i biÕt ®­îc nhiÒu ®iÒu bæ Ých. Vµ ®ã cã thÓ lµ mét giÊc m¬ mµ t«i nhí nhÊt.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i mét kû niÖm ®¸ng nhí trong thêi th¬ Êu cña m×nh.
*Bµi viÕt
Ngµy Êy, nhµ t«i ë ven mét con suèi nhá n­íc trong veo, vµo nh÷ng h«m trêi n¾ng ®Ñp ®øng trªn bê suèi, t«i cã thÓ nh×n thÊu xuèng tËn d­íi ®¸y, ë ®ã cã nh÷ng viªn sái tr¾ng tinh vµ c¶ nh÷ng ®µn c¸ tr¾ng tung t¨ng b¬i léi.
Hµng ngµy, t«i cïng lò b¹n l¹i rñ nhau ra suèi, ®i men theo mÐp cña con suèi b¾t èc, nhÆt ®¸ tr¾ng vÒ ®Ó ch¬i ®å hµng. Vµ vui nhÊt lµ vµo nh÷ng ngµy hÌ, chóng t«i th­êng trèn mÑ ra suèi t¾m. Thùc ra con suèi nhá nh­ng cã nh÷ng ®o¹n rÊt s©u cã thÓ ngËp ®Çu ng­êi lín. Vµ ë trªn ®ã lµ chiÕc cÇu cña nhµ d©n b¾c qua ®Ó lÊy lèi ®i vµo nhµ.
Nh­ th­êng lÖ, buæi tr­a Êy, chê cho mÑ ngñ say t«i liÒn ch¹y sang nhµ mÊy th»ng b¹n häc cïng líp rñ chóng ra chç cÇu nhµ «ng Qu©n (chóng t«i th­êng ®Æt tªn nh÷ng chiÕc cÇu b»ng chÝnh tªn nhµ chñ ®ã). Buæi tr­a trêi n¾ng nãng nh­ löa ®èt, ®­îc ®¾m m×nh trong dßng n­íc m¸t th× cßn g× b»ng. Bëi vËy nªn võa nghe tiÕng huýt s¸o b¸o hiÖu quen thuéc cña t«i, mÊy th»ng còng véi v· l¸ch cöa sau, nhanh chãng ra chç hÑn.
Võa ra khái nhµ, c¶ lò chóng t«i ch¹y thËt nhanh v× sî cha mÑ ph¸t hiÖn ra, bëi chóng t«i ®Òu biÕt r»ng nÕu bÞ b¹i lé ch¾c ch¾n ®øa nµo ®øa nÊy sÏ no ®ßn.
N¨m phót sau, c©y cÇu vµ dßng n­íc m¸t ®· hiÖn ra tr­íc m¾t chóng t«i. T«i cã ý kiÕn h«m nay sÏ kh«ng b¬i b×nh th­êng nh­ mäi khi n÷a mµ thi nh¶y xa, tøc lµ ®øng trªn cÇu nh¶y xuèng, ai nh¶y xa nhÊt sÏ lµ ng­êi th¾ng cuéc. × oµm mét håi l©u ®· ch¸n, chóng t«i trÌo lªn mét mám ®¸ n»m nghØ ng¬i ng¾m m©y trêi. Lóc nµy Th¾ng - th»ng cha gan l× cãc tÝa nhÊt lªn tiÕng:
- Tí nghÜ ra trß míi n÷a råi.
- Trß g× vËy?
C¶ lò nhao nhao lªn tiÕng hái.
- Ch¬i lÆn, ®øa nµo lÆn ®­îc l©u nhÊt tuÇn sau ®i häc sÏ kh«ng ph¶i ®eo cÆp.
C¶ lò reo hß h­ëng øng nhiÖt liÖt. Trë l¹i chç ch¬i cò, t«i nãi:
- B©y giê sÏ thi lÇn l­ît tõng ®øa mét, nh÷ng ®øa cßn l¹i ®øng trªn bê theo dâi bÊm giê.
Vµ t«i ph©n c«ng lu«n v× Th¾ng lµ ng­êi ®Çu tªu nªn sÏ lµ ng­êi  thö søc ®Çu tiªn, c¶ bän vç tay h­ëng øng. Qu¶ thËt trong nhãm Th¾ng lu«n tá ra ®µn anh h¬n c¶, h¾n kh«ng nh÷ng häc giái mµ mäi trß ch¬i h¾n còng ch¼ng bao giê chÞu thua ai.
Th¾ng chuÈn bÞ tinh thÇn xong, t«i h«:
- Mét. Hai. Ba. B¾t ®Çu…
ïm…Th¾ng ®· nh¶y khái c©y cÇu mÊt t¨m trong dßng n­íc. Lò chóng t«i reo hß t¸n th­ëng vµ b¾t ®Çu bÊm giê: 1,2, 3, phót tr«i qua sang phót qua vÉn ch­a thÊy Th¾ng næi lªn. Chóng t«i trÇm trå khen ngîi sù tµi ba cña Th¾ng. Sang ®Õn phót thø 4, t«i bçng c¶m thÊy nãng ruét bëi b×nh th­êng nhiÒu l¾m th× chØ ®Õn phót thø ba lµ chóng t«i ®· ch¼ng thÓ nµo chÞu næi. ThÕ mµ ®Õn giê vÉn ch­a thÊy Th¾ng, mÊy ®øa kia còng b¾t ®Çu lo l¾ng, chØ trong nh¸y m¾t ch¼ng kÞp b¶o nhau c©u nµo mÊy ®øa b¬i giái liÒn nh¶y xuèng, võa lóc ®ã chóng t«i ®· thÊy Th¾ng tråi lªn, khu«n mÆt t¸i nhît, thë lÊy thë ®Ó, chóng t«i véi vµng d×u Th¾ng vµo bê. Ng­êi Th¾ng lóc nµy ®· gÇn nh­ l¶ ®i. Ph¶i m­êi phót sau Th¾ng míi lªn tiÕng:
- ChØ cÇn mét tÝch t¾c n÷a th«i lµ tao ®i chÇu thuû thÇn chóng mµy ¹.
- Sao vËy, mäi ngµy mµy b¬i, lÆn giái l¾m c¬ mµ.
- õ, th× tao vÉn tù tin nh­ vËy, nh­ng ®óng lóc s¾p chÞu kh«ng næi ®Þnh tråi lªn th× tao bÞ v­íng vµo chïm rÔ c©y mäc lan tõ rõng ra cuèn chÆt vµo ch©n, tao cø ®Þnh tråi lªn th× nã l¹i kÐo tao xuèng, may qu¸ ®óng lóc nghÜ r»ng chÕt thËt råi th× bçng d­ng ch©n tao l¹i giËt ra ®­îc vµ cè søc ngoi lªn.
Nghe tiÕng Th¾ng hæn hÓn kÓ, chóng t«i ®øa nµo ®øa nÊy ®Òu khiÕp sî. Chê cho Th¾ng ®ì mÖt chóng t«i míi d¸m vÒ nhµ vµ c©u chuyÖn nµy vÉn m·i lµ bÝ mËt cña lò chóng t«i. Vµ ®ã lµ kØ niÖm s©u s¾c nhÊt mµ t«i nhí m·i ®Êy c¸c b¹n ¹.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i mét kû niÖm ®¸ng nhí thêi th¬ Êu cña m×nh.
*Bµi viÕt
N¨m nay t«i vµo líp s¸u, cßn bÐ Nhi th× b­íc sang líp bèn. Bè mÑ Nhi còng ®· vÒ sèng víi nhau sau h¬n mét n¨m sèng ly th©n. T«i vµ Nhi tuy ch¼ng ph¶i hä hµng nh­ng th©n thiÕt l¾m! TÊt c¶ b¾t ®Çu tõ lÇn Êy...
N¨m Êy, t«i häc líp bèn cßn bÐ Nhi häc líp hai. Téi nghiÖp bÐ Nhi! Bè nã ham mª cê b¹c, r­îu chÌ ®i suèt tõ s¸ng ®Õn tèi míi vÒ l¹i cßn hay ®¸nh vî chöi con. MÑ nã kh«ng chÞu ®­îc, quyÕt ®Þnh ®­a nã vÒ bµ ngo¹i. Nhµ bµ ngo¹i nã ë cuèi xãm, c¹nh nhµ t«i. ThÕ lµ anh em quen nhau tõ ®ã.
Mét buæi chiÒu hÌ, t«i rñ bÐ ®i ch¬i v× biÕt bÐ rÊt buån. T«i hái:
- B©y giê em thÝch c¸i g× ®Ó anh lµm cho?
BÐ Nhi nãi:
-Anh biÕt kh«ng! Ngµy x­a em m¬ ­íc nhµ em nh­ mét con thuyÒn lín. Bè lµ cét buåm v÷ng ch·i cßn mÑ lµ khoang thuyÒn che chë n¾ng m­a. Con thuyÒn nhµ em sÏ chë nh÷ng ­íc m¬ cña em ®Õn ®Ých. VËy mµ b©y giê nã ch¼ng bao giê cã thÓ thùc hiÖn ®­îc.
- §õng buån em ¹! H·y cè g¾ng lªn! Nµo, ®i! §i víi anh!
T«i d¾t bÐ Nhi ®i h¸i nh÷ng l¸ tre nghÑ thËt to ®Ó gËp thuyÒn l¸ th¶ tr«i s«ng. T«i cän l¸ to nhÊt gÆp mét con thuyÒn thËt ®Ñp tÆng bÐ Nhi. Nh­ng Nhi kh«ng gi÷ ®­îc, bÐ th¶ ngay xuèng n­íc. Nh­ng con thuyÒn l¹i kh«ng tr«i. Nã m¾c c¹n vµo ngay ®¸m rong ®ang bß læm ngæm ë gi÷a dßng. BÐ Nhi nãi:
- §Êy! Gia ®×nh em b©y giê còng nh­ con thuyÒn ®ã, ch¼ng thÓ nµo nã ®i ®­îc, chØ cã thÓ ch×m th«i!
T«i võa tiÕc, l¹i võa th­¬ng Nhi, bÌn cø mang c¶ quÇn ¸o léi xuèng s«ng v­ít chiÕc thuyÒn lªn. N­íc ®Õn bông råi ®Õn cæ. Bçng "sôt" ch©n t«i tr­ît ph¶i mét hè bïn gi÷a s«ng ngay lóc t«i võa víi ®­îc chiÕc thuyÒn. T«i cè g¾ng chíi víi trong khi mét tay vÉn d©ng chiÕc thuyÒn lªn khái mÆt n­íc. MÊy phót sau, t«i bß lªn ®­îc tíi bê khi bông ®· uèng no n­íc nh­ng rÊt may con thuyÒn kh«ng n¸t. BÐ Nhi mÆt t¸i mÐt nh­ng rÊt ngoan ngo·n nghe t«i nãi:
- Em h·y gi÷ nã lµm kû niÖm vµ tin r»ng cã ngµy nã sÏ ®­îc b¬i tho¶ thÝch trªn s«ng.
H«m ®ã, v× sî mÑ m¾ng, t«i vµ bÐ Nhi ngåi ë bê s«ng cho ®Õn kh« quÇn ¸o míi d¸m vÒ. §ªm, t«i bÞ sèt cao nh­ng vÉn giÊu chuyÖn ban chiÒu kh«ng nãi. MÑ th× cø t­ëng t«i d·i n¾ng nªn bÞ sèt. Còng may s¸ng h«m sau, t«i ®· ®ì nhiÒu.
Ngay h«m bè mÑ nã hoµ gi¶i vµ vÒ sèng víi nhau, nã rñ t«i ®em chiÕc thuyÒn ra s«ng th¶. Nh­ng chiÕc thuyÒn ®· kh«ng kh«ng cßn th¶ ®­îc. ThÕ lµ anh em t«i m¶i miÕt gÊp nh÷ng chiÕc thuyÒn tre kh¸c. Nh÷ng chiÕc thuyÒn gÊp buæi chiÒu h«m Êy, chiÕc nµo còng tr«i vÒ tËn cuèi dßng s«n.
§iÒu bÝ mËt gi÷a t«i vµ bÐ Nhi cßn ®Õn tËn b©y giê. §ã còng lµ kû niÖm s©u s¾c nhÊt tuæi th¬ t«i c¸c b¹n ¹!.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i chuyÖn m×nh (hoÆc mét b¹n) tõng m¾c lçi.
*Bµi viÕt
Trong líp t«i thuéc mét trong sè con nhµ giµu, víi t«i mäi thø ®Òu dÔ dµng muèn ¸o quÇn míi t«i chØ cÇn nãi mét tiÕng lµ bè mÑ lËp tøc mua cho, muèn cã tiÒn mua s¸ch mÑ còng cho ngay, tãm l¹i t«i ch¼ng bao giê thiÕu bÊt cø thø g×. Vµ còng bëi qu¸ ®Çy ®ñ nªn t«i ch¼ng bao giê ®Ó ý ®Õn nçi khã kh¨n cña c¸c b¹n xung quanh. Còng v× b¶n tÝnh Ých kØ ®ã mµ t«i ®· g©y ra mét sai lÇm mµ ®Õn tËn b©y giê nghÜ l¹i t«i vÉn c¶m thÊy ©n hËn.
T«i vèn lµ tæ tr­ëng cña tæ 1, nªn t«i ph¶i th­êng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh cña líp m×nh víi c« gi¸o chñ nhiÖm: nµo ai ®i muén, nµo ai ¨n mÆc kh«ng ®óng quy ®Þnh… Vµ ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ thi ®ua cña toµn líp. Tæ t«i lu«n dÉn ®Çu trong viÖc thùc hiÖn néi quy, tæ t«i lu«n ®­îc bÇu lµ tæ xuÊt s¾c.
Vµo ®Çu häc k× hai, líp t«i cã mét b¹n míi chuyÓn vÒ tªn lµ Nam, Nam míi chuyÓn vÒ khu t«i ë. Võa b­íc vµo líp t«i ®· ph× c­êi khi thÊy Nam ¨n mÆc v« cïng tuÒnh toµng, ¸o cßn cã m¶nh v¸. Buæi ®Çu vµo líp c« gi¸o ph©n c«ng Nam vÒ tæ cña t«i, dï ch¼ng nãi ra nh­ng t«i kh«ng mÊy hµi lßng v× t«i c¶m thÊy Nam sÏ lµm xÊu ®i bé mÆt s¸ng sña cña tæ t«i.
Tæ t«i vèn th­êng dÉn ®Çu trong mäi phong trµo thi ®ua, Êy vËy mµ chØ sau mét thêi gian Nam ®· mÊy lÇn lµm ¶nh h­ëng ®Õn thµnh tÝch cña tæ t«i. LÇn th× Nam ®i häc muén, lÇn th× kh«ng mÆc ®ång phôc,… Vµ cho ®Õn mét lÇn, buæi s¸ng h«m Êy chóng t«i ®Õn líp vµ ngåi bµn víi nhau xem cã c¸ch nµo kh¾c phôc ®­îc t×nh tr¹ng cña tæ kh«ng. Lóc ®ã t«i lªn tiÕng:
- TÊt c¶ lµ do b¹n Nam lµm ¶nh h­ëng ®Õn phong trµo thi ®ua cña tæ m×nh, b¹n Êy chuyªn ®i muén, vi ph¹m néi quy cña líp. Theo tí b¹n Êy kh«ng xøng ®¸ng lµm thµnh viªn tæ m×nh.
§óng lóc ®ã Nam xuÊt hiÖn vµ cã lÏ b¹n ®· nghe thÊy lêi nãi cña t«i, t«i còng h¬i ng¹i nh­ng t«i tù nghÜ: “MÆc kÖ! Nãi cho mµ biÕt”.
Tr­íc sù ph¶n øng gay g¾t cña nhiÒu b¹n tá ra kh«ng ®ång t×nh nh­ng t«i vÉn kh¨ng kh¨ng gi÷ ý kiÕn cña m×nh. Xong ®ã, quay sang Nam t«i tiÕp:
- Nµy tí nãi cho b¹n biÕt, b¹n lµm ¶nh h­ëng ®Õn tæ qu¸ nhiÒu ®Êy!
Nãi xong c©u ®ã t«i chît nhËn ra m×nh ®· qu¸ lêi. Nam im lÆng cói ®Çu, kh«ng nãi ®i nãi l¹i c©u nµo. Võa lóc ®ã c« gi¸o chñ nhiÖm b­íc vµo líp. C« ®­a ¸nh m¾t vÒ phÝa Nam vµ nãi:
- Trong líp m×nh cã b¹n Nam hoµn c¶nh v« cïng khã kh¨n, c¸c em ph¶i gióp ®ì b¹n nhÐ! Bè b¹n Êy mÊt sím nhµ chØ cã hai mÑ con, mÑ b¹n Êy ph¶i b¸n hµng rong ®Ó kiÕm sèng vµ nu«i b¹n ®i häc. ThÕ nh­ng d¹o nµy mÑ b¹n Êy l¹i bÞ èm ph¶i n»m viÖn nªn Nam ®· cã vµi buæi ®i häc muén. C¸c em h·y th«ng c¶m cho b¹n!
Suèt c¶ buæi häc h«m ®ã, t«i ©n hËn vµ chØ mong ®Õn cuèi buæi häc ®Ó nãi lêi xin lçi Nam. Nh­ng buæi häc ®ã Nam ph¶i nghØ gi÷a chõng v× mÑ b¹n Êy l¹i ph¶i cÊp cøu.
Sau ®ã b¹n chuyÓn vÒ quª häc, thÕ lµ t«i vÉn kh«ng kÞp nãi ra lêi xin lçi víi Nam. T«i mong r»ng sau nµy sÏ cã dÞp vÒ quª th¨m b¹n, vµ cã lÏ lóc ®ã b¹n ®· tha lçi cho t«i. Vµ ®©y còng lµ mét bµi häc cho sù Ých kØ cña t«i.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i mét viÖc tèt mµ em (hoÆc b¹n) ®· lµm.
*Bµi viÕt
H«m ®ã, tan häc t«i vµ Linh cßn rñ nhau ë l¹i lµm nèt mÊy bµi to¸n khã v× sî vÒ nhµ kh«ng cã ng­êi trao ®æi sÏ kh«ng lµm ®­îc. Bëi vËy ra khái tr­êng ®· gÇn 12 giê tr­a, võa ®ãi võa mÖt, t«i chØ muèn mau chãng vÒ ®Õn nhµ ®Ó ®­îc ngåi vµo m©m ®¸nh chÐn mét b÷a no nª, ngñ mét giÊc chiÒu cßn ®i häc tiÕp.
Buæi tr­a, trêi n¾ng, nãng nªn ®­êng v¾ng tanh, t«i m¶i miÕt ®i vÒ phÝa nhµ m×nh. Bçng tõ xa, t«i thÊy mét em bÐ ®øng ë gi÷a ®­êng khãc vµ gäi mÑ. Lóc ®ã quªn c¶ mÖt vµ ®ãi t«i l¹i gÇn vµ hái:
- Lµm sao mµ em l¹i khãc? Sao em l¹i ®øng ë gi÷a trêi n¾ng nh­ vËy?
§øa bÐ cµng khãc to h¬n, trong tiÕng khãc nã nãi:
- Em ®i ch¬i nªn bÞ l¹c mÊt ®­êng vÒ. Em sî l¾m. Em muèn vÒ víi mÑ c¬.
T«i thÊy th­¬ng nã qu¸ nh­ng biÕt nã lµ con nhµ ai mµ ®­a vÒ b©y giê. T«i hái:
- ThÕ mÑ em tªn g×? Nhµ em ë ®©u ®Ó chÞ ®­a vÒ?
Nghe t«i nãi vËy th»ng bÐ mõng l¾m nh­ng vÉn cßn mÕu m¸o:
- ChÞ nãi thËt ®Êy nhÐ! MÑ em tªn lµ Lan, nhµ em ë m·i ®»ng kia k×a...
- ThÕ em kh«ng nhí nhµ em ë xãm g× µ?
- Em kh«ng nhí ®©u.
Nãi xong cËu bÐ l¹i oµ khãc vµ gäi: MÑ ¬i! MÑ ¬i!
T«i l¹i ph¶i dç dµnh:
- Em nÝn ®i, ®õng khãc n÷a chÞ sÏ ®­a em vÒ víi mÑ. ChÞ em m×nh võa ®i võa hái vËy.
T«i dÉn em bÐ ®i vÒ phÝa em võa chØ, trong lßng lo l¾ng bëi biÕt nhµ em ë ®©u mµ t×m.
Hai chÞ em t«i ®i lßng vßng mÊt gÇn mét tiÕng th× thÊy mét ng­êi phô n÷ tÊt t¶ ®i vÒ phÝa t«i, d¸ng nh­ t×m kiÕm mét ai ®ã, t«i hái em:
- Kia cã ph¶i mÑ em kh«ng?
§óng lóc ®ã c« ®· nhËn ra con trai m×nh ®ang ë tr­íc mÆt, c« mõng rì ch¹y l¹i «m ®øa bÐ vµo lßng. Th»ng bÐ vui s­íng reo lªn:
- MÑ! MÑ ¬i!
Nh×n hai mÑ con c« vui mõng t×m thÊy nhau, t«i còng c¶m thÊy v« cïng h¹nh phóc. C« quay sang b¶o t«i:
- May qu¸, ch¸u ®· ®­a em vÒ cho c«, c« c¸m ¬n ch¸u. Ch¸u h·y vµo nhµ c« ch¬i ®·!
- D¹, ch¸u xin phÐp c« ch¸u ph¶i vÒ ®Ó chiÒu cßn ®i häc.
T¹m biÖt mÑ con c« t«i véi v· vÒ nhµ, ®Õn b©y giê t«i míi thÊy bông ®ãi thÕ nh­ng t«i l¹i c¶m thÊy vui v× ®· lµm ®­îc mét viÖc cã ý nghÜa.
VÒ ®Õn nhµ, mÑ t«i ch¹y ra ®ãn vµ hái:
- Sao con vÒ muén thÕ? MÑ lo qu¸.
T«i kÓ cho mÑ nghe c©u chuyÖn x¶y ra võa råi, mÑ «m t«i vµo lßng vµ nãi:
- Con g¸i cña mÑ ngoan qu¸. Con ®· biÕt gióp ®ì ng­êi kh¸c lóc gÆp khã kh¨n lµ ®iÒu rÊt tèt con ¹. Ch¾c con ®· ®ãi l¾m, h·y vµo ¨n c¬m ®i!
C¸c b¹n cã biÕt kh«ng, ch­a bao giê t«i l¹i ¨n mét b÷a c¬m ngon nh­ h«m Êy.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i mét lÇn ®i tham quan cïng c¸c b¹n trong líp.
*Bµi viÕt
GÇn hÕt häc k× I cña n¨m líp 6, nhµ tr­êng tæ chøc cho chóng t«i ®i th¨m quan ë hå Nói Cèc. V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn ®­îc ®i xa mµ kh«ng cã bè mÑ, chØ cã c« gi¸o chñ nhiÖm cïng c¸c b¹n nªn t«i võa håi hép võa xen mét chót lo l¾ng. BiÕt vËy, mÑ ®· chuÈn bÞ cho t«i ®ñ thø tõ tèi h«m tr­íc vµ dÆn dß t«i ®ñ ®iÒu. Sau ®ã mÑ b¾t t«i ®i ngñ thËt sím v× ngµy mai 5 giê s¸ng xe ®· ch¹y.
Lªn gi­êng n»m råi mµ t«i vÉn ch­a hÕt håi hép, cuèi cïng t«i thiÕp ®i cho ®Õn ®óng lóc chu«ng b¸o thøc ®æ mét håi dµi. T«i vïng dËy, mÑ ®· dËy vµ chuÈn bÞ ba l« cho t«i. Sau khi ®· xong bè ®Ìo t«i ®Õn s©n tr­êng ®Ó cïng c¸c b¹n ®i th¨m quan.
§óng 5 giê s¸ng xe b¾t ®Çu ch¹y, tÊt c¶ chóng t«i ®Òu vui s­íng khi ®i ngang qua nh÷ng con ®­êng quen thuéc. Xe ch¹y bon bon, chØ mét l¸t sau ®· rêi xa n¬i chóng t«i ë, nh÷ng con ®­êng xa l¹ cø më dÇn ra tr­íc m¾t chóng t«i. §i ®­îc mét qu·ng, c« gi¸o b¾t nhÞp cho chóng t«i h¸t nh÷ng bµi h¸t quen thuéc, vËy lµ c¶ xe vang ®Çy tiÕng h¸t cïng tiÕng vç tay rµo rµo. Kh«ng khÝ thËt vui vÎ, n¸o nhiÖt.
ChØ h¬n hai tiÕng sau chóng t«i ®· cã mÆt ë Nói Cèc, ®Õn n¬i c« gi¸o cho chóng t«i nghØ nöa tiÕng ®Ó ¨n s¸ng vµ nghØ ng¬i.
Hå Nói Cèc më ra tr­íc m¾t t«i lµ mµu xanh th¾m cña rõng c©y vµ mµu trong xanh cña hå n­íc. Kh«ng khÝ thËt thanh b×nh, yªn tÜnh, kh¸c h¼n kh«ng khÝ n¬i chóng t«i sèng.
Sau khi ¨n s¸ng xong, c« gi¸o ®­a chóng t«i ®i vµo th¨m c¸c hang nói, ®©y kh«ng ph¶i lµ c¸c hang nói tù nhiªn mµ nã ®­îc t¹o ra bëi bµn tay khÐo lÐo tØ mØ cña con ng­êi, ®ã qu¶ lµ nh÷ng c«ng tr×nh tinh vi ®Ñp m¾t. Ra khái hang, chóng t«i leo lªn nh÷ng qu¶ ®åi cao, ë ®ã cã rÊt nhiÒu th«ng vµ phi lao. §øng trªn ®åi cao chóng t«i nghe thÊy rÊt râ tiÕng th«ng vi vu nh­ ®ang h¸t ru. Nh×n tõ trªn cao xuèng mÆt hå thËt ®Ñp, ¸nh n¾ng vµng to¶ trªn mÆt hå lµm cho hµng ngµn con sãng nhá ch¹y trªn mÆt n­íc nom nh­ nh÷ng v× sao ®ang tung t¨ng, ch¬i ®ïa.
Sau khi ch¬i ch¸n trªn bê hå, c« trß chóng t«i l¹i ®i d¹o trªn mÆt hå b»ng mét chiÕc thuyÒn nhá. MÆt hå réng mªnh m«ng, sãng gîn l¨n t¨n ch¹y x« theo h­íng giã thæi. PhÝa xa cã nh÷ng ng«i lµng n»m lÆng lÏ bªn hå. Khung c¶nh thËt nªn th¬.
Trªn thuyÒn, c« gi¸o kÓ cho chóng t«i nghe sù tÝch nói Cèc, råi c« cßn h¸t cho chóng t«i nghe bµi h¸t HuyÒn tho¹i hå Nói Cèc, giäng c« m­ît mµ tha thiÕt, lóc trÇm lóc bæng ngät ngµo, thiÕt tha.
ThÕ lµ sau mét ngµy tham quan khu du lÞch nói Cèc, c« trß chóng t«i l¹i thu dän ®å ®¹c trë vÒ nhµ. Dï ®i c¶ mét ngµy nh­ng kh«ng khÝ vui qu¸, tÊt c¶ chóng t«i ch¼ng cßn thÊy mÖt n÷a. Lóc lªn xe chóng t«i l¹i thi nhau h¸t vµ reo hß n¸o nhiÖt c¶ mét gãc ®­êng.
Trë vÒ nhµ, t«i h¸o høc kÓ cho bè mÑ nghe vÒ chuyÕn ®i ®ã vµ t«i thÇm nghÜ ch¾c ch¾n bµi v¨n t¶ c¶nh ngµy mai cña m×nh sÏ rÊt hay, bëi qua chuyÕn ®i nµy trong ®Çu t«i ®· thu l­îm ®­îc bao nhiªu khung c¶nh ®Ñp vÒ thiªn nhiªn. Qu¶ lµ mét chuyÕn ®i ®Çy bæ Ých.
 
*§Ò bµi: H·y kÓ mét chuyÖn vui (hoÆc chuyÖn buån) x¶y ra trong líp.
*Bµi viÕt
H«m nay lµ thø b¶y, líp t«i tæ chøc buæi sinh ho¹t cuèi tuÇn, ®ång thêi còng lµ liªn hoan mõng b¹n Lan ®¹t gi¶i nhÊt m«n v¨n toµn thµnh phè.
Võa hÕt tiÕt cuèi, c« gi¸o ®· gäi mÊy b¹n trai lªn v¨n phßng mang hoa qu¶ b¸nh kÑo c« ®· mua mang vÒ líp, mét sè b¹n nam kh¸c ®­îc ph©n c«ng nhiÖm vô kª l¹i bµn ghÕ sao cho c¶ líp ngåi qu©y quÇn bªn nhau. Sau khi ®· kª xong bµn ghÕ, c¸c b¹n g¸i ®­îc ph©n c«ng c¾m hoa, tr¶i nh÷ng chiÕc kh¨n tr¾ng tinh lªn bµn vµ bµy ra ®Üa kÑo b¸nh, hoa qu¶ ®ñ mµu s¾c, kh«ng khÝ líp thËt rén rµng, tÊp nËp.
C« gi¸o chñ nhiÖm vµ b¹n Lan, nh©n vËt chÝnh cña buæi liªn hoan h«m nay b­íc vµo, tr«ng b¹n thËt xinh t­¬i trong chiÕc v¸y ®á. Sau khi tuyªn bè lÝ do cña buæi liªn hoan, c« gi¸o nãi:
- B¹n Lan ®· ®em l¹i vinh dù cho líp ta, vËy c« ®Ò nghÞ líp ta tÆng b¹n mét trµng vç tay ®Ó chóc mõng b¹n.
Quay sang b¹n Lan c« nãi:
- Em cã ®iÒu g× muèn nãi víi c¶ líp kh«ng?
B¹n Lan nãi:
- Em xin c¶m ¬n c« vµ c¸c b¹n ®· gióp ®ì, ®éng viªn em trong qu¸ tr×nh häc tËp.
Cã lÏ b¹n cßn muèn nãi n÷a nh­ng v× xóc ®éng nªn kh«ng nãi nªn lêi.
Sau ®ã c¶ líp b¾t ®Çu liªn hoan, tiÕng trªu ®ïa nhau næ ra r©m ran. Mét lóc sau, c« gi¸o ®Ò nghÞ c¶ líp cïng nhau h¸t mét bµi. TiÕng vç tay h­ëng øng µo lªn. B¹n qu¶n ca b¾t nhÞp, c¶ líp h¸t theo s«i næi.
Sau tiÕt môc ®ång ca, c« gi¸o ®Ò nghÞ ai còng ph¶i h¸t mét bµi ®Ó tÆng Lan. Më ®Çu lµ b¹n Dung, nghe c« giíi thiÖu c¶ líp å lªn thÝch thó v× Dung th­êng ngµy rÊt nhót nh¸t, Ýt khi d¸m lªn tiÕng, h¬n n÷a b¹n l¹i cã mét giäng nãi kh«ng mÊy trong trÎo. Chóng t«i cø t­ëng Dung sÏ kh«ng d¸m ®øng lªn h¸t, thÕ mµ b¹n l¹i ®øng lªn h¸t ngay mét bµi dï kh«ng hay nh­ng rÊt vui vÎ, cã lÏ thÊy líp vui qu¸ b¹n quªn c¶ tÝnh nhót nh¸t cña m×nh. Sau khi Dung h¸t xong liÒn chØ ®Þnh lu«n b¹n Hïng - mét tªn lÐm lØnh vµ nghÞch nhÊt líp t«i. Võa nghe thÊy tªn m×nh, Hïng ®øng ph¾t ngay lªn vµ nãi:
- Thay mÆt cho c¸c b¹n nam líp 6 cña chóng ta, tí sÏ h¸t mét bµi tÆng Lan vµ tÆng tÊt c¶ c¸c b¹n n÷.
C¶ líp å lªn t¸n th­ëng vµ tÆng Hïng mét trµng ph¸o tay. Chóng t«i kh«ng thÓ ngê mét ng­êi lóc nµo còng oang oang mµ l¹i cã giäng h¸t hay ®Õn nh­ vËy. Hïng h¸t say s­a nh­ ch­a bao giê ®­îc h¸t. Vµ c©u cuèi cïng võa døt, Hïng l¹i pha trß:
- Trªn ®©y t«i võa h¸t rÊt hay, vËy t«i ®Ò nghÞ mäi ng­êi l¹i tÆng t«i mét trµng ph¸o tay n÷a. Vµ b©y giê ®Ó tiÕp tôc ch­¬ng tr×nh mêi c¸c b¹n cø ¨n uèng tù nhiªn ®Ó nghe b¹n Lan, ng­êi häc giái vµ xinh ®Ñp nhÊt líp ®­îc thÓ hiÖn tµi n¨ng cña m×nh.
C¶ líp t¸n th­ëng, Lan ®øng lªn h¸t tÆng ngay líp mét bµi vµ sau ®ã l¹i ®äc mét bµi th¬ do chÝnh b¹n s¸ng t¸c.
Tr­íc kh«ng khÝ vui vÎ cña líp, c« gi¸o còng ®øng dËy vµ h¸t tÆng c¶ líp mét bµi. Giäng c« thËt m­ît mµ trong trÎo. C« nh×n chóng t«i víi ¸nh m¾t dÞu dµng, tr×u mÕn.
Buæi liªn hoan kÕt thóc trong tiÕng c­êi rén r·. Ch­a bao giê t«i c¶m thÊy g¾n bã vµ th©n quen víi líp ®Õn nh­ vËy. Cã lÏ ®©y lµ buæi liªn hoan cã ý nghÜa nhÊt ®èi víi chóng t«i kÓ tõ khi chóng t«i häc cïng nhau.
 
§ª bµi: KÓ vÒ anh (chÞ hoÆc em) cña m×nh.
*Bµi viÕt
Lµ ng­êi bÐ nhÊt trong gia ®×nh nªn lóc nµo em còng ®­îc c¶ nhµ yªu th­¬ng, ch¨m chót. LÇn nµo ®i c«ng t¸c xa vÒ, mÑ còng mua cho em rÊt nhiÒu quµ b¸nh, ®å ch¬i, quÇn ¸o. Cßn bè, bè rÊt hay mua cho em nh÷ng cuèn s¸ch hay. Ch¶ thÕ mµ míi häc líp s¸u mµ tñ s¸ch cña em cã nhiÒu s¸ch l¾m! Em rÊt yªu cha mÑ, chØ téi cha mÑ hay ph¶i ®i c«ng t¸c dµi ngµy. Nh­ng ë nhµ em cßn cã chÞ My Trang. Riªng ®èi víi chÞ My Trang, em l¹i cã mét t×nh c¶m thËt lµ ®Æc biÖt.
Nhµ em chØ cã hai chÞ em, bè mÑ l¹i th­êng xuyªn v¾ng nhµ, thÕ mµ mäi viÖc ë nhµ chÞ My Trang lo l¾ng nh­ ng­êi lín. ChÞ chØ h¬n em ba tuæi nh­ng ®· râ thËt lµ mét ng­êi chÞ mÉu mùc trong gia ®×nh. ChÞ My Trang häc s¸ng cßn em häc chiÒu nh­ng v× lµ con trai, nªn em ch¼ng biÕt lµm g× ngoµi viÖc häc ë tr­êng, vÒ nhµ l¹i xem ti vi vµ ®äc s¸ch. Êy vËy mµ dï 11 giê míi tan tr­êng, chÞ vÉn lo cho cËu em trai b÷a c¬m tr­a t­¬m tÊt tr­íc khi ®i häc.
Buæi chiÒu vÒ nhµ, chÞ võa häc bµi l¹i võa dän dÑp tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc gia ®×nh. Thêi gian häc ng¾n ngñi, vËy mµ n¨m nµo chÞ còng lµ häc sinh giái toµn diÖn cña tr­êng. ChÞ thËt lµ ®¸ng nÓ! Mét h«m nh©n lóc cïng ngåi häc em hái chÞ:
- ChÞ µ! ChÞ lµm thÕ nµo mµ häc giái nh­ vËy!
- BÝ quyÕt cña chÞ lµ lóc nµo còng ph¶i cè g¾ng, dï ë trong bÊt cø hoµn c¶nh nµo em ¹!
Buæi tèi chÞ häc rÊt nhanh råi cßn kÌm em häc bµi cò. GÇn chÞ, em ®· häc ®­îc rÊt nhiÒu ®iÒu. Ch¼ng cÇn ai b¶o, em tù nguyÖn gióp chÞ nh÷ng c«ng viÖc nhµ mçi khi mÑ vµ cha ®i v¾ng. §Æc biÖt, lóc nµo em còng tù nh¾c nhë m×nh ph¶i lu«n cè g¾ng ®Ó ®­îc nh­ chÞ My Trang.
Ch­a hÕt ®©u c¸c b¹n ¹! BËn nh­ vËy mµ chÞ vÉn dµnh thêi gian ch¨m sãc cho bè v­ên hoa c¶nh ë ngoµi v­ên. Nh÷ng giá phong lan ®ñ mµu kheo s¾c, nh÷ng c©y khÕ, c©y c¶nh xanh non tr«ng ®Õn lµ m¸t m¾t khiÕn bè em mçi lÇn ®i xa vÒ tá ra hµi lßng l¾m.
Dï ch¼ng nãi ra nh­ng nh÷ng viÖc lµm cña chÞ My Trang lµm em thÊy kÝnh yªu vµ nÓ phôc l¾m. Em biÕt c¸c b¹n cã ®iÒu kiÖn h¬n nhiÒu nh­ng l¹i m¶i ch¬i, häc hµnh kh«ng tèt. Cßn ®èi víi riªng em, lóc nµo em còng ­íc ®­îc ë bªn chÞ My Trang m·i m·i ®Ó ®­îc chÞ d¹y b¶o nhiÒu h¬n.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i mét buæi c¾m tr¹i cïng c¸c b¹n trong líp.
*Bµi viÕt
Cø hai n¨m mét lÇn, tr­êng em (tr­íc ®©y) l¹i tæ chøc thi c¾m tr¹i cho häc sinh vµo ®óng ngµy thµnh lËp ®éi. C¸c b¹n häc sinh líp bèn, líp n¨m n¸o nøc chuÈn bÞ cho buæi c¾m tr¹i cã khi tr­íc ®ã ®Õn hµng tuÇn lÔ. Ch¶ lµ, cuéc thi chØ dµnh cho c¸c anh chÞ, cßn c¸c em líp d­íi nhá qu¸ nªn ch­a thÓ lµm tr¹i ®­îc. N¨m võa råi em häc líp n¨m vµ buæi c¾m tr¹i cïng c¸c b¹n ®· trë thµnh mét kû niÖm khã quªn.
Buæi s¸ng h«m ®ã trêi thËt ®Ñp! Mïa hÌ nh­ng trêi kh«ng cã n¾ng cã m¸t dÞu. Nh÷ng c¬n giã nhÑ lµm v¬i ®i nh÷ng giät må h«i trªn tr¸n mçi b¹n nam. B¾t ®Çu tõ sang sím, chóng em ®· tËp trung ë nhµ b¹n Duy Anh ®Ó cïng nhau chuyÓn ng«i nhµ cña líp ®Õn tr­êng. Tôi con trai hÝ höng l¾m v× ®ã lµ thµnh qu¶ cña c¶ mét tuÇn mµ. Ra tíi tr­êng, chóng em tiÕn hµnh dùng tr¹i ngay. Võa dùng xong cæng tr¹i, th× chóng em nhËn ®­îc hiÖu lÖnh ë l¹i cßn tÊt c¶ tËp trung cho lÔ khai m¹c cña tr­êng.
Mµn duyÖt nghi thøc diÔn ra trang träng vµ buæi c¾m tr¹i chÝnh thøc ®­îc b¾t ®Çu sau lêi tuyªn bè cña thµy hiÖu tr­ëng. LÔ khai m¹c diÔn ra nhanh chãng. C¸c líp ®­îc trë vÒ khu vùc c¾m tr¸i cña m×nh. Héi ý xong, líp em chia thµnh ba nhãm. Mét nhãm chuÈn bÞ cho mµn thi v¨n nghÖ, mét nhãm hoµn thiÖn tr¹i vµ trang trÝ. Nhãm cßn l¹i chuÈn bÞ néi vô cho b÷a ¨n tr­a. ThÕ lµ chóng em hå hëi mçi ng­êi mét viÖc.
H¬n mét tiÕng tr«i qua, chóng em nhËn ®­îc liªn tiÕp hai tin mõng. Mµn thi v¨n nghÖ cña líp em ®­îc ban gi¸m kh¶o cho sè ®iÓm cao nhÊt vµ ng«i nhµ cña líp còng ®· ®­îc c¸c b¹n nam n¨ng næ lµm xong. Khu«n viªn cæng thiÕt kÕ y nh­ mét ng«i nhµ. Tõ cæng ®i vµo cã v­ên c©y, ao c¸, cã nhµ sµn, l¹i cã c¶ mét khu chung c­ cao tÇng, bªn c¹nh lµ mét khu liªn hîp thÓ thao. §©y râ rµng lµ s¶n phÈm cña B×nh cËn, bëi nã lµ ®øa võa t«n träng tÝnh hiÖn ®¹i l¹i võa lu«n ®Ò cao tÝnh d©n téc mµ. S©u vµo bªn trong (phÇn lÒu tr¹i) c¸c b¹n nam ®· thiÕt kÕ nã y nh­ mét m¸i nhµ mµ chØ b»ng nh÷ng vËt liÖu gi¶n ®¬n lµ tre víi tµu dõa. PhÇn trong trÝ míi tuyÖt lµm sao. C¸i "nµng" ®· vËn dông hÕt c¸c mÑo c¾t hoa häc ®­îc tõ "mùc tÝm" ®Ó t¹i nªn mét bøc tranh ®a mµu s¾c vµ tr«ng ®Ñp m¾t v« cïng.
Tho¸ng c¸i, buæi s¸ng ®Çy bæ Ých ®· tr«i qua. B÷a tr­a ®· ®­îc c¸i b¹n n÷ bµy s½n víi ®å ¨n ngät vµ hoa qu¶. Mét b÷a liªn hoan nhÑ diÔn ra vui vÎ, xen lÉn tiÕng h¸t, tiÕng vç tay vµ tiÕng c­êi ®ïa kh«ng ngít.
§Çu buæi chiÒu, chóng em xÕp thµnh hai hµng h¸t vang nh÷ng bµi ca truyÒn thèng ®Ó ®ãn mõng c¸c thµy c« vµo th¨m vµ chÊm tr¹i. C¶ mét ngµy chê ®îi, thêi gian håi hép nhÊt còng ®· ®Õn khi c« tæng phô tr¸ch lªn c«ng bè kÕt qu¶ c¾m tr¹i tr­íc toµn tr­êng, lêi c« dâng d¹c:
- H«m nay, tr¹i cña c¸c chi ®éi ®Òu rÊt ®Ñp. Chøng tá c¸c em cã mét sù chuÈn bÞ c«ng phu. Nh­ng ®Ó chän ra ba tr¹i ®Ñp nhÊt th× ban gi¸m kh¶o quyÕt ®Þnh chän chi ®éi 5E, 4D vµ 5A (líp t«i). Tr¹i cña mçi chi ®éi l¹i cã mét vÎ riªng. 5A cã khu«n viªn tr¹i hîp lý nhÊt. Tr¹i cña 5E l¹i ®éc ®¸o vµ g©y Ên t­îng h¬n c¶. Cßn 4D, ng«i nhµ cña c¸c em chøng tá mét sù cè g¾ng v­ît søc rÊt nhiÒu. Nh­ng cuéc thi nµo còng ph¶i cã ng­êi gi¶i nhÊt. Ban gi¸m kh¶o sau khi c©n nh¾c, quyÕt ®Þnh trao gi¶i nhÊt, nh×, ba lÇn l­ît cho chi ®éi 5E, 5A vµ 4D.
C¶ tr­êng vç tay rén vang kh«ng ngít. C« l¹i tiÕp: mÆc dï 5E nhÊt phÇn thi tr¹i nh­ng céng tæng ®iÓm ngµy h«m nay, gi¶i nhÊt toµn diÖn ®· thuéc vÒ chi ®éi 5A!
C¶ líp t«i ®Òu phÊn khëi, vç tay reo mõng kh«ng ngít. Buæi c¾m tr¹i ®· thµnh c«ng. §èi víi chóng t«i ®iÒu quan träng kh«ng ph¶i lµ ®· dµnh ®­îc gi¶i nhÊt. Mµ ®iÒu quan träng lµ tinh thÇn ®oµn kÕt cña tËp thÓ líp 5A.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i mét buæi sinh ho¹t líp.
*Bµi viÕt
TuÇn häc tr­íc ®èi víi líp t«i lµ mét tuÇn thËt v« cïng tåi tÖ. Líp t«i ®· tôt h¬n 10 bËc trong b¶ng xÕp lo¹i thi ®ua. S¾p ®Õn giê sinh ho¹t, kh«ng khÝ líp nÆng nÒ. Dï kh«ng muèn nh­ng h×nh nh­ ai còng ®o¸n ch¾c r»ng c¶ l líp sÏ ®­îc nghe rÊt nhiÒu lêi tr¸ch ph¹t cña c« chñ nhiÖm.
Tïng! Tïng! Tïng!
Trèng vµo tiÕt n¨m võa ®iÓm, c« gi¸o chñ nhiÖm b­íc vµo líp víi ¸nh m¾t nghiªm trang, c¶ líp t«i im ph¨ng ph¾c. C« cã vÎ h¬i ng¹c nhiªn v× c« míi ®i c«ng t¸c xa vÒ. Còng gièng nh­ mäi khi, c« gäi HuyÒn Trang lªn th«ng qua t×nh h×nh cña líp trong tuÇn. B¹n líp tr­ëng chÇm chËm ®øng lªn. ë d­íi, chóng t«i nhËn râ vÎ mÆt thÊt väng cña c« sau mçi lêi nãi cña HuyÒn Trang. B¶n th«ng b¸o ®­îc ®äc nhanh chãng, ng¾n gän nh­ng ®Çy ®ñ. KÕt qu¶, líp t«i tôt tõ vÞ trÞ sè mét xuèng vÞ trÝ thø 15.
C¶ líp t«i võa buån, võa sî h·i l¹i võa hèi hËn chê ®îi tõ c« nh÷ng lêi tr¸ch ph¹t. C« kh«ng giÊu vÎ mÆt thÊt väng nh­ng tr«ng c« vÉn ®iÒm tÜnh v« cïng:
- C« ®i c«ng t¸c cã mét tuÇn mµ c«ng t¸c tù qu¶n cña c¸c em kÐm qu¸! Ai l¹i mang tiÕng mét líp mòi nhän cña tr­êng mµ l¹i xÕp thø 15. B¶n b¸o c¸o cña HuyÒn Trang ®· nªu ra qu¸ nhiÒu nh÷ng c¸i tªn m¾c lçi nh­ng tr­íc khi phª b×nh, c« muèn nghe líp m×nh ph¸t biÓu.
C¶ líp vÉn im ph¾c trong mét kh«ng khÝ nÆng nÒ nh­ng råi cuèi cïng, HuyÒn Trang còng lªn tiÕng tr­íc:
- Em th­a c«! TuÇn qua líp m×nh sót kÐm lµ v× c¸c b¹n thùc hiÖn nÒ nÕp kh«ng nghiªm vµ l¹i cßn sao nh·ng trong viÖc häc hµnh. Lµ c¸n bé líp mµ kh«ng nh¾c nhë ®­îc c¸c b¹n, em xin nhËn lçi vÒ m×nh.
Nãi xong, líp tr­ëng bËt khãc ngåi thôp xuèng bµn. Ngay lóc ®ã, b¹n Mi thµnh viªn cña tæ bèn ®øng lªn:
- Th­a c«! TuÇn qua c¸c mÆt thi ®ua cña líp m×nh ®Òu sót kÐm, theo em cã mÊy nguyªn nh©n. Thø nhÊt, ë cæng tr­êng ta võa khai tr­¬ng mét qu¸n trß ch¬i ®iÖn tö. Em thÊy líp m×nh cã nhiÒu b¹n hay la cµ ë ®ã v× thÕ míi x¶y ra chuyÖn kh«ng häc bµi tr­íc khi ®Õn líp vµ chuyÖn ®i muén th­êng gÆp ë c¸c nam. Thø hai, c¸c b¹n n÷ líp m×nh gÇn ®©y hay mang ®Õn líp ®å ¨n, quµ b¸nh nªn th­êng g©y mÊt trËt tù vµ cßn ¶nh h­ëng ®Õn c«ng t¸c vÖ sinh. Cßn n÷a, tuÇn võa qua c« ®i v¾ng, líp m×nh l¹i lµ líp míi cña cÊp hai nªn c¸c b¹n cßn cã thãi quen xao nh·ng nÕu kh«ng cã ai nh¾c nhë th­êng xuyªn. Th­a c«! nÕu gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng nguyªn nh©n Êy, em tin líp m×nh sÏ tèt h¬n.
Chê ®îi mét lóc kh«ng thÊy cßn ai cã ý kiÕn g×, c« kÕt luËn:
- VËy lµ ngay chÝnh b¶n th©n c¸c em ®· tù chØ ra nguyªn nh©n m¾c lçi cña m×nh. C« khen b¹n Trµ Mi ®· gãp ý rÊt kÞp thêi. C« sÏ gi÷ b¶n b¸o c¸o nµu xem tuÇn sau c¸c em söa ch÷a ra sao? NÕu c¸c em ®· biÕt lçi cña m×nh mµ c¸c em cßn m¾c lâi c« sÏ ph¹t nÆng gÊp ®«i.
Buæi sinh ho¹t tan, líp t«i ra vÒ nhiÒu b¹n thÊy m×nh nhÑ nhâm v× kh«ng bÞ c« tr¸ch ph¹t g×. Nh­ng ai còng lo ngay ng¸y còng nghÜ ph¶i lµm sao cè g¾ng ®Ó kh«ng bÞ c« tr¸ch ph¹t trong giê sinh ho¹t tuÇn sau.
 
*§Ò bµi: KÓ vÒ mét ng­êi b¹n mµ em míi quen.
*Bµi viÕt
Quª t«i ë n«ng th«n nh­ng t«i lín lªn ë thµnh phè. Tõ bÐ ®Õn giê, t«i míi chØ ®­îc vÒ quª cã mét lÇn. Nh­ng lÇn Êy ®· xa x«i l¾m råi, t«i ch¼ng cßn nhí ®iÒu g× n÷a. Ch¶ lµ lóc Êy t«i cßn qu¸ bÐ mµ. TuÇn võa qua, t«i thËt bÊt ngê khi ®­îc bè mÑ cho vÒ quª ch¬i ngµy chñ nhËt. ChuyÕn ®i ®· ®Ó l¹i trong t«i bao kû niÖm khã quªn.
Suèt ®ªm h«m tr­íc, t«i gÇn nh­ kh«ng ngñ. T«i cø n»m mµ t­ëng t­îng vÒ quª néi. T«i chØ nhí mang m¸ng ®ã lµ mét vïng quª nghÌo ë miÒn trung du. S¸ng sím tµu ®· ch¹y, t«i nghñ l¨n trong lßng mÑ v× mÖt qu¸. Lóc tØnh dËy b­íc ch©n ®Çu tiªn tõ tµu b­íc xuèng lµ b­íc ch©n t«i ®i vµo nhµ néi. Ng«i nhµ n»m ngay c¹nh ®­êng tµu, ba gian cò kü, ®­îc x©y b»ng thø g¹ch mµ l©u ngµy ®· bÞ ®¸m rªu lµm cho ng¶ mµu xanh. Tr­íc mÆt ng«i nhµ lµ c¸nh ®ång lóa míi gÆt xong, nh÷ng gèc lóa tr¬ ra ph¬i m×nh d­íi nh÷ng c¬n giã heo may.
¡n c¬m tr­a xong, bè mÑ b¾t t«i ®i ngñ nh­ ë trªn thµnh phè. §Õn chiÒu, t«i míi ®­îc mÑ cho ®i ch¬i cïng c¸c anh chÞ ë ngoµi ®ång. Mét khung c¶nh réng mªnh m«ng b¸t ng¸t nh×n mái m¾t ë phÝa xa còng chØ thÊy nói vµ m©y tr¾ng chø kh«ng nh­ thµnh phè chØ thÊy toµn nhµ tÇng vµ cao èc. §ang c¾m ®Çu ®uæi theo con cµo cµo cã cÆp c¸nh mµu xanh ®á, t«i bçng lao sÇm vµo mét cËu bÐ tr«ng ng­êi nhá nh¾n h¬n t«i khiÕn cËu bËt ph¨ng chiÕc ch¹t bß. T«i véi vµng:
- Xin lçi cËu! CËu cã sao kh«ng?
- Kh«ng! Em kh«ng sao! Cßn anh?
- M×nh còng kh«ng sao
B©y giê t«i míi cã dÞp quan s¸t kü ng­êi b¹n: cËu ng­êi nhá nh¾n nh­ng nh×n khu«n mÆt xem chõng kh«ng Ýt tuæi h¬n t«i. N­íc da cËu ®en nhÐm nh­ng ®«i m¾t s¸ng cã vÎ rÊt th«ng minh. T«i chñ ®éng lµm quen:
- M×nh tªn lµ H¶i, míi vÒ ®©y th¨m «ng bµ néi. Cßn b¹n tªn g×? B¹n bao nhiªu tuæi?
- Em tªn lµ Minh, em 12 tuæi.
- VËy h¶? ThÕ lµ chóng m×nh cïng tuæi víi nhau.
Sù niÒm në cña Minh kh«ng ngê ®· khiÕn mét cËu bÐ khã tÝnh nh­ t«i nhanh chãng hoµ nhËp víi ®ång quª. Minh ®· chØ cho t«i bao thó ch¬i ttong buæi chiÒu ng¾n ngñi. Nh÷ng thó ch¬i Êy ®Õn trong m¬ t«i còng ch¼ng bao giê cã thÓ nghÜ ra. Ph¶i ch¨ng v× thÕ mµ t«i ®· trë thµnh khã tÝnh. Vµ v× thÕ mµ giê ®©y t«i míi ph¶i ®eo cÆp kÝnh cËn nÆng nÒ víi mét mí kiÕn thøc kh«ng sao tiªu thô næi. Minh kÓ cho t«i biÕt, cËu còng lµ häc sinh giái toµn diÖn cña tr­êng nh­ng so víi t«i, Minh cßn biÕt bao nhiªu thø kh¸c. Minh d¹y t«i biÕt b¾t dÕ ®ång råi cho mét c¸i hép ®Ò ch¬i trß chäi dÕ, d¹y c¸ch th¶ diÒu, d¹y c¸ch nghe tiÕng s¸o ®Ó ph©n biÖt diÒu nhá, diÒu to… Tãm l¹i ë Minh, t«i thÊy nh­ cã mét kho nh÷ng trß ch¬i mµ tuæi th¬ nh÷ng ai lín lªn ë thµnh phè kh«ng bao giê biÕt ®­îc.
Buæi chiÒu ng¾n ngñi tr«i ®i nhanh chãng. T«i chia tay ng­êi b¹n míi quen ®Ó vÒ thµnh phè. Tr­íc khi ®i Minh cßn cho t«i mét chiÕc diÒu. T«i cÇm chiÕc diÒu lÊy lµm thÝch thó mÆc dï ®em vÒ thµnh phè nhµ m×nh ch¼ng biÕt sÏ th¶ ë ®©u.
VÒ ®Õn nhµ, thØnh tho¶ng t«i l¹i viÕt th­ vÒ quª hái th¨m Minh. T«i hay kÓ cho Minh nghe chuyÖn phè ph­êng, cßn Minh l¹i bï ®¾p cho t«i nh÷ng trèng rçng cña tuæi th¬. Minh lµ ng­êi b¹n mµ t«i quen gÇn ®©y nhÊt. T«i thËt kh«ng ngê ë c¸i n¬i xa x«i Êy, t«i l¹i cã ®­îc mét t×nh b¹n s©u s¾c vµ th©n th­¬ng ®Õn vËy!
 
 
*§Ò bµi: KÓ vÒ mét ng­êi lµm viÖc trong tr­êng (b¸c lao c«ng, b¶o vÖ, c« thñ th­,...).
*Bµi viÕt
Tôi häc sinh chóng t«i hÇu nh­ ch¼ng ai quan t©m ®Õn b¸c lao c«ng. Nh­ng kh«ng ph¶i v× ghÐt b¸c mµ lµ v× hÇu nh­ chóng t«i ch¼ng gÆp b¸c bao giê. Mçi buæi s¸ng khi chóng t«i ®Õn líp, líp ®· s¹ch nh­ lau cø nh­ chuyÖn c« TÊm trong qu¶ thÞ vËy. Nh­ng riªng ®èi víi t«i, Ên t­îng vÒ b¸c lao c«ng thËt lµ ®Æc biÖt. TÊt c¶ b¾t ®Çu tõ c¸i ngµy chóng t«i ®­îc ph©n c«ng ®i lao ®éng.
S¸ng h«m Êy, sau buæi häc, c« chñ nhiÖm dÆn chóng t«i buæi chiÒu ®i lao ®éng ®Ó chuÈn bÞ cho ngµy 26/3. Buæi chiÒu c« cã viÖc bËn nªn c¸c em ph¶i tù lao ®éng theo sù ph©n c«ng. ¡n tr­a xong thÕ lµ tôi t«i l¹i véi v· ®¹p xe rñ nhau mang dông cô ®Õn tr­êng. Dï ®Õn sím nh­ng vèn ham ch¬i, tôi con g¸i chóng t«i ch¼ng ai b¶o ai qu©y ngåi thµnh mét vßng trßn ®ñ chuyÖn trªn trêi d­íi biÓn. Cßn tôi con trai, tr­íc khi ®i ®· thñ s½n qu¶ bãng da. ThÕ lµ ®Õn tr­êng c¸c b¹n ®ua nhau lao vµo qu¶ bãng. S©n tr­êng buæi chiÒu v¾ng lÆng ch¼ng cã ai nªn tôi t«i tha hå ®ïa nghÞch, la hß Çm Ü mµ ch¼ng ai nghÜ ®Õn c«ng viÖc ph¶i lµm. Tôi con trai cßn ®¸ bãng lµm g·y c¶ mét cµnh c©y c¶nh.
Tho¸ng c¸i ®· hÕt qu¸ nöa buæi chiÒu, lóc Êy b¹n líp tr­ëng míi chît nghÜ ®Õn nhiÖm vô ®­îc giao. ThÕ lµ chóng t«i míi cuèng quýt ai lµm viÖc nÊy. Nh­ng l¹ thay! Khi x¸ch n­íc ®Õn nh÷ng « cöa kÝnh ®Ó lau nh÷ng vÕt bôi vµ vÕt bÈn lau ngµy th× chóng t«i bÞ ph¸t hiÖn ra, c¸c « cöa kÝnh ®Òu ®· ®­îc lau rÊt s¹ch. Quay sang khu hiÖu bé, chóng t«i l¹i thÊy toµn bé khu lµm viÖc còng ®· ®­îc quÐt s¹ch bong. Ch­a kÞp hiÓu ra ai ®· gióp chóng t«i hoµn thµnh c«ngh viÖc th× tõ xa, t«i ®· thÊy b¸c lao c«ng ®i tíi. §¸p l¹i lêi chµo cña chóng t«i, b¸c hiÒn hËu më lêi:
- Chµo c¸c ch¸u! C¸c ch¸u ®i lao ®éng ph¶i kh«ng?
B¹n líp tr­ëng ch­a kÞp tr¶ lêi, b¸c lao c«ng l¹i tiÕp:
- ThÊy c¸c ch¸u ®ang ch¬i vui vÎ, tiÖn tay b¸c ®· gióp c¸c ch¸u lo xong c«ng viÖc ngµy mai. B¸c sî c¸c ch¸u lµm kh«ng xong sÏ ¶nh h­ëng ®Õn ngµy kû niÖm.
Lóc Êy, b¹n líp tr­ëng míi th­a:
- Chóng ch¸u c¶m ¬n b¸c rÊt nhiÒu! Chóng ch¸u ham ch¬i qu¸!
- Tuæi cña c¸c ch¸u lµ tuæi ch¬i, tuæi häc nh­ng c¸c ch¸u cÇn nhí khi ®· ®­îc giao c«ng viÖc ph¶i chó ý ®Ó hoµn thµnh. TiÖn ®©y b¸c còng nh¾c nhë c¸c b¹n nam, tõ lÇn sau kh«ng ®­îc ®¸ bãng ë s©n tr­êng v× sÏ lµm háng c©y xanh.
Chóng t«i ngoan ngo·n gËt ®µu råi ra vÒ trong lßng thÇm c¶m ¬n b¸c lao c«ng. B¸c ®· d¹y chóng t«i bµi häc ®Çu tiªn vÒ lao ®éng. Tõ ngµy Êy, c¸c b¹n líp t«i qóy träng b¸c lao c«ng l¾m. Mçi lÇn ®i lao ®éng hay cã dÞp ®­îc gÆp mÆt b¸c lao c«ng, tôi t«i l¹i xóm quanh b¸c hái chuyÖn nh­ nh÷ng ®­as con l©u ngµy míi gÆp l¹i cha m×nh.
 
*§Ò bµi: KÓ vÒ mét ng­êi tèt mµ em biÕt.
*Bµi viÕt
Em h¼n lµ mét ng­êi h¹nh phóc khi lu«n ®­îc sèng trong sù yªu th­¬ng ®ïm bäc cña tÊt c¶ mäi ng­êi. ë nhµ, v× lµ con ót nªn lóc nµo em còng ®­îc mäi ng­êi chiÒu chuéng. ë tr­êng, thÇy c« vµ b¹n bÌ còng lu«n quý mÕn em. §ã thËt lµ mét ®iÒu tuyÖt diÖt. Trong sè nh÷ng ng­êi tèt quanh em, th× «ng néi lµ ng­êi mµ em yªu quý nhÊt.
ë tuæi em cã lÏ nhiÒu b¹n sÏ gÇn gòi víi mÑ nhiÒu h¬n. Nh­ng víi em, ngoµi ng­êi mÑ em rÊt mùc kÝnh yªu th× «ng néi lµ ng­êi tèt nhÊt. Kh«ng hiÓu sao em l¹i dÔ gÇn «ng ®Õn vËy. N¨m nay «ng néi ®· qu¸ tuæi 70, nh­ng vÉn gi÷ ®­îc vÎ qu¾c th­íc. M¸i tãc cña «ng ®· b¹c ®Õn t¸m phÇn. VÇng tr¸n vµ hai ®u«i m¾t rÊt nhiÒu nÕp nh¨n Èn chøa ®»ng sau mét cuéc ®êi nhiÒu suy nghÜ. Tõ ngµy ë cïng «ng, em c¶m th©y s«ng gÇn gòi l¾m. ¤ng cã mét kho truyÖn cæ tÝch d©n gian vµ cã thÓ kÓ cho em nghe bÊt cø lóc nµo. Vµ cßn l¹ h¬n n÷a khu lóc nµo «ng còng cã thÓ sö dông c¸c thµnh ng÷ hay tôc ng÷ d©n gian. NhiÒu lóc em tù hái kh«ng biÕt lµm c¸ch nµo mµ «ng l¹i nhí nhiÒu ®Õn vËy. ThØnh tho¶ng cã lóc «ng ®i xa, ë nhµ mét m×nh em cø tha thÈn m·i. Nh­ng bï l¹i mçi lÇn «ng vÒ ®Òu cã rÊt nhiÒu quµ cho mÊy ®øa chóng em. §ã chØ lµ mÊy ®iÒu rÊt nhá, bªn c¹nh bao ®iÒu tèt ®Ñp mµ em cã thÓ nãi vÒ «ng. Nh­ng cã lÏ ®iÒu khiÕn em quý «ng nhÊt chÝnh lµ ë c¸i së thÝch ®Æc biÖt cña «ng.
Ch¶ lµ tõ lóc h¬n 40 tuæi, «ng chän thó ch¬i trång lan c¶nh. V­ên lan cña «ng lóc nµo còng ®Çy nh÷ng s¾c hoa. Nh­ng ban ®Çu thùc sù em còng kh«ng thÝch l¾m, v× so víi c¸c loµi hoa kh¸c em ch¼ng hiÓu g× vÒ phong lan. Cã lÇn gióp «ng t­íi lan, em míi hái:
- ¤ng ¬i, t¹i sao «ng l¹i thÝch hoa lan?
¤ng nh×n em c­êi hiÒn tõ råi nãi:
- Phong lan chØ sèng b»ng khÝ trêi vµ n­íc l· nªn lu«n thanh s¹ch. Nã gièng nh­ phÈm c¸ch cña nh÷ng ng­êi tèt ch¸u ¹. Nh÷ng ng­êi ch¬i phong lan l©u ngµy cã thÓ thay ®æi ®i nh÷ng thãi quen xÊu cña m×nh. §ã lµ ®iÒu lµm «ng rÊt thÝch phong lan.
Em kh«ng hiÓu l¾m vÒ nh÷ng ®iÒu «ng nãi nh­ng nh÷ng g× lµm ng­êi ta tèt h¼n lªn lµ ®¸ng quý.
Mét lÇn kh¸c khi ë v­ên lan, «ng hái:
- HuyÒn µ! Ch¸u cã thÝch hoa lan kh«ng?
- D¹! Ch¸u cã thÝch nh­ng ch¸u kh«ng hiÓu hoa lan cã ý nghÜa g×?
- Hoa phong lan t­îng tr­ng cho sù tinh khiÕt vµ thanh s¹ch ch¸u ¹. VÎ ®Ñp cña phong lan ë chç, nã në kh«ng nhiÒu vµ në ré nh­ nh÷ng loµi hoa kh¸c. Lan në th­êng vµo dÞp tÕt vµ chØ në mét lÇn trong n¨m nh­ng hoa r©t sbÒn l©u cã khi ®Õn vµi th¸ng. TÝch tô mét n¨m ®Ó råi hiÕn cho ®êi mét vÎ dÑp rùc rì bÒn l©u chÝnh lµ vÎ ®Ñp huyÒn diÖu cña phong lan ch¸u ¹!
Kh«ng biÕt em yªu phong lan tù bao giê hay chÝnh t×nh yªu ®èi víi néi ®· khiÕn em yÕu quý phong lan. T¹i sao kh«ng bao giê «ng gi¶ng gi¶i nh÷ng ®iÒu ®¹o lý mµ em vÉn häc ®­îc tõ «ng bao ®iÒu míi l¹ vµ bæ Ých, häc ®­îc ë «ng, ë phong lan c¸i nh©n ®øc lµm ng­êi. Cuéc sèng sÏ liªn tôc thay ®æi nh­ng ­íc g× em ®­îc sèng bªn «ng, bªn phong lan m·i m·i.
 
*§Ò bµi: Trong vai bµ ®ì TrÇn, kÓ l¹i c©u chuyÖn Con hæ cã nghÜa.
*Bµi viÕt
ë quª t«i (vïng §«ng TriÒu), ai còng biÕt c©u chuyÖn "Con hæ cã nghÜa". Ch¶ lµ ®· l©u l¾m råi, ë vïng nµy cã mét bµ hä TrÇn chuyªn lµm nghÒ ®ì ®Î. Mét buæi s¸ng nä, ng­êi lµng thÊy bµ TrÇn mÆt mòi t¸i xanh, cø ngåi yªn trªn bËc cöa nh­ kÎ mÊt hån. GÆng hái m·i, bµ míi cho biÕt ®em qua bµ bÞ hæ b¾t ®i nh­ng may nã kh«ng ¨n thÞt. Ng­êi lµng ph¶i ®ît ®Õn tËn tr­a, khi ®· ®Þnh thÇn, bµ TrÇn míi kÓ cho mäi ng­êi toµn bé c©u chuyÖn ®ªm qua...
§ªm Êy t«i ®i ngñ sím v× ngoµi trêi giã rÝt l¹nh c¨m c¨m. Nh­ng ®Õn kho¶ng nöa ®ªm, khi nghe cã tiÕng gâ cöa, t«i giËt m×nh tØnh dËy. T«i nghÜ ch¾c l¹i cã ai gäi ®i ®ì ®Î nªn nh­ th­êng lÖ, t«i d¹y vµ ra më cöa ngay. L¹ thay! Khi më cöa, ngoµi trêi vÉn tèi om mµ t«i ch¼ng thÊy ai. Ngì lµ m×nh ngñ mª nªn t«i l¹i ®ãng cöa ®i vµo. Võa ®Æt l­ng lªn gi­êng t«i l¹i nghe tiÕng gâ nh­ lÇn tr­íc. T«i ®øng dËy ®i ra nh­ng lÇn nµy võa më cöa, t«i liÒn tr«ng thÊy mét con hæ ®ùc rÊt to ®¸ng phãng th¼ng vÒ m×nh. ThÕ lµ t«i sî h·i chÕt ngÊt ®i.
TØnh dËy, t«i thÊy m×nh ®ang n»m gi÷a mét kho¶ng ®Êt réng bªn c¹nh lµ hai con hæ lín. Lóc Êy t«i nghÜ, ch¾c m×nh chØ cßn con ®­êng chÕt. Nh­ng quan s¸t kü, t« thÊy con hæ c¸i ®ang kªu gµo l¨n lén, hai ch©n tr­íc cµo ®Êt liªn håi. Ngay lóc Êy, con hæ ®ùc tiÕn l¹i gÇn t«i, nã lÊy mâm hÝch hÝch vµo tay t«i råi nh×n th¼ng vÒ phÝa con hæ c¸i. Lóc Êy t«i sî h·i v« cïng. Nh­ng thÊy t«i m¾t con hæ kh«ng d÷ d½n mµ cßn tá vÎ van l¬n, t«i còng thÊy ®ì lo. Lóc nµy, nh­ mét linh c¶m, t«i nh×n vµo bông con hæ c¸i. T«i ph¸t hiÖ ra ngay, con hæ c¸i s¾p sinh. NghÒ nµo thøc nÊy, vèn lóc nµo còng mang theo tói thuèc trong ng­êi, t«i bÌn lÊy ra, hoµ vµo n­íc cho con vËt uèng. T«i cßn gióp xoa bông hæ, l¸t sau, hæ c¸i sinh ®­îc ba chó hæ con. Hæ dùc v« cïng mõng rì ®ïa giìn víi lò con.
Mét lóc sau, hæ ®ùc hai ch©n quú xuèng råi ®µo lªn ë mét gãc c©y mét côc b¹c kh¸c to. Hæ ®ùc dïng miÖng ngËm th¶ côc b¹c vµo tay t«i. BiÕt lµ hæ ®Òn ¬n, t«i bÌn nhËn lÊy. T«i võa cÇm côc b¹c th× con hæ gËt ®Ët c¸i ®Çu råi quay l­ng ®i tr­íc. Trong ®ªm tèi, t«i theo hæ ra ®Õn b×a rõng mµ lßng cßn thÊy rÊt h·i hïng.
Nghe xong c©u chuyÖn, ng­êi lµng ai còng mõng cho bµ vµ khen vî chång con hæ kia cã nghÜa.
Ng­êi lµng cßn kÓ tiÕp: N¨m Êy mÊt mïa, lµng ®ãi, nhê côc b¹c kia, bµ TrÇn ®· sèng qua ngµy. L¹i nãi vÒ con hæ, mét lÇn kia nã ®­îc mét ng­êi tiÒu phu cøu v× lÇn Êy nã hãc ph¶i mét miÕng x­¬ng bß. VÒ sau, mçi n¨m, nã l¹i tr¶ ¬n ng­êi nä mét lÇn. Cho ®Õn khi ng­êi Êy chÕt råi con hæ vÉn sèng ¬n nghÜa nh­ x­a.
 
*§Ò bµi: Trong vai thÇy M¹nh Tö, kÓ vÒ ng­êi mÑ cña m×nh.
*Bµi viÕt
Chµo c¸c b¹n! T«i lµ M¹nh Tö, giê ®©y ®· trë thµnh mét bËc hiÒn tµi næi tiÕng kh¾p ®ã ®©y. Nh­ng c¸c b¹n biÕt kh«ng, ®Ó cã ®­îc thµnh c«ng nh­ vËy, t«i ph¶i c¶m ¬n mÑ rÊt nhiÒu. Nh÷ng bµi häcd dÇu ®êi mÑ d¹y t«i tõ lóc Êu th¬, cã lÏ ®i hÕt cuéc ®êi nµy t«i vÉn kh«ng sao quªn ®­îc.
Nhí ngµy Êy, nhµ t«i ë gÇn nghÜa ®Þa. Dï rÊt sî ma nh­ng vèn tÝnh tß mß, mét h«m t«i trèn mÑ ra nghÜa ®Þa ®Ó xem. T«i thÊy cã mét ®¸m ng­êi rÊt ®«ng mÆc ®å x« tr¾ng cø ®µo, l¨n, ch«n, khãc. VÒ nhµ, t«i bµy trß b¾t ch­íc nh÷ng ng­êi kia liÒn bÞ mÑ m¾ng cho mét trËn, råi mÑ nãi: c¸c con kh«ng thÓ tiÕp tôc ë ®©y ®­îc n÷a!
Nhµ t«i chuyÓn ®Õn gÇn mét khu chî lín. T«i hµng ngµy l¹i thÊy ng­êi ta b¸n bu«n ®iªn ®¶o, liÒn vÒ nhµ còng b¾t ch­íc n« nghÞch lµm theo. MÑ gäi t«i vµo nãi:
- Con cßn nhá, kh«ng ®­îc häc ®ßi c¸ch bu«n b¸n nh­ ng­êi ta. VËy lµ nhµ ta dän ®Õn ®©y còng kh«ng hîp n÷a råi. ë ®©y l©u e c¸c con háng mÊt.
Råi mÑ l¹i dän nhµ ®Õn khu tr­êng häc. ThÊy c¸c b¹n n« nøc ®Õn tr­êng, häc hµnh ch¨m chØ, t«i véi vÒ nhµ ®ßi mÑ mua cho s¸ch vë ®Ó ®Õn tr­êng häc cïng c¸c b¹n. MÑ t«i mØm c­êi. T«i thÊy bµ ch¼ng ph¶n ®èi g×.
Mét h«m ®ang ®äc s¸ch trong nhµ, t«i nghe bªn hµng xãm cã tiÕng lîn kªu vµ tiÕng ng­êi h« giÕt lîn. T«i bÌn hái mÑ:
- MÑ ¬i! Ng­êi ta giÕt lîn ®Ó lµm g× h¶ mÑ?
- §Ó cho con ¨n ®Êy!
T«i th¾c m¾c suèt tõ s¸ng ®Õn tr­a kh«ng hiÓu t¹i sao ng­êi ta l¹i giÕt lîn lÊy thÞt cho m×nh ¨n. Nh­ng b÷a tr­a h«m Êy, mÑ cho t«i ¨n c¬m thÞt thËt.
T«i häc cµng ngµy cµng tiÕn bé nh­ng vÉn ch­a quªn thãi m¶i ch¬i. Mét h«m t«i bá häc ®i c©u c¸. Nöa buæi, t«i ®· mang mét x©u c¸ lín vÒ nhµ nh­ng kh«ng ngê mÑ biÕt t«i bá häc. Bµ nh×n th¼ng vµo t«i råi liÒn tay lÊy dao c¾t ®øt ®«i miÕng v¶i ®ang n»m trªn khung cñi. Bµ nh¾c nhë:
- Con ®ang häc mµ bá ®i ch¬i th× còng nh­ miÕng v¶i kia ®ang dÖt mµ bÞ c¾t ®«i ra vËy!
Tõ ®ã, t«i ngoan ngo·n kh«ng cßn ham ch¬i n÷a. §Êy! Nh÷ng bµi häc mµ mÑ d¹y t«i lµ nh­ thÕ ®ã. Lóc ®Çu t«i còng kh«ng hiÓu t¹i sao mÑ l¹i d¹y t«i nh­ vËy. Sau nµy t«i míi bÕt, m«i tr­êng gi¸o dôc cã ý nghÜa quan träng v« cïng. MÑ ®· lÊy chÝnh b¶n th©n m×nh lµm tÊm g­¬ng soi s¸ng. Nã gióp t«i tu chÝ ®Ó cã ®­îc ngµy hiÓn ®¹t h«m nay.
 
 
 
 
VĂN MIÊU TẢ
*§Ò bµi: T¶ l¹i mét ngµy thu ®Ñp trêi ë quª m×nh.
*Bµi viÕt
Nghe tiÕng mÑ gäi, em vïng dËy tr­íc xuèng khái gi­êng. Nh­ng võa ®Æt ch©n xuèng ®Êt em bçng rïng m×nh. "MÑ ¬i! H«m nay, t¹i sao con l¹i thÊy trêi lµnh l¹nh". MÑ em tr¶ lêi: "Trêi ®· chuyÓn mïa sang tiÕt thu råi con ¹!".
Em víi chiÕc ¸o dµi råi võa mÆc võa ch¹y ra s©n. §óng lµ mïa thu thËt? BÇu trêi h«m nay cao vµ trong xanh h¬n. KhÝ trêi trong vµ m¸t h¼n. Nh÷ng rÆng tre ®Çu ngâ ®ang phÊt ph¬ nh÷ng ngän giã heo may. ThÓ nµo mµ em c¶m thÊy trêi ®ang se l¹nh. MÊy h«m tr­íc theo mÑ ra ®ång, em thÊy mïi h­¬ng ë ®Çm sen ®· v·n. MÑ b¶o r»ng: "Nh­ thÕ lµ ®· s¾p hÕt hÌ råi con ¹".
TËp xong bµi thÓ dôc, em l¹i cµng ngì ngµng h¬n khi ngoµi v­ên vµi c©y trong khãm cóc cña bè ®· në hoa. MÊy b«ng cóc tr¾ng nhá ly ty nh­ chiÕc cóc trªn ¸o ngµy nµo em còng mÆc ®Õn tr­êng. Bªn c¹nh ®ã lµ nh÷ng b«ng cóc vµng ®ang khoe mµu kiªu h·nh. Em vui vÎ reo lªn: Thu ®· ®Õn thËt råi!
H«m nay c¶ ngµy ®­îc nghØ, em ®ßi theo mÑ cïng c¸c chÞ ra c¸nh ®ång ch¬i. Buæi chiÒu mïa thu cã n¾ng nh­ng kh«ng g¾t nh­ mïa hÌ. N¾ng mì gµ vµng nh¹t d¶i trªn kh¾p nh÷ng ruéng ng« xanh non m¬n mën tr«ng v« cïng ®Ñp m¾t. §«i l¸ ng« non ch­a kÞp v­¬n lªn cao ®· bÞ mÊt chó cµo cµo tinh nghÞch ®¹p r¸ch toang tr«ng thËt lµ téi nghiÖp. Em cïng lò b¹n th¶ tr©u trªn nh÷ng ®¸m ruéng bá kh«ng råi ch¹y tung t¨ng kh¾p nh÷ng luèng ng« non ®Ó b¾t cho ®­îc nh÷ng chó cµo cµo cã cÆp c¸nh mµu xanh vµ ®á tÝa. Buæi chiÒu mïa thu qua nhanh theo nh÷ng trß ch¬i thó vÞ vµ hÊp dÉn cña tuæi th¬.
ChiÒu muén, em theo mÑ d¾t tr©u vÒ nhµ. Lóc nµy lo¸ng tho¸ng ®· cã ®«i nhµ khãi bÕp nÊu c¬m chiÒu. C¶ kh«ng gian ®­îc phñ bëi mét mµn s­¬ng nh¹t. S­¬ng lµm cho lµn khãi bÕp ch¼ng bay ®­îc lªn cao cø lên vên quanh nh÷ng bôi tre lµng.
Ngµy thu ®Çu tiªn ®¸ qua ®i. ThÕ mµ trong em vÉn cßn ng©n nga c¸i c¶m gi¸c vui vui khã t¶. §ªm Êy giã heo may vÉn thæi, ngoµi trêi ®· l¹nh h¬n. §ªm Êy, em ngñ mét giÊc ngon lµnh.
 
*§Ò bµi: ViÕt th­ cho b¹n, t¶ kh«ng khÝ häc tËp cña líp m×nh.
*Bµi viÕt
H­¬ng Giang th©n!
L©u qu¸ råi, Ngäc Lan kh«ng nhËn ®­îc th­ cña b¹n. Vµ cã lÏ còng ph¶i h¬n hai th¸ng råi m×nh ch­a viÕt hái th¨m Giang. Líp m×nh d¹o nµy bËn qu¸. Ch¶ lµ s¾p ®Õn ngµy 20-11 mµ. H«m nay m×nh lµm bµi xong sím nªn tranh thñ viÕt cho H­¬ng Giang vµi dßng ®Ó kÓ cho b¹n nghe t×nh h×nh häc tËp cña líp m×nh.
H­¬ng Giang ¹! Tõ ngµy cËu chuyÓn ®i, líp m×nh ®æi thay nhiÒu l¾m, nhÊt lµ vÒ häc tËp! Líp m×nh b©y giê ®· v­¬n lªn ®øng ®Çu khèi s¸u. Kh«ng khÝ häc tËp thêi gian gÇn ®©y cña líp thËt lµ tuyÖt diÖu. Hµng ngµy, nã ®­îc th¾p lªn tõ lóc c¸c b¹n tíi tr­êng. Giang biÕt kh«ng! ChÝnh H¶i cßm lµ ng­êi khëi x­íng ®Êy! H¶i häc say mª l¾m. GÇn nh­ h«m nµo cËu Êy còng lµm xong bµi tËp vÒ nhµ ë ngay trªn líp. ThÕ råi cËu Êy t×nh nguyÖn ®i gi¶ng gi¶i cho mäi ng­êi vÒ nh÷ng bµi to¸n khã. Cßn ë trong giê, nhÊt lµ giê to¸n th× miÔn chª. H¶i cßm lu«n cã nh÷ng lêi gi¶i ®éc ®¸o vµ ng¾n gän v« cïng. Bän líp m×nh ai còng quý H¶i cßm l¾m chø kh«ng nh­ d¹o tr­íc ®©y ®©u.
Hµng ngµy, ngay tõ lóc truy bµi, líp ®· s«i næi l¾m. C¸c b¹n ®­a ra kÕt qu¶ vÒ nh÷ng bµi to¸n thÇy cho vµ l¹i cßn b¶o nhau vÒ nh÷ng c¸ch lµm míi mÎ. ThÕ lµ líp cø thÕ thi ®ua s«i næi. §ît nµy s¾p ®Õn 20-11, kh«ng khÝ Êy cµng Êm nãng h¬n. Nh÷ng b¹n tr­íc ®©y häc kÐm nh­ BÝch vµ Duyªn th× b©y giê còng kh«ng cßn trÇm n÷a.
µ! M×nh nhí ra råi, thay ®æi lín nhÊt cña líp m×nh lµ ë m«n Ng÷ V¨n. Giang ¹! Tr­íc ®©y c¸c b¹n sî giê Ng÷ V¨n l¾m. Cø ph¶i so¹n bµi, l¹i cßn kiÓm tra bµi cò, b¹n nµo còng thÊy ng¹i v« cïng. Nh­ng b©y giê th× kh¸c l¾m! Tr­êng míi! ThÇy míi n÷a! Giê v¨n b©y giê ngät ngµo h¬n x­a nhiÒu. Giäng gi¶ng cña thÇy rÊt ®Æc tr­ng: TrÇm Êm vµ t×nh c¶m khiÕn c¶ líp m×nh cø tù nhiªn ai còng nh­ bÞ cuèn vµo bµi gi¶ng. Quúnh Trang n¨m nay næi lªn lµ ng­êi häc v¨n tèt nhÊt vµ tí ch¾c r»ng ®ît nµy cËu Êy sÏ l¹i ®i thi häc sinh giái cho thµnh phè mµ coi. S«i næi trong giê, Quúnh Trang ®· gióp hÇu hÕt c¸c b¹n líp m×nh xo¸ tan ®i sî h·i cña viÖc häc m«n v¨n. Kh«ng ngê m«n v¨n l¹i gÇn gòi vµ th©n thiÕt thÕ! Nã gÇn nh­ cuéc sèng, nh­ chÝnh nh÷ng ng­êi ruét thÞt cña m×nh.
§Êy! CËu thÊy kh«ng? Bän m×nh ®ang n¸o nøc ®ãn chê ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam. Tõ nay ®Õn ngµy kû niÖm, thµnh tÝch häc tËp cña líp m×nh ch¾c sÏ lµm c¸c thÇy c« hÕt søc vui lßng. §ã sÏ lµ mãn quµ ý nghÜa nhÊt líp m×nh d©ng tÆng c¸c thÇy c«.
Th«i! Còng muén råi, ch¾c lµ s¾p ®Õn giê ®i häc, m×nh dõng bót ®©y! Khi nµo cã thêi gian nhí viÕt th­ cho m×nh nhÐ! Chµo H­¬ng Giang! Chóc cËu lu«n häc giái.
B¹n th©n
*§Ò bµi: Mïa hÌ ®Õn rùc rì hoa ph­îng vµ tiÕng ve kªu r©m ran. Em h·y t¶ l¹i c¶nh nµy vµ nãi lªn c¶m t­ëng cña m×nh khi mïa hÌ ®Õn.
*Bµi viÕt Khi hµng ph­îng cuèi s©n tr­êng b¾t ®Çu th¾p lªn nh÷ng b«ng löa ®á vµ khi tiÕng ve b¾t ®Çu n¸o nøc ©m ran th× ®ã còng lµ lóc mét n¨m häc s¾p hoµn thµnh. Mïa hÌ ®Õn! §ã lµ mïa cña nh÷ng cuéc chia ly vµ còng lµ mïa cña nh÷ng kú thi quan träng ®èi víi nh÷ng c« cËu häc trß.
S¸ng nay, s©n tr­êng ®· rông ®Çy nh÷ng c¸nh ph­îng mµu ®á th¾m. H­¬ng th¬m dÞu nhÑ thoang tho¶ng lan to¶ trong mét kh«ng gian réng lín.
Tr­êng t«i trång nhiÒu hoa ph­îng. Hµng ph­îng ch¹y vßng quanh kh¾p c¶ s©n tr­êng. Thó thùc míi ®Çu chóng t«i kh«ng thÝch l¾m. Ai l¹i trång nhiÒu ph­îng nh­ thÕ bao giê. Nh­ng giê ®©y míi thÊy ng­êi ®i tr­íc cã mét c¸i nh×n ®Çy nghÖ thuËt. Ph­îng në ®á nh­ mét d¶i lôa th¾m ch¹y vßng quanh. NÕu nh×n tõ xa vµo nhµ hoa në, ai còng ngì r»ng ng«i tr­êng ®ang t­ng bõng trong ngµy héi víi hµng chôc b¨ng r«n hång kú ®á th¾m.
Nh­ng kh«ng chØ cã ph­îng. Gäi hÌ vÒ cßn cã nh÷ng tiÕng ve. Tõ cuèi th¸ng t­ ve ®· b¾t ®Çu d¹o khóc nh¹c mïa hÌ. Sang th¸ng n¨m ve kªu ån · liªn håi hÇu nh­ kh«ng bao giê ngít. NghÜ cÜng cø l¹, loµi ve ch¼ng biÕt tôi häc trß buån hay vui nh­ng cø suèt ngµy d¹o nªn nh÷ng b¶n ®µn rén r· cña tuæi th¬ khiÕn tôi t«i x«n xao l¾m. Loµi ve l¹ l¾m! Cã con dèc hÕt søc m×nh ca h¸t ®Õn chÕt míi th«i. Lóc chÕt c©n vÉn cßn b¸m chÆt lÊy th©n c©y tá vÎ l­u luyÕn l¾m.
Nh­ng còng ph¶i nãi thËt lßng, mçi lÇn ph­îng në mçi lÇn ve kªu t«i l¹i thÊy buån buån. Dï biÕt nã ®¸nh dÊu mét b­íc tr­ëng thµnh trªn con ®­êng häc vÊn nh­ng nghÜ ®Õn c¶nh xa tr­êng, xa thÇy, xa b¹n t«i l¹i thÊy nao nao. C¸c anh chÞ cuèi cÊp l¹i cßn lo l¾ng h¬n v× ®ã lµ lóc b­íc vµo nh÷ng kú thi quan träng.
§æi l¹i nçi buån hoa ph­îng, t«i b­íc vµo nh÷ng ngµy hÌ bæ Ých bªn hä hµng vµ ng­êi th©n. Thêi gian cø thÕ tr«i ®i, mïa hÌ sÏ l¹i qua, råi l¹i ®Õn n¨m häc míi. Vµ sau ®ã dï biÕt sÏ rÊt buån nh­ng t«i l¹i mong gÆp mµu hoa ph­îng, l¹i mong ®ãn nh÷ng tiÕng ve vµ ®Ó l¹i b­íc vµo nh÷ng ngµy hÌ.
 
*§Ò bµi: Dùa vµo bµi M­a cña TrÇn §¨ng Khoa, h·y t¶ l¹i trËn m­a rµo mµ em cã dÞp quan s¸t.
*Bµi viÕt Trêi oi bøc ngét ng¹t ®Õn h¬n chôc ngµy liÒn. H«m nµo t«i còng ph¶i nhao ra nh÷ng bê tre, t×m chç nµo m¸t nhÊt th× ngåi. Ch©n cø kho¶ liªn tôc xuèng ao tay th× qu¹t mµ lóc nµo må h«i vÉn cø tóa ra. VËy mµ kh«ng ngê chiÒu h«m qua m­a ®Õn. §Õn véi v·, m­a trót n­íc µo µo råi l¹i t¹nh rÊt nhanh.
Kho¶ng bèn giê chiÒu råi ra n¾ng vÉn cßn chang chang. Kh«ng cã lÊy mét ngän giã nµo. Trêi lóc nµy thËt lµ ngét ng¹t. Nh­ng bçng d­ng trêi tèi sÇm c¶ l¹i, giã ï ï, m©y tõ ®©u ïn ïn kÐo ®Õn kho¸c cho «ng trêi mét chiÕc ¸o gi¸p ®en. Mèi tõ ®©u bay ra nhiÒu kh«nhg kÓ xiÕt. C¸nh mèi rông l¶ t¶ bay tø tung nh­ trÎ con xÐ vôn giÊy qu¨ng lªn tóa ra tr­íc giã.
Ngoµi v­ên mÑ gµ rèi rÝt gäi ®µn con ®ang ho¶ng lo¹n miÖng kh«ng ngõng kªu "chiÕp chiÕp". Giã cµng thæi m¹nh. B·i mÝa sau v­ên vung k¸ kªu xµo x¹c nh­n nh÷ng dòng sÜ móa g­¬m. Bôi lèc cuèn ®Çy trêi, ®¸m l¸ kh« cø vµo cuén trßn l¹i bung ra. Ngoµi ngâ ®¸m kiÕn ®en bá c¶ måi ®ang véi v· hµnh qu©n vÒ tæ. Giã thæi tung m¸t r­îi lµm nh÷ng ngän tre cuèn c¶ cµnh l¸ vµo nhau, th©n kú cäc kªu lªn kÏo kÑt. §¸ng th­¬ng h¬n lµ c©y b­ëi cña «ng. Vèn ®· ph¶i mang c¸i th©n to lín ®Çy cµnh l¸, b­ëi l¹i cßn ph¶i bÕ mét ®µn con tinh nghÞch, ®øa nµo ®øa nÊt cø ®ßi ch¹y tø tung kh¾p phÝa.
Trêi b¾t ®Çu l¸c ®¸c m­a. SÊm sÐt r¹ch ngang däc nÒn trêi råi ïng oµng ®æ xuèng s©n nh­ m×n ph¸ ®¸. ThÕ mµ chÞ dõa ch¼ng sî, cø vÉy vÉy c¸nh tay dµi nh­ khua móa. ChÞ mïng t¬i cßn phô ho¹ nh¶y móa h¶ hª.
Lép bép, lép bép. M­a b¾t ®Çu ®æ xuèng véi v·, µo µo. M­a nh­ trót n­íc lµm tr¾ng xo¸ c¶ mÆt s©n, nh÷ng bät n­íc tung lªn tr¾ng xo¸ võa ®Þnh tr«i ®i th× liÒn bÞ giät n­íc m­a kh¸c r¬i vµo vì vôn. M­a sµn s¹t trªn m¸i ngãi kh«, m­a bép lép trªn tµu chuèi ®Çu nhµ. N­íc ch¶y å å, xèi x¶ ngËp c¶ s©n khiÕn mÊy «ng ãc cô cø nh¶y chåm chåm. Bè em ®i ch¹y vÒ ch¹y m­a kh«ng kÞp n­íc déi ­ít hÕt c¶ ng­êi.
TrËn m­a ®Õn nhanh nh­ng vôt t¹nh. C©y l¸ ®­îc mét b÷a h¶ hª ng¬ ng¸c nh×n «ng mÆt trêi ®ang trë l¹i. BÇu trêi trong xanh, nh÷ng tia n¾ng l¹i räi lªn vµng ãng.
TrËn m­a cho t«i c¶m gi¸c thËt khoan kho¸i vµ dÔ chÞu. ThÕ lµ nh÷ng ngµy oi bøc vôt tan. T«i ch¹y véi ra s©n dän nh÷ng qu¶ bßng võa rông xuèng. Råi t«i ra bÓ vôc mét vôc n­íc ph¶ lªn ®Çu lªn mÆt ®Ó c¶m nhËn sù ngät ngµo m¸t l¹nh cña m­a.
 
*§Ò bµi: T¶ quang c¶nh s©n tr­êng trong giê ra ch¬i.
*Bµi viÕt Tuæi häc trß bao giê còng g¾n víi nh÷ng trß ch¬i vui vÎ. §ã lµ nh÷ng trß ch¬i t­ng bõng thó vÞ víi sù gãp mÆt cña sè ®«ng. ThÕ nªn, h«m nµo ®i häc, tôi chóng t«i còng xin bè mÑ ®i sím h¬n ®Ó ®­îc vui ®ïa. Cßn khi ®· ë tr­êng, sau nh÷ng tiÕt häc mÖt nhoµi, chóng t«i l¹i ®ãn tiÕt ra ch¬i.
H«m nay bÇu trêi trong xanh vµ giã th× m¸t qu¸. Nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng l÷ng lê troi thØnh tho¶ng l¹i che rîp mét gãc s©n tr­êng t¹o ra nh÷ng bãng r©m. Chóng em ®ang häc cuèi tiÕt thø hai th× bçng nghe s¸u tiÕng trèng b¸o hiÖu ra ch¬i. C« gi¸o dõng gi¶ng mØm c­êi ®ång ý, thÕ lµ chóng em ïa c¶ ra s©n nh­ mét bÇy chim sÎ lín. S©n tr­êng ®ang réng r·i v¾ng vÎ bçng chèc trë nªn chËt chéi, ån µo.
§· thµnh mét thãi quen, giê ra ch¬i më ®Çu b»ng mét bµi thÓ dôc chung cho c¶ toµn tr­êng. C¶ líp xÕp hµng th¼ng t¾p trong tiÕng trèng rung. Råi tiÕng trèng ®¸nh dâng d¹c, nh÷ng c¸nh tay ®­a lªn h¹ xuèng theo nhÞp b­íc ch©n ®Òu ®Æn, khoÎ kho¾n vµ ®Ñp m¾t nh­ mét mµn ®ång diÔn ai ®ã ®· gÆp trªn truyÒn h×nh.
Bµi thÓ dôc qua ®i nhanh chãng nh­êng chç cho nh÷ng trß ch¬i thó vÞ. PhÝa ngoµi kia c¸c b¹n nam ®· nhanh chãng tËp trung d­íi gèc c©y xµ cõ lín ®Ó chia ®éi vµ ®¸ bãng. Cuéc dµn xÕp diÔn nh­ trong vßng mét phót nh­ ®ang ch¹y ®ua víi thêi gian. Råi qu¶ bãng da ®­îc tung lªn, h¬n chôc b¹n nam s¨n, ch¹y ®¸, hß reo mÆc kh«ng thÌm chó ý nh÷ng giät må h«i l¨n ®Çy trªn m¸ lµm cay cay ®«i m¾t.
C¸c b¹n n÷ còng kh«ng chÞu l­êi ho¹t ®éng. PhÝa d­íi t¸n b»ng l¨ng, chiÕc d©y quay ®ang quay liªn tiÕp nghe c¶ tiÕng kªu "chÝu chÝu". Nh×n c¸c b¹n n÷ nh¶y d©y, c­êi khóc khÝch mµ thÊy tuæi häc trß thó vÞ mét c¸ch thÇn tiªn.
Ngay tr­íc cöa líp t«i lµ chç dµnh cho c¸c b¹n Ýt s«i næi h¬n. Hïng, Minh vµ D­¬ng ®ang ®Òu ®Òu nhÞp ch©n víi chiÕc cÇu ®­îc lµm tõ nh÷ng chiÕc l«ng gµ cña nh÷ng chó trèng choai. Nh×n c¸c b¹n ®¸ cÇu th× xem chõng kü thuËt ch¼ng kÐm c¸c b¹n ®ang ch¬i bãng chót nµo. Ngay bªn c¹nh, d­íi gèc c©y hoa s÷a lµ chç Nam vµ Duy ®ang ngåi ch¬i cê t­íng trªn ghÕ ®¸. Tr«ng c¸c b¹n vß tr¸n suy nghÜ mçi khi cê vµo thÕ bÝ ch¼ng kh¸c g× nh÷ng ng­êi ®¸nh cê chuyªn nghiÖp.
Xa h¬n d­íi gèc ph­îng ngoµi kia vÉn th­êng chç cña nh÷ng mäi s¸ch tr­êng t«i. C¸c b¹n ®äc nµo th× ®ñ lo¹i: b¸o, truyÖn tranh, ®äc s¸ch vµ c¶ tranh thñ lµm bµi tËp n÷a...
Chóng t«i ®ang say s­a n« ®ïa tho¶ thÝch th× tiÕng trèng b¸o hiÖu giê ra ch¬i ®· hÕt. TÊt c¶ c¸c cuéc ch¬i ®Òu dang dë, xin hÑn l¹i ngµy mai. Chóng t«i röa mÆt, b­íc vµo líp vµo mét t©m tr¹ng vui vÎ s¶ng kho¸i v« cïng ®Ó ®ãn nh÷ng tiÕt häc tiÕp theo.
*§Ò bµi: Trong vai thÇy gi¸o Ha-men, t¶ l¹i t©m tr¹ng lªn líp cña m×nh trong Buæi häc cuèi cïng.
*Bµi viÕt
ChiÒu h«m Êy, t«i chÕt lÆng khi nhËn ®­îc lÖnh tõ nay c¸c tr­êng vïng An-d¸t vµ Lo-rÌn kh«ng ®­îc phÐp d¹y häc sinh tiÕng Ph¸p, mét sù hôt hÉng rÊt lín cø tùa nh­ ai ®ã võa giËt ®i mét thø quý gi¸ nhÊt cña m×nh. Kh«ng ®­îc d¹y tiÕng tiÕng Ph¸p n÷a kh¸c nµo ng­êi ta b¾t d©n vïng An d¸t nµy kh«ng ®­îc nãi. T«i lª b­íc vÒ nhµ, trong lßng tan n¸t. Bän chóng thËt th©m hiÓm vµ khèn n¹n.
§ªm ®ã, t«i kh«ng thÓ nµo chîp m¾t, trong ®Çu t«i lu«n hiÖn lªn h×nh ¶nh nh÷ng häc sinh th©n yªu, nh÷ng bµi gi¶ng vÒ n­íc Ph¸p th©n yªu. Cã lÏ nµo t«i ph¶i tõ bá tÊt c¶! T«i cµng ®au khæ h¬n khi biÕt r»ng t«i chØ cßn mét buæi d¹y häc vµo s¸ng ngµy mai, ®ã lµ buæi häc cuèi cïng.
S¸ng h«m sau t«i chë dËy tõ gµ g¸y. T«i chän bé quÇn ¸o trang träng nhÊt ra ®Ó mÆc, ®ã lµ chiÕc ¸o rî-®anh-gèc mµu xanh lôc, ®iÒm l¸ sen gÊp nÕp mÞn vµ ®éi c¸i mò trßn b»ng lôa ®en thªu. Bé quÇn ¸o nµy, tr­íc ®©y t«i chØ mÆc trong nh÷ng h«m cã thanh tra hoÆc nh÷ng h«m ph¸t th­ëng. Khi trêi cßn rÊt sím tèi ®· r¶o b­íc ®Õn tr­êng, t©m tr¹ng lªn líp ngµy h«m nay ®èi víi t«i kh¸c h¼n mäi khi, mét c¶m gi¸c buån b·.
T«i b­íc vµo líp, ®· cã mÊy ng­êi ®Õn, ®ã lµ cô giµ H«-®e cïng mét sè d©n lµng ë vïng An d¸t. ThÊy t«i b­íc vµo, trªn g­¬ng mÆt cña hä còng to¸t ra mét nçi buån, cã lÏ hä ®· biÕt c¶. Sau khi hä ®øng dËy trÞnh träng chµo t«i. T«i cói ®Çu chµo l¹i råi th¨m hái hä vµi c©u, cè kh«ng ®éng g× ®Õn buæi häc cuèi cïng. T«i ngåi lÆng lÏ nh×n c¶nh vËt xung quanh, tÊt c¶ bçng trë nªn th©n thuéc qu¸. T«i ch¼ng muèn rêi xa mét chót nµo c¶. C¸c cô giµ còng ngåi lÆng lÏ. Cã lÏ hä còng ®ang rÊt buån vµ hä hiÓu t©m tr¹ng lóc nµy cña t«i.
Mét lóc sau, nh÷ng khu«n mÆt gÇn gòi th©n quen hµng ngµy dÇn dÇn ®Õn kÝn nh÷ng d·y bµn trong líp häc. Bän trÎ phÇn nhiÒu ng¬ ng¸c kh«ng hiÓu t¹i sao h«m nay líp m×nh l¹i cã c¶ c¸c c«, c¸c b¸c, c¸c chó... nh­ng chóng còng ch¼ng d¸m nãi g×.
Th­êng ngµy tr­íc giê vµo líp chóng l¹i nghÞch ngîm vµ rÊt khã b¶o, Êy vËy mµ h«m nay ®øa nµo ®øa nÊy lÆng lÏ ®i vµo chç ngåi cña m×nh. Chóng ngåi yªn lÆng vµ trang nghiªm nh­ ®ang s¾p ®ãn ®oµn kiÓm tra vµo líp. §iÓm qua g­¬ng mÆt nh÷ng häc sinh trong líp, t«i nhËn ra líp cßn thiÕu Phr¨ng. §©y lµ cËu häc sinh c¸ biÖt cña líp, nÕu nh­ ngµy th­êng t«i sÏ vµo líp lu«n vµ sÏ ph¹t khi cËu ta ®Õn. ThÕ nh­ng h«m nay t«i ch¼ng cã c¶m gi¸c tøc giËn Phr¨ng, t«i quyÕt ®Þnh d¹y muén h¬n mäi ngµy ®Ó chê cËu häc trß c¸ biÖt nµy.
Mét lóc sau, Phr¨ng ®Õn, nã thÊp tho¸ng nóp sau c¸nh cöa, tá vÎ sî h·i, thÊy vËy t«i nhÑ nhµng gäi nã vµo líp häc:
-Vµo líp nhanh lªn Phr¨ng, buæi häc ®· b¾t ®Çu råi.
T«i b¾t ®Çu buæi häc b»ng mét nçi r­ng r­ng khã t¶, t«i kh«ng biÕt b¾t ®Çu bµi gi¶ng nh­ thÕ nµo, ®iÒu nµy tr¸i ng­îc h¼n víi mäi khi. Dï kh«ng muèn nãi ra nh­ng t«i vÉn ph¶i nãi ra sù thËt cña buæi häc ngµy h«m nay:
- C¸c em th©n mÕn, h«m nay lµ buæi häc cuèi cïng cña chóng ta, c¸c em cè g¾ng ch¨m chó nghe gi¶ng nhÐ!
Lò trÎ con ng¬ ng¸c nh­ng råi chît hiÓu v× cã ®øa ®· nghe lo¸ng tho¸ng nh÷ng th«ng tin mµ ng­êi lín ®äc trªn c¸o thÞ h«m qua. Chóng còng lÆng yªn.
Buæi häc h«m Êy vÉn diÔn ra, tuy cã h¬i trÇm vµ buån h¬n nh÷ng ngµy kh¸c. T«i d¹y lò trÎ nèt nh÷ng quy t¾c ng÷ ph¸p cña ph©n tõ vµ trong bµi gi¶ng cña m×nh t«i cßn xen nh÷ng c©u chuyÖn kh¸c. Bëi t«i hiÓu ®©y lµ lÇn cuèi cïng ®­îc nãi víi lò trÎ vÒ cuéc sèng vÒ n­íc Ph¸p. T«i gäi Phr¨ng ®äc bµi vµ cËu ta l¹i Êp óng kh«ng thuéc, nh­ng t«i còng ch¼ng ®Ó t©m vµo chuyÖn ®ã mµ t«i l¹i nãi vÒ tiÕng Ph¸p. ThÕ råi tõ ®iÒu nµy sang ®iÒu kh¸c, c¶ giê gi¶ng cña t«i l¹i trë thµnh mét giê tiÕc th­¬ng cho tiÕng Ph¸p. Tãm l¹i, t«i chØ muèn nãi r»ng t«i c¨m thï quyÕt ®Þnh bá tiÕng Ph¸p, t«i c¨m ghÐt bän §øc.
Sau khi gi¶ng bµi xong. T«i chuyÓn sang tËp viÕt cho lò trÎ. H«m Êy, t«i cho häc trß viÕt ®i viÕt l¹i hay hµng ch÷ tr«ng sao cho thËt ®Ñp: Ph¸p, An-d¸t; An-d¸t, Ph¸p. Häc trß say s­a viÕt cßn t«i th× l¹i ngåi ngÉm nghÜ, tiÕc th­¬ng tiÕng Ph¸p. T«i kh«ng thÓ hiÓu næi t«i sÏ ra sao khi ph¶i rêi bá m·i m·i n¬i nµy.
Thêi kh¾c cuèi cïng cña buæi häc còng qua ®i. TiÕng chu«ng ®ång hå tõ phÝa nhµ thê ®iÓm râ 12 tiÕng. §øng dËy ®Ó t¹m biÖt häc sinh th©n yªu, t«i thÊy m×nh chao ®¶o, miÖng t«i kh«ng thÓ cÊt nªn ®­îc. T«i cÇm mét viªn phÊn, viÕt dßng ch÷ thËp to:
N­íc Ph¸p mu«n n¨m!
§ã chÝnh lµ dßng ch÷ cuèi cïng vµ còng chÝnh lµ tÊm lßng cña t«i ®èi víi n­íc Ph¸p th©n yªu.
 
*§Ò bµi: T¶ l¹i buæi häc cuèi cïng ë tr­êng tiÓu häc.
*Bµi viÕt
Ng«i tr­êng tiÓu häc víi mçi chóng ta bao giê còng gîi l¹i nh÷ng kØ niÖm ng©y th¬ vµ trong tr¾ng. Dï ®· b­íc sang líp s¸u nh­ng nh÷ng buæi häc cuèi thËt s©u ®Ëm khã phai.
H«m Êy lµ mét ngµy gi÷a th¸ng n¨m trêi m¸t mÎ. ë ngoµi kia trªn nh÷ng c©y xµ cõ cæ thô tiÕng ve ®ang n¸o nøc rén vang nh­ giôc gi· chóng em nhanh nhanh b­íc vµo nh÷ng ngµy hÌ lÝ thó. §ang ngåi tranh luËn víi nhau vÒ nh÷ng bµi häc cò, bçng tiÕng trèng vµo líp vang lªn. C¸c b¹n nhanh chãng s¾p song s¸ch vë chuÈn bÞ cho bµi häc míi.
C« gi¸o b­íc vµo vÉn bé quÇn ¸o gi¶n dÞ vµ nô c­êi t­¬i t¾n trªn m«i. æn ®Þnh líp xong, c« hái: "C¸c em ®· chuÈn bÞ bµi häc ch­a?" "Th­a c« råi ¹!" Chóng em ®ång thanh ®¸p. C« gi¸o kiÓm tra bµi cò. Linh vµ Oanh ®Òu tr¶ lêi c« dâng d¹c vµ tr«i ch¶y. C« rÊt hµi lßng, råi chóng em b­íc vµo bµi míi. Bµi häc h«m nay lµ mét bµi Ngo¹i khãa ng÷ v¨n.
Giíi thiÖu ®Çu ®Ò b»ng mét dßng ch÷ hoa, xong c« gîi ý vµo bµi häc míi ®Çy Ên t­îng:
Quª h­¬ng lµ g× h¶ mÑ?
Mµ c« gi¸o d¹y ph¶i yªu
Quª h­¬ng lµ g× h¶ mÑ?
Mµ ai ®i xa còng thÊy nhí nhiÒu...
C¸c em ¹! Chóng ta ai còng cã mét quª h­¬ng. §ã lµ n¬i ta ®· sinh ra vµ lín lªn trong niÒm th­¬ng nçi nhí. H«m nay chóng ta sÏ hiÓu t×nh yªu ®Êt n­íc lµ g×? T×nh yªu ®Êt n­íc b¾t nguån tõ ®©u qua bµi ngo¹i khãa v¨n häc "Lßng yªu n­íc". Nh÷ng ®«i m¾t ®en l¸y trßn xoe ®ang ch¨m chó nh×n lªn tÊm b¶ng ®en. §«i tay víi nh÷ng ngãn tay bóp m¨ng cña c« ®ang ®Ëm t« nh÷ng dßng phÊn tr¾ng.
Bµi häc h«m Êy cña chóng em lµ mét giê trao ®æi s«i næi vÒ lßng yªu n­íc. Nh÷ng c¸nh tay ng¾n ngòn xinh x¾n gi¬ lªn liªn tiÕp tr­íc nh÷ng c©u hái cña c«. B¹n nµo còng mong ®­îc c« gäi ®Õn, còng mong ®­îc nãi lªn nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ lßng yªu n­íc. Nh­ng c¶ líp ch¨m chó nhÊt vµo c©u tr¶ lêi cña b¹n Ph­¬ng Nga:
- Th­a c«! Lßng yª n­íc b¾t nguån gi¶n dÞ tõ t×nh yªu gia ®×nh, yªu nh÷ng g× dï lµ nhá nhÊt cña quª h­¬ng nh­ mét dßng s«ng hay nh÷ng c¸nh ®ång b¸t ng¸t.
C« gi¸o khen Ph­¬ng Nga tr¶ lêi rÊt ®óng vµ cho b¹n ®iÓm 10. Líp em ai còng thÊy xèn xang.
PhÇn thø hai cña bµi häc l¹i cµng s«i næi. §ã lµ phÇn c« gi¸o cña chóng em tù s­u tÇm råi ®äc nh÷ng c©u ca dao biÓu hiÖn t×nh yªu quª h­¬ng ®Êt n­íc. Mçi b¹n ®äc mét c©u, c¶ líp ®· t¹o thµnh mét b¶n nh¹c ®a ©m, mét bøc tranh nhiÒu mµu s¾c vÒ lßng yªu n­íc.
Buæi häc s«i næi, say s­a nh­ng sao nhanh qu¸. TiÕng trèng ®· b¸o hÕt giê mµ trong líp cßn thÊy vang vang. Buæi häc kÕt thóc nh­ng Ên t­îng vÒ nã vÉn kh«ng hÒ phai nh¹t trong trÝ nhí cña mçi chóng em. Mong sao trong nh÷ng ngµy s¾p tíi, sÏ cã nhiÒu buæi häc nh­ thÕ l­u dÊu l¹i trong em.
 
*§Ò bµi: T¶ l¹i mét trËn bãng ®¸ ë tr­êng em (hoÆc xem t­êng thuËt trªn v« tuyÕn truyÒn h×nh).
*Bµi viÕt
Em lµ mét phan h©m mé cuång nhiÖt cña m«n thÓ thao vua. ë trong gia ®×nh, em vµ bè ®Òu ham thÝch m«n bãng ®¸ vµ ®Æc biÖt lu«n lµ cæ ®éng viªn trung thµnh cña ®éi tuyÓn Anh. Cuèi mçi tuÇn, h«m nµo em còng thøc xem nh÷ng trËn bãng cña ®éi tuyÓn Anh cïng bè. Mét kh«ng khÝ thÓ thao trµn ngËp c¨n phßng chØ vÎn vÑn cã mçi... hai cæ ®éng viªn. TuÇn võa qua, ti vi cã t­êng thuËt trùc tiÕp trËn thi ®Êu gi÷a hai ®éi tuyÓn nh÷ng con s­ tö nh vµ nh÷ng con ®¹i bµng tr¾ng Ba Lan. TrËn thi ®Êu ®ã thùc sù ®· lµm nøc lßng bao nhiªu cæ ®éng viªn.
H«m Êy em lµm bµi tËp xong rÊt sím råi ®i ngñ. Ch¶ lµ trËn ®Êu bãng dÔn ra vµo lóc ®ªm khuya. §óng mét giê 30 phót, bè ®¸nh thøc em. Bao giê còng vËy. Röa mÆt xong, em vµo ngåi cïng bè trªn mét chiÕc sa lon. Kh«ng khÝ nãng tõ trËn ®Êu d­êng nh­ lan c¶ ra ngoµi. H«m nay ®éi tuyÓn Anh ®­îc thi ®Êu trªn s©n nhµ vµ b¾t buéc ph¶i th¾ng míi chiÕm ®­îc ng«i ®Çu b¶ng t­ chÝnh c¸c cÇu thñ Ba Lan. Bao yÕu tè hîp l¹i ®Ó lµm nªn tÝnh hÊp dÉn cña trËn cÇu nµy.
Sau tiÕng cßi khai cô«c cña «ng träng tµi rÊt ®Ñp m· ng­êi §an M¹ch, c¸c cÇu thñ Anh nhanh chãng ®Èy cao ®éi h×nh vµ liªn tiÕp cã c¸c t×nh huèng nguy hiÓm t¹o vÒ phÝa cÇu m«n cña ®éi tuyÓn Ba Lan. H«m nay ®óng lµ mét ngµy vÊt v¶ cña hµng thñ ®éi Ba Lan khi liªn tiÕp ph¶i ng¨n c¶n c¸c pha ®i bãng ®Çy kü thuËt cña c¸c tiÒn ®¹o hµng ®Çu thÕ giíi nh­ Rooney hay lµ Owen,...
Hai bè con vÉn håi hép dâi theo nh÷ng lêi b×nh luËn quen thuéc cña anh Vò Quang Huy. TrËn ®Êu cµng ngµy cµng diÔn ra c¨ng th¼ng vµ hÊp dÉn. §¸p l¹i nh÷ng ®ît tÊn c«ng ®a d¹ng tõ hai c¸nh hay tõ trung lé cña ®éi Anh, c¸c cÇu thñ tiÒn ®¹o cña Ba Lan còng cã nh÷ng ®­êng ph¶n c«ng, nh÷ng có sót xa nguy hiÓm kh«ng Ýt lÇn lµm ®øng tim nh÷ng cæ ®éng viªn Anh. Nh­ng còng ph¶i chê tíi phót thø 43 cña hiÖp mét, tõ mét ®ît tÊn c«ng biªn, tiÒn vÖ J. Colen cña ®éi tuyÓn Anh ®· tung mét có sót cùc m¹nh tõ ngoµi vßng cÊm. Có ch¹m bãng ®Çy nh¹y c¶m b»ng gãt giÇu cña tiÒn ®¹o owen ®· lµm næ tung kh«ng khÝ trªn s©n vËn ®éng quèc gia cña ®¶o quèc s­¬ng mï. §éi Anh dÉn tr­íc mét bµn.
Nh­ng bãng ®¸ bao giê còng chøa ®ùng nh÷ng bÊt ngê. Kh«ng ®Çy mét phót sau, lîi dông sù s¬ hë cña hµng thñ ®éi tuyÓn Anh, cÇu thñ Ba lan ®· cã mét pha bÊt v« lª v« cïng ®Ñp m¾t san hoµ tû sè cho tuyÓn Ba Lan. Hai ®éi tuyÓn ra s©n t¹m nghØ trong t­ thÕ ngang ph©n, cßn cæ ®éng viªn hai ®éi tuyÓn th× ®· cã v« sè lý do ®Ó ¨n mõng.
M­êi l¨m phót sau, trËn cÇu trë l¹i. Hai ®éi vÉn gi÷ phong c¸ch ch¬i nh­ cò nh­ng ®éi tuyÓn Anh ®· cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®Ó hßng t×m kiÕm bµn th¾ng thø hai. Cuèi cïng ®iÒu chê ®îi cña bè vµ em còng ®Õn. Vµo gi÷a hiÖp hai, ®éi tuyÓn Anh ®· mét lÇn n÷a v­ît lªn nhê bµn th¾ng cña tiÒn vÖ F. LAm Pard. ThÕ gi»ng co vÉn tiÕp tôc diÔn ra. Phót cuèi cña trËn ®Êu tiÒn ®¹o cña Ba lan sau khi cã pha qua ng­êi kü thuËt ®· nèc bãng qua ®Çu thñ thµnh R«bins¬n. RÊt may tr¸i bãng chØ s­ît sµ. Pha bãng lµm c¶ em vµ bè lÆng im ®Õn tËn khi trËn cÇu kÕt thóc.
H«m Êy ®éi tuyÓn Anh v­ît qua Ba lan khi chØ h¬n mét bµn s¸t nót. Nh­ng chiÕn th¾ng khiÕn c¶ bè vµ em ®Òu rÊt vui mõng. C¸c b¹n ¹? NÕu c¸c b¹n ch­a tõng xem bãng ®¸, c¸c b¹n h·y thö mét lÇn. T«i t«i ®ã lµ mét m«n thÓ thao ®Çy thó vÞ vµ rÊt ®¸ng xem.
 
*§Ò bµi: T¶ l¹i lÔ kû niÖm Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11 ë tr­êng em.
*Bµi viÕt
N¨m nay ®­îc lªn líp 6, lÇn ®Çu tiªn t«i ®­îc tham dù lÔ kØ niÖm Ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11. Suèt buæi tèi h«m tr­íc, t«i b¾t mÑ chän cho t«i mét bé quÇn ¸o ®Ñp nhÊt, mÑ t«i cßn chu ®¸o ra chî mua cho t«i mét bã hoa thËt ®Ñp ®Ó ngµy mai t«i ®em tÆng c« gi¸o chñ nhiÖm.
Buæi s¸ng h«m sau, t«i ngñ dËy sím h¬n mäi ngµy, ¨n s¸ng vµ mÆc quÇn ¸o ®Ñp, trong lßng t«i v« cïng håi hép. Tr­íc khi ra khái cæng t«i kh«ng quªn «m bã hoa t­¬i mµ mÑ ®· chuÈn bÞ s½n tõ tèi h«m qua. T«i tin r»ng c« gi¸o sÏ rÊt thÝch bã hoa nµy.
§Õn cæng tr­êng, t«i thÊy b¹n nµo còng ¨n mÆc rÊt ®Ñp vµ trªn tay c¸c b¹n còng «m mét bã hoa nh­ t«i. Tr«ng tr­êng t«i lóc nµy nh­ mét v­ên hoa víi ®ñ mµu s¾c rùc rì. T«i nh×n lªn hai bªn cæng tr­êng, thËt bÊt ngê bëi mµu ®á rùc cña nh÷ng l¸ cê, trong s©n tr­êng phÝa lÔ ®µi ®· ®­îc trang trÝ hÕt søc ®Ñp m¾t, trªn chiÕc ph«ng mµu xanh næi bËt lªn hµng ch÷: Chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11, phÝa d­íi cã mét chiÕc bµn tr¶i kh¨n ®á vµ trªn ®ã cã mét l½ng hoa to còng cã dßng ch÷ Chµo mõng ngµy Nhµ gi¸o ViÖt Nam 20-11.
T«i cïng c¸c b¹n tung t¨ng b­íc vµo s©n tr­êng, chóng t«i å lªn vui thÝch khi thÊy c¸c thÇy c« h«m nay ®Ñp mét c¸ch l¹ th­êng, c« nµo còng mÆc chiÕc ¸o dµi th­ít tha, ®ñ mµu s¾c. Trªn khu«n mÆt cña c¸c c« ®Òu ®­îc trang ®iÓm nhÑ nhµng nªn c« nµo tr«ng c« còng xinh t­¬i. Cßn c¸c thÇy th× trang träng trong bé comle. T«i thÊy yªu tÊt c¶ c¸c thÇy c«. §ang m¶i ng¾m mäi ng­êi bçng mét håi trèng vang lªn:
- Tïng! Tïng! Tïng!...
C¸c b¹n häc sinh tõ c¸c n¬i ïa ra tr­íc kh¸n ®µi, nhanh chãng tËp trung vÒ líp m×nh. ChØ mét lo¸ng sau, tÊt c¶ ®· xÕp thµnh hµng lèi trËt tù ®©u vµo ®Êy. Ch¼ng ai b¶o ai c¸c b¹n ®Òu im lÆng chê hiÖu lÖnh cña thÇy tæng phô tr¸ch.
Sau mµn chµo cê vµ h¸t quèc ca, thÇy hiÖu tr­ëng ra ®äc lêi diÔn v¨n trang träng, sau ®ã thÇy cßn ®äc mét bµi ph¸t biÓu dµi vÒ truyÒn thèng vµ ý nghÜa cña ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu ch¨m chó l¾ng nghe, mÊy b¹n mäi ngµy vÉn hay nghÞch trong giê chµo cê h«m nay còng im thin thÝt nghe thÇy hiÖu tr­ëng nãi. Qua nh÷ng lêi thÇy, t«i thÊy hiÓu h¬n vÒ ngµy 20 - 11 nµy.
Sau ®ã lµ ®Õn mµn v¨n nghÖ, ®Ó cã nh÷ng tiÕt môc nµy c¸c b¹n vµ c¸c anh chÞ ®· tËp luyÖn tõ mÊy tuÇn tr­íc. C¸c chÞ h¸t rÊt hay vµ truyÒn c¶m nh÷ng bµi h¸t ca ngîi thÇy c«, nh÷ng ng­êi ®· d×u d¾t chóng t«i nªn ng­êi.
Sau mçi tiÕt môc Êy c¶ tr­êng l¹i rén lªn tiÕng vç tay. TiÕt môc v¨n nghÖ t¹m dõng, thÇy hiÖu tr­ëng cho phÐp chóng t«i ®­îc ®em hoa lªn tÆng c¸c thÇy c«. ThÕ lµ tÊt c¶ mäi ng­êi ïa lªn kh¸n ®µi tÆng c¸c thÇy c« nh÷ng bã hoa t­¬i th¾m nhÊt. T«i còng cè g¾ng len vµo gi÷a ®Ó tÆng hoa cho c« gi¸o chñ nhiÖm cña m×nh. Lóc ®Õn gÇn c«, t«i bçng thÊy håi hép kh¸c h¼n mäi ngµy. C« nh×n t«i ©u yÕm vµ khen bã hoa cña t«i ®Ñp qu¸. T«i vui s­íng ch¹y vÒ chç cña m×nh. B¹n nµo b¹n ®Êy còng hín hë nh­ t«i, c¶ s©n tr­êng n¸o nhiÖt ®Çy tiÕng nãi c­êi rén r·.
Sau tiÕt môc tÆng hoa, c« gi¸o Thanh, mét c« gi¸o d¹y v¨n rÊt hay, ®¹i diÖn cho c¸c thÇy c« lªn ph¸t biÓu c¶m t­ëng. H«m nay tr«ng c« xinh ®Ñp kh¸c h¼n mäi ngµy, c« mÆc chiÕc ¸o dµi ®á, khu«n mÆt c« r¹ng rì, c« chØ nãi rÊt ng¾n gän vµi lêi nh­ng v« cïng xóc ®éng, s©u l¾ng.
Sau lêi ph¸t biÓu cña c« Thanh lµ ®Õn b¸c héi tr­ëng héi phô huynh, trong lêi ph¸t biÓu b¸c nh¾c nhiÒu ®Õn c«ng lao cña c¸c thÇy c« víi häc trß, chóng t«i nghe mµ c¶m thÊy v« cïng xóc ®éng, hoµ víi kh«ng khÝ Êy chÞ Linh - häc sinh líp 9 còng ®¹i diÖn cho häc sinh nãi lêi c¶m ¬n ®Õn c«ng lao d¹y dç cña c¸c thÇy c« gi¸o.
Sau buæi lÔ c¸c b¹n cßn ïa ®Õn chôp ¶nh víi c¸c thÇy c« gi¸o, líp t«i ai còng muèn ®­îc ®øng gÇn c« gi¸o chñ nhiÖm nªn tranh giµnh, trªu nhau Ý íi. C« gi¸o t­¬i c­êi ®øng gi÷a lò nhãc chóng t«i.
§Õn gÇn tr­a buæi lÔ míi kÕt thóc, mäi ng­êi ra vÒ lßng ph¬i phíi. T«i tù høa víi lßng m×nh lµ sÏ cè g¾ng häc tèt h¬n ®Ó kh«ng phô lßng c¸c thÇy c«. Vµ ®ã sÏ lµ buæi kØ niÖm ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam ®¸ng nhí nhÊt cña t«i.
 
*§Ò bµi: Em h·y t¶ dßng s«ng mïa lò.
*Bµi viÕt
Quª t«i n»m trªn mét triÒn ®ª ë ven s«ng Hång. Buæi chiÒu, vµo nh÷ng ngµy hÌ oi ¶, c¶ lò nhãc chóng t«i l¹i rñ nhau ra s«ng t¾m m¸t. Hµng chôc ®øa hß reo lÆn ngôp, trªu ®ïa nhau n¸o lo¹n c¶ mét kho¶ng s«ng. Nh÷ng ngµy ®ã dßng s«ng hiÒn l¾m, cø lÆng lê tr«i, trªn mÆt s«ng nh÷ng con sãng nhá nèi tiÕp nhau x« nhÑ vµo bê, vµ tiÕng sãng vç × o¹p vµo bê nghe rÊt vui tai. Trong nh÷ng ngµy ®ã th«n xãm hai bªn bê s«ng rÊt vui, ngµy ngµy, hä ra s«ng g¸nh n­íc, giÆt giò, vµ ë nh÷ng bµi båi ng« xanh biªng biÕc, tr«ng m¸t c¶ tÇm m¾t. Trªn bÕn ®ß ng­êi vµ xe qua l¹i tÊp nËp. Cuéc sèng thËt thanh b×nh vµ nªn th¬.
ThÕ nh­ng con s«ng kh«ng ph¶i lóc nµo còng hiÒn hoµ nh­ nh÷ng ngµy ®ã. Vµo ngµy m­a lò, s«ng nh­ trë m×nh sau nh÷ng ngµy lim dim ngñ.
Sau mét thêi gian m­a lín, kh«ng biÕt n­íc ë ®©u bçng ®æ ®Çy ¾p dßng s«ng, n­íc d©ng cao, lóc ®Çu mÊp mÐ bê, sau cã khi cßn d©ng lªn phñ kÝn c¶ ng«, khoai. C¶ dßng s«ng lóc nµy lµ mét d¶i n­íc lín, mªnh m«ng ®ôc ngÇu Nh÷ng con sãng nh­ hµng tr¨m con rång lín qu»n m×nh quÉy ®¹p nh­ muèn nuèt chöng tÊt c¶ lµng xãm. Ng« khoai may m¾n võa míi thu ho¹ch xong nÕu kh«ng khi n­íc lò rót th× cßn tr¬ ra c¸t vµ bïn. Vµ ®ªm n»m nghe nh­ tiÕng thë m¹nh, lóc ph× phß lóc rÐo gµo. Lµng m¹c ven s«ng nh­ x¬ x¸c h¬n sau nh÷ng trËn giã m­a lín vµ ®øng bªn con s«ng ®ang trë m×nh th× lµng xãm cµng trë nªn nhá bÐ vµ máng manh h¬n. C©y cèi ng¶ nghiªng theo nh÷ng trËn giã, míi chØ h«m qua th«i chóng thËt t­¬i xanh, m¬n mën søc sèng thÕ mµ chØ qua mét trËn b·o lò, tÊt c¶ ®Òu trë nªn tiªu ®iÒu x¬ x¸c. D©n trong lµng ngµy ngµy ngãng ra s«ng mong n­íc nhanh rót. Tµu thuyÒn ch»n chuéi víi nh÷ng con sãng ®ang rÐo gµo.  Nh÷ng chiÕc tµu chë hµng vèn to lín nh­ vËy mµ còng trë nªn nhá bÐ yÕu ít tr­íc nh÷ng con sãng ®ang uèn l­în, gång m×nh lªn nh­ tøc giËn.
Nh×n tõ xa dßng s«ng nh­ ®ang ®­îc nÊu s«i, mµu ®á qu¹ch kh¸c h¼n víi mµu n­íc trong trÎo th­êng ngµy, nh÷ng cét sãng o»n m×nh d©ng lªn råi h¹ xuèng, cã lóc tung cao, bät tr¾ng xo¸. Nh÷ng ngµy Êy dßng s«ng kh«ng bao giê ngñ, nã lu«n nh¨m nhe, do¹ n¹t con ng­êi. Nã khiÕn con ng­êi lu«n sèng trong lo sî. Con ®ª cã sø mÖnh ph¶i ng¨n chÆn nh÷ng c¬n tøc giËn cña dßng s«ng, vËy mµ cã chç ®· kh«ng thÓ kh¸ng cù ®­îc, m×nh nã ®· bÞ sãng ¨n nham nhë, cã nguy c¬ vì. Ai ai còng ho¶ng sî. Tr­íc nguy c¬ ®ã ban chØ huy phßng chèng lôt b·o ®· huy ®éng rÊt nhiÒu ng­êi mang theo nh÷ng bao t¶i ®æ ®Êt vµ gióp søc cho ®ª b¶o vÖ ®­îc cuéc sèng cña d©n lµnh.
§èi víi lò trÎ chóng t«i, dßng s«ng lóc nµy kh«ng cßn ®¸ng yªu nh­ tr­íc. ChiÒu chiÒu chóng t«i ch¼ng cßn ®¾m m×nh trong vßng tay ªm ¶ cña s«ng. Chóng t«i còng nh­ bao ng­êi kh¸c lo l¾ng cho ng«i nhµ, cho ng«i lµng th©n yªu cña m×nh.
Nh÷ng ngµy m­a lò mÑ t«i kh«ng ra ®ång ®­îc, mÑ ngåi tr­íc cöa nhµ, m¾t râi ra xa ®Çy lo ©u. T«i ngåi bªn mÑ lÆng im. MÑ «m t«i vµo lßng an ñi vµ còng chÝnh lµ tù nhñ víi m×nh;
- Råi sÏ qua th«i con ¹. Ch¾c chØ chiÒu nay n­íc sÏ rót.
Vµ thËt bÊt ngê cø nh­ cã phÐp l¹. §Õn tr­a m­a b¾t ®Çu ngõng r¬i, n­íc s«ng còng kh«ng d©ng lªn cao n÷a. Vµ ch¼ng mÊy chèc n­íc s«ng ®· rót h¼n c¶nh vËt l¹i trë vÒ nh­ cò nh­ng x¬ x¸c nh­ sau mét trËn ®¸nh. H«m sau n¾ng ®· tr¶i dµi trªn s«ng.
Dßng s«ng l¹i trë vÒ b¶n chÊt hiÒn lµnh. Ng­êi d©n quª t«i l¹i vui vÎ trë vÒ víi c«ng viÖc th­êng ngµy. Sau lò, ng­êi ta thi nhau ra vít cñi, vít gç tr«i tõ th­îng nguån vÒ, vµ c¸ t«m còng nh­ nhiÒu h¬n. §Êt ®ai còng mµu mì h¬n b¸o hiÖu mét mïa béi thu s¾p tíi. Tµu thuyÒn l¹i tÊp nËp trªn bÕn b·i. Bän trÎ chóng t«i l¹i ®­a nhau ra b·i båi ®¸ bãng, t¾m s«ng. Dßng s«ng quª t«i dÉu cã lóc næi giËn vµ khã hiÓu song víi chóng t«i ®ã lµ mét n¬i v« cïng lÝ t­ëng, mai nµy dï cã xa quª bao l©u ch¾c t«i vÉn kh«ng thÓ quªn ®­îc con s«ng nµy vµ sÏ nhí nhÊt lµ dßng s«ng nh÷ng ngµy m­a lò.
 
*§Ò bµi: H·y t¶ mét ng­êi b¹n th©n cña em.
*Bµi viÕt
Em vµ An kh«ng ë cïng khu tËp thÓ, thÕ nh­ng ngay tõ khi ®i häc líp mét chóng em ®· rÊt th©n nhau. Chóng em ngåi cïng bµn, mÆc nh÷ng bé quÇn ¸o gièng nhau vµ mçi buæi ®i häc vÒ chóng em l¹i cïng nhau ®i chung mét con ®­êng, b¹n An th­êng chia tay em tr­íc bëi nhµ b¹n gÇn tr­êng h¬n nhµ em. Song cã mét ®iÒu ®· gióp chóng em th©n nhau h¬n lµ bëi chóng em rÊt ham häc. Sau giê häc ë tr­êng, chóng em l¹i ®Õn nhµ nhau ®Ó «n bµi vµ cïng nhau gi¶i nh÷ng bµi to¸n khã.
B¹n An cña em rÊt xinh, tr¸i ng­îc víi n­íc da b¸nh mËt cña em th× b¹n l¹i cã n­íc da tr¾ng mÞn, lóc nµo còng ph¬n phít hång nh­ ®­îc ®¸nh mét líp phÊn máng. NhÊt lµ vµo nh÷ng ngµy hÌ da cña b¹n l¹i cµng nh­ ®Ñp h¬n. B¹n cßn cã khu«n mÆt trßn bÇu bÜnh tr«ng rÊt ®¸ng yªu, chiÕc mòi nhá nh¾n th¼ng t¾p tr«ng thËt thanh tó, cÆp m«i ®á t­¬i nh­ võa ®­îc thoa son. Nô c­êi cña b¹n còng rÊt t­¬i, mçi khi b¹n c­êi l¹i khoe chiÕc r¨ng khÓnh rÊt duyªn. Ch¬i víi nhau ®· kh¸ l©u, Êy vËy mµ lóc nµo nh×n thÊy b¹n em còng thÊy b¹n thËt xinh thËt ®¸ng yªu. B¹n An cña em cßn cã mét giäng h¸t rÊt hay, b¹n lµ c©y v¨n nghÖ cña tr­êng, mçi khi tr­êng cã v¨n nghÖ b¹n An l¹i tham gia. Trong buæi ca nh¹c giäng h¸t cña An lu«n ®­îc c¸c b¹n trong tr­êng yªu thÝch vµ th­êng tÆng cho b¹n nh÷ng trµng ph¸o tay to nhÊt.
H¬n thÕ, An cßn lµ mét ng­êi rÊt t×nh c¶m, em nhí cã lÇn bÞ èm em ph¶i nghØ häc mÊy ngµy, An ®Õn mang vë vÒ chÐp bµi hé em sau ®ã b¹n cßn ®Õn gi¶ng l¹i bµi cho em hiÓu.
Vµ cã lÇn em bÞ ®au ch©n kh«ng tù m×nh ®i häc ®­îc, An còng ®Õn gióp em ®i.
VÒ vÊn ®Ò häc hµnh th× em vµ An mçi ®øa l¹i cã mét së tr­êng riªng. An th× ®am mª c¸c m«n tù nhiªn, cßn em th× thÝch häc V¨n. Vµ mét c©u chuyÖn ®· x¶y ra nh­ thÕ nµy. H«m ®ã cã tiÕt bµi tËp To¸n, Êy vËy mµ tèi h«m tr­íc do m¶i mª xem phim ho¹t h×nh em kh«ng kÞp lµm hÕt bµi tËp, ®Õn líp em rÊt lo l¾ng, lì ®©u c« gi¸o l¹i gäi lªn kiÓm tra vë th× em sÏ bÞ ®iÓm kÐm. ThÕ lµ em ®µnh ®¸nh liÒu m­în vë cña An víi ý ®Þnh chÐp bµi. Em cø t­ëng An sÏ vui vÎ cho em m­în v× chóng em lµ b¹n th©n cña nhau c¬ mµ. Nh­ng thËt bÊt ngê An ®· kh«ng ®ång ý vµ b¹n nãi:
- M×nh kh«ng muèn b¹n trë thµnh ng­êi kh«ng trung thùc.
Lóc ®ã ®ang lo l¾ng vÒ chuyÖn bÞ c« ph¹t nªn em rÊt tù ¸i, sau buæi häc ®ã em kh«ng ®îi b¹n vÒ cïng. Ngay buæi chiÒu h«m ®ã An xuèng nhµ em ch¬i. B¹n vui vÎ gäi em ra vµ sau khi nghe b¹n ph©n tÝch em hiÓu b¹n ®· ®óng. ViÖc m­în vë b¹n ®Ó chÐp bµi lµ sai. Em thÇm c¶m ¬n v× An ®· gióp em hiÓu h¬n vÒ lßng ch©n thùc.
Chóng em l¹i ch¬i th©n víi nhau nh­ x­a. Ngay chiÒu h«m ®ã em vµ Lan rñ nhau ®i ¨n chÌ mãn chÌ mµ em víi b¹n rÊt thÝch.
 HÌ võa råi em ®­îc bè mÑ cho vÒ quª ch¬i, em ®· xin phÐp bè mÑ An cho b¹n vÒ cïng. En vµ An v« cïng sung s­íng khi ®­îc bè mÑ An ®ång ý. ThÕ lµ chóng em l¹i cã nh÷ng ngµy hÌ ë bªn  nhau vµ thêi gian d­êng nh­ cµng gióp em vµ Lan hiÓu nhau ¬n, yªu quý nhau h¬n.
 
*§Ò bµi: Em h·y t¶ l¹i nh÷ng c¶nh ®Ñp vµ sù ®æi míi cña quª em.
*Bµi viÕt
V× hoµn c¶nh gia ®×nh em ph¶i theo bè mÑ chuyÓn vÒ thµnh phè sèng. VËy lµ mÊy n¨m liÒn em vÉn ch­a cã dÞp vÒ th¨m quª. §Õn hÌ võa råi v× ®¹t gi¶i To¸n thµnh phè nªn bè mÑ em th­ëng cho em mét chuyÕn vÒ quª. Ngåi trªn xe em v« cïng håi hép vµ tù hái sau mÊy n¨m xa c¸ch kh«ng biÕt b©y giê quª cña em cã g× thay ®æi kh«ng, nh÷ng ng­êi b¹n cña em ra sao cã ai ph¶i bá häc kh«ng. V× quª em ngµy x­a nghÌo l¾m, rÊt nhiÒu b¹n chØ häc hÕt cÊp mét ®· ph¶i bá häc ®i ch¨n tr©u.
ChiÕc xe ®­a em tõ tõ rÏ ph¶i, ®­êng vÉn ªm ru, em cø ngì vÉn lµ con ®­êng cña phè huyÖn nh­ng bÊt chît em nh×n thÊy c©y ®a cæ thô ë ®Çu ®­êng. ¤i con ®­êng cña quª m×nh ®©y mµ. Em sung s­íng reo lªn:
- Bè ¬i, ®­êng vÒ quª kh«ng cßn æ gµ nh­ tr­íc n÷a nhØ.
Bè gËt ®Çu. mØm c­êi:
- Con ®­êng nµy lµm tõ n¨m ngo¸i con ¹.
BÊt gi¸c t«i nhí l¹i c¸ch ®©y mÊy n¨m, ngµy ®ã mçi khi trêi m­a, ng­êi d©n lµng t«i rÊt ng¹i ra phè huyÖn v× con ®­êng sÏ v« cïng lÇy léi, khã ®i, cã nh÷ng ®o¹n ph¶i d¾t xe. §i ra ®­îc ®Õn phè th× ng­êi ®· lÊm lem ®Çy bïn ®Êt. ThÕ mµ b©y giê con ®­êng Êy ®· ®­îc thay thÕ b»ng mét con ®­êng nhùa ®en bãng l¸ng. T«i thÊy ng­êi vµ xe qua l¹i cã vÎ ®«ng h¬n tr­íc rÊt nhiÒu. Tõng ®oµn xe ®¹p xe m¸y nèi ®u«i nhau, nh×n ai còng t­¬i vui hín hë.
Cµng vÒ gÇn lµng t«i cµng ng¹c nhiªn v× sù thay ®æi ®Õn bÊt ngê. Nh÷ng ng«i nhµ l¸ n¨m x­a giê ®­îc thay thÕ b»ng nh÷ng ng«i nhµ ngãi s¸ng sña ®ñ mµu s¾c, ®©y ®ã cßn cã nh÷ng ng«i nhµ hai, ba tÇng nh­ ë thµnh phè. Trong nhµ còng ®Çy ®ñ sa l«ng, tñ t­êng vµ trªn t­êng còng cã nh÷ng chïm ®Ìn ®ñ mµu s¾c. Vµ ®»ng tr­íc lµ nh÷ng s©n xi m¨ng s¹ch bong ph¬i ®Çy lóa. T«i nhí tr­íc ®©y ng­êi ta th­êng ph¬i lóa b»ng s©n ®Êt cho nªn dï cã quÐt s¹ch ®Õn mÊy thãc vÉn ®Çy s¹n vµ lóa ph¬i ë s©n ®Êt rÊt khã kh«.
ChiÕc xe bon bon ®­a t«i vÒ ®Õn tËn s©n nhµ b¸c trai t«i. C¨n nhµ l¸ n¨m x­a còng ®­îc thay thÕ b»ng ng«i nhµ hai tÇng ®å sé.
Nhí l¹i c¸ch ®©y chØ vµi n¨m, lµng t«i vÉn thuÇn n«ng nghiÖp. Mäi thø ng­êi ta chØ biÕt tr«ng vµo ruéng lóa, luèng rau. Nh×n kh¾p n¬i chØ thÊy nh÷ng c¸nh ®ång lóa xanh m¸t th¼ng c¸nh cß bay, më m¾t hä ®· ra ®ång, cÆm côi lµm cho ®Õn khi mÆt trêi lÆn, s­¬ng ®· v­¬ng ¸o hä míi trë vÒ. VÒ ®Õn nhµ ai nÊy lïa véi b¸t c¬m lµ lªn gi­êng ngñ, ch¼ng biÕt ®Õn xem phim, nghe ca nh¹c lµ g×. TrÎ con nh­ chóng t«i còng ph¶i lµm, cø ®i häc vÒ ¨n c¬m xong l¹i theo ®µn tr©u, ®µn bß lªn rõng. Tèi vÒ chØ cßn xÕp s¸ch vë vµo cÆp lµ ®i ngñ nªn ch¼ng mÊy ®øa häc giái. Cuéc sèng lóc ®ã b×nh yªn nh­ng nghÌo qu¸.
Nh­ng b©y giê, t«i thÊy mäi chuyÖn ®· thay ®æi, nhµ nµo còng cã tivi ®Çu ®Üa. Ngay tõ ®Çu xãm ng­êi ta ®· nghe rén r· tiÕng h¸t tõ nh÷ng chiÕc ®µi catxets, tõ chiÕc ®Çu ®Üa ph¸t ra. Th«n xãm trë nªn rén r·. Vµ t«i nghe b¸c t«i kÓ l¹i cø ®Õn mïa bãng ®¸ th× xãm lµng cµng rén r· h¬n. Trai tr¸ng trong lµng tô tËp nhau ngåi xem bãng ®¸. Hä xem rÊt v« t­ v× kh«ng cã c¸ ®é nh­ ë thµnh phè.
Ph­¬ng tiÖn ®i l¹i còng hiÖn ®¹i h¬n tr­íc rÊt nhiÒu, tr­íc ®©y kh¾p ®­êng lµng chØ thÊy toµn xe ®¹p, vËy mµ nay hÇu nh­ nhµ nµo còng cã xe m¸y ®Ó ®i l¹i, cã ng­êi cßn ®i xe m¸y khi ra ngoµi ®ång lµm, hä dùng xe ë trªn bê.
T«i rÊt vui khi thÊy c¸c b¹n cña m×nh ®Òu häc lªn líp 6, c¸c b¹n Êy còng rÊt chó t©m vµo chuyÖn häc hµnh víi m¬ ­íc sau nµy ®ç ®¹i häc vµ ®­îc lªn thµnh phè häc. T«i thÇm nghÜ: NÕu sau nµy chóng t«i l¹i ®­îc häc ®¹i häc cïng nhau th× vui biÕt mÊy...
Quª h­¬ng t«i mäi thø ®· ®æi thay, trong bãng chiÒu th­ít tha tõng ®µn tr©u no trßn ®ñng ®Ønh vÒ chuång, ®»ng xa tõng ®oµn ng­êi g¸nh lóa vÒ, b­íc ch©n tho¨n tho¾t, tiÕng c­êi nãi r©m ran.
Phong c¶nh ngµy cµng t­¬i ®Ñp h¬n khi xen lÉn nh÷ng c¸nh ®ång xanh bao la, nh÷ng v­ên c©y ®Çy hoa tr¸i lµ nh÷ng ng«i nhµ x©y ®ñ mµu s¾c. Xa xa, tõng ®µn cß tr¾ng bay trong ¸nh n¾ng vµng rùc rì.
Nh×n quª h­¬ng ®i lªn nhanh chãng, t«i còng thÊy r¹o rùc v« cïng. T«i chØ mong häc hµnh thËt tèt ®Ó nhanh chãng trë vÒ lµm giµu ®Ñp h¬n cho quª h­¬ng.
*§Ò bµi: H·y miªu t¶ ng«i nhµ em ë.
*Bµi viÕt
Ng«i nhµ cña em ®­îc bè tù thiÕt kÕ vµ x©y khi em võa trßn ba tuæi. KÓ tõ bÊy ®Õn nay ng«i nhµ ®· trë thµnh chiÕc n«i Êm ¸p nu«i em kh«n lín nªn ng­êi. §· cã lÇn bè em cã ý ®Þnh chuyÓn nhµ ra thÞ trÊn nh­ng råi sau khi bè lÊy biÓu quyÕt th× ch¼ng ai ®ång ý c¶ thÕ lµ bè l¹i th«i. Vµ cã lÏ ng­êi sung s­íng nhÊt ph¶i lµ em bëi c¨n nhµ em ë ®· cho em cuéc sèng h¹nh phóc vµ chøa ®ùng bao kØ niÖm.
Ng«i nhµ em kh«ng bÒ thÕ nh­ nh÷ng biÖt thù ë thÞ trÊn mµ nã chØ lµ ng«i nhá hai tÇng ®­îc quÐt mét líp s¬n mµu hång. Trong nhµ, bè em chia ra c¸c phßng; phßng ®Çu tiªn lµ phßng kh¸ch, nhê bµn tay khÐo lÐo cña mÑ mµ tr«ng nã lóc nµo còng s¹ch sÏ vµ ®Ñp m¾t. Bé sa l«ng mµu gô bãng lén ®Æt tr­íc chiÕc tñ còng ®ång mµu, ë ®ã lu«n cã mét lä hoa t­¬i. PhÝa trong lµ phßng ngñ cña bè mÑ em, vµ phßng sau cïng lµ chç nÊu ¨n vµ bµn ¨n c¬m.
§i qua chiÕc cÇu thang b»ng gç uèn l­în lµ lªn ®Õn tÇng hai, trªn ®ã bè em chia lµm hai phßng, phßng ngñ cña em, c¨n phßng cña em bõa bén nhÊt, mÑ th­êng la m¾ng em vÒ téi luém thuém nh÷ng lóc mÑ m¾ng em còng cè g¾ng ch¹y ®i dän dÑp nh­ng chØ ®­îc mét l¸t em l¹i bµy ra ®ñ thø trß ch¬i. Trªn tÇng hai cßn cã mét phßng ®äc s¸ch, ë ®ã cã rÊt nhiÒu s¸ch, nhiÒu thø lµ l¹ mµ mçi chuyÕn ®i c«ng t¸c bè l¹i mua vÒ. Nh÷ng lóc ch¸n c¸c trß ch¬i cña m×nh em l¹i sang th¨m dß kh¸m ph¸ c¨n phßng ®Çy bÝ Èn ®ã. §»ng tr­íc cã mét ban c«ng nhá, buæi tèi mïa hÌ ngåi hãng m¸t th× thËt lµ tuyÖt. Em nhí cã h«m tr¨ng s¸ng c¶ nhµ em ra ngåi ng¾m tr¨ng, khung c¶nh n«ng th«n thËt b×nh yªn. Muèn ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh nªn bè em më rÊt nhiÒu cöa sæ ®Æc biÖt lµ trªn tÇng hai bè më nh÷ng c¸nh cöa h­íng ra ngoµi c¸nh ®ång. PhÝa ®»ng tr­íc nhµ em lµ mét chiÕc s©n g¹ch ®á, s¹ch bong, vµ ë ®ã  cßn cã mét hµng cau, mïa hoa ®Õn chØ cÇn ®Õn ®Çu ngâ lµ  em ®· ngöi thÊy mét mïi h­¬ng ngät ngµo. TiÕp ®Õn lµ mét v­ên rau, ë ®ã mÑ tr«ng mçi mïa mét lo¹i, lóc nµo nhµ còng cã rau ¨n mµ tr«ng rÊt m¸t. Mçi chiÒu ®i häc vÒ cëi quÇn ¸o ®ång phôc cña tr­êng lµ em l¹i v¸c chiÕc «doa ra t­íi rau. Quanh nhµ em cßn cã mét dßng suèi nhá n­íc trong v¾t. Buæi sím khi võa tØnh giÊc em ®· nghe dßng suèi rãc r¸ch ch¶y qua nghe nh­ mét b¶n nh¹c, cßn vµo nh÷ng tr­a hÌ em th­êng trèn mÑ ®i men theo däc con suèi b¾t c¸ cê, c¸ r«. Em rÊt thÝch ®i däc con suèi theo nh÷ng ®o¹n ven rõng v× kh«ng gian thËt yªn tÜnh chØ cã tiÕng chim thØnh tho¶ng hãt lªn hoÆc tiÕng chim giËt m×nh vç c¸nh. Vµ nh×n tõ nhµ em ra cßn cã nh÷ng ngän ®åi ë ®ã xanh m­ít mét mµu xanh cña c©y s¾n, cña nh÷ng tµu l¸ cä r× rµo trong giã. §ã lµ n¬i rÊt lÝ thó mµ vµo buæi tr­a hoÆc buæi chiÒu khi mÆt trêi s¾p t¾t chóng em l¹i rñ nhau lªn ®åi cä, ng¾m mÆt trêi lÆn ë ®»ng t©y, ng¾m lò chim véi v· t×m chèn ngñ.
Tõ ng«i nhµ nhá cña em, phãng tÇm m¾t ra xa sÏ thÊy mét mµu xanh b¸t ng¸t cña nh÷ng c¸nh ®ång lóa th¼ng c¸nh cß bay, thØnh tho¶ng em b¾t gÆp ®µn cß tr¾ng bay l­în trªn c¸nh ®ång, vµ cã nh÷ng tr­a n¾ng hÌ em cïng c¸c b¹n l¹i rñ nhau ra ®ång b¾t cua. D­íi c¸i n¾ng nh­ löa ®èt vµ n­íc nãng nh­ ®un c¸c anh c¸c chÞ vÉn cÆm côi mãc tõng chó cua ®ang ch¹y trèn trong hang.
Nhµ em cßn cã mét ®iÒu thËt ®Æc biÖt, muèn vµo ®­îc nhµ em ph¶i ®i qua mét c©y cÇu nhá. C©y cÇu nµy ®· cã tõ thêi «ng néi em nh­ng ngµy ®ã nã chØ ®¬n gi¶n lµ mÊy c©y tre b¾c lªn t¹m bî, vµ do vËy, nã th­êng tr«i mÊt khi mïa lò vÒ. Cßn mÊy n¨m gÇn ®©y bè em ®· x©y thµnh chiÕc cÇu xi m¨ng v÷ng ch¾c, nã cã thÓ ®øng v÷ng ®­îc trong m­a b·o. Vµ ng«i nhµ cña em thËt sù Êm cóng khi mçi buæi chiÒu sau mét ngµy vÊt v¶ c¶ nhµ l¹i ®oµn tô bªn nhau. MÑ em ®i lµm vÒ th­êng mang theo mét lµn thøc ¨n, vÒ ®Õn nhµ mÑ l¹i lói hói nÊu n­íng, cßn bè em t­íi c©y c¶nh, vµ em t­íi rau. Võa lµm bè mÑ võa hái em vÒ t×nh h×nh häc tËp cña ngµy h«m Êy.
Nh×n tõ xa ng«i nhµ cña em thËt nhá bÐ Èn hiÖn gi÷a v­ên c©y xanh tèt. Tr«ng nã thËt b×nh yªn vµ ®Ñp ®Ï.
B÷a c¬m nhµ em th­êng b¾t ®Çu vµo 6 r­ìi tèi, lóc nµy c¨n nhµ d­êng nh­ gÇn gòi h¬n bëi mäi ng­êi ®­îc qu©y quÇn ®oµn tô. C¶ nhµ nãi chuyÖn vui vÎ, bè em tÝnh vèn hay ®ïa nhiÒu khi lµm mÑ vµ em c­êi nh­ n¾c nÎ, quªn c¶ ¨n. Em c¶m thÊy thËt sù Êm cóng khi ®­îc ë trong ng«i nhµ nhá cña m×nh, trong vßng tay ch¨m sãc cña cha mÑ.
ChÝnh v× vËy, em rÊt yªu ng«i nhµ nhá cña m×nh, mçi lÇn ®i ®©u em còng chØ mong trë vÒ nhµ, ë ®ã em míi thËt sù thÝch thó vµ tho¶i m¸i.
MÑ em th­êng nãi: Sau nµy dï ph¶i ®i ®©u con còng ph¶i nhí vÒ ng«i nhµ nµy nhÐ. ThËt lßng ch­a bao giê em thÝch rêi xa ng«i nhµ nµy.
Em µo lªn lßng mÑ vµ nãi: Sau nµy cã tiÒn con sÏ biÕn n¬i nµy thµnh mét ng«i biÖt thù to h¬n cã gara ®Ó « t«, cã bÓ b¬i, cã s©n ch¬i thÓ thao, gièng nh­ nh÷ng ng«i nhµ ë trªn ti vi. MÑ c­êi lín: VËy dÔ lµm ®­îc ®iÒu ®ã cßn ph¶i häc thËt giái.
Em thÇm høa víi chÝnh m×nh: ph¶i cè g¾ng häc thËt giái ®Ó kh«ng phô lßng cha mÑ vµ ®­îc sèng m·i trong ng«i nhµ th©n yªu nµy, gi÷a m¶nh ®Êt ®· cho em nhiÒu kØ niÖm khã quªn.
*§Ò bµi: H·y t¶ l¹i mét c¬n m­a ë quª em.
*Bµi viÕt
Trêi ®Êt vÉn vËn hµnh ®óng theo quy luËt bèn mïa nh­ng m­a th× hÇu nh­ kh«ng th¸ng nµo kh«ng cã. M­a th­êng ®æ nhiÒu vµo mïa h¹, mïa xu©n. M­a còng cã chç b×nh th­êng nh­ng còng cã n¬i ®Æc biÖt, vÝ nh­ m­a ë xø HuÕ quª t«i.
T«i ch­a thÊy n¬i nµo m­a nhiÒu nh­ ë HuÕ. M­a r¶ rÝch b¾t ®Çu tõ cuèi ®«ng vµ vµo dÇn vµo lóc sang thu khi ®· lo¸ng tho¸ng cã nh÷ng c¬n giã heo may tõ miÒn B¾c thæi vµo. M­a gÇn nh­ quanh n¨m lµm cho HuÕ lóc nµo còng m¸t mÎ. C©y tr¸i ë HuÕ xanh non vµ bèn mïa hoa tr¸i sum suª, ®Æc biÖt lµ ë vïng th«n VÜ D¹. Cá ë HuÕ, nhÊt lµ cá ë ven bê s«ng H­¬ng non t¬ ®Õn mì mµng. Cã lóc, chóng mÒm oÆt ®i v× m­a nhiÒu vµ v× p¶i ng©m m×nh nhiÒu trong m­a.
Song ®iÒu ®¸ng nãi nhÊt vÒ m­a HuÕ chÝnh lµ nh÷ng c¬n m­a cuèi xu©n ®Çu h¹. Cã lÏ kh«ng ë ®©u m­a l¹i dµi vµ dai nh­ thÕ. Nã lµ thø m­a kh¸c h¼n m­a ng©u, m­a phïn, hai thø m­a còng dai d¼ng hay diÔn ra ë miÒn B¾c Bé. M­a HuÕ µo µo, xèi x¶ khiÕn ng­êi ta cã c¶m gi¸c nh­ trêi ®ang trót tÊt c¶ n­íc xuèng Thõa Thiªn. Ch¶ thÕ mµ, lóc cßn sèng, nhµ th¬ Tè H÷u ®· ®Ò nh÷ng c©u th¬ bÊt tö vÒ m­a HuÕ:
Nçi niÒm chi røa HuÕ ¬i
Mµ m­a xèi x¶ tr¾ng trêi Thõa Thiªn
§óng! M­a HuÕ h×nh nh­ lµ thø m­a cña nh÷ng nçi niÒm th× ph¶i. Ng­êi HuÕ th­ th¸i nh­ng bao giê còng suy t­. Cã vÎ nh­ thãi quen Êy sinh ra tõ m­a th× ph¶i. Nh÷ng c¬n m­a dµi t¹o cho hä së thÝch ngåi bªn mét b×nh trµ nãng hay mét cèc cµ phª. Ngåi mét m×nh hay cïng b¹n bÌ uèng trµ, ng¾m m­a vµ suy ngÉm.
Trªn nÒn nh÷ng ng«i nhµ cæ, dÊu Ên cña m­a thÓ hiÖn s©u s¾c nhÊt. Nh÷ng c¬n m­a l©u ngµy lµm cho m¸i ngãi vµ nh÷ng bøc t­êng phñ ®Çy nh÷ng ®¸m rªu xanh. C¶nh t¹o nªn vÎ ®Ñp cæ kÝnh vµ nçi buån m©n m¸c cho nh÷ng du kh¸ch ®· tõng cã lÇn ®Õn HuÕ.
T«i nhí, cã lÇn theo bè ®i bªn s«ng H­¬ng vµo mét buæi chiÒu m­a. Con thuyÒn ®Ëu lÆng trªn bÕn s«ng H­¬ng suèt mét ngµy m­a xèi x¶. T«i ngåi co ro trong lßng bè d­íi c¸i l¹nh cña trêi m­a. M­a trót xuèng m¸i thuyÒn µo ¹t råi x¶ xuèng dßng s«ng H­¬ng kh«ng biÕt lµ bao nhiªu bong bãng n­íc cø võa nh« lªn l¹i vì. M­a còng khiÕn t«i c¶m thÊy buån råi l¨n ra ngñ ngon lµnh trong lßng bè.
HuÕ còng hay cã nh÷ng c¬n m­a bÊt chît µo ®Õn råi ®i véi v·. M­a ®uæi theo nh÷ng tµ ¸o tr¾ng, nh÷ng gi©y phót véi vµng hiÕm thÊy cña c¸c n÷ sinh §ång Kh¸nh trªn ®­êng tan häc.
Ngµy nay m­a HuÕ l¹i trë thµnh mét tiÒm n¨ng du lÞch, lµ mét thó vui cña du kh¸ch trong mçi lÇn cã dÞp ®Õn ®©y. Du kh¸ch th¨m HuÕ vµo mïa m­a sÏ cã thªm ch­¬ng tr×nh nghe ca HuÕ ng¾m m­a trªn c¹n hay trªn bÕn n­íc s«ng H­¬ng. Nh÷ng lµn ®iÖu d©n ca trong nh÷ng ngµy m­a cµng lµm cho du kh¸ch c¶m nhËn s©u s¾c h¬n c¸i vÎ trÇm t­ cña HuÕ, khiÕn cho hä dï chØ ®Õn mét lÇn nh­ng dÊu Ên vÒ HuÕ th× sÏ m·i kh«ng phai nh¹t.
M­a HuÕ buån nh­ng ®Ñp. Song ®iÒu khiÕn t«i thÝch nhÊt lµ m­a HuÕ rÊt hîp víi t×nh c¶m cña con ng­êi. M­a cïngvíi ng­êi hiÒn hoµ, thÊm ®Ëm vµ cuèn hót rÊt khã rêi ra.
 
*§Ò bµi: Trong vai nhµ v¨n NguyÔn Tu©n, h·y t¶ l¹i c¶m gi¸c trong nh÷ng ngµy ë C« T«.
*Bµi viÕt
Nhí håi ®ã vµo kho¶ng n¨m 1976, t«i ®­îc Héi Nhµ v¨n cö ra ®¶o C« t« thùc tÕ ®Ó viÕt vÒ cuéc sèng lao ®éng cña nh©n d©n vïng ®¶o sau khi ®Êt n­íc hoµ b×nh. Lóc nhËn quyÕt ®Þnh, nhµ v¨n Nguyªn Hång cßn nãi ®ïa t«i: B¸c Tu©n thÝch ®i du lÞch vËy chuyÕn nµy hîp ý qu¸ cßn g×. Thó thùc lóc ®Çu t«i c¶m thÊy sung s­íng v« cïng nh­ng còng ph¶i chê ®Õn tËn khi ®Æt ch©n ®Õn ®¶o C« t«, t«i míi thÊy hÕt sù sung s­íng v« bê Êy.
§oµn chóng t«i cã s¸u ng­êi, ra th¨m ®¶o C« t« h¬n tuÇn lÔ. Sau mÊy ngµy cßn bì ngì víi cuéc sèng cña ng­ d©n vïng ®¶o chóng t«i ®· kÞp hoµ m×nh. MÊy ngµy cuèi cïng trªn ®¶o cã thÓ nãi lµ nh÷ng ngµy hoµ nhËp kh«ng ph©n biÖt ®­îc ®©u lµ ng­êi ë ®Êt liÒn, ®©u lµ ng­êi vïng ®¶o, ®©u lµ mét anh nhµ v¨n víi bªn kia lµ mét b¸c thuyÒn chµi.
Ngµy thø n¨m trªn ®¶o C« T« lµ mét ngµy trong trÎo vµ s¸ng sña. Tõ h«m ra ®¶o C« T«, h«m nao còng vËy t«i d¹y tõ rÊt sím. BÇu trêi C« T« sau c¬n b·o cho t«i mét liªn t­ëng nghÖ thuËt thó vÞ. D­êng nh­ c©y trªn ®¶o thªm xanh m­ît, n­íc biÓn ®Ëm ®µ h¬n vµ c¸t bôi cµng vµng gißn h¬n n÷a. Thiªn nhiªn ®· vËy, con ng­êi l¹i cµng trçi d¹y khoÎ h¬n sau cuéc chiÕn tranh.
H«m Êy, chóng toi leo dèc lªn ®ån C« t« (c¸i ®ån cña lÝnh khè xanh ngµy tr­íc) ®Ó hái th¨m søc khoÎ cña anh em chiÕc sÜ bé binh víi h¶i qu©n. Anh em vui mõng phÊn khëi khiÕn chóng t«i còng c¶m thÊy vui l©y. T«i xin phÐp ®ång chÝ chØ huy ®Ó ®­îc treo lªn ®Ønh nãc ®ån. ¤i c¶nh C« t« mµ ®øng ng¾m ë trªn cao th× thËt lµ v« cïng tuyÖt diÖt. Bèn bÒ b¸t ngµy ®¹i d­¬ng xen chång nh÷ng hßn ®¶o võa to võa nhá. Tr«ng c¶nh mµ thªm mÕn yªu hßn ®¶o. Tr«ng c¶nh mµ cø ngì m×nh sinh ra vµ lín lªn cïng sãng n­íc ë ®©y chø kh«ng ph¶i ë thñ ®« Hµ Néi.
§ªm Êy, chóng t«i ngñ ngon lµnh sau mét ngµy thùc tÕ s«i næ kh¾p n¬i. Nh­ng tr­íc khi vµo ngñ, t«i cßn rñ anh b¹n trÎ lµm nghÒ chôp ¶nh, mai d¹y sím ®i chôp c¶nh b×nh m×nh.
S¸ng ngµy thø s¸u, t«i d¹y tõ canh t­ nh­ng gäi m·i anh thî ¶nh kh«ng chÞu d¹y nªn ®µnh ®i mét m×nh. Trêi cßn tèi, t«i b­íc lo¹ng cho¹ng trªn ®¸m ®¸ ®Çu s­ tö mòi ®¶o. Råi t«i chän mét mòi ®¸ võa ngåi hót thuèc, võa phôc mÆt trêi lªn. MÆt trêi s¾p nhó. C¶ vïng trêi phÝa ®«ng b¾t ®Çu nhoÌ nhoÌ mµu tr¾ng, cßn chç t«i ngåi, trêi vÉn nhê nhê.
Råi «ng mÆt trêi còng nhó lªn trßn trÜnh vµ phóc hËu nh­ lßng ®á mét qu¶ trøng thiªn nhiªn cùc lín. Qu¶ trøng cø tõ tõ ®Æt lªn c¸i m©m b¹c ®­îc dÖt b»ng c¶ c¸i ch©n trêi mµu ngäc trai n­íc biÓn öng hång. C¶nh b×nh minh sao mµ yªn b×nh ®Õn thÕ. Ngåi trªn mòi ®¸, t«i m¶i mª ng¾m nh×n kh«ng biÕt ch¸n nh÷ng c¸nh nh¹n mïa thu chao ®i chao l¹i cïng mét con h¶i ©u thøc sím ®ang bay lµ lµ trªn mÆt sãng.
Khi mÆt trêi ®· lªn cao, t«i quay vÒ c¸i giÕng n­íc ngät ngay r×a ®¶o. VÒ ®Õn n¬i ®· thÊy mäi ng­êi ®«ng ®óc l¾m råi. Ng­êi th× t¾m, ng­êi th× g¸nh n­íc. T«i vôc mét côc n­íc råi ph¶ lªn mÆt ®Ó c¶m nhËn c¸i ngät vµ m¸t ë c¸i n« mµ ngay c¶ trong h¬i giã còng dÔ nhËn thÊy cã c¸i g× m»n mÆn.
H«m Êy, t«i gÆp ng­êi anh hïng C©u Hoµ M¨n, anh hïng lao ®éng s¶n xuÊt cña hîp t¸c x· nµy. Anh ®ang quÈy n­íc bªn bê giÕng, rÊt kháe vµ vui t­¬i:"§i xa kh¬i, xa l¾m mµ, cã khi m­êi mÊt ngµy míi vÒ. N­íc ngät cho vµo s¹p, chØ ®Ó uèng. Vo g¹o nÊu c¬m còng kh«ng ®­îc lÊy n­íc ngät. Vo g¹o b»ng n­íc bÓ th«i. ¤i! Yªu biÕt mÊy nh÷ng con ng­êi nh­ thÕ. Hä biÕt ch¾t chiu, biÕt tiÕt kiÖm tõng giät n­íc th× lo g× n­íc m×nh kh«ng cã dÞp ®i lªn.
Kh«ng biÕt tù bao giê mµ t«i ®· hoµ b×nh vµo cuéc sèng ë C« T«. Còng g¸nh n­íc, còng t¾m, còng ch¨m sãc H¶i s©m.. vµ còng cïng c¶m nhËn c¸i c¶m gi¸c ®­îc lµm chñ ®Êt n­íc, lµm chñ cuéc ®êi m×nh.
 
*§Ò bµi: T¶ quang c¶nh t­ng bõng n¬i em ë vµo mét ngµy ®Çu xu©n míi.
*Bµi viÕt
Quª em ë n«ng th«n, ngµy tÕt tuy kh«ng n« nøc, rén r·, ån µo nh­ng còng t­ng bõng ch¼ng kÐm g× thµnh phè. Nh÷ng ngµy ®Çu xu©n míi ë quª em, suèt mÊy n¨m nay v× thÕ mµ lóc nµo còng thÊy c¶nh c¶ ®Êt trêi lÉn con ng­êi hoµ hîp g¾n bã th©n thiÕt vµ vui vÎ l¾m!
Kh«ng khÝ xu©n hÇu nh­ b¾t ®Çu tõ trong lò trÎ tôi em vµo nöa sau th¸ng ch¹p. ®Õn ngµy hai t¸m hai chÝn hµng n¨m th× xãm lµng ®· vui vÎ l¾m råi! Lò trÎ con, ®øa nµo còng mõng v× ®­îc ®i chî tÕt, ®­îc s¾m bao nhiªu ®å míi. Cßn ng­êi lín th× mõng v× cuéc sèng ngµy mét khÊm kh¸ h¬n. Ngµy tÕt b¾t ®Çu d­ d¶.
§ªm ba m­¬i tÕt, c¶ lµng tô häp ë nhµ v¨n ho¸ vui vÎ «n l¹i nh÷ng thµnh qu¶ ®· qua vµ håi hép chê ®îi n¨m míi víi nh÷ng ­íc väng tèt lµnh. Nh­ng ngµy tÕt chØ thùc sù t­ng bõng b¾t ®Çu tõ s¸ng h«m mïng mét.
Ngµy tÊt ë quª em th­êng n¨m nµo còng h¬i lµnh l¹nh. Kh«ng khÝ buæi s¸ng ®Çu n¨m gîi cho tÊt c¶ mäi ng­êi mét c¶m gi¸c quen quen. Dï trêi l¹nh nh­ng h×nh nh­ bÇu trêi lóc nµo còng quang vµ s¸ng. Kho¶ng gi÷a buái s¸ng kji b÷a c¬m thñ tôc héi c¶ gia ®×nh ®· xong, mäi ng­êi b¾t ®Çu kÐo nhau ra ®­êng vµ ®i chóc tông. Ngµy h«m Êy kh«ng kÓ ng­êi giµ hay trÎ, quen hay l¹,... ai ai còng göi ®Õn nhau nh÷ng lêi chóc chóc tèt lµnh. ¤ng bµ hä hµng vµ nh÷ng ng­êi th©n quen duîc ­u tiªn thêi gian vµ ­u tiªn cho nh÷ng cho nh÷ng lêi chóc tr­íc. Xong ®©u ®Êy lò trÎ chóng em b¾t ®Çu tô l¹i ë ®¸m héi ®Çu lµng.
Chç Êylµ mét b·i ®Êt réng. Gi÷a cã trång mét c©y ®u rÊt lín ®Ó chµo ng­êi lµng vad du kh¸c. Kho¶ng ®Êt cßn l¹i bµy ra bao trß ch¬i quen thuéc cña d©n gian.
Nh÷ng ai mª chäi gµ th× chen vµo gi÷a ®¸m ®«ng bªn ph¶i. ë gi÷a b·i, kh«ng biÕt ng­êi lµng tuyÓn tõ ®©u vÒ rÊt nhiÒu gµ chäi. §¸ng chó ý nhÊt lµ nh÷ng chó gµ ®· ®­îc huÊn luyÖn k× c«ng, ra trËn thi ®Êu mµ quyÕt tö vµ dòng m·nh cø nh­ mét vâ t­íng ngµy x­a vËy.
Ai mª ®¸nh cê th× l¹i chen vµo phÝa tr¸i. ë ®ã bµy la liÖt nh÷ng bµn cê t­íng, víi kh«ng biÕt bao nhiªu kÎ thï. Nh÷ng n­íc cê, nhÊt lµ nh÷ng ®­êng cê thÕ biÕn ho¸ kh«ng l­êng còng hÊp dÉn kh«ng kÐm g× mÊy chó gµ ®ang trong cùa s¾c bªn kia.
PhÝa tr­íc mÆt lµ b·i ch¬i dµnh cho nh÷ng trß thÓ thao khoÎ m¹nh nh­ bãng chuyÒn hay cÇu l«ng. Chç Êy còng tô häp c¸c anh chÞ thanh niªn ®ang ngåi ca h¸t rÊt vui mõng.
Lo¸ng c¸i buæi chiÒu ®· qua ®i mét ngµy ®Çu xu©n vui vÎ còng ®· hÕt. Lò trÎ sau b÷a c¬m tèi l¹i tiÕp tôc häp ë b·i ®Êt trèng ®Çu lµng c­êi nãi n« ®ïa vui vÎ. C¶m gi¸c ®ãn xu©n trªn quª em thËt lµ sung s­íng. Lµng quª tuy nghÌo vµ gi¶n dÞ nh­ng tõ lóc lÕn lªn, ch­a bao giê em thÊy kh«ng khÝ tÕt l¹i v¾ng tiÕng vui ®ïa hay ®¬n thuÇn chØ v¾ng ®i mét chót nhÞp sèng ån µo vµ khoÎ m¹nh Êy.
 
*§Ò bµi: Dùa vµo v¨n b¶n Bøc tranh cña em em g¸i t«i, h·y miªu t¶ l¹i h×nh ¶nh ng­êi em g¸i theo trÝ t­ëng t­îng cña em.
*Bµi viÕt KiÒu ph­¬ng lµ tªn mÑ ®Æt cho c« em g¸i nhá cña t«i. Nh÷ng c¶ nhµ t«i l¹i gäi nã b»ng mét c¸i tªn dÔ mÕn lµ MÌo. Ch¶ lµ nã m¶i mª vÏ tranh l¾m l¾m nªn mÆt mòi lóc nµo còng lem luèc tr«ng ngé nghÜnh nh­ mét chó mÌo con. T«i yªu em KiÒu Ph­¬ng l¾m! Nh÷ng nghÜ l¹i mµ thÊy thËt buån v× cã lÇn t«i ®· c­ xö kh«ng tèt víi Ph­¬ng
MÌo mª héi ho¹ l¾m! Tr­íc ®©y, khi ch­a trë thµnh “ho¹ sÜ”, nã cø say x­a suèt c¶ ngµy víi ®èng nguyªn liÖu cã s½n trong nhµ ®Ó chÕ ra nh÷ng lä bét mµu lµm thuèc vÏ. Hµng ngµy khi ch­a “t¸c nghiÖp:, khu«n mÆt mÆt nã tr«ng tr¾ng trÎo, bÇu bÜnh, víi mét ®«i m¾t ®en lay l¸y thËt dÔ th­¬ng, MÑ t«i nãi, mÌo ®Ñp nhÊt ë c¸i mòi däc dõa. Nªn lóc nµo vui nã l¹i chØ vµo c¸i mòi ra vÎ vui mõng l¾m. Míi m­êi tuæi mµ t«i ®· rÊt bÊt ngê v× tãc nã ®Ñp, ®en l¸nh nh­ mun. M¸i tãc lóc nµo còng ®­îc bÐ bÖn hän gµng thµnh hai bÝm ®u«i sam treo trªn ®«i vai gÇy máng.
Mét h«m ®i häc vÒ t«i lao ngay ra v­ên æi Nh­ngkh×a! MÌo ®ang lµm g× vËy? T«i tiÕn l¹i råi nÊp ë mét gãc c©y. å th× ra con bÐ l¹i ch¬i trß chÕ nh÷ng lä bét mÇu. Tr«ng nã cã vÎ thÝch thó l¾m, hai bÝm tã ®u«i sam sung rung rugn cø ®­a qua ®­a l¹i liªn håi.
ThÕ råi bÝmËt cña MÌo con còng bÞ lé vµo ngµy chó TiÕn Lª - b¹n cña bè ®Õn ch¬i. Nh­ng thùc ra ph¶i kÓ ®Õn bÐ Quúnh, con g¸i cña chó ho¹ sÜ, em míi lµ ng­êi ph¸t hiÖn ra nh÷ng bøc vÏ cña MÌo con chó Lª ng¹c nhiªn v« cïng tr­íc "bé s­u tËp" cña KiÒu Ph­¬ng vµ råi chó kh¼ng ®Þnh: "Con bÐ sÏ lµ mét nh©n tµi".
Tõ h«m ®ã, c¶ gia ®×nh ®Ò chó träng tíi Mìo con lµm t«i cã c¶m gi¸c nh­ mét ng­êi thõa. Hµng ngµy cø nh×n thÊy nã mÆc bé v¸y míi nµo lµ t«i l¹i t×m nh÷ng lêi tèt ®Ñp mµ khen ngîi nh­ng mÊy h«m võa råi dï tr«ng nã lung linh l¾m, t«i còng ch¼ng thÌm quë ®Õn. T«i b¾t ®Çu thÊy ganh tÞ víi ®«i bµn tay cã nh÷ng ngãn bóp m¨ng thon dµi cña KiÒu Ph­¬ng. vµ nãi tãm l¹i t«i thÊy ch¸n mäi ng­êi.
Nh­ng mäi chuyÖn ®· thay ®æi tõ h«m c¶ nhµ t«i cïng mÌo ®i nhËn gi¶i v× Mìo ®¹t gi¶i nhÊt trong cuéc thi héi ho¹ mï. T«i s÷ng sê tr­íc bøc tranh cßn Mìo cø hÝch hÝch c¸i mòi däc dõa vµo m¸ t«i mµ tù hµo l¾m. Lóc Êy t«i chît nh×n qua ®«i m¾t cña KiÒu Ph­êng. H×nh nh­ t«i võa nhËn ra trong ¸nh m¾t Êy mét niÒm th­¬ng yªu s©u s¾c l¾m.
MÌo con ¬i! Tha lçi cho anh nhÐ! Anh ®· tr¸ch lÇm em. Tõ nay anh høa sÏ lµ mét ng­êi anh tèt. Vµ råi trªn con ®­êng häc tËp, anh em m×nh sÏ l¹i tiÕp tôc thi ®ua.
 
*§Ò bµi: T¶ l¹i mét lo¹i c©y vµo dÞp tÕt mïa xu©n.
*Bµi viÕt
Mïa xu©n lµ mïa chim chãc bay vÒ. Mïa c©y cèi ®©m chåi n¶y léc, cßn c¸c loµi hoa th× ®ua nhau khoe s¾c. Nh­ng kh«ng ph¶i lo¹i c©y nµo còng dÔ dµng c¶m nhËn ®­îc mïa xu©n. ThÕ nªn míi cã chuyÖn, loµi c©y kia v× ngñ quªn mµ sang tíi tËn th¸ng ba míi ®©m chåi n¶y léc. V­ên nhµ em réng, l¹i trång rÊt nhiÒu c©y, chÝnh v× thÕ mµ, nhê quan s¸t nhiÒu em míi biÕt xoan lµ mét trong nh÷ng nhiÒu c©y “nh¹y c¶m” víi mïa xu©n h¬n c¶.
Xoan rông l¸ sím, th­êng vµo lóc mïa thu nªn mÊy th¸ng mïa ®«ng nã khoe bé x­¬ng gÇy géc gi÷a trêi tr«ng nh­ ch¼ng cã chót g× cña mÇm sèng c¶. Th©n c©y mèc meo, kh« vµ nøt nÎ. Cã nh÷ng ®o¹n nøt to, vá c©y bÞ trÎ con cËy bong ra tõng m¶ng. ë m·i trªn cao kia, c©y kh«ng cßn mét chiÕc l¸ nµo, chØ cã nh÷ng cµnh kh« trôi kh¼ng khiu ®ang nÝu gi÷ mét vµi chïm qu¶ chÝn kh« ch­a rông ®­îc. Xoan ®øng gi÷a trêi ®«ng nh­ mét cô giµ kh«ng cã chót nµo søc sèng.
ThÕ nh­ng chóng ta ®©u cã biÕt, xoan ®ang sèng ë bªn trong. C©y vÉn cung cÊp lªn cµnh nh­ng sèng hµng ngµy ®Ó nu«i mu«n triÖu mÇm non ®ang h×nh thµnh ë bªn trong. ThÕ nªn nÕu chØ nh×n vµo h×nh thøc th× ch¼ng ai cã thÓ ®o¸n ®­îc c©y ®ang chuÈn bÞ cho mét vßng ®êi míi véi v· lµm sao.
Mïa xu©n ®Õn ®Çu tiªn b»ng nh÷ng c¬n m­a lÊt phÊt xen lÉn c¸i l¹nh cña mïa ®«ng. D©n gian ta gäi thø m­a ®ã lµ m­a xu©n. M­a ngÊm vµo th©n gç vµ cø thÕ tõ ®ã th©n c©y mèc meo kh« cøng bçng “Èm s×”. M­a “t­íi n­íc cho c©y lµm mÒm phÇn vá vµ thÕ lµ chØ mÊy ngµy sau, xoan n¶y ra kh«ng biÕt bao nhiªu mÇm l¸ nhá li ti nh­ h¹t ®ç. MÇm l¸ bung në rÊt nhanh, chØ vµi ngµy ®· mäc ra n¨m s¸u chiÕc l¸ non thÕ lµ c©y xoan ®ang kh« hÐo tù nhiªn mäc ë ®©u ra bao nhiªu ngän mÇm xanh. Nh÷ng giät s­¬ng ®ªm ®äng trªn l¸ biÕc, s¸ng ra gÆp nh÷ng tia n»ng mµu hång chãi räi, tr«ng chóng nh­ nh÷ng viªn ngäc nhá li ti. §ã lµ c¶nh mµ em quan s¸t ®­îc khi c©y xoan ngoµi v­ên míi trän mét n¨m trång.
Loµi xoan ph¸t triÓn rÊt nhanh. Nh÷ng ngµy ®Çu n¨m míi chØ cã vµi cµnh l¸ phÊt ph¬ tr­íc giã nh­ ®ang ®ãn xu©n rÊt khÏ khµng thÕ mµ chØ míi h¬n mét th¸ng sau xoan ®· chuÈn bÞ ®¬m hoa vµ chØ h¬n chôc ngµy sau ®ã, nh÷ng c¸nh hoa xoan ®· r¬i l¶ t¶ ®Çu ngâ, ngoµi s©n dµy nh­ m­a bôi.
Xoan vµ hoa xoan kh«ng cao quý nh­ng nã ®Ñp mét c¸ch gi¶n dÞ v« cïng. H×nh nh­ xoan còng gièng ng­êi: RÊt nh¹y c¶m víi mïa xu©n. Vµ cßn cã mét ®iÒu kh¸c n÷a: Xioan sèng µo ¹t víi mïa xu©n, còng gièng nh­ con ng­êi thÝch d©ng hiÕn cho ®Êt n­íc khi tuæi ®êi cßn trÎ, khi ®ang lµ mïa xu©n ®Ñp nhÊt cña cuéc ®êi m×nh.
 
*§Ò bµi: Em h·y viÕt th­ cho b¹n ë miÒn xa, t¶ l¹i khu phè hay th«n xãm, b¶n lµng n¬i m×nh ë vµo mét ngµy hÌ, xu©n, thu hoÆc ®«ng.
*Bµi viÕt Ngäc Linh th©n mÕn!
M×nh ®ang viÕt cho b¹n tõ bªn khung cöa sæ. Hµ Néi ®· vµo ®«ng, giã tõ s«ng Hång, tõ Hå T©y thæi vµo phÝa nhµ m×nh l¹nh l¾m. Mïa ®«ng ë ®©y vÉn cã c¸i gièng quª m×nh nh­ng còng l¹i cã rÊt nhiÒu c¸i kh¸c. §ã lµ nh÷ng ®iÒu míi l¹ rÊt ®Æc tr­ng t¹o nªn c¸i rÐt ë xø Hµ Thµnh.
H×nh nh­ ë Hµ Néi mïa ®«ng ®Õn sím h¬n ë quª m×nh Linh ¹! Tõ cuèi thu, cø mçi chiÒu m×nh lang thang ®¹p xe trªn phè, m×nh l¹i ®­îc th­ëng thÝch c¸i c¶m gi¸c lµnh l¹nh cña giã heo may. Giã ®uæi nh÷ng chiÕc l¸ kh« cø ch¹y vßng trßn råi l¹i xoay m×nh ch¹y däc phè Thanh Niªn. Nh­ng chØ cÇn b¹n ®¹p xe vµo lóc chiÒu ®· muén th× dï cã ®i gi÷a mïa thu b¹n sÏ c¶m gi¸c c¸i l¹nh ®· b¾t ®Çu lan trªn da thÞt.
Hµ Néi ®«ng ®óc vµ n¸o nhiÖt. H×nh nh­ ®ã chÝnh lµ nguyªn nh©n khiÕn mïa ®«ng ë ®©y còng vÉn rÐt mµ kh«ng lµm ng­êi ta ph¶i c¶m thÊy xuýt xao vµ tª t¸i nh­ ë quª m×nh. §­êng còng s¹ch bong Ýt bôi nªn mÆt mòi m«i còng Ýt nøt nÎ h¬n. Nh­ng cã lÏ c¸i dÔ c¶m nhËn nhÊt, c¸i ®Æc tr­ng nhÊt cña mïa ®«ng ë ®©y buån l¾m.
B¹n cø t­ëng t­îng xem, dï lóc nµo ®­êng còng ®«ng xe cé l¾m nh­ng ai ®ã ®Òu cã c«ng viÖc cña m×nh. Ng­êi th× mau chãng ®i vÒ nhµ sau mét ngµy mÖt mái, mong muèn ®­îc Êm ¸p cïng vî con trong b÷a c¬m chiÒu. Ng­êi kh¸c l¹i trèn vµo mét qu¸n cµ phª nµo ®ã ®Ó chèng c¸i l¹nh mïa ®«ng. Vµ cßn bao nhiªu ng­êi kh¸c cø ®i qua ®i l¹i véi v· l¾m ch¼ng biÕt hä bËn rén ®iÒu g×. ThÕ lµ dï ®ang ë gi÷a dßng ng­êi Çm Çm tiÕng cßi xe ai còng thÊy gi¸ l¹nh v« cïng.
Tr­êng häc ë ®©y còng l¹. M×nh nhí ngµy x­a dï mïa ®«ng chóng m×nh vÉn thÝch n« ®ïa ån · nh­ng líp m×nh ë ®©y c¸c b¹n co m×nh vµo thµnh nhãm mµ trß chuyÖn. Giê ra ch¬i ch¼ng thÊy c¸c b¹n b­íc ra tíi cöa.
Ngäc Linh th©n mÕn!
Còng may ë ®©y cßn cã nhiÒu niÒm vui kh¸c nÕu kh«ng th× buån l¾m.
Linh ¹! ë quª m×nh mïa ®«ng hÇy nh­ chØ thÊy l¸c ®¸c vµi b«ng hoa cóc nh­ng ë thñ ®« hoa vÉn b¹t ngµn ®ñ lo¹i. ThÕ lµ hµng ngµy m×nh theo mÑ ra chî chän hoa. M×nh thÝch nhiÒu lo¹i nªn lä hoa nhµ m×nh bao giê còng nhiÒu mµu s¾c. Nh­ng cã lÏ ®èi víi m×nh, c¸i thÝch nhÊt vµ còng lµ viÖc m×nh hay lµm nhÊt trong nh÷ng ngµy mïa ®«ng ë Hµ Thµnh lµ chui vµo phßng ®äc s¸ch hay ®Õn th­ viÖn cña tr­êng. Nh÷ng kiÕn thøc míi ®Çy thó vÞ ë nhiÒu lÜnh vùc ®· s­ëi Êm m×nh vµ gióp m×nh quª ®i nh÷ng ngµy mïa ®«ng gi¸ l¹nh dµi ®»ng ®½ng.
Linh th©n! Dï ë ®©y m×nh sèng sung s­íng l¾m nh­ng c¸i c¶m gi¸c ®øng gi÷a nh÷ng ngµy ®«ng ë quª m×nh vÉn in s©u trong tr¸i tim cña B¶o Trang. M×nh høa víi cËu. Mïa ®«ng n¨m sau m×nh sÏ vÒ quª. Lóc Êy m×nh víi cËu sÏ l¹i cïng tung t¨ng ra ®ång nhÐ. Th«i chµo Ngäc Linh! Chóc cËu lu«n thµnh c«ng trong cuéc sèng.
Th©n  
*§Ò bµi: Em ®· chøng kiÕn c¶nh b·o lôt ë quª m×nh hoÆc xem c¶nh ®ã trªn truyÒn h×nh, h·y t¶ l¹i trËn b·o lôt khñng khiÕp ®ã.
*Bµi viÕt
Thiªn nhiªn sÏ ch¼ng bao giê biÕt n­¬ng tay nÕu chóng ta vÉn tiÕp tôc kh«ng tu©n thñ nh÷ng quy luËt vËn hµnh cña nã. Cµng b­íc sang thÕ kû v¨n minh, con ng­êi cµng ph¶i chÞu nh÷ng c¬n thÞnh né kinh hån cña thiªn nhiªn. Sãng thÇn ë In®«nªxia hay c¬n b·o khñng khiÕp Catina võa ®æ bé vµo n­íc Mü tuÇn nµy râ rµng lµ nh÷ng minh chøng kh«ng g× thuyÕt phôc h¬n cho ®iÒu Êy.
Mét biÓn n­íc mªnh m«ng víi bao ®iÒu ®¸ng sî chiÕm trän m­êi phót môc dù b¸o thêi tiÕt cña ®µi truyÒn h×nh. C¬n b·o dï ®· ®­îc dù b¸o tr­íc nh­ng ng­êi d©n Mü vÉn ph¶i høng trän mét lÇn næi giËn cña thÇn biÓn P«d©y ®«ng. C¶ mét thµnh phè c«ng nghiÖp ch×m trong mªnh m«ng biÓn n­íc. ThuyÒn cøu hé ch¹y Çm Çm trong thµnh phè nh­ ch¹y gi÷a mÆt s«ng. L¸c ®¸c ®©y ®ã cßn l¹i mét vµi ng«i nhµ næi lªn phÇn nãc hoÆc trÇn. Trªn ®ã kh«ng biÕt cã bao nhiªu ng­êi ®ang gµo khãc d¬ tay cÇu cøu. T×nh c¶nh tr«ng ®Õn th¶m th­¬ng. Ch¼ng ai cã thÓ ngê ®­îc ë n­íc Mü l¹i cã nh÷ng c¶nh t­îng ®au lßng nh­ vËy.
N­íc trong thµnh phè b¾t ®Çu chuyÓn mµu ®en. Nã bÞ « nhiÔm nÆng bëi bao nhiªu thø trong ®ã cã kh«ng Ýt x¸c ng­êi. C¶ thµnh phè ngét ng¹t trong c¶nh kh«ng ®iÖn, kh«ng thøc ¨n, n­íc uèng, kh«ng thuèc men. T×nh c¶nh gîi nh÷ng c¨n bÖnh hiÓm nghÌo dÔ dµng lÊn ®Õn trong nay mai. C¶ thµnh phè vÉn ®ang kªu cøu cßn n­íc th× ch­a hÒ cã dÊu hiÖu rót ®i. C¶ n­íc Mü ®ang ë t×nh tr¹ng v« cïng khÈn cÊp.
Còng may mÊy ngµy sau,. N­íc rót vµ nhê cã sù nç lùc cña tÊt c¶ mäi ng­êi ®Æc biÖt lµ cña qu©n ®éi, c¶nh s¸t vµ nh÷ng t×nh nguyÖn viªn, nhiÒu ng­êi d©n ®· ®­îc cøu ra khái vïng nguy hiÓm. Tuy ph¶i chen chóc trong nh÷ng tr¹i tËp trung nh­ng hä vÉn cßn may m¾n h¬n bao ng­êi chÕt ®ãi, chÕt rÐt hay bÞ b·o lò cuèn ®i.
¤i! Cßn thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt th× kh«ng thÓ nµo kÓ næi. Nhµ th× ®æ, « t« bÞ n­íc cuèn tr«i, ®­êng d©y ®iÖn ®øt… n­íc rót ®i nh­ng c¶ thµnh phè vÉn ngËp trong bïn ®Êt ®en nh¸nh vµ nh·o nhoÐt. HÕt b·o nh­ng b©y giê míi lµ lóc bÖnh tËt hoµnh hµnh. §Êy lµ cßn ch­a kÓ nçi ®au thª th¶m cña bao gia ®×nh mÊt ng­êi th©n. Ph¶i cã ®Õn h¬n mét nöa sè gia ®×nh trong trËn b·o ph¶i chÞu c¶nh "tan ®µn sÎ nghÐ". Sù mÊt m¸t ®au th­¬ng ngµy mét lín thªm kh«ng thÓ lÊy g× bï ®¾p. Dï c¶ thÕ giíi ®ang nç lùc hÕt m×nh víi tinh thÇn t­¬ng th©n t­¬ng ¸i nh­ng so víi nh÷ng mÊt m¸t ®· qua sù bï ®¾p Êy ch¼ng thÊm th¸p g×.
Dï chØ ®­îc nh×n thÊy qua mµn ¶nh nhá nh­ng t«i cã thÓ c¶m nhËn hËu qu¶ trËn b·o thËt lµ to lín. C¶ thÕ giíi ®ang h­íng vÒ n­íc Mü b»ng mét sù c¶m th«ng nh­ng qua ®ã, quèc gia nµo còng ph¶i giËt m×nh. Thiªn nhiªn kh«ng ph¶i dÔ g× n¾m b¾t vµ ®iÒu tiÕt ®­îc dï quèc gia Êy cã thÕ lùc kinh tÕ lín ®Õn cì nµo.
 
*§Ò bµi: MÑ lµ ng­êi gÇn gòi vµ th©n thiÕt víi em. H·y t¶ vµ kÓ l¹i mét vµi kû niÖm vÒ mÑ.
*Bµi viÕt
Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ
§i suèt cuéc ®êi, lßng mÑ vÉn theo con
Hai c©u th¬ ®óng lµ mét ch©n lý ch¼ng bao giê thay ®æi c¶. Ng­êi con trong m¾t mÑ lu«n nhá bÐ th©n th­¬ng vµ non nít tr­íc cuéc ®êi. Cßn con, ngay tõ ngµy cÊt tiÕng nãi ®Çu tiªn, con ®· lÝu l« gäi "mÑ" gäi "bµ". Kû niÖm vÒ mÑ sÏ cßn m·i trong em vµ trong mçi chóng ta ch¼ng bao giê phai nh¹t.
MÑ em xinh l¾m. Mét ng­êi phô n÷ ®· b­íc qua tuæi ba m­¬i l¨m mµ dang ng­êi thon th¶. MÑ am hiÓu vÒ nghÖ thuËt nªn nh÷ng bÞ ®å mÑ mÆc lu«n to¸t lªn mét vÎ ®Ñp riªng Êy ®Çy c¸ tÝnh. MÑ ®Ñp mµ ch¼ng bao giê lÉn víi ai.
Da mÑ tr¾ng vµ rÊt mÞn mµng. Dï ®· lín nh­ng c¸i thãi quen ®­îc vuèt lªn m¸ mÑ nh÷ng lóc mÑ ngåi bªn vÉn t¹o ra sù thÝch thó v« cïng. MÆt mÑ ®Ñp vµ phóc hËu. §«i gß m¸ dï ®· b¾t ®Çu cã dÊu hiÖu nh« cao, nh­ng chiÕc mòi däc dõa vµ ®«i m¾t ®en vÉn khiÕn mÑ cuèn hót l¾m. MÑ ch¼ng bao giê c­êi to c¶ nh­ng mçi lÇn em gÆp ®iÒu g× buån phiÒn trªn líp, vÒ nhµ chØ nh×n thÊy nô c­êi mØm cña hµm r¨ng tr¾ng ®Òu nh­ chia cña mÑ lµ mäi bùc béi tan ®i hÕt c¶.
Dï viÖc nhµ bén rén mÑ vÉn lo l¾ng cho bè con em rÊt chu ®¸o. NhÊt lµ nh÷ng bõa c¬m mÑ nÊu, ch¼ng bao giê em vµ bè thÊy cã ®iÒu g× ph¶i phµn nµn. MÑ bËn thÕ mµ kh«ng hiÓu sao vÉn rÊt n¨ng ®éng trong c«ng viÖc cña c¬ quan. N¨m nµo mÑ còng mang vÒ giÊy khen vµ phÇn th­ëng. MÑ thËt tµi t×nh.
Cßn kû niÖm vÒ mÑ ­? Nã nh­ mét c¸i kho ®Çy ¾p kh«ng biÕt tù bao giê. H«m Êy mÑ ®Ìo em ®Õn cæng nh­ng em võa sî võa nòng nÞu nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu vµo tr­êng. Nh­ng råi em nhanh chãng bÞ thuyÕt phôc b»ng nh÷ng lêi nãi ngät ngµo, b»ng nô c­êi vµ ¸nh m¾t cña mÑ. Em cÇm tay c« b­íc vµo buæi häc ®Çu tiªn.
L¹i nhí mét lÇn kh¸c em ®¸ bãng lµm vì mét c¸i lä hoa. Tuy c¸i lä kh«ng ®¾n gi¸ nh­ng ®ã lµ kû niÖm vÒ mét ng­êi b¹n cò cña mÑ ®· mÊt c¸ch ®ã vµi n¨m. MÑ kh«ng hÒ m¾ng nh­ng chØ nh×n sù tiÕc nuèi xãt th­¬ng vµ t©m tr¹ng cña mÑ lóc Êy mµ em thÊy thÊm thÝa vµ ©n hËn v« cïng.
N¨m th¸ng tr«i ®i, em ®· lín song ch­a hÒ dêi xa mÑ. Quª h­¬ng vÉn ngµy mét më réng h¬n bªn mÑ mçi ngµy. MÑ ¬i! Con sÏ chuÈn bÞ v÷ng vµng ®Ó khi xa mÑ con sÏ bay cao, bay xa b»ng chÝnh ®«i chÝnh m¬ ­íc mµ mÑ ®· ch¾p cho tuæi th¬ con.
 
*§Ò bµi: H·y miªu t¶ con ®­êng tõ nhµ ®Õn tr­êng.
*Bµi viÕt "Con ®­êng ®Õn tr­êng" - c¸i tªn nghe sao quen qu¸. Ch¼ng ph¶i ngµy nµo chón ta còng d¹o b­íc trªn nã ®Ó ®Õn tr­êng hay sao? VËy mµ trong chóng ta, mÊy ai ®· quan t©m ®Õn nã? Ph¶i ch¨ng v× nã ®· qu¸ quen. B¹n h·y thö, h·y thö mét lÇn say ng¾m. Ch¾c ch¾n b¹n sÏ kh¼ng ®Þnh r»ng: nã cã nhiÒu ®iÓm thó vÞ v« cïng.
Con ®­êng ®i häc cña t«i dµi, ph¼ng vµ uèn l­în quanh cao qua nh÷ng khu phè, nh÷ng c¸nh ®ång. §ã lµ con ®­êng mµ mïa hÌ th× rîp m¸t bëi nh÷ng bãng c©y cßn mïa ®«ng th× ng¹t ngµo hoa s÷a. Nh÷ng b«ng hoa s÷a nhá li ti ®óng nh­ nh÷ng giät s÷a ai ®ã v« t×nh ®Ó rít trªn l¸, trªn cµnh. Vµo cuèi mïa thu, con ®­êng cßn rùc rì mét mµu hoa ®iÖp vµng ãng ¶. Nh÷ng b«ng hoa xinh x¾n Êy ®· trë thµnh nh÷ng kû niÖm g¾n bã suèt mÊy n¨m häc tiÓu häc cña t«i.
T«i nhí l¹i mÊy n¨m vÒ tr­íc khi con ®­êng cßn ch­a ®­îc tr¶i bª t«ng. Nh÷ng h«m trêi m­a, chóng t«i léi × äp qua nh÷ng vòng n­íc mµu ®á g¹ch cña con ®­êng d¶i sái. Dï cÈn thËn nh­ng ®Õn líp ®øa nµo ®øa nÊy Ýt nhiÒu còng bÞ v­¬ng vµi nèt bÈn trªn ¸o ®á nh­ son. L©u ngµy bÞ v­¬ng nhiÒu, ¸o giÆt kh«ng s¹ch ®­îc thÕ lµ chóng t«i ®µnh ph¶i mÆc nh÷ng bé ®ång phôc è vµng.
Nh­ng b©y giê th× kh¸c l¾m råi. Con ®­êng ®o¹n th× ®­îc tr¶i nhùa, nh÷ng ®o¹n ®i qua lµng ®­îc tr¶i bª t«ng. Cø gäi lµ ®i ®Õn cöa líp, chóng t«i vÉn kh«ng bÈn ®Õn gãt ch©n. §­êng s¹ch bong. Nh÷ng h«m vµo mïa gÆt ®i trªn r¬m r¹, chØ cÇn ngöi mïi r¬m t«i ®· thÊy quª h­¬ng sao gÇn gòi vµ th©n thuéc v« cïng.
§i trªn con ®­êng vµo mïa lóa træ, chóng t«i võa b­íc tung t¨ng ch©n s¸o, võa c¶m nhËn h­¬ng lóa th¬m thoang tho¶ng bay tõ hai phÝa c¸nh ®ång. T«i nhí lÇn Êy th»ng H­ng nãi víi t«i:
- ¦íc g× chóng m×nh ch¼ng bao giê lín lªn th× hay nhØ. Cø tho¶ thÝch vui ®ïa råi ®i häc ch¼ng ph¶i lo nghÜ ®iÒu g×.
Håi Êy t«i cho ý nghÜa cña th»ng H­ng thËt nùc c­êi nh­ng b©y giê nghÜ l¹i, thÊy nã nãi còng hay hay.
Kû niÖm tuæi th¬ t«i ®· tr«i qua ªm ®Òm trªn con ®­êng ®Õn tr­êng th©n th­¬ng Êy. §i m·i thµnh quen, giê ®©y t«i nhí nã ®Õn tõng chç nhÊp nh«, tõng c©y cét mèc thËm chÝ cßn nhí con ®­êng ®­îc ghÐp bëi bao nhiªu tÊm bª t«ng. ThÕ lµ h×nh nh­ giê ®©y t«i víi con ®­êng ®· thµnh hai ng­êi b¹n. ChØ tiÕc r»ng ®­êng chØ ©m thÇm tËn tuþ, ®­êng ch¼ng bao giê t©m sù víi t«i.
 
*§Ò bµi: T¶ c¶nh hoµng h«n quª em.
*Bµi viÕt Quª t«i lµ mét lµng chµi ven biÓn. D©n chµi sèng lam lò quanh n¨m mµ vÉn ch¼ng d­ dËt ®­îc bao nhiªu. Lµng h­íng m¾t ra ®ãn nh÷ng c¬n giã biÓn thæi vµo thÕ nªn bän nhãc tôi t«i míi nhá ti mµ ®øa nµo ®øa nÊy s¹m ®en v× n¾ng vµ giã biÓn. Vïng quª tuy nghÌo nh­ng kh«ng ph¶i kh«ng cã nh÷ng niÒm vui. Víi t«i, kû niÖm s©u s¾c nhÊt chÝnh lµ ®­îc ng¾m c¶nh hoµng h«n trªn biÓn.
ChiÒu nµo còng vËy, t«i cïng lò b¹n b­íc nÆng trÞch trªn nh÷ng cån c¸t ®Çu lµng sau buæi tan tr­êng. Cån c¸t mªnh m«ng g¾n bã víi c¶ tuæi th¬ t«i trong suèt nh÷ng th¸ng ngµy qua. Nã cßn g¾n víi bao trß ch¬i bÝ mËt cña lò trÎ con miÒn biÓn. Nh­ng h«m nay còng vËy, t«i ph¶i tõ bá nh÷ng cuéc ch¬i sím h¬n ®Ó vÒ gióp bè mÑ chuÈn bÞ b÷a c¬m chiÒu. Bè t«i ®i biÓn cø sÈm tèi míi vÒ. Cßn mÑ toi ®i lµm còng hay vÒ muén. B÷a c¬m chiÒu tr«ng chê vµo c¶ cËu con trai líp s¸u.
T«i vÒ nhµ, cÊt s¸ch vë nh­ng kh«ng nÊu c¬m ngay. Bao giê còng vËy, t«i dän dÑp s©n thÒm tr­íc vµ tranh thñ ng¾m lóc hoµng h«n. H«m nay biÓn xanh chØ h¬i gîn sãng nh­ng chØ cã d©n miÒn biÓn nh­ chóng t«i míi râ, ë trong c¸i sù ph¼ng lÆng kia, biÓn ®ang ®éng l¾m.
Ch¶ lµ, ®ã lµ lóc n­íc triÒu b¾t ®Çu d©ng mµ. Giã biÓn h«m nay nhÑ nhµng m¸t r­îi. VÞ mÆn thæi vµo khiÕn con m¾t t«i c¶m gi¸c cay cay. BiÓn b¾t ®Çu nhît nh¹t v× mÆt trêi s¾p lÆn. Nh÷ng tia n¾ng cuèi cïng cña mét ngµy kh«ng ®ñ t¹o mµu trªn biÓn mµ ®ñ ®Ó mÆt biÓn ¸nh lªn mµu tr¾ng h¬i phít vµng nhît nh¹t.
MÆt trêi b¾t ®Çu t¾t n¾ng. PhÝa xa kia kh«ng ph¶i lµ «ng mÆt trêi chiÕu nh÷ng tia n¾ng chãi chang mµ lµ mét qu¶ cÇu rùc ®á ®Æt trªn mét c¸i m©m lín mµu xanh lôc. Qu¶ cÇu löa nhá dÇn råi cø thÕ r¬i trôt vµo trong lßng biÓn c¶. PhÝa ngoµi kh¬i chi chÝt nh÷ng chiÕc tµu ®ang r­ín m×nh h­íng vÒ phÝa lµng t«i. Trong nh÷ng chiÕc tµu kia, cã mét chiÕc ngµy nµo t«i còng chê còng ®îi.
B÷a c¬m chiÒu ®· dän xong võa kÞp lóc bè mÑ t«i vÒ. Bè nh©m nhi chÐn r­îu kÓ c©u chuyÖn c¶ ngµy ®i biÓn. Cßn mÑ võa ¨n võa thØnh tho¶ng l¹i xoa ®Çu ®øa con trai. MÑ nh×n t«i b»ng ¸nh m¾t v« cïng tr×u mÕn nh­ ®ang ngîi khen sù ngoan ngo·n cña con trai m×nh. T«i thÊy lßng Êm l¹i, Êm nh­ b¸t c¬m ®Çy ®ang n»m trong bµn tay nhá cña t«i.
 
*§Ò bµi: T¶ c¶nh v­ên tr¸i c©y cña mét miÖt v­ên ë quª em.
*Bµi viÕt Nhµ «ng ngo¹i em lµ mét cï lao n»m ë bªn s«ng. Nhµ ngoµi thùc chÊt lµ mét khu v­ên réng r·i bèn mïa c©y tr¸i b¸t ng¸t xum xuª. Mçi lÇn ®Õn th¨m miÖt v­ên cña ngo¹i, em vµ tôi b¹n l¹i bÞ hót hån bëi bao nhiªu lo¹i qu¶ võa ngät, võa ngon, võa l¹.
ChiÕc xuång nhá chë chóng em tõ tõ rêi bÕn. Chó l¸i ch¹c ngoµi ba m­¬i, tÝnh t×nh sëi lëi nªn h«m Êy võa ®i, chóng em võa c­êi nãi trªu ®ïa vui vÎ l¾m. MÊy ®øa con g¸i l¹i cßn høng chÝ võa quê tay khua n­íc võa h¸t nghªu ngao mÊy ®iÖu hß mµ c¸c c« g¸i th­êng h¸t trªn s«ng.
ThuyÒn rÏ vµo mét con l¹ch nhá, ch¹y thªm nöa c©y n÷a thÕ lµ ®Õn nhµ «ng ngo¹i. Tõ cæng nhµ ngo¹i chóng em ph¶i ®i ngãt mét tr¨m mÐt n÷a míi vµo ®Õn s©n. C¸i H¹nh bçng reo lªn nh­ võa t×m ra mét ph¸t minh kú l¹:
- Hao sÇu riªng k×a tôi mµy ¬i
Th× ra tõ n·y chónh t«i ®· ®i d­íi nh÷ng th¶m hoa sÇu riªng mµu tÝm ng¾t. Nh÷ng c¸nh hoa nhá ly ti khÐp nÐp giÊu m×nh døi nh÷ng chiÕc l¸ xanh vµng.
Em nãi nhe gi¶ng gi¶i thªm cho lò b¹n: sÇu riªng cho qu¶ vµo kho¶ng th¸ng n¨m. Lóc ®ã nÕu c¸c b¹n ®Õn ®©y th× tõ ngoµi ®Çu l¹ch, c¸c b¹n ®· ngöi thÊy mïi th¬m ngµo ng¹t cña nã råi. Qu¶ sÇu riªng treo lñng l¼ng nh­ nh÷ng tæ kiÕn trªn cao. Tr¸i chÝn võa th¬m võa bÐo l¹i ngät nh­ mËt ong, chØ cÇn ¨n mét miÕng lµ c¸c b¹n ®· thÊy hÕt sù ®Ëm ®µ råi.
Tôi b¹n em võa ®i võa kh«ng ngít xuýt xoa. Nh­ng ph¶i ®Õn b©y giê miÖt v­ên míi chÝnh thøc hiÖn ra. ¤i!Bao nhiªu lµ thø c©y tr¸i ®ang ®ua lªn trªn khu v­ên réng r·i. Nh÷ng tr¸i ch«m ch«m ®ang chÝn ®á trÜu cµnh. PhÝa bªn kia nh÷ng tr¸i bßng mµu vµng in h×nh xuèng mÆt n­íc cña con l¹ch nhá. PhÝa bªn ph¶i, nh÷ng c©y m¨ng côt xoÌ t¸n réng che mét nöa d·y nh·n xanh tr¸i chÝn sai trÜu trÞt tõng chïm. Em nhí cã lÇn ®Õn ch¬i, «ng ngo¹i b¶o:
- §©y lµ lo¹i nh·n hét tiªu v× hét cña nã nhá ti vµ ®en l¸nh nh­ mét tiªu vËy. Nh·n nµy cïi dµy ¨n th¬m vµ ngät l¾m.
Chóng em nh­ l¹c vµo mét xø së cña h­¬ng vµ s¾c. Mïi sÇu riªng, mïi mÝt, mïi bßng hoµ quÖn th¬m n­ng nøc. Mµu vµng cña bßng, cña cãc chÝn, mµu n©u sËm cña m¨ng côt, råi mµu vµng c¸t cña nh·n… TÊt c¶ cø hoa lªn sung s­íng, rén rµng.
H«m nay thËt vui khi chóng em ®­îc «ng chiªu ®·i mét b÷a c¬m c¸ kho ngon tuyÖt. ¤ng nãi: ch¸u nµo thÝch tr¸i c©y th× kh«ng cÇn hái, cø ra gèc c©y ¨n tho¶ thÝch. ThÕ lµ xong b÷a c¬m tr­a, chóng t«i ïa c¶ ra v­ên nh­ mét ®µn chim sÎ rén rµng tËp bay.
 
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng mét kÕt thóc kh¸c cña truyÖn ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng.
*Bµi viÕt
§îi m·i kh«ng thÊy c¸ vµng b¬i lªn, «ng l·o chÌo thuyÒn ng­îc trë vÒ. Sãng giã b·o bïng ®· qua ®i. BiÓn xanh trë l¹i hiÒn hoµ. ¤ng l·o chÌo thuyÒn mµ lßng chÊt chøa bao nçi ­u t­. Kh«ng biÕt cã nªn trë l¹i ng«i nhµ Êy n÷a kh«ng? Nã giê ®©y ®©u cßn lµ ng«i nhµ cña m×nh n÷a. Vµ ng­êi ë trong ng«i nhµ Êy còng ®©u ph¶i lµ ng­êi vî ®ãi khæ cña m×nh. Nh­ng kh«ng biÕt quû thÇn xui khiÕn thÕ nµo mµ ®«i ch©n l·o vÉn ®­a l·o vÒ m¶nh ®Êt ngµy x­a.
Nh­ng! ChuyÖn g× ®ang x¶y ra thÕ nµy? TÊt c¶ ®· biÕn ®i ®©u? T¹i sao kh«ng cßn ai n÷a? Mô vî cña ta ®©u? Tr­íc m¾t «ng l·o kh«ng ph¶i lµ mét cung ®iÖn nguy nga cã Long V­¬ng ®ang ngù gi÷a hµng tr¨m lÝnh canh nh­ l·o nghÜ. K× l¹ thay! Tr­íc mÆt «ng lµ khung c¶nh cò. M¸i lÒu lôp xôp, r¸ch n¸t vµ siªu vÑo ®øng bªn c¹nh chiÕc m¸ng lîn ®· søt mÎ c¶ hai ®Çu. Xa xa ngoµi kia vÉn cßn c©y sµo n¬i l·o v¾t chiÕc l­íi ®· v¸ ch»ng v¸ ®ôp. Ch­a hiÓu chuyÖn g×, l·o gäi to:
- BÈm Long V­¬ng! L·o giµ khèn khæ ®· trë vÒ!
- Kh«ng thÊy cã tiÕng tr¶ lêi, l·o l¹i tiÕp:
- Th­a n÷ hoµng!
-...
- Th­a nhÊt phÈm phu nh©n!
...
- Bµ l·o ¬i! T«i ®· trë vÒ råi!
VÉn kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi. L·o giµ véi b­íc vµo trong. Kh«ng thÊy cã ai. Nh×n quanh l·o thÊy trªn bµn cã mét m¶nh giÊy víi nh÷ng nÐt ch÷ nguÖch ngo¹c ®­îc viÕt véi vµng. L·o mang ra soi d­íi n¾ng vµ b¾t ®Çu ®¸nh vÇn tõng nÐt ch÷:
"¤ng l·o ¬i! T«i cã lçi víi «ng nhiÒu l¾m! Kh«ng ngê bao n¨m sèng khæ së víi nhau t«i cßn chÞu ®­îc mµ giê ®©y t«i l¹i thÕ nµy! Lßng tham cña t«i qu¸ lín ®Õn biÓn s©u cÜng ph¶i kinh hoµng. T«i kh«ng cßn mÆt mòi nµo nh×n «ng n÷a. Chµo «ng! t«i ®i!"
Tê giÊy trªn tay «ng l·o tõ tõ r¬i xuèng. N¬i gãc m¾t l·o h×nh nh­ ­¬n ­ít. L·o ngåi thôp xuèng, ®«i m¾t xa x¨m nh×n s©u vµo biÓn c¶. §Çu l·o tª d¹i, miªn man. L·o ngåi ®ã suèt mét ngµy ®ªm. Nh­ng råi l·o bËt dËy, quay mòi thuyÒn l·o l¹i ra kh¬i.
- C¸ vµng ¬i! C¸ vµng ¬i! §êi nµy ta kh«ng d¸m quªn ¬n c¸. Mô vî nhµ ta ®· biÕt lçi råi. Ta xin c¸ h·y ®­a mô trë vÒ víi ta. Ta høa tõ nay sÏ kh«ng bao giê lµm phiÒn c¸ n÷a.
C¸ vµng nh×n l·o råi lÆng lÏ lÆn xuèng biÓn s©u. L·o buån b·, thÊt väng trë vÒ. Nh­ng võa ®Æt ch©n lªn bê c¸t, th×...
Ai ®ang ®øng tr­íc mÆt l·o thÕ nµy? VÉn bé quÇn ¸o r¸ch t­¬m, ®Çu kh«ng quÊn kh¨n ch©n ®i ®Êt. Khu«n mÆt nh¨n nhóm, gÇy säp ®i. Dï tãc ®· b¹c h¬n, l·o vÉn nhËn ra, ®ã chÝnh lµ vî l·o.
Vî chång gÆp nhau trong lÆng im vµ n­íc m¾t. råi hä cïng ®i vÒ c¨n lÒu r¸ch n¸t nh­ng ®· g¾n bã víi hä suèt mÊy chôc n¨m qua.
Vµ ngoµi kia giã ®¹i d­¬ng thæi vµo m¸t r­îi vµ biÓn xanh vç sãng ªm ®Òm.
 
*§Ò bµi: Thanh g­¬m trong truyÖn Sù tÝch Hå G­¬m tù kÓ chuyÖn m×nh.
*Bµi viÕt
Ta lµ thanh g­¬m thÇn trong trong truyÖn Sù tÝch Hå G­¬m, ch¾c c¸c b¹n rÊt muèn biÕt râ vÒ ta. VËy h«m nay nh©n buæi rçi r·i, ®Êt n­íc thanh b×nh ta sÏ kÓ l¹i c©u chuyÖn nµy cho c¸c b¹n nghe.
N¨m Êy, khi ta ®ang yªn æn n»m ë bªn m×nh ®øc Long Qu©n ®Ó b¶o vÖ ng­êi mçi khi ng­êi gÆp bÊt tr¾c. Th× bçng mét h«m, ta nhËn ®­îc lÖnh cña ®øc Long Qu©n:
- Ng­¬i h·y chuÈn bÞ lªn trÇn gian cøu nh©n d©n khái lò giÆc c­íp n­íc b¹o tµn.
Nghe thÊy nh©n d©n ®ang gÆp ho¹n n¹n, ta thÊy cÇn ph¶i ngay lËp tøc cøu gióp d©n lµnh. Bëi vËy, khi §øc Long Qu©n ph¸n truyÒn ta liÒn tu©n lÖnh ngay, ngµi nãi:
- Ng­¬i h·y lªn ®ã tr­íc vµ ®Ó l¹i c¸i chu«i n¹m ngäc, ta sÏ cã c¸ch göi lªn cho ng­¬i sau. Nh­ng nhí lªn ®ã mét c¸ch thËt khÐo lÐo, ®õng xuÊt hiÖn bÊt ngê khiÕn bµ con ho¶ng sî.
Tu©n lÖnh ®øc Long Qu©n, ®ªm ®ã ta chê anh ng­ d©n Lª ThËn ®i ®¸nh c¸ míi véi ho¸ vµo l­íi cña anh ta. LÇn thø nhÊt khi kÐo lªn thÊy ta, anh ta t­ëng ta chØ lµ côc s¾t b×nh th­êng nªn vøt l¹i biÓn kh¬i, cho ®Õn lÇn thø hai còng vËy, ta ®©m ra lo qu¸. Nh­ng may thay ®Õn lÇn thø ba, anh ®· ph¸t hiÖn ra ta lµ mét thanh g­¬m nªn ®­a vÒ nhµ.
VÒ n»m ë gãc nhµ Lª ThËn råi, ta l¹i lo l¾ng kh«ng biÕt lµm c¸ch nµo ®Ó gÆp ®­îc chñ t­íng cña nghÜa qu©n. ThËt may, anh ®· gia nhËp nghÜa qu©n. Khi ®ã ta th× ta biÕt ch¾c chñ t­íng Lª Lîi sÏ ghÐ qua nhµ Lª ThËn. Ta cø ung dung ngåi chê. Cho ®Õn mét h«m, Lª Lîi ®Õn nhµ Lª ThËn ch¬i, ta liÒn ph¸t s¸ng b¸o hiÖu cho chñ t­íng biÕt vµ ta cßn cè t×nh lµm næi bËt dßng ch÷ “ThuËn thiªn” ®Ó chñ t­íng biÕt ta lµ mét thanh g­¬m quý. Nh­ng cã lÏ Lª Lîi còng kh«ng nhËn ra ®iÒu ®ã nªn th¶n nhiªn ®ót ta vµo bao g­¬m cña «ng.
Cho ®Õn mét h«m, ®øc Long Qu©n göi lªn cho ta chiÕc chu«i vµ ng­êi ®· khÐo lÐo ®Ó nã trªn c©y tr­íc m¾t cña Lª Lîi. Ng­êi chñ t­íng th«ng minh nµy ®· nghÜ ngay ®Õn l­ìi g­¬m ë nhµ Lª ThËn, do vËy trë vÒ «ng liÒn tra chu«i vµo chiÕc g­¬m, chóng ta võa nh­ in, thÕ lµ «ng ®· nhËn ra ta lµ mét thanh g­¬m quý, lóc ®ã ta nghe thÊy «ng ta reo lªn rÊt to:
- §©y lµ ý trêi phã th¸c cho minh c«ng lµm viÖc lín.
Tõ ®ã, ta lu«n bªn c¹nh Lª Lîi vµ còng tõ ®ã t×nh thÕ thay ®æi h¼n, nghÜa qu©n ®· liªn tôc dµnh ®­îc nh÷ng chiÕn c«ng míi khiÕn bän giÆc b¾t ®Çu lo sî. NghÜa qu©n cña ta chiÕn ®Êu khÝ thÕ h¬n tr­íc nhiÒu. ThÕ ta ngµy cµng m¹nh, thÕ ®Þch ngµy cµng yÕu. NghÜa qu©n ®i ®Õn ®©u qu©n giÆc chÕt nh­ ng¶ r¹ ®Õn ®ã. VËy lµ ch¼ng bao l©u sau trªn ®Êt n­íc ch¼ng cßn mét bãng qu©n thï nµo c¶. Ta rÊt vui mõng khi thÊy nh©n d©n reo hß, h¹nh phóc tr­íc th¾ng lîi cña Lª Lîi.
Sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc mét n¨m th× ta nhËn ®­îc lÖnh cña ®øc Long Qu©n ®ßi ta trë vÒ d­íi kia víi rïa Kim Quy. Ta c¶m thÊy rÊt buån v× ph¶i xa nh÷ng con ng­êi anh hïng dòng c¶m, nh÷ng ng­êi d©n hiÒn lµnh, chÊt ph¸c.
Ta nhí h«m ®ã trêi quang, m©y t¹nh, vua Lª cïng c¸c quan trong triÒu ®ang d¹o thuyÒn trªn hå th× anh b¹n rïa ngµn tuæi xuÊt hiÖn. Trong lóc mäi ng­êi ®ang kinh ng¹c, ta liÒn ®éng ®Ëy b¸o hiÖu cho vua Lª Lîi biÕt. HiÓu ý cña ta, vua Lª th¸o ngay g­¬m ®­a tr¶ cho rïa vµng.
ThÊm tho¸t ®· bao n¨m, ta trë vÒ chèn Thuû cung, Êy vËy mµ trong lßng ta vÉn kh«ng ngu«i nhí vÒ trÇn gian, do vËy thØnh tho¶ng ta l¹i nhê thÇn Kim Quy næi lªn mÆt n­íc xem t×nh h×nh d©n chóng d¹o nµy ra sao. ThÊy ®Êt n­íc ta ngµy mét giµu ®Ñp lµ ta vui l¾m råi.
Th«i ®· muén råi, ta ph¶i trë vÒ thuû cung kh«ng Long Qu©n l¹i tr¸ch ph¹t. HÑn c¸c ch¸u mét dÞp kh¸c nhau nhÐ.
 
*§Ò bµi: H·y chuyÓn thÓ bµi th¬ L­îm thµnh mét c©u chuyÖn.
*Bµi viÕt
ChuyÖn vÒ cËu bÐ thiÕu niªn L­îm dòng c¶m ®· hi sinh v× ®Êt n­íc m·i lµ kØ niÖm kh«ng phai trong lßng ng­êi d©n ViÖt Nam. LÇn ®ã t«i cã dÞp vµo HuÕ vµ v« cïng may m¾n, t«i ®­îc nãi chuyÖn víi mét ng­êi ®ång ®éi cña L­îm. Lóc ®ã L­îm lµm liªn l¹c cho ®¬n vÞ Mang C¸ cña b¸c.
Nh¾c ®Õn L­îm, ®«i m¾t b¸c ¸nh lªn niÒm tù hµo pha lÉn niÒm tiÕc th­¬ng mét cËu bÐ v« cïng can ®¶m, anh hïng.
B¸c nhí l¹i, ngµy ®ã khi ®­îc ph©n c«ng vÒ c«ng t¸c ë ®ån Mang C¸, b¸c ®· nghe mäi ng­êi hay nh¾c ®Õn cËu bÐ lµm liªn l¹c rÊt gan d¹ vµ anh dòng. Nh÷ng lêi nãi ®ã ®· khiÕn b¸c rÊt l­u t©m vµ muèn ®­îc gÆp cËu bÐ. H«m Êy, gÆp mét chó bÐ d¸ng nhá bÐ, nhanh nhÑn b¸c liÒn gäi l¹i vµ hái:
- Ch¸u bÐ, ch¸u ®­îc ph©n c«ng lµm nhiÖm vô g×?
- Ch¸u lµm liªn l¹c viªn chó µ.
- ThÕ cã ph¶i tªn ch¸u lµ L­îm kh«ng?
- D¹ th­a chó ch¸u tªn lµ L­îm. Sao chó biÕt ¹?
- µ ra vËy!- ThÕ ch¸u cã sî nguy hiÓm kh«ng?
Chó bÐ nhón vai lÐm lØnh tr¶ lêi:
- Ch¸u kh«ng sî chó ¹, ch¸u lu«n nghÜ lµ lµm thÕ nµo ®Ó hoµn thµnh tèt nhiÖm vô.
- Ch¸u cã thÝch c«ng viÖc nµy kh«ng?
- Ch¸u thÝch h¬n ë nhµ ¹.
- Chó chóc ch¸u lu«n hoµn thµnh nhiÖm vô.
Chó bÐ b­íc ®i tho¨n tho¾t, ®Çu nghªnh nghªnh, tr«ng rÊt ®¸ng yªu, vµ tr«ng chó cµng ®¸ng yªu h¬n, ngé nghÜnh h¬n khi trªn ®Çu ®éi chiÕc mò can« víi chiÕc s¾c ®eo bªn h«ng. Chó bÐ chµo t«i rÊt nhanh vµ khuÊt dÇn chØ cßn tiÕng huýt s¸o rén vang.
Sau lÇn gÆp gì ®ã, do bËn nhiÒu c«ng viÖc t«i quªn còng kh«ng cã dÞp gÆp l¹i cËu bÐ. Cho ®Õn mét h«m, trë vÒ ®¬n vÞ t«i, nh×n mÆt ai t«i thÊy còng cã vÎ buån buån, mét ®ång chÝ hái t«i:
- §ång chÝ cã nhí ch¸u L­îm kh«ng, cËu bÐ liªn l¹c ®ã?
- Cã! T«i nhí. X¶y ra chuyÖn g× h¶ ®ång chÝ? 
- CËu bÐ hi sinh råi, h«m ®ã, L­îm nhËn nhiÖm vô ®em c«ng v¨n ®i, mäi ng­êi ®Òu c¶nh b¸o víi chó r»ng ®ã lµ qu·ng ®­êng rÊt nguy hiÓm, cã thÓ gÆp ®Þch phôc kÝch, nh­ng chó kh«ng hÒ tá ra sî h·i, cßn nãi: Em kh«ng sî ®©u. Chóng nã mµ x«ng ra em sÏ ®¸nh cho t¬i bêi. Nãi xong chó th¶n nhiªn ®ót c«ng v¨n vµo s¾c tho¨n tho¾t b­íc ®i, måm l¹i huýt s¸o vang rén. Kh«ng ngê h«m ®ã qu©n ®Þch l¹i ®¸nh h¬i thÊy chó nhá, chóng bÝ mËt n»m phôc kÝch ë gi÷a c¸nh ®ång lóa, nªn nh×n bÒ ngoµi rÊt khã ph¸t hiÖn. L­îm còng ®· rÊt tinh khi ®i qua ®i qua c¸nh ®ång, linh c¶m ®Õn ®iÒu g× ®ã bÊt tr¾c nªn chó nhanh tay xÐ vôn tµi liÖu vµ vøt véi ra xa. Cã lÏ bän ®Þch ®· tr«ng thÊy hµnh ®éng ®ã, chóng liÒn x¶ ®¹n vµo nã. L­îm ®· anh dòng hi sinh, gi÷a c¸nh ®ång, tay vÉn cßn n¾m chÆt b«ng lóa, miÖng cßn në mét nô c­êi.
§ång chÝ nä kÓ xong bçng oµ khãc. T«i ngì ngµng, ®au ®ín vµ còng kh«ng thÓ cÇm ®­îc n­íc m¾t, võa c¶m phôc võa th­¬ng tiÕc. Trong t«i bçng l¹i hiÖn lªn h×nh ¶nh chó bÐ nhá nh¾n, g­¬ng mÆt nhanh nhÑn, th«ng minh, nô c­êi lu«n në trªn m«i.
C©u chuyÖn vÒ sù hi sinh anh dòng cña chó bÐ L­îm ®­îc mäi ng­êi ë kh¾p n¬i kÓ cho nhau nghe. Chó cßn trë thµnh tÊm g­¬ng s¸ng ®Ó c¸c ch¸u bÐ noi theo, vµ cho ®Õn tËn ngµy h«m nay tÊm g­¬ng Êy vÉn cßn to¶ s¸ng. 
 
*§Ò bµi: H·y ®ãng vai c©y tre ®Ó tù kÓ chuyÖn vÒ m×nh.
*Bµi viÕt
Cã lÏ ®èi víi mçi ng­êi ViÖt Nam, c©y tre ®· trë thµnh mét phÇn cña cuéc sèng, ®Æc biÖt víi mçi con ng­êi ra ®i tõ lµng quª th× h×nh ¶nh nh÷ng luü tre xanh ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc, do vËy dï cã ®i ®©u ®Õn n¬i ®©u hä còng ®Òu nhí vÒ luü tre xanh nh­ nhí vÒ kØ niÖm g¾n bã, th©n th­¬ng nhÊt. Vµ ®ã chÝnh lµ niÒm tù hµo cña hä hµng nhµ tre chóng t«i.
Sù g¾n bã, gÇn gòi cña hä hµng nhµ tre chóng t«i ®­îc thÓ hiÖn ë chç ®i bÊt cø n¬i ®©u, ®ång b»ng hay miÒn nói th× b¹n còng ®Òu thÊy chóng t«i nghiªng m×nh trªn nh÷ng con ®­êng hay trong nh÷ng c¸nh rõng b¸t ng¸t. Hä nhµ tre chóng t«i rÊt ®«ng ®óc, nµo lµ: Tre §ång Nai, nøa, mai, vÇu ViÖt B¾c, tróc Lam S¬n, tre ngót ngµn rõng c¶ §iÖn Biªn, råi dang, råi hãp vµ c¶ luü tre th©n thuéc ®Çu lµng...
Kh¸c víi c¸c loµi c©y kh¸c, tõ khi míi b¾t ®Çu sinh ra, chóng t«i ®· thÓ hiÖn sù ngay th¼ng, ®iÒu ®ã c¸c b¹n cã thÓ thÊy ngay khi nh×n nh÷ng mÇm tre mäc th¼ng t¾p vµ dï trong bÊt cø m«i tr­êng nµo chóng t«i còng vÉn v­¬n lªn ®Ó sèng m¹nh mÏ vµ xanh tèt. Th©n cña chóng t«i th­êng dµi nghªu nh­ng méc m¹c, gi¶n dÞ, th©n quen. Vµ mçi lo¹i l¹i kho¸c mét mµu kh¸c nhau cã loµi ¸o mµu xanh, cã lo¹i mµu tro, cã lo¹i l¹i mµu vµng, nh­ng tùu chung ®Òu gi¶n dÞ, dÔ nhí.
Mét ®iÓm tiÕp theo cho thÊy sù gÇn gòi cña chóng t«i ®èi víi tÊt c¶ mäi ng­êi ®ã lµ chóng t«i lu«n cïng con ng­êi ®Êu tranh cho ®éc lËp, tù do. Ch¼ng thÕ mµ tõ l©u, ng­êi ViÖt ®· vÝ chóng t«i víi phÈm chÊt quËt khëi cña d©n téc ngµn ®êi.
Nh÷ng ngµy ®Êt n­íc ViÖt Nam cßn s¬ khai, chóng t«i ®· gióp «ng Giãng diÖt lò giÆc ¢n b¹o tµn, ®em l¹i h¹nh phóc cho mu«n d©n. Råi trong cuéc chiÕn chèng qu©n Nam H¸n trªn s«ng B¹ch §»ng, chÝnh chóng t«i ®· d×m chÕt bao tµu chiÕn cña ®Þch khiÕn cho chóng khiÕp sî ph¶i thua cuéc. Thña ®Êt n­íc cßn ch­a cã vò khÝ hiÖn ®¹i nh­ b©y giê, chóng t«i lµ vò khÝ m¹nh nhÊt ®­îc dïng ®Ó tiªu diÖt qu©n thï.
Vµ trong hai cuéc chiÕn tranh chèng Ph¸p vµ chèng MÜ, chóng t«i còng tÝch cùc tham gia kh¸ng chiÕn b»ng c¸ch gãp mét phÇn bÐ nhá c¬ thÓ m×nh ®Ó lµm ra nh÷ng c©y ch«ng nhän ho¾t s½n sµng tiªu diÖt kÎ thï.
Bëi v÷ng vµng trong chiÕn ®Êu mµ hä mµ tre t«i ®· ®­îc phong danh hiÖu anh hïng bÊt khuÊt.
Kh«ng chØ trong ®¸nh giÆc gi÷ n­íc, loµi tre nhµ chóng t«i cßn rÊt cã Ých trong cuéc sèng hµng ngµy.
Mçi khi vÒ th¨m mét th«n xãm, mét b¶n lµng nµo b¹n còng sÏ thÊy vßng tay cña chóng t«i dang réng, «m trän vµ to¶ bãng m¸t cho c¶ d©n lµng. Trong vßng tay cña chóng t«i, nh÷ng ng«i nhµ trë nªn m¸t mÎ, nh÷ng chó tr©u míi cã bãng r©m ®Ó nhën nh¬ gÆp cá. Nh÷ng tr­a hÌ, chóng t«i thËt h¹nh phóc khi ®­îc ng¾m nh÷ng khu«n mÆt trÎ th¬ say nång giÊc ngñ trong tiÕng vâng kÏo kÑt d­íi khãm tre.
H¬n thÕ chóng t«i cßn lµ nh÷ng vËt liÖu ®Ó bµ con dùng nhµ, nh÷ng ng«i nhµ ®­îc lµm tõ tre rÊt m¸t mÎ vµ s¹ch sÏ.
D­íi bãng chóng t«i lµ c¶ mét nÒn v¨n ho¸ l©u ®êi ®ang tõng ngµy ®­îc n©ng niu vµ g×n gi÷.
Trong ®êi sèng sinh ho¹t, chóng t«i cßn lµm ra nh÷ng ®å dïng th©n thuéc víi mçi ng­êi: ®ã lµ ®«i ®òa, lµ chiÕc châng tre, chiÕc gi­êng tre. §èi víi mçi gia ®×nh n«ng d©n, tre t«i lµ ng­êi b¹n v« cïng th©n thiÕt. Ngoµi ra c©y danh, nøa, mét trong nh÷ng hä nhµ trÎ cßn gióp con ng­êi chÎ l¹t buéc nhµ, nøa gióp c¾m sµo lµm giµn cho bÇu bÝ leo quÊn quýt vµo nhau. Tre cßn g¾n víi tuæi giµ, cho hä chiÕc èng ®iÕu hót thuèc lµm vui.
§èi víi trÎ con ë miÒn th«n quª th× tre cßn cã thÓ lµm nªn nh÷ng trß ch¬i thó vÞ, bæ Ých. D­íi nh÷ng b·i ®Êt réng, ®­îc chóng t«i che hÕt ¸nh n¾ng oi ¶ cña mïa hÌ, c¸c b¹n tha hå ch¬i ®ïa tho¶ thÝch. C¸c b¹n n÷ cßn trß g× thó vÞ h¬n ngåi ®¸nh chuyÒn víi nh÷ng que ch¾t b»ng tre. Cßn c¸c b¹n nam l¹i ch¹y nh¶y reo hß theo tiÕng s¸o vi vót trªn chiÕc diÒu còng ®­îc lµm ra tõ tre. Nh÷ng c¸nh diÒu ®ã sÏ ®em ­íc m¬ cña c¸c b¹n vÒ n¬i xa.
Tre chóng t«i cßn lµm nªn nh÷ng tiÕng nh¹c rÐo r¾t tõ nh÷ng c©y s¸o tre, s¸o tróc, lµm v¬i ®i bao nçi vÊt v¶ nhäc nh»n cña ng­êi n«ng d©n ch©n lÊm tay bïn.
Ngµy nay loµi tre cña chóng t«i cßn v­¬n xa h¬n n÷a. Cã mét gi¸o s­ lµ ViÖt KiÒu sèng ë Ph¸p ®· ®­a anh em chóng t«i sang trång thö trªn ®Êt Ph¸p. ThÕ mµ ë xø l¹, chóng t«i vÉn sèng v÷ng vµng. Ngµy sau, dÉu n­íc m×nh cã hiÖn ®¹i h¬n, loµi tre chóng t«i còng vÉn sÏ ngay th¼ng, thuû chung vµ can ®¶m ®Ó ngµy cµng t«n lªn nh÷ng ®øc tÝnh cña ng­êi hiÒn - ®øc tÝnh ViÖt Nam.
 
*§Ò bµi: Em h·y kÓ l¹i c¶nh sinh ho¹t trong mét buæi chiÒu thø b¶y cña gia ®×nh em.
*Bµi viÕt
Bè t«i c«ng t¸c c¸ch nhµ gÇn 50 c©y sè nªn cuèi tuÇn míi vÒ vµ do ®ã chØ cã chiÒu thø b¶y th× c¶ nhµ t«i míi ®­îc ®«ng ®ñ.
Kh«ng khÝ gia ®×nh t«i nh÷ng ngµy cuèi tuÇn th­êng rén rµng h¬n vµ nhÊt lµ vµo ngµy thø b¶y, bëi c¶ ba mÑ con t«i, ai còng ngãng bè vÒ, vµ liªn tôc nh¾c ®Õn bè. Nµo lµ tiÕng c¸i ót nòng nÞu hái:
- Bè s¾p vÒ ch­a h¶ mÑ?
MÑ ©u yÕm tr¶ lêi:
- ChØ mét l¸t n÷a bè sÏ vÒ nhµ. Con ngoan bè vÒ sÏ cã quµ, cßn h­ lµ bè kh«ng cho ®©u.
Con bÐ nghe vËy c­êi tÝt m¾t:
- Con ngoan nhÊt nhµ mÑ nhØ.
Quay sang t«i nã tranh:
- Em ngoan h¬n chÞ, bè sÏ cho em nhiÒu quµ h¬n.
T«i mØm c­êi ra d¸ng chÞ c¶:
- ChÞ sÏ nh­êng cho em hÕt. §­îc ch­a. B©y giê em lªn nhµ ®îi bè ®Ó mÑ víi chÞ nÊu c¬m.
BiÕt bè thÝch ¨n c¸nh cua, chiÒu thø b¶y nµo mÑ còng mua cua vÒ dÔ lµm mãn bè thÝch. Vµ t«i th­êng quanh quÈn bªn ch©n mÑ ®Ó phô gióp. ChiÒu h«m nay còng vËy, mÑ chuÈn bÞ mäi thø tõ s¸ng, ®îi ®Õn lóc bè s¾p vÒ ®Õn nhµ hai mÑ con l¹i tÝu tÝt chuÈn bÞ.
§ang m¶i mª nÊu n­íng hai mÑ con t«i bçng nghe thÊy ót gäi Ý íi:
- MÑ ¬i bè vÒ. Bè vÒ råi!
TiÕng nã l¹i l¶ng lãt:
- Con chµo bè ¹. Bè cã mua quµ cho con kh«ng.
T«i vµ mÑ ch¹y lªn nhµ, bè ®· bÕ ót vµ lÊy quµ cho bÐ. Con nhá sung s­íng «m cæ bè.
Bè quay sang t«i hái:
- Con ®ang nÊu c¬m h¶. Con ngoan l¾m.
Bè cÊt cÆp s¸ch vµo nhµ, mÑ ®· kÞp mang mét chËu n­íc m¾t l¹nh cho bè röa mÆt, cßn t«i ch¹y ®i lÊy cho bè mét cèc n­íc m¾t.
Mét l¸t sau c¶ nhµ t«i ®· qu©y quÇn bªn m©m c¬m nãng hæi, tõ lóc bè vÒ ót lu«n ngåi c¹nh kÓ c¶ lóc ¨n c¬m. Nã cßn ®ßi g¾p thøc ¨n cho bè vµ khi bè võa ®­a b¸t ra tro nã g¾p thøc ¨n vµo th× nã l¹i ®¸nh r¬i ngay xuèng ®Êt, c¶ nhµ ®­îc mét phen c­êi. Bè võa c­êi võa nãi:
- Con g¸i bè ngoan l¾m! TuÇn nµy con cã ®­îc phiÕu bÐ ngoan kh«ng?
Nh¾c ®Õn phiÕu bÐ ngoan bÐ véi vµng tôt xuèng ®Êt lon ton ®i lÊy ra khoe víi bè. Bè vui s­íng nh×n bÐ råi quay sang hái téi:
- ThÕ con ®­îc mÊy ®iÓm m­êi.
T«i tù hµo khoe víi bè:
- Con vÉn lu«n dÉn ®Çu líp, tuÇn nµy bè ph¶i th­ëng cho con mét chuyÕn ®i c«ng viªn ®Êy.
Nghe ®Õn c«ng viªn ót véi hÐt lªn:
- Con ®i mÊy.
- õ! Bè sÏ ®­a c¶ nhµ ®i.
T«i cßn kÓ cho bè nghe chuyÖn tr­êng líp ra sao, chuyÖn nhµ tuÇn qua ra sao. Bè nh×n chóng t«i ®Çy yªu th­¬ng, trõu mÕn.
¡n c¬m xong, c¶ nhµ t«i ®i d¹o phè vµ ¨n kem ë Bê Hå, thËt vui. Buæi tèi thø b¶y ®­êng phè thËt ®«ng ®óc, tÊp nËp. Hai chÞ em t«i ca h¸t lÝu lo. T«i chØ mong ngµy nµo còng lµ thø b¶y ®Ó c¶ nhµ t«i ®­îc ¨n c¬m cïng nhau bªn nhau.
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng vµ kÓ vÒ mét miÒn quª trong mét bøc th­ cña b¹n.
*Bµi viÕt
T«i ch­a cã dÞp vÒ th¨m quª h­¬ng cña Lan bëi chóng t«i quen nhau qua nh÷ng l¸ th­ kÕt b¹n. Nhµ t«i vµ nhµ b¹n c¸ch nhau kho¶ng 150 c©y sè. Nhµ t«i ë miÒn trung du b¹t ng¹t mµu xanh cña c©y chÌ vµ c©y cä. Cßn quª h­¬ng cña Lan t«i ch­a mét lÇn nghÐ th¨m mµ t«i chØ nghe b¹n kÓ nhµ b¹n ë mét vïng biÓn.
Qua nh÷ng bøc th­ mµ Lan viÕt cho t«i, t«i th­êng t­ëng t­îng quª h­¬ng cña Lan n»m yªn b×nh bÕn bê biÓn xanh, cø mçi buæi s¸ng c¶ thµnh phè l¹i choµng tØnh bëi ©m thanh cña nh÷ng chuyÕn tµu chë ®Çy hµng ho¸ vµo c¶ng. Thµnh phè n»m bªn ven biÓn nªn më m¾t ra ®· thÊy mét mµu xanh mªnh m«ng tr¶i ch¹y tÝt ®Õn tËn cuèi ch©n trêi. §»ng xa kia, «ng mÆt trêi në nô c­êi r¹ng rì chµo buæi s¸ng. Lan th­êng nãi víi t«i r»ng b¹n thÝch nhÊt b×nh minh trªn biÓn: ¤ng mÆt trêi ®á nh­ qu¶ bãng l¬ löng trªn mµu xanh biÕc cña n­íc biÓn. Vµ l¾ng tai nghe b¹n sÏ thÊy tiÕng sãng biÓn r× rµo nh­ nh÷ng khóc ca bÊt tËn. §øng trªn bê biÓn hay vÉy vïng trong lµn sãng biÓn Êy ta sÏ thÊy cuéc sèng nµy thËt réng lín vµ hïng vÜ biÕt bao. §Õn chiÒu khi «ng mÆt trêi s¾p lÆn, biÓn l¹i cho ta mét c¶m xóc thËt míi mÎ. Ta cã thÓ ®i d¹o trªn nh÷ng b·i c¸t tr¾ng ph¼ng l× vµ nh×n ra xa tõng con sãng b¹c ®Çu n« ®ïa nhau. Tõ ®©y b¹n cã thÓ phãng tÇm m¾t ra xa, biÓn nh­ ch¼ng cã bê, cø mªnh m«ng, nh­ ch¶y tíi ch©n trêi.
Cßn ë trªn bê biÓn, tõng d·y « t« ®ñ mµu s¾c ®ung ®­a theo nhÞp sãng biÓn, phÝa trªn n÷a l¹i cã nh÷ng rÆn dõa xanh nghiªng m×nh trong giã.
Ban ®ªm, biÓn kho¸c trªn m×nh mét mµu ®en thÉm vµ chØ cã tiÕng sãng ép o¹p vç bê. D­íi ¸nh ®Ìn ®­êng, b¹n l¹i cã thÓ nh×n nh÷ng con sãng n« ®ïa trªn mÆt n­íc, lóc ch¹y s¸t bê lóc lóc l¹i ch¹y ra xa. BiÓn ®ªm thËt huyÒn bÝ nh­ng vÉn quyÕn rò l¹ th­êng.
Ng­êi d©n quª Lan sèng b»ng nghÒ chµi l­íi, nh÷ng ng­êi d©n n¬i ®©y thËt thµ chÊt ph¸t, ch¨m chØ. Hä yªu biÓn, g¾n bã víi biÓn. TÊt c¶ mäi ng­êi ®Òu lµm nh÷ng c«ng viÖc g¾n víi biÓn, ®µn «ng ra kh¬i b¾t c¸, ®µn bµ ë nhµ v¸ l­íi, b¸n hµng. Cã thÓ nãi c«ng viÖc ®¸nh b¾t h¶i s¶n cña ng­ d©n lµ c«ng viÖc kh¸ nguy hiÓm bëi biÓn s©u ai cã thÓ ®o ®­îc nh÷ng bÊt tr¾c x¶y ra. Cã kh«ng Ýt ng­êi ra ®i vµ m·i m·i kh«ng bao giê trë l¹i. Quª h­¬ng Lan ®èi víi t«i thËt ®Ñp.
H×nh ¶nh quª h­¬ng cña Lan cø dÇn dÇn hiÖn lªn mét c¸ch râ nÐt theo sù chÝn dÇn cña t×nh b¹n. Lan tha thiÕt mêi t«i ra th¨m quª b¹n vµ t«i ®· xin víi bè mÑ t«i hÐ n¨m nay cho phÐp t«i ra ®ã ch¬i. Bè t«i nãi: NÕu n¨m líp 6 nµy t«i ®¹t danh hiÖu lµ häc sinh giái xuÊt s¾c bè sÏ cho c¶ nhµ ®i biÓn. VËy lµ t«i sÏ cã dÞp ng¾m biÓn vµo mçi buæi vµ ch¾c ch¾n t«i sÏ cã mét h­íng dÉn viªn du lÞch thËt tËn t×nh, ®ã chÝnh lµ Lan, b¹n cña t«i. Cø nghÜ ®Õn c¶nh nh÷ng t­ëng t­îng cña m×nh lµ hiÖn thùc t«i l¹i mong mïa hÌ n¨m nay sÏ ®Õn nhanh h¬n.
 
*§Ò bµi: H·y t­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc trß chuyÖn, t©m sù gi÷a c¸c ®å dïng häc tËp.
*Bµi viÕt
TÝnh t«i vèn cÈu th¶, häc xong ®©u vøt ®å ngay xuèng ®ã, nªn kh¾p phßng cña t«i chç th× th­íc kÎ chç th× bót ch×. Mçi thø n»m mét gãc, bµn häc còng lung tung quyÓn th× ®ãng, quyÓn th× më, quyÓn th× ngang quyÓn th× däc. TÊt c¶ cø rèi tung lªn ch¼ng cã nÒn nÕp g× c¶.
NghÜ chóng lµ vËt v« tri nªn t«i ch¼ng ®Ó t©m ®Õn, vµ cã lÏ mäi chuyÖn sÏ cø diÔn ra nh­ vËy nÕu nh­ kh«ng cã chuyÖn ®ã x¶y ra. §ã lµ mét tèi thø b¶y nªn t«i ®i ngñ sím h¬n th­êng lÖ, ®ang lóc ngñ say, bçng t«i giËt m×nh tØnh giÊc bëi nh÷ng tiÕng x«n xao lóc to lóc nhá. T«i ho¶ng sî, ch¼ng lÏ kÎ trém ®ét nhËp vµo nhµ, t«i ®ang ®Þnh hÐt to¸ng lªn ®Ó gäi mÑ th× bÊt chît t«i thÊy quyÓn s¸ch trªn bµn ®éng ®Ëy vµ nã nãi rÊt to, giäng åm åm:
- T«i buån cho cËu chñ nhµ m×nh l¾m. Tr­íc t«i bãng l¸ng vµ ®Ñp ®Ï nh­ vËy mµ cËu chñ ch¼ng hÒ quan t©m ®Ó t«i b©y giê nhµu nhØ ch¼ng kh¸c g× mÊy anh giÊy vôn. Nh÷ng bøc tranh mµu giê cËu t« vÏ vµo ®ñ thø, tr«ng khiÕp qu¸. NhiÒu lóc t«i ch¼ng d¸m nh×n ng¾m khu«n mÆt cña m×nh n÷a. ChiÕc ¸o ni l«ng mÑ cËu chñ mua ®Ó mÆc cho t«i, cËu chñ còng nghÞch ®Ó nã r¸ch to¹c ra vµ thÕ lµ tiÖn thÓ cËu xÐ toan cho vµo sät r¸c. Mïa ®«ng ®Õn n¬i råi sÏ l¹nh l¾m ®©y.
T«i chît nhËn ra ®ã chÝnh lµ quyÓn s¸ch ng÷ v¨n líp 6. ChÕt thËt! Bçng t«i l¹i nghe tiÕng sét so¹t, th× ra anh Ba L« ®óng ra ph¶i n»m trªn t­êng lóc nµy còng ®ang n»m v¹ vËt ë d­íi ®Êt, sau mét håi g·i kh¾p n¬i anh còng lªn tiÕng:
- T«i còng ®©u kÐm anh, khi mÑ cËu chñ mang t«i tõ siªu thÞ vÒ t«i còng ®Ñp vµ s¹ch sÏ, thÕ mµ giê ®©y, sau mét thêi gian qu¨ng quËt, m×nh t«i ®Çy ®Êt vµ c¸t lóc nµo còng ngøa ng¸y khã chÞu. NhiÒu lóc t«i muèn bá qu¸ch cËu chñ mµ ®i.
- L¹ch qu¹t! L¹ch qu¹t! C¸c anh ¬i t«i còng khæ kh«ng kÐm, dï t«i còng chØ lµ chiÕc th­íc kÎ nhá bÐ, vËy mµ cËu chñ còng hµnh h¹ t«i ra trß. Tr­íc ®©y t«i lµnh lÆn, bãng bÈy bao nhiªu th× giê ®©y ®Çy m×nh t«i nham nhë nh÷ng vÕt th­¬ng mµ  kh«ng bao giê cã thÓ lµnh ®­îc. Sè m¸ th× ch÷ râ ch÷ mê, v¹ch còng vËy, ch¼ng cßn h×nh hµi cña c¸i th­íc kÎ n÷a hu hu.…
Sau mét håi than thë khãc, chÞ th­íc kÎ l¹i n»m dµi ra bµn, m¾t nh×n lªn trÇn nhµ, ra d¸ng buån ch¸n l¾m.
T­ëng nh­ mäi chuyÖn ®Õn ®©y lµ dõng l¹i, th× bçng anh bót ®ang n»m trªn bµn bçng bËt dËy, giäng ®Çy bùc tøc:
- T«i ®Þnh kh«ng nãi n÷a nh­ng im lÆng m·i t«i kh«ng chÞu ®­îc, c¸c anh xem, t«i b©y giê cßn ra d¸ng mét chiÕc bót n÷a kh«ng. M×nh mÈy t«i còng cong queo, søt s¸t, c¶ chiÕc ngßi cña t«i, tr­íc ®©y tr¬n chu ®i l¹i trªn giÊy dÔ dµng ®Õn nh­ vËy, thÕ mµ giê ®©y ®i trªn giÊy rÊt khã v× mÊy lÇn c©u Êy c¾m xuèng ®Êt, háng hÕt c¶ ngßi. §Êy c¸c anh xem cËu chñ ®· ®i ngñ tõ bao giê mµ ®Õn giê nµy bót t«i vÉn ch­a ®­îc ®ãng n¾p.
ChiÕc gi¸ s¸ch trªn t­êng th× xuýt xoa kªu:
- T«i l¹nh lÏo vµ c« ®¬n qu¸, ch¼ng cã chÞ vë, anh s¸ch nµo lªn ®©y ch¬i víi t«i c¶, bôi phñ kÝn c¶ råi. T«i còng ch¼ng cßn ®­îc ®Ñp nh­ lóc míi mua vÒ n÷a.
C¶ s¸ch vµ vë cïng lªn tiÕng:
- T«i còng muèn lªn ®ã l¾m nh­ng cËu chñ ®©u cã cho chóng t«i lªn. Chóng t«i bÞ qu¨ng quËt kh¾p n¬i. §au hÕt c¶ m×nh mÈy.
Nghe nh÷ng ®å dïng häc tËp nãi vÒ m×nh nh­ vËy, t«i giËt m×nh nhËn ra qu¶ lµ t«i qu¸ cÈu th¶ vµ v« t©m.
Võa nghÜ ®Õn ®ã, t«i chît nghe anh s¸ch ng÷ v¨n lªn tiÕng:
- Th«i chóng ta h·y bá ®i ®i, t«i kh«ng thÓ ë cïng cËu chñ cÈu th¶ l­êi biÕng ®­îc n÷a.
TÊt c¶ s¸ch vë lôc tôc ®øng dËy, bá ra phÝa cöa.
ThÊy vËy, t«i giËt m×nh hÐt to:
- Kh«ng! T«i kh«ng phô lßng c¸c anh n÷a. T«i høa sÏ gi÷ g×n vµ cÊt ®å dïng häc tËp cÈn thËn.
§óng lóc ®ã t«i giËt m×nh tØnh giÊc. ¤i ho¸ ra chØ lµ mét giÊc m¬. T«i véi v· nh×n quanh, may qu¸ s¸ch vë vÉn cßn nguyªn nh­ng qu¶ thËt mçi thø mét n¬i, lung tung, bõa bén.
T«i véi v· vïng dËy thu dän s¸ch vë lªn gi¸ s¸ch. Sau ®ã míi lªn gi­êng ngñ vµ tr­íc khi ®i ngñ, t«i tù høa víi m×nh sÏ kh«ng bao giê ®èi xö víi ®å dïng häc tËp nh­ tr­íc n÷a.
 
*§Ò bµi: Trong buæi lÔ ®¨ng quang, Lang Liªu ®· kÓ cho mäi ng­êi nghe vÒ sù ra ®êi cña hai lo¹i b¸nh ch­ng, b¸nh giÇy. H·y ghi l¹i lêi kÓ Êy.
*Bµi viÕt
Vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi, Lang Liªu cïng vî ®­îc lÖnh vµo triÒu chuÈn bÞ cho lÔ ®¨ng quang.
Buæi lÔ diÔn ra v« cïng long träng, c¸c b¸ quan v¨n vâ ®Òu cã mÆt ®«ng ®ñ. Sau khi ®­îc vua trao cho ¸o long bµo, Lang Liªu liÒn kho¸c lªn ng­êi vµ b­íc lªn ngai vµng. Tr«ng chµng thËt uy nghi, ®­êng bÖ kh¸c h¼n thuë cßn hµn vi ë chèn quª nhµ.
Trong buæi lÔ ®¨ng quang ®ã, rÊt nhiÒu ®¹i thÇn vµ c¸c lang muèn biÕt v× sao Lang Liªu l¹i chän ®­îc hai lo¹i b¸nh cã ý nghÜa nh­ vËy. Vµ d©n chóng ch¾c còng sÏ th¾c m¾c v× sao chµng l¹i nªn ®­îc ng«i vua trong khi so víi c¸c anh cña chµng th× chµng lµ ng­êi nghÌo khæ, thiÖt thßi nhÊt.
ThÊu hiÓu ®­îc sù th¾c m¾c cña b¸ quan v¨n vâ vµ d©n chóng, nh©n ngµy vui ®ã Lang Liªu míi chËm r·i kÓ cho tÊt c¶ mäi ng­êi cïng nghe. Tr­íc khi vµo c©u chuyÖn cña m×nh, chµng nãi:
- Con xin ®éi ¬n sù tin t­ëng cña vua cha, Ng­êi ®· lùa chän con ®Ó nèi ng«i b¸u. ¢n ®ã con xin ghi t¹c vµ nguyÖn mét lßng x©y dùng ®Êt n­íc ngµy mét v÷ng bÒn, hïng m¹nh ®Ó kh«ng phô c«ng lao cña vua cha.
Nãi xong, chµng b­íc xuèng vµ l¹y vua cha ba l¹y.
Trë l¹i ngai vµng chµng b¾t ®Çu c©u chuyÖn.
“Lµ con cña hoµng ®Õ nh­ng ngay tõ nhá ta ®· sèng mét cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ nh­ mét ng­êi n«ng d©n thùc thô, hµng ngµy ta chØ biÕt ch¨m sãc vun trång cho ng« khoai, ruéng lóa dï kh«ng nãi ra nh­ng ta thÇm hiÓu ®©y chÝnh lµ nguån l­¬ng thùc chÝnh nu«i sèng con ng­êi. Do ®ã ta rÊt tr©n träng h¹t g¹o. ThÕ råi nghe lÖnh cña ®øc vua, lóc ®Çu ta v« cïng lo l¾ng v× kh«ng biÕt chän mãn g× ®Ó d©ng lªn tiªn ®Õ ®Ó cho trän ch÷ hiÕu víi tæ tiªn, víi vua cha. Ta ®· tr»n träc, lo l¾ng suèt mÊy ®ªm. Vµ cho ®Õn mét ®ªm ta n»m méng thÊy mét vÞ tiªn, vÞ tiªn nãi víi ta r»ng: trong trêi ®Êt, thø quý nhÊt lµ g¹o, h·y lÊy g¹o lµm b¸nh mµ lÔ tiªn v­¬ng. TØnh dËy, ta suy nghÜ rÊt kÜ c©u nãi ®ã vµ thùc tÕ trong th©m t©m ta còng lu«n nghÜ nh­ vËy. Vµ ta chän g¹o lµm nguyªn liÖu chÝnh cho mãn ¨n d©ng lªn tiªn ®Õ. Ta chän thø g¹o nÕp thËt ngon ®em ng©m n­íc nöa ngµy råi ®em gãi l¹i b»ng thø l¸ dong vÉn mäc ë v­ên nhµ. §Õn phÇn nh©n b¸nh ta trém nghÜ nÕu b¸nh kh«ng cã nh©n th× chiÕc b¸nh sÏ kÐm phÇn ngon h¬n n÷a trong nhµ vÉn cã nh÷ng thø tù tay ta lµm ra nh­ thÞt vµ ®Ëu xanh, suy nghÜ mét håi ta quyÕt ®Þnh lÊy thÞt, ®Ëu xanh vµ mét vµi gia vÞ n÷a ®em ®Æt vµo gi÷a chiÕc b¸nh dÔ lµm nh©n. Sau khi gãi thµnh nh÷ng chiÕc b¸nh vu«ng v¾n ta cho vµo nåi nÊu thËt nhõ, lµm cho g¹o, thÞt, ®Ëu xanh quyÖn chÆt vµo víi nhau. Ta l¹i ®em thø g¹o Êy ®å lªn, gi· nhuyÔn råi nÆn thªm mät thø b¸nh h×nh trßn. Lµm xong hai lo¹i b¸nh ®ã ta v« cïng thÝch thó bëi chóng ®­îc lµm tõ nh÷ng thø gÇn gòi, th©n thuéc víi con ng­êi nhÊt. Víi ý nghÜ ®¬n gi¶n, méc m¹c nh­ vËy ta ®· ®em vµo cung vµ d©ng lªn tiªn ®Õ. ThËt may m¾n ®øc vua ®· ®Ó ý tíi vµ chän ta lµm ng­êi kÕ thõa ng«i vÞ.
Ng­êi ®· ®Æt tªn lo¹i b¸nh vu«ng lµ b¸nh ch­ng vµ lo¹i b¸nh trßn lµ b¸nh dµy, ta thÊy nh÷ng c¸i tªn ®ã rÊt cã ý nghÜa: thø nhÊt v× nh©n d©n ta cã quan niÖm trêi trßn ®Êt vu«ng, hai thø hµi hoµ víi nhau cïng con ng­êi vµ v¹n vËt t¹o nªn sù sèng. Cßn c¸c thø thÞt mì, ®Ëu xanh lµ t­îng tr­ng cho thiªn nhiªn, mu«ng thó. Vá l¸ dong bäc ngoµi lµ ­íc muèn cña ta nh¾c nhë ®ång bµo ®ïm bäc lÊy nhau”
Mäi ng­êi nhÊt lo¹t ®Òu ®ång ý t¸n th­ëng.
Lang Liªu tiÕp:
“Ta thÊy nh÷ng thø ®em lµm b¸nh ®Òu cã s½n trong d©n chóng, ®ã lµ nh÷ng s¶n phÈm do chÝnh bµ con n«ng d©n lµm ra do ®ã ®Òu rÊt dÔ t×m, h¬n thÕ nã l¹i mang nhiÒu ý nghÜa. Nay ta truyÒn lÖnh: cø vµo nh÷ng dÞp lÔ tÕt lín cña d©n téc, nhµ nhµ sÏ lµm hai thø b¸nh nµy ®Ó cóng tÕ tæ tiªn vµ lµm thøc ¨n trong ngµy tÕt. C¸c khanh h·y nhí ®©y lµ mét truyÒn thèng quý b¸u cña d©n téc. C¸c khanh ph¶i nh¾c nhë con ch¸u biÕt gi÷ g×n vµ ph¸t triÓn ®Ó nã kh«ng chØ lµ mét mãn ¨n mµ cßn ph¶i lµ mét nÐt v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh, ®Ó mai nµy con ch¸u cña chóng ta cã ®i ®Õn n¬i ®©u còng kh«ng thÓ quªn ®­îc h­¬ng vÞ ®Æc tr­ng cña quª nhµ".
C¶ triÒu thÇn vµ d©n chóng nghe lêi Hïng V­¬ng míi ®Òu thÊy lµ chÝ lý nªn ®Òu vç tay reo mõng h­ëng øng. ThÕ lµ tõ ngµy cã «ng tæ cña b¸nh ch­ng, b¸nh dµy, ng­êi ViÖt ta l¹i cã thªm mét mãn ¨n d©n téc võa ngon võa ý nghÜa.
Tr¶i qua bao th¨ng trÇm vµ sãng giã, thÕ nh­ng tôc lÖ lµm b¸nh tr­ng vÉn lµ thãi quen quen thuéc cña quÇn chóng nh©n d©n. Vµ cã kh«ng Ýt ®ång bµo ë n­íc ngoµi vÉn nhí ®Õn chiÕc b¸nh ch­ng. §ã chÝnh lµ nÐt v¨n ho¸ ®éc ®¸o quý b¸u cña d©n téc.
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng cuéc thi cña c¸c loµi hoa vµ trong vai mét loµi hoa, em h·y kÓ l¹i cuéc thi ®ã.
*Bµi viÕt
§Ó chän mét loµi hoa tiªu biÓu vµ xøng ®¸ng nhÊt cho cuéc thi hoa toµn quèc, ban tæ chøc chän nh÷ng loµi hoa ®Ñp nhÊt ®Ó dù thi. §èi t­îng ®­îc tham gia dù thi lµ c¸c loµi hoa nh­ hoa HuÖ, hoa Phong Lan, hoa Lay¬n, hoa Ph¨ng, hoa H­íng D­¬ng... vµ em lµ hoa Hång Nhung.
MÊy ngµy tr­íc héi thi em ®· chuÈn bÞ rÊt kÜ nh­ ch¨m sãc thËt tØ mØ tõng c¸nh hoa sao cho chóng thËt ®Ñp, thËt mÒm m¹i. Còng gièng nh­ em, c¸c b¹n kh¸c còng ch¨m chót rÊt tØ mØ cho m×nh.
§ªm tr­íc h«m ®i thi, em v« cïng håi hép, chØ sî m×nh sÏ kh«ng tr¶ lêi ®­îc nh÷ng c©u hái cña ban gi¸m kh¶o. Vèn nhót nh¸t, em rÊt ng¹i ®øng tr­íc chç ®«ng ng­êi, thÕ nh­ng em vÉn rÊt vui vµ mong chê ®Õn ngµy mai.
Buæi s¸ng h«m sau, em dËy thËt sím, ng¾m l¹i bé c¸nh cña m×nh, em b­íc ra khái v­ên víi mét chót lo ©u xen lÉn nçi håi hép.
Khi em ®Õn n¬i, c¶nh t­îng v« cïng léng lÉy vµ tÊp nËp, trªn s©n khÊu ®Ìn ®­îc treo rùc rì, phÝa sau c¸nh gµ c¸c chÞ hoa tham gia cuéc thi còng ®· ®Õn ®«ng ®ñ tr«ng ai còng xinh ®Ñp, kiÒu diÔm. ChÞ hoa HuÖ tr¾ng muèt, d¸ng cao mÒm m¹i, chÞ Phong Lan th­ít tha trong bé v¸y xoÌ mµu hång, chÞ Lay¬n còng dÞu dµng trong bé v¸y hång sang träng, chÞ H­íng D­¬ng rùc rì trong bé c¸nh mµu vµng. Trªn khu«n mÆt c¸c chÞ, ®Òu në nh÷ng nô c­êi thËt t­¬i, thËt duyªn d¸ng. TÊt c¶ tr«ng nh­ mét rõng hoa rùc rì vµ gi÷a rõng hoa Êy em thÑn thïng ®øng nÐp sau c¸c chÞ.
Cuéc thi b¾t ®Çu, chÞ hoa H¶i §­êng h«m nay lµ ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh. Sau khi nghe chÞ giíi thiÖu danh s¸ch c¸c thÝ sinh dù thi lµ ®Õn phÇn thi thø nhÊt: phÇn thi s¾c ®Ñp. Råi ®Õn phÇn thi thø hai: phÇn thi tµi n¨ng. Ch¾c lµ ban gi¸m kh¶o ®· rÊt vÊt v¶ khi chÊm ®iÓm v× em thÊy ai còng xinh ®Ñp vµ tµi n¨ng nh­ nhau.
Sau hai ngµy ®¾n ®o suy nghÜ, cuèi cïng ban gi¸m kh¶o ®· c«ng bè danh s¸ch thÝ sinh ®­îc chän vµo chung kÕt: Hång nhung, Hoa Nhµi vµ Lan tÝm. Em v« cïng bÊt ngê vµ sung s­íng tr­íc kÕt qu¶ nµy.
Mäi ng­êi ®Õn chóc mõng em rÊt ®«ng. Vµ ngµy h«m sau cuéc chän mét loµi hoa ®Ñp nhÊt ®­îc b¾t ®Çu. Cuéc thi h«m nay khiÕn em håi hép h¬n nhiÒu.
Khi chÞ dÉn ch­¬ng tr×nh nãi phÇn thi thø nhÊt b¾t ®Çu vµ em lµ thÝ sinh ®Çu tiªn b­íc ra. Em håi hép vµ run qu¸ nh­ng khi ®øng tr­íc kh¸n gi¶ nh×n thÊy ai cã vÎ còng ñng hé vµ hä vç tay thËt nhiÒu th× em ®· ®ì run h¬n vµ tù tin tr×nh bµy tèt phÇn thi cña m×nh. Em b­íc ra ch­a thËt tù tin nh­ng l¹i rÊt ®Æc tr­ng trong bé ®å ®á thÉm, mÒm m¹i, m­ît mµ. Nh÷ng chiÕc v¸y xoÌ nhiÒu tÇng nhÞp nhµng theo b­íc ch©n cña em. VÎ ®Ñp cña em còng ®­îc kh¸n gi¶ rÊt c¶m mÕn, vç tay reo mõng kh«ng ngít.
Sau phÇn tr×nh diÔn cña em lµ ®Õn phÇn tr×nh diÔn cña c¸c chÞ cßn l¹i; chÞ Phong Lan uyÓn chuyÓn trong chiÕc ¸o tÝm truyÒn thèng, ë chÞ to¸t ra vÎ ®Ñp ®µi c¸c, kiªu sa cña loµi hoa quý, chÞ H­íng D­¬ng tù tin trong chiÕc ¸o mµu vµng, tr«ng chÞ to¸t ra ®Çy søc sèng, chÞ hoa Nhµi dÞu dµng trong chiÕc ¸o tr¾ng …TÊt c¶ ®Òu ®Ñp ®Ï duyªn d¸ng vµ ®¸ng yªu.
PhÇn thi thø nhÊt diÔn ra kh¸ su«n sÎ, kh¸n gi¶ tá ra rÊt hµi lßng tr­íc s¾c ®Ñp cña c¸c thÝ sinh vµ hä lu«n dµnh cho chóng em nh÷ng trµng ph¸o tay rßn r·.
Mµn thi "mïi h­¬ng quyÕn rò" ®Õn. Em v« cïng tù tin khi b­íc ra s©n khÊu, b­íc ch©n cña em ®i ®Õn ®©u, mïi h­¬ng nhÑ nhµng bay ra ®Õn ®ã, mïi h­¬ng gîi cho ng­êi ta c¶m gi¸c ngät ngµo thoang tho¶ng bÒn l©u, cßn chÞ hoa HuÖ vµ chÞ hoa Nhµi cã mïi h­¬ng ®Ëm ®µ quyÕn rò.
Quan träng nhÊt ®ã lµ mµn thi øng xö. C©u hái thi n¨m nay ®­îc ban gi¸m kh¶o ®­a ra hãc bóa v« cïng. C¶ ba thÝ sinh ®Òu ph¶i cho biÕt "quan niÖm cña m×nh vÒ s¾c ®Ñp".
ChÞ hoa Nhµi tr¶ lêi l­u lo¸t: VÎ ®Ñp cña loµi hoa lµ ë sù quyÕn rò. Loµi hoa nµo quyÕn rò ®­îc con ng­êi tèt nhÊt, loµi hoa Êy sÏ lµ ®Ñp nhÊt. Nghe cã vÎ còng cã lý. Nh­ng chÞ Lan TÝm l¹i cã mét quan niÖm kh¸c: loµi hoa ®Ñp kh«ng chØ ®Ñp vÒ h×nh thøc mµ cßn ®Ñp trong phÈm chÊt t©m hån. ë ®ã h­¬ng vµ s¾c hoµ quyÖn víi nhau rÊt khã phai.
Em lo l¾ng nh­ng råi còng m¹nh d¹n tr¶ lêi: Loµi hoa chóng ta cã mét sø mÖnh cao c¶ ®ã lµ lµm ®Ñp cho ®êi. VÎ ®Ñp Êy kh«ng chØ ë h­¬ng vµ s¾c. §iÒu quan träng n÷a lµ lóc nµo còng ph¶i gi÷ ®­îc vÎ tinh khiÕt bÒn l©u.
C¶ ba phÇn thi ®· xong xu«i. Chóng em håi hép chê ®îi ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ héi thi. §iÒu mong chê ®· ®Õn víi em khi tõng lêi cña ban gi¸m kh¶o lµ nh÷ng lêi ý nghÜa: vÎ ®Ñp vµ h­¬ng s¾c cña ba thÝ sinh ®Òu tuyÖt mü nh­ng quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp cña hoa Hång ®­îc ban gi¸m kh¶o ®¸nh gi¸ lµ hoµn thiÖn nhÊt. C¸i ®Ñp tr­íc hÕt ph¶i lµ c¸i cã Ých. Hång Nhung sÏ lµ chñ nh©n cña v­¬ng miÖn n¨m nay.
Em v« cïng ngì ngµng vµ xóc ®éng b­íc lªn s©n khÊu trong tiÕng cæ vò ®éng viªn cña kh¸n gi¶, cña b¹n bÌ vµ cña c¶ gia ®×nh. Em b­íc lªn bôc cao nhÊt vµ ®­îc nhËn tõ tay chÞ HuÖ danh hiÖu cao nhÊt chiÕc v­¬ng miÖn. VÎ ®Ñp cña em cµng rùc rì h¬n khi trªn ®Çu em ®éi chiÕc v­¬ng miÖn. Em xóc ®éng nãi lêi c¶m ¬n:
- Em thËt may m¾n khi ®­îc ban gi¸m kh¶o tin t­ëng giao cho em danh hiÖu cao quý nµy. VËy tr­íc hÕt em xin bµy tá lßng biÕt ¬n tíi ban gi¸m kh¶o, vµ tiÕp ®ã lµ lßng biÕt ¬n ®Õn mäi ng­êi, nh÷ng ng­êi ®· lu«n ë bªn em, ®éng viªn, ch¨m sãc em suèt nh÷ng ngµy qua. Em xin høa sÏ gi÷ m·i vÎ ®Ñp ban ®Çu vµ ®em l¹i cho nh©n lo¹i nhiÒu niÒm vui vµ h¹nh phóc h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.
Em võa døt lêi, mét trµng ph¸o tay næ ran. Em thÇm høa sÏ kh«ng phô lßng tin cña b¹n bÌ, ng­êi th©n.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i t©m sù cña c©y bµng (hoÆc c©y ph­îng) non bÞ lò trÎ bÎ cµnh l¸.
*Bµi viÕt
C¸c b¹n th©n mÕn! C¸c b¹n cã biÕt v× sao c¸c b¹n cã thÓ sèng khoÎ m¹nh mçi ngµy kh«ng? C¸c b¹n cã thÓ t­îng t­îng b¹n sÏ sèng ra sao nÕu tÊt c¶ c©y cèi nhµ chóng t«i ®Òu biÕn mÊt! C¸c b¹n sÏ kh«ng ®­îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lµnh! C¸c b¹n sÏ kh«ng cã bãng r©m che m¸t…Vµ cßn biÕt bao tai ho¹ sÏ x¶y ra ®Êy. Trong m¸i tr­êng nµy, hä nhµ bµng chóng t«i ®· ®em l¹i cho c¸c b¹n nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp.
Nh©n dÞp n¨m míi, nhµ tr­êng ®em t«i vÒ trång thay cho c©y bµng n¨m tr­íc bÞ b·o ®¸nh ®æ. §­îc vÒ sèng ë m«i tr­êng nµy t«i sung s­íng l¾m. V× h»ng ngµy t«i sÏ ®­îc c¸c b¹n ch¨m sãc yªu th­¬ng, ®­îc nghe, ®­îc thÊy c¸c b¹n ca h¸t, n« ®ïa. Hµng ngµy c¸c b¹n cho t«i uèng n­íc, nhÆt s©u cho t«i, nh÷ng h«m trêi n¾ng to, th­¬ng t«i cßn nhá yÕu, c¸c c«, c¸c b¹n cßn che cho t«i khái bÞ n¾ng lµm hÐo l¸. ChØ mét thêi gian sau, th©n cña t«i ®· to h¬n tr­íc vµ cao h¬n tr­íc, nh÷ng chiÕc l¸ non míi l¹i b¾t ®Çu nhó lªn, tr«ng thËt mì mµng vµ trµn ®Çy søc sèng. T«i thÇm nhñ ch¼ng mÊy chèc t«i sÏ lín b»ng c¸c anh c¸c chÞ nhµ bµng ®­îc trång c¸ch ®©y mÊy n¨m. T«i m¬ ­íc m×nh sÏ lín thËt nhanh, ra nhiÒu cµnh l¸ ®Ó c¸c b¹n g¸i cßn ch¬i nh¶y d©y, c¸c b¹n nam sÏ ®¸ cÇu d­íi t¸n l¸ xanh r×, m¸t r­îi cña t«i. Vµ t«i muèn m×nh sÏ v­¬n thËt cao, t¸n to¶ ra thËt réng, ®Ó cho c¸c b¹n thËt nhiÒu bãng m¸t.
Buæi s¸ng, t«i thøc dËy thËt sím v­¬n vai, rung rinh nh÷ng chiÕc l¸ non xanh mì chuÈn bÞ chµo ®ãn c¸c b¹n nhá ®Õn tr­êng. §Õn chiÒu t«i l¹i nghiªng nghiªng c¸i th©n h×nh nhá nh¾n cña m×nh ®Ó t¹m biÖt mäi ng­êi.
Cuéc sèng cña t«i cø ªm ¶ tr«i qua vµ cã lÏ t«i sÏ lín nhanh nh­ thæi nÕu nh­ kh«ng cã buæi s¸ng Êy. T«i nhí m·i h«m ®ã lµ mét buæi s¸ng chñ nhËt, t«i ®ang buån v× s¸ng nay c¸c b¹n ®Òu nghØ häc bçng t«i nghe thÊy tiÕng lao xao cña mét vµi b¹n nhá, t«i sung s­íng mõng thÇm vËy lµ t«i ®· cã b¹n ch¬i. T«i nhËn ra ®ã lµ c¸c b¹n häc líp 6. Sau mét håi ®i d¹o quanh s©n tr­êng n« ®ïa nhau Çm Ü, c¸c b¹n dõng l¹i nghØ ch©n ë ngay c¹nh t«i! T«i ®ung ®­a trong giã khoe nh÷ng chiÕc l¸ mì mµng ®Ó chµo ®ãn c¸c b¹n. Trong tiÕng giã t«i th× thÇm: Chµo c¸c b¹n th©n yªu!
§¸p l¹i tÊm lßng hiÕu kh¸ch cña t«i, mét b¹n nam lªn tiÕng:
- Ch¬i tõ n·y ch¸n råi th«i bän m×nh thö ®i t×m hiÓu c©y bµng míi lín nµy xem sao.
Nghe vËy, t«i giËt m×nh. Mét cËu ®øng lªn ch¹y vßng quanh th©n t«i, lÊy chiÕc que v¹ch v¹ch nh­ t×m mét c¸i g× ®ã. Bçng cËu reo lªn:
- ¤i c¸c cËu ¬i, c©y nµy l¾m rÔ l¾m, chóng m×nh thö c¾t bá ®i vµi c¸i rÔ xem nã cã sèng ®­îc kh«ng?
Nghe xong t«i thÊy bñn rñn hÕt c¶ ng­êi. Nh­ng ch­a kÞp ®Þnh thÇn mét cËu ®· lÊy tay vÆt lu«n hai chiÕc rÔ nhá phÝa ngoµi cña t«i. T«i thÐt lªn ®au ®ín, nhùa tóa ra, c¶ th©n c©y nh­ muèn ®æ gôc xuèng. Nh­ng còng may t«i ®· cè g¾ng ®øng v÷ng ®­îc, t«i c¾n r¨ng chÞu ®ùng, vµ t«i thèt lªn r»ng:
- T«i ®au l¾m c¸c b¹n ¬i. C¸c b¹n chØ ®øt mét tÝ tay, ch¶y mét chót m¸u th«i c¸c b¹n ®· oµ khãc råi. ThÕ mµ c¸c b¹n l¹i hµnh h¹. T«i oµ khãc nøc në. Nh­ng ch¼ng ai thÊy ®­îc nh÷ng giät n­íc m¾t ®ang l¨n dµi cña t«i. Hä vÉn th¶n nhiªn trªu ®ïa nhau. T«i ®au ®ín vµ ch­a kÞp ®Þnh thÇn th× tr­íc khi ®i, mét b¹n l¹i tiÖn tay bÎ lu«n c¸i ngän non nít võa nhó cña t«i.
T«i ho¶ng hèt hÐt to:
- Trêi ¬i ®au qu¸! C¸c b¹n thËt ®éc ¸c. C¸c b¹n giÕt t«i råi.
T«i ngÊt ®i, c¶ th©n cña t«i rò xuèng, ph¶i mÊt mét ngµy sau t«i míi tØnh vµ lóc ®ã t«i míi tin r»ng m×nh vÉn cßn sèng. Nh×n vÕt th­¬ng vÉn cßn ®ang rØ nh÷ng giät nhùa, t«i ®au ®ín nhËn ra m×nh sÏ kh«ng thÓ v­¬n lªn cao ®­îc n÷a. T«i ph¶i mang mét vÕt th­¬ng suèt ®êi. T«i g¾ng g­îng ®øng th¼ng vµ hÝt khÝ trêi.
S¸ng h«m sau, c¸c b¹n n÷ ch¹y ®Õn ch¨m sãc t«i. C¸c b¹n tá ra rÊt bùc tøc khi thÊy t«i ®· bÞ hµnh h¹ nh­ vËy.
Nhê cã sù ch¨m sãc ®éng viªn cña c¸c b¹n, t«i thÊy ®ì ®au ®ín h¬n nhiÒu. Vµ còng thËt may m¾n, sau mét thêi gian t«i ®· hoµn toµn håi phôc.
Vµ tõ ®Êy, tuy t«i ch¼ng cao nªn ®­îc lµ bao nh­ng nh÷ng t¸n l¸ l¹i mäc ra rÊt nhiÒu vµ thËt khoÎ m¹nh. Ngµy ngµy c¸c b¹n vÉn qu©y quÇn bªn t«i, vµ cã lÏ ©n hËn v× hµnh ®éng tr­íc ®©y cña m×nh, c¸c b¹n tr­íc ®· tõng bÎ cµnh non cña t«i giê tá ra rÊt yªu quý t«i, thØnh tho¶ng mang n­íc t­íi cho t«i vµ trong lóc ra ch¬i c¸c b¹n cßn  ra ngåi dùa vµo th©n t«i ®Ó häc bµi, hãng m¸t.
T«i còng kh«ng cßn o¸n giËn c¸c b¹n ®ã n÷a, nh­ng t«i chØ muèn nãi r»ng chóng t«i còng lµ mét c¬ thÓ sèng, chóng t«i còng biÕt ®au, biÕt giËn hên.
Nh­ng t«i vÉn cßn buån v× thØnh tho¶ng t«i vÉn b¾t gÆp cã b¹n ch¼ng cã ý thøc b¶o vÖ chóng t«i. C¸c b¹n ngang nhiªn bÎ cµnh vÆt l¸ lµm tæn th­¬ng ®Õn hä hµng nhµ c©y chóng t«i.
C¸c b¹n ¬i! H·y b¶o vÖ chóng t«i, viÖc lµm ®ã còng cã nghÜa lµ b¹n ®ang b¶o vÖ chÝnh cuéc sèng cña m×nh.
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn m­êi n¨m sau khi vÒ th¨m tr­êng cò.
*Bµi viÕt
Thêi gian tr«i nhanh thËt, thÊm tho¾t míi ®ã mµ ®· m­êi n¨m. Giê ®©y t«i ®· lín kh«n, ®· trë thµnh sinh viªn n¨m thø nhÊt ®¹i häc. H«m nay, cã dÞp vÒ th¨m ng«i tr­êng cò th©n yªu, trong t«i d©ng ngËp mét c¶m gi¸c xao xuyÕn vµ bì ngì kh«n cïng.
Ng«i tr­êng cò hiÖn ra tr­íc m¾t t«i víi nhiÒu nhiÒu kØ niÖm võa quen thuéc võa xen chót l¹ lÉm. Con ®­êng ®Çy sái ®¸ n¨m x­a ®· ®­îc thay thÕ b»ng mét con ®­êng tr¶i ®¸ ph¼ng l×, ªm ru.
Xe t«i ch¹y chÇm chËm trªn con ®­êng nhá mµ c¶m thÊy vui s­íng v« cïng. ChiÕc cæng tr­êng n¨m x­a giê ®· ®­îc thay thÕ b»ng chiÕc cæng x©y kÝn ®¸o vµ phÝa trªn ghi râ hµng ch÷ Tr­êng THCS…. T«i cßn nhí râ ngµy Êy, mçi lÇn ®i häc muén, c¸nh cöa l¹i ®ãng sËp l¹i, t«i ph¶i n¨n nØ m·i b¸c b¶o vÖ míi cho vµo.
B­íc vµo s©n tr­êng sù thay ®æi Êy cµng hiÖn lªn râ h¬n. D·y líp t«i häc n¨m x­a giê ®­îc thay thÕ b»ng mét nhµ cao tÇng khang trang, s¸ng sña. Líp cò n¨m x­a kh«ng cßn nh­ng t«i vÉn nh­ thÊy ®©u ®©y h×nh ¶nh cña c¸c b¹n cïng líp. C¸i Lan toÐt, c¸i Hång cô, th»ng S¬n tª ta… Ngµy Êy còng ë gãc s©n tr­êng nµy, chóng t«i th­êng ch¬i ®ïa. C©y bµng n¨m x­a vÉn cßn nh­ng nã ®· giµ h¬n tr­íc. T«i b­íc l¹i gÇn, nh÷ng nÐt ch÷ kh¾c vµo th©n c©y vÉn cßn nh­ng nh÷ng dßng ch÷ cña chóng t«i kh«ng cßn n÷a, cã lÏ thêi gian ®· lµm mê dÇn.
T«i b­íc tíi khu hiÖu bé, c¨n nhµ còng ®­îc söa l¹i ®«i chót nh­ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh d¸ng n¨m x­a, n»m uy nghiªm gi÷a hai bªn hµng c©y m¸t r­îi. §©y chÝnh lµ hµng c©y ngµy x­a chóng t«i trång khi tr­êng míi x©y xong mµ. ¤i! Giê ®©y nã ®· cao lín qu¸, t«i ph¶i ng­íc m¾t lªn míi thÊy ngän cña nã. Trong tiÕng giã t«i nghe nh÷ng lêi r× rÇm nh­ nh÷ng tiÕng chµo. D­íi gèc c©y vÉn cßn chiÕc biÓn ®Ò quen thuéc "C©y kû niÖm líp...kho¸...".
S©n tr­êng ®ang giê häc im ¾ng ®Õn l¹ th­êng. T«i nghe tiÕng thÇy c« ©m vang, trÇm Êm trong líp häc. Nçi nhí thÇy c« c¸c b¹n d©ng ngËp hån t«i, tõ ngµy chia tay mçi ng­êi mét ng¶ kh«ng biÕt cuéc sèng cña hä ra sao. Vµ c¸c thÇy c« cña t«i n÷a, t«i nhí c« Thanh d¹y v¨n còng ®ång thêi lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm, ngµy Êy c« rÊt nghiªm kh¾c, kh«ng Ýt lÇn c« ®· m¾ng chóng t«i khi chóng t«i kh«ng chÞu nghe gi¶ng. T«i biÕt lóc ®ã ®· cã mét sè b¹n tá ý kh«ng b»ng lßng víi c« nh­ng chÝnh nh÷ng ng­êi b¹n ®ã sau nµy ®· t©m sù víi t«i: §Õn khi xa c« råi míi thÊm thÝa lêi c« d¹y.
Thùc ra ngµy ®ã chóng t«i cßn nhá qu¸ chØ thÝch ch¬i th«i. Giê ®©y lín kh«n t«i chØ mong cã dÞp gÆp l¹i c« ®Ó nãi hÕt nh÷ng t©m sù cña m×nh.
§ang m¶i mª víi dßng suy nghÜ cña m×nh th× t«i gÆp c« Thanh, t«i v« cïng sung s­íng vµ bÊt ngê v× bao n¨m råi c« vÉn d¹y ë n¬i ®©y. T«i ch¹y l¹i, vui mõng:
- Em chµo c«! C« cã nhËn ra em kh«ng ¹?
C« nheo ®«i m¾t, söa l¹i cÆp kÝnh:
- Em lµ Lan häc sinh líp 6A, kho¸ häc c¸ch ®©y m­êi n¨m råi ph¶i kh«ng?
- Em c¶m ¬n v× c« vÉn cßn nhËn ra em.
ThÕ lµ c« trß tÝu tÝt nãi chuyÖn. §Õn lóc nµy t«i míi cã dÞp ng¾m nh×n l¹i g­¬ng mÆt c«, n¨m th¸ng tr«i ®i, trªn khu«n mÆt cña c« ®· cã nhiÒu nÕp nh¨n, ®«i m¾t còng kh«ng cßn s¸ng nh­ x­a n÷a nh­ng c¸i nh×n cña c« vÉn thËt dÞu dµng. M¸i tãc ®en n¨m x­a giê ®· cã kh¸ nhiÒu sîi b¹c. T«i bçng thÊy th­¬ng c« v« cïng bëi t«i biÕt cuéc ®êi riªng cña c« kh«ng mÊy h¹nh phóc nªn bao nhiªu t×nh c¶m c« dµnh hÕt cho tÊt c¶ c¸c häc sinh.
T«i vµ c« ®i d¹o quanh s©n tr­êng, c« trß nh¾c l¹i bao chuyÖn cò, ®i bªn c« t«i thÊy m×nh nh­ nhá l¹i, nh­ ®­îc trë l¹i tuæi häc trß th¬ ng©y bÐ nhá. T«i vÉn thÊy c« dÞu dµng vµ ©n cÇn nh­ ngµy t«i cßn ®i häc. T«i ®· t©m sù hÕt víi c« vÒ nh÷ng t×nh c¶m cña c¸c b¹n cña líp dµnh cho c« nh­ thÕ nµo. C« rÊt xóc ®éng, c« nãi:
- Nh÷ng g× c« d¹y dç c¸c em n¨m x­a, c« biÕt r»ng cã thÓ ngay lóc ®ã c¸c em ch­a hiÓu hÕt nh­ng c« tin r»ng mai nµy lín lªn c¸c em sÏ hiÓu. Vµ tõ ®ã c¸c em sÏ tr­ëng thµnh h¬n trong cuéc sèng.
- C« ¬i, ngµy ®ã qu¶ chóng em cßn nhá qu¸ nªn kh«ng hiÓu hÕt tÊm lßng cña c« dµnh cho chóng em.
C« vuèt tãc t«i mØm c­êi, mét nô c­êi v« cïng nh©n hËu:
- C« chØ mong mçi líp häc trß qua ®i trë thµnh nh÷ng ng­êi cã Ých cho x· héi vµ nÕu cã dÞp vÒ th¨m c« lµ c« rÊt vui.
Trèng vµo líp vang lªn t«i ph¶i t¹m biÖt c« råi. Lóc nµy t«i ch¼ng muèn rêi xa c«, t«i tù høa tÕt n¨m nay chóng t«i sÏ häp líp vµ tÊt c¶ sÏ vÒ th¨m tr­êng cò, th¨m c« gi¸o chñ nhiÖm.
Ng¾m ng«i tr­êng cò mét lÇn n÷a, t¹m biÖt nh÷ng kØ niÖm cña tuæi th¬ t«i ra vÒ trong lßng nao nao bao kû niÖm buån vui. M¸i tr­êng th©n yªu, ng«i nhµ thø hai cña chóng t«i, chÝnh n¬i ®©y ®· ch¾p c¸nh cho t«i bao ­íc m¬ hy väng. T«i hiÓu r»ng dï lµ m­êi n¨m hay bao nhiªu n¨m n÷a, ta còng sÏ m·i kh¾c ghi nh÷ng kû niÖm vÒ mét thêi c¾p s¸ch ®Õn tr­êng.
 
*§Ò bµi: KÓ l¹i c¶nh t­îng cña mét buæi chî mµ em chøng kiÕn.
*Bµi viÕt
HÌ n¨m võa råi, mÑ em b¶o:
- N¨m tíi con lªn líp 6 råi, sÏ bËn häc h¬n nªn hÌ nµy mÑ cho vÒ quª ch¬i víi bµ ngo¹i mét th¸ng. T«i sung s­íng ch¹y l¹i «m lÊy cæ mÑ:
- Con c¶m ¬n mÑ.
- VÒ ë víi bµ con ph¶i ngoan ngo·n nghe lêi bµ, kh«ng ®­îc ®i ra n¾ng èm th× khæ bµ nhÐ.
- V©ng…
Em sung s­íng chuÈn bÞ ®ñ thø: nµo v¸y nµo gÊu MiSa, nhÐt tÊt c¶ vµo chiÕc ba l« to t«i håi hép chê ®Õn cuèi tuÇn ®Ó bè mÑ ®­a vÒ víi bµ.
Nhµ bµ em n»m ë ven s«ng Hång, quª bµ em nghÌo l¾m nh­ng em l¹i rÊt thÝch, v× ë ®ã em cã bµ vµ vµo nh÷ng buæi chiÒu khi «ng mÆt trêi s¾p lÆn bµ l¹i ®­a em ra bê s«ng hãng m¸t, ng¾m thuyÒn bÌ qua l¹i. §iÒu em thÝch nhÊt lµ vµo nh÷ng ngµy phiªn chî bµ em l¹i cho em ra chî ch¬i.
Chî quª bµ em kh¸c h¼n víi chî ë thµnh phè, nã kh«ng n»m trong nh÷ng ng«i nhµ tÇng mµ n»m trªn mét kho¶ng ®Êt b»ng ph¼ng vµ kh¸ réng r·i ë lµng. §óng ngµy chî, khi cßn n»m trªn gi­êng em ®· nghe thÊy nh÷ng b­íc ch©n lÞch bÞch cña nh÷ng ng­êi g¸nh hµng ®Õn chî, võa ®i hä võa lÇm rÇm nãi chuyÖn, vµ khi trêi vÉn cßn tê mê tèi bµ em ®· chë dËy cho mÊy bã rau ®· chuÈn bÞ tõ chiÒu h«m tr­íc vµo thóng ®Ó mang ra chî b¸n. Chê cho trêi s¸ng râ h¬n bµ gäi em dËy, hai bµ ch¸u tung tÈy ra chî, bµ ®i tr­íc em lon ton theo sau. Bµ ®i rÊt nhanh, cã nh÷ng lóc em ph¶i ch¹y míi theo kÞp bµ.
Tõ nhµ bµ ra ®Õn chî lµ trêi ®· s¸ng râ. Kh«ng khÝ chî lóc nµy ®· tÊp nËp vµ nhén nhÞp, tiÕng gäi nhau Ý íi, tiÕng gµ vÞt kªu quang qu¸c. TiÕng nh÷ng chó lîn con bÞ nhèt trong rä kªu eng Ðc. Nh÷ng chó c¸ võa ®­îc ®¸nh ë d­íi s«ng lªn nh¶y lªn ®anh ®¸ch. TiÕng mêi mua hµng næ ra r©m ran.
Chî ë quª nh­ng cã rÊt nhiÒu hµng ho¸ vµ còng ®­îc xÕp theo nh÷ng gian hµng rÊt gän gµng vµ ®Ñp m¾t. Chç b¸n hµng xÐn, b¸n quÇn ¸o, th× ®ñ c¸c mµu s¾c, ®ã lµ mµu ®á, xanh cña nh÷ng bé quÇn ¸o, nh÷ng cuén chØ mµu. ë ®ã cã mÊy c« g¸i ®ang m¶i mª ­ím thö nh÷ng chiÕc ¸o hång, miÖng c­êi mñm mØm. N¬i em thÝch thó nhÊt lµ n¬i b¸n hoa t­¬i, c¸c lo¹i hoa víi ®ñ mµu s¾c, hoa hång ®á th¾m, hoa cóc ®¹i ®o¸ vµng rùc, hoa huÖ tr¾ng muèt, tr«ng ch¼ng kh¸c g× mét v­ên hoa. C« b¸n hµng xinh t­¬i, duyªn d¸ng nhanh tay bã hoa cho kh¸ch hµng. Chç th× b¸n rau th× xanh m­ít. TÊt c¶ nh­ mét bøc tranh ®ñ mµu s¾c. PhÝa trong gãc chî lµ chç dµnh cho thùc phÈm; chç th× b¸n thÞt, chç b¸n c¸, chç b¸n gµ. ë ®ã còng r«m r¶ nhén nhÞp, ng­êi mua hµng th× mÆc c¶, ng­êi xem hµng th× hái gi¸, rén r· c¶ mét gãc chî. Em nh×n kh¾p n¬i chç nµo còng chØ thÊy ng­êi: nµo c¸c bµ, c¸c mÑ, vµ cã c¶ lò trÎ con tr¹c tuæi em ®ang ch¬i ®ïa ë gãc chî, trªn mÆt ai còng hín hë.
ë gãc kia, chç b¸n hµng ¨n s½n, mïi th¬m bay ®i kh¾p n¬i vµ tiÕng mì r¸n s«i xÌo xÌo nh­ rÐo mêi kh¸ch h·y ®Õn ¨n quµ.
Lèi ®i chËt nh­ nªm, mäi ng­êi ph¶i ý tø l¸ch qua nhau cø nh­ ®i ch¶y héi. VÊt v¶ l¾m bµ ch¸u em míi l¸ch vµo ®Õn hµng rau, bµ em chØ ngåi b¸n mét lo¸ng ®· hÕt ræ rau. B¸n xong bµ mua thªm mét Ýt thøc ¨n, xong bµ l¹i d¾t em ®i kh¾p n¬i trong chî vµ bµ mua cho em mét bé quÇn ¸o, c« b¸n hµng xinh t­¬i ®on ®¶ mêi chµo c« cßn cho em mÆc thö, thÊy em thÝch bµ liÒn tr¶ gi¸, em nhËn thÊy ng­êi b¸n hµng kh«ng nãi th¸ch cao nh­ ë thµnh phè. Vµ em c¶m nhËn con ng­êi ë n¬i ®©y rÊt gÇn gòi vµ tèt bông.
Quanh quÈn mét håi, thÕ mµ ®· gÇn tr­a, «ng mÆt trêi ®· nh« lªn khái rÆn tre në nô c­êi r¹ng rì. ChØ mét lo¸ng sau chî ®· v·n, hµng ho¸ sím nay nhiÒu lµ vËy thÕ mµ giê chØ cßn l­a th­a vµi thø, mäi ng­êi t¶n vÒ nh÷ng con ®­êng ®Êt nhá, trªn tay mçi ng­êi ®Òu nÆng trÜu nh÷ng hµng, nh÷ng thøc ¨n.
Hai bµ ch¸u em ra vÒ, trong lßng em c¶m thÊy v« cïng thÝch thó. Chî ®ång quª ®· cho em Ên t­îng thËt dÔ nhí vµ th©n quen.
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cæ tÝch Sä Dõa theo mét kÕt thóc míi.
*Bµi viÕt
Sau khi hai c« chÞ xÊu hæ bá lµng ®i biÖt xø, vî chång Sä Dõa sèng kh¸ yªn æn vµ h¹nh phóc trong ng«i nhµ cña m×nh. Mét thêi gian sau ng­êi vî cã mang, nµng sinh ra ®­îc mét bÐ trai rÊt xinh ®Ñp, gia ®×nh hä l¹i cµng h¹nh phóc h¬n. Trong cuéc sèng b×nh yªn Êy nhiÒu khi c« ót còng ch¹nh lßng nghÜ tíi hai c« chÞ kh«ng biÕt giê tha h­¬ng n¬i xø nµo. Dï sao hä còng lµ chÞ em ruét, sèng víi nhau yªu th­¬ng g¾n bã h¬n chôc n¨m trêi, thÕ nh­ng hai ng­êi chÞ vÉn bÆt v« ©m tÝn, ch¼ng cã tin tøc g×.
ThÕ råi c« ót l¹i m¶i mª víi con c¸i vµ c«ng viÖc, b½ng ®i kho¶ng m­êi n¨m sau, lóc nµy vî chång Sä Dõa ®· sinh thªm mét bÐ g¸i n÷a. Sä Dõa ®­îc lªn chøc quan cao h¬n, vµ dï bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc nh­ng chµng vÉn lo toan cho vî con hÕt lßng vµ ®«i lóc chµng còng mong hai chÞ h·y quay trë vÒ.
Mét h«m, hai vî chång chµng ®i v¾ng, chØ cßn hai ®øa trÎ ë nhµ, bçng chóng thÊy gia nh©n ®ang ®uæi m¾ng ai ®ã liÒn ch¹y ra. Ho¸ ra hä ®ang ®uæi hai ng­êi ®µn bµ ¨n xin. ThÊy hä r¸ch r­íi vµ ®ãi khæ, hai ®øa trÎ vèn tèt bông vµ th­¬ng ng­êi nªn sai gia nh©n mang c¬m canh cho hä ¨n, sau ®ã chóng ®Õn gÇn vµ hái:
- Hai bµ ch¾c tõ n¬i xa ®Õn, hai bµ cßn ®ãi n÷a kh«ng?
ThÊy hai ®øa trÎ l¹i gÇn, hai ng­êi ®µn bµ tá ra xÊu hæ, sî h·i che nãn tr­íc mÆt vµ xin lui. Vµ ra ®Õn cæng hai ng­êi ®µn bµ lñi ®i ®©u mÊt.
§Õn chiÒu khi vî chång Sä Dõa trë vÒ nhµ, chóng còng quªn kh«ng kÓ cho cha mÑ nghe c©u chuyÖn x¶y ra lóc s¸ng. Mäi chuyÖn vÉn diÔn ra ªm ®Ñp. Cho ®Õn mét ngµy kia, vµo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi c« ót ®­a hai con ra chî ch¬i, ba mÑ con ®ang m¶i mª xem ®å bçng nghe tiÕng huyªn n¸o ë gãc chî, hä ®ang ®¸nh m¾ng hai ng­êi ®µn bµ ¨n xin vµ ®óng lóc ®ã c« ót ®i ngang qua, thÊy hai ng­êi ®µn bµ téi nghiÖp c« xen vµo can ng¨n th× nh÷ng ng­êi trong chî nãi:
- Hai ng­êi nµy s¸ng ra ¨n quµ mµ kh«ng chÞu tr¶ tiÒn.
- Nh­ng chóng t«i kh«ng cã tiÒn. Mét ng­êi ®µn bµ thÒu thµo nãi.
Bçng nhiªn c« ót nh×n vµo hai ng­êi ®µn bµ, c« c¶m thÊy rÊt quen:
- ¤i, hai chÞ. C« vui mõng vµ ®Çy xãt xa khi nhËn ra chÝnh hai ng­êi ®µn bµ khèn khæ kia lµ chÞ cña m×nh.
Hai ng­êi ®µn bµ nghe gäi nh­ vËy ®øng s÷ng l¹i, hä còng nhËn ra ®ã chÝnh lµ c« em ót mµ m×nh ®· tõng h¹i. XÊu hæ qu¸, hai ng­êi chÞ ®Þnh bá ®i nh­ng c« ót ®· kÞp ng¨n l¹i, c« tha thiÕt nãi:
- C¸c chÞ ¬i, dï sao chóng ta còng lµ ng­êi mét nhµ, nh÷ng chuyÖn n¨m x­a em ®· quªn råi. C¸c chÞ h·y vÒ nhµ ®i, bè còng ®ang mong ®îi c¸c chÞ trë vÒ.
Tr­íc tÊm lßng ch©n t×nh cña c« ót, hai c« chÞ ®ång ý vÒ nhµ. Hai ®øa trÎ thÊy vËy nãi víi mÑ:
- MÑ ¬i, hai bµ nµy h«m tr­íc vµo ¨n xin ë nhµ ta ®ã.
- Hä khèn khæ vËy sao!...
C« ót thèt lªn lßng ®Çy chua xãt, c¶m th­¬ng cho c¸c chÞ cña m×nh. VÒ ®Õn nhµ, Sä Dõa còng vui mõng ®ãn tiÕp, tr­íc tÊm lßng nh©n hËu cña vî chång Sä Dõa, hai c« chÞ kh«ng cßn ng¹i ngïng mÊy n÷a. Hä kÓ l¹i chÆng ®­êng ®· qua:
- Sau khi g©y chuyÖn xÊu víi em, chóng ta v« cïng xÊu hæ vµ ®· bá ®i ®Õn mét n¬i thËt xa. ThÕ nh­ng cuéc sèng ë ®ã v« cïng khã kh¨n, èm ®au liªn miªn, tiÒn cña dù tr÷ hÕt dÇn vµ chóng ta r¬i vµo c¶nh khã kh¨n khèn cïng, ph¶i ®i ¨n xin. ¢u ®ã còng lµ c¸i gi¸ mµ ta ph¶i tr¶. Chóng ta rÊt ©n hËn v× hµnh ®éng n«ng næi cña m×nh, chóng ta mong c¸c em h·y réng lßng tha thø.
Tr­íc nh÷ng lêi hèi c¶i cña hai ng­êi chÞ, vî chång Sä Dõa ®· réng lßng tha thø. Hä mêi hai ng­êi vÒ ë cïng. Mét thêi gian sau phó «ng qua ®êi Sä Dõa nh­êng tÊt c¶ dinh c¬ ®ã l¹i cho hai chÞ. Hä cïng c¸c con sèng thuËn hoµ víi hai chÞ ®Õn cuèi cuéc ®êi.
 
*§Ò bµi: Em h·y kÓ l¹i mét kû niÖm thêi th¬ Êu lµm em nhí m·i.
*Bµi viÕt
Tuæi th¬ cña ai còng cã nhiÒu kØ niÖm vµ th­êng khi nghÜ l¹i ng­êi ta th­êng nhí vÒ nh÷ng kØ niÖm g©y Ên t­îng nhÊt. Vµ t«i còng vËy, mçi lÇn theo mÑ ra chî, ®­îc mÑ mua cho nh÷ng qu¶ roi ngät lÞm, trong t«i l¹i hiÖn lªn mét kØ niÖm cò ®¸ng nhí, ®ã chÝnh lµ kØ niÖm vÒ mét lÇn nghÞch ngîm cña hai anh em.
Trong nh÷ng dÞp nghØ hÌ, t«i th­êng ®­îc bè cho vÒ quª. T«i rÊt thÝch vÒ quª bëi ë ®ã t«i cã mét ng­êi anh hä. Anh h¬n t«i mét tuæi vµ rÊt quý t«i. Mçi lÇn vÒ quª, anh th­êng d¾t t«i ®i ch¬i kh¾p n¬i. Anh ®i ®»ng tr­íc, t«i lòn còn ch¹y theo sau. Nh÷ng khi t«i mái ch©n, anh th­êng câng t«i trªn l­ng, ch¹y nhong nhong. Ngåi trªn l­ng anh t«i thÝch chÝ c­êi khanh kh¸ch. Quª t«i cã bê lau tr¾ng xo¸. Nh÷ng lóc ®ang ch¬i ®uæi b¾t, kh«ng thÊy anh ®©u, t«i khãc xÐ lªn, anh tõ ®©u ch¹y ®Õn, r¾c lªn ®Çu t«i nh÷ng c¸nh hoa khiÕn t«i trßn m¾t ng¹c nhiªn. §Æc biÖt, t«i rÊt thÝch mçi khi anh vµ b¹n anh thi th¶ diÒu, nh×n c¸nh diÒu bay trªn bÇu trêi cao lång léng, t«i kh«ng bao giê thÊy ch¸n. Anh chiÒu t«i lµ thÕ nh­ng tÝnh nhâng nhÏo cña t«i ®· g©y nªn mét tai n¹n. H«m ®ã, anh d¾t t«i ®i ®Õn nhµ mét ng­êi b¹n. Trªn ®­êng ®i, t«i bçng nh×n thÊy mét c©y roi qu¶ sai v« cïng. Nh÷ng qu¶ roi chÝn thµnh tõng chïm tr«ng thËt thÝch m¾t. T«i dõng l¹i vµ chØ lªn nh÷ng chïm qu¶ ®ang lÊp lã trong t¸n l¸. T«i muèn ¨n roi. Anh ®Þnh trÌo lªn h¸i cho t«i. Anh ®øng ng­íc m¾t nh×n lªn vµ l¾c ®Çu: "C©y cao qu¸, anh kh«ng trÌo ®­îc. Th«i, ®i cïng anh ra chî, anh sÏ mua cho em". T«i nhÊt quyÕt: "Kh«ng, em thÝch c¶ chïm c¬! ë chî kh«ng cã roi gièng thÕ nµy". Dï anh thuyÕt phôc thÕ nµo, t«i còng kh«ng chÞu. Anh cµng dç, t«i cµng b­íng vµ t«i ®· ngåi bÖt xuèng ®Êt, n­íc m¾t b¾t ®Çu ch¶y dµi, tay ch©n ®Ëp lo¹n x¹. T«i biÕt anh nhÊt ®Þnh sÏ h¸i cho t«i khi thÊy t«i khãc. Vµ qu¶ thËt, t«i ®· th¾ng anh kÐo t«i døng dËy, lau n­íc m¾t vµ nãi: "Em nÝn ®i, anh sÏ h¸i cho em chïm qu¶ ®ã". Anh d¾t t«i ®Õn cæng nhµ b¸c cã c©y roi, gäi cöa vµ t«i thÊy cã mét b¸c ch¹y ra, anh xin phÐp b¸c cho anh ®­îc h¸i mét ch×m roi. B¸c ®ång ý nh­ng dÆn anh t«i ph¶i cÈn thËn v× cµnh roi rÊt gißn. Anh trÌo lªn, trÌo thËt cao ®Ó h¸i ®­îc ®óng chïm roi t«i thÝch. Nh­ng khi ®ang h¸i th× anh tr­ît ch©n, ng· nhµo tõ trªn c©y xuèng. T«i thÊy anh ng· th× ch¹y ®Õn hái: "Anh cã ®au kh«ng"? Anh g­îng c­êi, nãi: "Anh kh«ng sao ®©u. Em cø yªn t©m". Nh­ng kh«ng ph¶i thÕ, anh bÞ g·y ch©n...
Bè vÒ quª, biÕt anh bÞ g·y ch©n v× t«i. Bè ®· m¾ng t«i nh­ng anh l¹i nãi víi bè: "TÊt c¶ lµ t¹i ch¸u, chó ®õng m¾ng em kÎo nã sî". Dï t«i cã g©y ra chuyÖn g×, anh còng lu«n che chë cho t«i. Anh lµ ng­êi anh tuyÖt vêi cña t«i. Kû niÖm ®ã mçi khi nghÜ l¹i, t«i l¹i thÊy cay cay n¬i sèng mòi.
 
*§Ò bµi: Em h·y kÓ vÒ mét chuyÕn vÒ th¨m quª néi hoÆc quª ngo¹i.
*Bµi viÕt
Bè mÑ t«i lÊy nhau ë thµnh phè nªn nghiÔm nhiªn sinh t«i ra còng ë thµnh phè, dÉu vËy bè mÑ t«i lu«n nh¾c nhë t«i ph¶i nhí ®Õn quª h­¬ng. ThÕ nh­ng quª t«i ë xa qu¸, ph¶i ®îi ®Õn khi t«i häc líp 6 bè mÑ t«i míi cho phÐp t«i vÒ quª vµ ë mét víi bµ néi mét thêi gian.
Khái ph¶i nãi t«i ®· håi hép vµ sung s­íng nh­ thÕ nµo khi ®­îc bè mÑ cho phÐp vÒ quª.
Ngµy lªn ®­êng vÒ quª néi, bè mÑ t«i dÆn ®ñ thø nµo ph¶i ngoan, ph¶i nghe lêi bµ kh«ng ®­îc ®Ó bµ buån. T«i v©ng d¹ rèi rÝt.
Sau nöa ngµy ®i tµu vµ mÊy tiÕng ®i «t«, quª néi ®· hiÖn ra tr­íc m¾t t«i. §ã lµ mét vïng ®Êt trung du cã nh÷ng qu¶ ®åi lóp xóp vµ nh÷ng rõng cä cã t¸n xoÌ réng nh­ nh÷ng chiÕc « che ®Çu.
Nhµ néi t«i n»m nÐp ë ch©n ®åi, muèn vµo nhµ ph¶i ®i trªn mét c©y cÇu tre b¾c qua mét con suèi nhá. Nhµ néi t«i kh«ng nhiÒu tÇng nh­ nh÷ng ng«i nhµ ë thµnh phè mµ chØ lµ ng«i nhµ ngãi n¨m gian, cã rÊt nhiÒu cöa sæ vµ xung quanh lµ v­ên c©y xanh tèt, ®»ng tr­íc lµ v­ên rau ®ñ lo¹i. TÊt c¶ ®Òu ®­îc phñ lªn b»ng mét mµu xanh m¸t. Bëi vËy c¶m gi¸c ®Çu tiªn khi ®Æt ch©n lªn nhµ néi lµ mét c¶m gi¸c m¸t mÎ thanh b×nh cña mét miÒn quª vïng trung du.
Tõ nhµ néi nh×n ra phÝa tr­íc, t«i l¹i thÊy nh÷ng qu¶ ®åi thÊp, ë ®ã cã mét mµu xanh cña c©y cá, vµ xen lÉn lµ nh÷ng th©n cä kh¼ng khiu cao vót. Buæi chiÒu, khi «ng mÆt trêi s¾p lÆn, t«i nghe v¨ng v¼ng tiÕng mâ cña ®µn bß no nª trë vÒ, ®©u ®ã cßn cã tiÕng reo hß cña lò trÎ ch¨n tr©u. Trªn kh«ng trung tõng ®µn chim ïa bay qua. Buæi chiÒu ë quª néi thËt ®Ñp vµ yªn b×nh, t«i ­íc ao ®­îc cïng c¸c b¹n nhá n¬i nµy d¹o ch¬i ë trªn nh÷ng qu¶ ®åi, trªn nh÷ng c¸nh ®ång xanh m¸t.
Sau mét ngµy ®i ®­êng vÊt v¶ mÖt nhäc, t«i ngñ thiÕp ®i trong lßng néi. §ang trong giÊc ngñ ngon lµnh, t«i bçng nghe thÊy tiÕng chim hãt lÝu lo nh­ cÊt lªn ngay c¹nh n¬i t«i ngñ, t«i choµng tØnh giÊc vµ m¶i mª nghe, tiÕng chim hãt nghe trong trÎo, l¶ng lãt nh­ mét ®iÖu nh¹c cÊt lªn chµo buæi s¸ng. Ngoµi s©n tiÕng mÑ con nhµ gµ m¸i còng lôc tôc gäi nhau ®i kiÕm ¨n, hai chó cón con ®ïa rìn nhau trªn s©n. ¤i, buæi s¸ng ë ®©y thËt tuyÖt vêi.
T«i ch¹y ra s©n ng¾m nh×n c¶nh vËt, «ng mÆt trêi ®· hÐ m¾t nh×n ë phÝa ®»ng ®«ng, c©y chuèi trong v­ên ®ung ®­a trong giã, ngoµi ao ®µn c¸ tung t¨ng b¬i léi, thØnh tho¶ng l¹i ch¹y µo xuèng ®¸y ao nh­ ch¬i chèn t×m.
B÷a s¸ng ë quª ®­îc dän ra thËt ®¬n gi¶n chØ cã khoai lang luéc. Bµ biÕt t«i thÝch mãn nµy nªn ®· chuÈn bÞ tõ tr­íc, cñ khoai cña quª néi t«i kh«ng to nh­ng l¹i rÊt bë vµ ngät. T«i thÝch thó ¨n ®Õn no bông.
¡n s¸ng xong hai bµ ch¸u dÉn t«i lªn n­¬ng h¸i chÌ, quª bµ t«i chÌ ®­îc xem lµ mãn ®Æc tr­ng nhÊt. Qu¶ ®åi thoai tho¶i n»m ngay sau nhµ cña néi t«i vµ ®­îc tr¶i lªn mét mµu xanh m­ít cña nh÷ng bóp chÌ non. Néi t«i tuy ®· giµ nh­ng hai tay vÉn tho¨n tho¾t h¸i chÌ. Hai bµ ch¸u võa lµm võa chuyÖn trß vui vÎ, c­êi vang kh¾p qu¶ ®åi.
§Õn gÇn tr­a, khi «ng mÆt trêi b¾t ®Çu to¶ ¸nh n¾ng lªn kh¾p n­¬ng chÌ còng lµ lóc bµ ch¸u t«i trë vÒ nhµ. Bãng bµ nh­ cïng nghiªng nghiªng theo bãng n¾ng, t«i thÊy th­¬ng bµ qu¸, bµ ®· giµ råi mµ vÉn cßn vÊt v¶. Bµ mñm mØm c­êi: Bµ vÊt v¶ quen råi, lµm lông còng gióp con ng­êi ta khoÎ m¹nh h¬n ®Êy ch¸u ¹.
Buæi chiÒu, khi c¸i n¾ng hÌ ®· d×u dÞu, t«i ra cæng ®øng trªn cÇu th¶ hån theo dßng n­íc trong veo, trong ®Õn nçi t«i cã thÓ nh×n thÊy c¶ sái vµ c¸t ë d­íi ®¸y. ThØnh tho¶ng cã ®µn c¸ l÷ng lê b¬i vµ chØ nghe thÊy mét tiÕng ®éng nhá lµ tÊt c¶ l¹i biÕn mÊt.
ChØ sau mÊy ngµy ë quª néi t«i ®· cã thªm rÊt nhiÒu b¹n, nh÷ng ng­êi b¹n ch©n chÊt thËt thµ vµ hä rÊt quý t«i. Hä th­êng rñ t«i ®i ch¬i, giíi thiÖu cho t«i nghe nh÷ng thø ®Æc tr­ng cña vïng th«n quª. Vµ thó nhÊt lµ vµo buæi tr­a, chóng t«i l¹i leo lªn ®åi cä, ë ®ã c¸i n¾ng nãng ®©u ch¼ng thÊy mµ chØ thÊy giã m¸t vµ bãng r©m. Chóng t«i ngåi d­íi t¸n cä, nghe giã thæi xµo x¹c trªn nh÷ng tµu l¸ cä, c¶ rõng cä ®ung ®­a theo nhÞp giã, nghe nh­ b¶n nh¹c cña ®ång quª. Gi÷a kh«ng gian thanh b×nh Êy t«i thÊy m×nh nh­ l¹c ®Õn mét n¬i nµo xa l¾m.
Quª néi t«i thËt ®Ñp ph¶i kh«ng c¸c b¹n! Thêi gian thÊm tho¾t tr«i ®i, ®· ®Õn lóc t«i ph¶i rêi quª néi trë vÒ thµnh phè. Ngµy chia tay, bµ néi nh×n t«i r¬m rím n­íc m¾t, bµ chóc t«i häc giái ®Ó sang n¨m l¹i vÒ th¨m bµ. C¸c b¹n trong xãm còng ®Õn t¹m biÖt t«i. B­íc lªn xe, lßng t«i ®Çy tiÕc nuèi, quª néi cø khuÊt dÇn ë phÝa sau, t«i thÇm høa sang n¨m sÏ häc thËt giái ®Ó l¹i ®­îc bè mÑ cho vÒ th¨m néi. Trong t«i, quª néi thËt gÇn gòi vµ th©n th­¬ng ®Õn l¹ th­êng.
 
 
*§Ò bµi: H·y kÓ tãm t¾t truyÖn Th¸nh Giãng. *Bµi viÕt
TruyÖn kÓ r»ng: vµo ®êi Hïng V­¬ng thø s¸u, ë lµng Giãng, cã hai vî chång «ng l·o, tuy lµm ¨n ch¨m chØ, l¹i cã tiÕng lµ phóc ®øc nh­ng m·i kh«ng cã con. Mét h«m, bµ vî ra ®ång ­ím ch©n vµo mét vÕt ch©n l¹, vÒ nhµ bµ thô thai: M­êi hai th¸ng sau bµ sinh ra mét cËu con trai kh«i ng« tuÊn tó. Nh­ng l¹ thay! Tíi ba n¨m sau, cËu bÐ vÉn ch¼ng biÕt nãi, biÕt c­êi, cø ®Æt ®©u n»m ®Êy.
BÊy giê, giÆc ¢n trµn vµo bê câi n­íc ta. ThÕ giÆc m¹nh l¾m! Vua Hïng bÌn sai ng­êi ®i kh¾p n­íc rao cÇu hiÒn tµi giÕt giÆc. Nghe tiÕng rao, cËu bÐ bçng cÊt tiÕng nãi xin ®­îc ®i ®¸nh giÆc. Tõ ®Êy cËu bÐ lín nhanh nh­ thæi, c¬m ¨n mÊt còng ch¼ng no.
Tr¸ng sÜ Giãng mÆc ¸o gi¸p s¾t, c­ìi ngùa s¾t råi cÇm roi s¾t x«ng ra diÖt giÆc. Roi s¾t gÉy, Giãng bÌn nhæ c¶ nh÷ng bôi tre bªn ®­êng ®Ó quÐt s¹ch giÆc thï.
GiÆc tan, Giãng mét m×nh mét ngùa lªn ®Ønh nói Sãc råi bay th¼ng vÒ trêi. ë ®ã nh©n d©n lËp ®Òn thê, hµng n¨m l¹i më héi lµng ®Ó t­ëng nhí. Ngµy nay c¸c ao hå vµ nh÷ng bôi tre ngµ vµng ãng ®Òu lµ dÊu Ên x­a vÒ trËn ®¸nh vµ lµ n¬i «ng Giãng ®· ®i qua.
 
*§Ò bµi: H·y kÓ tãm t¾t truyÖn Sä Dõa.
*Bµi viÕt
Cã ®«i vî chång giµ, ph¶i ®i ë cho nhµ phó «ng vµ hiÕm muén con c¸i.
Mét h«m bµ vî vµo rõng h¸i cñi, uèng n­íc trong c¸i sä dõa, vÒ nhµ cã mang, Ýt l©u sau sinh ra mét ®øa bÐ k× dÞ, kh«ng ch©n kh«ng tay, trßn nh­ mét qu¶ dõa. ThÊy ®øa bÐ biÕt nãi, bµ gi÷ l¹i nu«i vµ ®Æt lu«n tªn lµ Sä Dõa.
Th­¬ng mÑ vÊt v¶, Sä Dõa nhËn thay mÑ ch¨n ®µn bß nhµ phó «ng. CËu ch¨n bß rÊt giái, con nµo còng bÐo khoÎ. Ba c« con g¸i nhµ phó «ng thay nhau ®­a c¬m cho Sä Dõa. Hai c« chÞ kªnh kiÖu th­êng h¾t hñi cËu, chØ cã c« ót ®èi ®·i víi cËu tö tÕ.
Ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp bªn trong c¸i vÎ k× dÞ cña Sä Dõa, c« ót ®em lßng th­¬ng yªu. Sä Dõa nhê mÑ ®Õn hái. Phó «ng th¸ch c­íi thËt to nh­ng thÊy Sä Dõa mang ®ñ ®å th¸ch c­íi ®Õn, ®µnh ph¶i g¶ c« ót cho Sä Dõa. Sä Dõa hiÖn nguyªn h×nh lµm mét chµng trai trÎ ®Ñp khiÕn hai c« chÞ v« cïng ghen tøc.
Sä Dõa thi ®ç tr¹ng nguyªn vµ ®­îc nhµ vua cö ®i sø n­íc ngoµi. Tr­íc khi ®i chµng ®­a cho vî mét hßn ®¸ löa, mét con dao vµ hai qu¶ trøng gµ ®Ó ®Ò phßng tai ho¹.
Sä Dõa ®i v¾ng, hai ng­êi chÞ t×m c¸ch h·m h¹i c« ót, ®Èy c« xuèng biÓn hßng c­íp chång em. Nhê cã c¸c ®å vËt chång ®­a cho, c« ót tho¸t chÕt, ®­îc chång cøu trªn ®­êng ®i sø vÒ.
Hai vî chång ®oµn tô. Hai c« chÞ xÊu hæ, bá nhµ ®i biÖt tÝch.
 
 
*§Ò bµi: KÓ tãm t¾t c©u chuyÖn ¤ng l·o ®¸nh c¸ vµ con c¸ vµng.
*Bµi viÕt
Mét «ng l·o ®¸nh c¸ nghÌo ®i ra biÓn. LÇn thø nhÊt kÐo l­íi, «ng l·o chØ thÊy cã bïn. LÇn thø hai kÐo l­íi, «ng l·o chØ thÊy mÊy c©y rong. LÇn thø ba, m¾c vµo l­íi lµ mét con c¸ vµng. C¸ vµng tha thiÕt kªu van, høa sÏ tr¶ ¬n vµ «ng l·o ®· th¶.
VÒ nhµ, «ng l·o kÓ l¹i chuyÖn th¶ c¸ vµng cho mô vî nghe. Mô m¾ng l·o mét trËn vµ n¨m lÇn b¾t «ng l·o ra biÓn, ®ßi c¸ vµng ®¸p øng hÕt yªu cÇu nµy ®Õn yªu cÇu kh¸c ngµy cµng qu¸ ®¸ng cña mô:
LÇn thø nhÊt mô ®ßi c¸ gióp cho mét chiÕc m¸ng lîn míi.
LÇn thø hai, mô vî l¹i "qu¸t to h¬n" vµ b¾t «ng l·o ra biÓn ®ßi c¸ vµng mét c¸i nhµ réng.
LÇn thø ba, mô vî l¹i "m¾ng nh­ t¸t n­íc vµo mÆt" «ng l·o vµ ®ßi lµm mét bµ nhÊt phÈm phu nh©n.
LÇn thø t­, mô vî l¹i "m¾ng l·o mét th«i" vµ ®ßi c¸ cho lµm n÷ hoµng.
LÇn thø n¨m, mô muèn lµm Long V­¬ng ®Ó b¾t c¸ vµng hÇu h¹.
C¸ vµng tøc giËn, lÊy l¹i tÊt c¶ nh÷ng thø ®· cho vµ «ng l·o trë vÒ l¹i thÊy tóp lÒu n¸t ngµy x­a. Tõ biÓn trë vÒ, «ng l·o ®¸nh c¸ thÊy trªn bËc cöa, mô vî ®ang ngåi tr­íc c¸i m¸ng lîn søt mÎ.
 
*§Ò bµi: H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¹ch Sanh.
*Bµi viÕt
Th¹ch Sanh vèn lµ th¸i tö (con Ngäc Hoµng), ®­îc ph¸i xuèng lµm con vî chång ng­êi n«ng d©n nghÌo khæ nh­ng tèt bông. Chµng sím må c«i cha mÑ, sèng lñi thñi d­íi gèc ®a, h¸i cñi kiÕm sèng qua ngµy.
LÝ Th«ng - mét ng­êi hµng r­îu thÊy Th¹ch Sanh khoÎ m¹nh bÌn gi¶ vê kÕt nghÜa anh em ®Ó lîi dông. §óng dÞp LÝ Th«ng ®Õn l­ît ph¶i vµo ®Òn cho ch»n tinh hung d÷ ¨n thÞt, h¾n bÌn lõa Th¹ch Sanh ®Õn nép m¹ng thay cho m×nh. Th¹ch Sanh ®· giÕt chÕt ch»n tinh. LÝ Th«ng l¹i lõa cho Th¹ch Sanh bá trèn råi ®em ®Çu ch»n tinh vµo nép cho vua ®Ó lÜnh th­ëng, ®­îc vua phong lµm QuËn c«ng.
Nhµ vua cã c«ng chóa ®Õn tuæi kÐn chång. Trong ngµy héi lín, c«ng chóa bÞ ®¹i bµng khæng lå qu¾p ®i. Qua gèc ®a chç Th¹ch Sanh ®ang ë, nã bÞ chµng dïng cung tªn b¾n bÞ th­¬ng. Th¹ch Sanh lÇn theo vÕt m¸u, biÕt ®­îc chç ®¹i bµng ë. Vua mÊt c«ng chóa, v« cïng ®au khæ, sai LÝ Th«ng ®i t×m, høa g¶ con vµ truyÒn ng«i cho. LÝ Th«ng l¹i nhê Th¹ch Sanh cøu c«ng chóa råi lõa nhèt chµng d­íi hang s©u.
Th¹ch Sanh giÕt ®¹i bµng, l¹i cøu lu«n th¸i tö con vua Thuû TÒ bÞ ®¹i bµng b¾t giam trong còi cuèi hang tõ l©u. Theo ch©n th¸i tö, chµng xuèng th¨m thuû cung, ®­îc vua Thuû TÒ kho¶n ®·i rÊt hËu, tÆng nhiÒu vµng b¹c nh­ng chµng chØ xin c©y ®µn thÇn råi l¹i trë vÒ gèc ®a.
Tõ khi ®­îc cøu vÒ, c«ng chóa kh«ng c­êi kh«ng nãi. Hån ch»n tinh vµ ®¹i bµng tr¶ thï, vu v¹ cho Th¹ch Sanh khiÕn chµng bÞ nhèt vµo ngôc. Chµng ®¸nh ®µn, c«ng chóa nghe thÊy liÒn khái bÖnh c©m. Th¹ch Sanh ®­îc vua cho gäi lªn. Chµng kÓ l¹i râ mäi viÖc. Vua giao cho chµng xö téi mÑ con LÝ Th«ng. §­îc chµng tha bæng nh­ng hai mÑ con trªn ®­êng vÒ ®· bÞ sÐt ®¸nh chÕt, ho¸ kiÕp thµnh bä hung.
Th¹ch Sanh ®­îc nhµ vua g¶ c«ng chóa cho. C¸c n­íc ch­ hÇu tøc giËn ®em qu©n sang ®¸nh. Th¹ch Sanh l¹i lÊy ®µn ra g¶y khiÕn qu©n ®Þch quy hµng. ¡n kh«ng hÕt niªu c¬m nhá cña Th¹ch Sanh, qu©n sÜ m­êi t¸m n­íc kÝnh phôc råi rót hÕt vÒ.
Nhµ vua nh­êng ng«i b¸u cho Th¹ch Sanh.
 
*§Ò bµi: Trong vai ng­êi chøng kiÕn c©u chuyÖn, kÓ l¹i truyÖn Sä Dõa.
*Bµi viÕt
 ß ã o... o!
Nghe tiÕng gµ g¸y, c« ót choµng tØnh dËy. Ph¶i mÊt mét lóc, c« míi h×nh dung næi t×nh c¶nh hiÖn t¹i cña m×nh. C« võa tho¸t khái bông con c¸ mËp to t­íng, mét m×nh trªn hoang ®¶o, xung quanh chØ cã ®«i gµ ®Ó lµm b¹n.
C« bçng nhí l¹i tÊt c¶, b¾t ®Çu tõ c¸i ngµy k× l¹ Êy. ThÊy hai c« chÞ kiªn quyÕt kh«ng ai chÞu ®em c¬m cho Sä Dõa, c« ®µnh nhËn lêi ®i. "Tuy dung m¹o cã h¬i xÊu nh­ng dï sao cËu ta còng biÕt nãi tiÕng ng­êi, thËm chÝ cßn ¨n nãi rÊt dÔ th­¬ng n÷a lµ ®»ng kh¸c" - c« nghÜ.
Tõ ®»ng xa c« ®· nghe thÊy tiÕng s¸o du d­¬ng trÇm bæng. L¹ qu¸! Ai thæi s¸o thÕ nhØ? Kh«ng lÏ l¹i lµ Sä Dõa? Nh­ng anh ta lµm sao mµ thæi s¸o ®­îc kia chø. C« vÉn nhí c¸i ngµy Sä Dõa xuÊt hiÖn ë nhµ c«. Tr«ng anh ta thËt buån c­êi, cø l¨n l«ng lèc d­íi ®Êt nh­ mét qu¶ bÝ, vËy mµ ¨n nãi ®Õn lµ khÐo. Hai c« chÞ tr«ng thÊy Sä Dõa th× quay mÆt ®i, riªng c« kh«ng thÊy sî mµ l¹i th­¬ng con ng­êi dung m¹o k× dÞ, nhÊt lµ khi thÊy anh ta lµm viÖc g× còng ®Õn n¬i ®Õn chèn, ch¨n c¶ ®µn bß mµ con nµo con nÊy cø bÐo trßn nung nóc. C« lªn ®­a c¬m nh­ng thùc ra còng muèn ®Õn xem anh ch¨n bß nh­ thÕ nµo.
§Õn gÇn, c« ót l¹i cµng ng¹c nhiªn. Sao l¹i cã c¸i vâng m¾c ë kia, l¹i cã ai ®ang n»m trªn ®ã thæi s¸o n÷a chø! Hay ®ã lµ ng­êi anh em cña Sä Dõa mµ c« kh«ng biÕt? ThÕ anh ta ®©u råi?
M¶i suy nghÜ, c« ót dÉm ph¶i mét cµnh c©y kh« lµm ph¸t ra tiÕng ®éng. C« cói xuèng nh×n råi ngÈng lªn, söng sèt khi kh«ng thÊy c¶ chiÕc vâng lÉn chµng thanh niªn ®©u c¶. ChØ cã anh chµng Sä Dõa, lóc tr­íc kh«ng thÊy ®©u, giê ®ang ë d­íi gèc c©y mµ c­êi toe toÐt:
 Chµo c« ót! C« mang c¬m cho t«i hay lµ lªn th¨m t«i ®Êy?
C« ót kh«ng tr¶ lêi v× cßn ®ang th¾c m¾c. C« hái anh:
 C¸i anh chµng võa n»m trªn vâng thæi s¸o ®©u råi?
Sä Dõa chèi biÕn:
 Ch¾c c« tr«ng nhÇm ®Êy chø t«i ë ®©y suèt, lµm g× cã anh chµng nµo thæi s¸o ®©u!
C« ót kh«ng tin lµ m×nh nhÇm. C« chît nghÜ ra mét ®iÒu kh¸c th­êng. Ph¶i råi, Sä Dõa nÕu cø thÕ kia th× lµm sao cã thÓ ch¨n ®­îc c¶ ®µn bß, l¹i cßn chµng trai trÎ, chiÕc vâng võa ®©y mµ ®· biÕn mÊt... C« kh«ng hái thªm g× n÷a, ®­a c¬m cho anh råi ®i vÒ, lßng vui rén rµng.
Khi phó «ng hái c¸c c« con g¸i xem ai ®ång ý lÊy Sä Dõa lµ hái lÊy lÖ ®Ó tõ chèi khÐo bµ mÑ ®ã th«i, l·o ch¾c kh«ng c« g¸i nµo l¹i ®ång ý lÊy mét ng­êi k× dÞ, xÊu xÝ nh­ Sä Dõa. C« ót ®· lµm cho «ng bè mét phen ch­ng höng:
 Cha ®Æt ®©u, con xin ngåi ®Êy ¹!
Hai c« chÞ trÒ m«i chª em g¸i sao mµ ngèc nghÕch. Phó «ng tøc bÇm gan tÝm ruét nh­ng ®· trãt høa víi bµ mÑ råi, ®µnh hÑn ngµy dÉn c­íi. L·o th¸ch thËt nÆng nh­ng c« ót thÇm ®o¸n vµ mong r»ng, ®iÒu ®ã kh«ng khã g× ®èi víi ng­êi chång t­¬ng lai cña c«. Qu¶ nhiªn, Sä Dõa kh«ng nh÷ng mang ®å dÉn c­íi ®Õn ®ñ mµ cßn mang thªm rÊt nhiÒu ng­êi hÇu h¹ n÷a khiÕn cho ai nÊy còng ph¶i ng¹c nhiªn: x­a nay cã thÊy ai ra vµo nhµ Sä Dõa ®©u?
§¸m c­íi ®ang ¨n uèng linh ®×nh, c« bÌn bÕ Sä Dõa vµo nhµ trong råi th× thÇm:
 Nµo ng­êi chång yªu quý cña em, chµng xuÊt hiÖn ®i th«i chø!
Sä Dõa mØm c­êi, b¾t c« quay mÆt ®i vµ nh¾m m¾t l¹i. Khi chµng b¶o c« më m¾t ra th× tr­íc mÆt ®óng lµ chµng trai trÎ h«m nµo. Hai ng­êi s¸nh vai nhau ra chµo quan kh¸ch. Mäi ng­êi hÕt søc ngì ngµng, hai ng­êi ph¶i gi¶i thÝch m·i, thËm chÝ Sä Dõa cßn ph¶i ho¸ phÐp l¹i nh­ cò, mäi ng­êi míi tin lµ thËt. §¸m c­íi ®· vui l¹i cµng vui h¬n n÷a.
Sä Dõa häc giái, ®ç tr¹ng nguyªn, ®­îc vua cö ®i sø n­íc ngoµi, ®Ó c« ë l¹i. C« cã ngê ®©u hai bµ chÞ vèn rÊt ghen tøc khi thÊy em lÊy ®­îc ng­êi chång võa trÎ ®Ñp l¹i cã tµi, r¾p t©m lµm h¹i em ®Ó c­íp chång. Hai chÞ rñ em ®i b¬i thuyÒn råi ®Èy em xuèng biÓn. Mét con c¸ rÊt to b¬i qua, nuèt lu«n c« vµo bông. ThËt may lµ Sä Dõa nh­ ®· biÕt tr­íc mäi chuyÖn. Chµng dÆn c« lu«n mang theo bªn m×nh mét con dao, qu¶ trøng gµ vµ hßn ®¸ löa. Cã con dao, c« tù r¹ch bông c¸ khiÕn c¸ chÕt, d¹t vµo bê. C« chui ra, l¹i cã thÞt c¸ ¨n lu«n, cã löa ®Ó n­íng c¸ vµ cã con gµ ®Ó bÇu b¹n.
Mét h«m c« ®ang loay hoay n­íng c¸ ®Ó ¨n dÇn, bçng con gµ trèng g¸y vang:
 ß. ã. o..., ph¶i thuyÒn quan tr¹ng, r­íc c« t«i vÒ!
C« véi bá c¸ ®Êy ch¹y ra. §óng lµ chång c« råi. Chµng ®· ®i sø vÒ, ngang qua nghe tiÕng gµ g¸y, l¹i thÊy cã bãng ng­êi nh­ vî m×nh bÌn cho thuyÒn vµo ®ãn. Hai vî chång gÆp nhau, mõng mõng tñi tñi.
Nghe lêi chång, lóc gÇn vÒ ®Õn nhµ c« nÊp vµo trong khoang thuyÒn. Nghe thÊy hai bµ chÞ thi nhau kÓ víi Sä Dõa vÒ c¸i chÕt th­¬ng t©m cña c«, c« bÌn b­íc ra. Hai c« chÞ thÊy em xuÊt hiÖn, ng­îng qu¸, kh«ng nãi kh«ng r»ng bá ®i biÖt tÝch.
C« cïng ng­êi chång sèng bªn nhau h¹nh phóc ®Õn giµ.
 
*§Ò bµi: H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Em bÐ th«ng minh.
*Bµi viÕt
Cã «ng vua nä, v× muèn t×m ng­êi hiÒn tµi nªn ®· cho mét viªn quan ®i dß la kh¾p c¶ n­íc. Viªn quan Êy ®Õn ®©u còng ra nh÷ng c©u ®è o¸i o¨m, hãc bóa ®Ó thö tµi.
Mét h«m ®i qua c¸nh ®ång lµng kia, viªn quan thÊy hai bè con ®ang lµm ruéng bÌn hái mét c©u rÊt khã vÒ sè ®­êng cµy con tr©u cµy ®­îc trong mét ngµy. «ng bè kh«ng tr¶ lêi ®­îc, cËu con trai nhanh trÝ hái vÆn l¹i khiÕn viªn quan thua cuéc. BiÕt ®· gÆp ®­îc ng­êi tµi, viªn quan nä vÒ bÈm b¸o víi vua. Vua tiÕp tôc thö tµi, b¾t d©n lµng ®ã ph¶i lµm sao cho tr©u ®ùc ®Î ra tr©u con. B»ng c¸ch ®Ó cho nhµ vua tù nãi ra sù v« lÝ trong yªu cÇu cña m×nh, cËu bÐ ®· cøu d©n lµng tho¸t téi. CËu tiÕp tôc chøng tá tµi n¨ng b»ng c¸ch gi¶i c¸c c©u ®è tiÕp theo vµ ®­îc nhµ vua ban th­ëng rÊt hËu.
Vua n­íc l¸ng giÒng muèn kÐo qu©n sang x©m l­îc nh­ng tr­íc hÕt muèn thö xem n­íc ta cã ng­êi tµi hay kh«ng bÌn cho sø gi¶ mang sang mét chiÕc vá èc vÆn thËt dµi vµ ®è x©u sîi chØ qua. TÊt c¶ triÒu ®×nh kh«ng ai gi¶i ®­îc l¹i t×m ®Õn cËu bÐ. Víi trÝ th«ng minh kh¸c ng­êi, l¹i sèng gÇn gòi víi thùc tÕ, cËu bÐ võa ch¬i võa gi¶i ®è, kÕt qu¶ lµ tr¸nh ®­îc cho ®Êt n­íc mét cuéc chiÕn tranh. Nhµ vua thÊy thÕ bÌn x©y dinh thù ngay c¹nh hoµng cung ®Ó cËu ë cho tiÖn viÖc hái han ®ång thêi phong cho cËu lµm tr¹ng nguyªn.
 
*§Ò bµi: H·y kÓ l¹i c©u chuyÖn B¸nh ch­ng, b¸nh giÇy theo trÝ t­ëng t­îng cña em.
*Bµi viÕt Vua Hïng V­¬ng thø s¸u më cuéc thi chän ng­êi nèi ng«i. Vua ra ®iÒu kiÖn: trong lÔ tÕ Tiªn v­¬ng, ai lµm vua hµi lßng, ng­êi ®ã sÏ ®­îc truyÒn ng«i. C¸c lang (sau gäi lµ hoµng tö) liÒn to¶ ®i kh¾p n¬i t×m b¹c vµng ch©u b¸u, cña ngon vËt l¹ ®Ó d©ng lªn. ThÊy thÕ, Lang Liªu rÊt bèi rèi. Hai mÑ con chµng ë ngoµi cung ®×nh nªn rÊt nghÌo, kh«ng thÓ t×m ®­îc nh÷ng ®å quý hiÕm. Chµng b¨n kho¨n, tr»n träc suy nghÜ...
- ThÕ lµ s¾p ®Õn ngµy lÔ Tiªn v­¬ng råi. Ngµy kia trong triÒu sÏ më ®¹i tiÖc. H¼n c¸c lang anh ®· chuÈn bÞ ®­îc nhiÒu cña ngon vËt l¹ l¾m. Nµo lµ nem c«ng ch¶ ph­îng, nµo lµ yÕn huyÕt, vi c¸... Vua cha råi sÏ khen nøc në, chØ viÖc chän mãn nµo ngon nhÊt mµ th«i. M×nh kh«ng ham g× ng«i cao, chØ mong ­íc ®­îc sèng b×nh yªn nh­ thÕ nµy th«i. Nh­ng, dÉu sao còng lµ tÊm lßng, gi¸ nh­ m×nh cã mét mãn g× ®ã thËt ý nghÜa d©ng lªn Tiªn v­¬ng vµ còng lµ ®Ó thÓ hiÖn lßng thµnh kÝnh ®èi víi vua cha th× vÉn h¬n. ¥, sao bçng d­ng m×nh buån ngñ thÕ nµy nhØ?"
Lang Liªu ngñ thiÕp ®i, trong m¬ chµng thÊy mét cô giµ r©u tãc b¹c ph¬ chèng gËy ®Õn, x­ng lµ quan ®¹i thÇn cña Tiªn v­¬ng trªn trêi, nãi muèn ®Õn gióp chµng.
 Lang Liªu ¹, ta biÕt con tuy nghÌo nh­ng rÊt cã hiÕu. Con chØ muèn cã mét mãn quµ g× ®ã ®Ó d©ng lªn Tiªn v­¬ng vµ còng ®Ó tá lßng hiÕu th¶o ®èi víi vua cha ph¶i kh«ng? VËy ta hái con: con lµm nghÒ n«ng, trªn ®êi c¸i g× cao nhÊt?
 D¹, trêi ¹!
 ThÕ c¸i g× gÇn gòi vµ quý nhÊt?
 D¹, ®Êt ¹!
 VËy con h·y lÊy nh÷ng s¶n vËt do chÝnh tay con trång cÊy vµ nu«i nÊng ®Ó lµm ra mãn ¨n g× ®ã võa t­îng h×nh ®­îc cho trêi võa t­îng h×nh cho ®Êt. §ã chÝnh lµ mãn quµ quý nhÊt con cã thÓ d©ng lªn Tiªn v­¬ng.
Cô giµ nãi xong liÒn ho¸ thµnh mét lµn khãi máng bay ®i. Lang Liªu giËt m×nh tØnh dËy. Nhí l¹i giÊc m¬ võa qua, chµng v« cïng mõng rì.
S¸ng h«m sau, Lang Liªu nhê mÑ lÊy cho Ýt l¸ vÉn dïng lµm b¸nh. Chµng chän thø g¹o ngon nhÊt, tr¾ng nhÊt, mæ mét con lîn bÐo lÊy nh÷ng miÕng thÞt ngon nhÊt, bÐo nhÊt. Sau ®ã chµng lÊy l¸ gãi hai lo¹i b¸nh, mét lo¹i vu«ng vøc nh­ mÆt ®Êt bao la, mét lo¹i trßn vµnh v¹nh nh­ bÇu trêi buæi sím([1]). Xong xu«i chµng cho tÊt c¶ vµo nåi luéc. Qua mÊy canh giê, mïi b¸nh chÝn bèc lªn th¬m nøc c¶ lµng xãm. Ai ®i qua còng ghÐ vµo xem, khen r»ng ch­a tõng cã ai gãi ®­îc thø b¸nh th¬m nh­ thÕ.
S¸ng h«m sau, mÑ Lang Liªu ®éi m©m b¸nh trßn ®i tr­íc, Lang Liªu ®éi m©m b¸nh vu«ng theo sau. Hai mÑ con vµo ®Õn trong cung th× mäi ng­êi ®· tÒ tùu ®«ng ®ñ. C¸c lang x­a nay vÉn ngÇm khinh Lang Liªu nghÌo khã, nay tr«ng thÊy mÑ con chµng ®éi b¸nh ®Õn th× c­êi Çm lªn. Lang tr­ëng b¶o nhµ vua:
 T©u phô v­¬ng! Ng­êi h·y xem Lang Liªu mang c¸i g× ®Õn kia! Cã nªn ®uæi nã ra ngoµi kh«ng ¹?
 Êy chí - nhµ vua véi nãi - cña ngon kh«ng cèt l¹, vËt quý kh«ng ë c¸i vá bÒ ngoµi. Con chí nªn coi th­êng sù gi¶n dÞ, méc m¹c.
Nãi råi nhµ vua ®Ých th©n xuèng bËc thÒm ®ì hai m©m b¸nh cña mÑ con Lang Liªu. Ng­êi ®­a cho quan thÞ thÇn, truyÒn ®Æt vµo chç trang träng ®Ó l¸t n÷a cóng Tiªn v­¬ng. C¸c lang thÊy thÕ kh«ng khái ngÊm ngÇm ghen tøc. Cã ai trong sè hä ®­îc nhµ vua ­u ¸i nh­ thÕ ®©u? Mét ng­êi nh©n lóc nhµ vua kh«ng ®Ó ý lÒn ch©m chäc:
 Lang Liªu lÊy hai thø b¸nh Êy ë tÇng m©y thø mÊy ®Êy?
Lang Liªu thËt thµ ®¸p:
 §©u cã! Toµn nh÷ng thø hai bµn tay em lµm ra c¶ mµ!
 Sao l¹i cã thÓ d©ng lªn Tiªn v­¬ng nh÷ng thø tÇm th­êng nh­ thÕ? Ng­¬i cã biÕt r»ng ®Ó cã ®­îc nh÷ng mãn quý lÔ Tiªn v­¬ng, ta ®· ph¶i cö ng­êi sang tËn T©y Tróc kh«ng? Nh÷ng thø ch©n quª ví vÈn cña nhµ ng­¬i mµ còng ®ßi gäi lµ lÔ ­?
Lang Liªu lóc nµy míi hiÓu lßng d¹ xÊu xa cña bän lang anh. Chµng kh«ng ®¸p, vÉn mét mùc tin ë lßng thµnh cña m×nh.
LÔ Tiªn v­¬ng xong, vua cïng c¸c quan ®¹i thÇn ®i mét vßng qua c¸c m©m cç nÕm thö. §Õn m©m nµo Ng­êi còng chØ nÕm qua mét miÕng lÊy lÖ, tá vÎ kh«ng vui. Nh÷ng gan hïm, tay gÊu, tim voi, ®Õn c¶ vi c¸ mËp,... Ng­êi còng vÉn th­êng ¨n hµng ngµy, cã g× l¹ ®©u? Ng­êi buån v× thÊy tr­íc mét thö th¸ch nh­ thÕ, c¸c lang kh«ng nghÜ ®­îc c¸i g× cã ý nghÜa, chØ biÕt cã mçi c¸ch lµ ®i c¸c n¬i t×m cña ngon vËt l¹.
§Õn hai m©m b¸nh cña Lang Liªu, Ng­êi bçng dõng l¹i, ngÉm nghÜ. Tõ hai m©m b¸nh b×nh dÞ to¸t lªn mét thø mïi vÞ thËt nång nµn, th©n thuéc. Mïi cña nÕp míi quyÖn trong s­¬ng sím, cña r¬m t­¬i võa gÆt to¶ ra ngan ng¸t. Trong lµn h­¬ng thoang tho¶ng, thÊp tho¸ng bãng nh÷ng ng­êi n«ng d©n cÆm côi trªn ®ång, bªn nh÷ng c¸nh cß m¶i miÕt, ph¶ng phÊt phÝa xa nh÷ng lµn khãi lam chiÒu...
Ng­êi sai lÊy dao c¾t b¸nh råi chia cho mçi ng­êi mét miÕng. Ai ¨n còng tÊm t¾c khen ngon. Nhµ vua hái Lang Liªu:
 Ai bµy cho con lµm hai thø b¸nh nµy? Chóng cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo?
Lang Liªu véi quú xuèng th­a:
 Mu«n t©u vua cha. Thø b¸nh h×nh trßn nµy chÝnh lµ t­îng cho bÇu trêi cao xa, n¬i cã ®øc Ngäc Hoµng cïng Tiªn v­¬ng ngù trÞ, cßn thø b¸nh h×nh vu«ng nµy lµ t­îng cho mÆt ®Êt réng lín, n¬i cã vua cha ®ang cai qu¶n mu«n d©n, g×n gi÷ nÒn th¸i b×nh mu«n thuë. B¸nh ®­îc lµm tõ g¹o nÕp, ®ç xanh, thÞt ngon do chÝnh bµn tay con lµm ra. ChÝnh tÊm lßng kÝnh yªu cña con ®èi víi vua cha ®· m¸ch b¶o cho con ®Êy ¹!
Vua ®ì Lang Liªu ®øng dËy. Nh×n th¼ng vµo m¾t chµng, Ng­êi nãi:
 Con kh«ng nh÷ng lµ mét ®øa con cã hiÕu mµ cßn lµ mét ng­êi rÊt yªu lao ®éng, biÕt quý träng nh÷ng g× do bµn tay lao ®éng lµm ra.
Råi tr­íc mÆt ®«ng ®ñ v¨n vâ b¸ quan, Ng­êi tuyªn bè:
 Nh­ ta ®· nãi tõ tr­íc, ng­êi nèi ng«i ta ph¶i nèi ®­îc chÝ ta. ChÝ ta lµ muèn lo cho mu«n d©n ®­îc h­ëng th¸i b×nh mu«n thuë, ngµy cµng no ®ñ, sung tóc. Muèn lµm ®­îc ®iÒu ®ã, ng­êi ®øng ®Çu thiªn h¹ ph¶i hiÓu ®­îc nghÜa lÝ cña trêi ®Êt, ph¶i biÕt yªu lao ®éng, tr©n träng tõng h¹t g¹o do ng­êi n«ng d©n ®· ph¶i mét n¾ng hai s­¬ng, lam lò vÊt v¶ lµm ra. Lang Liªu tuy kh«ng ph¶i lµ con tr­ëng, x­a nay còng kh«ng mÊy khi ®­îc ta quan t©m s¨n sãc nh­ng nã l¹i lµ ng­êi gÇn ta vµ hiÓu ®­îc ta h¬n ai hÕt. Tõ h«m nay, ta tuyªn bè, Lang Liªu chÝnh lµ ng­êi sÏ thay ta trÞ v× thiªn h¹.
Mäi ng­êi nhÊt lo¹t quú xuèng, h« vang:
 §øc vua v¹n tuÕ! V¹n v¹n tuÕ!
Nhµ vua nãi tiÕp:
 Ta còng tuyªn bè, tõ nay trë ®i sÏ lÊy hai thø b¸nh nµy ®Ó còng tæ tiªn. Thø b¸nh vu«ng nµy gäi lµ b¸nh ch­ng, b¸nh trßn gäi lµ b¸nh giÇy...
TriÒu vua Hïng V­¬ng thø b¶y ®· ®­îc lËp ra nh­ thÕ ®ã. Vµ hai thø b¸nh ch­ng, b¸nh giÇy ngµy Êy cïng víi phong tôc cóng lÔ tæ tiªn nµy tÕt, vÉn cßn ®­îc l­u truyÒn cho m·i ®Õn b©y giê.
 
*§Ò bµi: T­ëng t­îng vµ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch.
*Bµi viÕt
HÌ võa råi, N«-bi-ta vµ §«-rª-mon (hai nh©n vËt trong truyÖn tranh §«-rª-mon chóng em vÉn ®äc) sang ViÖt Nam du lÞch. May m¾n thÕ nµo, hai cËu l¹i ghÐ qua nhµ em xin ngñ nhê. ThËt lµ mét ngµy vui ®Æc biÖt.
¡n xong, bè mÑ cho ba ®øa lªn phßng em ch¬i. Sau khi ®· xem xÐt c¨n phßng nhá cña em, N«-bi-ta tá ý rÊt thÝch, chØ tiÕc r»ng tr«ng nã h¬i bÞ... luém thuém mét tÝ (?!). Sau ®ã cËu ta khoe:
 §«-rª-mon tµi nh­ thÕ nµo cËu biÕt råi ®Êy. Giê cËu ­íc ®iÒu g×, cËu Êy sÏ thùc hiÖn ngay lËp tøc.
§«-rª-mon l­êm N«-bi-ta mét c¸i, nh­ng råi cËu ta còng nãi:
 Tí kh«ng lµm ®­îc tÊt c¶ mäi thø ®©u. Nh­ng b©y giê cËu muèn ®i ®©u ch¬i thËt xa, chóng ta sÏ ®i. Tí cã mang theo c¸nh cöa thÇn k× ®©y.
ThËt ®óng dÞp. Ch¶ lµ s¸ng nay chóng t«i tranh luËn víi nhau: c« TÊm lµ ng­êi thÕ nµo? T¹i sao mét ng­êi hiÒn lµnh, tèt bông, hiÕu th¶o nh­ c« TÊm l¹i cã thÓ h¹i c« em mét c¸ch v« cïng khèc liÖt nh­ vËy? C·i nhau ch¸n kh«ng ¨n thua, chóng t«i ®Þnh bông hái c« gi¸o nh­ng c« l¹i ®i häp v¾ng. T¹i sao kh«ng tranh thñ lóc nµy ®Õn hái th¼ng c« TÊm nhØ?
Nghe t«i ®Ò ®¹t yªu cÇu, §«-rª-mon b¶o:
 Hay ®Êy! Tí còng muèn ®Õn th¨m thÕ giíi cæ tÝch cña c¸c b¹n. Tuy nhiªn, chóng ta sÏ kh«ng ®i b»ng c¸nh cöa thÇn k× mµ sÏ sö dông cç xe thêi gian nµy.
Nãi råi cËu ta rót ngay cç xe tõ trong chiÕc tói thÇn k× ra. Theo lêi §«-rª-mon, t«i võa nh¾m m¾t l¹i, më m¾t ra ®· thÊy m×nh ®ang ë trong mét thÕ giíi v« cïng xa l¹. Mét cung ®iÖn huy hoµng, tr¸ng lÖ ë ngay tr­íc m¾t. Ng­êi hÇu kÎ h¹ ®i l¹i tÊp nËp. ThÊy mét c« g¸i ®ang ngåi trªn chiÕc vâng trong v­ên, chóng t«i ®Õn hái th¨m. Kh«ng ngê ng­êi ®ã l¹i chÝnh lµ c« TÊm (N«-bi-ta vµ t«i, mçi ®øa mÊt mét chiÕc b¸nh r¸n víi §«-rª-mon vÒ chuyÖn nµy). Chóng t«i tranh thñ lµm mét cuéc pháng vÊn ng¨n ng¾n:
 Chµo chÞ TÊm! Chóng em tõ thÕ kØ XXI vÒ th¨m chÞ ®©y.
 Chµo c¸c em! C¸c em vÒ th¨m chÞ hay cßn muèn hái chÞ g× n÷a?
Ba chóng t«i nh×n nhau. Kh«ng ngê chÞ TÊm l¹i biÕt tr­íc viÖc chóng t«i ®Þnh lµm. N«-bi-ta nhanh nh¶u:
 D¹ th­a chÞ, chóng em vÉn nãi víi nhau lµ: "HiÒn nh­ c« TÊm". ChÞ ®· tõng ph¶i mß cua, b¾t èc, lµm lông vÊt v¶ mµ vÉn bÞ mô d× ghÎ chöi m¾ng, bÞ c« em b¾t n¹t. B¾t ®­îc con c¸ bèng chÞ còng kh«ng ¨n mµ l¹i th¶ vµo chum ®Ó nu«i, khi kh«ng thÓ nhÆt ®­îc sè thãc lÉn mµ mô d× ghÎ giao cho, chÞ chØ biÕt khãc… th× ®óng lµ chÞ hiÒn thËt. VËy t¹i sao chÞ cã thÓ lµm ®­îc c¸i viÖc mµ kh«ng mÊy ng­êi d¸m lµm, ®ã lµ xui c« C¸m déi n­íc s«i vµo ng­êi, sau l¹i ®em x¸c c« C¸m lµm m¾m ®Ó göi vÒ cho mô d× ghÎ?
 Cã chuyÖn nh­ vËy thËt ­? C« TÊm söng sèt.
T«i véi ®ì lêi:
 §óng thÕ ®Êy chÞ ¹. Em cßn mang c¶ s¸ch theo ®©y nµy.
T«i lÊy cuèn s¸ch ra, ®äc rµnh rät phÇn kÕt thóc cho c« TÊm nghe. Nghe xong, c« TÊm ngÈn ng­êi ra mét lóc. Råi c« b¶o chóng t«i:
 Kh«ng ph¶i thÕ ®©u c¸c em ¹. Dï ghÐt, thËm chÝ c¨m thï mÑ con C¸m ®Õn ®©u ch¨ng n÷a, sao chÞ cã thÓ lµm næi mét viÖc kinh khñng nh­ vËy. Ch¾c lµ cã chuyÖn nhÇm lÉn chi ®©y. ThËt lµ ®¸ng sî.
Chóng t«i kh«ng biÕt nãi sao, sau khi theo chÞ ®i th¨m cung ®iÖn, chóng t«i chµo chÞ ra vÒ, lßng kh«ng khái b¨n kho¨n.
Trong b÷a c¬m chiÒu, chóng t«i ®em c©u chuyÖn kÓ l¹i cho mÑ nghe. MÑ t«i b¶o:
 C« TÊm nãi ®óng ®Êy c¸c con ¹. Mét ng­êi b×nh th­êng còng khã lµm næi viÖc Êy chø ®õng nãi lµ c« TÊm.
T«i th¾c m¾c:
 VËy t¹i sao trong s¸ch l¹i cã ®o¹n Êy h¶ mÑ?
 Con ph¶i nhí r»ng, TÊm C¸m lµ mét c©u chuyÖn cæ tÝch. Tr­íc khi ®­îc in thµnh s¸ch cho c¸c con häc nh­ b©y giê, nã ®­îc l­u truyÒn qua lêi kÓ cña nh©n d©n. Bëi vËy, nã thÓ hiÖn c¸ch nh×n, c¸ch nghÜ vµ c¶ quan niÖm cña nh©n d©n vÒ ®êi sèng còng nh­ niÒm m¬ ­íc vÒ mét x· héi c«ng b»ng, trong ®ã nh÷ng con ng­êi nghÌo khæ, chÞu nhiÒu thiÖt thßi nh­ c« TÊm ph¶i ®­îc sèng h¹nh phóc, cßn nh÷ng kÎ ®éc ¸c nh­ mÑ con C¸m ph¶i bÞ trõng trÞ ®Ých ®¸ng. Th¹ch Sanh tha téi chÕt cho LÝ Th«ng nh­ng téi cña LÝ Th«ng qu¸ lín, trêi ®Êt lµm sao dung tha ®­îc. Gi¶ sö c« TÊm cã tha téi chÕt cho C¸m th× c« ta còng sÏ ph¶i chÞu c¸i kÕt côc nh­ LÝ Th«ng th«i. Nh­ng mÑ con C¸m cßn tµn ¸c h¬n LÝ Th«ng nhiÒu lÇn. LÝ Th«ng chØ ®Èy Th¹ch Sanh ®i chÕt thay m×nh, hay cïng l¾m th× lÊy ®Êt lÊp cöa hang ®Ó Th¹ch Sanh kh«ng lªn ®­îc, mÑ con C¸m th× kh«ng chØ giÕt chÕt TÊm mét lÇn. TÊm chÕt ho¸ thµnh chim vµng anh, C¸m ®Ëp chÕt vµng anh. TÊm ho¸ thµnh c©y xoan ®µo, C¸m chÆt c©y xoan ®µo. ThËm chÝ khi TÊm ho¸ th©n vµo khung cöi, C¸m còng kh«ng ngÇn ng¹i ®èt bá c¶ khung cöi. C¸m quyÕt giÕt TÊm ®Õn cïng. Víi téi ¸c nh­ vËy, nh©n d©n ta cho r»ng, ph¶i ®Ó chÝnh tay TÊm trõng trÞ C¸m th× míi tho¶. Hµnh ®éng cña TÊm, c¸i chÕt th¶m khèc cña mÑ con C¸m chÝnh lµ chiÕn th¾ng cña c¸i ThiÖn ®èi víi c¸i ¸c sau khi c¸i ThiÖn ®· ph¶i ®Êu tranh quyÕt liÖt b»ng m¸u vµ n­íc m¾t. Trong thùc tÕ, c« TÊm kh«ng thÓ lµm ®­îc viÖc ®ã nh­ng nh©n d©n ta ®· tr¶ thï thay cho TÊm, ®· dïng trÝ t­ëng t­îng ®Ó thùc thi lÏ c«ng b»ng.
µ ra thÕ! Chóng t«i kh«ng ngê chØ trong thêi gian ng¾n ®· ®­îc mét bµi häc thËt bæ Ých. §«-rª-mon b¶o:
 M×nh kh«ng ngê, thÕ giíi cña c¸c b¹n phøc t¹p thËt, nh­ng còng thËt lÝ thó.
§· ®Õn giê §«-rª-mon vµ N«-bi-ta ph¶i ra vÒ. Hai cËu hÑn t«i ®Õn mïa hÌ sang n¨m sÏ trë l¹i ®Ó cïng nhau kh¸m ph¸ thÕ giíi cæ tÝch li k× vµ bÝ Èn.
 
 
*§Ò bµi: H·y kÓ tãm t¾t c©u chuyÖn C©y bót thÇn.
*Bµi viÕt
M· L­¬ng lµ cËu bÐ må c«i th«ng minh vµ say mª häc vÏ tõ nhá. Em vÏ kh¾p n¬i trªn nói, ven s«ng, d­íi n­íc, trªn t­êng... nh­ng v× nghÌo, dÉu ­íc ao em vÉn kh«ng mua ®­îc bót vÏ.
Mét h«m n»m m¬ em ®­îc cô giµ r©u tãc b¹c ph¬ cho chiÕc bót thÇn b»ng vµng. M· L­¬ng c¶m ¬n vµ v« cïng vui s­íng.
M· L­¬ng vÏ chim, chim bay lªn trêi, vÏ c¸, c¸ tr­ên xuèng s«ng. Em vÏ cuèc, vÏ cµy, vÏ ®Ìn, vÏ thïng móc n­íc cho ng­êi nghÌo.
Tªn ®Þa chñ biÕt chuyÖn bÌn sai ®Çy tí b¾t M· L­¬ng vÒ vÏ cho h¾n. BÞ tõ chèi, h¾n tøc giËn, ®em giam M· L­¬ng vµo chuång ngùa vµ bá ®ãi.
M· L­¬ng vÏ b¸nh ®Ó ¨n, vÏ lß ®Ó s­ëi. §Þa chñ tøc giËn sai ®Çy tí giÕt M· L­¬ng ®Ó c­íp bót thÇn. M· L­¬ng vÏ thang ®Ó trÌo ra ngoµi, vÏ ngùa ®Ó ch¹y trèn, vÏ cung tªn b¾n chÕt tªn ®Þa chñ cÇm dao ®uæi theo.
Dõng ch©n ë mét thÞ trÊn, M· L­¬ng vÏ tranh b¸n ®Ó kiÕm sèng. V× s¬ ý em ®Ó lé c©y bót thÇn. Tªn vua tham lam, tµn ¸c b¾t M· L­¬ng vÏ theo ý h¾n. M· L­¬ng còng kh«ng chÞu, em thËm chÝ cßn ch¬i kh¨m nhµ vua. Thay v× vÏ rång, vÏ ph­îng, M· L­¬ng vÏ con cãc ghÎ, con gµ trôi l«ng. Vua tøc giËn c­íp lÊy c©y bót thÇn nh­ng h¾n vÏ nói vµng th× thµnh ra nói ®¸, vÏ c¶ thái vµng th× thµnh ra con m·ng xµ toan nuèt chöng c¶ vua.
ThÊy kh«ng ¨n thua, vua bÌn xuèng n­íc dç dµnh vµ høa g¶ c«ng chóa cho M· L­¬ng. M· L­¬ng vê ®ång ý råi vÏ biÓn xanh, vÏ thuyÒn rång cho vua cïng c¶ triÒu thÇn ®i ch¬i ng¾m c¸. Cuèi cïng, M· L­¬ng vÏ cuång phong d÷ déi nhÊn ch×m thuyÒn rång, ch«n vïi tªn vua tham lam, ®éc ¸c.
Sau ®ã kh«ng ai biÕt M· L­¬ng ®i ®©u. Cã ng­êi nãi em ®· trë vÒ quª cò nh­ng còng cã ng­êi nãi em ®i kh¾p n¬i, dïng c©y bót thÇn ®Ó gióp ®ì nh÷ng ng­êi nghÌo.
 
*§Ò bµi: Trong vai L¹c Long Qu©n, h·y kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.
*Bµi viÕt Ngµy Êy, ®Êt n­íc ta cßn hoang s¬ l¾m. Ch­a cã con ng­êi ®«ng ®óc nh­ b©y giê, chØ cã c¸c vÞ thÇn tiªn cai qu¶n ®Êt ®ai, tr«ng coi mäi viÖc. Bµ N÷ Oa lo viÖc chèng trêi, ThÇn N«ng trång lóa, ThÇn Nói vun ®Êt thµnh nói ®åi, thÇn S«ng lo viÖc t­íi tiªu... Bëi thÕ nªn d©n gian míi cã c©u h¸t:
¤ng t¸t bÓ
¤ng kÓ sao
¤ng ®µo s«ng
¤ng x©y ró (nói)...
C¸c vÞ thÇn trªn trêi vµ c¸c vÞ thÇn d­íi n­íc còng kh«ng xa c¸ch nh­ b©y giê mµ th­êng xuyªn qua l¹i, th¨m hái lÉn nhau.
Lóc bÊy giê ta còng cßn rÊt trÎ, chØ võa m­êi t¸m ®«i m­¬i. Lßng khao kh¸t kh¸m ph¸ thÕ giíi, ta th­êng xin phÐp §øc Long V­¬ng (cha ta) lªn trÇn gian ngao du s¬n thuû. C¶nh ®Ñp cïng bao hoa th¬m tr¸i ngät chèn trÇn gian lµm ta say mª, nhiÒu khi quªn c¶ ®­êng vÒ. Cha ta nhiÒu lÇn ph¶i cho ng­êi lªn t×m. Kh«ng Ýt lÇn Ng­êi ®· tr¸ch m¾ng nh­ng ta khã lßng xa c¸ch h¼n ®­îc chèn trÇn gian ®Ñp nh­ vËy.
Mét lÇn ta vui ch©n ®i qu¸ lªn th­îng nguån, bçng b¾t gÆp mét ng­êi con g¸i ®Ñp tuyÖt trÇn ®ang ®i d¹o gi÷a bÇy tiªn n÷. Hái ra míi biÕt nµng tªn lµ ¢u C¬, con g¸i ót cña vÞ ThÇn N«ng trªn trêi chuyªn lo viÖc trång cÊy. Nµng còng nh­ ta, v« cïng thÝch thó tr­íc c¶nh ®Ñp chèn trÇn gian. MÕn c¶nh mÕn ng­êi, ta vµ nµng cïng nhau thÒ nguyÒn chung thuû, lÊy sîi chØ ®á buéc hai cæ tay ®Ó lµm lÔ xe t¬ kÕt tãc.
Ch¼ng bao l©u sau, ¢u C¬ cã mang. §ñ ngµy ®ñ th¸ng nµng sinh ra mét c¸i bäc, trong cã mét tr¨m trøng, sau ®ã mét tr¨m trøng l¹i në ra mét tr¨m ng­êi con dung m¹o ®Ñp ®Ï, tÝnh nÕt võa m¹nh mÏ võa hiÒn hoµ. Chóng ta v« cïng mõng rì.
M¶i vui h¹nh phóc, ta quªn mÊt m×nh cßn mét v­¬ng quèc d­íi thuû cung. §· l©u ta kh«ng vÒ d­íi Êy, ch¾c cha ta mong ta l¾m. Ta ®ang ®Þnh vÒ Ýt ngµy råi quay lªn th× cã sø gi¶ lªn b¸o gÊp: cha ta ®ang èm nÆng, cã lÏ kh«ng qua khái, ta ph¶i vÒ ngay ®Ó g¸nh lÊy träng tr¸ch lín lao.
BiÕt giê phót chia tay ®· ®iÓm, ta bÌn gäi c¸c con l¹i, sau ®ã nãi víi ¢u C¬ r»ng:
 ¢u C¬ nµng hìi! Ta vµ nµng g¾n bã bÊy nay, thêi gian tuy ch­a nhiÒu nh­ng nghÜa t×nh th× n­íc ë dßng s«ng nµy dÉu cã ch¶y ®Õn mét ngh×n n¨m còng kh«ng s¸nh næi. Nay ta v× ®¹i sù mµ ph¶i trë vÒ. H¬n n÷a, ta lµ gièng Rång, nµng lµ gièng Tiªn, sèng víi nhau suèt ®êi kÓ còng kh«ng thÓ ®­îc. VËy ta sÏ ®em n¨m m­¬i con xuèng miÒn biÓn xa, ®Ó l¹i cho nµng n¨m m­¬i ®øa. Nµng h·y cïng c¸c con cai qu¶n rõng nói. NÕu cã chuyÖn g× th× b¸o cho nhau biÕt, anh em trong nhµ ph¶i hç trî nhau.
Nãi råi ta ®em n¨m m­¬i ng­êi con xuèng vïng ®ång b»ng ven biÓn. Sau khi d¹y c¸c con c¸ch ®¾p ®ª ng¨n mÆn, trång cÊy, ®¸nh c¸..., ta vÒ cai qu¶n thÕ giíi d­íi Long cung.
Dï xa c¸ch nh­ng ta vÉn biÕt, sau khi ta ra ®i, ¢u C¬ ®· cö con tr­ëng lªn lµm vua, hiÖu lµ Hïng V­¬ng, ®ãng ®« ë ®Êt Phong Ch©u, l¹i ®Æt tªn n­íc lµ V¨n Lang. Nµng chia nh÷ng ng­êi con cßn l¹i ®i trÊn gi÷ c¸c n¬i, lËp thµnh c¸c téc ng­êi nh­ Tµy, Nïng, Th¸i, MÌo, L« L«...
ThÕ ®Êy c¸c ch¸u ¹. Dßng dâi ng­êi ViÖt lµ dßng dâi Rång Tiªn, c¸c ch¸u ®õng bao giê quªn nguån gèc tæ tiªn cao quý cña m×nh.
 
KÓ vÓ mét kØ niÖm s©u s¾c (Ngµy khai tr­êng).
H«m nay lµ ngµy khai tr­êng. MÊy th¸ng nghØ hÌ cña chóng t«i ®· ®i qua nh­ mét giÊc méng. S¸ng nay, mÑ t«i d¾t t«i ®Õn ph©n hiÖu Ba-ret-ti ®Ó ghi tªn t«i vµo líp ba. Cßn t«i th× m¶i nhí th«n quª, t«i ®Õn tr­êng chØ lµ miÔn c­ìng. TÊt c¶ c¸c ®­êng phè ®Òu tÊp nËp häc sinh, ®«ng nh­ kiÕn. Hai cöa hiÖu b¸n s¸ch chËt nh÷ng bè mÑ häc sinh vµo mua nµo vë, nµo giÊy thÊm, nµo cÆp s¸ch b»ng da... Tr­íc tr­êng, ng­êi ®«ng ®Õn nçi «ng g¸c cæng vµ ng­êi c¶nh binh ®Òu ph¶i chËt vËt l¾m míi gi÷ ®­îc th«ng lèi ra. Chóng t«i s¾p b­íc qua cæng th× thÊy cã ng­êi ®Æt tay lªn vai m×nh: ®ã lµ thÇy gi¸o líp hai cña t«i, cã m¸i tãc hung, bï xï vµ tÝnh vui vÎ kh«ng bao giê c¹n. ThÇy b¶o t«i: "Chóng ta thÕ lµ xa nhau m·i råi, ph¶i kh«ng En-ri-c«?".
T«i còng biÕt nh­ vËy, thÕ mµ lêi nãi cña thÇy vÉn lµm cho lßng t«i nÆng trÜu. Chóng t«i ph¶i chËt vËt l¾m míi vµo ®­îc tr­êng. Nh÷ng «ng, nh÷ng bµ, nh÷ng phô n÷ th­êng d©n, nh÷ng c«ng nh©n, nh÷ng sÜ quan, nh÷ng bµ cô vµ nh÷ng ng­êi gióp viÖc, ai còng tay d¾t mét ®øa trÎ, tay mang nh÷ng c¸i gãi, lµm huyªn n¸o c¶ mét phßng ®îi vµ c¸c thang g¸c.
T«i vui thÝch thÊy l¹i c¨n phßng réng ë tÇng d­íi th«ng víi b¶y líp häc, mµ suèt ba n¨m gÇn nh­ ngµy nµo t«i còng ®i qua. Ng­êi ®«ng nghÞt. C¸c c« gi¸o ®i ®i, l¹i l¹i. Mét c« gi¸o líp mét ®øng trªn ng­ìng cöa cña líp c«, chµo t«i vµ nãi:
- En-ri-c«, n¨m nay con häc trªn g¸c, vµ c« sÏ kh«ng cßn thÊy con ®i qua ®©y n÷a!
Råi c« nh×n t«i cã vÎ buån. T«i tr«ng thÊy thÇy hiÖu tr­ëng, mµ bé r©u h×nh nh­ cã b¹c h¬n n¨m ngo¸i mét Ýt, ®ang bÞ v©y gi÷a nh÷ng bµ mÑ kh¸ phËt ý v× kh«ng cßn chç ®Ó cho con hä vµo häc n÷a. T«i thÊy nhiÒu b¹n t«i lín lªn nhiÒu. ë tÇng d­íi, häc sinh chia xong vµo c¸c líp, ng­êi ta thÊy c¸c em häc nh÷ng líp vì lßng kh«ng chÞu vµo líp, cø ®Èy nhau nh­ nh÷ng con lõa con; ng­êi ta ph¶i l«i chóng vµo; vµi em bá ch¹y kh«ng chÞu ngåi ghÕ, nhiÒu em kh¸c oµ lªn khãc khi thÊy bè mÑ ra vÒ. Nh÷ng «ng bè,bµ mÑ Êy ph¶i quay l¹i ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc dç dµnh con; cßn c¸c c« gi¸o tr«ng thÊy vËy còng cã nhiÒu thÊt väng.
Em trai t«i ®­îc vµo häc líp cña c« gi¸o §en-ca-ti, t«i häc líp thÇy gi¸o Pec-n«-bii ë g¸c hai. §Õn m­êi giê th× tÊt c¶ chóng t«i ®Òu ®· vµo líp hÕt; n¨m m­¬i bèn häc sinh tÊt c¶. Trong ®¸m Êy t«i chØ gÆp l¹i ch­a ®Õn m­êi l¨m, m­êi s¸u b¹n cò ë líp hai; trong ®ã cã §ª-r«t-xi, c¸i cËu bao giê còng ®­îc gi¶i nhÊt. Tr­êng häc ®èi víi t«i cã vÎ nhá hÑp vµ buån tÎ lµm sao so víi rõng nói mµ t«i ®· ®Õn ë ch¬i mÊy tuÇn qua. T«i l¹i cßn nhí tiÕc thÇy gi¸o líp hai cña t«i, thÇy tèt lµm sao, vµ lóc nµo còng c­êi víi t«i. Ng­êi thÇy nhá nh¾n ®Õn nçi lµm cho chóng t«i cø t­ëng lµ mét ng­êi b¹n. T«i tiÕc kh«ng ®­îc thÊy thÇy ë ®©y, víi m¸i tãc hung bï xï cña thÇy n÷a.
ThÇy gi¸o n¨m nay cña chóng t«i ng­êi cao lín, kh«ng cã r©u, tãc dµi ®· hoa r©m hÕt, cã mét nÕp nh¨n trªn tr¸n, tiÕng nãi rÊt to; thÇy nh×n chóng t«i ch»m ch»m hÕt ®øa nµy ®Õn ®øa kh¸c, nh­ muèn ®äc râ tËn trong lßng chóng t«i. ThÇy kh«ng bao giê c­êi.
T«i thÇm nghÜ: "H«m nay lµ ngµy ®Çu tiªn ®©y. H·y cßn nh÷ng m­êi th¸ng n÷a míi l¹i nghØ hÌ. Tr­íc m¾t biÕt bao lµ c«ng viÖc, lµ bµi thi, lµ khã nhäc! Tan häc, t«i cÇn ph¶i gÆp mÑ t«i, vµ t«i ch¹y ra «m lÊy mÑ. MÑ b¶o: "G¾ng lªn, En-ri-c« cña mÑ. MÑ con chóng ta cïng häc víi nhau!". ThÕ lµ t«i vui vÎ vÒ nhµ. Th«i còng ®­îc! T«i kh«ng cßn häc víi thÇy gi¸o cò t­¬i c­êi thÕ, vui tÝnh thÕ vµ tèt bông thÕ; nhµ tr­êng ®èi víi t«i h×nh nh­ còng ch¼ng thÝch thó b»ng n¨m ngo¸i... Nh­ng th«i còng ®­îc.
Ðt-m«n-®« ®¬ A-mi-xi
 
KÓ vÒ mét kØ niÖm s©u s¾c (Tr­êng häc).
§óng thÕ, En-ri-c« yªu dÊu cña bè, viÖc häc qu¶ lµ khã nhäc ®èi víi con, nh­ mÑ ®· nãi víi con, con vÉn ch­a ®Õn tr­êng vµ th¸i ®é h¨m hë vµ vÎ mÆt t­¬i c­êi nh­ bè thña Êy. Nh­ng con h·y nghÜ mét tý xem mét ngµy cña con sÏ trèng tr¶i biÕt bao nÕu con kh«ng ®Õn tr­êng häc; vµ ch¾c ch¾n lµ mét tuÇn lÔ tth«i, thÕ nµo con còng xin ë l¹i tr­êng. HiÖn nay, tÊt c¶ thiÕu niªn ®Òu ®i häc, En-ri-c« yªu dÊu ¹. Con h·y nghÜ ®Õn nh÷ng ng­êi thî tèi tèi ®Õn tr­êng häc sau khi ®· lao ®éng suèt c¶ ngµy, h·y nghÜ ®Õn nh÷ng c« g¸i ®· ®i häc ngµy chñ nhËt sau c¶ tuÇn lÔ bËn rén trong c¸c x­ëng thî, ®Õn nh÷ng ng­êi lÝnh ë thao tr­êng trë vÒ lµ viÕt viÕt, ®äc ®äc. H·y nghÜ ®Õn nh÷ng cËu bÐ c©m vµ mï mµ còng vÉn häc. Con h·y nghÜ r»ng mçi buæi s¸ng khi con b­íc ra ®­êng th× còng vµo giê Êy, trong thµnh phè ta ba v¹n trÎ em còng nh­ con, ®Õn khÐp m×nh ba giê liÒn trong mét líp ®Ó häc tËp. Con l¹i h·y nghÜ ®Õn tÊt c¶ trÎ em gÇn nh­ cïng mét lóc, ë tÊt c¶ c¸c n­íc trªn thÕ giíi, còng ®ang ®i häc. Con h·y h×nh dung trong trÝ t­ëng t­îng nh÷ng häc sinh Êy ®ang ®i trªn nh÷ng con ®­êng ë n«ng th«n, trªn nh÷ng ®­êng phè cña c¸c thµnh thÞ nhén nhÞp, d­íi trêi n¾ng g¾t hay d­íi tuyÕt r¬i, ®i thuyÒn ë nh÷ng xø däc ngang kinh r¹ch, ®i ngùa qua nh÷ng c¸nh ®ång réng lín, ®i xe tr­ît trªn mÆt b¨ng, qua c¸c thung lòng vµ c¸c ®åi giã, qua rõng, qua suèi, trªn nh÷ng ®­êng mßn hÎo l¸nh b¨ng qua nói, ®i mét m×nh, ®i tõng ®«i hay tõng tèp, thµnh hµng dµi, tÊt c¶ ®Òu c¾p s¸ch vë, mÆc quÇn ¸o hµng ngh×n kiÓu, nãi nhiÒu thø tiÕng kh¸c nhau, tõ ng«i tr­êng xa x«i nhÊt khuÊt nÎo trong tuyÕt cña n­íc Nga cho ®Õn ng«i tr­êng hÎo l¸nh nhÊt cña ®Êt A-ra-bi-a nóp d­íi bãng c©y cä. Hµng triÖu, hµng triÖu trÎ em tÊt c¶ cïng häc nh÷ng ®iÒu nh­ nhau d­íi nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau.
Con h·y t­ëng t­îng sè häc sinh ®«ng nh­ kiÕn cña hµng tr¨m d©n téc kh¸c nhau Êy, h·y t­ëng t­îng c¸i phong trµo cùc kú réng lín mµ hä tham gia, vµ con h·y tù nhñ r»ng: "NÕu phong trµo Êy mµ ngõng, th× nh©n lo¹i sÏ ch×m ®¾m trë l¹i trong c¶nh d· man; phong trµo Êy lµ sù tiÕn bé, lµ niÒm hy väng, lµ vinh quang cña thÕ giíi!". Con can ®¶m lªn, ng­êi lÝnh nhá cña ®¹o qu©n mªnh m«ng Êy! S¸ch vë lµ vò khÝ cña con, líp häc lµ ®¬n vÞ cña con, trËn ®Þa lµ c¶ hoµn cÇu, vµ chiÕn th¾ng lµ nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i! ¤i, kh«ng bao giê con lµ mét ng­êi lÝnh nh¸t gan, En-ri-c« cña bè ¹.
Bè cña con".
Ðt-m«n-®« ®¬ A-mi-xi
 
KÓ vÒ mét ng­êi b¹n (NghÞ lùc).
T«i tin ch¾c r»ng b¹n cïng líp víi t«i lµ Xtac-®i cã ®ñ can ®¶m ®Ó lµm nh­ cËu bÐ thµnh Phi-ren-zª.
S¸ng nay ë tr­êng cã 2 ng­êi sung s­íng: Ga-r«p-phi s­íng ®iªn lªn v× ®­îc tr¶ l¹i cuèn an-bom, trong ®ã ng­êi ta cßn cho thªm ba chiÕc tem n­íc Céng hoµ Goa-tª-ma-la n÷a (cËu ao ­íc ®­îc thø tem nµy ®· ba th¸ng råi), vµ cËu Xtac-®i ®øng ®Çu líp sau §ª-r«t-xi th«i! Mäi ng­êi ®Òu ng¹c nhiªn vµ h©n hoan. Nµo ai cã thÓ ngê ®­îc? D¹o th¸ng m­êi, cËu ®­îc bè ®­a ®Õn tr­êng, m×nh mÆc chiÕc va-r¬ mµu lôc, chËt bã; bè cËu nãi víi thÇy gi¸o: "Xin thÇy kiªn nhÉn, thËt kiªn nhÉn v× con t«i nã tèi d¹ l¾m".
Tõ ®ã, tÊt c¶ häc trß ®Òu gäi cËu lµ th»ng "®Çu gç". Nh­ng vÒ phÇn m×nh th× Xtac-®i tù nhñ: "hoÆc lµ m×nh chÕt, hoÆc lµ m×nh thµnh c«ng". Vµ cËu b¾t ®Çu häc: Häc ®ªm, häc ngµy, häc ë nhµ, häc trong líp, häc khi ®i d¹o, cÇn cï chÞu khã nh­ mét con bß, gan l× nh­ mét con la. Vµ thÕ lµ, v× hÕt lßng siªng n¨ng, tr¶ ®òa l¹i nh÷ng kÎ chÕ giÔu, ®¸ nh÷ng kÎ quÊy rÇy ®i, cËu ta v­ît lªn tÊt c¶ mäi ng­êi, c¸i cËu r¾n ®Çu Êy!.
Tr­íc ®©y, cËu ta kh«ng biÕt mét tÝ g× vÒ phÐp tÝnh; bµi v¨n th× rÆt nh÷ng ®iÒu nh¶m nhÝ, kh«ng thÓ nhí nái mét ngµy th¸ng nµo, thÕ mµ b©y giê cËu gi¶i ®­îc c¸c bµi häc kh«ng chót lÇm lÉn. ChØ nh×n c¸i d¸ng th« lïn cña cËu ta, c¸i ®Çu bÌ bÌ rôt vµo gi÷a ®«i vai, hai bµn tay ng¾n ngñn, to t­íng, chØ nghe tiÕng nãi åm åm cña cËu, lµ ng­êi ta ®o¸n ngay ra cËu cã mét nghÞ lùc s¾t thÐp. Mçi khi nhËn ®­îc m­êi xu lµ cËu mua ngay mét quyÓn s¸ch: cËu ®· lËp ®­îc mét tñ s¸ch nhá råi, vµ trong mét phÊn chÊn, cËu ®· buét måm høa sÏ cho t«i xem khi nµo t«i ®Õn ch¬i nhµ cËu. Xtac-®i kh«ng hÒ nãi n¨ng g× víi ai, kh«ng hÒ ch¬i bêi víi ai, lóc nµo còng ngåi ghÕ mét m×nh, c»m tùa vµo hai bµn tay n¾m chÆt nghe thÇy gi¶ng bµi.
Ch¾c cËu ®· ph¶i lµm viÖc nhiÒu l¾m, cËu Xtac-®i téi nghiÖp nµy. S¸ng h«m nay, khi trao huy ch­¬ng cho cËu, thÇy gi¸o dï ®ang sèt ruét còng ph¶i thèt lªn: "Hoan h« Xtac-®i! Cã chÝ th× nªn". Xtac-®i th× d­êng nh­ ch¼ng chót nµo tù hµo v× thµnh c«ng cña m×nh; cËu còng ch¼ng hÒ mØm c­êi n÷a, vµ trë vÒ chç ngåi, l¹i tùa c»m vµo hai n¾m tay vµ cµng chó ý h¬n bao giê hÕt.
Nh­ng c¸i c¶nh ®Ñp nhÊt lµ lóc tan häc bè cËu ®Õn ®ãn cËu. ¤ng còng to, lïn nh­ cËu, khu«n mÆt bµnh b¹nh, tiÕng nãi oang oang. V× «ng kh«ng hÒ ngê r»ng con m×nh l¹i ®­îc huy ch­¬ng, nªn nghe chuyÖn, «ng ta vÉn kh«ng tin. Ph¶i cã thÇy gi¸o ®Õn x¸c nhËn, vµ thÕ lµ «ng ta ph¸ lªn c­êi khanh kh¸ch, vç ®¸nh bèp mét c¸i vµo g¸y con vµ nãi rÊt to: "Giái l¾m, giái hÕt søc! C¸i ®Çu to th©n yªu nµy!". ¤ng ta l¹i nh×n con, rÊt ®çi ng¹c nhiªn. Nh÷ng ng­êi cã mÆt chung quanh ®Òu mØm c­êi vui vÎ. ChØ m×nh Xtac-®i th× vÉn yªn lÆng, vµ ®· lÈm nhÈm bµi häc ngµy h«m sau.
Ðt-m«n-®« ®¬ A-mi-xi
 
Suy nghÜ vÒ t×nh yªu ®Êt n­íc (T×nh yªu n­íc).
TruyÖn CËu bÐ ®¸nh trèng ng­êi Xac-®ª-nha ®· lµm cho con c¶m ®éng s©u s¾c, thÕ th× s¸ng h«m nay ch¾c lµ con ph¶i lµm dÔ dµng bµi v¨n ®Çu ®Ò: T¹i sao cËu yªu ®Êt n­íc cña cËu?
"T¹i sao t«i yªu ®Êt n­íc cña t«i?". C©u hái Êy ch¼ng ®· gîi lªn ngay trong ý nghÜ cña con v« sè c©u tr¶ lêi hay sao? T«i yªu ®¸t n­íc cña t«i lµ v× mÑ t«i sinh ra ë ®ã; v× dßng m¸u ch¶y trong huyÕt qu¶n cña t«i lµ hoµn toµn thuéc vÒ ®Êt n­íc t«i, v× d­íi m¶nh ®Êt thiªng liªng Êy ®· ch«n nh÷ng ng­êi mµ mÑ t«i th­¬ng xãt vµ cha t«i t«n kÝnh; v× thµnh phè mµ t«i ®· sinh ra, c¸i tiÕng mµ t«i nãi, nh÷ng quyÓn s¸ch d¹y t«i häc, v× em trai t«i, em g¸i t«i, b¹n bÌ t«i vµ c¶ d©n téc vÜ ®¹i mµ t«i ®ang sèng trong ®ã, thiªn nhiªn t­¬i ®Ñp bao quanh t«i; tãm l¹i, tÊt c¶ nh÷ng g× t«i thÊy, tÊt c¶ nh÷ng g× t«i yªu mÕn, t«i kÝnh phôc, tÊt c¶ ®Çu lµ nh÷ng bé phËn hîp thµnh ®Êt n­íc t«i. ¤i! Giê th× con ch­a thÓ hiÓu hÕt t×nh yªu n­íc Êy ®­îc. Sau nµy, khi kh«n lín, con sÏ c¶m thÊy râ h¬n; sau mét cuéc ®i xa trë vÒ, mét buæi s¸ng nä, tùa vµo bao l¬n cña con tµu, con tr«ng thÊy ë ch©n trêi nh÷ng d·y nói xanh biÕc cña ®Êt n­íc con; bÊy giê con sÏ kh«ng tµi nµo cÇm næi nh÷ng giät lÖ c¶m kÝch vµ mét tiÕng kªu vui mõng.
Con sÏ c¶m thÊy t×nh yªu n­íc, khi ë n¬i xa l¹, gi÷a ®¸m ®«ng ng­êi döng d­ng víi con, con chît nghe t©m hån con ®Èy con l¹i phÝa mét ng­êi c«ng nh©n kh«ng quen biÕt, khi ®i qua ®· nãi mét vµi tiÕng b»ng ng«n ng÷ cña con. Con sÏ c¶m thÊy qua c¬n phÉn né ®au dín lµm con ®á mÆt tÝa tai, khi con nghe mét ng­êi n­íc ngoµi tho¸ m¹ ®Êt n­íc cña con. Con sÏ c¶m thÊy lßng yªu n­íc m·nh liÖt h¬n, vµ tù hµo h¬n, khi sù ®e do¹ cña mét n­íc thï ®Þch lµm næi lªn mét c¬n b·o löa trªn tæ quèc, vµ con thÊy kh¾p n¬i nh÷ng thanh niªn gi­¬ng cao vò khÝ, nh÷ng ng­êi cha «m h«n con vµ nãi: Dòng c¶m lªn", vµ nh÷ng bµ mÑ vui vÎ tiÔn ®­a qu©n ®éi lªn ®­êng víi lêi chóc: "h·y chiÕn th¾ng!". Con sÏ c¶m thÊy lßng yªu n­íc nh­ mét niÒm vui thiªng liªng nÕu con ®­îc h¹nh phóc tr«ng thÊy nh÷ng trung ®oµn trë vÒ thµnh phè, qu©n sè tiªu hao, qu©n sÜ kiÖt lùc, nh­ng khoÐ m¾t chãi läi vÎ rùc rì cña chiÕn th¾ng, con sÏ c¶m thÊy lßng yªu n­íc khi tr«ng thÊy l¸ cê ba mµu lç chç vÕt ®¹n; theo sau lµ mét ®oµn dµi nh÷ng chiÕn sÜ ngÈng cao ®Çu quÊn b¨ng c¸nh tay buéc chÐo v× th­¬ng tËt; hä ®i gi÷a mét rõng ng­êi nhiÖt liÖt tung hoa nh­ m­a vµo hä, göi ®Õn hä nµo lêi cÇu chóc, nµo nh÷ng c¸i h«n. En-ri-c« ¹, lóc ®ã con sÏ hiÓu thÕ nµo lµ t×nh yªu ®Êt n­íc. §ã lµ mét t×nh c¶m vÜ ®¹i vµ thiªng liªng ®Õn møc nh­ thÕ nµy, con ¹. Gi¸ mét ngµy nµo ®ã bè thÊy con tõ mét trËn chiÕn ®Êu v× Tæ quèc mµ trë vÒ, b×nh yªn v« sù, nh­ng l¹i biÕt r»ng con, dßng m¸u vµ lµ ®øa con th©n yªu cña bè, ®Ó b¶o toµn tÝnh m¹ng ®· trèn tr¸nh nguy hiÓm... th× bè cña con ngµy nay mçi lÇn con ®i häc vÒ bè ®ãn con víi mét tiÕng reo vui, lóc Êy bè sÏ ®ãn con víi mét tiÕng nÊc ®au ®ín; bè sÏ kh«ng cßn cã thÓ yªu con ®­îc n÷a, vµ bè sÏ chÕt víi nh¸t dao g¨m Êy ®©m vµo tim.
 Bè cña con ".
Ðt-m«n-®« ®¬ A-mi-xi
 
 
*§Ò bµi: H·y kÓ l¹i mét kØ niÖm s©u s¾c khi b­íc vµo n¨m häc míi.
*Bµi viÕt
N¨m häc míi b¾t ®Çu, t«i ®· trë thµnh c« bÐ häc sinh trung häc c¬ së. Nhí h«m míi vµo tr­êng, t«i v« cïng bì ngì xen lÉn lo ©u: tr­êng míi, b¹n bÌ thÇy c« gi¸o, tÊt c¶ ®Òu míi mÎ so víi ngµy häc ë tr­êng tiÓu häc.
T«i nhí h«m khai gi¶ng n¨m häc míi, mÑ ®­a t«i ®Õn cæng tr­êng, sau ®ã véi v· ®i lµm v× h«m Êy c«ng ty mÑ cã viÖc ®ét xuÊt. MÑ ®i råi t«i ng¬ ng¸c nh×n quanh, t«i thÊy cã rÊt nhiÒu häc sinh ®i l¹i tung t¨ng, t«i ®o¸n hä lµ nh÷ng anh chÞ häc líp trªn. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c b¹n kh¸c rôt rÌ vµ th­êng nÝu lÊy tay mÑ, ch¾c hä còng nh­ t«i, n¨m nay míi lªn líp 6.
Cßn m­êi l¨m phót n÷a míi ®Õn giê tËp trung, t«i nh×n c¸c b¹n, tù hái: trong sè kia kh«ng biÕt ai sÏ lµ b¹n häc cïng líp víi t«i? Nh×n mÊy d·y nhµ cao tÇng t«i còng tù hái: kh«ng biÕt t«i sÏ häc ë líp nµo? ThÊy c¸c c« gi¸o th­ít tha trong bé ¸o dµi t«i còng tù hái: kh«ng biÕt trong c¸c thÇy c« kia ai sÏ lµ c« gi¸o chñ nhiÖm cña m×nh? M¶i suy nghÜ t«i bçng giËt m×nh v× mét håi trèng ®· vang lªn. Trong lóc t«i ®ang ng¬ ng¸c kh«ng biÕt líp 6C ®øng ë vÞ trÝ nµo th× bçng cã mét bµn tay nhÑ nhµng ®Æt lªn vai t«i vµ vang lªn giäng nãi dÞu dµng:
- Con lµ häc sinh líp 6 ph¶i kh«ng?
T«i quay l¹i vµ ®¸p lÝ nhÝ:
- Th­a c« v©ng ¹. Nh­ng con kh«ng biÕt líp con tËp trung ë ®©u...
- ThÕ con häc líp nµo?
- Th­a c«, con häc líp 6C.
Nghe xong, c« liÒn nhÑ nhµng d¾t tay t«i l¸ch qua ®¸m ®«ng ®ang ®øng xÕp hµng vµ c« dÉn t«i ®Õn líp míi. Tr­íc khi ®i, c« dÆn c¶ líp:
- C¸c con ®øng ë ®©y l¸t n÷a sÏ cã c¸c anh chÞ dÉn con vµo s©n tr­êng ®Ó khai gi¶ng.
Giäng nãi cña c« thËt Êm ¸p nhÑ nhµng. Cã b¹n nµo ®ã nãi:
- ¤i c« hiÒn qu¸. ¦íc g× c« lµ c« gi¸o chñ nhiÖm cña chóng m×nh.
Vµ buæi khai gi¶ng tr«i qua ©m ®Ñp, chóng t«i ®­îc dÉn vÒ líp, suèt buæi h«m ®ã t«i nhí m·i h×nh ¶nh c« gi¸o, ng­êi ®Çu tiªn ®· mØm c­êi chµo ®ãn t«i vµo líp 6. Vµ t«i còng thÇm m¬ ­íc c« sÏ lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm cña líp t«i.
Vµ thËt vui s­íng khi chóng t«i thÊy c« b­íc vµo líp, sau khi mØm c­êi chµo chóng t«i c« nãi:
- C« tªn lµ T©m, c« sÏ chñ nhiÖm vµ ®ång thêi lµ gi¸o viªn d¹y c¸c em m«n v¨n trong n¨m häc nµy.
C¶ líp ch¼ng ai b¶o ai mµ mét trµng ph¸o tay bçng næ ra rßn r·.
T«i v« cïng sung s­íng khi c« T©m lµ gi¸o viªn chñ nhiÖm míi cña m×nh. Trong t«i ®· phÇn nµo bít ®i c¶m gi¸c rôt rÌ khi thÊy c« ch¼ng kh¸c nµo ng­êi mÑ hiÒn cña m×nh.
Buæi häc ®Çu tiªn còng lµ tiÕt häc ®Çu tiªn cña chóng t«i lµ tiÕt v¨n, ®©y lµ m«n mµ t«i thÝch nhÊt. T«i håi hép mong ®îi vµ khi trèng vµo líp ®· ®iÓm c« gi¸o b­íc vµo líp. H«m nay c« mÆc chiÕc ¸o mµu xanh da trêi mét mµu xanh gîi cho t«i c¶m gi¸c m¸t mÎ vµ dÞu dµng.
Sau khi c¶ líp ®øng dËy chµo c« gi¸o, c« còng mØm c­êi chµo l¹i chóng t«i. Vµ c« b¾t ®Çu vµo bµi gi¶ng. T«i cßn nhí tiÕt häc v¨n ®Çu tiªn Êy c« gi¶ng cho chóng t«i nghe truyÒn thuyÕt Con rång ch¸u tiªn.
B¾t ®Çu vµo bµi gi¶ng, c« ®äc mÉu cho c¶ líp nghe, giäng c« thËt truyÒn c¶m khiÕn chóng t«i ®Òu nh­ bÞ cuèn vµo c©u chuyÖn.
Giê gi¶ng cña c« còng thËt cuèn hót, b»ng giäng nãi truyÒn c¶m vµ nh÷ng dÉn d¾t c« ®· ®­a chóng t«i trë vÒ thêi xa x­a. Khi gi¶ng c« th­êng xuyªn ®­a ra tro chóng t«i nh÷ng t×nh huèng hay ®Ó chóng t«i tù suy nghÜ vµ sau ®ã c« cßn ®èi tho¹i, trao ®æi víi chóng t«i, viÖc lµm ®ã khiÕn chóng t«i bít ®i kho¶ng c¸ch c« trß, h¬n thÕ chóng t«i cßn cã dÞp thÓ hiÖn nh÷ng suy nghÜ cña m×nh. Trong lóc c« gi¶ng bµi t«i chît nhËn ra c« rÊt xinh ®Ñp. C« cã n­íc da tr¾ng mÞn mµng, d¸ng ng­êi thon th¶, c©n ®èi, ®«i m¾t ®en lóc nµo còng nh×n chóng t«i ®Çy tr×u mÕn, mçi khi c« gi¶ng ®«i m¾t Êy cµng trë nªn dÞu dµng h¬n bao giê hÕt vµ t«i cßn nhËn thÊy c« hµm r¨ng tr¾ng vµ ®«i m«i ®á mäng, c« lu«n mØm c­êi trong lóc gi¶ng bµi. Chóng t«i nghe nh­ nuèt lÊy tõng lêi c« nãi, trong ®Çu mçi ®øa l¹i thÊy hiÖn lªn h×nh ¶nh mét tr¨m ng­êi con cña L¹c Long Qu©n vµ ¢u C¬ ®ang cïng nhau x©y dùng ®Êt n­íc. Vµ chóng t«i hiÓu r»ng tÊt c¶ chóng ta ®Òu cã chung mét céi nguån, ®Òu lµ anh em mét nhµ do ®ã cÇn ph¶i biÕt yªu th­¬ng gióp ®ì nhau nh÷ng lóc khã kh¨n ho¹n n¹n. §Ó chóng t«i hiÓu râ ý nghÜa cña c©u chuyÖn, trong lóc gi¶ng bµi c« lu«n lÊy nh÷ng vÝ dô trong lÞch sö nhÊt lµ qua hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vµ MÜ. C« nãi r»ng chÝnh tinh thÇn ®oµn kÕt ®· gióp chóng ta chiÕn th¾ng ®­îc mäi kÎ thï.
Vµ t«i chît hiÓu líp 6C nµy còng chÝnh lµ mét ng«i nhµ nhá, t«i bçng thÊy gÇn gòi víi c¸c b¹n h¬n.
Cµng vÒ cuèi giê bµi häc cµng gióp cho t«i hiÓu s©u s¾c h¬n nh÷ng g× c« gi¶ng. M¶i nghe c« gi¶ng cã b¹n cßn quªn c¶ chÐp bµi, cã b¹n cßn cø ngåi chê c« ®äc cho chÐp, hiÓu ®­îc c¸ch häc cña chóng t«i cßn xa l¹ víi c¸ch häc cña cÊp hai, c« ®· ngõng gi¶ng mét l¸t vµ nãi s¬ qua vÒ c¸ch ghi chÐp bµi ë cÊp 2.
Lêi c« nãi rÊt ch©n t×nh, c« cßn chØ cho t«i bÝ quyÕt häc v¨n sao cho giái.
Buæi häc h«m ®ã kÕt thóc trong sù tiÕc nuèi, nhiÒu b¹n ch¼ng muèn rêi khái líp v× muèn ®­îc nghe c« nãi chuyÖn thªm. Giê gi¶ng cña c« thËt sù Ên t­îng vµ ®Ó l¹i trong t«i nh÷ng suy nghÜ vÒ tinh thÇn ®oµn kÕt.
Tr­íc tÊm lßng nhiÖt t×nh vµ yªu th­¬ng cña c« chóng t«i thÇm høa sÏ häc thËt tèt ®Ó nô c­êi cña c« lu«n në trªn m«i. Vµ t«i rÊt mong ®Õn giê gi¶ng v¨n cña c«, bëi giê gi¶ng cña rÊt cuèn hót, ®em l¹i cho chóng t«i nh÷ng bµi häc quý gi¸ vÒ t×nh th­¬ng yªu, vÒ cuéc sèng.
 
 
*§Ò bµi: T¶ l¹i kh«ng khÝ buæi trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ë líp em.
*Bµi viÕt
Giê ®©y c¶ líp em ph¶i c¶m ¬n c« chñ nhiÖm, c¶m ¬n b¹n Hoµng, YÕn Linh vµ TuÊn Anh nhiÒu l¾m. Bèn ng­êi ®· th¾p s¸ng trë l¹i cho líp em niÒm tù tin vµ nh÷ng ­íc m¬ trong häc tËp. Mäi chuyÖn b¾t ®©ï t­ h¬n mét th¸ng tr­íc ®©y khi kh«ng khÝ häc tËp cña líp em tù nhiªn trÇm h¼n. ThÕ råi tÊt c¶ ®· ®æi thay tõ h«m trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ngµy h«m Êy.
Kh«ng hiÓu lý do t¹i sao tõ h¬n mét th¸ng tr­íc ®©y, phong trµo häc tËp cña líp em tù nhiªn xuèng dèc nhanh chãng. C« chñ nhiÖm vµ c¸c b¹n trong líp ®Òu c¶m thÊy rÊt buån lßng nh­ng cßn ch­a biÕt nªn gi¶i quyÕt ra sao. Trong lóc c¶ líp gÇn nh­ ch×m h¼n th× may thay cßn cã TuÊn Anh, Hoµng víi YÕn Linh - ba c©y tiÕng Anh, To¸n vµ V¨n cña líp. Sau mét tuÇn t×m hiÓu kü nguyªn nh©n, c« chñ nhiÖm líp em kÕt luËn: líp ®ang thiÕu mét ph­¬ng ph¸p häc tËp phï hîp vµ khoa häc. ThÕ lµ c« quyÕt ®Þnh: giê sinh ho¹t cuèi tuÇn sÏ chuyÓn thµnh buæi to¹ ®µm häc tËp.
Ph¶i c«ng nhËn, tõ khi lªn häc ë cÊp hai, chóng em thÊy c¶ ph­¬ng ph¸p vµ h×nh thøc häc tËp ®Òu thay ®æi rÊt nhiÒu. ChÝnh v× thÕ mµ cã nhiÒu b¹n v« cïng lóng tóng vµ ®ã lµ nguyªn nh©n khiÕn nhiÒu b¹n trong chóng ta häc hµnh sót kÐm. H«m Êy bao b¨n kho¨n th¾c m¾c trong lßng ®­îc chóng em gi· bµy hÕt c¶. C« gi¸o chñ nhiÖm ®· tËn t×nh tr¶ lêi chi tiÕt tõng c©u hái khiÕn chóng em c¶m thÊy rÊt vui lßng. Nh­ng cã lÏ ®iÒu bæ Ých nhÊt trong ngµy h«m Êy lµ chóng em ®· ®­îc nghe nh÷ng kinh nghiÖm häc tËp rÊt thùc tÕ cña Hoµng, YÕn Linh vµ TuÊn Anh.
Hoµng s«i næi cho biÕt: "C¸c b¹n muèn häc tèt c¸c m«n tù nhiªn nhÊt lµ m«n To¸n th× ph¶i cè g¾ng rÌn cho m×nh mét thãi quen lµm viÖc nghiªm tóc víi mét t­ duy khoa häc. H·y hoµn thµnh, Ýt nhÊt lµ nh÷ng bµi tËp ®· ®­îc thÇy giao ®õng bao giê ng¹i khã c¶. Bµi khã, c¸c b¹n h·y chñ ®éng hái b¹n bÌ, thÇy c«. NÕu ng¹i th× kh«ng bao giê c¸c b¹n thµnh c«ng".
TiÕp theo lóc Êy, YÕn Linh l¹i cho chóng t«i nh÷ng kinh nghiÖm vÒ häc v¨n vµ c¸c m«n x· héi, nh÷ng mÑo vÆt trong viÖc häc thuéc lßng lËp ý, viÕt v¨n... Tùu trung l¹i ®Ó häc tèt c¸c b¹n ph¶i chó ý ®äc kü, ®äc nhiÒu, ®äc réng. §äc kh«ng ph¶i chØ ®Ó hiÓu bµi häc cña chóng ta mµ ®äc cßn gióp chóng ta häc ®­îc c¸ch viÕt v¨n cña hä. §äc ®Ó më réng vèn tõ, ®Ó *Bµi viÕt cña chóng ta phong phó vµ sinh ®éng h¬n lªn. Muèn häc tèt v¨n h·y b¾t ®Çu tõ viÖc viÕt ng¾n nh­ng ph¶i ®óng vµ ®Æc biÖt kh«ng bao giê ®­îc Èu. B¹n nµo cã tÝnh Èu, rÊt khã cã thÓ häc ®­îc v¨n hay. YÕn Linh nãi ®Õn ®©y nhiÒu b¹n míi giËt m×nh trong ®ã cã c¶ t«i. Ngay quyÓn vë ghi v¨n, mÆc dï mÑ vÉn th­êng xuyªn nh¾c nhë mµ cã lóc nÐt ch÷ cña t«i cßn nguÖch ngo¹c.
Bµi ph¸t biÓu cuèi cïng lµ cña TuÊn Anh, mét c©y TiÕng Anh cña líp. Thó thùc ®Ó häc tèt m«n ngo¹i ng÷ TuÊn Anh nãi, c¸c b¹n cÇn nhÊt lµ sù tù tin vµ ch¨m chØ. T©m lý ng¹i häc tiÕng n­íc ngoµi khiÕn nhiÒu b¹n ch­a ra trËn ®· ®Çu hµng. Cßn n÷a vèn tõ cña c¸c b¹n kh«ng th­êng xuyªn ®­îc bæ sung. V× ngay phÇn tõ vùng c« cho trªn líp, chóng ta còng kh«ng tù tËp viÕt th­êng xuyªn. Ng÷ ph¸p tiÕng Anh dï dÔ h¬n tiÕng ViÖt nh­ng nÕu kh«ng chó ý, c¸c b¹n còng rÊt dÔ bÞ nhÇm. NhiÒu b¹n häc tiÕng Anh mµ cø ngì nh­ m×nh ®ang ghÐp c©u tiÕng ViÖt...
Buæi trao ®æi h«m ®ã kÕt thóc vµo lóc qu¸ tr­a nh­ng chóng em ch¼ng ai thÊy ®ãi vµ mÖt c¶ bëi ai còng ®­îc cëi më vÒ mÆt tinh thÇn. Qu¶ ®óng nh­ lêi c« chñ nhiÖm: "§Ó häc tèt ai còng phµØ ®i tõ nh÷ng ph­¬ng ph¸p nhÊt lµ ph­¬ng ph¸p phï hîp víi m×nh". Vµ ®iÒu chóng em mõng nhÊt lµ ngay sau ®ã kh«ng l©u, líp em ®· trë l¹i tèp ®Çu trong phong trµo häc tËp cña tr­êng.
 
*§Ò bµi: T¶ l¹i mét buæi lao ®éng cña tr­êng em.
*Bµi viÕt
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõng nãi: "V× lîi Ých m­êi n¨m ph¶i trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m ph¶i trång ng­êi". Lêi c¨n dÆn cña B¸c ®Õn tËn ngµy nay vÉn ®­îc c¸c thÕ hÖ con ch¸u nèi tiÕp noi theo. Tr­êng cña em lµ mét ng«i tr­êng míi, mäc lªn trªn mét nÒn ®Êt réng. Ng«i nhµ ba tÇng ®Ñp ®Ï nh­ng l¹i ch­a cã c©y xanh. ChÝnh v× thÕ mµ mïa xu©n tr­íc, tr­êng em ®· tæ chøc mét buæi lao ®éng trång c©y nh»m t¹o c¶nh quan xanh s¹ch ®Ñp cho tr­êng. Buæi lao ®éng ®Çy ý nguÜa víi khÝ thÕ vui t­¬i ®· ®Ó l¹i trong em mét Ên t­îng khã phai.
Theo kÕ ho¹ch cña nhµ tr­êng, mçi líp chóng em ®­îc giao tr¸ch nhiÖm trång vµ ch¨m sãc mét chôc c©y xanh. Bån c©y cña líp nµo ®Ñp vµ xanh tèt nhÊt sau mét n¨m sÏ ®­îc nhµ tr­êng khen tÆng vµ g¾n biÓn ®Ò kû niÖm. Líp em h­ëng øng ngµy tÕt trång c©y hµo høng, s«i næi v« cïng. B¹n Hoµi Anh vui vÎ ®õng lªn xin phÐp c« chñ nhiÖm råi ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng tæ, tæ l¹i ph©n c«ng ®Õn c¸c b¹n ®éi viªn. B¹n th× xin ®­îc mang c©y, b¹n mang dông cô, ng­êi th× mang b×nh t­íi n­íc, b¹n mang ph©n bãn..
S¸ng h«m nhµ tr­êng tæ chøc lÔ ra qu©n, líp em cïng h¬n hai m­¬i líp kh¸c xÕp hµng th¼ng t¾p nghe thÇy hiÖu tr­ëng nãi vÒ ý nghÜa cña viÖc trång c©y. Sau khi nhËn nhiÖm vô, chóng em to¶ ®i nh÷ng khu vùc ®­îc giao. Hoµi Anh nhanh nh¶u, nhiÖt t×nh vµ g­¬ng mÉi ra tay tr­íc. B¹n cuèc liÒn mét m¹ch ®Ó t¹o khu«n h×nh cho hè c©y thø nhÊt. ThÕ lµ, cø nh­ vËy, c¶ líp chia nhau cuèc ®ñ m­êi hè trång c©y. võa cuèc ®Êt, c¸c b¹n nam võa vui vÎ trªu nhau. Cã b¹n cßn cao høng ®äc bµi ca vì ®Êt. §Õn l­ît c¸c b¹n n÷ nhanh tay tra ph©n bãn lãt cho c©y. C¸c b¹n chu ®¸o thËt. Tr­íc ®ã mét ngµy c¸c b¹n cßn cö nhau ®i hái c« gi¸o d¹y sinh ®Ó chän l­îng ph©n võa ®ñ tr¸nh cho c©y khái chÕt.
Kh©u chuÈn bÞ ®· xong, bän líp tr­êng mêi c« chñ nhiÖm ®Æt trång c©y tr­íc nhÊt. C« chän mét c©y bµng rÊt nhá, ®Æt xuèng hè c©y råi nãi:
- H«m nay c« trß m×nh trång c©y bµng nµy, cã lÏ ph¶i ®Õn lóc c¸c em ®· ra tr­êng nã míi cho t¸n ®­îc. Lóc Êy, trong nh÷ng ngµy hÌ, thÕ hÖ sau cña c¸c em sÏ ®­îc h­ëng nh÷ng t¸n bµng m¸t r­îi. C¸c em biÕt kh«ng. §ã chÝnh lµ c¸i lîi Ých m­êi n¨m mµ ngµy x­a B¸c kÝnh yªu cña chóng ta ®· d¹y.
Råi c« vãn ®Êt thËt nhá, vun vµo gèc c©y.
Ch¼ng mÊy chèc, hµng c©y cña líp em ®· ®­îc trång xong. Mét hµng dµi ®ñ lo¹i, bµng, sÊu, b»ng l¨ng, hoa s÷a,... c¸c gèc c©y ®­îc t­íi n­íc cÈn thËn cho ®ñ ngÊm råi c¸c b¹n míi ra vÒ. Trong lßng c¸c b¹n h«m Êy ai còng vui t­¬i phÊn khëi.
Míi ®ã mµ mét n¨m häc ®· ®i qua. Hµng c©y líp em trång ®· tèt vµ xanh m­ít. Líp em còng rÊt tù hµo khi ®­îc nhµ tr­êng chän mét c©y hoa s÷a ®Ó g¾n biÓn ®Ò kû niÖm. Thêi gian vÉn tr«i qua, hµng c©y tr­íc líp ®· trë thµnh mét kû niÖm kh«ng phai ®èi víi mçi b¹n líp em. B©y giê chóng em ®· hiÓu râ h¬n lêi d¹y cña B¸c ngµy x­a cã ý nghÜa biÕt nh­êng nµo.
 
*§Ò bµi: ViÕt th­ cho b¹n, t¶ l¹i c¶nh ®Ñp cña tr­êng em.
*Bµi viÕt
Hïng th©n mÕn!
D¹o nµy cËu cã khoÎ kh«ng? M×nh nhí tõ lÇn vÒ quª Êy ®Õn giê cã lÏ còng ®· ®Õn mét n¨m. Ch¾c c¶ cËu vµ quª m×nh ®æi thay nhiÒu l¾m. CËu cho tí göi lêi hái th¨m tíi tôi b¹n cïng quª m×nh nhÐ. Hïng µ! Tôi m×nh võa míi chuyÓn ra tr­êng míi ®©y. Ng«i tr­êng cò ®· bÞ ph¸ råi. Tr­êng míi ®Ñp vµ trang träng l¾m.
Tr­êng míi cña chóng m×nh ®­îc x©y trªn mét khu ®Êt réng gÇn quèc lé. Tr­êng gåm hai khu chÝnh: khu líp häc vµ khu hiÖu bé, ch­a kÓ khu nhµ xe vµ khu tËp thÓ cña c¸n bé gi¸o viªn. Nhµ hiÖu bé víi c¸c phßng b¹n ®­îc thiÕt kÕ hiÖn ®¹i vµ sang träng, cã phßng vi tÝnh, phßng thÝ nghiÖm vµ th­ viÖn, lóc nµo còng lu«n s½n sµng chµo ®ãn c¸c b¹n häc sinh yªu tri thøc vµ khoa häc. Khu líp häc cã hai d·y nhµ cao tÇng n»m ®èi diÖn nhau víi gÇn bèn chôc phßng. Phßng häc nµo còng gän gµng ng¨n n¾p vµ ®­îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ tiÖn nghi.
Nh­ng cËu biÕt kh«ng, ®iÒu mµ bän m×nh c¶m thÊy hµi lßng nhÊt ë khu tr­êng míi lµ tæng thÓ khu«n viªn thÈm mü. Kh¸ch ®Õn tr­êng, sau khi b­íc qua cæng chÝnh sÏ c¶m thÊy rÊt Ên t­îng khi ®­îc chiªm ng­ìng khu c«ng viÖn cña tr­êng m×nh. §ã lµ mét tiÓu khu h×nh trßn ®­îc t¹o bëi nh÷ng bån hoa vµ nh÷ng hµng ghÕ ®¸. Khu c«ng viªn ®­îc b¸c lao c«ng ch¨m sãc rÊt tËn t×nh nªn ch¼ng lóc nµo thiÕu v¾ng s¾c hoa. S©n tr­êng m×nh kh«ng gièng nh­ nh÷ng tr­êng bªn c¹nh. PhÇn lèi ®i th¼ng vµo khu hiÖu bé ®­îc dµnh cho ®ñ lín, cßn l¹i ®­îc chia thµnh nh÷ng hµng th¼ng t¾p trång toµn c©y xanh. §©y thËt sù lµ mét Ên t­îng rÊt riªng cña tr­êng m×nh. Ch¼ng thÕ mµ, mçi khi tËp trung, chóng m×nh l¹i cã c¶m gi¸c nh­ ®ang ®­îc ngåi d­íi nh÷ng gèc c©y r©m m¸t.
S©u vµo bªn trong, tr­íc ®¹i s¶nh cña khu hiÖu bé lµ hai hµng cau vua th¼ng t¾p dang v­¬n m×nh lªn cao. Phia d­íi ®iÓm ®Òu nh÷ng bån c©y c¶nh ®­îc c¾t tØa tû mû tr«ng rÊt ®Ñp. Ên t­îng nhÊt lµ dï ë ngay gi÷a thñ ®« nh­ng tr­êng m×nh vÉn trång ®­îc hai c©y mai tø quý. §Õn mïa xu©n ch¾c chóng m×nh sÏ cã dÞp ng¾m nh÷ng c¸nh mai vµng ngay gi÷a thñ ®«. Trång xen gi÷a hai bån c©y c¶nh ven ®¹i s¶nh lµ hai c©y léc võng kh¸ lín. Vµo mïa nµy c©y l¹i r¶i xuèng nh÷ng chïm hoa ®á tÝa tr«ng thËt lµ ®Ñp m¾t.
ThÕ ®Êy Hïng ¹! So víi ng«i tr­êng cò cña m×nh, n¬i mµ cËu ®· cã dÞp tíi th¨m th× ng«i tr­êng hiÖn ®¹i ®Ñp h¬n gÊp mÊy lÇn. Nh÷ng g× m×nh kÓ cho cËu h«m nay còng chØ nãi lªn ®­îc phÇn nµo c¶nh ©y. M×nh tin ch¾c r»ng khi nµo cËu ®Õn th¨m, cËu sÏ thÊy trªn thùc tÕ nã cßn hÊp dÉn h¬n. Tõ khi ra tr­êng míi phÊn khëi tôi m×nh cµng häc tËp tèt h¬n. Mµ n¨m nay, tí còng sÏ ®i thi häc sinh giái m«n To¸n cho tr­êng Hïng ¹!
Th«i! cã lÏ trong mét thêi gian ng¾n ngñi m×nh kh«ng thÓ kÓ cho cËu nghe nhiÒu h¬n nh÷ng ®iÒu thó vÞ cña tr­êng m×nh. Tr­íc khi dõng bót, m×nh ch©n thµnh mêi cËu ra thñ ®« lÇn n÷a th¨m m×nh vµ bè mÑ. M×nh høa, ngµy ®ã m×nh sÏ lµ t×nh nguyÖn viªn ®­a cËu ®i th¨m kh¾p ng«i tr­êng míi. Th«i chµo cËu nhÐ. Chóc cËu ngµy cµng häc giái h¬n
B¹n th©n
 
 
 
 
 
 
 
1

 


([1]) Ng­êi x­a quan niÖm mÆt ®Êt h×nh vu«ng, bÇu trêi h×nh trßn.

Nguồn:Bình Lê Văn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Những bài văn mẫu Lớp 6
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngVAN6Sachthamkhao.doc[0.45 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
907wuq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2009-10-12 06:24:42
Loại file
doc
Dung lượng
0.45 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
25
giáo án điện tử Những bài văn mẫu Lớp 6

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • nhung bai van mau lop 6
  Ngữ văn 6
  nhung bai van mau lop 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2013

  Xem: 0

 • Những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn 6
  Những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/2/2012

  Xem: 0

 • NHUNG BAI VAN MAU LOP 6
  Giáo án khác
  NHUNG BAI VAN MAU LOP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2011

  Xem: 22

 • NHUNG BAI VAN MAU LOP 6
  Ngữ văn 6
  NHUNG BAI VAN MAU LOP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2012

  Xem: 3

 • Những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn 6
  Những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2011

  Xem: 0

 • những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn 6
  những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

 • những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn 6
  những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/1/2013

  Xem: 0

 • những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn 6
  những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/12/2011

  Xem: 0

 • Những bài văn mẫu lơp 6
  Ngữ văn 6
  Những bài văn mẫu lơp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2011

  Xem: 0

 • Những bài văn mẫu Lớp 6
  Ngữ văn 6
  Những bài văn mẫu Lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/5/2012

  Xem: 0