Nhung Bai Van Mau Lop 6.

giáo án điện tử Ngữ văn Ngữ văn 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       7      0
Ngày đăng 2011-07-12 16:51:08 Tác giả Tuấn Phan Khắc loại .pdf kích thước 0.93 M số trang 98
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

!--[if IE]> Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6 nh÷ng bµi v¨n mÉu dµnh cho häc sinh líp 6 môc lôc TT Trang Lêi nãi ®Çu PhÇn mét v¨n tù sù I. §Æc ®iÓm II. Yªu cÇu cña bꢀi v¨n tù sù ë

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
nh÷ng bµi v¨n mÉu  
dµnh cho häc sinh líp 6  
môc lôc  
TT  
Trang  
Lêi nãi ®Çu  
PhÇn mét  
v¨n tù sù  
I. §Æc ®iÓm  
II. Yªu cÇu cña bꢀi v¨n tù sù ë líp 6  
III. C¸ch lꢀm bꢀi v¨n tù sù ë líp 6  
IV. Mét sè ®Ò vꢀ dꢀn bꢀi  
PhÇn hai  
v¨n miªu t¶  
I. §Æc ®iÓm cña v¨n miªu t¶  
II. C¸c d¹ng v¨n miªu t¶ ë líp 6  
III. C¸ch lꢀm mét bꢀi v¨n miªu t¶  
IV. Mét sè ®Ò vꢀ dꢀn bꢀi  
PhÇn ba  
mét sè bꢀi viÕt tham kh¶o  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
1Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
lêi nãi ®Çu  
PhÇn TËp lꢀm v¨n trong ch−¬ng tr×nh vꢀ s¸ch gi¸o khoa Ng÷ v¨n Trung häc c¬ së ®Æt ra nhiÒu yªu  
cÇu phong phó, ®a d¹ng cã tÝnh chÊt thùc hꢀnh. §èi víi líp 6, ®Ó viÖc häc tËp cã hiÖu qu¶, chóng ta cã thÓ  
luyÖn tËp viÕt c¸c ®Ò v¨n sau:  
Hꢁy kÓ l¹i mét kû niÖm thêi th¬ Êu lꢀm em nhí mꢁi; Thay lêi bꢀ mÑ Th¸nh Giãng, hꢁy kÓ l¹i c©u  
chuyÖn Th¸nh Giãng ®¸nh giÆc ¢n cøu n−íc; Hꢁy kÓ tãm t¾t truyÖn Th¸nh Giãng; KÓ vÒ mét ng−êi thÇy  
(c«) kÝnh yªu nhÊt cña em; Trong vai S¬n Tinh hoÆc Thuû Tinh, hꢁy kÓ l¹i truyÒn thuyÕt S¬n Tinh, Thuû  
Tinh; ViÕt tiÕp phÇn kÕt truyÖn ¤ng lꢁo ®¸nh c¸ vꢀ con c¸ vꢀng; Em hꢁy t−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i mét cuéc  
gÆp gì víi mét trong c¸c nh©n vËt cæ tÝch hoÆc truyÒn thuyÕt; Hꢁy t−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i cuéc trß chuyÖn  
t©m sù gi÷a c¸c ®å dïng häc tËp; Trong buæi lÔ ®¨ng quang, Lang Liªu ®ꢁ kÓ cho mäi ng−êi nghe vÒ sù ra  
®
êi cña hai lo¹i b¸nh: b¸nh ch−ng vꢀ b¸nh giÇy. Hꢁy ghi l¹i lêi kÓ Êy; T−ëng t−îng cuéc thi vΠ®Ñp cña  
c¸c loꢀi hoa vꢀ trong vai mét loꢀi hoa, em hꢁy kÓ l¹i cuéc thi ®ã; Trong vai «ng lꢁo, c¸ vꢀng hoÆc mô vî,  
hꢁy kÓ l¹i chuyÖn ¤ng lꢁo ®¸nh c¸ vꢀ con c¸ vꢀng; Em hꢁy kÓ l¹i lêi t©m sù cña c©y bꢀng (hoÆc c©y  
ph−¬ng) non bÞ lò trÎ bÎ cꢀnh l¸; Hꢁy kÓ l¹i mét viÖc lꢀm khiÕn bè mÑ em vui lßng; Hꢁy t−ëng t−îng vꢀ kÓ  
l¹i c©u chuyÖn 10 n¨m sau, khi em vÒ th¨m tr−êng cò; Trong vai thÇy M¹nh Tö kÓ l¹i chuyÖn MÑ hiÒn d¹y  
con; Hꢁy kÓ tãm t¾t c©u chuyÖn C©y bót thÇn; Em hꢁy miªu t¶ quang c¶nh t−ng bõng n¬i em ë vꢀo mét  
ngꢀy ®Çu xu©n míi; Hꢁy miªu t¶ h×nh ¶nh ng−êi th©n yªu nhÊt cña em; Dùa vꢀo v¨n b¶n Bøc tranh cña  
em g¸i t«i, hꢁy miªu t¶ l¹i h×nh ¶nh ng−êi em g¸i theo trÝ t−ëng t−îng cña em; Hꢁy t¶ l¹i ¤ng Tiªn trong  
c¸c truyÖn cæ tÝch d©n gian theo trÝ t−ëng t−îng cña em; T¶ l¹i quang c¶nh mét buæi s¸ng trªn quª h−¬ng  
em; Hꢁy t¶ l¹i h×nh ¶nh mét loꢀi c©y vꢀo dÞp tÕt ®Õn xu©n vÒ; Miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp mꢀ em ®ꢁ gÆp trong  
mÊy th¸ng nghØ hÌ (cã thÓ lꢀ phong c¶nh n¬i em nghØ m¸t, hoÆc c¸nh ®ång hay rõng nói quª em); Tõ bꢀi  
v¨n Lao xao cña Duy Kh¸n, em hꢁy t¶ l¹i khu v−ên trong mét buæi s¸ng ®Ñp trêi; Em hꢁy viÕt th− cho b¹n  
ë miÒn xa, t¶ l¹i khu phè hay th«n xãm, b¶n lꢀng n¬i m×nh ë vꢀo mét ngꢀy xu©n, hÌ, thu hoÆc ®«ng; Em  
®
ꢁ chøng kiÕn c¶nh bꢁo lôt ë quª m×nh hoÆc xem c¶nh ®ã trªn truyÒn h×nh, hꢁy t¶ l¹i trËn bꢁo lôt khñng  
khiÕp ®ã; Em hꢁy t¶ l¹i mét sù viÖc khiÕn cha mÑ kh«ng hꢀi lßng; T¶ dßng s«ng mïa lò; Em hꢁy t¶ l¹i khu  
v−ên nhꢀ em; Hꢁy miªu t¶ con ®−êng tõ nhꢀ ®Õn tr−êng; Em hꢁy viÕt bꢀi v¨n miªu t¶ vÒ mét trong nh÷ng  
ng−êi th©n cña m×nh; T¶ c¶nh hoꢀng h«n quª em; T¶ c¶nh v−ên tr¸i c©y cña miÖt v−ên quª em; Em hꢁy  
t¶ mét ng−êi b¹n th©n cña em; T¶ c¶nh hoꢀng h«n quª em,...  
Tuy nhiªn, v× khu«n khæ nhÊt ®Þnh, cuèn s¸ch nꢀy chØ giíi thiÖu ®−îc mét sè bꢀi viÕt theo cÊu tróc  
bèn phÇn nh− sau:  PhÇn mét: V¨n tù sù  
PhÇn hai: V¨n miªu t¶  
PhÇn ba: Mét sè bꢀi viÕt tham kh¶o  
§©y kh«ng ph¶i lꢀ cuèn v¨n mÉu vꢀ còng kh«ng ph¶i lꢀ tꢀi liÖu ®Ó häc sinh sao chÐp. ChÝnh v× vËy,  
trong mçi phÇn thuéc mçi kiÓu v¨n, sau c¸c ®Ò bꢀi tiªu biÓu cho kiÓu v¨n ®ã, ng−êi biªn so¹n nªu dꢀn ý  
chi tiÕt ®Ó häc sinh h×nh dung ®−îc c¸ch thøc, b−íc ®i vꢀ h−íng thùc hꢀnh viÕt bꢀi v¨n. Nh− vËy, kh¸i  
niÖm "mÉu" ë ®©y ®−îc hiÓu lꢀ bꢀi v¨n do chÝnh häc sinh tù viÕt theo nh÷ng thÓ thøc do kiÓu bꢀi v¨n quy  
®
Þnh, tù lùa chän c¸ch diÔn ®¹t phï hîp cña m×nh.  
Cuèn s¸ch ch¾c sÏ cßn nh÷ng khiÕm khuyÕt. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp ®Ó cã thÓ  
n©ng cao chÊt l−îng trong nh÷ng lÇn in sau.  
Xin ch©n thꢀnh c¶m ¬n.  
nhãm biªn so¹n, tuyÓn chän vꢀ giíi thiÖu  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
2
Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
PhÇn mét  
v¨n tù sù  

KÓ chuyÖn (t−êng thuËt l¹i truyÖn)  
kÓ chuyÖn ®êi th−êng  
kÓ chuyÖn t−ëng t−îng  


I. §Æc ®iÓm  
. Tù sù lꢀ ph−¬ng thøc tr×nh bꢀy mét chuçi c¸c sù viÖc, sù viÖc nꢀy dÉn ®Õn sù viÖc kia, cuèi  
cïng dÉn ®Õn mét kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa.  
1
2

. Nh÷ng yÕu tè c¬ b¶n cña bꢀi tù sù:  
Sù viÖc: C¸c sù kiÖn x¶y ra.  

Nh©n vËt: Ng−êi lꢀm ra sù viÖc (gåm nh©n vËt chÝnh vꢀ nh©n vËt phô)  
Cèt truyÖn: Tr×nh tù s¾p xÕp c¸c sù viÖc.  


Ng−êi kÓ: Cã thÓ lꢀ mét nh©n vËt trong c©u chuyÖn hoÆc ng−êi kÓ v¾ng mÆt.  
II. Yªu cÇu cña bµi v¨n tù sù ë líp 6  
1

. Víi bꢀi tù sù kÓ chuyÖn ®êi th−êng  
BiÕt s¾p xÕp sù viÖc theo mét tr×nh tù cã ý nghÜa.  

Tr×nh bꢀy bꢀi v¨n theo mét bè côc m¹ch l¹c 3 phÇn.  

Tuú theo yªu cÇu ®èi t−îng kÓ ®Ó lùa chän t×nh huèng vꢀ s¾p xÕp sù viÖc cã ý nghÜa.  
. Víi bꢀi tù sù kÓ chuyÖn t−ëng t−îng  
2

BiÕt x©y dùng cèt truyÖn t¹o t×nh huèng t−ëng t−îng hîp lý.  
C©u chuyÖn t−ëng t−îng ph¶i cã ý nghÜa vꢀ bè côc râ rꢀng. (theo kÕt cÊu 3 phÇn cña bꢀi tù sù)  

III. C¸ch lµm bµi v¨n tù sù ë líp 6  
Tuú theo tõng d¹ng bꢀi tù sù ë líp 6 ®Ó cã c¸ch tr×nh bꢀy dꢀn ý vꢀ viÕt bꢀi cho phï hîp. D−íic  
©y lꢀ mét vꢀi gîi dÉn.  
®
1

. Víi d¹ng bꢀi: KÓ l¹i mét c©u chuyÖn ®ꢁ ®−îc häc b»ng lêi v¨n cña em  
Yªu cÇu cèt truyÖn kh«ng thay ®æi.  

Chó ý phÇn s¸ng t¹o trong më bꢀi vꢀ kÕt luËn.  

DiÔn ®¹t sù viÖc b»ng lêi v¨n cña c¸ nh©n cho linh ho¹t trong s¸ng.  
. Víi d¹ng bꢀi: KÓ vÒ ng−êi  
2

Chó ý tr¸nh nhÇm sang v¨n t¶ ng−êi b»ng c¸ch kÓ vÒ c«ng viÖc, nh÷ng hꢀnh ®éng, sù viÖc mꢀ  
ng−êi ®ã ®ꢂ lꢀm nh− thÕ nꢀo. Giíi thiÖu vÒ h×nh d¸ng tÝnh c¸ch thÓ hiÖn ®an xen trong lêi kÓ viÖc,  
tr¸nh sa ®ꢀ vꢀo miªu t¶ nh©n vËt ®ã.  
3
. Víi bꢀi: KÓ vÒ sù viÖc ®êi th−êng  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
3Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

BiÕt h×nh dung tr×nh tù sù viÖc cho x¸c thùc, phï hîp víi thùc tÕ.  

S¾p xÕp sù viÖc theo thø tù nh»m næi bËt ý nghÜa c©u chuyÖn  
Lùa chän ng«i kÓ cho ®óng yªu cÇu cña bꢀi v¨n.  
. C¸ch kÓ mét c©u chuyÖn t−ëng t−îng  

4
*C¸c d¹ng tù sù t−ëng t−îng ë líp 6:  Thay ®æi hay thªm phÇn kÕt cña mét c©u chuyÖn d©n gian.  
H×nh dung gÆp gì c¸c nh©n vËt trong truyÖn cæ d©n gian.  
T−ëng t−îng gÆp gì nh÷ng ng−êi th©n trong giÊc m¬....  
*C¸ch lꢀm:  

X¸c ®Þnh ®−îc ®èi t−îng cÇn kÓ lꢀ g×? (sù viÖc hay con ng−êi)  
X©y dùng t×nh huèng xuÊt hiÖn sù viÖc hay nh©n vËt ®ã.  
T−ëng t−îng c¸c sù viÖc, ho¹t ®éng cña nh©n vËt cã thÓ x¶y ra trong kh«ng gian cô thÓ nh−  


thÕ nꢀo?  
IV. mét sè ®Ò vµ dµn bµi  
§Ò 1. Trong vai ¢u C¬ (hoÆc L¹c Long Qu©n), hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.  
*Yªu cÇu  

D¹ng bꢀi: KÓ chuyÖn t−ëng t−îng (dùa theo truyÖn): ®ãng vai mét nh©n vËt kÓ l¹i.  
Néi dung  
*
KÓ l¹i truyÒn thuyÕt Con Rång ch¸u Tiªn theo lêi nh©n vËt ¢u C¬ (hoÆc L¹c Long Qu©n). KÓ ®ñ,  
chÝnh x¸c c¸c sù viÖc, chi tiÕt chÝnh cña c©u chuyÖn. Cã thÓ t−ëng t−îng thªm chi tiÕt ®Ó lꢀm næi râ ý  
nghÜa ®Ò cao nguån gèc cao quý cña d©n téc ViÖt vꢀ ý nguyÖn ®oꢀn kÕt...  
*
H×nh thøc  
+
+
Ng«i kÓ thø nhÊt, béc lé th¸i ®é, c¶m xóc cña ng−êi kÓ.  
Xen miªu t¶, ®èi tho¹i cho lêi kÓ sinh ®éng.  
§Ò 2. T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt trong truyÒn thuyÕt mꢀ em ®ꢁ häc.  
*Yªu cÇu  


+
KiÓu bꢀi: KÓ chuyÖn t−ëng t−îng.  
Néi dung:  
T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i hoꢀn c¶nh gÆp gì víi nh©n vËt (trong mét giÊc m¬ sau khi ®−îc häc,  
®
−îc ®äc hoÆc nghe kÓ vÒ c©u chuyÖn cã nh©n vËt Êy khi ®i tham quan ®Õn mét n¬i cã khung c¶nh  
thiªn nhiªn gîi nhí ®Õn c©u chuyÖn vꢀ nh©n vËt...).  
KÓ l¹i diÔn biÕn: C¨n cø sù viÖc liªn quan ®Õn nh©n vËt (do nh©n vËt t¹o ra hoÆc liªn quan ®Õn  
nh©n vËt).  
+

H×nh thøc:  
+
X©y dùng mét sè lêi tho¹i víi nh©n vËt ®Ó tõ ®ã hiÓu thªm vÒ nh©n vËt, hiÓu thªm ý nghÜa  
truyÖn...  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
4Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
+
KÓ ®an xen víi t¶, béc lé c¶m xóc.  
§Ò 3. Trong vai Lang Liªu, kÓ l¹i chuyÖn B¸nh ch−ng, b¸nh dꢀy.  
*Yªu cÇu  


KiÓu bꢀi: ®ãng vai nh©n vËt kÓ l¹i truyÖn.  
Néi dung: KÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña c©u chuyÖn. ThÓ hiÖn niÒm vui s−íng, tù hꢀo  
khi thÊy ®−îc gi¸ trÞ cña h¹t g¹o vꢀ thꢀnh qu¶ tõ bꢀn tay lao ®éng cña m×nh.  

H×nh thøc: Dïng ng«i thø nhÊt ®Ó kÓ l¹i. Lêi kÓ cÇn thÓ hiÖn c¶m xóc, cã h×nh ¶nh.  
§Ò 4. Trong vai ng−êi mÑ, hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸nh Giãng.  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: kÓ chuyÖn t−ëng t−îng, ®ãng vai mét nh©n vËt ®Ó kÓ.  
Néi dung: kÓ ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña truyÖn (Giãng ra ®êi kú l¹, Giãng trë thꢀnh tr¸ng sÜ,  
Giãng giÕt giÆc cøu n−íc råi bay vÒ trêi).  
ThÓ hiÖn ®−îc c¶m xóc cña nh©n vËt vÒ mét sè chi tiÕt trong truyÖn (vui mõng khi Giãng chꢀo  
êi; t©m tr¹ng buån khi giÆc ¢n chuÈn bÞ x©m l−îc trong khi Giãng ®ꢂ ba tuæi vÉn ch−a nãi, ch−a  
c−êi, ®Æt ®©u n»m ®Êy; ng¹c nhiªn, xóc ®éng khi Giãng cÊt tiÕng nãi ®Çu tiªn lꢀ ®ßi ®i giÕt giÆc...).  
H×nh thøc: kÓ ë ng«i thø nhÊt, thªm ®èi tho¹i.  

®

§Ò 5. KÓ l¹i mét kû niÖm ®¸ng nhí thêi th¬ Êu cña m×nh.  
*Yªu cÇu  


KiÓu bꢀi: kÓ chuyÖn ®êi th−êng.  
Néi dung:  
+
§ã ph¶i lꢀ mét kû niÖm ®Ó l¹i trong t©m hån em nh÷ng Ên t−îng s©u s¾c, khã phai mê (cã thÓ  
lꢀ kû niÖm víi mét ng−êi th©n; kû niÖm víi b¹n bÌ, thÇy c«; kû niÖm vÒ mét chuyÕn ®i...).  
KÓ l¹i diÔn biÕn kû niÖm Êy mét c¸ch hîp lý, c¸c sù viÖc liªn kÕt chÆt chÏ. C©u chuyÖn ®Ó l¹i  
trong t©m hån em mét bꢀi häc, mét c¶m xóc s©u l¾ng...  
H×nh thøc: Dïng lêi kÓ ng«i thø nhÊt.  
+

§Ò 6. KÓ l¹i chuyÖn m×nh (hoÆc mét b¹n) tõng m¾c lçi.  
*Yªu cÇu  


KiÓu bꢀi: kÓ chuyÖn ®êi th−êng  
Néi dung: kÓ vÒ mét lÇn em m¾c lçi (kh«ng nghe lêi «ng bꢀ, cha mÑ, thÇy c«...; mét viÖc lꢀm  
thiÕu trung thùc...) lꢀm cha mÑ (hoÆc thÇy, c«...) phiÒn lßng, b¶n th©n em rÊt ©n hËn. C¸c chi tiÕt  
trong truyÖn cÇn hîp lý, ch©n thùc.  

H×nh thøc: KÓ ë ng«i thø nhÊt, lêi kÓ ph¶i thÓ hiÖn ®−îc th¸i ®é, c¶m xóc cña b¶n th©n.  
§Ò 7. Hꢁy kÓ chuyÖn vÒ gia ®×nh em vꢀo mét chiÒu thø b¶y.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
5Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: kÓ chuyÖn ®êi th−êng  
Néi dung: KÓ, t¸i hiÖn ®−îc kh«ng khÝ, quang c¶nh Êm cóng, h¹nh phóc... trong gia ®×nh em  
vꢀo chiÒu thø b¶y (vÝ dô: lêi hái han tr×u mÕn cña «ng bꢀ, cö chØ yªu th−¬ng cña cha mÑ, sù quan  
t©m lÉn nhau cña nh÷ng thꢀnh viªn trong gia ®×nh...).  

H×nh thøc: KÓ kÕt hîp víi miªu t¶ (¸nh m¾t, nô c−êi, cö chØ ©u yÕm...), béc lé c¶m xóc cña em  
vÒ quang c¶nh Êy.  
§Ò 8. Hꢁy t−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i cuéc trß chuyÖn, t©m sù gi÷a c¸c ®å dïng häc tËp.  
*Yªu cÇu  


KiÓu bꢀi: kÓ chuyÖn t−ëng t−îng, nh©n vËt lꢀ ®å vËt.  
Néi dung: T−ëng t−îng t×nh huèng nghe ®−îc cuéc trß chuyÖn mét c¸ch hîp lý (VÝ dô: do  
cÈu th¶ lꢀm mÊt mét ®å dïng häc tËp ph¶i ®i t×m hoÆc ®ªm khuya nghe thÊy tiÕng nh÷ng ®å dïng  
than thë, t©m sù v× bÊt b×nh tr−íc tÝnh nghÞch ngîm, cÈu th¶ cña c«, cËu chñ...). KÓ diÔn biÕn cuéc  
trß chuyÖn ®Ó to¸t lªn khÐo lÐo ý nghÜa gi¸o dôc ®èi víi häc sinh. Khi kÓ diÔn biÕn cÇn râ hai sù  
viÖc: lóc ®Çu c¸c ®å dïng míi ®−îc mua vÒ vꢀ sau ®ã c¸c ®å dïng bÞ ®èi xö kh«ng tèt nh− thÕ  
nꢀo...  

H×nh thøc: Sö dông nghÖ thuËt nh©n hãa, viÕt c¸c ®o¹n, c©u ®èi tho¹i mét c¸ch sinh ®éng.  
§Ò 9. Trong buæi lÔ ®¨ng quang, Lang Liªu ®ꢁ kÓ cho mäi ng−êi nghe vÒ sù ra ®êi cña hai  
lo¹i b¸nh ch−ng, b¸nh giÇy. Hꢁy ghi l¹i lêi kÓ Êy.  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: ®ãng vai mét nh©n vËt kÓ l¹i chuyÖn.  
Néi dung: kÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc, chi tiÕt chÝnh cña truyÖn: Vua cha chän ng−êi nèi ng«i,  
®
−îc thÇn b¸o méng, lꢀm b¸nh, ®−îc nèi ng«i, tôc lꢀm b¸nh ngꢀy TÕt. C¸c sù viÖc, chi tiÕt cÇn lꢀm  
râ ý nghÜa ®Ò cao lao ®éng s¸ng t¹o, nghÒ n«ng trång lóa.  
H×nh thøc: Dïng ng«i kÓ thø nhÊt. Thø tù kÓ ng−îc b¾t ®Çu tõ sù viÖc cuèi. Lêi kÓ cã c¶m xóc,  
gîi kh«ng khÝ thêi x−a, dïng tõ phï hîp.  

§Ò 10. T−ëng t−îng cuéc thi cña c¸c loꢀi hoa vꢀ trong vai mét loꢀi hoa, em hÉy kÓ l¹i cuéc thi  
®
ã.  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: KÓ chuyÖn t−ëng t−îng.  
Néi dung: Giíi thiÖu cuéc thi (t×nh huèng më cuéc thi hîp lý). DiÔn biÕn cuéc thi kÓ lÇn l−ît  
c¸c sù viÖc, mçi sù viÖc kÓ vÒ phÇn thi cña mét nh©n vËt. Qua cuéc thi cÇn thÓ hiÖn râ ý nghÜa: quan  
niÖm vÒ vÎ ®Ñp toꢀn diÖn.  

H×nh thøc: Sö dông ng«i kÓ thø nhÊt ꢁ nghÖ thuËt nh©n hãa, ®an xen t¶ vÎ ®Ñp riªng c¸c loꢀi  
hoa. Lêi kÓ giꢀu h×nh ¶nh vꢀ c¶m xóc.  
§Ò 11. KÓ l¹i t©m sù cña c©y bꢀng (hoÆc c©y ph−îng) non bÞ lò trÎ bÎ cꢀnh l¸.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
6Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: KÓ chuyÖn t−ëng t−îng.  
Néi dung: Ghi l¹i nh÷ng lêi t©m sù cña mét c©y bꢀng non (hoÆc c©y ph−îng) trong mét t×nh  
huèng cô thÓ: bÞ lò trÎ bÎ gꢂy cꢀnh rông l¸. Néi dung lêi kÓ cÇn chó ý t−ëng t−îng nh÷ng chi tiÕt cã  
ý nghÜa, biÓu hiÖn t©m tr¹ng ®au ®ín, xãt xa... Qua c©u chuyÖn, ng−êi ®äc rót ra ®−îc bꢀi häc nꢀo  
®
ã vÒ ý thøc b¶o vÖ m«i tr−êng.  
H×nh thøc: Cã thÓ dïng ng«i kÓ thø nhÊt ꢁ nh©n vËt trung t©m lꢀ c©y bꢀng non ®Ó kÓ. NghÖ  
thuËt nh©n hãa ®−îc sö dông s¸ng t¹o, hîp lý.  

§Ò 12. T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i c©u chuyÖn m−êi n¨m sau khi vÒ th¨m tr−êng cò.  
*


Yªu cÇu  
D¹ng kÓ chuyÖn t−ëng t−îng vÒ t−¬ng lai.  
Néi dung: T−ëng t−îng chuyÕn vÒ th¨m ng«i tr−êng em ®ang häc hiÖn t¹i vꢀo 10 n¨m sau,  
thÓ hiÖn ®−îc t×nh c¶m g¾n bã víi m¸i tr−êng, thÇy c«, b¹n bÌ. Néi dung kÓ cÇn cã nh÷ng sù viÖc,  
chi tiÕt hîp lý, c¶m ®éng, bÊt ngê: gÆp l¹i thÇy, c« gi¸o cò, gÆp l¹i b¹n bÌ cïng líp, quang c¶nh  
tr−êng víi nh÷ng ®æi thay...  

H×nh thøc: Dïng ng«i kÓ thø nhÊt.  
§Ò 13. T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i chuyÖn cæ tÝch Sä Dõa theo mét kÕt thóc míi.  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: KÓ chuyÖn t−ëng t−îng.  
Néi dung:  
+
Nªn kÓ theo m¹ch ph¸t triÓn cña truyÖn cæ d©n gian. Tuy khi kÓ cã sù s¸ng t¹o nh−ng néi  
dung vÉn ph¶i b¶o ®¶m trung thꢀnh víi nh÷ng ý chÝnh cña nguyªn b¶n.  
+
+
+
Thªm bít mét sè chi tiÕt cho phï hîp víi néi dung chuyÖn kÓ.  
Bꢀi lꢀm ph¶i ®¶m b¶o mꢀu s¾c vꢀ kh«ng khÝ cña truyÖn d©n gian.  
PhÇn kÕt truyÖn kh«ng theo nguyªn b¶n, ë ®©y ®−a ra mét kÕt côc míi, kÕt côc nꢀy cã liªn kÕt  
vꢀ b¸m theo m¹ch truyÖn.  

H×nh thøc: Võa kÓ võa cã thÓ nªu c¶m nghÜ cña b¶n th©n vÒ c©u chuyÖn.  
§Ò 14. Em ®ꢁ ®−îc häc rÊt nhiÒu c« gi¸o vꢀ cã nh÷ng kû niÖm s©u s¾c, hꢁy kÓ l¹i mét trong  
nh÷ng kû niÖm ®ã.  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: kÓ chuyÖn vÒ mét nh©n vËt  
Néi dung:  
+
Giíi thiÖu c« gi¸o tõng d¹y, cã Ên t−îng vꢀ nhiÒu kû niÖm. Chó ý lꢀ c« gi¸o TiÓu häc (v×  
ng−êi kÓ ®ang häc líp 6).  
Trong sè rÊt nhiÒu kû niÖm, nªn chän kû niÖm ®¸ng nhí nhÊt (§ã lꢀ kû niÖm g×? X¶y ra khi  
+
nꢀo? X¶y ra nh− thÕ nꢀo? V× sao l¹i x¶y ra viÖc ®ã? KÕt thóc Êy nh− thÕ nꢀo?  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
7Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
+
Em suy nghÜ g× vÒ kû niÖm ®ã (viÖc lꢀm ®èi víi c« vꢀ thÊy ®−îc nh÷ng g× c« ®ꢂ lꢀm cho  
m×nh).  

H×nh thøc: KÓ theo ng«i thø nhÊt, kÓ xen béc lé t×nh c¶m.  
§Ò 15. Em hꢁy kÓ vÒ mét chuyÕn vÒ th¨m quª néi hoÆc quª ngo¹i.  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: v¨n kÓ chuyÖn (kÕt hîp miªu t¶).  
Néi dung:  
+
+
+
+
+

Tr×nh bꢀy thêi gian, kh«ng gian: quª ë ®©u, ®−êng vÒ thÕ nꢀo, vÒ th¨m khi nꢀo?  
Miªu t¶ nh÷ng nÐt c¬ b¶n nhÊt vÒ phong c¶nh lꢀng quª (c©y ®a, bÕn n−íc...).  
Nh÷ng kØ niÖm th©n thuéc tõ thuë nhá, nh÷ng Ên t−îng s©u s¾c.  
Xóc c¶m khi vÒ quª còng nh− khi chia tay.  
T×nh c¶m s©u nÆng ®èi víi quª h−¬ng.  
H×nh thøc: KÓ theo ng«i thø nhÊt, kÓ xen béc lé c¶m xóc.  
§
Ò 16. Nh©n dÞp cïng bè mÑ ®i th¨m quan em ®ꢁ ®−îc lꢀm quen víi mét ng−êi b¹n míi. Dï  
cuéc gÆp gì thËt ng¾n ngñi nh−ng t×nh b¹n Êy vÉn lꢀ mét kû niÖm khã phai. Em hꢁy kÓ l¹i.  
Yªu cÇu  
*
KÓ l¹i cuéc gÆp gì ng¾n ngñi (trong chuyÕn du lÞch) víi mét ng−êi b¹n nh−ng ®ꢂ ®Ó l¹i trong  
em kû niÖm khã phai.  
*Néi dung:  

C©u chuyÖn ®−îc kÓ ph¶i s¾p xÕp theo mét tr×nh tù hîp lý tù nhiªn. ViÖc lꢀm quen diÔn ra  
thËt Ên t−îng, võa bÊt ngê võa l« gÝch, phï hîp víi hoꢀn c¶nh, m¹ch truyÖn, tr¸nh g−îng Ðp.  
C©u chuyÖn kÓ ®ßi hái sù s¸ng t¹o, cã kÞch tÝnh, hÊp dÉn l«i cuèn cã ®é l¾ng, cã d− ©m cña  
t×nh b¹n ®Ñp, hån nhiªn, trong s¸ng, nh©n ¸i.  
Miªu t¶ s¬ qua vÒ h×nh d¸ng, chó träng vÒ hoꢀn c¶nh, tÝnh t×nh... cña b¹n. §iÒu quan träng  
võa lꢀ ph¶i thÓ hiÖn ®−îc t×nh c¶m cña m×nh ®èi víi b¹n vꢀ t×nh c¶m cña hai ng−êi víi nhau.  Nªu bËt ®−îc ý nghÜa nh©n v¨n trong c©u chuyÖn kÓ.  
H×nh thøc:  
*
KÓ theo ng«i thø nhÊt.  
§
Ò 17. KÓ vÒ mét thÇy (c«) gi¸o kÝnh yªu nhÊt cña em.  
Yªu cÇu  
Nªu ®−îc t×nh c¶m víi thÇy (c«) gi¸o mꢀ ng−êi viÕt yªu kÝnh nhÊt.  
*
*


Néi dung  
Giíi thiÖu ng−êi thÇy (c«) gi¸o d¹y m×nh.  
Miªu t¶ d¸ng qua d¸ng vãc, ¨n mÆc... ®Æc biÖt lꢀ nh÷ng chi tiÕt liªn quan ®Õn tÝnh c¸ch, phÈm  
chÊt... cña thÇy (c«) gi¸o.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
8Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

DÉn d¾t chuyÖn hîp lý, l« gÝch, phï hîp víi tÝnh c¸ch nh©n vËt, cÇn cã chi tiÕt bÊt ngê, thó vÞ  
cã søc l«i cuèn ng−êi ®äc.  

ThÇy (c«) gi¸o cã ý nghÜa víi tuæi th¬ cña ng−êi viÕt nh− thÕ nꢀo?  
H×nh thøc:  
*
KÓ theo ng«i thø nhÊt. Giäng kÓ thÓ hiÖn c¶m xóc tr©n träng, gÇn gòi, th©n th−¬ng ®èi víi thÇy  
c«) gi¸o.  
(
§Ò 18. Trong vai «ng Lꢁo, c¸ vꢀng hoÆc mô vî hꢁy kÓ l¹i chuyÖn ¤ng lꢁo ®¸nh c¸ vꢀ con c¸  
vꢀng.  
*Yªu cÇu  

KiÓu bꢀi: ®ãng vai nh©n vËt kÓ l¹i truyÖn.  
Néi dung  
*
KÓ l¹i ®Çy ®ñ c¸c sù viÖc chÝnh cña c©u chuyÖn.  
Gi¶ sö trong vai mô vî, cÇn thÓ hiÖn t©m tr¹ng ¨n n¨n, hèi lçi cña nh©n vËt mô vî ꢁ bꢀi häc rót  
ra tõ thãi tham lam, béi b¹c.  
*H×nh thøc  
Dïng ng«i thø nhÊt kÓ l¹i. Lêi kÓ cÇn cã c¶m xóc, giꢀu h×nh ¶nh.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
9
Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
PhÇn hai  
v¨n miªu t¶  

t¶ c¶nh  

t¶ ng−êi  
I. ®Æc ®iÓm cña v¨n miªu t¶  
. V¨n miªu t¶ lꢀ lo¹i v¨n gióp ng−êi ®äc, ng−êi nghe h×nh dung nh÷ng ®Æc ®iÓm, tÝnh chÊt næi  
1
bËt cña mét sù vËt, sù viÖc, con ng−êi, phong c¶nh.... lꢀm cho ®èi t−îng miªu t¶ nh− hiÖn lªn tr−íc  
m¾t ng−êi ®äc, ng−êi nghe.  
2

. Nh÷ng n¨ng lùc cÇn cã khi lꢀm v¨n miªu t¶:  
Quan s¸t: nh×n nhËn, xem xÐt sù vËt.  

NhËn xÐt liªn t−ëng h×nh dung vÒ sù vËt ®Æt tronmg t−¬ng quan c¸c sù vËt xung quanh.  

VÝ von so s¸nh: ThÓ hiÖn sù liªn t−ëng ®éc ®¸o riªng cña ng−êi viÕt h×nh dung, c¶m nhËn vÒ  
sù vËt, hiÖn t−îng miªu t¶.  
II. C¸c d¹ng v¨n miªu t¶ ë líp 6  
ë tiÓu häc, c¸c em ®ꢂ lꢀm quen víi v¨n b¶n miªu t¶, líp 6 häc n©ng cao h¬n nªn ®ßi hái c¸c em  
cã kÜ n¨ng miªu t¶ tinh tÕ trong tõng d¹ng bꢀi. Cô thÓ nh− sau:  
1
. T¶ c¶nh  
*
T¶ c¶nh lꢀ gîi t¶ nh÷ng bøc tranh vÒ thiªn nhiªn hay c¶nh sinh ho¹t gîi ra tr−íc m¾t ng−êi  
®
äc vÒ ®Æc ®iÓm tõng nÐt riªng cña c¶nh.  
*
Yªu cÇu t¶ c¶nh:  

X¸c ®Þnh ®èi t−îng miªu t¶: c¶nh nꢀo? ë ®©u? Vꢀo thêi ®iÓm nꢀo?  
Quan s¸t lùa chän ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu.  
Tr×nh bꢀy nh÷ng ®iÒu quan s¸t ®−îc theo mét thø tù.  
Bè côc bꢀi v¨n t¶ c¶nh:  


*


Më bꢀi: Giíi thiÖu c¶nh ®−îc t¶.  
Th©n bꢀi: TËp trung t¶ c¶nh vËt chi tiÕt theo mét thø tù nhÊt ®Þnh, cã thÓ ë mét sè tr−êng hîp  
sau:  
+
+
+

Tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ (hoÆc ng−îc l¹i)  
Kh«ng gian tõ trong tíi ngoꢀi. (hoÆc ng−îc l¹i)  
Kh«ng gian tõ trªn xuèng d−íi. (hoÆc ng−îc l¹i)  
KÕt bꢀi: ph¸t biÓu c¶m t−ëng vÒ c¶nh vËt ®ã.  
2
. T¶ ng−êi  
*
T¶ ng−êi lꢀ gîi t¶ vÒ c¸c nÐt ngo¹i h×nh, t− thÕ, tÝnh c¸ch, hꢀnh ®éng, lêi nãi.... cña nh©n vËt  
®
−îc miªu t¶.  
*
Ph©n biÖt ®èi t−îng miªu t¶ theo yªu cÇu:  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
10  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

T¶ ch©n dung nh©n vËt (cÇn t¶ nhiÒu vÒ ngo¹i h×nh, tÝnh nÕt...)  
T¶ ng−êi trong t− thÕ lꢀm viÖc (t¶ ng−êi trong hꢀnh ®éng: chó ý c¸c chi tiÕt thÓ hiÖn cö chØ,  
tr¹ng th¸i c¶m xóc)  
C¸ch miªu t¶:  
Më bꢀi: Giíi thiÖu ng−êi ®−îc t¶ (chó ý ®Õn mèi quan hÖ cña ng−êi viÕt víi nh©n vËt ®−îc t¶,  
tªn, giíi tÝnh vꢀ Ên t−îng chung vÒ ng−êi ®ã)  

*


Th©n bꢀi:  
+
Miªu t¶ kh¸i qu¸t h×nh d¸ng, tuæi t¸c, nghÒ nghiÖp..  
+
t¶ chi tiÕt: ngo¹i h×nh, cö chØ, hꢀnh ®éng, lêi nãi... (chó ý t¶ ng−êi trong c«ng viÖc cÇn quan s¸t  
tinh tÕ vꢀo c¸c ®éng t¸c cña tõng bé: khu«n mÆt thay ®æi, tr¹ng th¸i c¶m xóc, ¸nh m¾t...).  
VÝ dô:  
D−îng H−¬ng Th− nh− mét pho t−îng ®ång ®óc, c¸c b¾p thÞt cuån cuén, hai hꢀm r¨ng c¾n  
chÆt, quai hꢀm b¹nh ra, cÆp m¾t n¶y löa gh× trªn ngän sꢀo gièng nh− mét hiÖp sÜ cña Tr−êng S¬n  
oai linh hïng vÜ.  
(
Vâ Qu¶ng)  
Th«ng qua t¶ ®Ó kh¬i gîi tÝnh c¸ch nh©n vËt: qua t¶ c¸c chi tiÕt ng−êi ®äc cã thÓ c¶m nhËn  
−îc tÝnh c¸ch cña ®èi t−îng vꢀ th¸i ®é cña ng−êi miªu t¶ ®èi víi ®èi t−îng ®ã.  
+
®

KÕt bꢀi: NhËn xÐt hoÆck nªu c¶m nghÜ cña ng−êi viÕt vÒ ng−êi ®−îc miªu t¶.  
. Miªu t¶ s¸ng t¹o  
3
*
§èi t−îng miªu t¶ th−êng xuÊt hiÖn trong h×nh dung t−ëng t−îng cã b¾t nguån tõ mét c¬ së  
thùc tÕ nꢀo ®ã.  
*
*

§èi t−îng: Ng−êi hay c¶nh vËt.  
Yªu cÇu khi miªu t¶:  
T¶ c¶nh ph¶i b¸m vꢀo mét sè nÐt thùc cña ®êi sèng. VÝ dô khi t¶ mét phiªn chî trong t−ëng  
t−îng cña em cÇn dùa trªn nh÷ng ®Æc ®iÓm th−êng x¶y ra cña c¶nh ®ã lꢀm c¬ së t−ëng t−îng nh−:  
kh«ng khÝ cña c¶nh, sè l−îng ng−êi víi nh÷ng løa tuæi tÇng líp nꢀo? chî diÔn ra ë ®Þa ®iÓm nꢀo?  
Thêi tiÕt khÝ hËu ra sao?....Nh÷ng c¬ së ®ã lꢀ thùc tÕ ®Ó t−ëng t−îng theo ý ®Þnh cña m×nh.  

T¶ ng−êi trong t−ëng t−ëng: nh©n vËt th−êng lꢀ nh÷ng ng−êi cã ®Æc ®iÓm kh¸c biÖt víi ng−êi  
th−êng nh− c¸c nh©n vËt «ng Tiªn, «ng Bôt trong cæ tÝch hay mét ng−êi anh hïng trong truyÒn  
thuyÕt....CÇn dùa vꢀo ®Æc ®iÓm cã tÝnh b¶n chÊt ®Ó t−ëng t−îng nh÷ng nÐt ngo¹i h×nh cho phï hîp,  
t¹o sù hÊp dÉn  
L−u ý: Dï miªu t¶ theo c¸ch nꢀo vꢀ ®èi t−îng nꢀo còng cÇn chó ý vËn dông vÝ von so s¸nh ®Ó  
bꢀi v¨n miªu t¶ cãi nÐt ®éc ®¸o mang tÝnh c¸ nh©n râ.  
III. c¸ch lµm mét bµi v¨n miªu t¶  
1
. Trong v¨n miªu t¶, n¨ng lùc quan s¸t cña ng−êi viÕt, ng−êi nãi th−êng béc lé râ nhÊt. Muèn  
lꢀm v¨n t¶ c¶nh, ng−êi viÕt cÇn ph¶i:  


X¸c ®Þnh ®−îc ®èi t−îng miªu t¶;  
Quan s¸t, lùa chän ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu;  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
11  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

Tr×nh bꢀy nh÷ng ®iÓm quan s¸t ®−îc theo mét thø tù.  
. Bè côc cña mét bꢀi v¨n t¶ c¶nh th−êng cã ba phÇn:  
Më bꢀi: Giíi thiÖu c¶nh ®−îc t¶;  
2


Th©n bꢀi: TËp trung t¶ c¶nh vËt chi tiÕt theo mét thø tù;  
KÕt bꢀi: Th−êng ph¸t biÓu c¶m t−ëng vÒ c¶nh vËt miªu t¶.  
. CÇn chó ý chi tiÕt khi miªu t¶. VÝ dô:  

3
a) VÒ c¶nh mïa ®«ng, cã thÓ nªn nh÷ng ®Æc ®iÓm  

BÇu trêi ©m u, nhiÒu m©y.  
Giã l¹nh, cã thÓ cã m−a phïn.  
C©y cèi rông l¸ chê cꢀnh.  
Chim trãc bay ®i tr¸nh rÐt.  
Trong nhꢀ, ng−êi ta ®èt löa s−ëi.  
b) VÒ khu«n mÆt mÑ cã thÓ chó ý tíi c¸c ®Æc ®iÓm  

H×nh d¸ng khu«n mÆt (trßn, tr¸i xoan...).  
VÇng tr¸n.  
Tãc «m khu«n mÆt hai ®−îc bói lªn?  
§«i m¾t, miÖng.  
N−íc da, vÎ hiÒn hËu, t−¬i t¾n...  
c) T¶ mét em bÐ chõng 4 ꢁ 5 tuæi:  


M¾t ®en trßn ng©y th¬;  
M«i ®á nh− son;  
Ch©n tay mòm mÜm;  
MiÖng c−êi toe toÐt;  
N−íc da tr¾ng mÞn;  
Nãi ch−a sâi...  
d) T¶ mét cô giꢀ:  

Tãc tr¾ng da måi;  
CÆp m¾t tinh anh;  
D¸ng vÎ chËm ch¹p hoÆ nhanh nhÑn;  
Giäng nãi trÇm Êm...  
C« gi¸o ®ang say s−a gi¶ng bꢀi trªn líp: giäng nãi trong trÎo, cö chØ ©u yÕm ©n cÇn, ®«i m¾t  
lÊp l¸nh khÝch lÖ...  
4
. CÇn chó ý thø tù khi miªu t¶. VÝ dô:  
a) T¶ quang c¶nh líp häc trong giê viÕt bꢀi tËp lꢀm v¨n  
:

Cã thÓ theo thêi gian: Trèng vꢀo líp. C« gi¸o (thÇy gi¸o) cho chÐp ®Ò. C¸c b¹n b¾t tay vꢀo lꢀm  
bꢀi. KÕt thóc buæi lꢀm bꢀi, thu, nép bꢀi cho thÇy, c«.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
12  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

Cã thÓ theo kh«ng gian: Bªn ngoꢀi líp. Trªn b¶ng, c« (thÇy) ngåi trªn bꢀn gi¸o viªn. C¸c b¹n  
trong líp b¾t tay vꢀo lꢀm bꢀi. Kh«ng khÝ c¶ líp vꢀ tinh thÇn th¸i ®é lꢀm bꢀi cña b¹n ngåi c¹nh  
ng−êi viÕt (hay chÝnh b¶n th©n ng−êi viÕt).  
b) T¶ s©n tr−êng giê ra ch¬i:  

Miªu t¶ theo kh«ng gian:  
+
+
Tõ xa tíi gÇn.  
Miªu t¶ theo thêi gian tr−íc, trong vꢀ sau khi ra ch¬i.  
Còng cã thÓ cã mét c¸ch thø ba lꢀ kÕt hîp c¶ kh«ng gian vꢀ thêi gian (C¸ch nꢀy khã vꢀ phøc  
t¹p h¬n). Tr−íc hÕt, em hay chän trËt tù miªu t¶. Sau ®ã chän c¶nh s©n tr−êng giê ra ch¬i ®Ó viÕt  
thꢀnh ®o¹n v¨n.  

Miªu t¶ theo thø tù thêi gian:  
+
+
+
S©n tr−êng v¾ng lÆng trong giê häc.  
HiÖu lÖnh trèng ra ch¬i, mäi ng−êi ïa ra.  
Cã tèp ch¬i ®¸ cÇu, nh¶y d©y, ®¸ bãng, cã tèp chØ ®øng xem, hoÆc tranh cꢂi nhau vÒ ®iÒu g×  
®
ã.  
+
Cã thÓ t¶ mꢀu s¾c quÇn ¸o, nh÷ng tiÕng c−êng nãi, hß reo vꢀ mét vꢀi b¹n ch¬i tÝch cùc nhÊt.  
IV. mét sè ®Ò vµ dµn bµi  
§Ò 1. Miªu t¶ c« gi¸o ®ang say s−a gi¶ng bꢀi trªn líp.  


Më bꢀi: Giíi thiÖu khung c¶nh líp häc, tªn c« gi¸o hoÆc tªn m«n häc.  
Th©n bꢀi: Miªu t¶ nh÷ng nÐt tiªu biÓu vÒ cö chØ, h×nh d¸ng, ®iÖu bé, biÓu hiÖn s− ph¹m cña c«  
gi¸o... g¾n víi diÔn biÕn cña bꢀi häc hoÆc giê häc.  

KÕt bꢀi: Nªu c¶m nghÜ cña em vÒ c« gi¸o qua giê häc ®ã.  
§Ò 2. Em hꢁy t¶ dßng s«ng mïa lò.  
*Yªu cÇu  


KiÓu bꢀi: v¨n miªu t¶.  
Néi dung: Cã thÓ t¶ tõ xa ®Õn gÇn, tõ kh¸i qu¸t ®Õn cô thÓ. Dßng s«ng trong mïa lò nh− thÕ  
nꢀo? N−íc d©ng cao ra sao, cã mꢀu g×? T¶ c¶nh hai bªn bê s«ng, c¶nh nh÷ng con thuyÒn vÊt v¶  
v−ît lªn trªn dßng n−íc lò...  

H×nh thøc: Lêi v¨n trong s¸ng, giꢀu c¶m xóc.  
§Ò 3. Hꢁy miªu t¶ l¹i c« gi¸o lóc ®ang say s−a gi¶ng bꢀi.  
*Yªu cÇu  


KiÓu bꢀi: V¨n t¶ ng−êi.  
Néi dung: Miªu t¶ qua d¸ng vãc, c¸ch ¨n mÆc... ®Æc biÖt lꢀ nh÷ng chi tiÕt liªn quan ®Õn tÝnh  
c¸ch, phÈm chÊt... cña c«.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
13  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

Khi t¶ c« gi¸o ®ang gi¶ng bꢀi, cÇn chó ý c¸c chi tiÕt: giäng ®iÖu, cö chØ, néi dung bꢀi ®−îc c«  
thÓ hiÖn nh− thÕ nꢀo? Bꢀi gi¶ng cña c« t¸c ®éng nh− thÕ nꢀo ®èi víi ng−êi nghe?  


C« cã ý nghÜa víi tuæi th¬ cña ng−êi viÕt nh− thÕ nꢀo?  
H×nh thøc: Lêi v¨n giꢀu c¶m xóc, thÓ hiÖn t×nh c¶m tr©n träng gÇn gòi, th©n th−¬ng ®èi víi c«  
gi¸o.  
§Ò 4. Hꢁy miªu t¶ ng«i nhꢀ em ë.  
*Yªu cÇu  

KiÓu bꢀi: t¶ sù vËt.  

Néi dung: t¶ ng«i nhꢀ. Nh−ng ®ã kh«ng ph¶i lꢀ ng«i nhꢀ b×nh th−êng mꢀ lꢀ "ng«i nhꢀ em  
®
ang ë", tøc lꢀ gi÷a chñ thÓ vꢀ ®èi t−îng ®ꢂ x¸c lËp ®−îc quan hÖ ®Æc biÖt gÇn gòi, do ®ã dÔ kh¬i  
gîi c¶m xóc.  

H×nh thøc: Khi t¶ ph¶i kÕt hîp gi÷a t¶ sù vËt vꢀ t¶ t©m tr¹ng ®Ó lꢀm næi bËt h×nh ¶nh ng«i nhꢀ  
víi nghÜa "tæ Êm".  
§Ò 5. Em hꢁy miªu t¶ quang c¶nh t−ng bõng n¬i em ë vꢀo mét ngꢀy ®Çu xu©n míi.  
*Yªu cÇu  


KiÓu bꢀi: T¶ c¶nh.  
Néi dung:  
+
+
KÕt hîp miªu t¶ c¶nh thiªn nhiªn víi c¶nh sinh ho¹t nhén nhÞp vꢀo mét ngꢀy xu©n.  
T¸i hiÖn ®−îc nh÷ng h×nh ¶nh ®Æc tr−ng cña mïa xu©n: hꢀng c©y, hoa l¸, cê, khÈu hiÖu,  
h−¬ng vÞ TÕt víi b¸nh ch−ng, mïi h−¬ng trÇm, ®ꢀo, quÊt...; t©m tr¹ng, nÐt mÆt hå hëi, vui t−¬i,  
nhén nhÞp cña mäi ng−êi.  
+
C¶m nghÜ cña em vÒ quang c¶nh Êy.  
H×nh thøc: T¶ xen béc lé c¶m xóc.  

§Ò 6. Miªu t¶ mét c¶nh ®Ñp mꢀ em ®ꢁ gÆp trong mÊy th¸ng nghØ hÌ (cã thÓ phong c¶nh n¬i  
em nghØ m¸t hoÆc c¸nh ®éng hay rõng nói quª em).  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: v¨n t¶ c¶nh.  
Néi dung: t¶ mét c¶nh ®Ñp trong mïa hÌ, cã thÓ lꢀ c¶nh ®Ñp cña quª h−¬ng em hoÆc n¬i em  
®
Õn tham quan, nghØ m¸t nh−: ®ªm tr¨ng, c¸nh ®ång, dßng s«ng, bꢂi biÓn, rõng nói.v.v..  
Ng−êi viÕt ph¶i chän läc ®−îc c¸c chi tiÕt tiªu biÓu ®Ó lꢀm næi bËt vÎ ®Ñp cña c¶nh. CÇn kÕt  
hîp quan s¸t víi t−ëng t−îng, so s¸nh, thÓ hiÖn ®−îc c¶m xóc víi c¶nh, t×nh yªu víi thiªn nhiªn  
®
Êt n−íc.  

H×nh thøc: Lêi v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh, c¶m xóc, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ mét c¸ch sinh  
®
éng.  
§Ò 7. Tõ bꢀi v¨n Lao xao cña Duy Kh¸n, em hꢁy t¶ l¹i khu v−ên trong mét buæi s¸ng ®Ñp  
trêi.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
14  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
*


Yªu cÇu  
KiÓu bꢀi: v¨n t¶ c¶nh.  
Néi dung cô thÓ: t¶ khu v−ên trong mét buæi s¸ng ®Ñp trêi.  
Trong bꢀi, ng−êi viÕt ph¶i thÓ hiÖn ®−îc c¸c chi tiÕt tiªu biÓu ®Ó lꢀm næi bËt ®−îc:  C¶nh vËt bao qu¸t cña khu v−ên (h×nh khèi, mꢀu s¾c).  
T¶ mét sè c©y tiªu biÓu, t¹o nªn Ên t−îng riªng vÒ khu v−ên.  
T¶ khung c¶nh thiªn nhiªn ®Ó thÊy khu v−ên ®Ñp hoÆc th©n thiÕt nh− thÕ nꢀo (n¾ng, giã, mꢀu  
s¾c cña c©y, cña l¸, cña hoa,…).  
CÇn kÕt hîp quan s¸t víi t−ëng t−îng, so s¸nh, thÓ hiÖn ®−îc c¶m xóc cña ng−êi viÕt ®èi víi  
c¶nh vËt cña khu v−ên.  

H×nh thøc: Lêi v¨n ph¶i cã h×nh ¶nh, c¶m xóc, sö dông c¸c biÖn ph¸p tu tõ mét c¸ch sinh  
®
éng.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
15  
Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
PhÇn ba  
mét sè bµi viÕt tham kh¶o  
*
§Ò bꢀi: Trong vai L¹c Long Qu©n, hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.  
*
Bꢀi viÕt  
Thuë Êy, ®ꢂ l©u l¾m råi, cã lÏ ®Õn h¬n 4000 n¨m vÒ tr−íc, lóc ®Êt n−íc ta vÉn cßn hoang s¬ l¾m.  
Trªn ®Êt chñ yÕu lꢀ nói ®åi, cá c©y hoa l¸ chø ch−a cã con ng−êi ®«ng ®óc nh− b©y giê. Trªn trêi,  
d−íi n−íc, mçi vïng ®Êt ®Òu do c¸c vÞ thÇn tiªn cai qu¶n, tr«ng nom.  
Lꢀ con trai cña thÇn Long N÷, vÞ thÇn ®−îc thÇn trêi giao cho cai qu¶n vïng s«ng n−íc L¹c  
ViÖt, cha mÑ ®Æt tªn cho ta lꢀ L¹c Long Qu©n. §−îc cha mÑ chØ d¹y ®ñ ®iÒu tõ thña Êu th¬, l¹i thªm  
søc lùc vèn cã cña gièng rång, ta ®ꢂ luyÖn ®−îc rÊt nhiÒu phÐp l¹. Thña Êy, khi ta cßn trÎ, ta th−êng  
hay xin phÐp §øc Long V−¬ng lªn trÇn gian th¨m thó, gióp d©n tiÔu trõ bän yªu tinh, d¹y d©n c¸ch  
trång trät, ch¨n nu«i, c¸ch ¨n ë. TrÇn gian nhiÒu c¶nh ®Ñp khiÕn ta g¾n bã nh− ®ang sèng d−íi thñy  
cung.  
Mét h«m, ®ang tho¶ chÝ ngao du s¬n thuû, ta say høng qu¸ ch©n lªn tËn vïng nói cao ph−¬ng  
B¾c. Bçngh ta gÆp mét thiÕu n÷ xinh ®Ñp tuyÖt trÇn. Hái ra míi biÕt nꢀng lꢀ ¢u C¬, con g¸i ThÇn  
N«ng. Nghe nãi vïng L¹c ViÖt cã nhiÒu hoa th¬m, cá l¹, nꢀng xin phÐp cha d¹o b−íc ®Õn th¨m. Ta  
cïng ¢u C¬ mÕn c¶nh hîp ng−êi, ®em lßng yªu th−¬ng råi thÒ −íc nguyÖn cïng chung sèng trän  
®
êi.  
Ýt l©u sau, ¢u C¬ cã mang. Kú l¹ thay! §Õn ngꢀy sinh në, nꢀng sinh ra mét c¸i bäc tr¨m trøng.  
Råi tr¨m trøng në ra tr¨m con ®Òu ®Ñp ®Ï, hång hꢀo ch¼ng cÇn bó mím mꢀ tù lín lªn nh− thæi. Vî  
chång ta hÕt søc vui mõng, hÕt lßng ch¨m chót cho ®ꢀn con nhá.  
Sèng ë trÇn thÕ ®ꢂ l©u, ta còng thÊy nãng lßng. ë thuû cung, cha mÑ ®ꢂ giꢀ, c«ng viÖc kh«ng  
biÕt ai g¸nh v¸c. Tr¨n trë nhiÒu lÇn, ta nghÜ: "¢u C¬ vèn thuéc dßng tiªn hîp víi non cao, ta l¹i lꢀ  
gièng rång quen s«ng n¬i biÓn c¶; tÝnh t×nh, tËp qu¸n h¼n cã nhiÒu c¸i kh¸c nhau nªn mét cuéc biÖt  
ly trong nauy mai khã lꢀ tr¸nh khái. Ta bÌn gäi tr¨m con cïng ¢u C¬ vꢀ nãi:  

Ta vꢀ vꢀng tuy sèng ch−a l©u nh−ng nghÜa t×nh ®Õn s«ng c¹n ®¸ mßn còng kh«ng thay ®æi. Ta  
nghÜ, ta lꢀ gièng rång, nꢀng lꢀ gièng tiªn, vËy khã mꢀ tÝnh kÕ dꢀi l©u ®−îc. Nay v× ®¹i nghiÖp vꢀ v×  
sù m−u sinh cña tr¨m con, ta sÏ ®−a 50 con xuèng biÓn, nꢀng ®−a 50 con lªn nói, chia nhau ra mꢀ  
cai qu¶n c¸c ph−¬ng hÔ cã viÖc g× th× b¸o cho nhau ®Ó mꢀ t−¬ng trî.  
¢u C¬ nghe thÊy hîp t×nh còng ®ꢀnh nghe theo, cuéc chia ly ngËm ngïi, da diÕt.  
Ta ®−a 50 con xuèng vïng ®ång thÊp d¹y c¸c con nghÒ biÓn mꢀ an c− lËp nghiÖp. ¢u C¬ ®−a  
c¸c con lªn nói cao, lËp con tr−ëng lꢀm vua, lÊy hiÖu lꢀ Hïng V−¬ng, ®ãng ®« ë ®Êt Phong Ch©u,  
®
Æt n−íc hiÖu lꢀ V¨n Lang, truyÒn ®êi nèi ng«i ®Òu lÊy hiÖu Hïng V−¬ng, kh«ng hÒ thay ®æi.  
Sau ®ã rÊt l©u, ta vꢀ ¢u C¬ kh«ng gÆp l¹i nhau nh−ng t×nh nghÜa vÉn kh«ng phai. H¬n thÕ,  
nghÜa "®ång bꢀo" trong tr¨m con ta còng kh«ng thay ®æi. Bëi thÕ cho nªn ®Õn tËn ngꢀy nay, trªn ®Êt  
n−íc ta dÉu cã tíi trªn 50 d©n téc, nh−ng ®Òu lꢀ anh em ruét thÞt mét nhꢀ.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai Th¸nh Giãng, hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸nh Giãng.  
Bꢀi viÕt  
C¸c ch¸u cã biÕt ta lꢀ ai kh«ng? Ta chÝnh lꢀ Th¸nh Giãng, ng−êi n¨m x−a ®ꢂ mét m×nh ®¸nh  
*
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
16  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
th¾ng lò giÆc ¢n hung ¸c. B©y giê ta sÏ kÓ cho c¸c ch¸u nghe vÒ cuéc ®êi cña ta lóc bÊy giê nhÐ!  
C¸c ch¸u ¹! Ta vèn lꢀ sø thÇn cña Ngäc Hoꢀng sai xuèng gióp ®ì d©n lꢀng ®¸nh ®uæi qu©n  
x©m l−îc ®ang nh¨m nhe x©m chiÕm n−íc ta. Muèn ®−îc sèng cïng víi nh©n d©n, Ngäc Hoꢀng ra  
lÖnh cho ta ®Çu thai xuèng mét gia ®×nh lꢂo n«ng hiÕm muén ®−êng con c¸i. Mét ngꢀy ®Ñp trêi ta  
thÊy bꢀ lꢂo phóc hËu vꢀo rõng, ta liÒn ho¸ thꢀnh mét vÕt ch©n to vꢀ bꢀ lꢂo ®ꢂ tß mß −ím thö vËy lꢀ  
ta ®Çu thai vꢀo bꢀ cô. Khái ph¶i nãi hai «ng bꢀ ®ꢂ v« cïng mõng rì khi chê mꢂi, sau m−êi hai  
th¸ng ta míi ra ®êi. ¤ng bꢀ cꢀng vui h¬n khi thÊy ta rÊt kh«i ng« tuÊn tó. Hai «ng bꢀ ch¨m sãc yªu  
th−¬ng ta hÕt lßng, «ng bꢀ ngꢀy ngꢀy mong ta kh«n lín nh− nh÷ng ®øa trÎ kh¸c Êy vËy mꢀ mꢂi ®Õn  
tËn n¨m ba tuæi ta vÉn ch¼ng biÕt c−êi, nãi còng ch¼ng biÕt ®i. C¸c cô rÊt buån, thÊy vËy ta rÊt  
th−¬ng nh−ng v× sø mÖnh mꢀ Ngäc Hoꢀng ®ꢂ trao cho nªn ta vÉn ph¶i im lÆng.  
ThÕ råi giÆc ¢n ®Õn x©m l−îc n−íc ta, chóng kÐo ®Õn ®«ng vꢀ m¹nh khiÕn ai ai còng lo sî.  
Nh×n khu«n mÆt lo ©u cña d©n lꢀng vꢀ cha mÑ, ta biÕt r»ng ®ꢂ ®Õn lóc ta ph¶i ra tay gióp ®ì hä. Mét  
h«m, ®ang n»m trªn gi−êng nghe thÊy sø gi¶ ®i qua rao t×m ng−êi giái cøu n−íc, thÊy mÑ ®ang  
ngåi buån rÇu lo l¾ng, ta liÒn cÊt tiÕng b¶o mÑ:  

MÑ ¬i! MÑ ®õng buån n÷a, mÑ hꢂy ra mêi sø gi¶ vꢀo ®©y cho con nãi chuyÖn.  
Nghe ta cÊt tiÕng nãi mÑ v« cïng ng¹c nhiªn, mõng rì vꢀ mÑ ta cꢀng ng¹c nhiªn h¬n khi ta ®ßi  
gÆp sø gi¶ v× ®ã kh«ng ph¶i lꢀ chuyÖn ®ïa, ®äc thÊy nçi lo cña mÑ ta véi trÊn an mÑ:  

MÑ ®õng lo l¾ng g× c¶ cø ra mêi sø gi¶ vꢀo ®©y!  
Nöa tin nöa ngê nh−ng mÑ ta vÉn véi vꢂ ra míi sø gi¶ vꢀo. Sø gi¶ b−íc vꢀo c¨n nhꢀ nhá tuÒnh  
toꢀng cña cha mÑ ta, «ng ta v« cïng ng¹c nhiªn nh×n thÊy ta lóc nꢀy vÉn chØ lꢀ th»ng bÐ n»m ë trªn  
gi−êng, sø gi¶ cã vΠkh«ng tin t−ëng l¾m nh−ng khi nghe ta nãi: "¤ng vÒ t©u víi vua s¾m cho ta  
mét con ngùa s¾t, mét roi s¾t vꢀ mét tÊm ¸o gi¸p s¾t, ta sÏ ph¸ tan lò giÆc nꢀy". Nghe nh÷ng lêi nãi  
®
Çy qu¶ quyÕt cña ta sø gi¶ hiÓu r»ng ta kh«ng ph¶i lꢀ mét ®øa trÎ b×nh th−êng, sø gi¶ véi vꢂ trë vÒ  
t©u víi vua vꢀ vua còng vui mõng truyÒn thî giái ë kh¾p n¬i ®Õn lꢀm gÊp nh÷ng thø ta cÇn. Ai ai  
còng phÊn khëi khi thÊy vua ®ꢂ t×m ®−îc ng−êi tꢀi.  
Cßn ta khi sø gi¶ ®i råi ta liÒn vïng dËy vꢀ v−¬n vai mÊy c¸i ®ꢂ thꢀnh ng−êi lín. Ta b¶o mÑ nÊu  
cho ta nåi c¬m ¨n cho no ®Ó chuÈn bÞ ®i ®¸nh giÆc. M©m c¬m võa b−ng lªn ta ¨n mét lo¸ng ®ꢂ hÕt  
nh½n mꢀ ch¼ng thÊy no g× c¶, mÑ l¹i ®i nÊu nåi kh¸c cho ®Õn khi nhꢀ kh«ng cßn g× ®Ó ¨n. Ta ¨n vꢀo  
bao nhiªu th× lín nh− thæi bÊy nhiªu, ®Õn nçi quÇn ¸o ph¶i thay liªn tôc. MÑ ta thÊy ta ¨n ba nhiªu  
còng ch−a no trong khi g¹o th× ®ꢂ hÕt, bꢀ cô liÒn ch¹y nhê bꢀ con hꢀng xãm. Bꢀ con ®Òu vui lßng  
gióp mÑ ta v× biÕt ta lꢀ ng−êi sÏ ®i ®¸nh giÆc cøu d©n lꢀng. Mäi ng−êi ®Õn nhꢀ ta n−êm n−îp,  
ng−êi cã g¹o gãp g¹o, ng−êi cã rau, cꢀ gãp rau cꢀ, tãm l¹i ai cã g× gãp nÊy. Mäi ng−êi cßn ®Õn gióp  
mÑ ta thæi c¬m cho ta ¨n, ta ¨n bao nhiªu l¹i to lín lõng l÷ng bÊy nhiªu. Nh÷ng ngꢀy ®ã lꢀng ta ai  
còng khÊp khëi vui mõng v× mong ®îi ta nhanh chãng ®i giÕt giÆc, cøu n−íc.  
Mét ngꢀy, d©n lꢀng nhËn ®−îc tin giÆc ®ꢂ kÐo ®Õn ch©n nói Tr©u. Lꢀng ta l¹i ®−îc mét phen  
khiÕp sî, trΠcon kªu khãc, ng−êi lín th× lo ©u, c¸c cô giꢀ th× trÇm ng©m, ai ai còng khiÕp sî. Mäi  
ng−êi nh×n ta nh− cÇu cøu. Ta rÊt hiÓu t©m tr¹ng cña hä vꢀ ®óng lóc ®ã sø gi¶ ®em nh÷ng thø ta  
cÇn ®Õn. Lóc nꢀy, ta vïng ®øng dËy, v−¬n vai mét c¸i ®ꢂ biÕn thꢀnh mét tr¸ng sÜ cao lín phi  
th−êng, thÕ nªn tÊt c¶ nh÷ng thø sø gi¶ võa mang ®Õn ch¼ng cßn võa víi ta n÷a. ThÊy vËy, mäi  
ng−êi l¹i tøc tèc ®i t×m thî vÒ rÌn ngùa s¾t, ¸o gi¸p s¾t cho ta, hä lꢀm ra chiÕc nꢀo l¹i cho ta thö  
chiÕc Êy vꢀ ta chØ khÏ bΠ®ꢂ gÉy, mꢂi sau míi cã nh÷ng thø võa víi søc ta. Mäi thø ®ꢂ ®−îc chuÈn  
bÞ s½n sꢀng, ta liÒn mÆc ¸o gi¸p s¾t, tay cÇm roi s¾t, nh¶y lªn m×nh ngùa, oai phong lÉm liÖt. Ta nhí  
h«m ®ã bꢀ con ra tiÔn ta rÊt ®«ng mäi ng−êi nh×n ta ®Çy tin t−ëng, kh¾p n¬i vang lªn lêi chóc chiÕn  
th¾ng vꢀ ta cßn nh×n thÊy c¶ nh÷ng giät n−íc m¾t tù hꢀo, yªu th−¬ng cña cha mÑ ta. Tõ biÖt bꢀ con  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
17  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
xãm giÒng, cha mÑ nh÷ng ng−êi ®ꢂ yªu th−¬ng, nu«i nÊng, ta thÇm høa sÏ chiÕn ®Êu hÕt lßng ®Ó  
kh«ng phô c«ng cña bꢀ con d©n lꢀng, cha mÑ.  
Sau phót chia tay, mét m×nh mét ngùa ta lao th¼ng vꢀo trËn ®¸nh. Ngùa ®i ®Õn ®©u phun löa  
rõng rùc ®Õn ®ã, lò giÆc v« cïng khiÕp sî. Chóng ®æ r¹p vꢀ tan x¸c d−íi roi s¾t cña ta vꢀ ngän löa  
cña con chiÕn mꢂ. C¶ bꢂi chiÕn tr−êng ®Çy th©y qu©n giÆc. §óng lóc thÕ trËn ®ang lªn nh− vò bꢂo  
th× c©y roi s¾t trong tay ta gÉy gËp, ta liÒn nhæ lÊy nh÷ng khãm tre quanh m×nh quËt liªn tiÕp vꢀo lò  
giÆc. Lò giÆc l¹i ®−îc mét phen khiÕp sî, r¬i vꢀo thÕ hçn lo¹n vꢀ ch¼ng mÊy chèc bá ch¹y tan t¸c  
kh¾p n¬i. Nh÷ng tªn may m¾n sèng sãt véi vꢂ tho¸t th©n bá ch¹y vꢀo hÎm nói s©u, t×m c¸ch trë vÒ  
n−íc. Lꢀng quª s¹ch bãng qu©n thï. TiÕng reo vui cña d©n lꢀng vang lªn rén rꢂ.  
Nh×n tr¨m hä h¹nh phóc ta v« cïng sung s−íng, vËy lꢀ sø mÖnh Ngäc Hoꢀng giao cho ta ®ꢂ  
hoꢀn thꢀnh, chît nhí ®Õn cha mÑ giꢀ ta còng muèn vÒ th¨m nh−ng lêi Ngäc Hoꢀng dÆn dß khi  
hoꢀn thꢀnh sø mÖnh ph¶i trë vÒ trêi khiÕn ta ch¼ng d¸m tr¸i lÖnh. Nh×n ®Êt n−íc, d©n lꢀng mét lÇn  
cuèi ta thóc ngùa phi lªn ®Ønh nói, cëi bá ¸o gi¸p s¾t, råi c¶ ng−êi vꢀ ngùa l¼ng lÆng bay vÒ trêi. Ta  
ra ®i nh−ng trong lßng ®Çy tiÕc nuèi v× kh«ng ®−îc sèng cïng nh÷ng ng−êi d©n hiÒn lꢀnh tèt bông.  
DÉu vËy, ta còng hꢀi lßng v× tõ ®©y ai ai còng ®−îc sèng trong c¶nh thanh b×nh, h¹nh phóc.  
Sau ®ã, vua ®ꢂ phong cho ta lꢀ Phï §æng Thiªn V−¬ng. Ta c¶m thÊy rÊt vui khi ®−îc nhËn  
danh hiÖu ®ã, bëi ta ®ꢂ ®em ®Õn sù b×nh yªn vꢀ h¹nh phóc cho mäi ng−êi. §ã chÝnh lꢀ ®iÒu quý gi¸  
nhÊt ®èi víi ta, nã cßn quý h¬n c¶ ngäc ngꢀ ch©u b¸u mꢀ nhꢀ vua høa ban tÆng cho ta sau khi ®¸nh  
th¾ng qu©n giÆc.  
§Ò bꢀi: Trong vai ¢u C¬, hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.  
*
Bꢀi viÕt  
Nhanh qu¸ c¸c ch¸u ¹! ChØ mét tho¸ng th«i mꢀ ®ꢂ 4000 n¨m råi. Ngꢀy Êy, nhꢀ ta ë vïng nói  
cao quanh n¨m cã hoa th¬m, suèi ch¶y rãc r¸ch, cha mÑ sinh ra ta vꢀ ®Æt tªn lꢀ ¢u C¬. Khi ta võa  
m−êi s¸u tuæi ®Ñp nh− tr¨ng r»m, ta rÊt thÝch cïng c¸c b¹n rong ruæi trªn nh÷ng vïng nói cao t×m  
hoa th¬m, cá l¹.  
Ngꢀy ngꢀy, ta d¹o ch¬i trong nh÷ng c¸nh rõng xinh ®Ñp, cho ®Õn mét h«m m¶i mª ®i t×m  
nh÷ng b«ng hoa ®Ñp ta ®ꢂ l¹c mÊt lèi vÒ. Gi÷a lóc ®ang b¨n kho¨n, lo l¾ng th× ta b¾t gÆp mét chꢀng  
trai cao to, tuÊn tó. Chꢀng tíi hái han vÒ t×nh c¶nh vꢀ vui vÎ ®−a ta ra khái c¸nh rõng ®ã.  
Sau nhiÒu lÇn gÆp gì, ta biÕt ®−îc chꢀng lꢀ L¹c Long Qu©n, m×nh rång, th−êng ë d−íi n−íc,  
thØnh tho¶ng míi lªn sèng ë c¹n, chꢀng rÊt khoΠm¹nh vꢀ th−êng gióp ®ì d©n lꢀng diÖt trõ yªu  
tinh, d¹y d©n c¸ch trång trät.  
C¶m phôc tr−íc con ng−êi tꢀi ®øc Êy, ch¼ng bao l©u sau, ta vꢀ L¹c Long Qu©n ®ꢂ nªn vî nªn  
chång. Cuéc sèng cña ta vꢀ chꢀng v« cïng h¹nh phóc, ngꢀy ngꢀy ta cïng chꢀng d¹o ch¬i kh¾p n¬i,  
lóc trªn rõng lóc xuèng biÓn.  
Mét thêi gian sau, ta cã mang c¶ hai gia ®×nh v« cïng mõng rì mong ®îi ®øa ch¸u ®Çu tiªn ra  
®
êi. Cßn L¹c long Qu©n chꢀng còng v« cïng h¹nh phóc chê ®îi ®Õn ngꢀy ta sinh në. Vꢀo mét buæi  
s¸ng ®Ñp trêi ta trë d¹. TÊt c¶ mäi ng−êi håi hép, khÊp khëi mong ®îi. ThÕ nh−ng thËt l¹ thay, ta l¹i  
sinh ra mét c¸i bäc tr¨m trøng. Mét thêi gian sau, bäc në ra mét tr¨m ng−êi con trai. Chóng lín  
nhanh nh− thæi, ®øa nꢀo còng ®Ñp ®Ï, kh«i ng« kh¸c th−êng.  
Hꢀng ngꢀy, vî chång con c¸i ta d¾t nhau lªn rõng ng¾m hoa, t×m cá vꢀ cã lÏ cuéc sèng sÏ mꢂi  
nh− vËy nÕu nh− ta kh«ng nh×n thÊy nÐt mÆt ph¶ng phÊt buån cña L¹c Long Qu©n. ThØnh tho¶ng ta  
l¹i thÊy chꢀng ®øng trªn ngän nói cao m¾t dâi ra phÝa biÓn kh¬i, n¬i cã gia ®×nh chꢀng ®ang mong  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
18  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
®
îi. ThÕ råi mét h«m L¹c Long Qu©n quyÕt ®Þnh trë vÒ gia ®×nh cña m×nh, ®Ó l¹i ta vß vâ mét m×nh  
víi bÇy con nhá. Chꢀng ®i råi ta ngꢀy ®ªm mong ®îi. Vꢀ lò trÎ còng kh«ng ngít lêi hái ta:  

Cha ®©u h¶ mÑ? Bao giê cha trë vÒ chóng con?  
Ta ch¼ng biÕt tr¶ lêi chóng ra sao v× chꢀng ®i mꢀ kh«ng hÑn ngꢀy trë vÒ. Hꢀng ngꢀy mÑ con ta  
d¾t nhau ra bê biÓn ngãng vÒ phÝa biÓn kh¬i mong mái bãng chꢀng trë vÒ nh−ng cꢀng tr«ng chê  
cꢀng ch¼ng thÊy. Cho ®Õn mét ngꢀy ta quyÕt ®Þnh gäi chꢀng trë vÒ vꢀ than thë:  

Chꢀng ®Þnh bá thiÕp vꢀ c¸c con mꢀ ®i thËt sao? Chꢀng cã biÕt mÑ con thiÕp ngꢀy ®ªm mong  
îi chꢀng?  
Nghe ta hái nh− vËy L¹c Long Qu©n còng rÊt buån rÇu vꢀ nãi:  
Ta vèn nßi rång ë miÒn n−íc th¼m, nꢀng lꢀ dßng tiªn ë chèn non cao. KΠë c¹n, ng−êi ë n−íc,  
®

tÝnh t×nh tËp qu¸n kh¸c nhau, khã mꢀ ¨n ë cïng nhau mét n¬i l©u dꢀi ®−îc. Nay ta ®−a n¨m m−¬i  
con xuèng biÓn, nꢀng ®−a n¨m m−¬i con lªn nói, chia nhau cai qu¶n c¸c ph−¬ng.  
Nghe chång nãi vËy ta giËt m×nh ph¶n ®èi:  

Kh«ng! ThiÕp kh«ng muèn gia ®×nh ta mçi ng−êi mét ng¶. ThiÕp kh«ng muèn xa c¸c con, xa  
chꢀng.  
L¹c Long Qu©n l¹i nãi:  
Chóng ta ®ꢂ tõng sèng h¹nh phóc yªu th−¬ng, g¾n bã víi nhau, bëi thÕ ta tin r»ng kho¶ng  
c¸ch ch¼ng thÓ nꢀo chia l×a ®−îc chóng ta, vꢀ sau nꢀy cã khã kh¨n ho¹n n¹n cïng nhau chia sÎ gióp  

®
ì lꢀ ®−îc råi.  
Nghe lêi khuyªn gi¶i cña L¹c Long Qu©n ta thÊy còng cã lÝ nªn ®ꢀnh nghe theo. Ngꢀy chia tay,  
nh×n chꢀng vꢀ n¨m m−¬i ®øa con xa dÇn lßng ta buån v« h¹n, vËy lꢀ tõ nay ta ph¶i xa chóng thËt  
råi, biÕt bao giê míi gÆp l¹i nhau ®©y.  
Ng−êi con trai c¶ cña ta ®−îc t«n lªn lꢀm vua lÊy hiÖu lꢀ Hïng V−¬ng ®ãng ®« ë Phong Ch©u,  
®
Æt tªn n−íc lꢀ V¨n Lang. Cßn l¹i, ta chia cho mçi con mét vïng ®Êt ®Ó tù lËp ra ch©u huyÖn, lËp  
nªn c¸c d©n téc: Tꢀy, Nïng, H'M«ng, Th¸i, MÌo, Dao,... víi nh÷ng phong tôc tËp qu¸n riªng, v«  
cïng phong phó.  
ThÕ lꢀ tõ bÊy giê, vî chång con c¸i chóng ta xa nhau nh−ng ta vꢀ L¹c Long Qu©n vÉn kh«ng  
quªn t×nh cò, nhÊt lꢀ c¸c con cña ta, dï kh«ng ë gÇn nhau nh−ng vÉn g¾n bã keo s¬n. Mçi khi gÆp  
khã kh¨n ho¹n n¹n chóng l¹i ®oꢀn kÕt gióp ®ì nhau v−ît qua.  
C¸c ch¸u biÕt kh«ng, chóng ta ®Òu lꢀ anh em mét nhꢀ, cã chung nguån gèc con l¹c ch¸u hång,  
bëi vËy c¸c ch¸u cÇn ®oꢀn kÕt gióp ®ì lÉn nhau, c¸c ch¸u nhÐ!  
*
§Ò bꢀi: Trong vai Lang Liªu, kÓ l¹i chuyÖn B¸nh ch−ng, b¸nh giÇy.  
Bꢀi viÕt  
*
Buæi tèi h«m Êy, tr¨ng s¸ng v»ng vÆc in râ tõng cꢀnh l¸ xuèng s©n g¹ch. T«i ngåi lÆng yªn nghe  
mÑ ®äc truyÖn B¸nh ch−ng, b¸nh dꢀy. Giäng cña mÑ thËt ngät ngꢀo, Êm ¸p. H×nh ¶nh chꢀng Lang  
Liªu hiÒn lꢀnh ch©n chÊt cø hiÖn lªn râ nÐt trong trÝ t−ëng t−ëng cña t«i. Tr¨ng s¸ng qu¸! Giã l¹i hiu  
hiu thæi, t«i c¶m thÊy lßng m×nh thËt nhÑ nhꢀng trong trÎo, b−íc ch©n t«i nhÑ tªnh theo c©u chuyÖn  
vÒ chiÕc b¸nh mÑ võa kÓ.  
B−íc ch©n t«i lang thang trªn nh÷ng c¸nh ®ång ng¹t ngꢀo h−¬ng lóa, xa xa nh÷ng triÒn khoai  
lang xanh rên, bçng t«i thÊy mét anh n«ng d©n ®ang cÆm côi nhÆt tõng ngän cá trªn ruéng lóa.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
19  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Nh×n g−¬ng mÆt anh cã nÐt g× ®ã quen quen, t«i b−íc l¹i gÇn h¬n:  
A! Chꢀo anh Lang Liªu! Sao anh l¹i ë ®©y? T«i reo lªn thÝch thó khi nhËn ra ®ã chÝnh lꢀ Lang  
Liªu, chꢀng trai hiÒn lꢀnh trong c©u chuyÖn B¸nh ch−ng, b¸nh dꢀy  
Nghe thÊy giäng nãi l¶nh lãt cña t«i anh n«ng d©n ngõng tay lꢀm, nh×n t«i mØm c−êi, nãi:  
Chꢀo em g¸i! LÏ ra anh ph¶i hái em ®iÒu ®ã chø!  
T«i chît hiÓu vꢀ giíi thiÖu:  
Em quªn mÊt, em lꢀ Lan, n¨m nay em häc líp 6, ngꢀy mai líp em cã tiÕt v¨n häc vÒ B¸nh  

.


ch−ng, b¸nh dꢀy thÕ mꢀ h«m nay em l¹i ®−îc gÆp anh, thËt lꢀ vui qu¸!  
Nghe nh¾c ®Õn chuyÖn b¸nh ch−ng, b¸nh dÇy anh n«ng d©n cã vΠtrÇm ng©m, t«i th× v« cïng  
sung s−íng v× ®©y lꢀ mét c¬ héi hiÕm cã ®Ó ®−îc nghe chÝnh chꢀng Lang Liªu kÓ cho nghe vÒ cuéc  
®
êi cña m×nh. §o¸n ®−îc suy nghÜ cña t«i anh mØm c−êi vꢀ nãi:  
Em cã muèn anh kÓ cho em nghe vÒ cuéc thi tꢀi kÐn vua cña phô v−¬ng anh kh«ng?  
T«i thÝch thó:  
Cã ¹! Anh hꢂy kÓ cho em nghe ®i.  
Lang Liªu ®−a ®«i m¾t nh×n ra xa, anh b¾t ®Çu kÓ, giäng nh− trÇm xuèng.  
Ta sinh ra trong mét hoꢀn c¶nh kh¸ ®Æc biÖt, mÑ ta ch¼ng ®−îc vua yªu chiÒu nh− nh÷ng  v−¬ng phi kh¸c nªn khi sinh ra chØ cã mÑ con quÊn quýt bªn nhau, ch¼ng bao l©u bꢀ mÊt sím, ®Ó l¹i  
ta mét m×nh c«i cót. ThÕ lꢀ còng tõ ®ã ta ch¨m chØ víi ruéng ®ång, khoai lóa. Cuéc sèng cø ngꢀy  
th¸ng thoi ®−a, ch¼ng mÊy chèc ta ®ꢂ thꢀnh chꢀng trai tr−ëng thꢀnh, m¹nh khoÎ. Ngꢀy ngꢀy, ta vui  
víi c«ng viÖc ®ång ¸ng cña m×nh, ch¼ng d¸m mꢀng ®Õn c«ng danh, bæng léc cña triÒu ®×nh. Mét  
h«m, ®ang lói hói vun mÊy khãm khoai tr−íc nhꢀ bçng ta nhËn ®−îc lÖnh vua vêi vꢀo trÇu.  

ThÕ anh cã lo l¾ng kh«ng? T«i sèt s¾ng hái.  
Lang Liªu chËm giꢂi tr¶ lêi:  
Ta còng c¶m thÊy h¬i lo l¾ng v× l©u råi kh«ng vꢀo triÒu, biÕt ®©u phô v−¬ng giËn hoÆc ®au  
yÕu. Bëi vËy, sau khi nhËn ®−îc lÖnh, ta véi vꢂ thay quÇn ¸o vꢀo chÇu phô v−¬ng. Trªn ®−êng ®Õn  

®
®
®
Êy, ta ®ꢂ nghe nãi vua cha nay c¶m thÊy giꢀ yÕu nªn muèn t×m mét ng−êi nèi ng«i, chØ cÇn ng−êi  
ã cã tꢀi chø kh«ng nhÊt thiÕt lꢀ con tr−ëng hay con thø. Khi ta ®Õn n¬i, tÊt c¶ mäi ng−êi ®ꢂ ®Õn  
«ng ®ñ vꢀ tÊt nhiªn cã c¶ c¸c anh cña ta.  
Trªn ngai vꢀng, vua cha ®ꢂ cã vΠgiꢀ yÕu h¬n tr−íc nhiÒu. Sau khi tuyªn bè lÝ do cña buæi triÖu  
tËp, Ngꢀi nãi:  

Tíi ngꢀy lÔ tiªn V−¬ng, ai lꢀm võa lßng ta th× ta sÏ truyÒn cho ng−êi Êy ng«i b¸u ®Ó tiÕp tôc trÞ  
v× ®Êt n−íc.  
Nghe ®Õn ®©y t«i l¹i buét miÖng hái:  
Ch¾c anh lo l¾ng l¾m khi nhËn ®−îc tin nꢀy bëi anh rÊt nghÌo, ®©u cã nh÷ng thø quý gi¸ d©ng  
lªn vua cha.  
Lang Liªu nh×n t«i gËt ®Çu, chꢀng tiÕp:  
Sau khi nghe lêi vua cha ph¸n truyÒn, c¸c anh cña ta cã vÎ rÊt vui mõng v× trong tay hä cã biÕt  


bao ngäc ngꢀ ch©u b¸u, hä muèn g× mꢀ ch¼ng cã, cßn ta nh×n kh¾p nhꢀ chØ thÊy toꢀn lóa, s¾n, khoai,  
kh«ng cã thø g× lꢀ gi¸ trÞ c¶, biÕt lÊy g× ®Ó d©ng lªn Tiªn V−¬ng. Thùc ra ta còng kh«ng cã ý tranh  
giꢀnh ng«i b¸u nh−ng ta còng muèn lꢀm ®Ñp lßng phô v−¬ng.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
20  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Suèt mÊy ngꢀy sau ®ã, ta mÊt ¨n mÊt ngñ v× nghÜ ®Õn mãn quꢀ sÏ d©ng lªn phô v−¬ng. Lßng ta  
ngæn ngang tr¨m mèi, nÕu ®i mua ®å quý nh− c¸c anh cña ta th× ta kh«ng cã tiÒn cßn nÕu d©ng lªn  
chØ khoai vꢀ s¾n th× ch¾c ch¾n phô v−¬ng sÏ buån lßng v× nh÷ng thø tÇm th−êng ®ã. Mét ®ªm, sau  
mét håi tr»n träc suy nghÜ ta liÒn ngñ thiÕp, trong giÊc ngñ, ta thÊy mét vÞ thÇn hiÖn lªn m¸ch r»ng:  
hꢂy lÊy chÝnh nh÷ng s¶n phÈm mꢀ m×nh lꢀm ra ®Ó d©ng lªn Tiªn V−¬ng. Ta sung s−íng vꢀ chît  
tØnh giÊc.  
Ngay s¸ng h«m ®ã, ta b¾t tay vꢀo lꢀm b¸nh nh− lêi thÇn b¸o méng. Ta t×m mét thø g¹o nÕp  
ngon nhÊt ®em vo thËt s¹ch, lÊy ®Ëu xanh, thÞt lîn lꢀm nh©n, dïng l¸ dong xanh gãi thꢀnh h×nh  
vu«ng, nÊu mét ngꢀy mét ®ªm cho thËt nhõ. Vꢀ lo¹i b¸nh thø hai ta nghÜ cÇn ph¶i thay ®æi nªn ta  
®
em g¹o ®å lªn, giꢂ nhuyÔn, nÆn thꢀnh h×nh trßn. B¸nh h×nh vu«ng biÓu t−îng cho trêi, b¸nh h×nh  
vu«ng biÓu t−îng cho ®Êt.  
Õn ngꢀy lÔ Tiªn V−¬ng, ta ®em hai lo¹i b¸nh ®ã vꢀo cung. Nh×n chång b¸nh b»ng lóa g¹o cña  
§
ta, kh«ng Ýt ng−êi xem th−êng bëi nã v« cïng b×nh th−êng so víi nh÷ng mãn s¬n hꢀo h¶i vÞ, nem  
c«ng ch¶ ph−îng cña c¸c lang. Ta còng ch¼ng hi väng ®iÒu g× c¶ mꢀ chØ mong ®Ñp lßng tæ tiªn b»ng  
chÝnh tÊm lßng thꢀnh cña m×nh.  
TÊt c¶ c¸c lÔ vËt ®−îc bꢀy ra tr−íc mÆt ®øc vua, ai ai còng håi hép hi väng vua cha chän lÔ vËt  
cña m×nh. §øc vua ®i ®i l¹i l¹i tr−íc mãn lÔ vËt cña c¸c lang. G−¬ng mÆt ®¨m chiªu cã lÏ ng−êi  
®
ang b¨n kho¨n gi÷a c¸c mãn mꢀ c¸c lang d©ng lªn. Vua cha nh×n mäi thø víi th¸i ®é ®iÒm tÜnh,  
ng−êi xem xÐt tõng mãn ¨n, nhÊp nh¸p s¬ qua, g−¬ng mÆt vÉn kh«ng biÓu thÞ mét th¸i ®é g×, cã lÏ  
ng−êi vÉn ch−a −ng ý mét mãn ¨n nꢀo c¶. C¸c anh cña ta, nhiÒu ng−êi ®ꢂ tá ra thÊt väng khi thÊy  
vua cha l−ít qua mãn ¨n cña m×nh rÊt nhanh. Hai lo¹i b¸nh cña ta ®−îc ®Æt ë sau cïng, khi ®øng  
bªn m©m b¸nh cña ta, ng−êi dõng h¼n b−íc ch©n, ®«i m¾t ch¨m chó nh×n, cã lÏ ng−êi thÊy ng¹c  
nhiªn v× thùc ra m©m b¸nh cña ta tr«ng kh¸c h¼n c¸c mãn s¬n hꢀo h¶i vÞ kh¸c. Sau khi nh×n ng¾m,  
ng−êi liÒn cÇm tõng chiÕc b¸nh lªn tá vÎ thÝch thó, bçng ng−êi cÊt tiÕng hái:  

ChiÕc b¸nh nꢀy lꢀm b»ng g× h¶ Lang Liªu?  
Ta bÈm:  
Th−a phô v−¬ng! Hai lo¹i b¸nh nꢀy ®−îc lꢀm b»ng g¹o, ®©y lꢀ nh÷ng s¶n phÈm do chÝnh bꢀn  
tay con lꢀm nªn.  

¸
nh m¾t cha nh×n ta tr×u mÕn, ®iÒu mꢀ l©u nay ta Ýt thÊy. Vꢀ sau khi nghe ta giíi thiÖu c¸ch lꢀm  
còng nh− ý nghÜa cña tõng lo¹i b¸nh, vua cha v« cïng kinh ng¹c. §øc vua liÒn c¾t ra cho tÊt c¶ mäi  
ng−êi cïng ¨n, ai còng tÊm t¾c khen ngon.  
Vua cha nãi:  

Trong tÊt c¶ c¸c mãn lÔ vËt d©ng lªn Tiªn V−¬ng h«m nay, ta −ng ý nhÊt lꢀ mãn b¸nh cña  
Lang Liªu, nã võa mang ý nghÜa lꢀ biÓu t−îng cña ®Êt trêi, cña sù no ®ñ, ®oꢀn kÕt võa thÓ hiÖn  
−îc tÊm lßng hiÕu th¶o cña mét ng−êi con cã hiÕu. Do vËy, ta quyÕt ®Þnh chän Lang Liªu lꢀ ng−êi  
thõa kÕ ng«i vÞ.  
T«i thÝch thó nghe c©u chuyÖn Lang Liªu võa kÓ vꢀ c¶m thÊy v« cïng kh©m phôc, kÝnh träng  
®
anh. Nh−ng t«i ng¹c nhiªn v× thÊy vua Lang Liªu ch¼ng kh¸c g× anh n«ng d©n c¶. §äc ®−îc suy  
nghÜ cña t«i Lang Liªu c−êi lín vꢀ nãi:  

H«m nay ta vi hꢀnh vÒ n¬i th«n quª ®Ó d¹y d©n c¸ch cÊy cꢀy, ch¨m sãc lóa, khoai.  
Nãi xong Lang Liªu liÒn t¹m biÖt t«i ®Ó ®i ra phÝa ngoꢀi xa kia, ë ®ã bꢀ con n«ng d©n ®ang ®îi  
anh. Võa nãi anh võa b−íc ®i rÊt nhanh, t«i liÒn gäi víi theo:  

Anh Lang Liªu! Anh Lang Liªu! Cho em ®i cïng víi!  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
21  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Võa lóc ®ã t«i tØnh giÊc thÊy mÑ ®ang ngåi bªn c¹nh, mÑ hái:  
Con võa ngñ m¬ ®óng kh«ng? MÑ thÊy con ó í gäi ai ®ã.  

T«i dôi m¾t tØnh giÊc, ho¸ ra tÊt c¶ chØ lꢀ mét giÊc m¬. Mét giÊc m¬ thËt ®Ñp. ThÊy t«i vÉn ngåi  
mñm mØm c−êi, mÑ liÒn b¶o:  

Con dËy vꢀo nhꢀ ngñ ®i ®Ó mai cßn kÞp ®i häc.  
VËy lꢀ giê ®©y t«i hiÓu v× sao cø ®Õn tÕt mÑ t«i l¹i gãi b¸nh ch−ng. ChiÕc b¸nh ch−ng thËt cã ý  
nghÜa.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt cæ tÝch mꢀ em ®ꢁ häc.  
Bꢀi viÕt  
*
N¨m nay t«i, ®−îc lªn líp 6 bè mÑ giao hÑn nÕu n¨m nay t«i ®−îc häc sinh giái bè mÑ sÏ cho ra  
biÓn ch¬i mét tuÇn. T«i nhñ thÇm sÏ cè g¾ng häc thËt tèt ®Ó cã ®−îc chuyÕn ®i ch¬i ®Çy hÊp dÉn ®ã.  
Qua mét n¨m phÊn ®Êu, cuèi n¨m häc t«i ®−îc c«ng nhËn lꢀ häc sinh giái, kh«ng nh÷ng vËy mꢀ  
cßn ®øng ®Çu líp vÒ thꢀnh tÝch häc tËp. Bè mÑ t«i v« cïng phÊn khëi khi thÊy t«i häc hꢀnh giái  
giang vꢀ ®óng nh− lêi hÑn, ®Çu th¸ng 7 bè ®−a c¶ nhꢀ ®i biÓn.  
ChiÕc xe bon bon ®−a gia ®×nh t«i ra thꢀnh phè biÓn, tr−íc m¾t t«i biÓn hiÖn ra xanh th¼m, b×nh  
yªn, tõng con sãng b¹c ®Çu nèi ®u«i nhau ®ïa rìn víi bê c¸t dꢀi ph¼ng lÆng.  
Sau mét håi dËp dÒnh cïng sãng biÓn, c¶ nhꢀ t«i c¾m tr¹i trªn mét hßn ®¶o nhá. Gi÷a bèn biÓn  
mªnh m«ng, ®−a m¾t nh×n ra xa t«i thÊy c¶nh vËt thËt nªn th¬, hiÒn hoꢀ, chît t«i liªn t−ëng ®Õn  
h×nh ¶nh c« ót trong truyÖn cæ tÝch Sä Dõa khi bÞ d¹t vꢀo ®¶o hoang, võa nghÜ ®Õn c« ót t«i ®ꢂ thÊy  
tr−íc m¾t cã mét tóp lÒu nhá, xem ra rÊt s¬ sꢀi nh− míi võa dùng t¹m, vꢀ phÝa ngoꢀi cöa cã mét c«  
g¸i xinh ®Ñp, dÞu dꢀng ®ang ngãng vÒ phÝa xa xa.  

Chꢀo ch¸u bÐ! Ch¸u ®i ®©u vËy?  
Ch¸u ®i d¹o vꢀ ng¾m biÓn c« ¹.  
Ch¾c c« còng ®i du lÞch nh− gia ®×nh ch¸u?  
Kh«ng c« bÞ l¹c vꢀo n¬i nꢀy ®ꢂ mÊy tuÇn råi!  
Ch¸u thÊy c« rÊt quen, d−êng nh− ch¸u ®ꢂ gÆp c« ë ®©u råi.  
ThÕ ch¸u häc líp mÊy råi?  
D¹. Ch¸u häc líp 6 råi c« ¹. Mꢀ c« biÕt kh«ng ch¸u ®−îc ®äc rÊt nhiÒu chuyÖn cæ tÝch.  
ThÕ ch¸u cã thÝch truyÖn Sä Dõa kh«ng?  
Ch¸u thÝch l¾m c« ¹. Vꢀ trong c¸c nh©n vËt ®ã ch¸u thÝch nhÊt c« ót võa hiÒn lꢀnh võa tèt  
bông. Mꢀ ch¸u thÊy c« gièng c« ót l¾m hay chÝnh c« lꢀ�  
§óng råi ch¸u ¹. C« ®ang ë ®©y chê thuyÒn tr¹ng ®i sø vÒ cøu c«.  
i thÝch thËt, t«i kh«ng thÓ ngê l¹i ®−îc gÆp c« ót ë ®©y, l¹i ®óng lóc c« ®ang ph¶i sèng c« ®¬n  
ngoꢀi ®¶o v¾ng. C« ót qu¶ thËt ®¸ng th−¬ng.  
C« ¬i! nh÷ng ngꢀy ë ®©y c« cã buån kh«ng?  
C« ót nh×n t«i vꢀ nãi:  
Buån vꢀ nhí nhꢀ l¾m ch¸u ꢀ! Suèt ngꢀy c« cø thui thñi mét m×nh hÕt trong lÒu l¹i ra bê biÓn  

¤


ngãng thuyÒn tr¹ng ®i qua. May cã hai chó gꢀ lꢀm b¹n còng ®ì ®i phÇn nꢀo.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
22  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

ThÕ c« ¨n b»ng g× ¹?  

D¹o ®Çu c« xÎ thÞt con c¸ k×nh n−íng ¨n, b©y giê c« b¾t c¸ t−¬i ë biÓn lꢀm thøc ¨n cho qua  
ngꢀy.  


C« ¬i! C« cã giËn hai ng−êi chÞ cña m×nh kh«ng?  
C« còng giËn hä nh−ng dÉu sao hä còng lꢀ nh÷ng ng−êi ruét thÞt cña c«. C« tin r»ng sau nꢀy  
hä sÏ hèi hËn vÒ viÖc lꢀm sai tr¸i nꢀy. Vꢀ chÞ em c« sÏ hoꢀ thuËn, yªu th−¬ng nhau nh− x−a.  


C« cho ch¸u hái ®iÒu nꢀy nhÐ. Sao c« l¹i ®ång ý lÊy chꢀng Sä Dõa võa xÊu võa nghÌo?  
Bëi c« biÕt Sä Dõa lꢀ mét ng−êi tèt vꢀ h¬n n÷a c« tin r»ng nh÷ng ng−êi tèt sÏ lu«n gÆp ®−îc  
nhiÒu may m¾n vꢀ h¹nh phóc trong cuéc sèng.  
VËy ch¸u chóc vî chång c« mau chãng ®oꢀn tô vꢀ h¹nh phóc.  
T«i võa døt lêi bçng thÊy ai ®ã khÏ lay lay vꢀo ng−êi, ho¸ ra lꢀ mÑ t«i:  
MÑ ¬i con võa m¬ mét giÊc m¬ tuyÖt ®Ñp!  


MÑ m¾ng yªu t«i: võa ngåi nghØ mét l¸t ®ꢂ ngñ tÝt råi. T«i mØm c−êi sung s−íng vꢀ kÓ l¹i cho  
mÑ nghe giÊc m¬ võa råi. Nghe xong mÑ nãi:  

ë hiÒn råi sÏ gÆp lꢀnh con ¹. B©y giê mÑ con ta ®i kÎo bè ®îi.  
Trªn ®−êng vÒ trong ®Çu t«i cßn v−¬ng vÊn mꢂi h×nh ¶nh c« ót hiÒn lꢀnh, dÔ th−¬ng. Ngoꢀi kia  
biÓn nh− ®Ñp vꢀ nªn th¬ h¬n.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai ng−êi mÑ, hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¸nh Giãng.  
Bꢀi viÕt  
*
Ta lꢀ mÑ cña Th¸nh Giãng, n¨m nay ®ꢂ giꢀ råi, Êy vËy mꢀ trong lßng vÉn kh«ng ngu«i nhí vÒ  
øa con trai yªu quý cña ta. ChuyÖn vÒ ®øa con trai nꢀy mꢂi lꢀ kØ niÖm trong lßng ta.  
®
Thuë Êy, c¸ch ®©y còng ngãt mÊy chôc n¨m trêi, vî chång ta sèng ë mét vïng quª yªn b×nh,  
c¸nh ®ång xanh r× th¼ng c¸nh cß bay, lîn gꢀ ®Çy chuång, nãi chung cuéc sèng th× ®Çy ®ñ vꢀ no Êm,  
h¬n thÕ nh÷ng ng−êi bꢀ con xãm giÒng còng v« cïng tèt bông. Hai vî chång ta ngꢀy ®ªm mong  
mái cã môn con vui vÇy tuæi giꢀ.  
Ngꢀy ngꢀy, ta ra ®ång ch¨m sãc ruéng lóa, v−ên khoai cho ®ì buån. Mét h«m ra ®ång, ta nh×n  
thÊy mét vÕt ch©n rÊt to, to gÊp mÊy lÇn ng−êi th−êng, lóc ®Çu ta cßn lo lo nh−ng chît nhí xãm  
lꢀng ta tõ x−a ®Õn nay vèn rÊt thanh b×nh th× cã ®iÒu g× khiÕn ta ph¶i lo l¾ng ®©u chø. TrÝ tß mß næi  
lªn, ta liÒn ®Æt ngay bꢀn ch©n cña m×nh lªn ®Ó −ím thö. Sau ®ã m¶i miÕt víi c«ng viÖc cña m×nh. VÒ  
nhꢀ ta còng quªn khuÊy ®i sù viÖc ®ã. Cho ®Õn mét thêi gian sau, chît mét h«m ta thÊy ng−êi  
khang kh¸c vꢀ ta biÕt m×nh ®ꢂ cã mang. Ta sung s−íng b¸o tin cho «ng lꢂo, «ng lꢂo còng v« cïng  
mõng rì. Hai vî chång ta n©ng niu ch¨m sãc ®øa trÎ trong bông cÇu mong ch¸u khoΠm¹nh, lꢀnh  
lÆn nh− bao ®øa trΠkh¸c. Th¸ng thø 9 tr«i qua vÉn ch−a thÊy ch¸u chꢀo ®êi vî chång ta v« cïng lo  
l¾ng, nh−ng råi cø chê ®îi vꢀ cho ®Õn th¸ng m−êi hai th× Giãng ra ®êi. Vî chång ta vui mõng kh«n  
xiÕt. Giãng ra ®êi khoΠm¹nh, tuÊn tó l¹ th−êng, hai vî chång ®Æt biÕt bao hi väng vꢀo nã. Êy vËy  
mꢀ ®Õn n¨m lªn ba tuæi Giãng vÉn ch¼ng biÕt nãi, biÕt c−êi, biÕt ®i, cø ®Æt ®©u lꢀ ngåi ®ã, trong khi  
b»ng tuæi ®ã lò trΠhꢀng xãm ®ꢂ biÕt ch¹y nh¶y kh¾p n¬i. Hai vî chång ta rÊt buån, ngꢀy ®ªm cÇu  
khÊn trêi phËt cho ®øa con ®éc nhÊt cña ta mau chãng ®−îc nh− nh÷ng ®øa trÎ kh¸c.  
ThÕ råi bçng ®©u qu©n giÆc kÐo sang x©m l−îc n−íc ta, chóng kÐo ®Õn ®«ng ngh×n nghÞt, cuéc  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
23  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
sèng ®ang yªn b×nh bçng bÞ khuÊy ®éng, nhꢀ nhꢀ lo sî, ng−êi ng−êi lo sî, mäi ng−êi chuÈn bÞ ®å  
kh« ®Ó ch¹y giÆc. Trong t×nh c¶nh ®ã nhꢀ vua sai sø gi¶ ®i kh¾p n¬i t×m ng−êi tꢀi ®i ®¸nh giÆc cøu  
n−íc.  
Sø gi¶ vÒ tËn ®Õn lꢀng ta rao gäi ng−êi tꢀi. Ta nhí h«m ®ã, hai vî chång ®ang ngåi bꢀn tÝnh  
xem nÕu ®i ch¹y giÆc sÏ ph¶i mang theo thø g× th× Giãng ®ang n»m trªn gi−êng bçng cÊt tiÕng nãi  
rÊt m¹ch l¹c:  

MÑ ¬i! Ra mêi sø gi¶ vꢀo ®©y, con cã chuyÖn muèn nãi.  
Hai vî chång giËt m×nh ng¬ ng¸c, råi chît sung s−íng reo lªn:  
Con ®ꢂ nãi ®−îc råi − Giãng, cha mÑ mõng l¾m, nh−ng con cßn bÐ thÕ nꢀy th× lꢀm ®−îc g× mꢀ  

mêi sø gi¶, kh«ng khÐo mang téi khi qu©n.  
Nãi vËy nh−ng thÊy ¸nh m¾t c−¬ng quyÕt cña Giãng, ta vÉn ch¹y ra mêi sø gi¶ vꢀo trong bông  
võa mõng l¹i võa lo.  
Sø gi¶ b−íc vꢀo c¨n nhꢀ ®¬n s¬ cña ta ®−a m¾t nh×n xung quanh cã ý muèn biÕt mÆt ng−êi tꢀi  
nh−ng nh×n mꢂi mꢀ chØ thÊy cËu bРba tuæi ®ang n»m trªn gi−êng, sø gi¶ cã vΠnghi ngê nh−ng võa  
lóc ®ã Giãng lªn tiÕng, giäng ®Çy qu¶ quyÕt:  

¤ng hꢂy vÒ bÈm b¸o víi ®øc vua s¾m cho ta mét con ngùa s¾t, mét c¸i roi s¾t vꢀ mét tÊm ¸o  
gi¸p s¾t, ta sÏ ra tay tiªu diÖt lò giÆc nꢀy. Mang ®Õn ®©y cꢀng nhanh cꢀng tèt.  
Sø gi¶ vÉn tá ý nghi ngê, th»ng bÐ nhꢀ ta bçng vïng ®øng dËy, khu«n mÆt ®Çy nghiªm nghÞ:  

¤ng hꢂy tin ë ta, ta kh«ng ph¶i lꢀ mét ®øa trÎ b×nh th−êng.  
Nghe Giãng nãi vËy, sø gi¶ lËp tøc ®i ngay. Lóc nꢀy, Giãng quay sang b¶o ta:  
MÑ xuèng nÊu cho con mét nåi c¬m to ®Ó con ¨n cßn chuÈn bÞ ®i ®¸nh giÆc.  
Õn lóc nꢀy, ta chît hiÓu d−êng nh− Giãng kh«ng ph¶i lꢀ mét ng−êi b×nh th−êng, cã lÏ nã lꢀ  

§
con Ngäc Hoꢀng xuèng cøu gióp d©n lꢀng. NghÜ vËy, ta véi vꢀng xuèng bÕp nÊu mét nåi c¬m to,  
b−ng lªn cho Giãng ¨n, k× l¹ thay Giãng ¨n chØ mét lo¸ng ®ꢂ hÕt bay nåi c¬m vꢀ mçi lóc ta thÊy  
Giãng lín lªn mét Ýt. ChØ trong vꢀi ngꢀy Giãng lín gÊp 10 lÇn h«m tr−íc, quÇn ¸o may ch¼ng kÞp  
bëi chØ mét lo¸ng ®ꢂ chËt kh«ng mÆc næi.  
ChØ trong mét thêi gian ng¾n bao nhiªu l−¬ng thùc ta dù tr÷ ®ꢂ hÕt veo, bꢀ con l¸ng giÒng biÕt  
tin Giãng nhËn lêi ®i ®¸nh giÆc nªn vui vÎ mang g¹o, cꢀ sang nhꢀ vꢀ gióp ta thæi c¬m cho Giãng ¨n.  
Giãng ¨n kh«ng biÕt no, ng−êi to lín nh− mét tr¸ng sÜ.  
Mét h«m c¶ n−íc nhËn ®−îc tin qu©n giÆc ®ꢂ ®Õn nói Tr©u, t×nh h×nh ®Êt n−íc rÊt nguy kÞch.  
TÊt c¶ mäi ng−êi tõ giꢀ ®Õn trΠai ai còng ho¶ng hèt, lo sî. §óng lóc ®ã, sø gi¶ mang nh÷ng thø  
Giãng yªu cÇu ®Õn nh−ng khæ mét nçi lóc nꢀy Giãng ®ꢂ to lín gÊp m−êi lÇn h«m sø gi¶ gÆp nªn  
ch¼ng thø g× cßn võa víi nã c¶. Nh÷ng thø ®ã chØ nh− thø ®å ch¬i ®èi víi nã. Sau mÊy lÇn lꢀm ®i  
lꢀm l¹i Giãng míi chän cho m×nh thø phï hîp cßn nh÷ng c¸i kh¸c Giãng khÏ bΠ®ꢂ vì vôn, vꢀ ¸o  
gi¸p s¾t mÆc vꢀo khÏ cùa ®ꢂ bung.  
Sau khi ®ꢂ mÆc ¸o gi¸p s¾t, cÇm roi, nh¶y lªn m×nh ngùa, lóc nꢀy Giãng thËt oai phong lÉm liÖt,  
nã ch¼ng cßn gièng ®øa trÎ lªn ba nh− tr−íc. Nã ch¾p tay tõ biÖt hai vî chång ta:  

V× ®Êt n−íc con ra ®i ®¸nh giÆc vꢀ kh«ng biÕt ®Õn khi nꢀo trë l¹i. Cha mÑ ë quª nhꢀ cè g¾ng  
gi÷ g×n søc khoÎ.  
Quay sang bꢀ con l¸ng giÒng, lóc nꢀy còng ®Õn rÊt ®«ng ®Ó chia tay, nã còng ch¾p tõ biÖt mäi  
ng−êi vꢀ nã cßn nãi:  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
24  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

NÕu ch¸u kh«ng trë vÒ nhê bꢀ con l¸ng giÒng ch¨m sãc cha mÑ ch¸u lóc tuæi giꢀ søc yÕu.  
Chóc cha mÑ vꢀ bꢀ con m¹nh khoÎ b×nh yªn!  
Nghe nã nãi vËy, ta kh«ng cÇm ®−îc n−íc m¾t nh−ng còng v« cïng tù hꢀo v× con ta ®ang lꢀm  
mét viÖc v« cïng lín lao.  
Chꢀo mäi ng−êi xong nã thóc ngùa phi th¼ng ra ngoꢀi trËn ®¸nh. Ngùa ®i ®©u phun löa ®á rùc  
ra ®Õn ®ã. Nã ®ãn ®Çu lò giÆc ®¸nh cho chóng t¬i bêi, vꢀ chØ trong chèc l¸t qu©n giÆc ®ꢂ bÞ tiªu diÖt  
gÇn hÕt. §óng lóc ®ã chiÕc roi s¾t trong tay nã gÉy lꢀm ®«i, lò giÆc hÝ höng ®Þnh x«ng lªn nh−ng  
Giãng ®ꢂ nhanh tay nhæ khãm tre bªn c¹nh. QuËt tói bôi vꢀo lò giÆc, lò giÆc kh«ng kÞp chèng tr¶.  
Mét thêi gian sau qu©n giÆc ®ꢂ bÞ Giãng tiªu diÖt ch¼ng cßn mét bãng nꢀo n÷a.  
Ta nghe tin Giãng ®ꢂ tiªu diÖt ®−îc qu©n giÆc trong lßng xiÕt bao vui mõng, vꢀ mong nã trë  
vÒ nh−ng chê mꢂi kh«ng thÊy con ®©u, ®Õn sau nꢀy ta míi biÕt nã chÝnh lꢀ con trai Ngäc Hoꢀng  
xuèng gióp d©n lꢀng nay hoꢀn thꢀnh nhiÖm vô ®ꢂ bay vÒ trêi.  
ThÊm tho¸t ®ꢂ bao n¨m tr«i qua nh−ng trong lßng ta vÉn kh«ng ngu«i nhí vÒ ®øa con Êy, dÉu  
vËy ta rÊt vui v× con trai ta ®ꢂ trë thꢀnh vÞ anh hïng d©n téc ®−îc mäi ng−êi ghi nhí.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai con c¸ vꢀng, hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn ¤ng lꢁo ®¸nh c¸ vꢀ con c¸ vꢀng.  
Bꢀi viÕt  
*
T«i lꢀ chó c¸ vꢀng kΠ®ꢂ gióp lꢂo ®¸nh c¸ téi nghiÖp mÊy lÇn tho¸t khái bꢀn tay cay nghiÖt cña  
bꢀ vî. Ch¾c c¸c b¹n muèn t«i kÓ cho nghe vÒ c©u chuyÖn ®ã mét c¸ch cô thÓ h¬n.  
ChuyÖn lꢀ thÕ nꢀy, h«m ®ã lꢀ mét ngꢀy ®Ñp trêi t«i tung t¨ng cïng c¸c b¹n b¬i léi ë mét vïng  
biÓn n−íc xanh biÕc. Do m¶i ch¬i nªn t«i bÞ l¹c mÊt ®ꢀn, gi÷a lóc ®ã t«i chît nhËn ra m×nh ®ꢂ bÞ m¾c  
vꢀo l−íi cña ng− d©n. T«i kªu gꢀo th¶m thiÕt v× biÕt r»ng thÕ lꢀ ®êi t«i ®ꢂ hÕt, tõ nay t«i ch¼ng cßn  
®
−îc cïng c¸c b¹n tung t¨ng gi÷a ®¹i d−¬ng mªnh m«ng.  
óng lóc tuyÖt väng nhÊt t«i chît nhËn ra m×nh cßn cã mét vꢀi phÐp l¹ mꢀ cã thÓ dïng nã ®Ó  
trao ®æi m¹ng sèng. NghÜ vËy nªn võa thÊy lꢂo t«i ®ꢂ van xin:  
Xin lꢂo hꢂy mñi lßng mꢀ tha cho t«i! Lꢂo cÇn g× t«i sÏ cho.  
§

Nh−ng rÊt may h«m ®ã t«i gÆp ®−îc lꢂo ®¸nh c¸ tèt bông, thÊy bé mÆt th¶m th−¬ng cña t«i lꢂo  
ꢂ mñi lßng tha cho t«i, lꢂo nãi:  
®

Th«i ng−¬i hꢂy trë vÒ ng«i nhꢀ cïng c¸c b¹n mꢀ tung t¨ng vui ®ïa, ta kh«ng cÇn bÊt cø thø g×  
c¶.  
Nãi xong lꢂo nhÊc t«i ra khái l−íi ®em t«i th¶ xuèng dßng n−íc xanh m¸t. T«i sung s−íng chꢀo  
lꢂo vꢀ b¬i ®i t×m c¸c b¹n. Ch¾c c¸c b¹n cña t«i sÏ rÊt ng¹c nhiªn khi thÊy t«i trë vÒ biÓn xanh mét  
c¸ch an toꢀn nh− vËy.  
ThÕ nh−ng ®−îc mét lóc, khi ta ®ang m¶i mª vui ch¬i cïng chóng b¹n, bçng ta nghe thÊy tiÕng  
ai nh− tiÕng «ng lꢂo ®¸nh c¸ gäi:  

C¸ vꢀng ¬i! lªn gióp ta víi!  
Nghe tiÕng «ng lꢂo gäi, ta véi vꢀng næi lªn mÆt biÓn, ta thÊy «ng lꢂo ®ꢂ ®ang ®îi ta, khu«n mÆt  
au khæ, lꢂo nãi:  
®

Chó hꢂy gióp ta víi, mô vî ta cꢀu nhꢀu mꢂi bªn tai lꢀm t«i kh«ng chÞu ®−îc, mô muèn t«i xin  
mét c¸i m¸ng lîn míi v× chiÕc m¸ng cò ®ꢂ bÞ søt råi.  
T«i tr¶ lêi:  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
25  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

Lꢂo ®õng lo. Lꢂo cø vÒ nhꢀ ®i. T«i sÏ biÕu lꢂo mét c¸i m¸ng míi.  
Xong viÖc t«i l¹i quay vÒ biÓn kh¬i, trong lßng ch¾c mÈm lꢂo ®¸nh c¸ ®ꢂ ®−îc yªn v× mô vî ®ꢂ  
cã chiÕc m¸ng míi.  
Xong còng chØ ®−îc vꢀi h«m t«i l¹i nghe thÊy tiÕng lꢂo gäi. T«i l¹i b¬i lªn gÆp lꢂo. Võa nh×n  
thÊy t«i lꢂo ®ꢂ khÈn kho¶n:  


C¸ vꢀng ¬i gióp ta víi. Mô vî ta l¹i ®ßi mét toꢀ nhꢀ ®Ñp.  
Lꢂo ¬i t«i sÏ gióp lꢂo, lꢂo cø trë vÒ nhꢀ ®i.  
T«i c¶m thÊy th−¬ng lꢂo v× lꢂo lꢀ mét ng−êi thËt hiÒn tõ mꢀ l¹i cã mét bꢀ vî tham lam.  
T«i nghÜ r»ng cã lÏ tõ b©y giê mô vî sÏ kh«ng cßn ®ßi hái g× n÷a khi ®ꢂ cã mét toꢀ nhꢀ ®Ñp.  
Nh−ng chØ ®−îc mét thêi gian ng¾n lꢂo ®¸nh c¸ l¹i gäi t«i lªn, lÇn nꢀy lꢂo nãi:  

Mô vî cña ta thËt tham lam nã ch¼ng ®Ó t«i yªn. Nã muèn ®−îc lꢀm nhÊt phÈm phu nh©n, nã  
kh«ng muèn lꢀm mô giꢀ n«ng d©n n÷a.  
NghÜ ®Õn c«ng lꢂo tha m¹ng vꢀ sù tèt bông cña lꢂo t«i l¹i b»ng lßng gióp lꢂo. ThÕ nhꢀ mô vî  
lꢂo ®ꢂ cã nhꢀ cao cöa réng, l¹i cßn lꢀ nhÊt phÈm phu nh©n. T«i yªn t©m tõ nay lꢂo ®¸nh c¸ sÏ ®−îc  
sèng yªn th©n.  
Êy vËy mꢀ ch¼ng bao l©u sau, h«m ®ã biÓn sãng gÇm gꢀo, mÞt mï, t«i l¹i nghe thÊy tiÕng lꢂo gäi  
tha thiÕt:  

C¸ vꢀng ¬i! Gióp lꢂo víi. Con mô vî vÉn ch¼ng ®Ó cho lꢂo yªn.  
T«i véi vꢀng trë lªn chꢀo lꢂo.  


¤ng lꢂo ¬i! ¤ng lꢂo cÇn g× thÕ!  
Mô vî t«i l¹i ch¼ng ®Ó cho t«i ®−îc yªn, mô muèn ®−îc lꢀm n÷ hoꢀng.  
Nh×n bé d¹ng ®¸ng th−¬ng cña lꢂo t«i l¹i b»ng lßng gióp lꢂo:  
Lꢂo cø yªn t©m vÒ ®i råi mô vî cña lꢂo sÏ ®−îc lꢀm n÷ hoꢀng.  

T«i l¹i yªn t©m trë vÒ biÓn xanh. Råi mét h«m sãng biÓn næi lªn mÞt mï, gÇm rÐo Çm ꢀo. T«i  
nghe thÊy tiÕng lꢂo ®¸nh c¸ gäi. T«i véi trë lªn gÆp lꢂo:  

Cã viÖc g× thÕ lꢂo? Lꢂo cÇn g× ꢀ?  

Khæ l¾m c¸ vꢀng ¬i, mô vî cña ta l¹i kh«ng muèn lꢀm n÷ hoꢀng n÷a, mô muèn ®−îc lꢀm  
Long V−¬ng ngù trªn biÓn ®Ó c¸ vꢀng hÇu h¹.  
Nghe xong yªu cÇu cña mô vî t«i giËt m×nh tøc giËn, mô ta thËt qu¸ ®¸ng, mô muèn t«i trë  
thꢀnh kÎ hÇu ng−êi h¹ cho mô −? T«i kh«ng thÓ ®¸p øng ®−îc yªu cÇu nꢀy cña mô ®−îc. Bùc m×nh  
t«i lao ngay vꢀo biÓn kh¬i kh«ng kÞp c¶ chꢀo lꢂo. T«i ®Þnh bông sÏ trõng trÞ cho mô mét trËn nh−ng  
nghÜ ®Õn lꢂo giꢀ tèt bông, téi nghiÖp, t«i l¹i ho¸ phÐp cho hä c¨n nhꢀ vꢀ chiÕc m¸ng søt nh− x−a ®Ó  
lꢂo cã chç chui ra chui vꢀo. §ã chÝnh lꢀ bꢀi häc ®Ých ®¸ng t«i muèn dꢀnh cho mô vî, ®ã lꢀ nh÷ng  
ng−êi tham lam sÏ ch¼ng bao giê cã ®−îc nh÷ng g× tèt ®Ñp.  
Tõ ®ã trë ®i t«i kh«ng cßn thÊy lꢂo ®¸nh c¸ ra t×m n÷a, cã lÏ sau bꢀi häc nꢀy bꢀ vî sÏ trë nªn  
hiÒn lꢀnh, tèt bông h¬n x−a.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt ngô ng«n mꢀ em ®ꢁ häc.  
Bꢀi viÕt  
*
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
26  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
T«i lꢀ Cón con, hꢀng ngꢀy t«i rong ruæi d¹o ch¬i loanh quanh trong nhꢀ vꢀ Ýt khi ®−îc ®i ®©u  
xa, do ®ã t«i Ýt biÕt ®−îc nh÷ng viÖc ngoꢀi xꢂ héi ngo¹i trõ nh÷ng chuyÖn x¶y ra quanh m×nh.  
Mét h«m t«i tha thÈn ch¬i ngoꢀi bê ao xem mÊy chó c¸ r« phi tung t¨ng b¬i léi d−íi n−íc, bçng  
t«i thÊy tiÕng ép, ép rÊt to vꢀ tho¾t mét c¸i, mét anh Õch xanh ®ꢂ ngåi chåm hçm tr−íc mÆt t«i. §«i  
m¾t m¾t anh më to nh×n t«i mét håi, råi ®»ng h¾ng giäng, anh hái t«i:  

Nꢀy nhꢀ anh kia. Anh lꢀ ai mꢀ d¸m ngåi trªn ®Êt cña nhꢀ ta.  
T«i nhËn ra ®ã chÝnh lꢀ anh Õch ®ꢂ tró ngô kh¸ l©u ë trong ao nhꢀ chñ t«i. ThÊy anh ta lín  
tiÕng, t«i nãi:  
Sao anh lín tiÕng nh− vËy? §©y lꢀ nhꢀ anh h¶?  
Ph¶i råi, trªn thÕ gian nꢀy cã chç nꢀo kh«ng ph¶i lꢀ ®Êt cña nhꢀ ta. Bëi ta lꢀ chóa tÓ cña mu«n  


loꢀi mꢀ. Ng−¬i cã thÊy mçi khi ta lªn tiÕng lꢀ ¸t hÕt tÊt c¶ mu«n loꢀi. Bëi vËy ai nghe thÊy tiÕng cña  
ta còng ph¶i khiÕp sî. §å nhꢂi nhÐp nh− ng−¬i kia ta chØ cÇn h« lªn mét tiÕng lꢀ sî ngay.  


Anh nghÜ r»ng kÓ c¶ chóa tÓ rõng xanh còng ph¶i khiÕp sî anh −?  
§óng vËy, ta lꢀ nhÊt nhÊt, ch¼ng loꢀi nꢀo v−ît qua ®−îc ta c¶.  
Nghe anh ta hªnh hoang t«i ph× c−êi:  

Anh d¸m khinh th−êng c¶ chóa s¬n l©m kia ꢀ.  

Víi ta h¾n ch¼ng lꢀ c¸i g× hÕt.  


VËy anh cã d¸m ®Êu víi h¾n kh«ng?  
Ta ch¼ng sî, nÕu ta mꢀ gÆp h¾n, ta sÏ cho h¾n mét trËn.  
Võa lóc ®ã b¸c Tr©u ®ang nhai r¬m ë gãc v−ên bçng lªn tiÕng:  
ThÕ ng−¬i cã d¸m ®Êu víi ta kh«ng?  

Nh×n mÆt b¸c Tr©u ®á nhõ, ®«i m¾t trîn lªn, cã lÏ b¸c bùc m×nh v× sù huªnh hoang cña anh Õch  
qu¸ nªn míi lªn tiÕng, chø th−êng ngꢀy b¸c rÊt hiÒn lꢀnh. Õch ta nghe thÊy tiÕng b¸c åm åm, vꢀ  
tr«ng d¸ng ®iÖu l¹i cã × ¹ch, nªn cã vΠch¼ng sî sÖt g× c¶. Anh ta nh×n b¸c mét håi tõ ®Çu ®Õn ch©n,  
giäng ®Çy khinh miÖt:  

Hõ, c¸i thø nh− ng−¬i mꢀ còng d¸m trªu ng−¬i víi ta h¶.  
B¸c Tr©u lóc nꢀy ®ꢂ bùc m×nh thùc sù, b¸c ®i nhanh vÒ phÝa chó Õch, lÊy mâm hÊt tung chó Õch  
xanh lªn, lꢀm chó ta lén mÊy vßng trªn kh«ng trung. T«i ho¶ng qua véi nh¾m tÞt m¾t l¹i. Vꢀ t«i  
nghe rÊt râ tiÕng chó Õch xanh kªu cøu thÊt thanh.  
Nh−ng may qu¸ khi r¬i xuèng th× anh Õch r¬i ®óng ®¸m l¸ sen nªn vÉn gi÷ ®−îc m¹ng sèng.  
Anh ta vïng dËy rèi rÝt xin b¸c Tr©u tha m¹ng. B¸c Tr©u kh«ng thÌm nãi c©u nꢀo, lõ lõ b−íc ®i.  
Chê cho b¸c Tr©u ®i xa råi t«i míi thÊy anh Õch låm cåm nh¶y vÒ æ. T«i hái víi theo:  


Anh cã bÞ lꢀm sao kh«ng?  
T«i kh«ng sao. Nghe giäng anh ta kh«ng cßn thÊy tù cao nh− khi tr−íc n÷a.  
Nãi xong anh Õch lÆn mét m¹ch, cã lÏ anh ta vÉn ch−a hÕt run. ¢u ®ã lꢀ mét bꢀi häc nhí ®êi  
cho anh ta. Cã lÏ tõ sau anh ta sÏ kh«ng cßn thãi huªnh hoang, phÐt l¸c n÷a.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai Mꢁ L−¬ng trong truyÖn C©y bót thÇn, hꢁy kÓ l¹i mét viÖc lꢀm cã Ých cña  
m×nh.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
27  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
*
Bꢀi viÕt  
T«i b¾t ®Çu mét cuéc sèng phiªu du nay ®©y mai ®ã kÓ tõ khi rêi bá xãm lꢀng, rêi bá nh÷ng kÎ  
tham lam, tꢀn ¸c. Ngꢀy ngꢀy t«i cïng chó ngùa th©n yªu rong ruæi ®Õn nh÷ng vïng nói xa, bëi t«i  
biÕt r»ng ë ®ã cuéc sèng cña hä cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, thiÕu thèn.  
Mét h«m, trêi ®ꢂ b¾t ®Çu vÒ chiÒu, t«i quyÕt ®Þnh dõng ch©n nghØ ë mét ng«i lꢀng nhá n»m s¸t  
ven rõng. Khung c¶nh lꢀng m¹c xung quanh cã vΠtiªu ®iÒu, x¬ x¸c. C©y cèi ch¼ng mÊy xanh tèt,  
®
ång ruéng kh« c»n, cã nh÷ng m¶nh ruéng ®ꢂ chÕt ch¸y chØ cßn l¬ th¬ vꢀi ngän cá. Trªn ®−êng ®i  
t«i gÆp mét cô giꢀ nÐt mÆt ®¨m chiªu lo l¾ng, ®Õn gÇn cô, t«i chꢀo:  
Ch¸u chꢀo cô ¹. Cô ¬i ë ®©y cã ng«i nhꢀ nꢀo cã thÓ ë trä qua ®ªm ®−îc kh«ng ¹?  
Cô giꢀ nh×n t«i, ®¸p:  
Tr−íc ®©y th× còng cã ®Êy nh−ng mÊy n¨m nay h¹n h¸n kÐo dꢀi, cuéc sèng ®ãi khæ nhiÒu  


ng−êi ch¼ng cßn lꢀm ¨n ®−îc n÷a, vꢀ nhiÒu ng−êi ®ꢂ bá lꢀng ®i t×m n¬i kh¸c.  
Nãi xong cô giꢀ gi¬ tay chØ ra mÊy c¸nh ®ång tr−íc mÆt, nãi tiÕp:  

§Êy c¶ nhꢀ t«i tr«ng vꢀo ruéng lóa nꢀy mꢀ nay chØ cßn tr¬ vꢀi ngän cá, ch¼ng biÕt tõ nay nhꢀ  
t«i lÊy g× mꢀ ¨n n÷a.  
Nãi ®o¹n «ng hái t«i:  

ThÕ cËu tõ ®©u ®Õn mꢀ l¹i l¹c vꢀo xø nꢀy, cã lÏ ®ꢂ l©u l¾m råi ch¼ng cßn ai d¸m ®Õn lꢀng ta  
ch¬i n÷a. Th«i cËu hꢂy vꢀo nhꢀ ta nghØ t¹m mét ®ªm, mai hꢂy ®i tiÕp.  
T«i theo lꢂo n«ng vÒ nhꢀ, ng«i nhꢀ nhá cña lꢂo n»m nÐp bªn ch©n nói, nh×n tõ xa ch¼ng kh¸c g×  
mé tóp lÒu.  
Nh×n gia c¶nh nghÌo nꢀn cña lꢂo t«i v« cïng ¸i ng¹i, t«i nãi víi lꢂo:  

Ch¸u cã thÓ gióp lꢀng «ng cã n−íc ®Ó t−íi cho c©y khái chÕt kh«.  
Nghe t«i nãi vËy, «ng lꢂo nh×n t«i tá vΠnghi ngê, nh−ng sau khi thÊy t«i qu¶ quyÕt lꢂo v« cïng  
sung s−íng. Lꢂo lËt ®Ët ch¹y vꢀo lꢀng th«ng b¸o cho tÊt c¶ mäi ng−êi. ChØ mét lo¸ng sau tÊt c¶ giꢀ  
trÎ g¸i trai ®ꢂ ®Õn tô tËp ®Çy tr−íc nhꢀ «ng lꢂo. Nh×n hä ai còng ®ãi r¸ch, khèn khæ.  
T«i liÒn ®−a bót vÏ mÊy nÐt mét con s«ng ®ꢂ hiÖn ra tr−íc m¾t n−íc trong veo vꢀ muèn cho  
d©n lꢀng cã c¸i ¨n t«i l¹i chÊm mÊy c¸i thÕ lꢀ hꢀng ®ꢀn c¸ tung t¨ng b¬i léi.  
Bꢀ con v« cïng mõng rì, hä gäi nhau ®i b¾t c¸ vꢀ ai nÊy cßn thøc g× cã thÓ ¨n ®−îc ®Òu ®em  
®
Õn nÊu chung ®Ó c¶ lꢀng liªn hoan mét b÷a no say.  
ªm ®ã t«i t©m sù víi «ng lꢂo vÒ cuéc sèng tr−íc ®©y cña t«i, «ng lꢂo tá ra v« cïng th−¬ng xãt  
vꢀ c¶m th«ng, lꢂo nãi:  
§

Nhꢀ ta còng ch¼ng giꢀu cã g× nh−ng ch¸u hꢂy ë ®©y lꢀm con nu«i cña ta, hai cha con ta chÞu  
khã lꢀm lông còng cã thÓ ®ñ sèng.  
Dï rÊt quý «ng lꢂo nh−ng t«i vÉn kh«ng thÓ ë l¹i, v× t«i hiÓu r»ng cßn cã rÊt nhiÒu hoꢀn c¶nh  
khã kh¨n, hä sÏ cÇn ®Õn c©y bót thÇn cña t«i.  
S¸ng h«m sau, tõ biÖt «ng lꢂo t«i l¹i rong ruæi trªn ®−êng, mong cøu gióp ®−îc nhiÒu h¬n  
nh÷ng con ng−êi nghÌo khæ.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt trong truyÒn thuyÕt mꢀ em ®ꢁ  
häc.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
28  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
*
Bꢀi viÕt  
N¨m nay t«i häc líp 6 vꢀ m«n häc t«i thÝch nhÊt lꢀ m«n v¨n v× ë ®ã t«i ®−îc ®äc nhiÒu c©u  
chuyÖn cæ tÝch, truyÒn thuyÕt, truyÖn c−êi v« cïng thó vÞ. Nh¾c ®Õn truyÖn truyÒn thuyÕt t«i l¹i nhí  
ra mét lÇn nh− thÕ nꢀy�  
LÇn Êy, t«i m¶i mª ®äc nh÷ng truyÖn truyÒn thuyÕt vꢀ ®Õn lóc mÖt qu¸ råi t«i vÉn kh«ng chÞu  
®
i ngñ. Vꢀ ®Õn khi võa ®äc ®Õn nh÷ng dßng ch÷ cuèi cïng cña truyÖn Th¸nh Giãng th× t«i bçng  
thÊy m×nh l¹c ®Õn mét n¬i rÊt xa l¹, xung quanh m©y phñ tr¾ng, mét mïi th¬m nh− cña c¸c loꢀi hoa  
to¶ ra ngꢀo ng¹t. Khung c¶nh rÊt gièng thiªn ®×nh n¬i cã c¸c vÞ thÇn tiªn mꢀ t«i th−êng thÊy trong  
c¸c c©u chuyÖn cæ. T«i ®ang ng¬ ng¸c, bçng tr−íc m¾t mét tr¸ng sÜ vãc d¸ng to cao lõng l÷ng tiÕn  
vÒ phÝa t«i. T«i v« cïng ng¹c nhiªn v× ®©y lꢀ lÇn ®Çu tiªn t«i nh×n thÊy mét ng−êi to lín ®Õn nh−  
vËy. T«i vÉn ch−a hÕt ngì ngꢀng th× ng−êi ®ã ®ꢂ ®øng ngay tr−íc mÆt t«i vꢀ në mét nô c−êi th©n  
thiÖn:  

Chꢀo ch¸u bÐ. Ch¸u tõ ®©u ®Õn vËy?  
T«i cꢀng ng¹c nhiªn h¬n khi ng−êi ®øng tr−íc mÆt t«i lóc nꢀy chÝnh lꢀ «ng Giãng, vÞ anh hïng  
ꢂ ®¸nh tan lò giÆc ¢n tꢀn b¹o. T«i sung s−íng hái:  
®

¤ng cã ph¶i lꢀ «ng Giãng kh«ng ¹.  
Tr¸ng sÜ nh×n t«i, mØm c−êi ®¸p:  


Ta ®óng lꢀ Th¸nh Giãng ®©y! Sao ch¸u biÕt ta?  
Chóng ch¸u ®ang häc vÒ truyÒn thuyÕt Th¸nh Giãng ®Êy «ng ¹. May qu¸ h«m nay ch¸u ®−îc  
gÆp «ng ë ®©y, ch¸u cã thÓ hái «ng vꢀi ®iÒu mꢀ ch¸u ®ang th¾c m¾c ®−îc kh«ng ¹?  
¤
ng Giãng nh×n t«i mØm c−êi:  


§−îc ch¸u bÐ cø hái ®i.  
¤ng ¬i v× sao khi ®¸nh th¾ng giÆc ¢n xong «ng kh«ng trë vÒ quª nhꢀ mꢀ l¹i bay lªn trêi? Hay  
«
ng chª quª ch¸u nghÌo kh«ng b»ng xø thÇn tiªn nꢀy?  
Kh«ng! Ta muèn ®−îc ë cïng hä, nh−ng v× ta lꢀ con tr−ëng cña Ngäc Hoꢀng nªn ph¶i trë vÒ  
thiªn ®×nh sau khi ®ꢂ hoꢀn thꢀnh sø mÖnh.  


ThÕ «ng nhí cha mÑ «ng ë d−íi kia kh«ng?  

Cã chø, hä ®ꢂ tõng mang nÆng ®Î ®au ra ta, ta rÊt biÕt ¬n hä, nhÊt lꢀ nh÷ng ngꢀy th¸ng ta  
kh«ng biÕt ®i, biÕt nãi, hä vÉn yªu th−¬ng mꢀ kh«ng hÒ ghÐt bá ta. Ta rÊt muèn cã ngꢀy nꢀo ®ã trë  
vÒ ®Òn ¬n ®¸p nghÜa mÑ cha ta. Còng chÝnh v× lÏ ®ã mꢀ ta ®ꢂ cè g¾ng ®¸nh tan qu©n x©m l−îc ®Ó  
cha mÑ ta ®−îc sèng trong tù do thanh b×nh.  

å, giê th× ch¸u hiÓu råi, «ng ®ꢂ b¸o ®¸p c«ng nu«i d−ìng cña cha mÑ m×nh b»ng chÝnh sù cè  
g¾ng chiÕn th¾ng qu©n x©m l−îc.  


õ, ®ã lꢀ mét trong nh÷ng c¸ch thÓ hiÖn lßng hiÕu th¶o cña con c¸i ®èi víi cha mÑ ®Êy ch¸u ¹.  
Ch¸u hiÓu råi, cã nghÜa lꢀ khi ch¸u cßn nhá th× ph¶i häc tËp thËt tèt ®Ó cho cha mÑ vui lßng,  
®
ã còng chÝnh lꢀ tá lßng biÕt ¬n cha mÑ ph¶i kh«ng «ng?  

§óng råi, ch¸u ngoan vꢀ th«ng minh l¾m. ¤ng chóc ch¸u häc thËt giái nhÐ! Th«i hÑn ch¸u lÇn  
kh¸c nhÐ, ta ph¶i vꢀo cung gÆp Ngäc Hoꢀng ®©y.  
Võa nãi, bãng «ng Giãng ®ꢂ khuÊt dÇn sau ®¸m m©y tr¾ng. Võa lóc ®ã t«i nghe cã tiÕng mÑ gäi:  

Lan! DËy vꢀo gi−êng ngñ ®i con.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
29  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
T«i bõng tØnh, ho¸ ra lꢀ mét giÊc m¬ nh−ng qu¶ thËt giÊc m¬ nꢀy ®ꢂ cho t«i biÕt ®−îc nhiÒu  
iÒu bæ Ých. Vꢀ ®ã cã thÓ lꢀ mét giÊc m¬ mꢀ t«i nhí nhÊt.  
®
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i mét kû niÖm ®¸ng nhí trong thêi th¬ Êu cña m×nh.  
Bꢀi viÕt  
Ngꢀy Êy, nhꢀ t«i ë ven mét con suèi nhá n−íc trong veo, vꢀo nh÷ng h«m trêi n¾ng ®Ñp ®øng  
trªn bê suèi, t«i cã thÓ nh×n thÊu xuèng tËn d−íi ®¸y, ë ®ã cã nh÷ng viªn sái tr¾ng tinh vꢀ c¶ nh÷ng  
*
®
ꢀn c¸ tr¾ng tung t¨ng b¬i léi.  
Hꢀng ngꢀy, t«i cïng lò b¹n l¹i rñ nhau ra suèi, ®i men theo mÐp cña con suèi b¾t èc, nhÆt ®¸  
tr¾ng vÒ ®Ó ch¬i ®å hꢀng. Vꢀ vui nhÊt lꢀ vꢀo nh÷ng ngꢀy hÌ, chóng t«i th−êng trèn mÑ ra suèi t¾m.  
Thùc ra con suèi nhá nh−ng cã nh÷ng ®o¹n rÊt s©u cã thÓ ngËp ®Çu ng−êi lín. Vꢀ ë trªn ®ã lꢀ chiÕc  
cÇu cña nhꢀ d©n b¾c qua ®Ó lÊy lèi ®i vꢀo nhꢀ.  
Nh− th−êng lÖ, buæi tr−a Êy, chê cho mÑ ngñ say t«i liÒn ch¹y sang nhꢀ mÊy th»ng b¹n häc  
cïng líp rñ chóng ra chç cÇu nhꢀ «ng Qu©n (chóng t«i th−êng ®Æt tªn nh÷ng chiÕc cÇu b»ng chÝnh  
tªn nhꢀ chñ ®ã). Buæi tr−a trêi n¾ng nãng nh− löa ®èt, ®−îc ®¾m m×nh trong dßng n−íc m¸t th× cßn  
g× b»ng. Bëi vËy nªn võa nghe tiÕng huýt s¸o b¸o hiÖu quen thuéc cña t«i, mÊy th»ng còng véi vꢂ  
l¸ch cöa sau, nhanh chãng ra chç hÑn.  
Võa ra khái nhꢀ, c¶ lò chóng t«i ch¹y thËt nhanh v× sî cha mÑ ph¸t hiÖn ra, bëi chóng t«i  
®
Òu biÕt r»ng nÕu bÞ b¹i lé ch¾c ch¾n ®øa nꢀo ®øa nÊy sÏ no ®ßn.  
N¨m phót sau, c©y cÇu vꢀ dßng n−íc m¸t ®ꢂ hiÖn ra tr−íc m¾t chóng t«i. T«i cã ý kiÕn h«m nay  
sÏ kh«ng b¬i b×nh th−êng nh− mäi khi n÷a mꢀ thi nh¶y xa, tøc lꢀ ®øng trªn cÇu nh¶y xuèng, ai  
nh¶y xa nhÊt sÏ lꢀ ng−êi th¾ng cuéc. × oꢀm mét håi l©u ®ꢂ ch¸n, chóng t«i trÌo lªn mét mám ®¸ n»m  
nghØ ng¬i ng¾m m©y trêi. Lóc nꢀy Th¾ng ꢁ th»ng cha gan l× cãc tÝa nhÊt lªn tiÕng:  


Tí nghÜ ra trß míi n÷a råi.  
Trß g× vËy?  
C¶ lò nhao nhao lªn tiÕng hái.  
Ch¬i lÆn, ®øa nꢀo lÆn ®−îc l©u nhÊt tuÇn sau ®i häc sÏ kh«ng ph¶i ®eo cÆp.  
C¶ lò reo hß h−ëng øng nhiÖt liÖt. Trë l¹i chç ch¬i cò, t«i nãi:  
B©y giê sÏ thi lÇn l−ît tõng ®øa mét, nh÷ng ®øa cßn l¹i ®øng trªn bê theo dâi bÊm giê.  


Vꢀ t«i ph©n c«ng lu«n v× Th¾ng lꢀ ng−êi ®Çu tªu nªn sÏ lꢀ ng−êi thö søc ®Çu tiªn, c¶ bän vç tay  
h−ëng øng. Qu¶ thËt trong nhãm Th¾ng lu«n tá ra ®ꢀn anh h¬n c¶, h¾n kh«ng nh÷ng häc giái mꢀ  
mäi trß ch¬i h¾n còng ch¼ng bao giê chÞu thua ai.  
Th¾ng chuÈn bÞ tinh thÇn xong, t«i h«:  

Mét. Hai. Ba. B¾t ®Çu�  
ïm� Th¾ng ®ꢂ nh¶y khái c©y cÇu mÊt t¨m trong dßng n−íc. Lò chóng t«i reo hß t¸n th−ëng vꢀ  
b¾t ®Çu bÊm giê: 1,2, 3, phót tr«i qua sang phót qua vÉn ch−a thÊy Th¾ng næi lªn. Chóng t«i trÇm  
trå khen ngîi sù tꢀi ba cña Th¾ng. Sang ®Õn phót thø 4, t«i bçng c¶m thÊy nãng ruét bëi b×nh  
th−êng nhiÒu l¾m th× chØ ®Õn phót thø ba lꢀ chóng t«i ®ꢂ ch¼ng thÓ nꢀo chÞu næi. ThÕ mꢀ ®Õn giê  
vÉn ch−a thÊy Th¾ng, mÊy ®øa kia còng b¾t ®Çu lo l¾ng, chØ trong nh¸y m¾t ch¼ng kÞp b¶o nhau c©u  
nꢀo mÊy ®øa b¬i giái liÒn nh¶y xuèng, võa lóc ®ã chóng t«i ®ꢂ thÊy Th¾ng tråi lªn, khu«n mÆt t¸i  
nhît, thë lÊy thë ®Ó, chóng t«i véi vꢀng d×u Th¾ng vꢀo bê. Ng−êi Th¾ng lóc nꢀy ®ꢂ gÇn nh− l¶ ®i.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
30  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Ph¶i m−êi phót sau Th¾ng míi lªn tiÕng:  ChØ cÇn mét tÝch t¾c n÷a th«i lꢀ tao ®i chÇu thuû thÇn chóng mꢀy ¹.  
Sao vËy, mäi ngꢀy mꢀy b¬i, lÆn giái l¾m c¬ mꢀ.  
õ, th× tao vÉn tù tin nh− vËy, nh−ng ®óng lóc s¾p chÞu kh«ng næi ®Þnh tråi lªn th× tao bÞ v−íng  
vꢀo chïm rÔ c©y mäc lan tõ rõng ra cuèn chÆt vꢀo ch©n, tao cø ®Þnh tråi lªn th× nã l¹i kÐo tao xuèng,  
may qu¸ ®óng lóc nghÜ r»ng chÕt thËt råi th× bçng d−ng ch©n tao l¹i giËt ra ®−îc vꢀ cè søc ngoi lªn.  
Nghe tiÕng Th¾ng hæn hÓn kÓ, chóng t«i ®øa nꢀo ®øa nÊy ®Òu khiÕp sî. Chê cho Th¾ng ®ì mÖt  
chóng t«i míi d¸m vÒ nhꢀ vꢀ c©u chuyÖn nꢀy vÉn mꢂi lꢀ bÝ mËt cña lò chóng t«i. Vꢀ ®ã lꢀ kØ niÖm  
s©u s¾c nhÊt mꢀ t«i nhí mꢂi ®Êy c¸c b¹n ¹.  
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i mét kû niÖm ®¸ng nhí thêi th¬ Êu cña m×nh.  
Bꢀi viÕt  
*
N¨m nay t«i vꢀo líp s¸u, cßn bÐ Nhi th× b−íc sang líp bèn. Bè mÑ Nhi còng ®ꢂ vÒ sèng víi  
nhau sau h¬n mét n¨m sèng ly th©n. T«i vꢀ Nhi tuy ch¼ng ph¶i hä hꢀng nh−ng th©n thiÕt l¾m! TÊt  
c¶ b¾t ®Çu tõ lÇn Êy...  
N¨m Êy, t«i häc líp bèn cßn bРNhi häc líp hai. Téi nghiÖp bÐ Nhi! Bè nã ham mª cê b¹c, r−îu  
chÌ ®i suèt tõ s¸ng ®Õn tèi míi vÒ l¹i cßn hay ®¸nh vî chöi con. MÑ nã kh«ng chÞu ®−îc, quyÕt ®Þnh  
®
−a nã vÒ bꢀ ngo¹i. Nhꢀ bꢀ ngo¹i nã ë cuèi xãm, c¹nh nhꢀ t«i. ThÕ lꢀ anh em quen nhau tõ ®ã.  
Mét buæi chiÒu hÌ, t«i rñ bÐ ®i ch¬i v× biÕt bÐ rÊt buån. T«i hái:  

B©y giê em thÝch c¸i g× ®Ó anh lꢀm cho?  
BÐ Nhi nãi:  
Anh biÕt kh«ng! Ngꢀy x−a em m¬ −íc nhꢀ em nh− mét con thuyÒn lín. Bè lꢀ cét buåm v÷ng  
chꢂi cßn mÑ lꢀ khoang thuyÒn che chë n¾ng m−a. Con thuyÒn nhꢀ em sÏ chë nh÷ng −íc m¬ cña em  
Õn ®Ých. VËy mꢀ b©y giê nã ch¼ng bao giê cã thÓ thùc hiÖn ®−îc.  
§õng buån em ¹! Hꢂy cè g¾ng lªn! Nꢀo, ®i! §i víi anh!  
T«i d¾t bРNhi ®i h¸i nh÷ng l¸ tre nghÑ thËt to ®Ó gËp thuyÒn l¸ th¶ tr«i s«ng. T«i cän l¸ to nhÊt  

®

gÆp mét con thuyÒn thËt ®Ñp tÆng bÐ Nhi. Nh−ng Nhi kh«ng gi÷ ®−îc, bÐ th¶ ngay xuèng n−íc.  
Nh−ng con thuyÒn l¹i kh«ng tr«i. Nã m¾c c¹n vꢀo ngay ®¸m rong ®ang bß læm ngæm ë gi÷a dßng.  
BÐ Nhi nãi:  

§Êy! Gia ®×nh em b©y giê còng nh− con thuyÒn ®ã, ch¼ng thÓ nꢀo nã ®i ®−îc, chØ cã thÓ ch×m  
th«i!  
T«i võa tiÕc, l¹i võa th−¬ng Nhi, bÌn cø mang c¶ quÇn ¸o léi xuèng s«ng v−ít chiÕc thuyÒn lªn.  
N−íc ®Õn bông råi ®Õn cæ. Bçng "sôt" ch©n t«i tr−ît ph¶i mét hè bïn gi÷a s«ng ngay lóc t«i võa víi  
®
−îc chiÕc thuyÒn. T«i cè g¾ng chíi víi trong khi mét tay vÉn d©ng chiÕc thuyÒn lªn khái mÆt n−íc.  
MÊy phót sau, t«i bß lªn ®−îc tíi bê khi bông ®ꢂ uèng no n−íc nh−ng rÊt may con thuyÒn kh«ng  
n¸t. BÐ Nhi mÆt t¸i mÐt nh−ng rÊt ngoan ngoꢂn nghe t«i nãi:  

Em hꢂy gi÷ nã lꢀm kû niÖm vꢀ tin r»ng cã ngꢀy nã sÏ ®−îc b¬i tho¶ thÝch trªn s«ng.  
H«m ®ã, v× sî mÑ m¾ng, t«i vꢀ bРNhi ngåi ë bê s«ng cho ®Õn kh« quÇn ¸o míi d¸m vÒ. §ªm,  
t«i bÞ sèt cao nh−ng vÉn giÊu chuyÖn ban chiÒu kh«ng nãi. MÑ th× cø t−ëng t«i dꢂi n¾ng nªn bÞ sèt.  
Còng may s¸ng h«m sau, t«i ®ꢂ ®ì nhiÒu.  
Ngay h«m bè mÑ nã hoꢀ gi¶i vꢀ vÒ sèng víi nhau, nã rñ t«i ®em chiÕc thuyÒn ra s«ng th¶.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
31  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Nh−ng chiÕc thuyÒn ®ꢂ kh«ng kh«ng cßn th¶ ®−îc. ThÕ lꢀ anh em t«i m¶i miÕt gÊp nh÷ng chiÕc  
thuyÒn tre kh¸c. Nh÷ng chiÕc thuyÒn gÊp buæi chiÒu h«m Êy, chiÕc nꢀo còng tr«i vÒ tËn cuèi dßng  
s«n.  
§iÒu bÝ mËt gi÷a t«i vꢀ bÐ Nhi cßn ®Õn tËn b©y giê. §ã còng lꢀ kû niÖm s©u s¾c nhÊt tuæi th¬ t«i  
c¸c b¹n ¹!.  
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i chuyÖn m×nh (hoÆc mét b¹n) tõng m¾c lçi.  
Bꢀi viÕt  
*
Trong líp t«i thuéc mét trong sè con nhꢀ giꢀu, víi t«i mäi thø ®Òu dÔ dꢀng muèn ¸o quÇn míi  
t«i chØ cÇn nãi mét tiÕng lꢀ bè mÑ lËp tøc mua cho, muèn cã tiÒn mua s¸ch mÑ còng cho ngay, tãm  
l¹i t«i ch¼ng bao giê thiÕu bÊt cø thø g×. Vꢀ còng bëi qu¸ ®Çy ®ñ nªn t«i ch¼ng bao giê ®Ó ý ®Õn nçi  
khã kh¨n cña c¸c b¹n xung quanh. Còng v× b¶n tÝnh Ých kØ ®ã mꢀ t«i ®ꢂ g©y ra mét sai lÇm mꢀ ®Õn  
tËn b©y giê nghÜ l¹i t«i vÉn c¶m thÊy ©n hËn.  
T«i vèn lꢀ tæ tr−ëng cña tæ 1, nªn t«i ph¶i th−êng xuyªn b¸o c¸o t×nh h×nh cña líp m×nh víi c«  
gi¸o chñ nhiÖm: nꢀo ai ®i muén, nꢀo ai ¨n mÆc kh«ng ®óng quy ®Þnh� Vꢀ ®iÒu ®ã ¶nh h−ëng ®Õn kÕt  
qu¶ thi ®ua cña toꢀn líp. Tæ t«i lu«n dÉn ®Çu trong viÖc thùc hiÖn néi quy, tæ t«i lu«n ®−îc bÇu lꢀ tæ  
xuÊt s¾c.  
Vꢀo ®Çu häc k× hai, líp t«i cã mét b¹n míi chuyÓn vÒ tªn lꢀ Nam, Nam míi chuyÓn vÒ khu t«i  
ë. Võa b−íc vꢀo líp t«i ®ꢂ ph× c−êi khi thÊy Nam ¨n mÆc v« cïng tuÒnh toꢀng, ¸o cßn cã m¶nh v¸.  
Buæi ®Çu vꢀo líp c« gi¸o ph©n c«ng Nam vÒ tæ cña t«i, dï ch¼ng nãi ra nh−ng t«i kh«ng mÊy hꢀi  
lßng v× t«i c¶m thÊy Nam sÏ lꢀm xÊu ®i bé mÆt s¸ng sña cña tæ t«i.  
Tæ t«i vèn th−êng dÉn ®Çu trong mäi phong trꢀo thi ®ua, Êy vËy mꢀ chØ sau mét thêi gian Nam  
®
®
ꢂ mÊy lÇn lꢀm ¶nh h−ëng ®Õn thꢀnh tÝch cña tæ t«i. LÇn th× Nam ®i häc muén, lÇn th× kh«ng mÆc  
ång phôc,� Vꢀ cho ®Õn mét lÇn, buæi s¸ng h«m Êy chóng t«i ®Õn líp vꢀ ngåi bꢀn víi nhau xem cã  
c¸ch nꢀo kh¾c phôc ®−îc t×nh tr¹ng cña tæ kh«ng. Lóc ®ã t«i lªn tiÕng:  
TÊt c¶ lꢀ do b¹n Nam lꢀm ¶nh h−ëng ®Õn phong trꢀo thi ®ua cña tæ m×nh, b¹n Êy chuyªn ®i  
muén, vi ph¹m néi quy cña líp. Theo tí b¹n Êy kh«ng xøng ®¸ng lꢀm thꢀnh viªn tæ m×nh.  
óng lóc ®ã Nam xuÊt hiÖn vꢀ cã lÏ b¹n ®ꢂ nghe thÊy lêi nãi cña t«i, t«i còng h¬i ng¹i nh−ng  

§
t«i tù nghÜ: � MÆc kÖ! Nãi cho mꢀ biÕt� .  
Tr−íc sù ph¶n øng gay g¾t cña nhiÒu b¹n tá ra kh«ng ®ång t×nh nh−ng t«i vÉn kh¨ng kh¨ng  
gi÷ ý kiÕn cña m×nh. Xong ®ã, quay sang Nam t«i tiÕp:  

Nꢀy tí nãi cho b¹n biÕt, b¹n lꢀm ¶nh h−ëng ®Õn tæ qu¸ nhiÒu ®Êy!  
Nãi xong c©u ®ã t«i chît nhËn ra m×nh ®ꢂ qu¸ lêi. Nam im lÆng cói ®Çu, kh«ng nãi ®i nãi l¹i  
c©u nꢀo. Võa lóc ®ã c« gi¸o chñ nhiÖm b−íc vꢀo líp. C« ®−a ¸nh m¾t vÒ phÝa Nam vꢀ nãi:  

Trong líp m×nh cã b¹n Nam hoꢀn c¶nh v« cïng khã kh¨n, c¸c em ph¶i gióp ®ì b¹n nhÐ! Bè  
b¹n Êy mÊt sím nhꢀ chØ cã hai mÑ con, mÑ b¹n Êy ph¶i b¸n hꢀng rong ®Ó kiÕm sèng vꢀ nu«i b¹n ®i  
häc. ThÕ nh−ng d¹o nꢀy mÑ b¹n Êy l¹i bÞ èm ph¶i n»m viÖn nªn Nam ®ꢂ cã vꢀi buæi ®i häc muén.  
C¸c em hꢂy th«ng c¶m cho b¹n!  
Suèt c¶ buæi häc h«m ®ã, t«i ©n hËn vꢀ chØ mong ®Õn cuèi buæi häc ®Ó nãi lêi xin lçi Nam.  
Nh−ng buæi häc ®ã Nam ph¶i nghØ gi÷a chõng v× mÑ b¹n Êy l¹i ph¶i cÊp cøu.  
Sau ®ã b¹n chuyÓn vÒ quª häc, thÕ lꢀ t«i vÉn kh«ng kÞp nãi ra lêi xin lçi víi Nam. T«i mong  
r»ng sau nꢀy sÏ cã dÞp vÒ quª th¨m b¹n, vꢀ cã lÏ lóc ®ã b¹n ®ꢂ tha lçi cho t«i. Vꢀ ®©y còng lꢀ mét  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
32  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
bꢀi häc cho sù Ých kØ cña t«i.  
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i mét viÖc tèt mꢀ em (hoÆc b¹n) ®ꢁ lꢀm.  
Bꢀi viÕt  
*
H«m ®ã, tan häc t«i vꢀ Linh cßn rñ nhau ë l¹i lꢀm nèt mÊy bꢀi to¸n khã v× sî vÒ nhꢀ kh«ng cã  
ng−êi trao ®æi sÏ kh«ng lꢀm ®−îc. Bëi vËy ra khái tr−êng ®ꢂ gÇn 12 giê tr−a, võa ®ãi võa mÖt, t«i  
chØ muèn mau chãng vÒ ®Õn nhꢀ ®Ó ®−îc ngåi vꢀo m©m ®¸nh chÐn mét b÷a no nª, ngñ mét giÊc  
chiÒu cßn ®i häc tiÕp.  
Buæi tr−a, trêi n¾ng, nãng nªn ®−êng v¾ng tanh, t«i m¶i miÕt ®i vÒ phÝa nhꢀ m×nh. Bçng tõ xa,  
t«i thÊy mét em bÐ ®øng ë gi÷a ®−êng khãc vꢀ gäi mÑ. Lóc ®ã quªn c¶ mÖt vꢀ ®ãi t«i l¹i gÇn vꢀ hái:  

Lꢀm sao mꢀ em l¹i khãc? Sao em l¹i ®øng ë gi÷a trêi n¾ng nh− vËy?  
§
øa bÐ cꢀng khãc to h¬n, trong tiÕng khãc nã nãi:  

Em ®i ch¬i nªn bÞ l¹c mÊt ®−êng vÒ. Em sî l¾m. Em muèn vÒ víi mÑ c¬.  
T«i thÊy th−¬ng nã qu¸ nh−ng biÕt nã lꢀ con nhꢀ ai mꢀ ®−a vÒ b©y giê. T«i hái:  
ThÕ mÑ em tªn g×? Nhꢀ em ë ®©u ®Ó chÞ ®−a vÒ?  
Nghe t«i nãi vËy th»ng bÐ mõng l¾m nh−ng vÉn cßn mÕu m¸o:  
ChÞ nãi thËt ®Êy nhÐ! MÑ em tªn lꢀ Lan, nhꢀ em ë mꢂi ®»ng kia k×a...  
ThÕ em kh«ng nhí nhꢀ em ë xãm g× ꢀ?  
Em kh«ng nhí ®©u.  
Nãi xong cËu bÐ l¹i oꢀ khãc vꢀ gäi: MÑ ¬i! MÑ ¬i!  
T«i l¹i ph¶i dç dꢀnh:  

Em nÝn ®i, ®õng khãc n÷a chÞ sÏ ®−a em vÒ víi mÑ. ChÞ em m×nh võa ®i võa hái vËy.  
T«i dÉn em bÐ ®i vÒ phÝa em võa chØ, trong lßng lo l¾ng bëi biÕt nhꢀ em ë ®©u mꢀ t×m.  
Hai chÞ em t«i ®i lßng vßng mÊt gÇn mét tiÕng th× thÊy mét ng−êi phô n÷ tÊt t¶ ®i vÒ phÝa t«i,  
d¸ng nh− t×m kiÕm mét ai ®ã, t«i hái em:  

Kia cã ph¶i mÑ em kh«ng?  
óng lóc ®ã c« ®ꢂ nhËn ra con trai m×nh ®ang ë tr−íc mÆt, c« mõng rì ch¹y l¹i «m ®øa bРvꢀo  
lßng. Th»ng bÐ vui s−íng reo lªn:  
MÑ! MÑ ¬i!  
Nh×n hai mÑ con c« vui mõng t×m thÊy nhau, t«i còng c¶m thÊy v« cïng h¹nh phóc. C« quay  
sang b¶o t«i:  
May qu¸, ch¸u ®ꢂ ®−a em vÒ cho c«, c« c¸m ¬n ch¸u. Ch¸u hꢂy vꢀo nhꢀ c« ch¬i ®ꢂ!  
D¹, ch¸u xin phÐp c« ch¸u ph¶i vÒ ®Ó chiÒu cßn ®i häc.  
§T¹m biÖt mÑ con c« t«i véi vꢂ vÒ nhꢀ, ®Õn b©y giê t«i míi thÊy bông ®ãi thÕ nh−ng t«i l¹i c¶m  
thÊy vui v× ®ꢂ lꢀm ®−îc mét viÖc cã ý nghÜa.  
VÒ ®Õn nhꢀ, mÑ t«i ch¹y ra ®ãn vꢀ hái:  

Sao con vÒ muén thÕ? MÑ lo qu¸.  
T«i kÓ cho mÑ nghe c©u chuyÖn x¶y ra võa råi, mÑ «m t«i vꢀo lßng vꢀ nãi:  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
33  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

Con g¸i cña mÑ ngoan qu¸. Con ®ꢂ biÕt gióp ®ì ng−êi kh¸c lóc gÆp khã kh¨n lꢀ ®iÒu rÊt tèt  
con ¹. Ch¾c con ®ꢂ ®ãi l¾m, hꢂy vꢀo ¨n c¬m ®i!  
C¸c b¹n cã biÕt kh«ng, ch−a bao giê t«i l¹i ¨n mét b÷a c¬m ngon nh− h«m Êy.  
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i mét lÇn ®i tham quan cïng c¸c b¹n trong líp.  
Bꢀi viÕt  
*
GÇn hÕt häc k× I cña n¨m líp 6, nhꢀ tr−êng tæ chøc cho chóng t«i ®i th¨m quan ë hå Nói Cèc.  
V× ®©y lꢀ lÇn ®Çu tiªn ®−îc ®i xa mꢀ kh«ng cã bè mÑ, chØ cã c« gi¸o chñ nhiÖm cïng c¸c b¹n nªn t«i  
võa håi hép võa xen mét chót lo l¾ng. BiÕt vËy, mÑ ®ꢂ chuÈn bÞ cho t«i ®ñ thø tõ tèi h«m tr−íc vꢀ  
dÆn dß t«i ®ñ ®iÒu. Sau ®ã mÑ b¾t t«i ®i ngñ thËt sím v× ngꢀy mai 5 giê s¸ng xe ®ꢂ ch¹y.  
Lªn gi−êng n»m råi mꢀ t«i vÉn ch−a hÕt håi hép, cuèi cïng t«i thiÕp ®i cho ®Õn ®óng lóc  
chu«ng b¸o thøc ®æ mét håi dꢀi. T«i vïng dËy, mÑ ®ꢂ dËy vꢀ chuÈn bÞ ba l« cho t«i. Sau khi ®ꢂ xong  
bè ®Ìo t«i ®Õn s©n tr−êng ®Ó cïng c¸c b¹n ®i th¨m quan.  
§óng 5 giê s¸ng xe b¾t ®Çu ch¹y, tÊt c¶ chóng t«i ®Òu vui s−íng khi ®i ngang qua nh÷ng con  
®
−êng quen thuéc. Xe ch¹y bon bon, chØ mét l¸t sau ®ꢂ rêi xa n¬i chóng t«i ë, nh÷ng con ®−êng xa  
l¹ cø më dÇn ra tr−íc m¾t chóng t«i. §i ®−îc mét quꢂng, c« gi¸o b¾t nhÞp cho chóng t«i h¸t nh÷ng  
bꢀi h¸t quen thuéc, vËy lꢀ c¶ xe vang ®Çy tiÕng h¸t cïng tiÕng vç tay rꢀo rꢀo. Kh«ng khÝ thËt vui vÎ,  
n¸o nhiÖt.  
ChØ h¬n hai tiÕng sau chóng t«i ®ꢂ cã mÆt ë Nói Cèc, ®Õn n¬i c« gi¸o cho chóng t«i nghØ nöa  
tiÕng ®Ó ¨n s¸ng vꢀ nghØ ng¬i.  
Hå Nói Cèc më ra tr−íc m¾t t«i lꢀ mꢀu xanh th¾m cña rõng c©y vꢀ mꢀu trong xanh cña hå  
n−íc. Kh«ng khÝ thËt thanh b×nh, yªn tÜnh, kh¸c h¼n kh«ng khÝ n¬i chóng t«i sèng.  
Sau khi ¨n s¸ng xong, c« gi¸o ®−a chóng t«i ®i vꢀo th¨m c¸c hang nói, ®©y kh«ng ph¶i lꢀ c¸c  
hang nói tù nhiªn mꢀ nã ®−îc t¹o ra bëi bꢀn tay khÐo lÐo tØ mØ cña con ng−êi, ®ã qu¶ lꢀ nh÷ng c«ng  
tr×nh tinh vi ®Ñp m¾t. Ra khái hang, chóng t«i leo lªn nh÷ng qu¶ ®åi cao, ë ®ã cã rÊt nhiÒu th«ng vꢀ  
phi lao. §øng trªn ®åi cao chóng t«i nghe thÊy rÊt râ tiÕng th«ng vi vu nh− ®ang h¸t ru. Nh×n tõ  
trªn cao xuèng mÆt hå thËt ®Ñp, ¸nh n¾ng vꢀng to¶ trªn mÆt hå lꢀm cho hꢀng ngꢀn con sãng nhá  
ch¹y trªn mÆt n−íc nom nh− nh÷ng v× sao ®ang tung t¨ng, ch¬i ®ïa.  
Sau khi ch¬i ch¸n trªn bê hå, c« trß chóng t«i l¹i ®i d¹o trªn mÆt hå b»ng mét chiÕc thuyÒn nhá.  
MÆt hå réng mªnh m«ng, sãng gîn l¨n t¨n ch¹y x« theo h−íng giã thæi. PhÝa xa cã nh÷ng ng«i lꢀng  
n»m lÆng lÏ bªn hå. Khung c¶nh thËt nªn th¬.  
Trªn thuyÒn, c« gi¸o kÓ cho chóng t«i nghe sù tÝch nói Cèc, råi c« cßn h¸t cho chóng t«i nghe  
bꢀi h¸t HuyÒn tho¹i hå Nói Cèc, giäng c« m−ît mꢀ tha thiÕt, lóc trÇm lóc bæng ngät ngꢀo, thiÕt tha.  
ThÕ lꢀ sau mét ngꢀy tham quan khu du lÞch nói Cèc, c« trß chóng t«i l¹i thu dän ®å ®¹c trë vÒ  
nhꢀ. Dï ®i c¶ mét ngꢀy nh−ng kh«ng khÝ vui qu¸, tÊt c¶ chóng t«i ch¼ng cßn thÊy mÖt n÷a. Lóc lªn  
xe chóng t«i l¹i thi nhau h¸t vꢀ reo hß n¸o nhiÖt c¶ mét gãc ®−êng.  
Trë vÒ nhꢀ, t«i h¸o høc kÓ cho bè mÑ nghe vÒ chuyÕn ®i ®ã vꢀ t«i thÇm nghÜ ch¾c ch¾n bꢀi v¨n  
t¶ c¶nh ngꢀy mai cña m×nh sÏ rÊt hay, bëi qua chuyÕn ®i nꢀy trong ®Çu t«i ®ꢂ thu l−îm ®−îc bao  
nhiªu khung c¶nh ®Ñp vÒ thiªn nhiªn. Qu¶ lꢀ mét chuyÕn ®i ®Çy bæ Ých.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy kÓ mét chuyÖn vui (hoÆc chuyÖn buån) x¶y ra trong líp.  
Bꢀi viÕt  
*
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
34  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
H«m nay lꢀ thø b¶y, líp t«i tæ chøc buæi sinh ho¹t cuèi tuÇn, ®ång thêi còng lꢀ liªn hoan mõng  
b¹n Lan ®¹t gi¶i nhÊt m«n v¨n toꢀn thꢀnh phè.  
Võa hÕt tiÕt cuèi, c« gi¸o ®ꢂ gäi mÊy b¹n trai lªn v¨n phßng mang hoa qu¶ b¸nh kÑo c« ®ꢂ mua  
mang vÒ líp, mét sè b¹n nam kh¸c ®−îc ph©n c«ng nhiÖm vô kª l¹i bꢀn ghÕ sao cho c¶ líp ngåi  
qu©y quÇn bªn nhau. Sau khi ®ꢂ kª xong bꢀn ghÕ, c¸c b¹n g¸i ®−îc ph©n c«ng c¾m hoa, tr¶i nh÷ng  
chiÕc kh¨n tr¾ng tinh lªn bꢀn vꢀ bꢀy ra ®Üa kÑo b¸nh, hoa qu¶ ®ñ mꢀu s¾c, kh«ng khÝ líp thËt rén  
rꢀng, tÊp nËp.  
C« gi¸o chñ nhiÖm vꢀ b¹n Lan, nh©n vËt chÝnh cña buæi liªn hoan h«m nay b−íc vꢀo, tr«ng b¹n  
thËt xinh t−¬i trong chiÕc v¸y ®á. Sau khi tuyªn bè lÝ do cña buæi liªn hoan, c« gi¸o nãi:  

B¹n Lan ®ꢂ ®em l¹i vinh dù cho líp ta, vËy c« ®Ò nghÞ líp ta tÆng b¹n mét trꢀng vç tay ®Ó  
chóc mõng b¹n.  
Quay sang b¹n Lan c« nãi:  
Em cã ®iÒu g× muèn nãi víi c¶ líp kh«ng?  
B¹n Lan nãi:  
Em xin c¶m ¬n c« vꢀ c¸c b¹n ®ꢂ gióp ®ì, ®éng viªn em trong qu¸ tr×nh häc tËp.  


Cã lÏ b¹n cßn muèn nãi n÷a nh−ng v× xóc ®éng nªn kh«ng nãi nªn lêi.  
Sau ®ã c¶ líp b¾t ®Çu liªn hoan, tiÕng trªu ®ïa nhau næ ra r©m ran. Mét lóc sau, c« gi¸o ®Ò nghÞ  
c¶ líp cïng nhau h¸t mét bꢀi. TiÕng vç tay h−ëng øng ꢀo lªn. B¹n qu¶n ca b¾t nhÞp, c¶ líp h¸t theo  
s«i næi.  
Sau tiÕt môc ®ång ca, c« gi¸o ®Ò nghÞ ai còng ph¶i h¸t mét bꢀi ®Ó tÆng Lan. Më ®Çu lꢀ b¹n  
Dung, nghe c« giíi thiÖu c¶ líp å lªn thÝch thó v× Dung th−êng ngꢀy rÊt nhót nh¸t, Ýt khi d¸m lªn  
tiÕng, h¬n n÷a b¹n l¹i cã mét giäng nãi kh«ng mÊy trong trÎo. Chóng t«i cø t−ëng Dung sÏ kh«ng  
d¸m ®øng lªn h¸t, thÕ mꢀ b¹n l¹i ®øng lªn h¸t ngay mét bꢀi dï kh«ng hay nh−ng rÊt vui vÎ, cã lÏ  
thÊy líp vui qu¸ b¹n quªn c¶ tÝnh nhót nh¸t cña m×nh. Sau khi Dung h¸t xong liÒn chØ ®Þnh lu«n  
b¹n Hïng ꢁ mét tªn lÐm lØnh vꢀ nghÞch nhÊt líp t«i. Võa nghe thÊy tªn m×nh, Hïng ®øng ph¾t ngay  
lªn vꢀ nãi:  

Thay mÆt cho c¸c b¹n nam líp 6 cña chóng ta, tí sÏ h¸t mét bꢀi tÆng Lan vꢀ tÆng tÊt c¶ c¸c b¹n  
n÷.  
C¶ líp å lªn t¸n th−ëng vꢀ tÆng Hïng mét trꢀng ph¸o tay. Chóng t«i kh«ng thÓ ngê mét ng−êi  
lóc nꢀo còng oang oang mꢀ l¹i cã giäng h¸t hay ®Õn nh− vËy. Hïng h¸t say s−a nh− ch−a bao giê  
−îc h¸t. Vꢀ c©u cuèi cïng võa døt, Hïng l¹i pha trß:  
Trªn ®©y t«i võa h¸t rÊt hay, vËy t«i ®Ò nghÞ mäi ng−êi l¹i tÆng t«i mét trꢀng ph¸o tay n÷a. Vꢀ  
®

b©y giê ®Ó tiÕp tôc ch−¬ng tr×nh mêi c¸c b¹n cø ¨n uèng tù nhiªn ®Ó nghe b¹n Lan, ng−êi häc giái  
vꢀ xinh ®Ñp nhÊt líp ®−îc thÓ hiÖn tꢀi n¨ng cña m×nh.  
C¶ líp t¸n th−ëng, Lan ®øng lªn h¸t tÆng ngay líp mét bꢀi vꢀ sau ®ã l¹i ®äc mét bꢀi th¬ do  
chÝnh b¹n s¸ng t¸c.  
Tr−íc kh«ng khÝ vui vÎ cña líp, c« gi¸o còng ®øng dËy vꢀ h¸t tÆng c¶ líp mét bꢀi. Giäng c«  
thËt m−ît mꢀ trong trÎo. C« nh×n chóng t«i víi ¸nh m¾t dÞu dꢀng, tr×u mÕn.  
Buæi liªn hoan kÕt thóc trong tiÕng c−êi rén rꢂ. Ch−a bao giê t«i c¶m thÊy g¾n bã vꢀ th©n quen  
víi líp ®Õn nh− vËy. Cã lÏ ®©y lꢀ buæi liªn hoan cã ý nghÜa nhÊt ®èi víi chóng t«i kÓ tõ khi chóng  
t«i häc cïng nhau.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
35  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
§ª bꢀi: KÓ vÒ anh (chÞ hoÆc em) cña m×nh.  
*
Bꢀi viÕt  
Lꢀ ng−êi bРnhÊt trong gia ®×nh nªn lóc nꢀo em còng ®−îc c¶ nhꢀ yªu th−¬ng, ch¨m chót. LÇn  
nꢀo ®i c«ng t¸c xa vÒ, mÑ còng mua cho em rÊt nhiÒu quꢀ b¸nh, ®å ch¬i, quÇn ¸o. Cßn bè, bè rÊt hay  
mua cho em nh÷ng cuèn s¸ch hay. Ch¶ thÕ mꢀ míi häc líp s¸u mꢀ tñ s¸ch cña em cã nhiÒu s¸ch  
l¾m! Em rÊt yªu cha mÑ, chØ téi cha mÑ hay ph¶i ®i c«ng t¸c dꢀi ngꢀy. Nh−ng ë nhꢀ em cßn cã chÞ  
My Trang. Riªng ®èi víi chÞ My Trang, em l¹i cã mét t×nh c¶m thËt lꢀ ®Æc biÖt.  
Nhꢀ em chØ cã hai chÞ em, bè mÑ l¹i th−êng xuyªn v¾ng nhꢀ, thÕ mꢀ mäi viÖc ë nhꢀ chÞ My  
Trang lo l¾ng nh− ng−êi lín. ChÞ chØ h¬n em ba tuæi nh−ng ®ꢂ râ thËt lꢀ mét ng−êi chÞ mÉu mùc  
trong gia ®×nh. ChÞ My Trang häc s¸ng cßn em häc chiÒu nh−ng v× lꢀ con trai, nªn em ch¼ng biÕt  
lꢀm g× ngoꢀi viÖc häc ë tr−êng, vÒ nhꢀ l¹i xem ti vi vꢀ ®äc s¸ch. Êy vËy mꢀ dï 11 giê míi tan  
tr−êng, chÞ vÉn lo cho cËu em trai b÷a c¬m tr−a t−¬m tÊt tr−íc khi ®i häc.  
Buæi chiÒu vÒ nhꢀ, chÞ võa häc bꢀi l¹i võa dän dÑp tÊt c¶ nh÷ng c«ng viÖc gia ®×nh. Thêi gian  
häc ng¾n ngñi, vËy mꢀ n¨m nꢀo chÞ còng lꢀ häc sinh giái toꢀn diÖn cña tr−êng. ChÞ thËt lꢀ ®¸ng nÓ!  
Mét h«m nh©n lóc cïng ngåi häc em hái chÞ:  


ChÞ ꢀ! ChÞ lꢀm thÕ nꢀo mꢀ häc giái nh− vËy!  
BÝ quyÕt cña chÞ lꢀ lóc nꢀo còng ph¶i cè g¾ng, dï ë trong bÊt cø hoꢀn c¶nh nꢀo em ¹!  
Buæi tèi chÞ häc rÊt nhanh råi cßn kÌm em häc bꢀi cò. GÇn chÞ, em ®ꢂ häc ®−îc rÊt nhiÒu ®iÒu.  
Ch¼ng cÇn ai b¶o, em tù nguyÖn gióp chÞ nh÷ng c«ng viÖc nhꢀ mçi khi mÑ vꢀ cha ®i v¾ng. §Æc biÖt,  
lóc nꢀo em còng tù nh¾c nhë m×nh ph¶i lu«n cè g¾ng ®Ó ®−îc nh− chÞ My Trang.  
Ch−a hÕt ®©u c¸c b¹n ¹! BËn nh− vËy mꢀ chÞ vÉn dꢀnh thêi gian ch¨m sãc cho bè v−ên hoa  
c¶nh ë ngoꢀi v−ên. Nh÷ng giá phong lan ®ñ mꢀu kheo s¾c, nh÷ng c©y khÕ, c©y c¶nh xanh non  
tr«ng ®Õn lꢀ m¸t m¾t khiÕn bè em mçi lÇn ®i xa vÒ tá ra hꢀi lßng l¾m.  
Dï ch¼ng nãi ra nh−ng nh÷ng viÖc lꢀm cña chÞ My Trang lꢀm em thÊy kÝnh yªu vꢀ nÓ phôc  
l¾m. Em biÕt c¸c b¹n cã ®iÒu kiÖn h¬n nhiÒu nh−ng l¹i m¶i ch¬i, häc hꢀnh kh«ng tèt. Cßn ®èi víi  
riªng em, lóc nꢀo em còng −íc ®−îc ë bªn chÞ My Trang mꢂi mꢂi ®Ó ®−îc chÞ d¹y b¶o nhiÒu h¬n.  
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i mét buæi c¾m tr¹i cïng c¸c b¹n trong líp.  
Bꢀi viÕt  
*
Cø hai n¨m mét lÇn, tr−êng em (tr−íc ®©y) l¹i tæ chøc thi c¾m tr¹i cho häc sinh vꢀo ®óng ngꢀy  
thꢀnh lËp ®éi. C¸c b¹n häc sinh líp bèn, líp n¨m n¸o nøc chuÈn bÞ cho buæi c¾m tr¹i cã khi tr−íc  
®
ã ®Õn hꢀng tuÇn lÔ. Ch¶ lꢀ, cuéc thi chØ dꢀnh cho c¸c anh chÞ, cßn c¸c em líp d−íi nhá qu¸ nªn  
ch−a thÓ lꢀm tr¹i ®−îc. N¨m võa råi em häc líp n¨m vꢀ buæi c¾m tr¹i cïng c¸c b¹n ®ꢂ trë thꢀnh  
mét kû niÖm khã quªn.  
Buæi s¸ng h«m ®ã trêi thËt ®Ñp! Mïa hÌ nh−ng trêi kh«ng cã n¾ng cã m¸t dÞu. Nh÷ng c¬n giã  
nhÑ lꢀm v¬i ®i nh÷ng giät må h«i trªn tr¸n mçi b¹n nam. B¾t ®Çu tõ sang sím, chóng em ®ꢂ tËp  
trung ë nhꢀ b¹n Duy Anh ®Ó cïng nhau chuyÓn ng«i nhꢀ cña líp ®Õn tr−êng. Tôi con trai hÝ höng  
l¾m v× ®ã lꢀ thꢀnh qu¶ cña c¶ mét tuÇn mꢀ. Ra tíi tr−êng, chóng em tiÕn hꢀnh dùng tr¹i ngay. Võa  
dùng xong cæng tr¹i, th× chóng em nhËn ®−îc hiÖu lÖnh ë l¹i cßn tÊt c¶ tËp trung cho lÔ khai m¹c  
cña tr−êng.  
Mꢀn duyÖt nghi thøc diÔn ra trang träng vꢀ buæi c¾m tr¹i chÝnh thøc ®−îc b¾t ®Çu sau lêi tuyªn  
bè cña thꢀy hiÖu tr−ëng. LÔ khai m¹c diÔn ra nhanh chãng. C¸c líp ®−îc trë vÒ khu vùc c¾m tr¸i  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
36  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
cña m×nh. Héi ý xong, líp em chia thꢀnh ba nhãm. Mét nhãm chuÈn bÞ cho mꢀn thi v¨n nghÖ, mét  
nhãm hoꢀn thiÖn tr¹i vꢀ trang trÝ. Nhãm cßn l¹i chuÈn bÞ néi vô cho b÷a ¨n tr−a. ThÕ lꢀ chóng em  
hå hëi mçi ng−êi mét viÖc.  
H¬n mét tiÕng tr«i qua, chóng em nhËn ®−îc liªn tiÕp hai tin mõng. Mꢀn thi v¨n nghÖ cña líp  
em ®−îc ban gi¸m kh¶o cho sè ®iÓm cao nhÊt vꢀ ng«i nhꢀ cña líp còng ®ꢂ ®−îc c¸c b¹n nam n¨ng  
næ lꢀm xong. Khu«n viªn cæng thiÕt kÕ y nh− mét ng«i nhꢀ. Tõ cæng ®i vꢀo cã v−ên c©y, ao c¸, cã  
nhꢀ sꢀn, l¹i cã c¶ mét khu chung c− cao tÇng, bªn c¹nh lꢀ mét khu liªn hîp thÓ thao. §©y râ rꢀng lꢀ  
s¶n phÈm cña B×nh cËn, bëi nã lꢀ ®øa võa t«n träng tÝnh hiÖn ®¹i l¹i võa lu«n ®Ò cao tÝnh d©n téc  
mꢀ. S©u vꢀo bªn trong (phÇn lÒu tr¹i) c¸c b¹n nam ®ꢂ thiÕt kÕ nã y nh− mét m¸i nhꢀ mꢀ chØ b»ng  
nh÷ng vËt liÖu gi¶n ®¬n lꢀ tre víi tꢀu dõa. PhÇn trong trÝ míi tuyÖt lꢀm sao. C¸i "nꢀng" ®ꢂ vËn  
dông hÕt c¸c mÑo c¾t hoa häc ®−îc tõ "mùc tÝm" ®Ó t¹i nªn mét bøc tranh ®a mꢀu s¾c vꢀ tr«ng ®Ñp  
m¾t v« cïng.  
Tho¸ng c¸i, buæi s¸ng ®Çy bæ Ých ®ꢂ tr«i qua. B÷a tr−a ®ꢂ ®−îc c¸i b¹n n÷ bꢀy s½n víi ®å ¨n  
ngät vꢀ hoa qu¶. Mét b÷a liªn hoan nhÑ diÔn ra vui vÎ, xen lÉn tiÕng h¸t, tiÕng vç tay vꢀ tiÕng c−êi  
®
ïa kh«ng ngít.  
§Çu buæi chiÒu, chóng em xÕp thꢀnh hai hꢀng h¸t vang nh÷ng bꢀi ca truyÒn thèng ®Ó ®ãn  
mõng c¸c thꢀy c« vꢀo th¨m vꢀ chÊm tr¹i. C¶ mét ngꢀy chê ®îi, thêi gian håi hép nhÊt còng ®ꢂ ®Õn  
khi c« tæng phô tr¸ch lªn c«ng bè kÕt qu¶ c¾m tr¹i tr−íc toꢀn tr−êng, lêi c« dâng d¹c:  

H«m nay, tr¹i cña c¸c chi ®éi ®Òu rÊt ®Ñp. Chøng tá c¸c em cã mét sù chuÈn bÞ c«ng phu.  
Nh−ng ®Ó chän ra ba tr¹i ®Ñp nhÊt th× ban gi¸m kh¶o quyÕt ®Þnh chän chi ®éi 5E, 4D vꢀ 5A (líp t«i).  
Tr¹i cña mçi chi ®éi l¹i cã mét vΠriªng. 5A cã khu«n viªn tr¹i hîp lý nhÊt. Tr¹i cña 5E l¹i ®éc ®¸o  
vꢀ g©y Ên t−îng h¬n c¶. Cßn 4D, ng«i nhꢀ cña c¸c em chøng tá mét sù cè g¾ng v−ît søc rÊt nhiÒu.  
Nh−ng cuéc thi nꢀo còng ph¶i cã ng−êi gi¶i nhÊt. Ban gi¸m kh¶o sau khi c©n nh¾c, quyÕt ®Þnh trao  
gi¶i nhÊt, nh×, ba lÇn l−ît cho chi ®éi 5E, 5A vꢀ 4D.  
C¶ tr−êng vç tay rén vang kh«ng ngít. C« l¹i tiÕp: mÆc dï 5E nhÊt phÇn thi tr¹i nh−ng céng  
tæng ®iÓm ngꢀy h«m nay, gi¶i nhÊt toꢀn diÖn ®ꢂ thuéc vÒ chi ®éi 5A!  
C¶ líp t«i ®Òu phÊn khëi, vç tay reo mõng kh«ng ngít. Buæi c¾m tr¹i ®ꢂ thꢀnh c«ng. §èi víi  
chóng t«i ®iÒu quan träng kh«ng ph¶i lꢀ ®ꢂ dꢀnh ®−îc gi¶i nhÊt. Mꢀ ®iÒu quan träng lꢀ tinh thÇn  
®
oꢀn kÕt cña tËp thÓ líp 5A.  
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i mét buæi sinh ho¹t líp.  
*
Bꢀi viÕt  
TuÇn häc tr−íc ®èi víi líp t«i lꢀ mét tuÇn thËt v« cïng tåi tÖ. Líp t«i ®ꢂ tôt h¬n 10 bËc trong  
b¶ng xÕp lo¹i thi ®ua. S¾p ®Õn giê sinh ho¹t, kh«ng khÝ líp nÆng nÒ. Dï kh«ng muèn nh−ng h×nh  
nh− ai còng ®o¸n ch¾c r»ng c¶ l líp sÏ ®−îc nghe rÊt nhiÒu lêi tr¸ch ph¹t cña c« chñ nhiÖm.  
Tïng! Tïng! Tïng!  
Trèng vꢀo tiÕt n¨m võa ®iÓm, c« gi¸o chñ nhiÖm b−íc vꢀo líp víi ¸nh m¾t nghiªm trang, c¶ líp  
t«i im ph¨ng ph¾c. C« cã vΠh¬i ng¹c nhiªn v× c« míi ®i c«ng t¸c xa vÒ. Còng gièng nh− mäi khi, c«  
gäi HuyÒn Trang lªn th«ng qua t×nh h×nh cña líp trong tuÇn. B¹n líp tr−ëng chÇm chËm ®øng lªn.  
ë d−íi, chóng t«i nhËn râ vÎ mÆt thÊt väng cña c« sau mçi lêi nãi cña HuyÒn Trang. B¶n th«ng b¸o  
®
−îc ®äc nhanh chãng, ng¾n gän nh−ng ®Çy ®ñ. KÕt qu¶, líp t«i tôt tõ vÞ trÞ sè mét xuèng vÞ trÝ thø  
1
5.  
C¶ líp t«i võa buån, võa sî hꢂi l¹i võa hèi hËn chê ®îi tõ c« nh÷ng lêi tr¸ch ph¹t. C« kh«ng  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
37  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
giÊu vÎ mÆt thÊt väng nh−ng tr«ng c« vÉn ®iÒm tÜnh v« cïng:  

C« ®i c«ng t¸c cã mét tuÇn mꢀ c«ng t¸c tù qu¶n cña c¸c em kÐm qu¸! Ai l¹i mang tiÕng mét  
líp mòi nhän cña tr−êng mꢀ l¹i xÕp thø 15. B¶n b¸o c¸o cña HuyÒn Trang ®ꢂ nªu ra qu¸ nhiÒu  
nh÷ng c¸i tªn m¾c lçi nh−ng tr−íc khi phª b×nh, c« muèn nghe líp m×nh ph¸t biÓu.  
C¶ líp vÉn im ph¾c trong mét kh«ng khÝ nÆng nÒ nh−ng råi cuèi cïng, HuyÒn Trang còng lªn  
tiÕng tr−íc:  

Em th−a c«! TuÇn qua líp m×nh sót kÐm lꢀ v× c¸c b¹n thùc hiÖn nÒ nÕp kh«ng nghiªm vꢀ l¹i  
cßn sao nhꢂng trong viÖc häc hꢀnh. Lꢀ c¸n bé líp mꢀ kh«ng nh¾c nhë ®−îc c¸c b¹n, em xin nhËn lçi  
vÒ m×nh.  
Nãi xong, líp tr−ëng bËt khãc ngåi thôp xuèng bꢀn. Ngay lóc ®ã, b¹n Mi thꢀnh viªn cña tæ bèn  
®
øng lªn:  

Th−a c«! TuÇn qua c¸c mÆt thi ®ua cña líp m×nh ®Òu sót kÐm, theo em cã mÊy nguyªn nh©n.  
Thø nhÊt, ë cæng tr−êng ta võa khai tr−¬ng mét qu¸n trß ch¬i ®iÖn tö. Em thÊy líp m×nh cã nhiÒu  
b¹n hay la cꢀ ë ®ã v× thÕ míi x¶y ra chuyÖn kh«ng häc bꢀi tr−íc khi ®Õn líp vꢀ chuyÖn ®i muén  
th−êng gÆp ë c¸c nam. Thø hai, c¸c b¹n n÷ líp m×nh gÇn ®©y hay mang ®Õn líp ®å ¨n, quꢀ b¸nh  
nªn th−êng g©y mÊt trËt tù vꢀ cßn ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c vÖ sinh. Cßn n÷a, tuÇn võa qua c« ®i  
v¾ng, líp m×nh l¹i lꢀ líp míi cña cÊp hai nªn c¸c b¹n cßn cã thãi quen xao nhꢂng nÕu kh«ng cã ai  
nh¾c nhë th−êng xuyªn. Th−a c«! nÕu gi¶i quyÕt ®−îc nh÷ng nguyªn nh©n Êy, em tin líp m×nh sÏ  
tèt h¬n.  
Chê ®îi mét lóc kh«ng thÊy cßn ai cã ý kiÕn g×, c« kÕt luËn:  

VËy lꢀ ngay chÝnh b¶n th©n c¸c em ®ꢂ tù chØ ra nguyªn nh©n m¾c lçi cña m×nh. C« khen b¹n  
Trꢀ Mi ®ꢂ gãp ý rÊt kÞp thêi. C« sÏ gi÷ b¶n b¸o c¸o nꢀu xem tuÇn sau c¸c em söa ch÷a ra sao? NÕu  
c¸c em ®ꢂ biÕt lçi cña m×nh mꢀ c¸c em cßn m¾c lâi c« sÏ ph¹t nÆng gÊp ®«i.  
Buæi sinh ho¹t tan, líp t«i ra vÒ nhiÒu b¹n thÊy m×nh nhÑ nhâm v× kh«ng bÞ c« tr¸ch ph¹t g×.  
Nh−ng ai còng lo ngay ng¸y còng nghÜ ph¶i lꢀm sao cè g¾ng ®Ó kh«ng bÞ c« tr¸ch ph¹t trong giê  
sinh ho¹t tuÇn sau.  
*
§Ò bꢀi: KÓ vÒ mét ng−êi b¹n mꢀ em míi quen.  
Bꢀi viÕt  
*
Quª t«i ë n«ng th«n nh−ng t«i lín lªn ë thꢀnh phè. Tõ bÐ ®Õn giê, t«i míi chØ ®−îc vÒ quª cã  
mét lÇn. Nh−ng lÇn Êy ®ꢂ xa x«i l¾m råi, t«i ch¼ng cßn nhí ®iÒu g× n÷a. Ch¶ lꢀ lóc Êy t«i cßn qu¸ bÐ  
mꢀ. TuÇn võa qua, t«i thËt bÊt ngê khi ®−îc bè mÑ cho vÒ quª ch¬i ngꢀy chñ nhËt. ChuyÕn ®i ®ꢂ ®Ó  
l¹i trong t«i bao kû niÖm khã quªn.  
Suèt ®ªm h«m tr−íc, t«i gÇn nh− kh«ng ngñ. T«i cø n»m mꢀ t−ëng t−îng vÒ quª néi. T«i chØ  
nhí mang m¸ng ®ã lꢀ mét vïng quª nghÌo ë miÒn trung du. S¸ng sím tꢀu ®ꢂ ch¹y, t«i nghñ l¨n  
trong lßng mÑ v× mÖt qu¸. Lóc tØnh dËy b−íc ch©n ®Çu tiªn tõ tꢀu b−íc xuèng lꢀ b−íc ch©n t«i ®i  
vꢀo nhꢀ néi. Ng«i nhꢀ n»m ngay c¹nh ®−êng tꢀu, ba gian cò kü, ®−îc x©y b»ng thø g¹ch mꢀ l©u  
ngꢀy ®ꢂ bÞ ®¸m rªu lꢀm cho ng¶ mꢀu xanh. Tr−íc mÆt ng«i nhꢀ lꢀ c¸nh ®ång lóa míi gÆt xong,  
nh÷ng gèc lóa tr¬ ra ph¬i m×nh d−íi nh÷ng c¬n giã heo may.  
¡
n c¬m tr−a xong, bè mÑ b¾t t«i ®i ngñ nh− ë trªn thꢀnh phè. §Õn chiÒu, t«i míi ®−îc mÑ cho  
i ch¬i cïng c¸c anh chÞ ë ngoꢀi ®ång. Mét khung c¶nh réng mªnh m«ng b¸t ng¸t nh×n mái m¾t ë  
phÝa xa còng chØ thÊy nói vꢀ m©y tr¾ng chø kh«ng nh− thꢀnh phè chØ thÊy toꢀn nhꢀ tÇng vꢀ cao èc.  
ang c¾m ®Çu ®uæi theo con cꢀo cꢀo cã cÆp c¸nh mꢀu xanh ®á, t«i bçng lao sÇm vꢀo mét cËu bÐ  
®
§
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
38  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
tr«ng ng−êi nhá nh¾n h¬n t«i khiÕn cËu bËt ph¨ng chiÕc ch¹t bß. T«i véi vꢀng:  Xin lçi cËu! CËu cã sao kh«ng?  
Kh«ng! Em kh«ng sao! Cßn anh?  
M×nh còng kh«ng sao  
B©y giê t«i míi cã dÞp quan s¸t kü ng−êi b¹n: cËu ng−êi nhá nh¾n nh−ng nh×n khu«n mÆt xem  
chõng kh«ng Ýt tuæi h¬n t«i. N−íc da cËu ®en nhÐm nh−ng ®«i m¾t s¸ng cã vÎ rÊt th«ng minh. T«i  
chñ ®éng lꢀm quen:  


M×nh tªn lꢀ H¶i, míi vÒ ®©y th¨m «ng bꢀ néi. Cßn b¹n tªn g×? B¹n bao nhiªu tuæi?  
Em tªn lꢀ Minh, em 12 tuæi.  

VËy h¶? ThÕ lꢀ chóng m×nh cïng tuæi víi nhau.  
Sù niÒm në cña Minh kh«ng ngê ®ꢂ khiÕn mét cËu bÐ khã tÝnh nh− t«i nhanh chãng hoꢀ nhËp  
víi ®ång quª. Minh ®ꢂ chØ cho t«i bao thó ch¬i ttong buæi chiÒu ng¾n ngñi. Nh÷ng thó ch¬i Êy ®Õn  
trong m¬ t«i còng ch¼ng bao giê cã thÓ nghÜ ra. Ph¶i ch¨ng v× thÕ mꢀ t«i ®ꢂ trë thꢀnh khã tÝnh. Vꢀ  
v× thÕ mꢀ giê ®©y t«i míi ph¶i ®eo cÆp kÝnh cËn nÆng nÒ víi mét mí kiÕn thøc kh«ng sao tiªu thô  
næi. Minh kÓ cho t«i biÕt, cËu còng lꢀ häc sinh giái toꢀn diÖn cña tr−êng nh−ng so víi t«i, Minh cßn  
biÕt bao nhiªu thø kh¸c. Minh d¹y t«i biÕt b¾t dÕ ®ång råi cho mét c¸i hép ®Ò ch¬i trß chäi dÕ, d¹y  
c¸ch th¶ diÒu, d¹y c¸ch nghe tiÕng s¸o ®Ó ph©n biÖt diÒu nhá, diÒu to� Tãm l¹i ë Minh, t«i thÊy nh−  
cã mét kho nh÷ng trß ch¬i mꢀ tuæi th¬ nh÷ng ai lín lªn ë thꢀnh phè kh«ng bao giê biÕt ®−îc.  
Buæi chiÒu ng¾n ngñi tr«i ®i nhanh chãng. T«i chia tay ng−êi b¹n míi quen ®Ó vÒ thꢀnh phè.  
Tr−íc khi ®i Minh cßn cho t«i mét chiÕc diÒu. T«i cÇm chiÕc diÒu lÊy lꢀm thÝch thó mÆc dï ®em vÒ  
thꢀnh phè nhꢀ m×nh ch¼ng biÕt sÏ th¶ ë ®©u.  
VÒ ®Õn nhꢀ, thØnh tho¶ng t«i l¹i viÕt th− vÒ quª hái th¨m Minh. T«i hay kÓ cho Minh nghe  
chuyÖn phè ph−êng, cßn Minh l¹i bï ®¾p cho t«i nh÷ng trèng rçng cña tuæi th¬. Minh lꢀ ng−êi b¹n  
mꢀ t«i quen gÇn ®©y nhÊt. T«i thËt kh«ng ngê ë c¸i n¬i xa x«i Êy, t«i l¹i cã ®−îc mét t×nh b¹n s©u  
s¾c vꢀ th©n th−¬ng ®Õn vËy!  
*
§Ò bꢀi: KÓ vÒ mét ng−êi lꢀm viÖc trong tr−êng (b¸c lao c«ng, b¶o vÖ, c« thñ th−,...).  
Bꢀi viÕt  
*
Tôi häc sinh chóng t«i hÇu nh− ch¼ng ai quan t©m ®Õn b¸c lao c«ng. Nh−ng kh«ng ph¶i v× ghÐt  
b¸c mꢀ lꢀ v× hÇu nh− chóng t«i ch¼ng gÆp b¸c bao giê. Mçi buæi s¸ng khi chóng t«i ®Õn líp, líp ®ꢂ  
s¹ch nh− lau cø nh− chuyÖn c« TÊm trong qu¶ thÞ vËy. Nh−ng riªng ®èi víi t«i, Ên t−îng vÒ b¸c lao  
c«ng thËt lꢀ ®Æc biÖt. TÊt c¶ b¾t ®Çu tõ c¸i ngꢀy chóng t«i ®−îc ph©n c«ng ®i lao ®éng.  
S¸ng h«m Êy, sau buæi häc, c« chñ nhiÖm dÆn chóng t«i buæi chiÒu ®i lao ®éng ®Ó chuÈn bÞ cho  
ngꢀy 26/3. Buæi chiÒu c« cã viÖc bËn nªn c¸c em ph¶i tù lao ®éng theo sù ph©n c«ng. ¡n tr−a xong  
thÕ lꢀ tôi t«i l¹i véi vꢂ ®¹p xe rñ nhau mang dông cô ®Õn tr−êng. Dï ®Õn sím nh−ng vèn ham ch¬i,  
tôi con g¸i chóng t«i ch¼ng ai b¶o ai qu©y ngåi thꢀnh mét vßng trßn ®ñ chuyÖn trªn trêi d−íi biÓn.  
Cßn tôi con trai, tr−íc khi ®i ®ꢂ thñ s½n qu¶ bãng da. ThÕ lꢀ ®Õn tr−êng c¸c b¹n ®ua nhau lao vꢀo  
qu¶ bãng. S©n tr−êng buæi chiÒu v¾ng lÆng ch¼ng cã ai nªn tôi t«i tha hå ®ïa nghÞch, la hß Çm Ü mꢀ  
ch¼ng ai nghÜ ®Õn c«ng viÖc ph¶i lꢀm. Tôi con trai cßn ®¸ bãng lꢀm gꢂy c¶ mét cꢀnh c©y c¶nh.  
Tho¸ng c¸i ®ꢂ hÕt qu¸ nöa buæi chiÒu, lóc Êy b¹n líp tr−ëng míi chît nghÜ ®Õn nhiÖm vô ®−îc  
giao. ThÕ lꢀ chóng t«i míi cuèng quýt ai lꢀm viÖc nÊy. Nh−ng l¹ thay! Khi x¸ch n−íc ®Õn nh÷ng «  
cöa kÝnh ®Ó lau nh÷ng vÕt bôi vꢀ vÕt bÈn lau ngꢀy th× chóng t«i bÞ ph¸t hiÖn ra, c¸c « cöa kÝnh ®Òu  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
39  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
®
ꢂ ®−îc lau rÊt s¹ch. Quay sang khu hiÖu bé, chóng t«i l¹i thÊy toꢀn bé khu lꢀm viÖc còng ®ꢂ ®−îc  
quÐt s¹ch bong. Ch−a kÞp hiÓu ra ai ®ꢂ gióp chóng t«i hoꢀn thꢀnh c«ngh viÖc th× tõ xa, t«i ®ꢂ thÊy  
b¸c lao c«ng ®i tíi. §¸p l¹i lêi chꢀo cña chóng t«i, b¸c hiÒn hËu më lêi:  

Chꢀo c¸c ch¸u! C¸c ch¸u ®i lao ®éng ph¶i kh«ng?  
B¹n líp tr−ëng ch−a kÞp tr¶ lêi, b¸c lao c«ng l¹i tiÕp:  
ThÊy c¸c ch¸u ®ang ch¬i vui vÎ, tiÖn tay b¸c ®ꢂ gióp c¸c ch¸u lo xong c«ng viÖc ngꢀy mai. B¸c  

sî c¸c ch¸u lꢀm kh«ng xong sÏ ¶nh h−ëng ®Õn ngꢀy kû niÖm.  
Lóc Êy, b¹n líp tr−ëng míi th−a:  


Chóng ch¸u c¶m ¬n b¸c rÊt nhiÒu! Chóng ch¸u ham ch¬i qu¸!  
Tuæi cña c¸c ch¸u lꢀ tuæi ch¬i, tuæi häc nh−ng c¸c ch¸u cÇn nhí khi ®ꢂ ®−îc giao c«ng viÖc  
ph¶i chó ý ®Ó hoꢀn thꢀnh. TiÖn ®©y b¸c còng nh¾c nhë c¸c b¹n nam, tõ lÇn sau kh«ng ®−îc ®¸ bãng  
ë s©n tr−êng v× sÏ lꢀm háng c©y xanh.  
Chóng t«i ngoan ngoꢂn gËt ®ꢀu råi ra vÒ trong lßng thÇm c¶m ¬n b¸c lao c«ng. B¸c ®ꢂ d¹y  
chóng t«i bꢀi häc ®Çu tiªn vÒ lao ®éng. Tõ ngꢀy Êy, c¸c b¹n líp t«i qóy träng b¸c lao c«ng l¾m. Mçi  
lÇn ®i lao ®éng hay cã dÞp ®−îc gÆp mÆt b¸c lao c«ng, tôi t«i l¹i xóm quanh b¸c hái chuyÖn nh−  
nh÷ng ®−as con l©u ngꢀy míi gÆp l¹i cha m×nh.  
*
§Ò bꢀi: KÓ vÒ mét ng−êi tèt mꢀ em biÕt.  
*
Bꢀi viÕt  
Em h¼n lꢀ mét ng−êi h¹nh phóc khi lu«n ®−îc sèng trong sù yªu th−¬ng ®ïm bäc cña tÊt c¶  
mäi ng−êi. ë nhꢀ, v× lꢀ con ót nªn lóc nꢀo em còng ®−îc mäi ng−êi chiÒu chuéng. ë tr−êng, thÇy c«  
vꢀ b¹n bÌ còng lu«n quý mÕn em. §ã thËt lꢀ mét ®iÒu tuyÖt diÖt. Trong sè nh÷ng ng−êi tèt quanh  
em, th× «ng néi lꢀ ng−êi mꢀ em yªu quý nhÊt.  
ë tuæi em cã lÏ nhiÒu b¹n sÏ gÇn gòi víi mÑ nhiÒu h¬n. Nh−ng víi em, ngoꢀi ng−êi mÑ em rÊt  
mùc kÝnh yªu th× «ng néi lꢀ ng−êi tèt nhÊt. Kh«ng hiÓu sao em l¹i dÔ gÇn «ng ®Õn vËy. N¨m nay  
«ng néi ®ꢂ qu¸ tuæi 70, nh−ng vÉn gi÷ ®−îc vΠqu¾c th−íc. M¸i tãc cña «ng ®ꢂ b¹c ®Õn t¸m phÇn.  
VÇng tr¸n vꢀ hai ®u«i m¾t rÊt nhiÒu nÕp nh¨n Èn chøa ®»ng sau mét cuéc ®êi nhiÒu suy nghÜ. Tõ  
ngꢀy ë cïng «ng, em c¶m th©y s«ng gÇn gòi l¾m. ¤ng cã mét kho truyÖn cæ tÝch d©n gian vꢀ cã thÓ  
kÓ cho em nghe bÊt cø lóc nꢀo. Vꢀ cßn l¹ h¬n n÷a khu lóc nꢀo «ng còng cã thÓ sö dông c¸c thꢀnh  
ng÷ hay tôc ng÷ d©n gian. NhiÒu lóc em tù hái kh«ng biÕt lꢀm c¸ch nꢀo mꢀ «ng l¹i nhí nhiÒu ®Õn  
vËy. ThØnh tho¶ng cã lóc «ng ®i xa, ë nhꢀ mét m×nh em cø tha thÈn mꢂi. Nh−ng bï l¹i mçi lÇn «ng  
vÒ ®Òu cã rÊt nhiÒu quꢀ cho mÊy ®øa chóng em. §ã chØ lꢀ mÊy ®iÒu rÊt nhá, bªn c¹nh bao ®iÒu tèt  
®
Ñp mꢀ em cã thÓ nãi vÒ «ng. Nh−ng cã lÏ ®iÒu khiÕn em quý «ng nhÊt chÝnh lꢀ ë c¸i së thÝch ®Æc  
biÖt cña «ng.  
Ch¶ lꢀ tõ lóc h¬n 40 tuæi, «ng chän thó ch¬i trång lan c¶nh. V−ên lan cña «ng lóc nꢀo còng ®Çy  
nh÷ng s¾c hoa. Nh−ng ban ®Çu thùc sù em còng kh«ng thÝch l¾m, v× so víi c¸c loꢀi hoa kh¸c em  
ch¼ng hiÓu g× vÒ phong lan. Cã lÇn gióp «ng t−íi lan, em míi hái:  

¤ng ¬i, t¹i sao «ng l¹i thÝch hoa lan?  
ng nh×n em c−êi hiÒn tõ råi nãi:  
Phong lan chØ sèng b»ng khÝ trêi vꢀ n−íc lꢂ nªn lu«n thanh s¹ch. Nã gièng nh− phÈm c¸ch cña  
¤

nh÷ng ng−êi tèt ch¸u ¹. Nh÷ng ng−êi ch¬i phong lan l©u ngꢀy cã thÓ thay ®æi ®i nh÷ng thãi quen  
xÊu cña m×nh. §ã lꢀ ®iÒu lꢀm «ng rÊt thÝch phong lan.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
40  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Em kh«ng hiÓu l¾m vÒ nh÷ng ®iÒu «ng nãi nh−ng nh÷ng g× lꢀm ng−êi ta tèt h¼n lªn lꢀ ®¸ng  
quý.  
Mét lÇn kh¸c khi ë v−ên lan, «ng hái:  HuyÒn ꢀ! Ch¸u cã thÝch hoa lan kh«ng?  
D¹! Ch¸u cã thÝch nh−ng ch¸u kh«ng hiÓu hoa lan cã ý nghÜa g×?  
Hoa phong lan t−îng tr−ng cho sù tinh khiÕt vꢀ thanh s¹ch ch¸u ¹. VÎ ®Ñp cña phong lan ë  
chç, nã në kh«ng nhiÒu vꢀ në ré nh− nh÷ng loꢀi hoa kh¸c. Lan në th−êng vꢀo dÞp tÕt vꢀ chØ në mét  
lÇn trong n¨m nh−ng hoa r©t sbÒn l©u cã khi ®Õn vꢀi th¸ng. TÝch tô mét n¨m ®Ó råi hiÕn cho ®êi mét  
vÎ dÑp rùc rì bÒn l©u chÝnh lꢀ vÎ ®Ñp huyÒn diÖu cña phong lan ch¸u ¹!  
Kh«ng biÕt em yªu phong lan tù bao giê hay chÝnh t×nh yªu ®èi víi néi ®ꢂ khiÕn em yÕu quý  
phong lan. T¹i sao kh«ng bao giê «ng gi¶ng gi¶i nh÷ng ®iÒu ®¹o lý mꢀ em vÉn häc ®−îc tõ «ng bao  
®
iÒu míi l¹ vꢀ bæ Ých, häc ®−îc ë «ng, ë phong lan c¸i nh©n ®øc lꢀm ng−êi. Cuéc sèng sÏ liªn tôc  
thay ®æi nh−ng −íc g× em ®−îc sèng bªn «ng, bªn phong lan mꢂi mꢂi.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai bꢀ ®ì TrÇn, kÓ l¹i c©u chuyÖn Con hæ cã nghÜa.  
Bꢀi viÕt  
*
ë quª t«i (vïng §«ng TriÒu), ai còng biÕt c©u chuyÖn "Con hæ cã nghÜa". Ch¶ lꢀ ®ꢂ l©u l¾m råi,  
ë vïng nꢀy cã mét bꢀ hä TrÇn chuyªn lꢀm nghÒ ®ì ®Î. Mét buæi s¸ng nä, ng−êi lꢀng thÊy bꢀ TrÇn  
mÆt mòi t¸i xanh, cø ngåi yªn trªn bËc cöa nh− kÎ mÊt hån. GÆng hái mꢂi, bꢀ míi cho biÕt ®em qua  
bꢀ bÞ hæ b¾t ®i nh−ng may nã kh«ng ¨n thÞt. Ng−êi lꢀng ph¶i ®ît ®Õn tËn tr−a, khi ®ꢂ ®Þnh thÇn, bꢀ  
TrÇn míi kÓ cho mäi ng−êi toꢀn bé c©u chuyÖn ®ªm qua...  
§ªm Êy t«i ®i ngñ sím v× ngoꢀi trêi giã rÝt l¹nh c¨m c¨m. Nh−ng ®Õn kho¶ng nöa ®ªm, khi  
nghe cã tiÕng gâ cöa, t«i giËt m×nh tØnh dËy. T«i nghÜ ch¾c l¹i cã ai gäi ®i ®ì ®Î nªn nh− th−êng lÖ,  
t«i d¹y vꢀ ra më cöa ngay. L¹ thay! Khi më cöa, ngoꢀi trêi vÉn tèi om mꢀ t«i ch¼ng thÊy ai. Ngì lꢀ  
m×nh ngñ mª nªn t«i l¹i ®ãng cöa ®i vꢀo. Võa ®Æt l−ng lªn gi−êng t«i l¹i nghe tiÕng gâ nh− lÇn  
tr−íc. T«i ®øng dËy ®i ra nh−ng lÇn nꢀy võa më cöa, t«i liÒn tr«ng thÊy mét con hæ ®ùc rÊt to ®¸ng  
phãng th¼ng vÒ m×nh. ThÕ lꢀ t«i sî hꢂi chÕt ngÊt ®i.  
TØnh dËy, t«i thÊy m×nh ®ang n»m gi÷a mét kho¶ng ®Êt réng bªn c¹nh lꢀ hai con hæ lín. Lóc Êy  
t«i nghÜ, ch¾c m×nh chØ cßn con ®−êng chÕt. Nh−ng quan s¸t kü, t« thÊy con hæ c¸i ®ang kªu gꢀo l¨n  
lén, hai ch©n tr−íc cꢀo ®Êt liªn håi. Ngay lóc Êy, con hæ ®ùc tiÕn l¹i gÇn t«i, nã lÊy mâm hÝch hÝch  
vꢀo tay t«i råi nh×n th¼ng vÒ phÝa con hæ c¸i. Lóc Êy t«i sî hꢂi v« cïng. Nh−ng thÊy t«i m¾t con hæ  
kh«ng d÷ d½n mꢀ cßn tá vÎ van l¬n, t«i còng thÊy ®ì lo. Lóc nꢀy, nh− mét linh c¶m, t«i nh×n vꢀo  
bông con hæ c¸i. T«i ph¸t hiÖ ra ngay, con hæ c¸i s¾p sinh. NghÒ nꢀo thøc nÊy, vèn lóc nꢀo còng  
mang theo tói thuèc trong ng−êi, t«i bÌn lÊy ra, hoꢀ vꢀo n−íc cho con vËt uèng. T«i cßn gióp xoa  
bông hæ, l¸t sau, hæ c¸i sinh ®−îc ba chó hæ con. Hæ dùc v« cïng mõng rì ®ïa giìn víi lò con.  
Mét lóc sau, hæ ®ùc hai ch©n quú xuèng råi ®ꢀo lªn ë mét gãc c©y mét côc b¹c kh¸c to. Hæ ®ùc  
dïng miÖng ngËm th¶ côc b¹c vꢀo tay t«i. BiÕt lꢀ hæ ®Òn ¬n, t«i bÌn nhËn lÊy. T«i võa cÇm côc b¹c  
th× con hæ gËt ®Ët c¸i ®Çu råi quay l−ng ®i tr−íc. Trong ®ªm tèi, t«i theo hæ ra ®Õn b×a rõng mꢀ lßng  
cßn thÊy rÊt hꢂi hïng.  
Nghe xong c©u chuyÖn, ng−êi lꢀng ai còng mõng cho bꢀ vꢀ khen vî chång con hæ kia cã nghÜa.  
Ng−êi lꢀng cßn kÓ tiÕp: N¨m Êy mÊt mïa, lꢀng ®ãi, nhê côc b¹c kia, bꢀ TrÇn ®ꢂ sèng qua ngꢀy.  
L¹i nãi vÒ con hæ, mét lÇn kia nã ®−îc mét ng−êi tiÒu phu cøu v× lÇn Êy nã hãc ph¶i mét miÕng  
x−¬ng bß. VÒ sau, mçi n¨m, nã l¹i tr¶ ¬n ng−êi nä mét lÇn. Cho ®Õn khi ng−êi Êy chÕt råi con hæ  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
41  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
vÉn sèng ¬n nghÜa nh− x−a.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai thÇy M¹nh Tö, kÓ vÒ ng−êi mÑ cña m×nh.  
Bꢀi viÕt  
*
Chꢀo c¸c b¹n! T«i lꢀ M¹nh Tö, giê ®©y ®ꢂ trë thꢀnh mét bËc hiÒn tꢀi næi tiÕng kh¾p ®ã ®©y.  
Nh−ng c¸c b¹n biÕt kh«ng, ®Ó cã ®−îc thꢀnh c«ng nh− vËy, t«i ph¶i c¶m ¬n mÑ rÊt nhiÒu. Nh÷ng  
bꢀi häcd dÇu ®êi mÑ d¹y t«i tõ lóc Êu th¬, cã lÏ ®i hÕt cuéc ®êi nꢀy t«i vÉn kh«ng sao quªn ®−îc.  
Nhí ngꢀy Êy, nhꢀ t«i ë gÇn nghÜa ®Þa. Dï rÊt sî ma nh−ng vèn tÝnh tß mß, mét h«m t«i trèn mÑ  
ra nghÜa ®Þa ®Ó xem. T«i thÊy cã mét ®¸m ng−êi rÊt ®«ng mÆc ®å x« tr¾ng cø ®ꢀo, l¨n, ch«n, khãc.  
VÒ nhꢀ, t«i bꢀy trß b¾t ch−íc nh÷ng ng−êi kia liÒn bÞ mÑ m¾ng cho mét trËn, råi mÑ nãi: c¸c con  
kh«ng thÓ tiÕp tôc ë ®©y ®−îc n÷a!  
Nhꢀ t«i chuyÓn ®Õn gÇn mét khu chî lín. T«i hꢀng ngꢀy l¹i thÊy ng−êi ta b¸n bu«n ®iªn ®¶o,  
liÒn vÒ nhꢀ còng b¾t ch−íc n« nghÞch lꢀm theo. MÑ gäi t«i vꢀo nãi:  

Con cßn nhá, kh«ng ®−îc häc ®ßi c¸ch bu«n b¸n nh− ng−êi ta. VËy lꢀ nhꢀ ta dän ®Õn ®©y  
còng kh«ng hîp n÷a råi. ë ®©y l©u e c¸c con háng mÊt.  
Råi mÑ l¹i dän nhꢀ ®Õn khu tr−êng häc. ThÊy c¸c b¹n n« nøc ®Õn tr−êng, häc hꢀnh ch¨m chØ,  
t«i véi vÒ nhꢀ ®ßi mÑ mua cho s¸ch vë ®Ó ®Õn tr−êng häc cïng c¸c b¹n. MÑ t«i mØm c−êi. T«i thÊy  
bꢀ ch¼ng ph¶n ®èi g×.  
Mét h«m ®ang ®äc s¸ch trong nhꢀ, t«i nghe bªn hꢀng xãm cã tiÕng lîn kªu vꢀ tiÕng ng−êi h«  
giÕt lîn. T«i bÌn hái mÑ:  


MÑ ¬i! Ng−êi ta giÕt lîn ®Ó lꢀm g× h¶ mÑ?  
§Ó cho con ¨n ®Êy!  
T«i th¾c m¾c suèt tõ s¸ng ®Õn tr−a kh«ng hiÓu t¹i sao ng−êi ta l¹i giÕt lîn lÊy thÞt cho m×nh ¨n.  
Nh−ng b÷a tr−a h«m Êy, mÑ cho t«i ¨n c¬m thÞt thËt.  
T«i häc cꢀng ngꢀy cꢀng tiÕn bé nh−ng vÉn ch−a quªn thãi m¶i ch¬i. Mét h«m t«i bá häc ®i c©u  
c¸. Nöa buæi, t«i ®ꢂ mang mét x©u c¸ lín vÒ nhꢀ nh−ng kh«ng ngê mÑ biÕt t«i bá häc. Bꢀ nh×n  
th¼ng vꢀo t«i råi liÒn tay lÊy dao c¾t ®øt ®«i miÕng v¶i ®ang n»m trªn khung cñi. Bꢀ nh¾c nhë:  

Con ®ang häc mꢀ bá ®i ch¬i th× còng nh− miÕng v¶i kia ®ang dÖt mꢀ bÞ c¾t ®«i ra vËy!  
Tõ ®ã, t«i ngoan ngoꢂn kh«ng cßn ham ch¬i n÷a. §Êy! Nh÷ng bꢀi häc mꢀ mÑ d¹y t«i lꢀ nh− thÕ  
ã. Lóc ®Çu t«i còng kh«ng hiÓu t¹i sao mÑ l¹i d¹y t«i nh− vËy. Sau nꢀy t«i míi bÕt, m«i tr−êng  
®
gi¸o dôc cã ý nghÜa quan träng v« cïng. MÑ ®ꢂ lÊy chÝnh b¶n th©n m×nh lꢀm tÊm g−¬ng soi s¸ng.  
Nã gióp t«i tu chÝ ®Ó cã ®−îc ngꢀy hiÓn ®¹t h«m nay.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
42  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
VĂN MIÊU Tꢀ  
*
§Ò bꢀi: T¶ l¹i mét ngꢀy thu ®Ñp trêi ë quª m×nh.  
*
Bꢀi viÕt  
Nghe tiÕng mÑ gäi, em vïng dËy tr−íc xuèng khái gi−êng. Nh−ng võa ®Æt ch©n xuèng ®Êt em  
bçng rïng m×nh. "MÑ ¬i! H«m nay, t¹i sao con l¹i thÊy trêi lꢀnh l¹nh". MÑ em tr¶ lêi: "Trêi ®ꢂ  
chuyÓn mïa sang tiÕt thu råi con ¹!".  
Em víi chiÕc ¸o dꢀi råi võa mÆc võa ch¹y ra s©n. §óng lꢀ mïa thu thËt? BÇu trêi h«m nay cao  
vꢀ trong xanh h¬n. KhÝ trêi trong vꢀ m¸t h¼n. Nh÷ng rÆng tre ®Çu ngâ ®ang phÊt ph¬ nh÷ng ngän  
giã heo may. ThÓ nꢀo mꢀ em c¶m thÊy trêi ®ang se l¹nh. MÊy h«m tr−íc theo mÑ ra ®ång, em thÊy  
mïi h−¬ng ë ®Çm sen ®ꢂ vꢂn. MÑ b¶o r»ng: "Nh− thÕ lꢀ ®ꢂ s¾p hÕt hÌ råi con ¹".  
TËp xong bꢀi thÓ dôc, em l¹i cꢀng ngì ngꢀng h¬n khi ngoꢀi v−ên vꢀi c©y trong khãm cóc cña bè  
®
ꢂ në hoa. MÊy b«ng cóc tr¾ng nhá ly ty nh− chiÕc cóc trªn ¸o ngꢀy nꢀo em còng mÆc ®Õn tr−êng.  
Bªn c¹nh ®ã lꢀ nh÷ng b«ng cóc vꢀng ®ang khoe mꢀu kiªu hꢂnh. Em vui vΠreo lªn: Thu ®ꢂ ®Õn thËt  
råi!  
H«m nay c¶ ngꢀy ®−îc nghØ, em ®ßi theo mÑ cïng c¸c chÞ ra c¸nh ®ång ch¬i. Buæi chiÒu mïa  
thu cã n¾ng nh−ng kh«ng g¾t nh− mïa hÌ. N¾ng mì gꢀ vꢀng nh¹t d¶i trªn kh¾p nh÷ng ruéng ng«  
xanh non m¬n mën tr«ng v« cïng ®Ñp m¾t. §«i l¸ ng« non ch−a kÞp v−¬n lªn cao ®ꢂ bÞ mÊt chó cꢀo  
cꢀo tinh nghÞch ®¹p r¸ch toang tr«ng thËt lꢀ téi nghiÖp. Em cïng lò b¹n th¶ tr©u trªn nh÷ng ®¸m  
ruéng bá kh«ng råi ch¹y tung t¨ng kh¾p nh÷ng luèng ng« non ®Ó b¾t cho ®−îc nh÷ng chó cꢀo cꢀo  
cã cÆp c¸nh mꢀu xanh vꢀ ®á tÝa. Buæi chiÒu mïa thu qua nhanh theo nh÷ng trß ch¬i thó vÞ vꢀ hÊp  
dÉn cña tuæi th¬.  
ChiÒu muén, em theo mÑ d¾t tr©u vÒ nhꢀ. Lóc nꢀy lo¸ng tho¸ng ®ꢂ cã ®«i nhꢀ khãi bÕp nÊu  
c¬m chiÒu. C¶ kh«ng gian ®−îc phñ bëi mét mꢀn s−¬ng nh¹t. S−¬ng lꢀm cho lꢀn khãi bÕp ch¼ng  
bay ®−îc lªn cao cø lên vên quanh nh÷ng bôi tre lꢀng.  
Ngꢀy thu ®Çu tiªn ®¸ qua ®i. ThÕ mꢀ trong em vÉn cßn ng©n nga c¸i c¶m gi¸c vui vui khã t¶.  
§
ªm Êy giã heo may vÉn thæi, ngoꢀi trêi ®ꢂ l¹nh h¬n. §ªm Êy, em ngñ mét giÊc ngon lꢀnh.  
*
§Ò bꢀi: ViÕt th− cho b¹n, t¶ kh«ng khÝ häc tËp cña líp m×nh.  
Bꢀi viÕt  
*
H−¬ng Giang th©n!  
L©u qu¸ råi, Ngäc Lan kh«ng nhËn ®−îc th− cña b¹n. Vꢀ cã lÏ còng ph¶i h¬n hai th¸ng råi  
m×nh ch−a viÕt hái th¨m Giang. Líp m×nh d¹o nꢀy bËn qu¸. Ch¶ lꢀ s¾p ®Õn ngꢀy 20ꢁ11 mꢀ. H«m  
nay m×nh lꢀm bꢀi xong sím nªn tranh thñ viÕt cho H−¬ng Giang vꢀi dßng ®Ó kÓ cho b¹n nghe t×nh  
h×nh häc tËp cña líp m×nh.  
H−¬ng Giang ¹! Tõ ngꢀy cËu chuyÓn ®i, líp m×nh ®æi thay nhiÒu l¾m, nhÊt lꢀ vÒ häc tËp! Líp  
m×nh b©y giê ®ꢂ v−¬n lªn ®øng ®Çu khèi s¸u. Kh«ng khÝ häc tËp thêi gian gÇn ®©y cña líp thËt lꢀ  
tuyÖt diÖu. Hꢀng ngꢀy, nã ®−îc th¾p lªn tõ lóc c¸c b¹n tíi tr−êng. Giang biÕt kh«ng! ChÝnh H¶i  
cßm lꢀ ng−êi khëi x−íng ®Êy! H¶i häc say mª l¾m. GÇn nh− h«m nꢀo cËu Êy còng lꢀm xong bꢀi tËp  
vÒ nhꢀ ë ngay trªn líp. ThÕ råi cËu Êy t×nh nguyÖn ®i gi¶ng gi¶i cho mäi ng−êi vÒ nh÷ng bꢀi to¸n  
khã. Cßn ë trong giê, nhÊt lꢀ giê to¸n th× miÔn chª. H¶i cßm lu«n cã nh÷ng lêi gi¶i ®éc ®¸o vꢀ ng¾n  
gän v« cïng. Bän líp m×nh ai còng quý H¶i cßm l¾m chø kh«ng nh− d¹o tr−íc ®©y ®©u.  
Hꢀng ngꢀy, ngay tõ lóc truy bꢀi, líp ®ꢂ s«i næi l¾m. C¸c b¹n ®−a ra kÕt qu¶ vÒ nh÷ng bꢀi to¸n  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
43  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
thÇy cho vꢀ l¹i cßn b¶o nhau vÒ nh÷ng c¸ch lꢀm míi mÎ. ThÕ lꢀ líp cø thÕ thi ®ua s«i næi. §ît nꢀy  
s¾p ®Õn 20ꢁ11, kh«ng khÝ Êy cꢀng Êm nãng h¬n. Nh÷ng b¹n tr−íc ®©y häc kÐm nh− BÝch vꢀ Duyªn  
th× b©y giê còng kh«ng cßn trÇm n÷a.  

! M×nh nhí ra råi, thay ®æi lín nhÊt cña líp m×nh lꢀ ë m«n Ng÷ V¨n. Giang ¹! Tr−íc ®©y c¸c  
b¹n sî giê Ng÷ V¨n l¾m. Cø ph¶i so¹n bꢀi, l¹i cßn kiÓm tra bꢀi cò, b¹n nꢀo còng thÊy ng¹i v« cïng.  
Nh−ng b©y giê th× kh¸c l¾m! Tr−êng míi! ThÇy míi n÷a! Giê v¨n b©y giê ngät ngꢀo h¬n x−a nhiÒu.  
Giäng gi¶ng cña thÇy rÊt ®Æc tr−ng: TrÇm Êm vꢀ t×nh c¶m khiÕn c¶ líp m×nh cø tù nhiªn ai còng  
nh− bÞ cuèn vꢀo bꢀi gi¶ng. Quúnh Trang n¨m nay næi lªn lꢀ ng−êi häc v¨n tèt nhÊt vꢀ tí ch¾c r»ng  
®
ît nꢀy cËu Êy sÏ l¹i ®i thi häc sinh giái cho thꢀnh phè mꢀ coi. S«i næi trong giê, Quúnh Trang ®ꢂ  
gióp hÇu hÕt c¸c b¹n líp m×nh xo¸ tan ®i sî hꢂi cña viÖc häc m«n v¨n. Kh«ng ngê m«n v¨n l¹i gÇn  
gòi vꢀ th©n thiÕt thÕ! Nã gÇn nh− cuéc sèng, nh− chÝnh nh÷ng ng−êi ruét thÞt cña m×nh.  
§Êy! CËu thÊy kh«ng? Bän m×nh ®ang n¸o nøc ®ãn chê ngꢀy Nhꢀ gi¸o ViÖt Nam. Tõ nay ®Õn  
ngꢀy kû niÖm, thꢀnh tÝch häc tËp cña líp m×nh ch¾c sÏ lꢀm c¸c thÇy c« hÕt søc vui lßng. §ã sÏ lꢀ  
mãn quꢀ ý nghÜa nhÊt líp m×nh d©ng tÆng c¸c thÇy c«.  
Th«i! Còng muén råi, ch¾c lꢀ s¾p ®Õn giê ®i häc, m×nh dõng bót ®©y! Khi nꢀo cã thêi gian nhí  
viÕt th− cho m×nh nhÐ! Chꢀo H−¬ng Giang! Chóc cËu lu«n häc giái.  
B¹n th©n  
*
§Ò bꢀi: Mïa hÌ ®Õn rùc rì hoa ph−îng vꢀ tiÕng ve kªu r©m ran. Em hꢁy t¶ l¹i c¶nh nꢀy vꢀ  
nãi lªn c¶m t−ëng cña m×nh khi mïa hÌ ®Õn.  
*
Bꢀi viÕt  
Khi hꢀng ph−îng cuèi s©n tr−êng b¾t ®Çu th¾p lªn nh÷ng b«ng löa ®á vꢀ khi tiÕng ve b¾t ®Çu  
n¸o nøc ©m ran th× ®ã còng lꢀ lóc mét n¨m häc s¾p hoꢀn thꢀnh. Mïa hÌ ®Õn! §ã lꢀ mïa cña nh÷ng  
cuéc chia ly vꢀ còng lꢀ mïa cña nh÷ng kú thi quan träng ®èi víi nh÷ng c« cËu häc trß.  
S¸ng nay, s©n tr−êng ®ꢂ rông ®Çy nh÷ng c¸nh ph−îng mꢀu ®á th¾m. H−¬ng th¬m dÞu nhÑ  
thoang tho¶ng lan to¶ trong mét kh«ng gian réng lín.  
Tr−êng t«i trång nhiÒu hoa ph−îng. Hꢀng ph−îng ch¹y vßng quanh kh¾p c¶ s©n tr−êng. Thó  
thùc míi ®Çu chóng t«i kh«ng thÝch l¾m. Ai l¹i trång nhiÒu ph−îng nh− thÕ bao giê. Nh−ng giê  
®
©y míi thÊy ng−êi ®i tr−íc cã mét c¸i nh×n ®Çy nghÖ thuËt. Ph−îng në ®á nh− mét d¶i lôa th¾m  
ch¹y vßng quanh. NÕu nh×n tõ xa vꢀo nhꢀ hoa në, ai còng ngì r»ng ng«i tr−êng ®ang t−ng bõng  
trong ngꢀy héi víi hꢀng chôc b¨ng r«n hång kú ®á th¾m.  
Nh−ng kh«ng chØ cã ph−îng. Gäi hÌ vÒ cßn cã nh÷ng tiÕng ve. Tõ cuèi th¸ng t− ve ®ꢂ b¾t ®Çu  
d¹o khóc nh¹c mïa hÌ. Sang th¸ng n¨m ve kªu ån ꢂ liªn håi hÇu nh− kh«ng bao giê ngít. NghÜ cÜng  
cø l¹, loꢀi ve ch¼ng biÕt tôi häc trß buån hay vui nh−ng cø suèt ngꢀy d¹o nªn nh÷ng b¶n ®ꢀn rén rꢂ  
cña tuæi th¬ khiÕn tôi t«i x«n xao l¾m. Loꢀi ve l¹ l¾m! Cã con dèc hÕt søc m×nh ca h¸t ®Õn chÕt míi  
th«i. Lóc chÕt c©n vÉn cßn b¸m chÆt lÊy th©n c©y tá vÎ l−u luyÕn l¾m.  
Nh−ng còng ph¶i nãi thËt lßng, mçi lÇn ph−îng në mçi lÇn ve kªu t«i l¹i thÊy buån buån. Dï  
biÕt nã ®¸nh dÊu mét b−íc tr−ëng thꢀnh trªn con ®−êng häc vÊn nh−ng nghÜ ®Õn c¶nh xa tr−êng,  
xa thÇy, xa b¹n t«i l¹i thÊy nao nao. C¸c anh chÞ cuèi cÊp l¹i cßn lo l¾ng h¬n v× ®ã lꢀ lóc b−íc vꢀo  
nh÷ng kú thi quan träng.  
§æi l¹i nçi buån hoa ph−îng, t«i b−íc vꢀo nh÷ng ngꢀy hÌ bæ Ých bªn hä hꢀng vꢀ ng−êi th©n.  
Thêi gian cø thÕ tr«i ®i, mïa hÌ sÏ l¹i qua, råi l¹i ®Õn n¨m häc míi. Vꢀ sau ®ã dï biÕt sÏ rÊt buån  
nh−ng t«i l¹i mong gÆp mꢀu hoa ph−îng, l¹i mong ®ãn nh÷ng tiÕng ve vꢀ ®Ó l¹i b−íc vꢀo nh÷ng  
ngꢀy hÌ.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
44  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
*
§Ò bꢀi: Dùa vꢀo bꢀi M−a cña TrÇn §¨ng Khoa, hꢁy t¶ l¹i trËn m−a rꢀo mꢀ em cã dÞp quan  
s¸t.  
*
Bꢀi viÕt  
Trêi oi bøc ngét ng¹t ®Õn h¬n chôc ngꢀy liÒn. H«m nꢀo t«i còng ph¶i nhao ra nh÷ng bê tre, t×m  
chç nꢀo m¸t nhÊt th× ngåi. Ch©n cø kho¶ liªn tôc xuèng ao tay th× qu¹t mꢀ lóc nꢀo må h«i vÉn cø  
tóa ra. VËy mꢀ kh«ng ngê chiÒu h«m qua m−a ®Õn. §Õn véi vꢂ, m−a trót n−íc ꢀo ꢀo råi l¹i t¹nh rÊt  
nhanh.  
Kho¶ng bèn giê chiÒu råi ra n¾ng vÉn cßn chang chang. Kh«ng cã lÊy mét ngän giã nꢀo. Trêi  
lóc nꢀy thËt lꢀ ngét ng¹t. Nh−ng bçng d−ng trêi tèi sÇm c¶ l¹i, giã ï ï, m©y tõ ®©u ïn ïn kÐo ®Õn  
kho¸c cho «ng trêi mét chiÕc ¸o gi¸p ®en. Mèi tõ ®©u bay ra nhiÒu kh«nhg kÓ xiÕt. C¸nh mèi rông  
l¶ t¶ bay tø tung nh− trÎ con xÐ vôn giÊy qu¨ng lªn tóa ra tr−íc giã.  
Ngoꢀi v−ên mÑ gꢀ rèi rÝt gäi ®ꢀn con ®ang ho¶ng lo¹n miÖng kh«ng ngõng kªu "chiÕp chiÕp".  
Giã cꢀng thæi m¹nh. Bꢂi mÝa sau v−ên vung k¸ kªu xꢀo x¹c nh−n nh÷ng dòng sÜ móa g−¬m. Bôi lèc  
cuèn ®Çy trêi, ®¸m l¸ kh« cø vꢀo cuén trßn l¹i bung ra. Ngoꢀi ngâ ®¸m kiÕn ®en bá c¶ måi ®ang véi  
vꢂ hꢀnh qu©n vÒ tæ. Giã thæi tung m¸t r−îi lꢀm nh÷ng ngän tre cuèn c¶ cꢀnh l¸ vꢀo nhau, th©n kú  
cäc kªu lªn kÏo kÑt. §¸ng th−¬ng h¬n lꢀ c©y b−ëi cña «ng. Vèn ®ꢂ ph¶i mang c¸i th©n to lín ®Çy  
cꢀnh l¸, b−ëi l¹i cßn ph¶i bÕ mét ®ꢀn con tinh nghÞch, ®øa nꢀo ®øa nÊt cø ®ßi ch¹y tø tung kh¾p  
phÝa.  
Trêi b¾t ®Çu l¸c ®¸c m−a. SÊm sÐt r¹ch ngang däc nÒn trêi råi ïng oꢀng ®æ xuèng s©n nh− m×n  
ph¸ ®¸. ThÕ mꢀ chÞ dõa ch¼ng sî, cø vÉy vÉy c¸nh tay dꢀi nh− khua móa. ChÞ mïng t¬i cßn phô ho¹  
nh¶y móa h¶ hª.  
Lép bép, lép bép. M−a b¾t ®Çu ®æ xuèng véi vꢂ, ꢀo ꢀo. M−a nh− trót n−íc lꢀm tr¾ng xo¸ c¶ mÆt  
s©n, nh÷ng bät n−íc tung lªn tr¾ng xo¸ võa ®Þnh tr«i ®i th× liÒn bÞ giät n−íc m−a kh¸c r¬i vꢀo vì  
vôn. M−a sꢀn s¹t trªn m¸i ngãi kh«, m−a bép lép trªn tꢀu chuèi ®Çu nhꢀ. N−íc ch¶y å å, xèi x¶  
ngËp c¶ s©n khiÕn mÊy «ng ãc cô cø nh¶y chåm chåm. Bè em ®i ch¹y vÒ ch¹y m−a kh«ng kÞp n−íc  
déi −ít hÕt c¶ ng−êi.  
TrËn m−a ®Õn nhanh nh−ng vôt t¹nh. C©y l¸ ®−îc mét b÷a h¶ hª ng¬ ng¸c nh×n «ng mÆt trêi  
®
ang trë l¹i. BÇu trêi trong xanh, nh÷ng tia n¾ng l¹i räi lªn vꢀng ãng.  
TrËn m−a cho t«i c¶m gi¸c thËt khoan kho¸i vꢀ dÔ chÞu. ThÕ lꢀ nh÷ng ngꢀy oi bøc vôt tan. T«i  
ch¹y véi ra s©n dän nh÷ng qu¶ bßng võa rông xuèng. Råi t«i ra bÓ vôc mét vôc n−íc ph¶ lªn ®Çu  
lªn mÆt ®Ó c¶m nhËn sù ngät ngꢀo m¸t l¹nh cña m−a.  
*
§Ò bꢀi: T¶ quang c¶nh s©n tr−êng trong giê ra ch¬i.  
Bꢀi viÕt  
*
Tuæi häc trß bao giê còng g¾n víi nh÷ng trß ch¬i vui vÎ. §ã lꢀ nh÷ng trß ch¬i t−ng bõng thó vÞ  
víi sù gãp mÆt cña sè ®«ng. ThÕ nªn, h«m nꢀo ®i häc, tôi chóng t«i còng xin bè mÑ ®i sím h¬n ®Ó  
®
−îc vui ®ïa. Cßn khi ®ꢂ ë tr−êng, sau nh÷ng tiÕt häc mÖt nhoꢀi, chóng t«i l¹i ®ãn tiÕt ra ch¬i.  
H«m nay bÇu trêi trong xanh vꢀ giã th× m¸t qu¸. Nh÷ng ®¸m m©y tr¾ng l÷ng lê troi thØnh  
tho¶ng l¹i che rîp mét gãc s©n tr−êng t¹o ra nh÷ng bãng r©m. Chóng em ®ang häc cuèi tiÕt thø hai  
th× bçng nghe s¸u tiÕng trèng b¸o hiÖu ra ch¬i. C« gi¸o dõng gi¶ng mØm c−êi ®ång ý, thÕ lꢀ chóng  
em ïa c¶ ra s©n nh− mét bÇy chim sΠlín. S©n tr−êng ®ang réng rꢂi v¾ng vΠbçng chèc trë nªn chËt  
chéi, ån ꢀo.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
45  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
§ꢂ thꢀnh mét thãi quen, giê ra ch¬i më ®Çu b»ng mét bꢀi thÓ dôc chung cho c¶ toꢀn tr−êng. C¶  
líp xÕp hꢀng th¼ng t¾p trong tiÕng trèng rung. Råi tiÕng trèng ®¸nh dâng d¹c, nh÷ng c¸nh tay ®−a  
lªn h¹ xuèng theo nhÞp b−íc ch©n ®Òu ®Æn, khoÎ kho¾n vꢀ ®Ñp m¾t nh− mét mꢀn ®ång diÔn ai ®ã  
®
ꢂ gÆp trªn truyÒn h×nh.  
Bꢀi thÓ dôc qua ®i nhanh chãng nh−êng chç cho nh÷ng trß ch¬i thó vÞ. PhÝa ngoꢀi kia c¸c b¹n  
nam ®ꢂ nhanh chãng tËp trung d−íi gèc c©y xꢀ cõ lín ®Ó chia ®éi vꢀ ®¸ bãng. Cuéc dꢀn xÕp diÔn  
nh− trong vßng mét phót nh− ®ang ch¹y ®ua víi thêi gian. Råi qu¶ bãng da ®−îc tung lªn, h¬n  
chôc b¹n nam s¨n, ch¹y ®¸, hß reo mÆc kh«ng thÌm chó ý nh÷ng giät må h«i l¨n ®Çy trªn m¸ lꢀm  
cay cay ®«i m¾t.  
C¸c b¹n n÷ còng kh«ng chÞu l−êi ho¹t ®éng. PhÝa d−íi t¸n b»ng l¨ng, chiÕc d©y quay ®ang  
quay liªn tiÕp nghe c¶ tiÕng kªu "chÝu chÝu". Nh×n c¸c b¹n n÷ nh¶y d©y, c−êi khóc khÝch mꢀ thÊy  
tuæi häc trß thó vÞ mét c¸ch thÇn tiªn.  
Ngay tr−íc cöa líp t«i lꢀ chç dꢀnh cho c¸c b¹n Ýt s«i næi h¬n. Hïng, Minh vꢀ D−¬ng ®ang ®Òu  
®
Òu nhÞp ch©n víi chiÕc cÇu ®−îc lꢀm tõ nh÷ng chiÕc l«ng gꢀ cña nh÷ng chó trèng choai. Nh×n c¸c  
b¹n ®¸ cÇu th× xem chõng kü thuËt ch¼ng kÐm c¸c b¹n ®ang ch¬i bãng chót nꢀo. Ngay bªn c¹nh,  
d−íi gèc c©y hoa s÷a lꢀ chç Nam vꢀ Duy ®ang ngåi ch¬i cê t−íng trªn ghÕ ®¸. Tr«ng c¸c b¹n vß  
tr¸n suy nghÜ mçi khi cê vꢀo thÕ bÝ ch¼ng kh¸c g× nh÷ng ng−êi ®¸nh cê chuyªn nghiÖp.  
Xa h¬n d−íi gèc ph−îng ngoꢀi kia vÉn th−êng chç cña nh÷ng mäi s¸ch tr−êng t«i. C¸c b¹n ®äc  
nꢀo th× ®ñ lo¹i: b¸o, truyÖn tranh, ®äc s¸ch vꢀ c¶ tranh thñ lꢀm bꢀi tËp n÷a...  
Chóng t«i ®ang say s−a n« ®ïa tho¶ thÝch th× tiÕng trèng b¸o hiÖu giê ra ch¬i ®ꢂ hÕt. TÊt c¶ c¸c  
cuéc ch¬i ®Òu dang dë, xin hÑn l¹i ngꢀy mai. Chóng t«i röa mÆt, b−íc vꢀo líp vꢀo mét t©m tr¹ng  
vui vÎ s¶ng kho¸i v« cïng ®Ó ®ãn nh÷ng tiÕt häc tiÕp theo.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai thÇy gi¸o Haꢂmen, t¶ l¹i t©m tr¹ng lªn líp cña m×nh trong Buæi häc cuèi  
cïng  
.
*
Bꢀi viÕt  
ChiÒu h«m Êy, t«i chÕt lÆng khi nhËn ®−îc lÖnh tõ nay c¸c tr−êng vïng Anꢁd¸t vꢀ LoꢁrÌn  
kh«ng ®−îc phÐp d¹y häc sinh tiÕng Ph¸p, mét sù hôt hÉng rÊt lín cø tùa nh− ai ®ã võa giËt ®i mét  
thø quý gi¸ nhÊt cña m×nh. Kh«ng ®−îc d¹y tiÕng tiÕng Ph¸p n÷a kh¸c nꢀo ng−êi ta b¾t d©n vïng  
An d¸t nꢀy kh«ng ®−îc nãi. T«i lª b−íc vÒ nhꢀ, trong lßng tan n¸t. Bän chóng thËt th©m hiÓm vꢀ  
khèn n¹n.  
§ªm ®ã, t«i kh«ng thÓ nꢀo chîp m¾t, trong ®Çu t«i lu«n hiÖn lªn h×nh ¶nh nh÷ng häc sinh th©n  
yªu, nh÷ng bꢀi gi¶ng vÒ n−íc Ph¸p th©n yªu. Cã lÏ nꢀo t«i ph¶i tõ bá tÊt c¶! T«i cꢀng ®au khæ h¬n  
khi biÕt r»ng t«i chØ cßn mét buæi d¹y häc vꢀo s¸ng ngꢀy mai, ®ã lꢀ buæi häc cuèi cïng.  
S¸ng h«m sau t«i chë dËy tõ gꢀ g¸y. T«i chän bé quÇn ¸o trang träng nhÊt ra ®Ó mÆc, ®ã lꢀ chiÕc  
¸
o rîꢁ®anhꢁgèc mꢀu xanh lôc, ®iÒm l¸ sen gÊp nÕp mÞn vꢀ ®éi c¸i mò trßn b»ng lôa ®en thªu. Bé  
quÇn ¸o nꢀy, tr−íc ®©y t«i chØ mÆc trong nh÷ng h«m cã thanh tra hoÆc nh÷ng h«m ph¸t th−ëng.  
Khi trêi cßn rÊt sím tèi ®ꢂ r¶o b−íc ®Õn tr−êng, t©m tr¹ng lªn líp ngꢀy h«m nay ®èi víi t«i kh¸c  
h¼n mäi khi, mét c¶m gi¸c buån bꢂ.  
T«i b−íc vꢀo líp, ®ꢂ cã mÊy ng−êi ®Õn, ®ã lꢀ cô giꢀ H«ꢁ®e cïng mét sè d©n lꢀng ë vïng An  
d¸t. ThÊy t«i b−íc vꢀo, trªn g−¬ng mÆt cña hä còng to¸t ra mét nçi buån, cã lÏ hä ®ꢂ biÕt c¶. Sau khi  
hä ®øng dËy trÞnh träng chꢀo t«i. T«i cói ®Çu chꢀo l¹i råi th¨m hái hä vꢀi c©u, cè kh«ng ®éng g× ®Õn  
buæi häc cuèi cïng. T«i ngåi lÆng lÏ nh×n c¶nh vËt xung quanh, tÊt c¶ bçng trë nªn th©n thuéc qu¸.  
T«i ch¼ng muèn rêi xa mét chót nꢀo c¶. C¸c cô giꢀ còng ngåi lÆng lÏ. Cã lÏ hä còng ®ang rÊt buån  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
46  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
vꢀ hä hiÓu t©m tr¹ng lóc nꢀy cña t«i.  
Mét lóc sau, nh÷ng khu«n mÆt gÇn gòi th©n quen hꢀng ngꢀy dÇn dÇn ®Õn kÝn nh÷ng dꢂy bꢀn  
trong líp häc. Bän trΠphÇn nhiÒu ng¬ ng¸c kh«ng hiÓu t¹i sao h«m nay líp m×nh l¹i cã c¶ c¸c c«,  
c¸c b¸c, c¸c chó... nh−ng chóng còng ch¼ng d¸m nãi g×.  
Th−êng ngꢀy tr−íc giê vꢀo líp chóng l¹i nghÞch ngîm vꢀ rÊt khã b¶o, Êy vËy mꢀ h«m nay ®øa  
nꢀo ®øa nÊy lÆng lÏ ®i vꢀo chç ngåi cña m×nh. Chóng ngåi yªn lÆng vꢀ trang nghiªm nh− ®ang s¾p  
®
ãn ®oꢀn kiÓm tra vꢀo líp. §iÓm qua g−¬ng mÆt nh÷ng häc sinh trong líp, t«i nhËn ra líp cßn  
thiÕu Phr¨ng. §©y lꢀ cËu häc sinh c¸ biÖt cña líp, nÕu nh− ngꢀy th−êng t«i sÏ vꢀo líp lu«n vꢀ sÏ  
ph¹t khi cËu ta ®Õn. ThÕ nh−ng h«m nay t«i ch¼ng cã c¶m gi¸c tøc giËn Phr¨ng, t«i quyÕt ®Þnh d¹y  
muén h¬n mäi ngꢀy ®Ó chê cËu häc trß c¸ biÖt nꢀy.  
Mét lóc sau, Phr¨ng ®Õn, nã thÊp tho¸ng nóp sau c¸nh cöa, tá vÎ sî hꢂi, thÊy vËy t«i nhÑ nhꢀng  
gäi nã vꢀo líp häc:  
ꢁVꢀo líp nhanh lªn Phr¨ng, buæi häc ®ꢂ b¾t ®Çu råi.  
T«i b¾t ®Çu buæi häc b»ng mét nçi r−ng r−ng khã t¶, t«i kh«ng biÕt b¾t ®Çu bꢀi gi¶ng nh− thÕ  
nꢀo, ®iÒu nꢀy tr¸i ng−îc h¼n víi mäi khi. Dï kh«ng muèn nãi ra nh−ng t«i vÉn ph¶i nãi ra sù thËt  
cña buæi häc ngꢀy h«m nay:  

C¸c em th©n mÕn, h«m nay lꢀ buæi häc cuèi cïng cña chóng ta, c¸c em cè g¾ng ch¨m chó nghe  
gi¶ng nhÐ!  
Lò trÎ con ng¬ ng¸c nh−ng råi chît hiÓu v× cã ®øa ®ꢂ nghe lo¸ng tho¸ng nh÷ng th«ng tin mꢀ  
ng−êi lín ®äc trªn c¸o thÞ h«m qua. Chóng còng lÆng yªn.  
Buæi häc h«m Êy vÉn diÔn ra, tuy cã h¬i trÇm vꢀ buån h¬n nh÷ng ngꢀy kh¸c. T«i d¹y lò trΠnèt  
nh÷ng quy t¾c ng÷ ph¸p cña ph©n tõ vꢀ trong bꢀi gi¶ng cña m×nh t«i cßn xen nh÷ng c©u chuyÖn  
kh¸c. Bëi t«i hiÓu ®©y lꢀ lÇn cuèi cïng ®−îc nãi víi lò trÎ vÒ cuéc sèng vÒ n−íc Ph¸p. T«i gäi  
Phr¨ng ®äc bꢀi vꢀ cËu ta l¹i Êp óng kh«ng thuéc, nh−ng t«i còng ch¼ng ®Ó t©m vꢀo chuyÖn ®ã mꢀ  
t«i l¹i nãi vÒ tiÕng Ph¸p. ThÕ råi tõ ®iÒu nꢀy sang ®iÒu kh¸c, c¶ giê gi¶ng cña t«i l¹i trë thꢀnh mét  
giê tiÕc th−¬ng cho tiÕng Ph¸p. Tãm l¹i, t«i chØ muèn nãi r»ng t«i c¨m thï quyÕt ®Þnh bá tiÕng  
Ph¸p, t«i c¨m ghÐt bän §øc.  
Sau khi gi¶ng bꢀi xong. T«i chuyÓn sang tËp viÕt cho lò trÎ. H«m Êy, t«i cho häc trß viÕt ®i viÕt  
l¹i hay hꢀng ch÷ tr«ng sao cho thËt ®Ñp: Ph¸p, Anꢁd¸t; Anꢁd¸t, Ph¸p. Häc trß say s−a viÕt cßn t«i th×  
l¹i ngåi ngÉm nghÜ, tiÕc th−¬ng tiÕng Ph¸p. T«i kh«ng thÓ hiÓu næi t«i sÏ ra sao khi ph¶i rêi bá mꢂi  
mꢂi n¬i nꢀy.  
Thêi kh¾c cuèi cïng cña buæi häc còng qua ®i. TiÕng chu«ng ®ång hå tõ phÝa nhꢀ thê ®iÓm râ  
1
2 tiÕng. §øng dËy ®Ó t¹m biÖt häc sinh th©n yªu, t«i thÊy m×nh chao ®¶o, miÖng t«i kh«ng thÓ cÊt  
nªn ®−îc. T«i cÇm mét viªn phÊn, viÕt dßng ch÷ thËp to:  
N−íc Ph¸p mu«n n¨m!  
§ã chÝnh lꢀ dßng ch÷ cuèi cïng vꢀ còng chÝnh lꢀ tÊm lßng cña t«i ®èi víi n−íc Ph¸p th©n yªu.  
*
§Ò bꢀi: T¶ l¹i buæi häc cuèi cïng ë tr−êng tiÓu häc.  
Bꢀi viÕt  
*
Ng«i tr−êng tiÓu häc víi mçi chóng ta bao giê còng gîi l¹i nh÷ng kØ niÖm ng©y th¬ vꢀ trong  
tr¾ng. Dï ®ꢂ b−íc sang líp s¸u nh−ng nh÷ng buæi häc cuèi thËt s©u ®Ëm khã phai.  
H«m Êy lꢀ mét ngꢀy gi÷a th¸ng n¨m trêi m¸t mÎ. ë ngoꢀi kia trªn nh÷ng c©y xꢀ cõ cæ thô tiÕng  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
47  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
ve ®ang n¸o nøc rén vang nh− giôc giꢂ chóng em nhanh nhanh b−íc vꢀo nh÷ng ngꢀy hÌ lÝ thó.  
§
ang ngåi tranh luËn víi nhau vÒ nh÷ng bꢀi häc cò, bçng tiÕng trèng vꢀo líp vang lªn. C¸c b¹n  
nhanh chãng s¾p song s¸ch vë chuÈn bÞ cho bꢀi häc míi.  
C« gi¸o b−íc vꢀo vÉn bé quÇn ¸o gi¶n dÞ vꢀ nô c−êi t−¬i t¾n trªn m«i. æn ®Þnh líp xong, c« hái:  
"C¸c em ®ꢂ chuÈn bÞ bꢀi häc ch−a?" "Th−a c« råi ¹!" Chóng em ®ång thanh ®¸p. C« gi¸o kiÓm tra bꢀi  
cò. Linh vꢀ Oanh ®Òu tr¶ lêi c« dâng d¹c vꢀ tr«i ch¶y. C« rÊt hꢀi lßng, råi chóng em b−íc vꢀo bꢀi  
míi. Bꢀi häc h«m nay lꢀ mét bꢀi Ngo¹i khãa ng÷ v¨n.  
Giíi thiÖu ®Çu ®Ò b»ng mét dßng ch÷ hoa, xong c« gîi ý vꢀo bꢀi häc míi ®Çy Ên t−îng:  
Quª h−¬ng lꢀ g× h¶ mÑ?  
Mꢀ c« gi¸o d¹y ph¶i yªu  
Quª h−¬ng lꢀ g× h¶ mÑ?  
Mꢀ ai ®i xa còng thÊy nhí nhiÒu...  
C¸c em ¹! Chóng ta ai còng cã mét quª h−¬ng. §ã lꢀ n¬i ta ®ꢂ sinh ra vꢀ lín lªn trong niÒm  
th−¬ng nçi nhí. H«m nay chóng ta sÏ hiÓu t×nh yªu ®Êt n−íc lꢀ g×? T×nh yªu ®Êt n−íc b¾t nguån tõ  
®
©u qua bꢀi ngo¹i khãa v¨n häc "Lßng yªu n−íc". Nh÷ng ®«i m¾t ®en l¸y trßn xoe ®ang ch¨m chó  
nh×n lªn tÊm b¶ng ®en. §«i tay víi nh÷ng ngãn tay bóp m¨ng cña c« ®ang ®Ëm t« nh÷ng dßng  
phÊn tr¾ng.  
Bꢀi häc h«m Êy cña chóng em lꢀ mét giê trao ®æi s«i næi vÒ lßng yªu n−íc. Nh÷ng c¸nh tay  
ng¾n ngòn xinh x¾n gi¬ lªn liªn tiÕp tr−íc nh÷ng c©u hái cña c«. B¹n nꢀo còng mong ®−îc c« gäi  
®
Õn, còng mong ®−îc nãi lªn nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vÒ lßng yªu n−íc. Nh−ng c¶ líp ch¨m chó  
nhÊt vꢀo c©u tr¶ lêi cña b¹n Ph−¬ng Nga:  
Th−a c«! Lßng yª n−íc b¾t nguån gi¶n dÞ tõ t×nh yªu gia ®×nh, yªu nh÷ng g× dï lꢀ nhá nhÊt  

cña quª h−¬ng nh− mét dßng s«ng hay nh÷ng c¸nh ®ång b¸t ng¸t.  
C« gi¸o khen Ph−¬ng Nga tr¶ lêi rÊt ®óng vꢀ cho b¹n ®iÓm 10. Líp em ai còng thÊy xèn xang.  
PhÇn thø hai cña bꢀi häc l¹i cꢀng s«i næi. §ã lꢀ phÇn c« gi¸o cña chóng em tù s−u tÇm råi ®äc  
nh÷ng c©u ca dao biÓu hiÖn t×nh yªu quª h−¬ng ®Êt n−íc. Mçi b¹n ®äc mét c©u, c¶ líp ®ꢂ t¹o thꢀnh  
mét b¶n nh¹c ®a ©m, mét bøc tranh nhiÒu mꢀu s¾c vÒ lßng yªu n−íc.  
Buæi häc s«i næi, say s−a nh−ng sao nhanh qu¸. TiÕng trèng ®ꢂ b¸o hÕt giê mꢀ trong líp cßn  
thÊy vang vang. Buæi häc kÕt thóc nh−ng Ên t−îng vÒ nã vÉn kh«ng hÒ phai nh¹t trong trÝ nhí cña  
mçi chóng em. Mong sao trong nh÷ng ngꢀy s¾p tíi, sÏ cã nhiÒu buæi häc nh− thÕ l−u dÊu l¹i trong  
em.  
*
§Ò bꢀi: T¶ l¹i mét trËn bãng ®¸ ë tr−êng em (hoÆc xem t−êng thuËt trªn v« tuyÕn truyÒn  
h×nh).  
*
Bꢀi viÕt  
Em lꢀ mét phan h©m mé cuång nhiÖt cña m«n thÓ thao vua. ë trong gia ®×nh, em vꢀ bè ®Òu  
ham thÝch m«n bãng ®¸ vꢀ ®Æc biÖt lu«n lꢀ cæ ®éng viªn trung thꢀnh cña ®éi tuyÓn Anh. Cuèi mçi  
tuÇn, h«m nꢀo em còng thøc xem nh÷ng trËn bãng cña ®éi tuyÓn Anh cïng bè. Mét kh«ng khÝ thÓ  
thao trꢀn ngËp c¨n phßng chØ vÎn vÑn cã mçi... hai cæ ®éng viªn. TuÇn võa qua, ti vi cã t−êng thuËt  
trùc tiÕp trËn thi ®Êu gi÷a hai ®éi tuyÓn nh÷ng con s− tö nh vꢀ nh÷ng con ®¹i bꢀng tr¾ng Ba Lan.  
TrËn thi ®Êu ®ã thùc sù ®ꢂ lꢀm nøc lßng bao nhiªu cæ ®éng viªn.  
H«m Êy em lꢀm bꢀi tËp xong rÊt sím råi ®i ngñ. Ch¶ lꢀ trËn ®Êu bãng dÔn ra vꢀo lóc ®ªm  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
48  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
khuya. §óng mét giê 30 phót, bè ®¸nh thøc em. Bao giê còng vËy. Röa mÆt xong, em vꢀo ngåi cïng  
bè trªn mét chiÕc sa lon. Kh«ng khÝ nãng tõ trËn ®Êu d−êng nh− lan c¶ ra ngoꢀi. H«m nay ®éi  
tuyÓn Anh ®−îc thi ®Êu trªn s©n nhꢀ vꢀ b¾t buéc ph¶i th¾ng míi chiÕm ®−îc ng«i ®Çu b¶ng t−  
chÝnh c¸c cÇu thñ Ba Lan. Bao yÕu tè hîp l¹i ®Ó lꢀm nªn tÝnh hÊp dÉn cña trËn cÇu nꢀy.  
Sau tiÕng cßi khai cô«c cña «ng träng tꢀi rÊt ®Ñp mꢂ ng−êi §an M¹ch, c¸c cÇu thñ Anh nhanh  
chãng ®Èy cao ®éi h×nh vꢀ liªn tiÕp cã c¸c t×nh huèng nguy hiÓm t¹o vÒ phÝa cÇu m«n cña ®éi tuyÓn  
Ba Lan. H«m nay ®óng lꢀ mét ngꢀy vÊt v¶ cña hꢀng thñ ®éi Ba Lan khi liªn tiÕp ph¶i ng¨n c¶n c¸c  
pha ®i bãng ®Çy kü thuËt cña c¸c tiÒn ®¹o hꢀng ®Çu thÕ giíi nh− Rooney hay lꢀ Owen,...  
Hai bè con vÉn håi hép dâi theo nh÷ng lêi b×nh luËn quen thuéc cña anh Vò Quang Huy. TrËn  
®
Êu cꢀng ngꢀy cꢀng diÔn ra c¨ng th¼ng vꢀ hÊp dÉn. §¸p l¹i nh÷ng ®ît tÊn c«ng ®a d¹ng tõ hai c¸nh  
hay tõ trung lé cña ®éi Anh, c¸c cÇu thñ tiÒn ®¹o cña Ba Lan còng cã nh÷ng ®−êng ph¶n c«ng,  
nh÷ng có sót xa nguy hiÓm kh«ng Ýt lÇn lꢀm ®øng tim nh÷ng cæ ®éng viªn Anh. Nh−ng còng ph¶i  
chê tíi phót thø 43 cña hiÖp mét, tõ mét ®ît tÊn c«ng biªn, tiÒn vÖ J. Colen cña ®éi tuyÓn Anh ®ꢂ  
tung mét có sót cùc m¹nh tõ ngoꢀi vßng cÊm. Có ch¹m bãng ®Çy nh¹y c¶m b»ng gãt giÇu cña tiÒn  
®
¹o owen ®ꢂ lꢀm næ tung kh«ng khÝ trªn s©n vËn ®éng quèc gia cña ®¶o quèc s−¬ng mï. §éi Anh  
dÉn tr−íc mét bꢀn.  
Nh−ng bãng ®¸ bao giê còng chøa ®ùng nh÷ng bÊt ngê. Kh«ng ®Çy mét phót sau, lîi dông sù  
s¬ hë cña hꢀng thñ ®éi tuyÓn Anh, cÇu thñ Ba lan ®ꢂ cã mét pha bÊt v« lª v« cïng ®Ñp m¾t san hoꢀ  
tû sè cho tuyÓn Ba Lan. Hai ®éi tuyÓn ra s©n t¹m nghØ trong t− thÕ ngang ph©n, cßn cæ ®éng viªn  
hai ®éi tuyÓn th× ®ꢂ cã v« sè lý do ®Ó ¨n mõng.  
M−êi l¨m phót sau, trËn cÇu trë l¹i. Hai ®éi vÉn gi÷ phong c¸ch ch¬i nh− cò nh−ng ®éi tuyÓn  
Anh ®ꢂ cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®Ó hßng t×m kiÕm bꢀn th¾ng thø hai. Cuèi cïng ®iÒu chê ®îi cña bè vꢀ  
em còng ®Õn. Vꢀo gi÷a hiÖp hai, ®éi tuyÓn Anh ®ꢂ mét lÇn n÷a v−ît lªn nhê bꢀn th¾ng cña tiÒn vÖ  
F. LAm Pard. ThÕ gi»ng co vÉn tiÕp tôc diÔn ra. Phót cuèi cña trËn ®Êu tiÒn ®¹o cña Ba lan sau khi  
cã pha qua ng−êi kü thuËt ®ꢂ nèc bãng qua ®Çu thñ thꢀnh R«bins¬n. RÊt may tr¸i bãng chØ s−ît sꢀ.  
Pha bãng lꢀm c¶ em vꢀ bè lÆng im ®Õn tËn khi trËn cÇu kÕt thóc.  
H«m Êy ®éi tuyÓn Anh v−ît qua Ba lan khi chØ h¬n mét bꢀn s¸t nót. Nh−ng chiÕn th¾ng khiÕn  
c¶ bè vꢀ em ®Òu rÊt vui mõng. C¸c b¹n ¹? NÕu c¸c b¹n ch−a tõng xem bãng ®¸, c¸c b¹n hꢂy thö mét  
lÇn. T«i t«i ®ã lꢀ mét m«n thÓ thao ®Çy thó vÞ vꢀ rÊt ®¸ng xem.  
*
§Ò bꢀi: T¶ l¹i lÔ kû niÖm Ngꢀy Nhꢀ gi¸o ViÖt Nam 20 ꢂ 11 ë tr−êng em.  
Bꢀi viÕt  
*
N¨m nay ®−îc lªn líp 6, lÇn ®Çu tiªn t«i ®−îc tham dù lÔ kØ niÖm Ngꢀy Nhꢀ gi¸o ViÖt Nam 20 ꢁ  
1. Suèt buæi tèi h«m tr−íc, t«i b¾t mÑ chän cho t«i mét bé quÇn ¸o ®Ñp nhÊt, mÑ t«i cßn chu ®¸o ra  
1
chî mua cho t«i mét bã hoa thËt ®Ñp ®Ó ngꢀy mai t«i ®em tÆng c« gi¸o chñ nhiÖm.  
Buæi s¸ng h«m sau, t«i ngñ dËy sím h¬n mäi ngꢀy, ¨n s¸ng vꢀ mÆc quÇn ¸o ®Ñp, trong lßng t«i  
v« cïng håi hép. Tr−íc khi ra khái cæng t«i kh«ng quªn «m bã hoa t−¬i mꢀ mÑ ®ꢂ chuÈn bÞ s½n tõ  
tèi h«m qua. T«i tin r»ng c« gi¸o sÏ rÊt thÝch bã hoa nꢀy.  
§Õn cæng tr−êng, t«i thÊy b¹n nꢀo còng ¨n mÆc rÊt ®Ñp vꢀ trªn tay c¸c b¹n còng «m mét bã hoa  
nh− t«i. Tr«ng tr−êng t«i lóc nꢀy nh− mét v−ên hoa víi ®ñ mꢀu s¾c rùc rì. T«i nh×n lªn hai bªn  
cæng tr−êng, thËt bÊt ngê bëi mꢀu ®á rùc cña nh÷ng l¸ cê, trong s©n tr−êng phÝa lÔ ®ꢀi ®ꢂ ®−îc  
trang trÝ hÕt søc ®Ñp m¾t, trªn chiÕc ph«ng mꢀu xanh næi bËt lªn hꢀng ch÷: Chꢀo mõng ngꢀy Nhꢀ  
gi¸o ViÖt Nam 20ꢁ11, phÝa d−íi cã mét chiÕc bꢀn tr¶i kh¨n ®á vꢀ trªn ®ã cã mét l½ng hoa to còng cã  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
49  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
dßng ch÷ Chꢀo mõng ngꢀy Nhꢀ gi¸o ViÖt Nam 20ꢁ11  
.
T«i cïng c¸c b¹n tung t¨ng b−íc vꢀo s©n tr−êng, chóng t«i å lªn vui thÝch khi thÊy c¸c thÇy c«  
h«m nay ®Ñp mét c¸ch l¹ th−êng, c« nꢀo còng mÆc chiÕc ¸o dꢀi th−ít tha, ®ñ mꢀu s¾c. Trªn khu«n  
mÆt cña c¸c c« ®Òu ®−îc trang ®iÓm nhÑ nhꢀng nªn c« nꢀo tr«ng c« còng xinh t−¬i. Cßn c¸c thÇy th×  
trang träng trong bé comle. T«i thÊy yªu tÊt c¶ c¸c thÇy c«. §ang m¶i ng¾m mäi ng−êi bçng mét håi  
trèng vang lªn:  

Tïng! Tïng! Tïng!...  
C¸c b¹n häc sinh tõ c¸c n¬i ïa ra tr−íc kh¸n ®ꢀi, nhanh chãng tËp trung vÒ líp m×nh. ChØ mét  
lo¸ng sau, tÊt c¶ ®ꢂ xÕp thꢀnh hꢀng lèi trËt tù ®©u vꢀo ®Êy. Ch¼ng ai b¶o ai c¸c b¹n ®Òu im lÆng chê  
hiÖu lÖnh cña thÇy tæng phô tr¸ch.  
Sau mꢀn chꢀo cê vꢀ h¸t quèc ca, thÇy hiÖu tr−ëng ra ®äc lêi diÔn v¨n trang träng, sau ®ã thÇy  
cßn ®äc mét bꢀi ph¸t biÓu dꢀi vÒ truyÒn thèng vꢀ ý nghÜa cña ngꢀy nhꢀ gi¸o ViÖt Nam. TÊt c¶ mäi  
ng−êi ®Òu ch¨m chó l¾ng nghe, mÊy b¹n mäi ngꢀy vÉn hay nghÞch trong giê chꢀo cê h«m nay còng  
im thin thÝt nghe thÇy hiÖu tr−ëng nãi. Qua nh÷ng lêi thÇy, t«i thÊy hiÓu h¬n vÒ ngꢀy 20 ꢁ 11 nꢀy.  
Sau ®ã lꢀ ®Õn mꢀn v¨n nghÖ, ®Ó cã nh÷ng tiÕt môc nꢀy c¸c b¹n vꢀ c¸c anh chÞ ®ꢂ tËp luyÖn tõ  
mÊy tuÇn tr−íc. C¸c chÞ h¸t rÊt hay vꢀ truyÒn c¶m nh÷ng bꢀi h¸t ca ngîi thÇy c«, nh÷ng ng−êi ®ꢂ  
d×u d¾t chóng t«i nªn ng−êi.  
Sau mçi tiÕt môc Êy c¶ tr−êng l¹i rén lªn tiÕng vç tay. TiÕt môc v¨n nghÖ t¹m dõng, thÇy hiÖu  
tr−ëng cho phÐp chóng t«i ®−îc ®em hoa lªn tÆng c¸c thÇy c«. ThÕ lꢀ tÊt c¶ mäi ng−êi ïa lªn kh¸n  
®
ꢀi tÆng c¸c thÇy c« nh÷ng bã hoa t−¬i th¾m nhÊt. T«i còng cè g¾ng len vꢀo gi÷a ®Ó tÆng hoa cho c«  
gi¸o chñ nhiÖm cña m×nh. Lóc ®Õn gÇn c«, t«i bçng thÊy håi hép kh¸c h¼n mäi ngꢀy. C« nh×n t«i ©u  
yÕm vꢀ khen bã hoa cña t«i ®Ñp qu¸. T«i vui s−íng ch¹y vÒ chç cña m×nh. B¹n nꢀo b¹n ®Êy còng  
hín hë nh− t«i, c¶ s©n tr−êng n¸o nhiÖt ®Çy tiÕng nãi c−êi rén rꢂ.  
Sau tiÕt môc tÆng hoa, c« gi¸o Thanh, mét c« gi¸o d¹y v¨n rÊt hay, ®¹i diÖn cho c¸c thÇy c« lªn  
ph¸t biÓu c¶m t−ëng. H«m nay tr«ng c« xinh ®Ñp kh¸c h¼n mäi ngꢀy, c« mÆc chiÕc ¸o dꢀi ®á, khu«n  
mÆt c« r¹ng rì, c« chØ nãi rÊt ng¾n gän vꢀi lêi nh−ng v« cïng xóc ®éng, s©u l¾ng.  
Sau lêi ph¸t biÓu cña c« Thanh lꢀ ®Õn b¸c héi tr−ëng héi phô huynh, trong lêi ph¸t biÓu b¸c  
nh¾c nhiÒu ®Õn c«ng lao cña c¸c thÇy c« víi häc trß, chóng t«i nghe mꢀ c¶m thÊy v« cïng xóc ®éng,  
hoꢀ víi kh«ng khÝ Êy chÞ Linh ꢁ häc sinh líp 9 còng ®¹i diÖn cho häc sinh nãi lêi c¶m ¬n ®Õn c«ng  
lao d¹y dç cña c¸c thÇy c« gi¸o.  
Sau buæi lÔ c¸c b¹n cßn ïa ®Õn chôp ¶nh víi c¸c thÇy c« gi¸o, líp t«i ai còng muèn ®−îc ®øng  
gÇn c« gi¸o chñ nhiÖm nªn tranh giꢀnh, trªu nhau Ý íi. C« gi¸o t−¬i c−êi ®øng gi÷a lò nhãc chóng  
t«i.  
§Õn gÇn tr−a buæi lÔ míi kÕt thóc, mäi ng−êi ra vÒ lßng ph¬i phíi. T«i tù høa víi lßng m×nh lꢀ  
sÏ cè g¾ng häc tèt h¬n ®Ó kh«ng phô lßng c¸c thÇy c«. Vꢀ ®ã sÏ lꢀ buæi kØ niÖm ngꢀy nhꢀ gi¸o ViÖt  
Nam ®¸ng nhí nhÊt cña t«i.  
*
§Ò bꢀi: Em hꢁy t¶ dßng s«ng mïa lò.  
*
Bꢀi viÕt  
Quª t«i n»m trªn mét triÒn ®ª ë ven s«ng Hång. Buæi chiÒu, vꢀo nh÷ng ngꢀy hÌ oi ¶, c¶ lò nhãc  
chóng t«i l¹i rñ nhau ra s«ng t¾m m¸t. Hꢀng chôc ®øa hß reo lÆn ngôp, trªu ®ïa nhau n¸o lo¹n c¶  
mét kho¶ng s«ng. Nh÷ng ngꢀy ®ã dßng s«ng hiÒn l¾m, cø lÆng lê tr«i, trªn mÆt s«ng nh÷ng con  
sãng nhá nèi tiÕp nhau x« nhÑ vꢀo bê, vꢀ tiÕng sãng vç × o¹p vꢀo bê nghe rÊt vui tai. Trong nh÷ng  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
50  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
ngꢀy ®ã th«n xãm hai bªn bê s«ng rÊt vui, ngꢀy ngꢀy, hä ra s«ng g¸nh n−íc, giÆt giò, vꢀ ë nh÷ng  
bꢀi båi ng« xanh biªng biÕc, tr«ng m¸t c¶ tÇm m¾t. Trªn bÕn ®ß ng−êi vꢀ xe qua l¹i tÊp nËp. Cuéc  
sèng thËt thanh b×nh vꢀ nªn th¬.  
ThÕ nh−ng con s«ng kh«ng ph¶i lóc nꢀo còng hiÒn hoꢀ nh− nh÷ng ngꢀy ®ã. Vꢀo ngꢀy m−a lò,  
s«ng nh− trë m×nh sau nh÷ng ngꢀy lim dim ngñ.  
Sau mét thêi gian m−a lín, kh«ng biÕt n−íc ë ®©u bçng ®æ ®Çy ¾p dßng s«ng, n−íc d©ng cao,  
lóc ®Çu mÊp mÐ bê, sau cã khi cßn d©ng lªn phñ kÝn c¶ ng«, khoai. C¶ dßng s«ng lóc nꢀy lꢀ mét d¶i  
n−íc lín, mªnh m«ng ®ôc ngÇu Nh÷ng con sãng nh− hꢀng tr¨m con rång lín qu»n m×nh quÉy ®¹p  
nh− muèn nuèt chöng tÊt c¶ lꢀng xãm. Ng« khoai may m¾n võa míi thu ho¹ch xong nÕu kh«ng khi  
n−íc lò rót th× cßn tr¬ ra c¸t vꢀ bïn. Vꢀ ®ªm n»m nghe nh− tiÕng thë m¹nh, lóc ph× phß lóc rÐo gꢀo.  
Lꢀng m¹c ven s«ng nh− x¬ x¸c h¬n sau nh÷ng trËn giã m−a lín vꢀ ®øng bªn con s«ng ®ang trë  
m×nh th× lꢀng xãm cꢀng trë nªn nhá bÐ vꢀ máng manh h¬n. C©y cèi ng¶ nghiªng theo nh÷ng trËn  
giã, míi chØ h«m qua th«i chóng thËt t−¬i xanh, m¬n mën søc sèng thÕ mꢀ chØ qua mét trËn bꢂo lò,  
tÊt c¶ ®Òu trë nªn tiªu ®iÒu x¬ x¸c. D©n trong lꢀng ngꢀy ngꢀy ngãng ra s«ng mong n−íc nhanh rót.  
Tꢀu thuyÒn ch»n chuéi víi nh÷ng con sãng ®ang rÐo gꢀo. Nh÷ng chiÕc tꢀu chë hꢀng vèn to lín  
nh− vËy mꢀ còng trë nªn nhá bÐ yÕu ít tr−íc nh÷ng con sãng ®ang uèn l−în, gång m×nh lªn nh−  
tøc giËn.  
Nh×n tõ xa dßng s«ng nh− ®ang ®−îc nÊu s«i, mꢀu ®á qu¹ch kh¸c h¼n víi mꢀu n−íc trong trÎo  
th−êng ngꢀy, nh÷ng cét sãng o»n m×nh d©ng lªn råi h¹ xuèng, cã lóc tung cao, bät tr¾ng xo¸.  
Nh÷ng ngꢀy Êy dßng s«ng kh«ng bao giê ngñ, nã lu«n nh¨m nhe, do¹ n¹t con ng−êi. Nã khiÕn con  
ng−êi lu«n sèng trong lo sî. Con ®ª cã sø mÖnh ph¶i ng¨n chÆn nh÷ng c¬n tøc giËn cña dßng s«ng,  
vËy mꢀ cã chç ®ꢂ kh«ng thÓ kh¸ng cù ®−îc, m×nh nã ®ꢂ bÞ sãng ¨n nham nhë, cã nguy c¬ vì. Ai ai  
còng ho¶ng sî. Tr−íc nguy c¬ ®ã ban chØ huy phßng chèng lôt bꢂo ®ꢂ huy ®éng rÊt nhiÒu ng−êi  
mang theo nh÷ng bao t¶i ®æ ®Êt vꢀ gióp søc cho ®ª b¶o vÖ ®−îc cuéc sèng cña d©n lꢀnh.  
§èi víi lò trÎ chóng t«i, dßng s«ng lóc nꢀy kh«ng cßn ®¸ng yªu nh− tr−íc. ChiÒu chiÒu chóng  
t«i ch¼ng cßn ®¾m m×nh trong vßng tay ªm ¶ cña s«ng. Chóng t«i còng nh− bao ng−êi kh¸c lo l¾ng  
cho ng«i nhꢀ, cho ng«i lꢀng th©n yªu cña m×nh.  
Nh÷ng ngꢀy m−a lò mÑ t«i kh«ng ra ®ång ®−îc, mÑ ngåi tr−íc cöa nhꢀ, m¾t râi ra xa ®Çy lo ©u.  
T«i ngåi bªn mÑ lÆng im. MÑ «m t«i vꢀo lßng an ñi vꢀ còng chÝnh lꢀ tù nhñ víi m×nh;  

Råi sÏ qua th«i con ¹. Ch¾c chØ chiÒu nay n−íc sÏ rót.  
Vꢀ thËt bÊt ngê cø nh− cã phÐp l¹. §Õn tr−a m−a b¾t ®Çu ngõng r¬i, n−íc s«ng còng kh«ng  
d©ng lªn cao n÷a. Vꢀ ch¼ng mÊy chèc n−íc s«ng ®ꢂ rót h¼n c¶nh vËt l¹i trë vÒ nh− cò nh−ng x¬ x¸c  
nh− sau mét trËn ®¸nh. H«m sau n¾ng ®ꢂ tr¶i dꢀi trªn s«ng.  
Dßng s«ng l¹i trë vÒ b¶n chÊt hiÒn lꢀnh. Ng−êi d©n quª t«i l¹i vui vÎ trë vÒ víi c«ng viÖc  
th−êng ngꢀy. Sau lò, ng−êi ta thi nhau ra vít cñi, vít gç tr«i tõ th−îng nguån vÒ, vꢀ c¸ t«m còng  
nh− nhiÒu h¬n. §Êt ®ai còng mꢀu mì h¬n b¸o hiÖu mét mïa béi thu s¾p tíi. Tꢀu thuyÒn l¹i tÊp nËp  
trªn bÕn bꢂi. Bän trΠchóng t«i l¹i ®−a nhau ra bꢂi båi ®¸ bãng, t¾m s«ng. Dßng s«ng quª t«i dÉu cã  
lóc næi giËn vꢀ khã hiÓu song víi chóng t«i ®ã lꢀ mét n¬i v« cïng lÝ t−ëng, mai nꢀy dï cã xa quª  
bao l©u ch¾c t«i vÉn kh«ng thÓ quªn ®−îc con s«ng nꢀy vꢀ sÏ nhí nhÊt lꢀ dßng s«ng nh÷ng ngꢀy  
m−a lò.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy t¶ mét ng−êi b¹n th©n cña em.  
Bꢀi viÕt  
*
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
51  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Em vꢀ An kh«ng ë cïng khu tËp thÓ, thÕ nh−ng ngay tõ khi ®i häc líp mét chóng em ®ꢂ rÊt  
th©n nhau. Chóng em ngåi cïng bꢀn, mÆc nh÷ng bé quÇn ¸o gièng nhau vꢀ mçi buæi ®i häc vÒ  
chóng em l¹i cïng nhau ®i chung mét con ®−êng, b¹n An th−êng chia tay em tr−íc bëi nhꢀ b¹n  
gÇn tr−êng h¬n nhꢀ em. Song cã mét ®iÒu ®ꢂ gióp chóng em th©n nhau h¬n lꢀ bëi chóng em rÊt  
ham häc. Sau giê häc ë tr−êng, chóng em l¹i ®Õn nhꢀ nhau ®Ó «n bꢀi vꢀ cïng nhau gi¶i nh÷ng bꢀi  
to¸n khã.  
B¹n An cña em rÊt xinh, tr¸i ng−îc víi n−íc da b¸nh mËt cña em th× b¹n l¹i cã n−íc da tr¾ng  
mÞn, lóc nꢀo còng ph¬n phít hång nh− ®−îc ®¸nh mét líp phÊn máng. NhÊt lꢀ vꢀo nh÷ng ngꢀy hÌ  
da cña b¹n l¹i cꢀng nh− ®Ñp h¬n. B¹n cßn cã khu«n mÆt trßn bÇu bÜnh tr«ng rÊt ®¸ng yªu, chiÕc mòi  
nhá nh¾n th¼ng t¾p tr«ng thËt thanh tó, cÆp m«i ®á t−¬i nh− võa ®−îc thoa son. Nô c−êi cña b¹n  
còng rÊt t−¬i, mçi khi b¹n c−êi l¹i khoe chiÕc r¨ng khÓnh rÊt duyªn. Ch¬i víi nhau ®ꢂ kh¸ l©u, Êy  
vËy mꢀ lóc nꢀo nh×n thÊy b¹n em còng thÊy b¹n thËt xinh thËt ®¸ng yªu. B¹n An cña em cßn cã mét  
giäng h¸t rÊt hay, b¹n lꢀ c©y v¨n nghÖ cña tr−êng, mçi khi tr−êng cã v¨n nghÖ b¹n An l¹i tham gia.  
Trong buæi ca nh¹c giäng h¸t cña An lu«n ®−îc c¸c b¹n trong tr−êng yªu thÝch vꢀ th−êng tÆng cho  
b¹n nh÷ng trꢀng ph¸o tay to nhÊt.  
H¬n thÕ, An cßn lꢀ mét ng−êi rÊt t×nh c¶m, em nhí cã lÇn bÞ èm em ph¶i nghØ häc mÊy ngꢀy,  
An ®Õn mang vë vÒ chÐp bꢀi hé em sau ®ã b¹n cßn ®Õn gi¶ng l¹i bꢀi cho em hiÓu.  
Vꢀ cã lÇn em bÞ ®au ch©n kh«ng tù m×nh ®i häc ®−îc, An còng ®Õn gióp em ®i.  
VÒ vÊn ®Ò häc hꢀnh th× em vꢀ An mçi ®øa l¹i cã mét së tr−êng riªng. An th× ®am mª c¸c m«n  
tù nhiªn, cßn em th× thÝch häc V¨n. Vꢀ mét c©u chuyÖn ®ꢂ x¶y ra nh− thÕ nꢀy. H«m ®ã cã tiÕt bꢀi  
tËp To¸n, Êy vËy mꢀ tèi h«m tr−íc do m¶i mª xem phim ho¹t h×nh em kh«ng kÞp lꢀm hÕt bꢀi tËp,  
®
®
Õn líp em rÊt lo l¾ng, lì ®©u c« gi¸o l¹i gäi lªn kiÓm tra vë th× em sÏ bÞ ®iÓm kÐm. ThÕ lꢀ em ®ꢀnh  
¸nh liÒu m−în vë cña An víi ý ®Þnh chÐp bꢀi. Em cø t−ëng An sÏ vui vΠcho em m−în v× chóng  
em lꢀ b¹n th©n cña nhau c¬ mꢀ. Nh−ng thËt bÊt ngê An ®ꢂ kh«ng ®ång ý vꢀ b¹n nãi:  

M×nh kh«ng muèn b¹n trë thꢀnh ng−êi kh«ng trung thùc.  
Lóc ®ã ®ang lo l¾ng vÒ chuyÖn bÞ c« ph¹t nªn em rÊt tù ¸i, sau buæi häc ®ã em kh«ng ®îi b¹n vÒ  
cïng. Ngay buæi chiÒu h«m ®ã An xuèng nhꢀ em ch¬i. B¹n vui vÎ gäi em ra vꢀ sau khi nghe b¹n  
ph©n tÝch em hiÓu b¹n ®ꢂ ®óng. ViÖc m−în vë b¹n ®Ó chÐp bꢀi lꢀ sai. Em thÇm c¶m ¬n v× An ®ꢂ  
gióp em hiÓu h¬n vÒ lßng ch©n thùc.  
Chóng em l¹i ch¬i th©n víi nhau nh− x−a. Ngay chiÒu h«m ®ã em vꢀ Lan rñ nhau ®i ¨n chÌ  
mãn chÌ mꢀ em víi b¹n rÊt thÝch.  
HÌ võa råi em ®−îc bè mÑ cho vÒ quª ch¬i, em ®ꢂ xin phÐp bè mÑ An cho b¹n vÒ cïng. En  
vꢀ An v« cïng sung s−íng khi ®−îc bè mÑ An ®ång ý. ThÕ lꢀ chóng em l¹i cã nh÷ng ngꢀy hÌ ë bªn  
nhau vꢀ thêi gian d−êng nh− cꢀng gióp em vꢀ Lan hiÓu nhau ¬n, yªu quý nhau h¬n.  
*
§Ò bꢀi: Em hꢁy t¶ l¹i nh÷ng c¶nh ®Ñp vꢀ sù ®æi míi cña quª em.  
Bꢀi viÕt  
*
V× hoꢀn c¶nh gia ®×nh em ph¶i theo bè mÑ chuyÓn vÒ thꢀnh phè sèng. VËy lꢀ mÊy n¨m liÒn em  
vÉn ch−a cã dÞp vÒ th¨m quª. §Õn hÌ võa råi v× ®¹t gi¶i To¸n thꢀnh phè nªn bè mÑ em th−ëng cho  
em mét chuyÕn vÒ quª. Ngåi trªn xe em v« cïng håi hép vꢀ tù hái sau mÊy n¨m xa c¸ch kh«ng biÕt  
b©y giê quª cña em cã g× thay ®æi kh«ng, nh÷ng ng−êi b¹n cña em ra sao cã ai ph¶i bá häc kh«ng.  
V× quª em ngꢀy x−a nghÌo l¾m, rÊt nhiÒu b¹n chØ häc hÕt cÊp mét ®ꢂ ph¶i bá häc ®i ch¨n tr©u.  
ChiÕc xe ®−a em tõ tõ rÏ ph¶i, ®−êng vÉn ªm ru, em cø ngì vÉn lꢀ con ®−êng cña phè huyÖn  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
52  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
nh−ng bÊt chît em nh×n thÊy c©y ®a cæ thô ë ®Çu ®−êng. ¤i con ®−êng cña quª m×nh ®©y mꢀ. Em  
sung s−íng reo lªn:  

Bè ¬i, ®−êng vÒ quª kh«ng cßn æ gꢀ nh− tr−íc n÷a nhØ.  
Bè gËt ®Çu. mØm c−êi:  
Con ®−êng nꢀy lꢀm tõ n¨m ngo¸i con ¹.  

BÊt gi¸c t«i nhí l¹i c¸ch ®©y mÊy n¨m, ngꢀy ®ã mçi khi trêi m−a, ng−êi d©n lꢀng t«i rÊt ng¹i ra  
phè huyÖn v× con ®−êng sÏ v« cïng lÇy léi, khã ®i, cã nh÷ng ®o¹n ph¶i d¾t xe. §i ra ®−îc ®Õn phè  
th× ng−êi ®ꢂ lÊm lem ®Çy bïn ®Êt. ThÕ mꢀ b©y giê con ®−êng Êy ®ꢂ ®−îc thay thÕ b»ng mét con  
®
−êng nhùa ®en bãng l¸ng. T«i thÊy ng−êi vꢀ xe qua l¹i cã vÎ ®«ng h¬n tr−íc rÊt nhiÒu. Tõng ®oꢀn  
xe ®¹p xe m¸y nèi ®u«i nhau, nh×n ai còng t−¬i vui hín hë.  
Cꢀng vÒ gÇn lꢀng t«i cꢀng ng¹c nhiªn v× sù thay ®æi ®Õn bÊt ngê. Nh÷ng ng«i nhꢀ l¸ n¨m x−a  
giê ®−îc thay thÕ b»ng nh÷ng ng«i nhꢀ ngãi s¸ng sña ®ñ mꢀu s¾c, ®©y ®ã cßn cã nh÷ng ng«i nhꢀ  
hai, ba tÇng nh− ë thꢀnh phè. Trong nhꢀ còng ®Çy ®ñ sa l«ng, tñ t−êng vꢀ trªn t−êng còng cã  
nh÷ng chïm ®Ìn ®ñ mꢀu s¾c. Vꢀ ®»ng tr−íc lꢀ nh÷ng s©n xi m¨ng s¹ch bong ph¬i ®Çy lóa. T«i nhí  
tr−íc ®©y ng−êi ta th−êng ph¬i lóa b»ng s©n ®Êt cho nªn dï cã quÐt s¹ch ®Õn mÊy thãc vÉn ®Çy s¹n  
vꢀ lóa ph¬i ë s©n ®Êt rÊt khã kh«.  
ChiÕc xe bon bon ®−a t«i vÒ ®Õn tËn s©n nhꢀ b¸c trai t«i. C¨n nhꢀ l¸ n¨m x−a còng ®−îc thay  
thÕ b»ng ng«i nhꢀ hai tÇng ®å sé.  
Nhí l¹i c¸ch ®©y chØ vꢀi n¨m, lꢀng t«i vÉn thuÇn n«ng nghiÖp. Mäi thø ng−êi ta chØ biÕt tr«ng  
vꢀo ruéng lóa, luèng rau. Nh×n kh¾p n¬i chØ thÊy nh÷ng c¸nh ®ång lóa xanh m¸t th¼ng c¸nh cß bay,  
më m¾t hä ®ꢂ ra ®ång, cÆm côi lꢀm cho ®Õn khi mÆt trêi lÆn, s−¬ng ®ꢂ v−¬ng ¸o hä míi trë vÒ. VÒ  
®
Õn nhꢀ ai nÊy lïa véi b¸t c¬m lꢀ lªn gi−êng ngñ, ch¼ng biÕt ®Õn xem phim, nghe ca nh¹c lꢀ g×. TrÎ  
con nh− chóng t«i còng ph¶i lꢀm, cø ®i häc vÒ ¨n c¬m xong l¹i theo ®ꢀn tr©u, ®ꢀn bß lªn rõng. Tèi  
vÒ chØ cßn xÕp s¸ch vë vꢀo cÆp lꢀ ®i ngñ nªn ch¼ng mÊy ®øa häc giái. Cuéc sèng lóc ®ã b×nh yªn  
nh−ng nghÌo qu¸.  
Nh−ng b©y giê, t«i thÊy mäi chuyÖn ®ꢂ thay ®æi, nhꢀ nꢀo còng cã tivi ®Çu ®Üa. Ngay tõ ®Çu  
xãm ng−êi ta ®ꢂ nghe rén rꢂ tiÕng h¸t tõ nh÷ng chiÕc ®ꢀi catxets, tõ chiÕc ®Çu ®Üa ph¸t ra. Th«n  
xãm trë nªn rén rꢂ. Vꢀ t«i nghe b¸c t«i kÓ l¹i cø ®Õn mïa bãng ®¸ th× xãm lꢀng cꢀng rén rꢂ h¬n. Trai  
tr¸ng trong lꢀng tô tËp nhau ngåi xem bãng ®¸. Hä xem rÊt v« t− v× kh«ng cã c¸ ®é nh− ë thꢀnh  
phè.  
Ph−¬ng tiÖn ®i l¹i còng hiÖn ®¹i h¬n tr−íc rÊt nhiÒu, tr−íc ®©y kh¾p ®−êng lꢀng chØ thÊy toꢀn  
xe ®¹p, vËy mꢀ nay hÇu nh− nhꢀ nꢀo còng cã xe m¸y ®Ó ®i l¹i, cã ng−êi cßn ®i xe m¸y khi ra ngoꢀi  
®
ång lꢀm, hä dùng xe ë trªn bê.  
T«i rÊt vui khi thÊy c¸c b¹n cña m×nh ®Òu häc lªn líp 6, c¸c b¹n Êy còng rÊt chó t©m vꢀo chuyÖn  
häc hꢀnh víi m¬ −íc sau nꢀy ®ç ®¹i häc vꢀ ®−îc lªn thꢀnh phè häc. T«i thÇm nghÜ: NÕu sau nꢀy  
chóng t«i l¹i ®−îc häc ®¹i häc cïng nhau th× vui biÕt mÊy...  
Quª h−¬ng t«i mäi thø ®ꢂ ®æi thay, trong bãng chiÒu th−ít tha tõng ®ꢀn tr©u no trßn ®ñng  
®
Ønh vÒ chuång, ®»ng xa tõng ®oꢀn ng−êi g¸nh lóa vÒ, b−íc ch©n tho¨n tho¾t, tiÕng c−êi nãi r©m  
ran.  
Phong c¶nh ngꢀy cꢀng t−¬i ®Ñp h¬n khi xen lÉn nh÷ng c¸nh ®ång xanh bao la, nh÷ng v−ên c©y  
Çy hoa tr¸i lꢀ nh÷ng ng«i nhꢀ x©y ®ñ mꢀu s¾c. Xa xa, tõng ®ꢀn cß tr¾ng bay trong ¸nh n¾ng vꢀng  
rùc rì.  
Nh×n quª h−¬ng ®i lªn nhanh chãng, t«i còng thÊy r¹o rùc v« cïng. T«i chØ mong häc hꢀnh thËt  
®
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
53  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
tèt ®Ó nhanh chãng trë vÒ lꢀm giꢀu ®Ñp h¬n cho quª h−¬ng.  
§Ò bꢀi: Hꢁy miªu t¶ ng«i nhꢀ em ë.  
*
*
Bꢀi viÕt  
Ng«i nhꢀ cña em ®−îc bè tù thiÕt kÕ vꢀ x©y khi em võa trßn ba tuæi. KÓ tõ bÊy ®Õn nay ng«i  
nhꢀ ®ꢂ trë thꢀnh chiÕc n«i Êm ¸p nu«i em kh«n lín nªn ng−êi. §ꢂ cã lÇn bè em cã ý ®Þnh chuyÓn  
nhꢀ ra thÞ trÊn nh−ng råi sau khi bè lÊy biÓu quyÕt th× ch¼ng ai ®ång ý c¶ thÕ lꢀ bè l¹i th«i. Vꢀ cã lÏ  
ng−êi sung s−íng nhÊt ph¶i lꢀ em bëi c¨n nhꢀ em ë ®Ó cho em cuéc sèng h¹nh phóc vꢀ chøa ®ùng  
bao kØ niÖm.  
Ng«i nhꢀ em kh«ng bÒ thÕ nh− nh÷ng biÖt thù ë thÞ trÊn mꢀ nã chØ lꢀ ng«i nhá hai tÇng ®−îc  
quÐt mét líp s¬n mꢀu hång. Trong nhꢀ, bè em chia ra c¸c phßng; phßng ®Çu tiªn lꢀ phßng kh¸ch,  
nhê bꢀn tay khÐo lÐo cña mÑ mꢀ tr«ng nã lóc nꢀo còng s¹ch sÏ vꢀ ®Ñp m¾t. Bé sa l«ng mꢀu gô bãng  
lén ®Æt tr−íc chiÕc tñ còng ®ång mꢀu, ë ®ã lu«n cã mét lä hoa t−¬i. PhÝa trong lꢀ phßng ngñ cña bè  
mÑ em, vꢀ phßng sau cïng lꢀ chç nÊu ¨n vꢀ bꢀn ¨n c¬m.  
§i qua chiÕc cÇu thang b»ng gç uèn l−în lꢀ lªn ®Õn tÇng hai, trªn ®ã bè em chia lꢀm hai phßng,  
phßng ngñ cña em, c¨n phßng cña em bõa bén nhÊt, mÑ th−êng la m¾ng em vÒ téi luém thuém  
nh÷ng lóc mÑ m¾ng em còng cè g¾ng ch¹y ®i dän dÑp nh−ng chØ ®−îc mét l¸t em l¹i bꢀy ra ®ñ thø  
trß ch¬i. Trªn tÇng hai cßn cã mét phßng ®äc s¸ch, ë ®ã cã rÊt nhiÒu s¸ch, nhiÒu thø lꢀ l¹ mꢀ mçi  
chuyÕn ®i c«ng t¸c bè l¹i mua vÒ. Nh÷ng lóc ch¸n c¸c trß ch¬i cña m×nh em l¹i sang th¨m dß kh¸m  
ph¸ c¨n phßng ®Çy bÝ Èn ®ã. §»ng tr−íc cã mét ban c«ng nhá, buæi tèi mïa hÌ ngåi hãng m¸t th×  
thËt lꢀ tuyÖt. Em nhí cã h«m tr¨ng s¸ng c¶ nhꢀ em ra ngåi ng¾m tr¨ng, khung c¶nh n«ng th«n thËt  
b×nh yªn. Muèn ®−îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lꢀnh nªn bè em më rÊt nhiÒu cöa sæ ®Æc biÖt lꢀ trªn  
tÇng hai bè më nh÷ng c¸nh cöa h−íng ra ngoꢀi c¸nh ®ång. PhÝa ®»ng tr−íc nhꢀ em lꢀ mét chiÕc s©n  
g¹ch ®á, s¹ch bong, vꢀ ë ®ã cßn cã mét hꢀng cau, mïa hoa ®Õn chØ cÇn ®Õn ®Çu ngâ lꢀ em ®ꢂ ngöi  
thÊy mét mïi h−¬ng ngät ngꢀo. TiÕp ®Õn lꢀ mét v−ên rau, ë ®ã mÑ tr«ng mçi mïa mét lo¹i, lóc nꢀo  
nhꢀ còng cã rau ¨n mꢀ tr«ng rÊt m¸t. Mçi chiÒu ®i häc vÒ cëi quÇn ¸o ®ång phôc cña tr−êng lꢀ em  
l¹i v¸c chiÕc «doa ra t−íi rau. Quanh nhꢀ em cßn cã mét dßng suèi nhá n−íc trong v¾t. Buæi sím  
khi võa tØnh giÊc em ®ꢂ nghe dßng suèi rãc r¸ch ch¶y qua nghe nh− mét b¶n nh¹c, cßn vꢀo nh÷ng  
tr−a hÌ em th−êng trèn mÑ ®i men theo däc con suèi b¾t c¸ cê, c¸ r«. Em rÊt thÝch ®i däc con suèi  
theo nh÷ng ®o¹n ven rõng v× kh«ng gian thËt yªn tÜnh chØ cã tiÕng chim thØnh tho¶ng hãt lªn hoÆc  
tiÕng chim giËt m×nh vç c¸nh. Vꢀ nh×n tõ nhꢀ em ra cßn cã nh÷ng ngän ®åi ë ®ã xanh m−ít mét  
mꢀu xanh cña c©y s¾n, cña nh÷ng tꢀu l¸ cä r× rꢀo trong giã. §ã lꢀ n¬i rÊt lÝ thó mꢀ vꢀo buæi tr−a  
hoÆc buæi chiÒu khi mÆt trêi s¾p t¾t chóng em l¹i rñ nhau lªn ®åi cä, ng¾m mÆt trêi lÆn ë ®»ng t©y,  
ng¾m lò chim véi vÒ t×m chèn ngñ.  
Tõ ng«i nhꢀ nhá cña em, phãng tÇm m¾t ra xa sÏ thÊy mét mꢀu xanh b¸t ng¸t cña nh÷ng c¸nh  
®
ång lóa th¼ng c¸nh cß bay, thØnh tho¶ng em b¾t gÆp ®ꢀn cß tr¾ng bay l−în trªn c¸nh ®ång, vꢀ cã  
nh÷ng tr−a n¾ng hÌ em cïng c¸c b¹n l¹i rñ nhau ra ®ång b¾t cua. D−íi c¸i n¾ng nh− löa ®èt vꢀ  
n−íc nãng nh− ®un c¸c anh c¸c chÞ vÉn cÆm côi mãc tõng chó cua ®ang ch¹y trèn trong hang.  
Nhꢀ em cßn cã mét ®iÒu thËt ®Æc biÖt, muèn vꢀo ®−îc nhꢀ em ph¶i ®i qua mét c©y cÇu nhá.  
C©y cÇu nꢀy ®ꢂ cã tõ thêi «ng néi em nh−ng ngꢀy ®ã nã chØ ®¬n gi¶n lꢀ mÊy c©y tre b¾c lªn t¹m bî,  
vꢀ do vËy, nã th−êng tr«i mÊt khi mïa lò vÒ. Cßn mÊy n¨m gÇn ®©y bè em ®ꢂ x©y thꢀnh chiÕc cÇu  
xi m¨ng v÷ng ch¾c, nã cã thÓ ®øng v÷ng ®−îc trong m−a bꢂo. Vꢀ ng«i nhꢀ cña em thËt sù Êm cóng  
khi mçi buæi chiÒu sau mét ngꢀy vÊt v¶ c¶ nhꢀ l¹i ®oꢀn tô bªn nhau. MÑ em ®i lꢀm vÒ th−êng mang  
theo mét lꢀn thøc ¨n, vÒ ®Õn nhꢀ mÑ l¹i lói hói nÊu n−íng, cßn bè em t−íi c©y c¶nh, vꢀ em t−íi rau.  
Võa lꢀm bè mÑ võa hái em vÒ t×nh h×nh häc tËp cña ngꢀy h«m Êy.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
54  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Nh×n tõ xa ng«i nhꢀ cña em thËt nhá bРÈn hiÖn gi÷a v−ên c©y xanh tèt. Tr«ng nã thËt b×nh yªn  
vꢀ ®Ñp ®Ï.  
B÷a c¬m nhꢀ em th−êng b¾t ®Çu vꢀo 6 r−ìi tèi, lóc nꢀy c¨n nhꢀ d−êng nh− gÇn gòi h¬n bëi mäi  
ng−êi ®−îc qu©y quÇn ®oꢀn tô. C¶ nhꢀ nãi chuyÖn vui vÎ, bè em tÝnh vèn hay ®ïa nhiÒu khi lꢀm  
mÑ vꢀ em c−êi nh− n¾c nÎ, quªn c¶ ¨n. Em c¶m thÊy thËt sù Êm cóng khi ®−îc ë trong ng«i nhꢀ nhá  
cña m×nh, trong vßng tay ch¨m sãc cña cha mÑ.  
ChÝnh v× vËy, em rÊt yªu ng«i nhꢀ nhá cña m×nh, mçi lÇn ®i ®©u em còng chØ mong trë vÒ nhꢀ,  
ë ®ã em míi thËt sù thÝch thó vꢀ tho¶i m¸i.  
MÑ em th−êng nãi: Sau nꢀy dï ph¶i ®i ®©u con còng ph¶i nhí vÒ ng«i nhꢀ nꢀy nhÐ. ThËt lßng  
ch−a bao giê em thÝch rêi xa ng«i nhꢀ nꢀy.  
Em ꢀo lªn lßng mÑ vꢀ nãi: Sau nꢀy cã tiÒn con sÏ biÕn n¬i nꢀy thꢀnh mét ng«i biÖt thù to h¬n cã  
gara ®Ó « t«, cã bÓ b¬i, cã s©n ch¬i thÓ thao, gièng nh− nh÷ng ng«i nhꢀ ë trªn ti vi. MÑ c−êi lín: VËy  
dÔ lꢀm ®−îc ®iÒu ®ã cßn ph¶i häc thËt giái.  
Em thÇm høa víi chÝnh m×nh: ph¶i cè g¾ng häc thËt giái ®Ó kh«ng phô lßng cha mÑ vꢀ ®−îc  
sèng míi trong ng«i nhꢀ th©n yªu nꢀy, gi÷a m¶nh ®Êt ®ꢂ cho em nhiÒu kØ niÖm khã quªn.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy t¶ l¹i mét c¬n m−a ë quª em.  
*
Bꢀi viÕt  
Trêi ®Êt vÉn vËn hꢀnh ®óng theo quy luËt bèn mïa nh−ng m−a th× hÇu nh− kh«ng th¸ng nꢀo  
kh«ng cã. M−a th−êng ®æ nhiÒu vꢀo mïa h¹, mïa xu©n. M−a còng cã chç b×nh th−êng nh−ng còng  
cã n¬i ®Æc biÖt, vÝ nh− m−a ë xø HuÕ quª t«i.  
T«i ch−a thÊy n¬i nꢀo m−a nhiÒu nh− ë HuÕ. M−a r¶ rÝch b¾t ®Çu tõ cuèi ®«ng vꢀ vꢀo dÇn vꢀo  
lóc sang thu khi ®ꢂ lo¸ng tho¸ng cã nh÷ng c¬n giã heo may tõ miÒn B¾c thæi vꢀo. M−a gÇn nh−  
quanh n¨m lꢀm cho HuÕ lóc nꢀo còng m¸t mÎ. C©y tr¸i ë HuÕ xanh non vꢀ bèn mïa hoa tr¸i sum  
suª, ®Æc biÖt lꢀ ë vïng th«n VÜ D¹. Cá ë HuÕ, nhÊt lꢀ cá ë ven bê s«ng H−¬ng non t¬ ®Õn mì mꢀng.  
Cã lóc, chóng mÒm oÆt ®i v× m−a nhiÒu vꢀ v× p¶i ng©m m×nh nhiÒu trong m−a.  
Song ®iÒu ®¸ng nãi nhÊt vÒ m−a HuÕ chÝnh lꢀ nh÷ng c¬n m−a cuèi xu©n ®Çu h¹. Cã lÏ kh«ng ë  
®
©u m−a l¹i dꢀi vꢀ dai nh− thÕ. Nã lꢀ thø m−a kh¸c h¼n m−a ng©u, m−a phïn, hai thø m−a còng  
dai d¼ng hay diÔn ra ë miÒn B¾c Bé. M−a HuÕ ꢀo ꢀo, xèi x¶ khiÕn ng−êi ta cã c¶m gi¸c nh− trêi  
ang trót tÊt c¶ n−íc xuèng Thõa Thiªn. Ch¶ thÕ mꢀ, lóc cßn sèng, nhꢀ th¬ Tè H÷u ®ꢂ ®Ò nh÷ng  
c©u th¬ bÊt tö vÒ m−a HuÕ:  
®
Nçi niÒm chi røa HuÕ ¬i  
Mꢀ m−a xèi x¶ tr¾ng trêi Thõa Thiªn  
§óng! M−a HuÕ h×nh nh− lꢀ thø m−a cña nh÷ng nçi niÒm th× ph¶i. Ng−êi HuÕ th− th¸i nh−ng  
bao giê còng suy t−. Cã vÎ nh− thãi quen Êy sinh ra tõ m−a th× ph¶i. Nh÷ng c¬n m−a dꢀi t¹o cho hä  
së thÝch ngåi bªn mét b×nh trꢀ nãng hay mét cèc cꢀ phª. Ngåi mét m×nh hay cïng b¹n bÌ uèng trꢀ,  
ng¾m m−a vꢀ suy ngÉm.  
Trªn nÒn nh÷ng ng«i nhꢀ cæ, dÊu Ên cña m−a thÓ hiÖn s©u s¾c nhÊt. Nh÷ng c¬n m−a l©u ngꢀy  
lꢀm cho m¸i ngãi vꢀ nh÷ng bøc t−êng phñ ®Çy nh÷ng ®¸m rªu xanh. C¶nh t¹o nªn vΠ®Ñp cæ kÝnh  
vꢀ nçi buån m©n m¸c cho nh÷ng du kh¸ch ®ꢂ tõng cã lÇn ®Õn HuÕ.  
T«i nhí, cã lÇn theo bè ®i bªn s«ng H−¬ng vꢀo mét buæi chiÒu m−a. Con thuyÒn ®Ëu lÆng trªn  
bÕn s«ng H−¬ng suèt mét ngꢀy m−a xèi x¶. T«i ngåi co ro trong lßng bè d−íi c¸i l¹nh cña trêi m−a.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
55  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
M−a trót xuèng m¸i thuyÒn ꢀo ¹t råi x¶ xuèng dßng s«ng H−¬ng kh«ng biÕt lꢀ bao nhiªu bong  
bãng n−íc cø võa nh« lªn l¹i vì. M−a còng khiÕn t«i c¶m thÊy buån råi l¨n ra ngñ ngon lꢀnh trong  
lßng bè.  
HuÕ còng hay cã nh÷ng c¬n m−a bÊt chît ꢀo ®Õn råi ®i véi vꢂ. M−a ®uæi theo nh÷ng tꢀ ¸o  
tr¾ng, nh÷ng gi©y phót véi vꢀng hiÕm thÊy cña c¸c n÷ sinh §ång Kh¸nh trªn ®−êng tan häc.  
Ngꢀy nay m−a HuÕ l¹i trë thꢀnh mét tiÒm n¨ng du lÞch, lꢀ mét thó vui cña du kh¸ch trong mçi  
lÇn cã dÞp ®Õn ®©y. Du kh¸ch th¨m HuÕ vꢀo mïa m−a sÏ cã thªm ch−¬ng tr×nh nghe ca HuÕ ng¾m  
m−a trªn c¹n hay trªn bÕn n−íc s«ng H−¬ng. Nh÷ng lꢀn ®iÖu d©n ca trong nh÷ng ngꢀy m−a cꢀng  
lꢀm cho du kh¸ch c¶m nhËn s©u s¾c h¬n c¸i vΠtrÇm t− cña HuÕ, khiÕn cho hä dï chØ ®Õn mét lÇn  
nh−ng dÊu Ên vÒ HuÕ th× sÏ mꢂi kh«ng phai nh¹t.  
M−a HuÕ buån nh−ng ®Ñp. Song ®iÒu khiÕn t«i thÝch nhÊt lꢀ m−a HuÕ rÊt hîp víi t×nh c¶m cña  
con ng−êi. M−a cïngvíi ng−êi hiÒn hoꢀ, thÊm ®Ëm vꢀ cuèn hót rÊt khã rêi ra.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai nhꢀ v¨n NguyÔn Tu©n, hꢁy t¶ l¹i c¶m gi¸c trong nh÷ng ngꢀy ë C« T«.  
Bꢀi viÕt  
*
Nhí håi ®ã vꢀo kho¶ng n¨m 1976, t«i ®−îc Héi Nhꢀ v¨n cö ra ®¶o C« t« thùc tÕ ®Ó viÕt vÒ cuéc  
sèng lao ®éng cña nh©n d©n vïng ®¶o sau khi ®Êt n−íc hoꢀ b×nh. Lóc nhËn quyÕt ®Þnh, nhꢀ v¨n  
Nguyªn Hång cßn nãi ®ïa t«i: B¸c Tu©n thÝch ®i du lÞch vËy chuyÕn nꢀy hîp ý qu¸ cßn g×. Thó thùc  
lóc ®Çu t«i c¶m thÊy sung s−íng v« cïng nh−ng còng ph¶i chê ®Õn tËn khi ®Æt ch©n ®Õn ®¶o C« t«,  
t«i míi thÊy hÕt sù sung s−íng v« bê Êy.  
§oꢀn chóng t«i cã s¸u ng−êi, ra th¨m ®¶o C« t« h¬n tuÇn lÔ. Sau mÊy ngꢀy cßn bì ngì víi cuéc  
sèng cña ng− d©n vïng ®¶o chóng t«i ®ꢂ kÞp hoꢀ m×nh. MÊy ngꢀy cuèi cïng trªn ®¶o cã thÓ nãi lꢀ  
nh÷ng ngꢀy hoꢀ nhËp kh«ng ph©n biÖt ®−îc ®©u lꢀ ng−êi ë ®Êt liÒn, ®©u lꢀ ng−êi vïng ®¶o, ®©u lꢀ  
mét anh nhꢀ v¨n víi bªn kia lꢀ mét b¸c thuyÒn chꢀi.  
Ngꢀy thø n¨m trªn ®¶o C« T« lꢀ mét ngꢀy trong trÎo vꢀ s¸ng sña. Tõ h«m ra ®¶o C« T«, h«m  
nao còng vËy t«i d¹y tõ rÊt sím. BÇu trêi C« T« sau c¬n bꢂo cho t«i mét liªn t−ëng nghÖ thuËt thó  
vÞ. D−êng nh− c©y trªn ®¶o thªm xanh m−ît, n−íc biÓn ®Ëm ®ꢀ h¬n vꢀ c¸t bôi cꢀng vꢀng gißn h¬n  
n÷a. Thiªn nhiªn ®ꢂ vËy, con ng−êi l¹i cꢀng trçi d¹y khoÎ h¬n sau cuéc chiÕn tranh.  
H«m Êy, chóng toi leo dèc lªn ®ån C« t« (c¸i ®ån cña lÝnh khè xanh ngꢀy tr−íc) ®Ó hái th¨m søc  
khoÎ cña anh em chiÕc sÜ bé binh víi h¶i qu©n. Anh em vui mõng phÊn khëi khiÕn chóng t«i còng  
c¶m thÊy vui l©y. T«i xin phÐp ®ång chÝ chØ huy ®Ó ®−îc treo lªn ®Ønh nãc ®ån. ¤i c¶nh C« t« mꢀ  
®
øng ng¾m ë trªn cao th× thËt lꢀ v« cïng tuyÖt diÖt. Bèn bÒ b¸t ngꢀy ®¹i d−¬ng xen chång nh÷ng  
hßn ®¶o võa to võa nhá. Tr«ng c¶nh mꢀ thªm mÕn yªu hßn ®¶o. Tr«ng c¶nh mꢀ cø ngì m×nh sinh  
ra vꢀ lín lªn cïng sãng n−íc ë ®©y chø kh«ng ph¶i ë thñ ®« Hꢀ Néi.  
§ªm Êy, chóng t«i ngñ ngon lꢀnh sau mét ngꢀy thùc tÕ s«i næ kh¾p n¬i. Nh−ng tr−íc khi vꢀo  
ngñ, t«i cßn rñ anh b¹n trÎ lꢀm nghÒ chôp ¶nh, mai d¹y sím ®i chôp c¶nh b×nh m×nh.  
S¸ng ngꢀy thø s¸u, t«i d¹y tõ canh t− nh−ng gäi mꢂi anh thî ¶nh kh«ng chÞu d¹y nªn ®ꢀnh ®i  
mét m×nh. Trêi cßn tèi, t«i b−íc lo¹ng cho¹ng trªn ®¸m ®¸ ®Çu s− tö mòi ®¶o. Råi t«i chän mét mòi  
®
¸ võa ngåi hót thuèc, võa phôc mÆt trêi lªn. MÆt trêi s¾p nhó. C¶ vïng trêi phÝa ®«ng b¾t ®Çu  
nhoÌ nhoÌ mꢀu tr¾ng, cßn chç t«i ngåi, trêi vÉn nhê nhê.  
Råi «ng mÆt trêi còng nhó lªn trßn trÜnh vꢀ phóc hËu nh− lßng ®á mét qu¶ trøng thiªn nhiªn  
cùc lín. Qu¶ trøng cø tõ tõ ®Æt lªn c¸i m©m b¹c ®−îc dÖt b»ng c¶ c¸i ch©n trêi mꢀu ngäc trai n−íc  
biÓn öng hång. C¶nh b×nh minh sao mꢀ yªn b×nh ®Õn thÕ. Ngåi trªn mòi ®¸, t«i m¶i mª ng¾m nh×n  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
56  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
kh«ng biÕt ch¸n nh÷ng c¸nh nh¹n mïa thu chao ®i chao l¹i cïng mét con h¶i ©u thøc sím ®ang bay  
lꢀ lꢀ trªn mÆt sãng.  
Khi mÆt trêi ®ꢂ lªn cao, t«i quay vÒ c¸i giÕng n−íc ngät ngay r×a ®¶o. VÒ ®Õn n¬i ®ꢂ thÊy mäi  
ng−êi ®«ng ®óc l¾m råi. Ng−êi th× t¾m, ng−êi th× g¸nh n−íc. T«i vôc mét côc n−íc råi ph¶ lªn mÆt  
®
Ó c¶m nhËn c¸i ngät vꢀ m¸t ë c¸i n« mꢀ ngay c¶ trong h¬i giã còng dÔ nhËn thÊy cã c¸i g× m»n  
mÆn.  
H«m Êy, t«i gÆp ng−êi anh hïng C©u Hoꢀ M¨n, anh hïng lao ®éng s¶n xuÊt cña hîp t¸c xꢂ  
nꢀy. Anh ®ang quÈy n−íc bªn bê giÕng, rÊt kháe vꢀ vui t−¬i:"§i xa kh¬i, xa l¾m mꢀ, cã khi m−êi  
mÊt ngꢀy míi vÒ. N−íc ngät cho vꢀo s¹p, chØ ®Ó uèng. Vo g¹o nÊu c¬m còng kh«ng ®−îc lÊy n−íc  
ngät. Vo g¹o b»ng n−íc bÓ th«i. ¤i! Yªu biÕt mÊy nh÷ng con ng−êi nh− thÕ. Hä biÕt ch¾t chiu, biÕt  
tiÕt kiÖm tõng giät n−íc th× lo g× n−íc m×nh kh«ng cã dÞp ®i lªn.  
Kh«ng biÕt tù bao giê mꢀ t«i ®ꢂ hoꢀ b×nh vꢀo cuéc sèng ë C« T«. Còng g¸nh n−íc, còng t¾m,  
còng ch¨m sãc H¶i s©m.. vꢀ còng cïng c¶m nhËn c¸i c¶m gi¸c ®−îc lꢀm chñ ®Êt n−íc, lꢀm chñ cuéc  
®
êi m×nh.  
*
§Ò bꢀi: T¶ quang c¶nh t−ng bõng n¬i em ë vꢀo mét ngꢀy ®Çu xu©n míi.  
Bꢀi viÕt  
Quª em ë n«ng th«n, ngꢀy tÕt tuy kh«ng n« nøc, rén rꢂ, ån ꢀo nh−ng còng t−ng bõng ch¼ng  
*
kÐm g× thꢀnh phè. Nh÷ng ngꢀy ®Çu xu©n míi ë quª em, suèt mÊy n¨m nay v× thÕ mꢀ lóc nꢀo còng  
thÊy c¶nh c¶ ®Êt trêi lÉn con ng−êi hoꢀ hîp g¾n bã th©n thiÕt vꢀ vui vÎ l¾m!  
Kh«ng khÝ xu©n hÇu nh− b¾t ®Çu tõ trong lò trΠtôi em vꢀo nöa sau th¸ng ch¹p. ®Õn ngꢀy hai  
t¸m hai chÝn hꢀng n¨m th× xãm lꢀng ®ꢂ vui vΠl¾m råi! Lò trΠcon, ®øa nꢀo còng mõng v× ®−îc ®i  
chî tÕt, ®−îc s¾m bao nhiªu ®å míi. Cßn ng−êi lín th× mõng v× cuéc sèng ngꢀy mét khÊm kh¸ h¬n.  
Ngꢀy tÕt b¾t ®Çu d− d¶.  
§
ªm ba m−¬i tÕt, c¶ lꢀng tô häp ë nhꢀ v¨n ho¸ vui vÎ «n l¹i nh÷ng thꢀnh qu¶ ®ꢂ qua vꢀ håi hép  
chê ®îi n¨m míi víi nh÷ng −íc väng tèt lꢀnh. Nh−ng ngꢀy tÕt chØ thùc sù t−ng bõng b¾t ®Çu tõ  
s¸ng h«m mïng mét.  
Ngꢀy tÊt ë quª em th−êng n¨m nꢀo còng h¬i lꢀnh l¹nh. Kh«ng khÝ buæi s¸ng ®Çu n¨m gîi cho  
tÊt c¶ mäi ng−êi mét c¶m gi¸c quen quen. Dï trêi l¹nh nh−ng h×nh nh− bÇu trêi lóc nꢀo còng quang  
vꢀ s¸ng. Kho¶ng gi÷a buái s¸ng kji b÷a c¬m thñ tôc héi c¶ gia ®×nh ®ꢂ xong, mäi ng−êi b¾t ®Çu kÐo  
nhau ra ®−êng vꢀ ®i chóc tông. Ngꢀy h«m Êy kh«ng kÓ ng−êi giꢀ hay trÎ, quen hay l¹,... ai ai còng  
göi ®Õn nhau nh÷ng lêi chóc chóc tèt lꢀnh. ¤ng bꢀ hä hꢀng vꢀ nh÷ng ng−êi th©n quen duîc −u tiªn  
thêi gian vꢀ −u tiªn cho nh÷ng cho nh÷ng lêi chóc tr−íc. Xong ®©u ®Êy lò trÎ chóng em b¾t ®Çu tô  
l¹i ë ®¸m héi ®Çu lꢀng.  
Chç Êylꢀ mét bꢂi ®Êt réng. Gi÷a cã trång mét c©y ®u rÊt lín ®Ó chꢀo ng−êi lꢀng vad du kh¸c.  
Kho¶ng ®Êt cßn l¹i bꢀy ra bao trß ch¬i quen thuéc cña d©n gian.  
Nh÷ng ai mª chäi gꢀ th× chen vꢀo gi÷a ®¸m ®«ng bªn ph¶i. ë gi÷a bꢂi, kh«ng biÕt ng−êi lꢀng  
tuyÓn tõ ®©u vÒ rÊt nhiÒu gꢀ chäi. §¸ng chó ý nhÊt lꢀ nh÷ng chó gꢀ ®ꢂ ®−îc huÊn luyÖn k× c«ng, ra  
trËn thi ®Êu mꢀ quyÕt tö vꢀ dòng mꢂnh cø nh− mét vâ t−íng ngꢀy x−a vËy.  
Ai mª ®¸nh cê th× l¹i chen vꢀo phÝa tr¸i. ë ®ã bꢀy la liÖt nh÷ng bꢀn cê t−íng, víi kh«ng biÕt bao  
nhiªu kÎ thï. Nh÷ng n−íc cê, nhÊt lꢀ nh÷ng ®−êng cê thÕ biÕn ho¸ kh«ng l−êng còng hÊp dÉn  
kh«ng kÐm g× mÊy chó gꢀ ®ang trong cùa s¾c bªn kia.  
PhÝa tr−íc mÆt lꢀ bꢂi ch¬i dꢀnh cho nh÷ng trß thÓ thao khoΠm¹nh nh− bãng chuyÒn hay cÇu  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
57  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
l«ng. Chç Êy còng tô häp c¸c anh chÞ thanh niªn ®ang ngåi ca h¸t rÊt vui mõng.  
Lo¸ng c¸i buæi chiÒu ®ꢂ qua ®i mét ngꢀy ®Çu xu©n vui vΠcòng ®ꢂ hÕt. Lò trÎ sau b÷a c¬m tèi  
l¹i tiÕp tôc häp ë bꢂi ®Êt trèng ®Çu lꢀng c−êi nãi n« ®ïa vui vÎ. C¶m gi¸c ®ãn xu©n trªn quª em thËt  
lꢀ sung s−íng. Lꢀng quª tuy nghÌo vꢀ gi¶n dÞ nh−ng tõ lóc lÕn lªn, ch−a bao giê em thÊy kh«ng khÝ  
tÕt l¹i v¾ng tiÕng vui ®ïa hay ®¬n thuÇn chØ v¾ng ®i mét chót nhÞp sèng ån ꢀo vꢀ khoÎ m¹nh Êy.  
*
§Ò bꢀi: Dùa vꢀo v¨n b¶n Bøc tranh cña em em g¸i t«i, hꢁy miªu t¶ l¹i h×nh ¶nh ng−êi em g¸i  
theo trÝ t−ëng t−îng cña em.  
*
Bꢀi viÕt  
KiÒu ph−¬ng lꢀ tªn mÑ ®Æt cho c« em g¸i nhá cña t«i. Nh÷ng c¶ nhꢀ t«i l¹i gäi nã b»ng mét c¸i  
tªn dÔ mÕn lꢀ MÌo. Ch¶ lꢀ nã m¶i mª vÏ tranh l¾m l¾m nªn mÆt mòi lóc nꢀo còng lem luèc tr«ng  
ngé nghÜnh nh− mét chó mÌo con. T«i yªu em KiÒu Ph−¬ng l¾m! Nh÷ng nghÜ l¹i mꢀ thÊy thËt buån  
v× cã lÇn t«i ®ꢂ c− xö kh«ng tèt víi Ph−¬ng  
MÌo mª héi ho¹ l¾m! Tr−íc ®©y, khi ch−a trë thꢀnh � ho¹ sÜ� , nã cø say x−a suèt c¶ ngꢀy víi  
®

èng nguyªn liÖu cã s½n trong nhꢀ ®Ó chÕ ra nh÷ng lä bét mꢀu lꢀm thuèc vÏ. Hꢀng ngꢀy khi ch−a  
t¸c nghiÖp:, khu«n mÆt mÆt nã tr«ng tr¾ng trÎo, bÇu bÜnh, víi mét ®«i m¾t ®en lay l¸y thËt dÔ  
th−¬ng, MÑ t«i nãi, mÌo ®Ñp nhÊt ë c¸i mòi däc dõa. Nªn lóc nꢀo vui nã l¹i chØ vꢀo c¸i mòi ra vΠvui  
mõng l¾m. Míi m−êi tuæi mꢀ t«i ®ꢂ rÊt bÊt ngê v× tãc nã ®Ñp, ®en l¸nh nh− mun. M¸i tãc lóc nꢀo  
còng ®−îc bÐ bÖn hän gꢀng thꢀnh hai bÝm ®u«i sam treo trªn ®«i vai gÇy máng.  
Mét h«m ®i häc vÒ t«i lao ngay ra v−ên æi Nh−ngkh×a! MÌo ®ang lꢀm g× vËy? T«i tiÕn l¹i råi  
nÊp ë mét gãc c©y. å th× ra con bÐ l¹i ch¬i trß chÕ nh÷ng lä bét mÇu. Tr«ng nã cã vΠthÝch thó l¾m,  
hai bÝm tã ®u«i sam sung rung rugn cø ®−a qua ®−a l¹i liªn håi.  
ThÕ råi bÝmËt cña MÌo con còng bÞ lé vꢀo ngꢀy chó TiÕn Lª ꢁ b¹n cña bè ®Õn ch¬i. Nh−ng thùc  
ra ph¶i kÓ ®Õn bРQuúnh, con g¸i cña chó ho¹ sÜ, em míi lꢀ ng−êi ph¸t hiÖn ra nh÷ng bøc vÏ cña  
MÌo con chó Lª ng¹c nhiªn v« cïng tr−íc "bé s−u tËp" cña KiÒu Ph−¬ng vꢀ råi chó kh¼ng ®Þnh:  
"Con bÐ sÏ lꢀ mét nh©n tꢀi".  
Tõ h«m ®ã, c¶ gia ®×nh ®Ò chó träng tíi Mìo con lꢀm t«i cã c¶m gi¸c nh− mét ng−êi thõa.  
Hꢀng ngꢀy cø nh×n thÊy nã mÆc bé v¸y míi nꢀo lꢀ t«i l¹i t×m nh÷ng lêi tèt ®Ñp mꢀ khen ngîi nh−ng  
mÊy h«m võa råi dï tr«ng nã lung linh l¾m, t«i còng ch¼ng thÌm quë ®Õn. T«i b¾t ®Çu thÊy ganh tÞ  
víi ®«i bꢀn tay cã nh÷ng ngãn bóp m¨ng thon dꢀi cña KiÒu Ph−¬ng. vꢀ nãi tãm l¹i t«i thÊy ch¸n  
mäi ng−êi.  
Nh−ng mäi chuyÖn ®ꢂ thay ®æi tõ h«m c¶ nhꢀ t«i cïng mÌo ®i nhËn gi¶i v× Mìo ®¹t gi¶i nhÊt  
trong cuéc thi héi ho¹ mï. T«i s÷ng sê tr−íc bøc tranh cßn Mìo cø hÝch hÝch c¸i mòi däc dõa vꢀo  
m¸ t«i mꢀ tù hꢀo l¾m. Lóc Êy t«i chît nh×n qua ®«i m¾t cña KiÒu Ph−êng. H×nh nh− t«i võa nhËn ra  
trong ¸nh m¾t Êy mét niÒm th−¬ng yªu s©u s¾c l¾m.  
MÌo con ¬i! Tha lçi cho anh nhÐ! Anh ®ꢂ tr¸ch lÇm em. Tõ nay anh høa sÏ lꢀ mét ng−êi anh tèt.  
Vꢀ råi trªn con ®−êng häc tËp, anh em m×nh sÏ l¹i tiÕp tôc thi ®ua.  
*
§Ò bꢀi: T¶ l¹i mét lo¹i c©y vꢀo dÞp tÕt mïa xu©n.  
Bꢀi viÕt  
*
Mïa xu©n lꢀ mïa chim chãc bay vÒ. Mïa c©y cèi ®©m chåi n¶y léc, cßn c¸c loꢀi hoa th× ®ua  
nhau khoe s¾c. Nh−ng kh«ng ph¶i lo¹i c©y nꢀo còng dÔ dꢀng c¶m nhËn ®−îc mïa xu©n. ThÕ nªn  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
58  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
míi cã chuyÖn, loꢀi c©y kia v× ngñ quªn mꢀ sang tíi tËn th¸ng ba míi ®©m chåi n¶y léc. V−ên nhꢀ  
em réng, l¹i trång rÊt nhiÒu c©y, chÝnh v× thÕ mꢀ, nhê quan s¸t nhiÒu em míi biÕt xoan lꢀ mét trong  
nh÷ng nhiÒu c©y � nh¹y c¶m� víi mïa xu©n h¬n c¶.  
Xoan rông l¸ sím, th−êng vꢀo lóc mïa thu nªn mÊy th¸ng mïa ®«ng nã khoe bé x−¬ng gÇy  
géc gi÷a trêi tr«ng nh− ch¼ng cã chót g× cña mÇm sèng c¶. Th©n c©y mèc meo, kh« vꢀ nøt nÎ. Cã  
nh÷ng ®o¹n nøt to, vá c©y bÞ trÎ con cËy bong ra tõng m¶ng. ë mꢂi trªn cao kia, c©y kh«ng cßn mét  
chiÕc l¸ nꢀo, chØ cã nh÷ng cꢀnh kh« trôi kh¼ng khiu ®ang nÝu gi÷ mét vꢀi chïm qu¶ chÝn kh« ch−a  
rông ®−îc. Xoan ®øng gi÷a trêi ®«ng nh− mét cô giꢀ kh«ng cã chót nꢀo søc sèng.  
ThÕ nh−ng chóng ta ®©u cã biÕt, xoan ®ang sèng ë bªn trong. C©y vÉn cung cÊp lªn cꢀnh nh−ng  
sèng hꢀng ngꢀy ®Ó nu«i mu«n triÖu mÇm non ®ang h×nh thꢀnh ë bªn trong. ThÕ nªn nÕu chØ nh×n  
vꢀo h×nh thøc th× ch¼ng ai cã thÓ ®o¸n ®−îc c©y ®ang chuÈn bÞ cho mét vßng ®êi míi véi vꢂ lꢀm  
sao.  
Mïa xu©n ®Õn ®Çu tiªn b»ng nh÷ng c¬n m−a lÊt phÊt xen lÉn c¸i l¹nh cña mïa ®«ng. D©n gian  
ta gäi thø m−a ®ã lꢀ m−a xu©n. M−a ngÊm vꢀo th©n gç vꢀ cø thÕ tõ ®ã th©n c©y mèc meo kh« cøng  
bçng � Èm s×� . M−a � t−íi n−íc cho c©y lꢀm mÒm phÇn vá vꢀ thÕ lꢀ chØ mÊy ngꢀy sau, xoan n¶y ra  
kh«ng biÕt bao nhiªu mÇm l¸ nhá li ti nh− h¹t ®ç. MÇm l¸ bung në rÊt nhanh, chØ vꢀi ngꢀy ®ꢂ mäc  
ra n¨m s¸u chiÕc l¸ non thÕ lꢀ c©y xoan ®ang kh« hÐo tù nhiªn mäc ë ®©u ra bao nhiªu ngän mÇm  
xanh. Nh÷ng giät s−¬ng ®ªm ®äng trªn l¸ biÕc, s¸ng ra gÆp nh÷ng tia n»ng mꢀu hång chãi räi,  
tr«ng chóng nh− nh÷ng viªn ngäc nhá li ti. §ã lꢀ c¶nh mꢀ em quan s¸t ®−îc khi c©y xoan ngoꢀi  
v−ên míi trän mét n¨m trång.  
Loꢀi xoan ph¸t triÓn rÊt nhanh. Nh÷ng ngꢀy ®Çu n¨m míi chØ cã vꢀi cꢀnh l¸ phÊt ph¬ tr−íc giã  
nh− ®ang ®ãn xu©n rÊt khÏ khꢀng thÕ mꢀ chØ míi h¬n mét th¸ng sau xoan ®ꢂ chuÈn bÞ ®¬m hoa vꢀ  
chØ h¬n chôc ngꢀy sau ®ã, nh÷ng c¸nh hoa xoan ®ꢂ r¬i l¶ t¶ ®Çu ngâ, ngoꢀi s©n dꢀy nh− m−a bôi.  
Xoan vꢀ hoa xoan kh«ng cao quý nh−ng nã ®Ñp mét c¸ch gi¶n dÞ v« cïng. H×nh nh− xoan còng  
gièng ng−êi: RÊt nh¹y c¶m víi mïa xu©n. Vꢀ cßn cã mét ®iÒu kh¸c n÷a: Xioan sèng ꢀo ¹t víi mïa  
xu©n, còng gièng nh− con ng−êi thÝch d©ng hiÕn cho ®Êt n−íc khi tuæi ®êi cßn trÎ, khi ®ang lꢀ mïa  
xu©n ®Ñp nhÊt cña cuéc ®êi m×nh.  
*
§Ò bꢀi: Em hꢁy viÕt th− cho b¹n ë miÒn xa, t¶ l¹i khu phè hay th«n xãm, b¶n lꢀng n¬i m×nh  
ë vꢀo mét ngꢀy hÌ, xu©n, thu hoÆc ®«ng.  
*
Bꢀi viÕt  
Ngäc Linh th©n mÕn!  
M×nh ®ang viÕt cho b¹n tõ bªn khung cöa sæ. Hꢀ Néi ®ꢂ vꢀo ®«ng, giã tõ s«ng Hång, tõ Hå T©y  
thæi vꢀo phÝa nhꢀ m×nh l¹nh l¾m. Mïa ®«ng ë ®©y vÉn cã c¸i gièng quª m×nh nh−ng còng l¹i cã rÊt  
nhiÒu c¸i kh¸c. §ã lꢀ nh÷ng ®iÒu míi l¹ rÊt ®Æc tr−ng t¹o nªn c¸i rÐt ë xø Hꢀ Thꢀnh.  
H×nh nh− ë Hꢀ Néi mïa ®«ng ®Õn sím h¬n ë quª m×nh Linh ¹! Tõ cuèi thu, cø mçi chiÒu m×nh  
lang thang ®¹p xe trªn phè, m×nh l¹i ®−îc th−ëng thÝch c¸i c¶m gi¸c lꢀnh l¹nh cña giã heo may. Giã  
®
uæi nh÷ng chiÕc l¸ kh« cø ch¹y vßng trßn råi l¹i xoay m×nh ch¹y däc phè Thanh Niªn. Nh−ng chØ  
cÇn b¹n ®¹p xe vꢀo lóc chiÒu ®ꢂ muén th× dï cã ®i gi÷a mïa thu b¹n sÏ c¶m gi¸c c¸i l¹nh ®ꢂ b¾t ®Çu  
lan trªn da thÞt.  
Hꢀ Néi ®«ng ®óc vꢀ n¸o nhiÖt. H×nh nh− ®ã chÝnh lꢀ nguyªn nh©n khiÕn mïa ®«ng ë ®©y còng  
vÉn rÐt mꢀ kh«ng lꢀm ng−êi ta ph¶i c¶m thÊy xuýt xao vꢀ tª t¸i nh− ë quª m×nh. §−êng còng s¹ch  
bong Ýt bôi nªn mÆt mòi m«i còng Ýt nøt nΠh¬n. Nh−ng cã lÏ c¸i dÔ c¶m nhËn nhÊt, c¸i ®Æc tr−ng  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
59  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
nhÊt cña mïa ®«ng ë ®©y buån l¾m.  
B¹n cø t−ëng t−îng xem, dï lóc nꢀo ®−êng còng ®«ng xe cé l¾m nh−ng ai ®ã ®Òu cã c«ng viÖc  
cña m×nh. Ng−êi th× mau chãng ®i vÒ nhꢀ sau mét ngꢀy mÖt mái, mong muèn ®−îc Êm ¸p cïng vî  
con trong b÷a c¬m chiÒu. Ng−êi kh¸c l¹i trèn vꢀo mét qu¸n cꢀ phª nꢀo ®ã ®Ó chèng c¸i l¹nh mïa  
®
«ng. Vꢀ cßn bao nhiªu ng−êi kh¸c cø ®i qua ®i l¹i véi vꢂ l¾m ch¼ng biÕt hä bËn rén ®iÒu g×. ThÕ lꢀ  
dï ®ang ë gi÷a dßng ng−êi Çm Çm tiÕng cßi xe ai còng thÊy gi¸ l¹nh v« cïng.  
Tr−êng häc ë ®©y còng l¹. M×nh nhí ngꢀy x−a dï mïa ®«ng chóng m×nh vÉn thÝch n« ®ïa ån ꢂ  
nh−ng líp m×nh ë ®©y c¸c b¹n co m×nh vꢀo thꢀnh nhãm mꢀ trß chuyÖn. Giê ra ch¬i ch¼ng thÊy c¸c  
b¹n b−íc ra tíi cöa.  
Ngäc Linh th©n mÕn!  
Còng may ë ®©y cßn cã nhiÒu niÒm vui kh¸c nÕu kh«ng th× buån l¾m.  
Linh ¹! ë quª m×nh mïa ®«ng hÇy nh− chØ thÊy l¸c ®¸c vꢀi b«ng hoa cóc nh−ng ë thñ ®« hoa  
vÉn b¹t ngꢀn ®ñ lo¹i. ThÕ lꢀ hꢀng ngꢀy m×nh theo mÑ ra chî chän hoa. M×nh thÝch nhiÒu lo¹i nªn lä  
hoa nhꢀ m×nh bao giê còng nhiÒu mꢀu s¾c. Nh−ng cã lÏ ®èi víi m×nh, c¸i thÝch nhÊt vꢀ còng lꢀ viÖc  
m×nh hay lꢀm nhÊt trong nh÷ng ngꢀy mïa ®«ng ë Hꢀ Thꢀnh lꢀ chui vꢀo phßng ®äc s¸ch hay ®Õn  
th− viÖn cña tr−êng. Nh÷ng kiÕn thøc míi ®Çy thó vÞ ë nhiÒu lÜnh vùc ®ꢂ s−ëi Êm m×nh vꢀ gióp  
m×nh quª ®i nh÷ng ngꢀy mïa ®«ng gi¸ l¹nh dꢀi ®»ng ®½ng.  
Linh th©n! Dï ë ®©y m×nh sèng sung s−íng l¾m nh−ng c¸i c¶m gi¸c ®øng gi÷a nh÷ng ngꢀy  
®
«ng ë quª m×nh vÉn in s©u trong tr¸i tim cña B¶o Trang. M×nh høa víi cËu. Mïa ®«ng n¨m sau  
m×nh sÏ vÒ quª. Lóc Êy m×nh víi cËu sÏ l¹i cïng tung t¨ng ra ®ång nhÐ. Th«i chꢀo Ngäc Linh! Chóc  
cËu lu«n thꢀnh c«ng trong cuéc sèng.  
Th©n  
*
§Ò bꢀi: Em ®ꢁ chøng kiÕn c¶nh bꢁo lôt ë quª m×nh hoÆc xem c¶nh ®ã trªn truyÒn h×nh, hꢁy  
t¶ l¹i trËn bꢁo lôt khñng khiÕp ®ã.  
*
Bꢀi viÕt  
Thiªn nhiªn sÏ ch¼ng bao giê biÕt n−¬ng tay nÕu chóng ta vÉn tiÕp tôc kh«ng tu©n thñ nh÷ng  
quy luËt vËn hꢀnh cña nã. Cꢀng b−íc sang thÕ kû v¨n minh, con ng−êi cꢀng ph¶i chÞu nh÷ng c¬n  
thÞnh né kinh hån cña thiªn nhiªn. Sãng thÇn ë In®«nªxia hay c¬n bꢂo khñng khiÕp Catina võa ®æ  
bé vꢀo n−íc Mü tuÇn nꢀy râ rꢀng lꢀ nh÷ng minh chøng kh«ng g× thuyÕt phôc h¬n cho ®iÒu Êy.  
Mét biÓn n−íc mªnh m«ng víi bao ®iÒu ®¸ng sî chiÕm trän m−êi phót môc dù b¸o thêi tiÕt  
cña ®ꢀi truyÒn h×nh. C¬n bꢂo dï ®ꢂ ®−îc dù b¸o tr−íc nh−ng ng−êi d©n Mü vÉn ph¶i høng trän  
mét lÇn næi giËn cña thÇn biÓn P«d©y ®«ng. C¶ mét thꢀnh phè c«ng nghiÖp ch×m trong mªnh m«ng  
biÓn n−íc. ThuyÒn cøu hé ch¹y Çm Çm trong thꢀnh phè nh− ch¹y gi÷a mÆt s«ng. L¸c ®¸c ®©y ®ã  
cßn l¹i mét vꢀi ng«i nhꢀ næi lªn phÇn nãc hoÆc trÇn. Trªn ®ã kh«ng biÕt cã bao nhiªu ng−êi ®ang  
gꢀo khãc d¬ tay cÇu cøu. T×nh c¶nh tr«ng ®Õn th¶m th−¬ng. Ch¼ng ai cã thÓ ngê ®−îc ë n−íc Mü  
l¹i cã nh÷ng c¶nh t−îng ®au lßng nh− vËy.  
N−íc trong thꢀnh phè b¾t ®Çu chuyÓn mꢀu ®en. Nã bÞ « nhiÔm nÆng bëi bao nhiªu thø trong  
®
ã cã kh«ng Ýt x¸c ng−êi. C¶ thꢀnh phè ngét ng¹t trong c¶nh kh«ng ®iÖn, kh«ng thøc ¨n, n−íc  
uèng, kh«ng thuèc men. T×nh c¶nh gîi nh÷ng c¨n bÖnh hiÓm nghÌo dÔ dꢀng lÊn ®Õn trong nay mai.  
C¶ thꢀnh phè vÉn ®ang kªu cøu cßn n−íc th× ch−a hÒ cã dÊu hiÖu rót ®i. C¶ n−íc Mü ®ang ë t×nh  
tr¹ng v« cïng khÈn cÊp.  
Còng may mÊy ngꢀy sau,. N−íc rót vꢀ nhê cã sù nç lùc cña tÊt c¶ mäi ng−êi ®Æc biÖt lꢀ cña  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
60  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
qu©n ®éi, c¶nh s¸t vꢀ nh÷ng t×nh nguyÖn viªn, nhiÒu ng−êi d©n ®ꢂ ®−îc cøu ra khái vïng nguy  
hiÓm. Tuy ph¶i chen chóc trong nh÷ng tr¹i tËp trung nh−ng hä vÉn cßn may m¾n h¬n bao ng−êi  
chÕt ®ãi, chÕt rÐt hay bÞ bꢂo lò cuèn ®i.  
¤
i! Cßn thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt th× kh«ng thÓ nꢀo kÓ næi. Nhꢀ th× ®æ, « t« bÞ n−íc cuèn tr«i, ®−êng  
d©y ®iÖn ®øt� n−íc rót ®i nh−ng c¶ thꢀnh phè vÉn ngËp trong bïn ®Êt ®en nh¸nh vꢀ nhꢂo nhoÐt.  
HÕt bꢂo nh−ng b©y giê míi lꢀ lóc bÖnh tËt hoꢀnh hꢀnh. §Êy lꢀ cßn ch−a kÓ nçi ®au thª th¶m cña  
bao gia ®×nh mÊt ng−êi th©n. Ph¶i cã ®Õn h¬n mét nöa sè gia ®×nh trong trËn bꢂo ph¶i chÞu c¶nh  
"tan ®ꢀn sΠnghÐ". Sù mÊt m¸t ®au th−¬ng ngꢀy mét lín thªm kh«ng thÓ lÊy g× bï ®¾p. Dï c¶ thÕ  
giíi ®ang nç lùc hÕt m×nh víi tinh thÇn t−¬ng th©n t−¬ng ¸i nh−ng so víi nh÷ng mÊt m¸t ®ꢂ qua sù  
bï ®¾p Êy ch¼ng thÊm th¸p g×.  
Dï chØ ®−îc nh×n thÊy qua mꢀn ¶nh nhá nh−ng t«i cã thÓ c¶m nhËn hËu qu¶ trËn bꢂo thËt lꢀ to  
lín. C¶ thÕ giíi ®ang h−íng vÒ n−íc Mü b»ng mét sù c¶m th«ng nh−ng qua ®ã, quèc gia nꢀo còng  
ph¶i giËt m×nh. Thiªn nhiªn kh«ng ph¶i dÔ g× n¾m b¾t vꢀ ®iÒu tiÕt ®−îc dï quèc gia Êy cã thÕ lùc  
kinh tÕ lín ®Õn cì nꢀo.  
*
§Ò bꢀi: MÑ lꢀ ng−êi gÇn gòi vꢀ th©n thiÕt víi em. Hꢁy t¶ vꢀ kÓ l¹i mét vꢀi kû niÖm vÒ mÑ.  
Bꢀi viÕt  
*
Con dï lín vÉn lꢀ con cña mÑ  
i suèt cuéc ®êi, lßng mÑ vÉn theo con  
§
Hai c©u th¬ ®óng lꢀ mét ch©n lý ch¼ng bao giê thay ®æi c¶. Ng−êi con trong m¾t mÑ lu«n nhá  
bÐ th©n th−¬ng vꢀ non nít tr−íc cuéc ®êi. Cßn con, ngay tõ ngꢀy cÊt tiÕng nãi ®Çu tiªn, con ®ꢂ lÝu  
l« gäi "mÑ" gäi "bꢀ". Kû niÖm vÒ mÑ sÏ cßn mꢂi trong em vꢀ trong mçi chóng ta ch¼ng bao giê phai  
nh¹t.  
MÑ em xinh l¾m. Mét ng−êi phô n÷ ®ꢂ b−íc qua tuæi ba m−¬i l¨m mꢀ dang ng−êi thon th¶. MÑ  
am hiÓu vÒ nghÖ thuËt nªn nh÷ng bÞ ®å mÑ mÆc lu«n to¸t lªn mét vΠ®Ñp riªng Êy ®Çy c¸ tÝnh. MÑ  
®
Ñp mꢀ ch¼ng bao giê lÉn víi ai.  
Da mÑ tr¾ng vꢀ rÊt mÞn mꢀng. Dï ®ꢂ lín nh−ng c¸i thãi quen ®−îc vuèt lªn m¸ mÑ nh÷ng lóc  
mÑ ngåi bªn vÉn t¹o ra sù thÝch thó v« cïng. MÆt mÑ ®Ñp vꢀ phóc hËu. §«i gß m¸ dï ®ꢂ b¾t ®Çu cã  
dÊu hiÖu nh« cao, nh−ng chiÕc mòi däc dõa vꢀ ®«i m¾t ®en vÉn khiÕn mÑ cuèn hót l¾m. MÑ ch¼ng  
bao giê c−êi to c¶ nh−ng mçi lÇn em gÆp ®iÒu g× buån phiÒn trªn líp, vÒ nhꢀ chØ nh×n thÊy nô c−êi  
mØm cña hꢀm r¨ng tr¾ng ®Òu nh− chia cña mÑ lꢀ mäi bùc béi tan ®i hÕt c¶.  
Dï viÖc nhꢀ bén rén mÑ vÉn lo l¾ng cho bè con em rÊt chu ®¸o. NhÊt lꢀ nh÷ng bõa c¬m mÑ nÊu,  
ch¼ng bao giê em vꢀ bè thÊy cã ®iÒu g× ph¶i phꢀn nꢀn. MÑ bËn thÕ mꢀ kh«ng hiÓu sao vÉn rÊt n¨ng  
®
éng trong c«ng viÖc cña c¬ quan. N¨m nꢀo mÑ còng mang vÒ giÊy khen vꢀ phÇn th−ëng. MÑ thËt  
tꢀi t×nh.  
Cßn kû niÖm vÒ mÑ −? Nã nh− mét c¸i kho ®Çy ¾p kh«ng biÕt tù bao giê. H«m Êy mÑ ®Ìo em  
Õn cæng nh−ng em võa sî võa nòng nÞu nhÊt ®Þnh kh«ng chÞu vꢀo tr−êng. Nh−ng råi em nhanh  
®
chãng bÞ thuyÕt phôc b»ng nh÷ng lêi nãi ngät ngꢀo, b»ng nô c−êi vꢀ ¸nh m¾t cña mÑ. Em cÇm tay  
c« b−íc vꢀo buæi häc ®Çu tiªn.  
L¹i nhí mét lÇn kh¸c em ®¸ bãng lꢀm vì mét c¸i lä hoa. Tuy c¸i lä kh«ng ®¾n gi¸ nh−ng ®ã lꢀ  
kû niÖm vÒ mét ng−êi b¹n cò cña mÑ ®ꢂ mÊt c¸ch ®ã vꢀi n¨m. MÑ kh«ng hÒ m¾ng nh−ng chØ nh×n  
sù tiÕc nuèi xãt th−¬ng vꢀ t©m tr¹ng cña mÑ lóc Êy mꢀ em thÊy thÊm thÝa vꢀ ©n hËn v« cïng.  
N¨m th¸ng tr«i ®i, em ®ꢂ lín song ch−a hÒ dêi xa mÑ. Quª h−¬ng vÉn ngꢀy mét më réng h¬n  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
61  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
bªn mÑ mçi ngꢀy. MÑ ¬i! Con sÏ chuÈn bÞ v÷ng vꢀng ®Ó khi xa mÑ con sÏ bay cao, bay xa b»ng chÝnh  
®
«i chÝnh m¬ −íc mꢀ mÑ ®ꢂ ch¾p cho tuæi th¬ con.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy miªu t¶ con ®−êng tõ nhꢀ ®Õn tr−êng.  
Bꢀi viÕt  
Con ®−êng ®Õn tr−êng" ꢁ c¸i tªn nghe sao quen qu¸. Ch¼ng ph¶i ngꢀy nꢀo chón ta còng d¹o  
*
"
b−íc trªn nã ®Ó ®Õn tr−êng hay sao? VËy mꢀ trong chóng ta, mÊy ai ®ꢂ quan t©m ®Õn nã? Ph¶i  
ch¨ng v× nã ®ꢂ qu¸ quen. B¹n hꢂy thö, hꢂy thö mét lÇn say ng¾m. Ch¾c ch¾n b¹n sÏ kh¼ng ®Þnh  
r»ng: nã cã nhiÒu ®iÓm thó vÞ v« cïng.  
Con ®−êng ®i häc cña t«i dꢀi, ph¼ng vꢀ uèn l−în quanh cao qua nh÷ng khu phè, nh÷ng c¸nh  
®
ång. §ã lꢀ con ®−êng mꢀ mïa hÌ th× rîp m¸t bëi nh÷ng bãng c©y cßn mïa ®«ng th× ng¹t ngꢀo hoa  
s÷a. Nh÷ng b«ng hoa s÷a nhá li ti ®óng nh− nh÷ng giät s÷a ai ®ã v« t×nh ®Ó rít trªn l¸, trªn cꢀnh.  
Vꢀo cuèi mïa thu, con ®−êng cßn rùc rì mét mꢀu hoa ®iÖp vꢀng ãng ¶. Nh÷ng b«ng hoa xinh x¾n  
Êy ®ꢂ trë thꢀnh nh÷ng kû niÖm g¾n bã suèt mÊy n¨m häc tiÓu häc cña t«i.  
T«i nhí l¹i mÊy n¨m vÒ tr−íc khi con ®−êng cßn ch−a ®−îc tr¶i bª t«ng. Nh÷ng h«m trêi m−a,  
chóng t«i léi × äp qua nh÷ng vòng n−íc mꢀu ®á g¹ch cña con ®−êng d¶i sái. Dï cÈn thËn nh−ng  
®
Õn líp ®øa nꢀo ®øa nÊy Ýt nhiÒu còng bÞ v−¬ng vꢀi nèt bÈn trªn ¸o ®á nh− son. L©u ngꢀy bÞ v−¬ng  
nhiÒu, ¸o giÆt kh«ng s¹ch ®−îc thÕ lꢀ chóng t«i ®ꢀnh ph¶i mÆc nh÷ng bé ®ång phôc è vꢀng.  
Nh−ng b©y giê th× kh¸c l¾m råi. Con ®−êng ®o¹n th× ®−îc tr¶i nhùa, nh÷ng ®o¹n ®i qua lꢀng  
®
−îc tr¶i bª t«ng. Cø gäi lꢀ ®i ®Õn cöa líp, chóng t«i vÉn kh«ng bÈn ®Õn gãt ch©n. §−êng s¹ch  
bong. Nh÷ng h«m vꢀo mïa gÆt ®i trªn r¬m r¹, chØ cÇn ngöi mïi r¬m t«i ®ꢂ thÊy quª h−¬ng sao gÇn  
gòi vꢀ th©n thuéc v« cïng.  
§
i trªn con ®−êng vꢀo mïa lóa træ, chóng t«i võa b−íc tung t¨ng ch©n s¸o, võa c¶m nhËn  
h−¬ng lóa th¬m thoang tho¶ng bay tõ hai phÝa c¸nh ®ång. T«i nhí lÇn Êy th»ng H−ng nãi víi t«i:  
¦íc g× chóng m×nh ch¼ng bao giê lín lªn th× hay nhØ. Cø tho¶ thÝch vui ®ïa råi ®i häc ch¼ng  

ph¶i lo nghÜ ®iÒu g×.  
Håi Êy t«i cho ý nghÜa cña th»ng H−ng thËt nùc c−êi nh−ng b©y giê nghÜ l¹i, thÊy nã nãi còng  
hay hay.  
Kû niÖm tuæi th¬ t«i ®ꢂ tr«i qua ªm ®Òm trªn con ®−êng ®Õn tr−êng th©n th−¬ng Êy. §i mꢂi  
thꢀnh quen, giê ®©y t«i nhí nã ®Õn tõng chç nhÊp nh«, tõng c©y cét mèc thËm chÝ cßn nhí con  
®
−êng ®−îc ghÐp bëi bao nhiªu tÊm bª t«ng. ThÕ lꢀ h×nh nh− giê ®©y t«i víi con ®−êng ®ꢂ thꢀnh  
hai ng−êi b¹n. ChØ tiÕc r»ng ®−êng chØ ©m thÇm tËn tuþ, ®−êng ch¼ng bao giê t©m sù víi t«i.  
*
§Ò bꢀi: T¶ c¶nh hoꢀng h«n quª em.  
*
Bꢀi viÕt  
Quª t«i lꢀ mét lꢀng chꢀi ven biÓn. D©n chꢀi sèng lam lò quanh n¨m mꢀ vÉn ch¼ng d− dËt ®−îc  
bao nhiªu. Lꢀng h−íng m¾t ra ®ãn nh÷ng c¬n giã biÓn thæi vꢀo thÕ nªn bän nhãc tôi t«i míi nhá ti  
mꢀ ®øa nꢀo ®øa nÊy s¹m ®en v× n¾ng vꢀ giã biÓn. Vïng quª tuy nghÌo nh−ng kh«ng ph¶i kh«ng cã  
nh÷ng niÒm vui. Víi t«i, kû niÖm s©u s¾c nhÊt chÝnh lꢀ ®−îc ng¾m c¶nh hoꢀng h«n trªn biÓn.  
ChiÒu nꢀo còng vËy, t«i cïng lò b¹n b−íc nÆng trÞch trªn nh÷ng cån c¸t ®Çu lꢀng sau buæi tan  
tr−êng. Cån c¸t mªnh m«ng g¾n bã víi c¶ tuæi th¬ t«i trong suèt nh÷ng th¸ng ngꢀy qua. Nã cßn  
g¾n víi bao trß ch¬i bÝ mËt cña lò trÎ con miÒn biÓn. Nh−ng h«m nay còng vËy, t«i ph¶i tõ bá  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
62  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
nh÷ng cuéc ch¬i sím h¬n ®Ó vÒ gióp bè mÑ chuÈn bÞ b÷a c¬m chiÒu. Bè t«i ®i biÓn cø sÈm tèi míi  
vÒ. Cßn mÑ toi ®i lꢀm còng hay vÒ muén. B÷a c¬m chiÒu tr«ng chê vꢀo c¶ cËu con trai líp s¸u.  
T«i vÒ nhꢀ, cÊt s¸ch vë nh−ng kh«ng nÊu c¬m ngay. Bao giê còng vËy, t«i dän dÑp s©n thÒm  
tr−íc vꢀ tranh thñ ng¾m lóc hoꢀng h«n. H«m nay biÓn xanh chØ h¬i gîn sãng nh−ng chØ cã d©n  
miÒn biÓn nh− chóng t«i míi râ, ë trong c¸i sù ph¼ng lÆng kia, biÓn ®ang ®éng l¾m.  
Ch¶ lꢀ, ®ã lꢀ lóc n−íc triÒu b¾t ®Çu d©ng mꢀ. Giã biÓn h«m nay nhÑ nhꢀng m¸t r−îi. VÞ mÆn  
thæi vꢀo khiÕn con m¾t t«i c¶m gi¸c cay cay. BiÓn b¾t ®Çu nhît nh¹t v× mÆt trêi s¾p lÆn. Nh÷ng tia  
n¾ng cuèi cïng cña mét ngꢀy kh«ng ®ñ t¹o mꢀu trªn biÓn mꢀ ®ñ ®Ó mÆt biÓn ¸nh lªn mꢀu tr¾ng h¬i  
phít vꢀng nhît nh¹t.  
MÆt trêi b¾t ®Çu t¾t n¾ng. PhÝa xa kia kh«ng ph¶i lꢀ «ng mÆt trêi chiÕu nh÷ng tia n¾ng chãi  
chang mꢀ lꢀ mét qu¶ cÇu rùc ®á ®Æt trªn mét c¸i m©m lín mꢀu xanh lôc. Qu¶ cÇu löa nhá dÇn råi cø  
thÕ r¬i trôt vꢀo trong lßng biÓn c¶. PhÝa ngoꢀi kh¬i chi chÝt nh÷ng chiÕc tꢀu ®ang r−ín m×nh h−íng  
vÒ phÝa lꢀng t«i. Trong nh÷ng chiÕc tꢀu kia, cã mét chiÕc ngꢀy nꢀo t«i còng chê còng ®îi.  
B÷a c¬m chiÒu ®ꢂ dän xong võa kÞp lóc bè mÑ t«i vÒ. Bè nh©m nhi chÐn r−îu kÓ c©u chuyÖn c¶  
ngꢀy ®i biÓn. Cßn mÑ võa ¨n võa thØnh tho¶ng l¹i xoa ®Çu ®øa con trai. MÑ nh×n t«i b»ng ¸nh m¾t  
v« cïng tr×u mÕn nh− ®ang ngîi khen sù ngoan ngoꢂn cña con trai m×nh. T«i thÊy lßng Êm l¹i, Êm  
nh− b¸t c¬m ®Çy ®ang n»m trong bꢀn tay nhá cña t«i.  
*
§Ò bꢀi: T¶ c¶nh v−ên tr¸i c©y cña mét miÖt v−ên ë quª em.  
Bꢀi viÕt  
*
Nhꢀ «ng ngo¹i em lꢀ mét cï lao n»m ë bªn s«ng. Nhꢀ ngoꢀi thùc chÊt lꢀ mét khu v−ên réng rꢂi  
bèn mïa c©y tr¸i b¸t ng¸t xum xuª. Mçi lÇn ®Õn th¨m miÖt v−ên cña ngo¹i, em vꢀ tôi b¹n l¹i bÞ hót  
hån bëi bao nhiªu lo¹i qu¶ võa ngät, võa ngon, võa l¹.  
ChiÕc xuång nhá chë chóng em tõ tõ rêi bÕn. Chó l¸i ch¹c ngoꢀi ba m−¬i, tÝnh t×nh sëi lëi nªn  
h«m Êy võa ®i, chóng em võa c−êi nãi trªu ®ïa vui vÎ l¾m. MÊy ®øa con g¸i l¹i cßn høng chÝ võa  
quê tay khua n−íc võa h¸t nghªu ngao mÊy ®iÖu hß mꢀ c¸c c« g¸i th−êng h¸t trªn s«ng.  
ThuyÒn rÏ vꢀo mét con l¹ch nhá, ch¹y thªm nöa c©y n÷a thÕ lꢀ ®Õn nhꢀ «ng ngo¹i. Tõ cæng nhꢀ  
ngo¹i chóng em ph¶i ®i ngãt mét tr¨m mÐt n÷a míi vꢀo ®Õn s©n. C¸i H¹nh bçng reo lªn nh− võa  
t×m ra mét ph¸t minh kú l¹:  

Hao sÇu riªng k×a tôi mꢀy ¬i  
Th× ra tõ nꢂy chónh t«i ®ꢂ ®i d−íi nh÷ng th¶m hoa sÇu riªng mꢀu tÝm ng¾t. Nh÷ng c¸nh hoa  
nhá ly ti khÐp nÐp giÊu m×nh døi nh÷ng chiÕc l¸ xanh vꢀng.  
Em nãi nhe gi¶ng gi¶i thªm cho lò b¹n: sÇu riªng cho qu¶ vꢀo kho¶ng th¸ng n¨m. Lóc ®ã nÕu  
c¸c b¹n ®Õn ®©y th× tõ ngoꢀi ®Çu l¹ch, c¸c b¹n ®ꢂ ngöi thÊy mïi th¬m ngꢀo ng¹t cña nã råi. Qu¶ sÇu  
riªng treo lñng l¼ng nh− nh÷ng tæ kiÕn trªn cao. Tr¸i chÝn võa th¬m võa bÐo l¹i ngät nh− mËt ong,  
chØ cÇn ¨n mét miÕng lꢀ c¸c b¹n ®ꢂ thÊy hÕt sù ®Ëm ®ꢀ råi.  
Tôi b¹n em võa ®i võa kh«ng ngít xuýt xoa. Nh−ng ph¶i ®Õn b©y giê miÖt v−ên míi chÝnh  
thøc hiÖn ra. ¤i!Bao nhiªu lꢀ thø c©y tr¸i ®ang ®ua lªn trªn khu v−ên réng rꢂi. Nh÷ng tr¸i ch«m  
ch«m ®ang chÝn ®á trÜu cꢀnh. PhÝa bªn kia nh÷ng tr¸i bßng mꢀu vꢀng in h×nh xuèng mÆt n−íc cña  
con l¹ch nhá. PhÝa bªn ph¶i, nh÷ng c©y m¨ng côt xoÌ t¸n réng che mét nöa dꢂy nhꢂn xanh tr¸i chÝn  
sai trÜu trÞt tõng chïm. Em nhí cã lÇn ®Õn ch¬i, «ng ngo¹i b¶o:  

§©y lꢀ lo¹i nhꢂn hét tiªu v× hét cña nã nhá ti vꢀ ®en l¸nh nh− mét tiªu vËy. Nhꢂn nꢀy cïi dꢀy  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
63  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
¨
n th¬m vꢀ ngät l¾m.  
Chóng em nh− l¹c vꢀo mét xø së cña h−¬ng vꢀ s¾c. Mïi sÇu riªng, mïi mÝt, mïi bßng hoꢀ quÖn  
th¬m n−ng nøc. Mꢀu vꢀng cña bßng, cña cãc chÝn, mꢀu n©u sËm cña m¨ng côt, råi mꢀu vꢀng c¸t  
cña nhꢂn� TÊt c¶ cø hoa lªn sung s−íng, rén rꢀng.  
H«m nay thËt vui khi chóng em ®−îc «ng chiªu ®ꢂi mét b÷a c¬m c¸ kho ngon tuyÖt. ¤ng nãi:  
ch¸u nꢀo thÝch tr¸i c©y th× kh«ng cÇn hái, cø ra gèc c©y ¨n tho¶ thÝch. ThÕ lꢀ xong b÷a c¬m tr−a,  
chóng t«i ïa c¶ ra v−ên nh− mét ®ꢀn chim sÎ rén rꢀng tËp bay.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng mét kÕt thóc kh¸c cña truyÖn ¤ng lꢁo ®¸nh c¸ vꢀ con c¸ vꢀng.  
Bꢀi viÕt  
îi mꢂi kh«ng thÊy c¸ vꢀng b¬i lªn, «ng lꢂo chÌo thuyÒn ng−îc trë vÒ. Sãng giã bꢂo bïng ®ꢂ  
*
§
qua ®i. BiÓn xanh trë l¹i hiÒn hoꢀ. ¤ng lꢂo chÌo thuyÒn mꢀ lßng chÊt chøa bao nçi −u t−. Kh«ng biÕt  
cã nªn trë l¹i ng«i nhꢀ Êy n÷a kh«ng? Nã giê ®©y ®©u cßn lꢀ ng«i nhꢀ cña m×nh n÷a. Vꢀ ng−êi ë  
trong ng«i nhꢀ Êy còng ®©u ph¶i lꢀ ng−êi vî ®ãi khæ cña m×nh. Nh−ng kh«ng biÕt quû thÇn xui  
khiÕn thÕ nꢀo mꢀ ®«i ch©n lꢂo vÉn ®−a lꢂo vÒ m¶nh ®Êt ngꢀy x−a.  
Nh−ng! ChuyÖn g× ®ang x¶y ra thÕ nꢀy? TÊt c¶ ®ꢂ biÕn ®i ®©u? T¹i sao kh«ng cßn ai n÷a? Mô  
vî cña ta ®©u? Tr−íc m¾t «ng lꢂo kh«ng ph¶i lꢀ mét cung ®iÖn nguy nga cã Long V−¬ng ®ang ngù  
gi÷a hꢀng tr¨m lÝnh canh nh− lꢂo nghÜ. K× l¹ thay! Tr−íc mÆt «ng lꢀ khung c¶nh cò. M¸i lÒu lôp  
xôp, r¸ch n¸t vꢀ siªu vÑo ®øng bªn c¹nh chiÕc m¸ng lîn ®ꢂ søt mΠc¶ hai ®Çu. Xa xa ngoꢀi kia vÉn  
cßn c©y sꢀo n¬i lꢂo v¾t chiÕc l−íi ®ꢂ v¸ ch»ng v¸ ®ôp. Ch−a hiÓu chuyÖn g×, lꢂo gäi to:  

BÈm Long V−¬ng! Lꢂo giꢀ khèn khæ ®ꢂ trë vÒ!  
Kh«ng thÊy cã tiÕng tr¶ lêi, lꢂo l¹i tiÕp:  
Th−a n÷ hoꢀng!  
...  
Th−a nhÊt phÈm phu nh©n!  
...  

Bꢀ lꢂo ¬i! T«i ®ꢂ trë vÒ råi!  
VÉn kh«ng cã tiÕng tr¶ lêi. Lꢂo giꢀ véi b−íc vꢀo trong. Kh«ng thÊy cã ai. Nh×n quanh lꢂo thÊy  
trªn bꢀn cã mét m¶nh giÊy víi nh÷ng nÐt ch÷ nguÖch ngo¹c ®−îc viÕt véi vꢀng. Lꢂo mang ra soi  
d−íi n¾ng vꢀ b¾t ®Çu ®¸nh vÇn tõng nÐt ch÷:  
"¤ng lꢂo ¬i! T«i cã lçi víi «ng nhiÒu l¾m! Kh«ng ngê bao n¨m sèng khæ së víi nhau t«i cßn  
chÞu ®−îc mꢀ giê ®©y t«i l¹i thÕ nꢀy! Lßng tham cña t«i qu¸ lín ®Õn biÓn s©u cÜng ph¶i kinh hoꢀng.  
T«i kh«ng cßn mÆt mòi nꢀo nh×n «ng n÷a. Chꢀo «ng! t«i ®i!"  
Tê giÊy trªn tay «ng lꢂo tõ tõ r¬i xuèng. N¬i gãc m¾t lꢂo h×nh nh− −¬n −ít. Lꢂo ngåi thôp  
xuèng, ®«i m¾t xa x¨m nh×n s©u vꢀo biÓn c¶. §Çu lꢂo tª d¹i, miªn man. Lꢂo ngåi ®ã suèt mét ngꢀy  
®
ªm. Nh−ng råi lꢂo bËt dËy, quay mòi thuyÒn lꢂo l¹i ra kh¬i.  

C¸ vꢀng ¬i! C¸ vꢀng ¬i! §êi nꢀy ta kh«ng d¸m quªn ¬n c¸. Mô vî nhꢀ ta ®ꢂ biÕt lçi råi. Ta xin  
c¸ hꢂy ®−a mô trë vÒ víi ta. Ta høa tõ nay sÏ kh«ng bao giê lꢀm phiÒn c¸ n÷a.  
C¸ vꢀng nh×n lꢂo råi lÆng lÏ lÆn xuèng biÓn s©u. Lꢂo buån bꢂ, thÊt väng trë vÒ. Nh−ng võa ®Æt  
ch©n lªn bê c¸t, th×...  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
64  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Ai ®ang ®øng tr−íc mÆt lꢂo thÕ nꢀy? VÉn bé quÇn ¸o r¸ch t−¬m, ®Çu kh«ng quÊn kh¨n ch©n ®i  
Êt. Khu«n mÆt nh¨n nhóm, gÇy säp ®i. Dï tãc ®ꢂ b¹c h¬n, lꢂo vÉn nhËn ra, ®ã chÝnh lꢀ vî lꢂo.  
®
Vî chång gÆp nhau trong lÆng im vꢀ n−íc m¾t. råi hä cïng ®i vÒ c¨n lÒu r¸ch n¸t nh−ng ®ꢂ g¾n  
bã víi hä suèt mÊy chôc n¨m qua.  
Vꢀ ngoꢀi kia giã ®¹i d−¬ng thæi vꢀo m¸t r−îi vꢀ biÓn xanh vç sãng ªm ®Òm.  
*
§Ò bꢀi: Thanh g−¬m trong truyÖn Sù tÝch Hå G−¬m tù kÓ chuyÖn m×nh.  
Bꢀi viÕt  
*
Ta lꢀ thanh g−¬m thÇn trong trong truyÖn Sù tÝch Hå G−¬m, ch¾c c¸c b¹n rÊt muèn biÕt râ vÒ  
ta. VËy h«m nay nh©n buæi rçi rꢂi, ®Êt n−íc thanh b×nh ta sÏ kÓ l¹i c©u chuyÖn nꢀy cho c¸c b¹n  
nghe.  
N¨m Êy, khi ta ®ang yªn æn n»m ë bªn m×nh ®øc Long Qu©n ®Ó b¶o vÖ ng−êi mçi khi ng−êi  
gÆp bÊt tr¾c. Th× bçng mét h«m, ta nhËn ®−îc lÖnh cña ®øc Long Qu©n:  

Ng−¬i hꢂy chuÈn bÞ lªn trÇn gian cøu nh©n d©n khái lò giÆc c−íp n−íc b¹o tꢀn.  
Nghe thÊy nh©n d©n ®ang gÆp ho¹n n¹n, ta thÊy cÇn ph¶i ngay lËp tøc cøu gióp d©n lꢀnh. Bëi  
vËy, khi §øc Long Qu©n ph¸n truyÒn ta liÒn tu©n lÖnh ngay, ngꢀi nãi:  

Ng−¬i hꢂy lªn ®ã tr−íc vꢀ ®Ó l¹i c¸i chu«i n¹m ngäc, ta sÏ cã c¸ch göi lªn cho ng−¬i sau.  
Nh−ng nhí lªn ®ã mét c¸ch thËt khÐo lÐo, ®õng xuÊt hiÖn bÊt ngê khiÕn bꢀ con ho¶ng sî.  
Tu©n lÖnh ®øc Long Qu©n, ®ªm ®ã ta chê anh ng− d©n Lª ThËn ®i ®¸nh c¸ míi véi ho¸ vꢀo l−íi  
cña anh ta. LÇn thø nhÊt khi kÐo lªn thÊy ta, anh ta t−ëng ta chØ lꢀ côc s¾t b×nh th−êng nªn vøt l¹i  
biÓn kh¬i, cho ®Õn lÇn thø hai còng vËy, ta ®©m ra lo qu¸. Nh−ng may thay ®Õn lÇn thø ba, anh ®ꢂ  
ph¸t hiÖn ra ta lꢀ mét thanh g−¬m nªn ®−a vÒ nhꢀ.  
VÒ n»m ë gãc nhꢀ Lª ThËn råi, ta l¹i lo l¾ng kh«ng biÕt lꢀm c¸ch nꢀo ®Ó gÆp ®−îc chñ t−íng  
cña nghÜa qu©n. ThËt may, anh ®ꢂ gia nhËp nghÜa qu©n. Khi ®ã ta th× ta biÕt ch¾c chñ t−íng Lª Lîi  
sÏ ghРqua nhꢀ Lª ThËn. Ta cø ung dung ngåi chê. Cho ®Õn mét h«m, Lª Lîi ®Õn nhꢀ Lª ThËn ch¬i,  
ta liÒn ph¸t s¸ng b¸o hiÖu cho chñ t−íng biÕt vꢀ ta cßn cè t×nh lꢀm næi bËt dßng ch÷ � ThuËn thiªn�  
®
Ó chñ t−íng biÕt ta lꢀ mét thanh g−¬m quý. Nh−ng cã lÏ Lª Lîi còng kh«ng nhËn ra ®iÒu ®ã nªn  
th¶n nhiªn ®ót ta vꢀo bao g−¬m cña «ng.  
Cho ®Õn mét h«m, ®øc Long Qu©n göi lªn cho ta chiÕc chu«i vꢀ ng−êi ®ꢂ khÐo lÐo ®Ó nã trªn  
c©y tr−íc m¾t cña Lª Lîi. Ng−êi chñ t−íng th«ng minh nꢀy ®ꢂ nghÜ ngay ®Õn l−ìi g−¬m ë nhꢀ Lª  
ThËn, do vËy trë vÒ «ng liÒn tra chu«i vꢀo chiÕc g−¬m, chóng ta võa nh− in, thÕ lꢀ «ng ®ꢂ nhËn ra ta  
lꢀ mét thanh g−¬m quý, lóc ®ã ta nghe thÊy «ng ta reo lªn rÊt to:  

§©y lꢀ ý trêi phã th¸c cho minh c«ng lꢀm viÖc lín.  
Tõ ®ã, ta lu«n bªn c¹nh Lª Lîi vꢀ còng tõ ®ã t×nh thÕ thay ®æi h¼n, nghÜa qu©n ®ꢂ liªn tôc dꢀnh  
−îc nh÷ng chiÕn c«ng míi khiÕn bän giÆc b¾t ®Çu lo sî. NghÜa qu©n cña ta chiÕn ®Êu khÝ thÕ h¬n  
®
tr−íc nhiÒu. ThÕ ta ngꢀy cꢀng m¹nh, thÕ ®Þch ngꢀy cꢀng yÕu. NghÜa qu©n ®i ®Õn ®©u qu©n giÆc chÕt  
nh− ng¶ r¹ ®Õn ®ã. VËy lꢀ ch¼ng bao l©u sau trªn ®Êt n−íc ch¼ng cßn mét bãng qu©n thï nꢀo c¶. Ta  
rÊt vui mõng khi thÊy nh©n d©n reo hß, h¹nh phóc tr−íc th¾ng lîi cña Lª Lîi.  
Sau khi hoꢀn thꢀnh nhiÖm vô ®−îc mét n¨m th× ta nhËn ®−îc lÖnh cña ®øc Long Qu©n ®ßi ta  
trë vÒ d−íi kia víi rïa Kim Quy. Ta c¶m thÊy rÊt buån v× ph¶i xa nh÷ng con ng−êi anh hïng dòng  
c¶m, nh÷ng ng−êi d©n hiÒn lꢀnh, chÊt ph¸c.  
Ta nhí h«m ®ã trêi quang, m©y t¹nh, vua Lª cïng c¸c quan trong triÒu ®ang d¹o thuyÒn trªn  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
65  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
hå th× anh b¹n rïa ngꢀn tuæi xuÊt hiÖn. Trong lóc mäi ng−êi ®ang kinh ng¹c, ta liÒn ®éng ®Ëy b¸o  
hiÖu cho vua Lª Lîi biÕt. HiÓu ý cña ta, vua Lª th¸o ngay g−¬m ®−a tr¶ cho rïa vꢀng.  
ThÊm tho¸t ®ꢂ bao n¨m, ta trë vÒ chèn Thuû cung, Êy vËy mꢀ trong lßng ta vÉn kh«ng ngu«i  
nhí vÒ trÇn gian, do vËy thØnh tho¶ng ta l¹i nhê thÇn Kim Quy næi lªn mÆt n−íc xem t×nh h×nh d©n  
chóng d¹o nꢀy ra sao. ThÊy ®Êt n−íc ta ngꢀy mét giꢀu ®Ñp lꢀ ta vui l¾m råi.  
Th«i ®ꢂ muén råi, ta ph¶i trë vÒ thuû cung kh«ng Long Qu©n l¹i tr¸ch ph¹t. HÑn c¸c ch¸u mét  
dÞp kh¸c nhau nhÐ.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy chuyÓn thÓ bꢀi th¬ L−îm thꢀnh mét c©u chuyÖn.  
Bꢀi viÕt  
*
ChuyÖn vÒ cËu bÐ thiÕu niªn L−îm dòng c¶m ®ꢂ hi sinh v× ®Êt n−íc mꢂi lꢀ kØ niÖm kh«ng phai  
trong lßng ng−êi d©n ViÖt Nam. LÇn ®ã t«i cã dÞp vꢀo HuÕ vꢀ v« cïng may m¾n, t«i ®−îc nãi  
chuyÖn víi mét ng−êi ®ång ®éi cña L−îm. Lóc ®ã L−îm lꢀm liªn l¹c cho ®¬n vÞ Mang C¸ cña b¸c.  
Nh¾c ®Õn L−îm, ®«i m¾t b¸c ¸nh lªn niÒm tù hꢀo pha lÉn niÒm tiÕc th−¬ng mét cËu bРv« cïng  
can ®¶m, anh hïng.  
B¸c nhí l¹i, ngꢀy ®ã khi ®−îc ph©n c«ng vÒ c«ng t¸c ë ®ån Mang C¸, b¸c ®ꢂ nghe mäi ng−êi  
hay nh¾c ®Õn cËu bÐ lꢀm liªn l¹c rÊt gan d¹ vꢀ anh dòng. Nh÷ng lêi nãi ®ã ®ꢂ khiÕn b¸c rÊt l−u t©m  
vꢀ muèn ®−îc gÆp cËu bÐ. H«m Êy, gÆp mét chó bÐ d¸ng nhá bÐ, nhanh nhÑn b¸c liÒn gäi l¹i vꢀ hái:  

Ch¸u bÐ, ch¸u ®−îc ph©n c«ng lꢀm nhiÖm vô g×?  
Ch¸u lꢀm liªn l¹c viªn chó ꢀ.  
ThÕ cã ph¶i tªn ch¸u lꢀ L−îm kh«ng?  
D¹ th−a chó ch¸u tªn lꢀ L−îm. Sao chó biÕt ¹?  
ꢀ ra vËy!ꢁ ThÕ ch¸u cã sî nguy hiÓm kh«ng?  
Chó bÐ nhón vai lÐm lØnh tr¶ lêi:  
Ch¸u kh«ng sî chó ¹, ch¸u lu«n nghÜ lꢀ lꢀm thÕ nꢀo ®Ó hoꢀn thꢀnh tèt nhiÖm vô.  
Ch¸u cã thÝch c«ng viÖc nꢀy kh«ng?  
Ch¸u thÝch h¬n ë nhꢀ ¹.  
Chó chóc ch¸u lu«n hoꢀn thꢀnh nhiÖm vô.  
Chó bÐ b−íc ®i tho¨n tho¾t, ®Çu nghªnh nghªnh, tr«ng rÊt ®¸ng yªu, vꢀ tr«ng chó cꢀng ®¸ng  
yªu h¬n, ngé nghÜnh h¬n khi trªn ®Çu ®éi chiÕc mò can« víi chiÕc s¾c ®eo bªn h«ng. Chó bРchꢀo  
t«i rÊt nhanh vꢀ khuÊt dÇn chØ cßn tiÕng huýt s¸o rén vang.  
Sau lÇn gÆp gì ®ã, do bËn nhiÒu c«ng viÖc t«i quªn còng kh«ng cã dÞp gÆp l¹i cËu bÐ. Cho ®Õn  
mét h«m, trë vÒ ®¬n vÞ t«i, nh×n mÆt ai t«i thÊy còng cã vÎ buån buån, mét ®ång chÝ hái t«i:  §ång chÝ cã nhí ch¸u L−îm kh«ng, cËu bÐ liªn l¹c ®ã?  
Cã! T«i nhí. X¶y ra chuyÖn g× h¶ ®ång chÝ?  
CËu bÐ hi sinh råi, h«m ®ã, L−îm nhËn nhiÖm vô ®em c«ng v¨n ®i, mäi ng−êi ®Òu c¶nh b¸o  
víi chó r»ng ®ã lꢀ quꢂng ®−êng rÊt nguy hiÓm, cã thÓ gÆp ®Þch phôc kÝch, nh−ng chó kh«ng hÒ tá  
ra sî hꢂi, cßn nãi: Em kh«ng sî ®©u. Chóng nã mꢀ x«ng ra em sÏ ®¸nh cho t¬i bêi. Nãi xong chó  
th¶n nhiªn ®ót c«ng v¨n vꢀo s¾c tho¨n tho¾t b−íc ®i, måm l¹i huýt s¸o vang rén. Kh«ng ngê h«m  
®
ã qu©n ®Þch l¹i ®¸nh h¬i thÊy chó nhá, chóng bÝ mËt n»m phôc kÝch ë gi÷a c¸nh ®ång lóa, nªn  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
66  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
nh×n bÒ ngoꢀi rÊt khã ph¸t hiÖn. L−îm còng ®ꢂ rÊt tinh khi ®i qua ®i qua c¸nh ®ång, linh c¶m ®Õn  
®
iÒu g× ®ã bÊt tr¾c nªn chó nhanh tay xРvôn tꢀi liÖu vꢀ vøt véi ra xa. Cã lÏ bän ®Þch ®ꢂ tr«ng thÊy  
hꢀnh ®éng ®ã, chóng liÒn x¶ ®¹n vꢀo nã. L−îm ®ꢂ anh dòng hi sinh, gi÷a c¸nh ®ång, tay vÉn cßn  
n¾m chÆt b«ng lóa, miÖng cßn në mét nô c−êi.  
§ång chÝ nä kÓ xong bçng oꢀ khãc. T«i ngì ngꢀng, ®au ®ín vꢀ còng kh«ng thÓ cÇm ®−îc n−íc  
m¾t, võa c¶m phôc võa th−¬ng tiÕc. Trong t«i bçng l¹i hiÖn lªn h×nh ¶nh chó bÐ nhá nh¾n, g−¬ng  
mÆt nhanh nhÑn, th«ng minh, nô c−êi lu«n në trªn m«i.  
C©u chuyÖn vÒ sù hi sinh anh dòng cña chó bРL−îm ®−îc mäi ng−êi ë kh¾p n¬i kÓ cho nhau  
nghe. Chó cßn trë thꢀnh tÊm g−¬ng s¸ng ®Ó c¸c ch¸u bÐ noi theo, vꢀ cho ®Õn tËn ngꢀy h«m nay tÊm  
g−¬ng Êy vÉn cßn to¶ s¸ng.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy ®ãng vai c©y tre ®Ó tù kÓ chuyÖn vÒ m×nh.  
Bꢀi viÕt  
*
Cã lÏ ®èi víi mçi ng−êi ViÖt Nam, c©y tre ®ꢂ trë thꢀnh mét phÇn cña cuéc sèng, ®Æc biÖt víi  
mçi con ng−êi ra ®i tõ lꢀng quª th× h×nh ¶nh nh÷ng luü tre xanh ®ꢂ ¨n s©u vꢀo tiÒm thøc, do vËy dï  
cã ®i ®©u ®Õn n¬i ®©u hä còng ®Òu nhí vÒ luü tre xanh nh− nhí vÒ kØ niÖm g¾n bã, th©n th−¬ng  
nhÊt. Vꢀ ®ã chÝnh lꢀ niÒm tù hꢀo cña hä hꢀng nhꢀ tre chóng t«i.  
Sù g¾n bã, gÇn gòi cña hä hꢀng nhꢀ tre chóng t«i ®−îc thÓ hiÖn ë chç ®i bÊt cø n¬i ®©u, ®ång  
b»ng hay miÒn nói th× b¹n còng ®Òu thÊy chóng t«i nghiªng m×nh trªn nh÷ng con ®−êng hay trong  
nh÷ng c¸nh rõng b¸t ng¸t. Hä nhꢀ tre chóng t«i rÊt ®«ng ®óc, nꢀo lꢀ: Tre §ång Nai, nøa, mai, vÇu  
ViÖt B¾c, tróc Lam S¬n, tre ngót ngꢀn rõng c¶ §iÖn Biªn, råi dang, råi hãp vꢀ c¶ luü tre th©n thuéc  
®
Çu lꢀng...  
Kh¸c víi c¸c loꢀi c©y kh¸c, tõ khi míi b¾t ®Çu sinh ra, chóng t«i ®ꢂ thÓ hiÖn sù ngay th¼ng, ®iÒu  
ã c¸c b¹n cã thÓ thÊy ngay khi nh×n nh÷ng mÇm tre mäc th¼ng t¾p vꢀ dï trong bÊt cø m«i tr−êng  
®
nꢀo chóng t«i còng vÉn v−¬n lªn ®Ó sèng m¹nh mÏ vꢀ xanh tèt. Th©n cña chóng t«i th−êng dꢀi  
nghªu nh−ng méc m¹c, gi¶n dÞ, th©n quen. Vꢀ mçi lo¹i l¹i kho¸c mét mꢀu kh¸c nhau cã loꢀi ¸o mꢀu  
xanh, cã lo¹i mꢀu tro, cã lo¹i l¹i mꢀu vꢀng, nh−ng tùu chung ®Òu gi¶n dÞ, dÔ nhí.  
Mét ®iÓm tiÕp theo cho thÊy sù gÇn gòi cña chóng t«i ®èi víi tÊt c¶ mäi ng−êi ®ã lꢀ chóng t«i  
lu«n cïng con ng−êi ®Êu tranh cho ®éc lËp, tù do. Ch¼ng thÕ mꢀ tõ l©u, ng−êi ViÖt ®ꢂ vÝ chóng t«i  
víi phÈm chÊt quËt khëi cña d©n téc ngꢀn ®êi.  
Nh÷ng ngꢀy ®Êt n−íc ViÖt Nam cßn s¬ khai, chóng t«i ®ꢂ gióp «ng Giãng diÖt lò giÆc ¢n b¹o  
tꢀn, ®em l¹i h¹nh phóc cho mu«n d©n. Råi trong cuéc chiÕn chèng qu©n Nam H¸n trªn s«ng B¹ch  
§
»ng, chÝnh chóng t«i ®ꢂ d×m chÕt bao tꢀu chiÕn cña ®Þch khiÕn cho chóng khiÕp sî ph¶i thua cuéc.  
Thña ®Êt n−íc cßn ch−a cã vò khÝ hiÖn ®¹i nh− b©y giê, chóng t«i lꢀ vò khÝ m¹nh nhÊt ®−îc dïng  
®
Ó tiªu diÖt qu©n thï.  
Vꢀ trong hai cuéc chiÕn tranh chèng Ph¸p vꢀ chèng MÜ, chóng t«i còng tÝch cùc tham gia kh¸ng  
chiÕn b»ng c¸ch gãp mét phÇn bÐ nhá c¬ thÓ m×nh ®Ó lꢀm ra nh÷ng c©y ch«ng nhän ho¾t s½n sꢀng  
tiªu diÖt kÎ thï.  
Bëi v÷ng vꢀng trong chiÕn ®Êu mꢀ hä mꢀ tre t«i ®ꢂ ®−îc phong danh hiÖu anh hïng bÊt khuÊt.  
Kh«ng chØ trong ®¸nh giÆc gi÷ n−íc, loꢀi tre nhꢀ chóng t«i cßn rÊt cã Ých trong cuéc sèng hꢀng  
ngꢀy.  
Mçi khi vÒ th¨m mét th«n xãm, mét b¶n lꢀng nꢀo b¹n còng sÏ thÊy vßng tay cña chóng t«i  
dang réng, «m trän vꢀ to¶ bãng m¸t cho c¶ d©n lꢀng. Trong vßng tay cña chóng t«i, nh÷ng ng«i nhꢀ  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
67  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
trë nªn m¸t mÎ, nh÷ng chó tr©u míi cã bãng r©m ®Ó nhën nh¬ gÆp cá. Nh÷ng tr−a hÌ, chóng t«i  
thËt h¹nh phóc khi ®−îc ng¾m nh÷ng khu«n mÆt trΠth¬ say nång giÊc ngñ trong tiÕng vâng kÏo  
kÑt d−íi khãm tre.  
H¬n thÕ chóng t«i cßn lꢀ nh÷ng vËt liÖu ®Ó bꢀ con dùng nhꢀ, nh÷ng ng«i nhꢀ ®−îc lꢀm tõ tre  
rÊt m¸t mÎ vꢀ s¹ch sÏ.  
D−íi bãng chóng t«i lꢀ c¶ mét nÒn v¨n ho¸ l©u ®êi ®ang tõng ngꢀy ®−îc n©ng niu vꢀ g×n gi÷.  
Trong ®êi sèng sinh ho¹t, chóng t«i cßn lꢀm ra nh÷ng ®å dïng th©n thuéc víi mçi ng−êi: ®ã lꢀ  
®
«i ®òa, lꢀ chiÕc châng tre, chiÕc gi−êng tre. §èi víi mçi gia ®×nh n«ng d©n, tre t«i lꢀ ng−êi b¹n v«  
cïng th©n thiÕt. Ngoꢀi ra c©y danh, nøa, mét trong nh÷ng hä nhꢀ trÎ cßn gióp con ng−êi chΠl¹t  
buéc nhꢀ, nøa gióp c¾m sꢀo lꢀm giꢀn cho bÇu bÝ leo quÊn quýt vꢀo nhau. Tre cßn g¾n víi tuæi giꢀ,  
cho hä chiÕc èng ®iÕu hót thuèc lꢀm vui.  
§èi víi trΠcon ë miÒn th«n quª th× tre cßn cã thÓ lꢀm nªn nh÷ng trß ch¬i thó vÞ, bæ Ých. D−íi  
nh÷ng bꢂi ®Êt réng, ®−îc chóng t«i che hÕt ¸nh n¾ng oi ¶ cña mïa hÌ, c¸c b¹n tha hå ch¬i ®ïa tho¶  
thÝch. C¸c b¹n n÷ cßn trß g× thó vÞ h¬n ngåi ®¸nh chuyÒn víi nh÷ng que ch¾t b»ng tre. Cßn c¸c b¹n  
nam l¹i ch¹y nh¶y reo hß theo tiÕng s¸o vi vót trªn chiÕc diÒu còng ®−îc lꢀm ra tõ tre. Nh÷ng c¸nh  
diÒu ®ã sÏ ®em −íc m¬ cña c¸c b¹n vÒ n¬i xa.  
Tre chóng t«i cßn lꢀm nªn nh÷ng tiÕng nh¹c rÐo r¾t tõ nh÷ng c©y s¸o tre, s¸o tróc, lꢀm v¬i ®i  
bao nçi vÊt v¶ nhäc nh»n cña ng−êi n«ng d©n ch©n lÊm tay bïn.  
Ngꢀy nay loꢀi tre cña chóng t«i cßn v−¬n xa h¬n n÷a. Cã mét gi¸o s− lꢀ ViÖt KiÒu sèng ë Ph¸p  
®
ꢂ ®−a anh em chóng t«i sang trång thö trªn ®Êt Ph¸p. ThÕ mꢀ ë xø l¹, chóng t«i vÉn sèng v÷ng  
vꢀng. Ngꢀy sau, dÉu n−íc m×nh cã hiÖn ®¹i h¬n, loꢀi tre chóng t«i còng vÉn sÏ ngay th¼ng, thuû  
chung vꢀ can ®¶m ®Ó ngꢀy cꢀng t«n lªn nh÷ng ®øc tÝnh cña ng−êi hiÒn ꢁ ®øc tÝnh ViÖt Nam.  
*
§Ò bꢀi: Em hꢁy kÓ l¹i c¶nh sinh ho¹t trong mét buæi chiÒu thø b¶y cña gia ®×nh em.  
Bꢀi viÕt  
*
Bè t«i c«ng t¸c c¸ch nhꢀ gÇn 50 c©y sè nªn cuèi tuÇn míi vÒ vꢀ do ®ã chØ cã chiÒu thø b¶y th× c¶  
nhꢀ t«i míi ®−îc ®«ng ®ñ.  
Kh«ng khÝ gia ®×nh t«i nh÷ng ngꢀy cuèi tuÇn th−êng rén rꢀng h¬n vꢀ nhÊt lꢀ vꢀo ngꢀy thø b¶y,  
bëi c¶ ba mÑ con t«i, ai còng ngãng bè vÒ, vꢀ liªn tôc nh¾c ®Õn bè. Nꢀo lꢀ tiÕng c¸i ót nòng nÞu hái:  

Bè s¾p vÒ ch−a h¶ mÑ?  
MÑ ©u yÕm tr¶ lêi:  
ChØ mét l¸t n÷a bè sÏ vÒ nhꢀ. Con ngoan bè vÒ sÏ cã quꢀ, cßn h− lꢀ bè kh«ng cho ®©u.  
Con bÐ nghe vËy c−êi tÝt m¾t:  
Con ngoan nhÊt nhꢀ mÑ nhØ.  
Quay sang t«i nã tranh:  
Em ngoan h¬n chÞ, bè sÏ cho em nhiÒu quꢀ h¬n.  
T«i mØm c−êi ra d¸ng chÞ c¶:  
ChÞ sÏ nh−êng cho em hÕt. §−îc ch−a. B©y giê em lªn nhꢀ ®îi bè ®Ó mÑ víi chÞ nÊu c¬m.  
BiÕt bè thÝch ¨n c¸nh cua, chiÒu thø b¶y nꢀo mÑ còng mua cua vÒ dÔ lꢀm mãn bè thÝch. Vꢀ t«i  
th−êng quanh quÈn bªn ch©n mÑ ®Ó phô gióp. ChiÒu h«m nay còng vËy, mÑ chuÈn bÞ mäi thø tõ  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
68  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
s¸ng, ®îi ®Õn lóc bè s¾p vÒ ®Õn nhꢀ hai mÑ con l¹i tÝu tÝt chuÈn bÞ.  
ang m¶i mª nÊu n−íng hai mÑ con t«i bçng nghe thÊy ót gäi Ý íi:  
MÑ ¬i bè vÒ. Bè vÒ råi!  
TiÕng nã l¹i l¶ng lãt:  
Con chꢀo bè ¹. Bè cã mua quꢀ cho con kh«ng.  
§


T«i vꢀ mÑ ch¹y lªn nhꢀ, bè ®ꢂ bÕ ót vꢀ lÊy quꢀ cho bÐ. Con nhá sung s−íng «m cæ bè.  
Bè quay sang t«i hái:  

Con ®ang nÊu c¬m h¶. Con ngoan l¾m.  
Bè cÊt cÆp s¸ch vꢀo nhꢀ, mÑ ®ꢂ kÞp mang mét chËu n−íc m¾t l¹nh cho bè röa mÆt, cßn t«i ch¹y  
i lÊy cho bè mét cèc n−íc m¾t.  
®
Mét l¸t sau c¶ nhꢀ t«i ®ꢂ qu©y quÇn bªn m©m c¬m nãng hæi, tõ lóc bè vÒ ót lu«n ngåi c¹nh kÓ  
c¶ lóc ¨n c¬m. Nã cßn ®ßi g¾p thøc ¨n cho bè vꢀ khi bè võa ®−a b¸t ra tro nã g¾p thøc ¨n vꢀo th× nã  
l¹i ®¸nh r¬i ngay xuèng ®Êt, c¶ nhꢀ ®−îc mét phen c−êi. Bè võa c−êi võa nãi:  

Con g¸i bè ngoan l¾m! TuÇn nꢀy con cã ®−îc phiÕu bÐ ngoan kh«ng?  
Nh¾c ®Õn phiÕu bРngoan bРvéi vꢀng tôt xuèng ®Êt lon ton ®i lÊy ra khoe víi bè. Bè vui s−íng  
nh×n bÐ råi quay sang hái téi:  

ThÕ con ®−îc mÊy ®iÓm m−êi.  
T«i tù hꢀo khoe víi bè:  
Con vÉn lu«n dÉn ®Çu líp, tuÇn nꢀy bè ph¶i th−ëng cho con mét chuyÕn ®i c«ng viªn ®Êy.  
Nghe ®Õn c«ng viªn ót véi hÐt lªn:  Con ®i mÊy.  
õ! Bè sÏ ®−a c¶ nhꢀ ®i.  
T«i cßn kÓ cho bè nghe chuyÖn tr−êng líp ra sao, chuyÖn nhꢀ tuÇn qua ra sao. Bè nh×n chóng  
t«i ®Çy yªu th−¬ng, trõu mÕn.  
¡n c¬m xong, c¶ nhꢀ t«i ®i d¹o phè vꢀ ¨n kem ë Bê Hå, thËt vui. Buæi tèi thø b¶y ®−êng phè  
thËt ®«ng ®óc, tÊp nËp. Hai chÞ em t«i ca h¸t lÝu lo. T«i chØ mong ngꢀy nꢀo còng lꢀ thø b¶y ®Ó c¶ nhꢀ  
t«i ®−îc ¨n c¬m cïng nhau bªn nhau.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng vꢀ kÓ vÒ mét miÒn quª trong mét bøc th− cña b¹n.  
Bꢀi viÕt  
*
T«i ch−a cã dÞp vÒ th¨m quª h−¬ng cña Lan bëi chóng t«i quen nhau qua nh÷ng l¸ th− kÕt b¹n.  
Nhꢀ t«i vꢀ nhꢀ b¹n c¸ch nhau kho¶ng 150 c©y sè. Nhꢀ t«i ë miÒn trung du b¹t ng¹t mꢀu xanh cña  
c©y chÌ vꢀ c©y cä. Cßn quª h−¬ng cña Lan t«i ch−a mét lÇn nghРth¨m mꢀ t«i chØ nghe b¹n kÓ nhꢀ  
b¹n ë mét vïng biÓn.  
Qua nh÷ng bøc th− mꢀ Lan viÕt cho t«i, t«i th−êng t−ëng t−îng quª h−¬ng cña Lan n»m yªn  
b×nh bÕn bê biÓn xanh, cø mçi buæi s¸ng c¶ thꢀnh phè l¹i choꢀng tØnh bëi ©m thanh cña nh÷ng  
chuyÕn tꢀu chë ®Çy hꢀng ho¸ vꢀo c¶ng. Thꢀnh phè n»m bªn ven biÓn nªn më m¾t ra ®ꢂ thÊy mét  
mꢀu xanh mªnh m«ng tr¶i ch¹y tÝt ®Õn tËn cuèi ch©n trêi. §»ng xa kia, «ng mÆt trêi në nô c−êi r¹ng  
rì chꢀo buæi s¸ng. Lan th−êng nãi víi t«i r»ng b¹n thÝch nhÊt b×nh minh trªn biÓn: ¤ng mÆt trêi ®á  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
69  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
nh− qu¶ bãng l¬ löng trªn mꢀu xanh biÕc cña n−íc biÓn. Vꢀ l¾ng tai nghe b¹n sÏ thÊy tiÕng sãng  
biÓn r× rꢀo nh− nh÷ng khóc ca bÊt tËn. §øng trªn bê biÓn hay vÉy vïng trong lꢀn sãng biÓn Êy ta sÏ  
thÊy cuéc sèng nꢀy thËt réng lín vꢀ hïng vÜ biÕt bao. §Õn chiÒu khi «ng mÆt trêi s¾p lÆn, biÓn l¹i  
cho ta mét c¶m xóc thËt míi mÎ. Ta cã thÓ ®i d¹o trªn nh÷ng bꢂi c¸t tr¾ng ph¼ng l× vꢀ nh×n ra xa  
tõng con sãng b¹c ®Çu n« ®ïa nhau. Tõ ®©y b¹n cã thÓ phãng tÇm m¾t ra xa, biÓn nh− ch¼ng cã bê,  
cø mªnh m«ng, nh− ch¶y tíi ch©n trêi.  
Cßn ë trªn bê biÓn, tõng dꢂy « t« ®ñ mꢀu s¾c ®ung ®−a theo nhÞp sãng biÓn, phÝa trªn n÷a l¹i  
cã nh÷ng rÆn dõa xanh nghiªng m×nh trong giã.  
Ban ®ªm, biÓn kho¸c trªn m×nh mét mꢀu ®en thÉm vꢀ chØ cã tiÕng sãng ép o¹p vç bê. D−íi ¸nh  
®
Ìn ®−êng, b¹n l¹i cã thÓ nh×n nh÷ng con sãng n« ®ïa trªn mÆt n−íc, lóc ch¹y s¸t bê lóc lóc l¹i  
ch¹y ra xa. BiÓn ®ªm thËt huyÒn bÝ nh−ng vÉn quyÕn rò l¹ th−êng.  
Ng−êi d©n quª Lan sèng b»ng nghÒ chꢀi l−íi, nh÷ng ng−êi d©n n¬i ®©y thËt thꢀ chÊt ph¸t,  
ch¨m chØ. Hä yªu biÓn, g¾n bã víi biÓn. TÊt c¶ mäi ng−êi ®Òu lꢀm nh÷ng c«ng viÖc g¾n víi biÓn,  
®
ꢀn «ng ra kh¬i b¾t c¸, ®ꢀn bꢀ ë nhꢀ v¸ l−íi, b¸n hꢀng. Cã thÓ nãi c«ng viÖc ®¸nh b¾t h¶i s¶n cña  
ng− d©n lꢀ c«ng viÖc kh¸ nguy hiÓm bëi biÓn s©u ai cã thÓ ®o ®−îc nh÷ng bÊt tr¾c x¶y ra. Cã kh«ng  
Ýt ng−êi ra ®i vꢀ mꢂi mꢂi kh«ng bao giê trë l¹i. Quª h−¬ng Lan ®èi víi t«i thËt ®Ñp.  
H×nh ¶nh quª h−¬ng cña Lan cø dÇn dÇn hiÖn lªn mét c¸ch râ nÐt theo sù chÝn dÇn cña t×nh b¹n.  
Lan tha thiÕt mêi t«i ra th¨m quª b¹n vꢀ t«i ®ꢂ xin víi bè mÑ t«i hÐ n¨m nay cho phÐp t«i ra ®ã ch¬i.  
Bè t«i nãi: NÕu n¨m líp 6 nꢀy t«i ®¹t danh hiÖu lꢀ häc sinh giái xuÊt s¾c bè sÏ cho c¶ nhꢀ ®i biÓn.  
VËy lꢀ t«i sÏ cã dÞp ng¾m biÓn vꢀo mçi buæi vꢀ ch¾c ch¾n t«i sÏ cã mét h−íng dÉn viªn du lÞch thËt  
tËn t×nh, ®ã chÝnh lꢀ Lan, b¹n cña t«i. Cø nghÜ ®Õn c¶nh nh÷ng t−ëng t−îng cña m×nh lꢀ hiÖn thùc  
t«i l¹i mong mïa hÌ n¨m nay sÏ ®Õn nhanh h¬n.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy t−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i cuéc trß chuyÖn, t©m sù gi÷a c¸c ®å dïng häc tËp.  
Bꢀi viÕt  
*
TÝnh t«i vèn cÈu th¶, häc xong ®©u vøt ®å ngay xuèng ®ã, nªn kh¾p phßng cña t«i chç th× th−íc  
kÎ chç th× bót ch×. Mçi thø n»m mét gãc, bꢀn häc còng lung tung quyÓn th× ®ãng, quyÓn th× më,  
quyÓn th× ngang quyÓn th× däc. TÊt c¶ cø rèi tung lªn ch¼ng cã nÒn nÕp g× c¶.  
NghÜ chóng lꢀ vËt v« tri nªn t«i ch¼ng ®Ó t©m ®Õn, vꢀ cã lÏ mäi chuyÖn sÏ cø diÔn ra nh− vËy  
nÕu nh− kh«ng cã chuyÖn ®ã x¶y ra. §ã lꢀ mét tèi thø b¶y nªn t«i ®i ngñ sím h¬n th−êng lÖ, ®ang  
lóc ngñ say, bçng t«i giËt m×nh tØnh giÊc bëi nh÷ng tiÕng x«n xao lóc to lóc nhá. T«i ho¶ng sî,  
ch¼ng lÏ kÎ trém ®ét nhËp vꢀo nhꢀ, t«i ®ang ®Þnh hÐt to¸ng lªn ®Ó gäi mÑ th× bÊt chît t«i thÊy  
quyÓn s¸ch trªn bꢀn ®éng ®Ëy vꢀ nã nãi rÊt to, giäng åm åm:  

T«i buån cho cËu chñ nhꢀ m×nh l¾m. Tr−íc t«i bãng l¸ng vꢀ ®Ñp ®Ï nh− vËy mꢀ cËu chñ ch¼ng  
hÒ quan t©m ®Ó t«i b©y giê nhꢀu nhØ ch¼ng kh¸c g× mÊy anh giÊy vôn. Nh÷ng bøc tranh mꢀu giê  
cËu t« vÏ vꢀo ®ñ thø, tr«ng khiÕp qu¸. NhiÒu lóc t«i ch¼ng d¸m nh×n ng¾m khu«n mÆt cña m×nh  
n÷a. ChiÕc ¸o ni l«ng mÑ cËu chñ mua ®Ó mÆc cho t«i, cËu chñ còng nghÞch ®Ó nã r¸ch to¹c ra vꢀ thÕ  
lꢀ tiÖn thÓ cËu xÐ toan cho vꢀo sät r¸c. Mïa ®«ng ®Õn n¬i råi sÏ l¹nh l¾m ®©y.  
T«i chît nhËn ra ®ã chÝnh lꢀ quyÓn s¸ch ng÷ v¨n líp 6. ChÕt thËt! Bçng t«i l¹i nghe tiÕng sét  
so¹t, th× ra anh Ba L« ®óng ra ph¶i n»m trªn t−êng lóc nꢀy còng ®ang n»m v¹ vËt ë d−íi ®Êt, sau  
mét håi gꢂi kh¾p n¬i anh còng lªn tiÕng:  

T«i còng ®©u kÐm anh, khi mÑ cËu chñ mang t«i tõ siªu thÞ vÒ t«i còng ®Ñp vꢀ s¹ch sÏ, thÕ mꢀ  
giê ®©y, sau mét thêi gian qu¨ng quËt, m×nh t«i ®Çy ®Êt vꢀ c¸t lóc nꢀo còng ngøa ng¸y khã chÞu.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
70  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
NhiÒu lóc t«i muèn bá qu¸ch cËu chñ mꢀ ®i.  
L¹ch qu¹t! L¹ch qu¹t! C¸c anh ¬i t«i còng khæ kh«ng kÐm, dï t«i còng chØ lꢀ chiÕc th−íc kÎ  
nhá bÐ, vËy mꢀ cËu chñ còng hꢀnh h¹ t«i ra trß. Tr−íc ®©y t«i lꢀnh lÆn, bãng bÈy bao nhiªu th× giê  
©y ®Çy m×nh t«i nham nhë nh÷ng vÕt th−¬ng mꢀ kh«ng bao giê cã thÓ lꢀnh ®−îc. Sè m¸ th× ch÷  

®
râ ch÷ mê, v¹ch còng vËy, ch¼ng cßn h×nh hꢀi cña c¸i th−íc kÎ n÷a hu hu.�  
Sau mét håi than thë khãc, chÞ th−íc kÎ l¹i n»m dꢀi ra bꢀn, m¾t nh×n lªn trÇn nhꢀ, ra d¸ng buån  
ch¸n l¾m.  
T−ëng nh− mäi chuyÖn ®Õn ®©y lꢀ dõng l¹i, th× bçng anh bót ®ang n»m trªn bꢀn bçng bËt dËy,  
giäng ®Çy bùc tøc:  

T«i ®Þnh kh«ng nãi n÷a nh−ng im lÆng mꢂi t«i kh«ng chÞu ®−îc, c¸c anh xem, t«i b©y giê cßn  
ra d¸ng mét chiÕc bót n÷a kh«ng. M×nh mÈy t«i còng cong queo, søt s¸t, c¶ chiÕc ngßi cña t«i, tr−íc  
©y tr¬n chu ®i l¹i trªn giÊy dÔ dꢀng ®Õn nh− vËy, thÕ mꢀ giê ®©y ®i trªn giÊy rÊt khã v× mÊy lÇn  
®
c©u Êy c¾m xuèng ®Êt, háng hÕt c¶ ngßi. §Êy c¸c anh xem cËu chñ ®ꢂ ®i ngñ tõ bao giê mꢀ ®Õn giê  
nꢀy bót t«i vÉn ch−a ®−îc ®ãng n¾p.  
ChiÕc gi¸ s¸ch trªn t−êng th× xuýt xoa kªu:  

T«i l¹nh lÏo vꢀ c« ®¬n qu¸, ch¼ng cã chÞ vë, anh s¸ch nꢀo lªn ®©y ch¬i víi t«i c¶, bôi phñ kÝn  
c¶ råi. T«i còng ch¼ng cßn ®−îc ®Ñp nh− lóc míi mua vÒ n÷a.  
C¶ s¸ch vꢀ vë cïng lªn tiÕng:  

T«i còng muèn lªn ®ã l¾m nh−ng cËu chñ ®©u cã cho chóng t«i lªn. Chóng t«i bÞ qu¨ng quËt  
kh¾p n¬i. §au hÕt c¶ m×nh mÈy.  
Nghe nh÷ng ®å dïng häc tËp nãi vÒ m×nh nh− vËy, t«i giËt m×nh nhËn ra qu¶ lꢀ t«i qu¸ cÈu th¶  
vꢀ v« t©m.  
Võa nghÜ ®Õn ®ã, t«i chît nghe anh s¸ch ng÷ v¨n lªn tiÕng:  

Th«i chóng ta hꢂy bá ®i ®i, t«i kh«ng thÓ ë cïng cËu chñ cÈu th¶ l−êi biÕng ®−îc n÷a.  
TÊt c¶ s¸ch vë lôc tôc ®øng dËy, bá ra phÝa cöa.  
ThÊy vËy, t«i giËt m×nh hÐt to:  

Kh«ng! T«i kh«ng phô lßng c¸c anh n÷a. T«i høa sÏ gi÷ g×n vꢀ cÊt ®å dïng häc tËp cÈn thËn.  
óng lóc ®ã t«i giËt m×nh tØnh giÊc. ¤i ho¸ ra chØ lꢀ mét giÊc m¬. T«i véi vꢂ nh×n quanh, may  
§
qu¸ s¸ch vë vÉn cßn nguyªn nh−ng qu¶ thËt mçi thø mét n¬i, lung tung, bõa bén.  
T«i véi vꢂ vïng dËy thu dän s¸ch vë lªn gi¸ s¸ch. Sau ®ã míi lªn gi−êng ngñ vꢀ tr−íc khi ®i  
ngñ, t«i tù høa víi m×nh sÏ kh«ng bao giê ®èi xö víi ®å dïng häc tËp nh− tr−íc n÷a.  
*
§Ò bꢀi: Trong buæi lÔ ®¨ng quang, Lang Liªu ®ꢁ kÓ cho mäi ng−êi nghe vÒ sù ra ®êi cña hai  
lo¹i b¸nh ch−ng, b¸nh giÇy. Hꢁy ghi l¹i lêi kÓ Êy.  
*
Bꢀi viÕt  
Vꢀo mét buæi s¸ng ®Ñp trêi, Lang Liªu cïng vî ®−îc lÖnh vꢀo triÒu chuÈn bÞ cho lÔ ®¨ng  
quang.  
Buæi lÔ diÔn ra v« cïng long träng, c¸c b¸ quan v¨n vâ ®Òu cã mÆt ®«ng ®ñ. Sau khi ®−îc vua  
trao cho ¸o long bꢀo, Lang Liªu liÒn kho¸c lªn ng−êi vꢀ b−íc lªn ngai vꢀng. Tr«ng chꢀng thËt uy  
nghi, ®−êng bÖ kh¸c h¼n thuë cßn hꢀn vi ë chèn quª nhꢀ.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
71  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Trong buæi lÔ ®¨ng quang ®ã, rÊt nhiÒu ®¹i thÇn vꢀ c¸c lang muèn biÕt v× sao Lang Liªu l¹i chän  
−îc hai lo¹i b¸nh cã ý nghÜa nh− vËy. Vꢀ d©n chóng ch¾c còng sÏ th¾c m¾c v× sao chꢀng l¹i nªn  
−îc ng«i vua trong khi so víi c¸c anh cña chꢀng th× chꢀng lꢀ ng−êi nghÌo khæ, thiÖt thßi nhÊt.  
®
®
ThÊu hiÓu ®−îc sù th¾c m¾c cña b¸ quan v¨n vâ vꢀ d©n chóng, nh©n ngꢀy vui ®ã Lang Liªu  
míi chËm rꢂi kÓ cho tÊt c¶ mäi ng−êi cïng nghe. Tr−íc khi vꢀo c©u chuyÖn cña m×nh, chꢀng nãi:  

Con xin ®éi ¬n sù tin t−ëng cña vua cha, Ng−êi ®ꢂ lùa chän con ®Ó nèi ng«i b¸u. ¢n ®ã con  
xin ghi t¹c vꢀ nguyÖn mét lßng x©y dùng ®Êt n−íc ngꢀy mét v÷ng bÒn, hïng m¹nh ®Ó kh«ng phô  
c«ng lao cña vua cha.  
Nãi xong, chꢀng b−íc xuèng vꢀ l¹y vua cha ba l¹y.  
Trë l¹i ngai vꢀng chꢀng b¾t ®Çu c©u chuyÖn.  

Lꢀ con cña hoꢀng ®Õ nh−ng ngay tõ nhá ta ®ꢂ sèng mét cuéc sèng lao ®éng vÊt v¶ nh− mét  
ng−êi n«ng d©n thùc thô, hꢀng ngꢀy ta chØ biÕt ch¨m sãc vun trång cho ng« khoai, ruéng lóa dï  
kh«ng nãi ra nh−ng ta thÇm hiÓu ®©y chÝnh lꢀ nguån l−¬ng thùc chÝnh nu«i sèng con ng−êi. Do ®ã  
ta rÊt tr©n träng h¹t g¹o. ThÕ råi nghe lÖnh cña ®øc vua, lóc ®Çu ta v« cïng lo l¾ng v× kh«ng biÕt  
chän mãn g× ®Ó d©ng lªn tiªn ®Õ ®Ó cho trän ch÷ hiÕu víi tæ tiªn, víi vua cha. Ta ®ꢂ tr»n träc, lo  
l¾ng suèt mÊy ®ªm. Vꢀ cho ®Õn mét ®ªm ta n»m méng thÊy mét vÞ tiªn, vÞ tiªn nãi víi ta r»ng:  
trong trêi ®Êt, thø quý nhÊt lꢀ g¹o, hꢂy lÊy g¹o lꢀm b¸nh mꢀ lÔ tiªn v−¬ng. TØnh dËy, ta suy nghÜ rÊt  
kÜ c©u nãi ®ã vꢀ thùc tÕ trong th©m t©m ta còng lu«n nghÜ nh− vËy. Vꢀ ta chän g¹o lꢀm nguyªn liÖu  
chÝnh cho mãn ¨n d©ng lªn tiªn ®Õ. Ta chän thø g¹o nÕp thËt ngon ®em ng©m n−íc nöa ngꢀy råi  
®
em gãi l¹i b»ng thø l¸ dong vÉn mäc ë v−ên nhꢀ. §Õn phÇn nh©n b¸nh ta trém nghÜ nÕu b¸nh  
kh«ng cã nh©n th× chiÕc b¸nh sÏ kÐm phÇn ngon h¬n n÷a trong nhꢀ vÉn cã nh÷ng thø tù tay ta lꢀm  
ra nh− thÞt vꢀ ®Ëu xanh, suy nghÜ mét håi ta quyÕt ®Þnh lÊy thÞt, ®Ëu xanh vꢀ mét vꢀi gia vÞ n÷a  
®
em ®Æt vꢀo gi÷a chiÕc b¸nh dÔ lꢀm nh©n. Sau khi gãi thꢀnh nh÷ng chiÕc b¸nh vu«ng v¾n ta cho  
vꢀo nåi nÊu thËt nhõ, lꢀm cho g¹o, thÞt, ®Ëu xanh quyÖn chÆt vꢀo víi nhau. Ta l¹i ®em thø g¹o Êy  
å lªn, giꢂ nhuyÔn råi nÆn thªm mät thø b¸nh h×nh trßn. Lꢀm xong hai lo¹i b¸nh ®ã ta v« cïng  
®
thÝch thó bëi chóng ®−îc lꢀm tõ nh÷ng thø gÇn gòi, th©n thuéc víi con ng−êi nhÊt. Víi ý nghÜ ®¬n  
gi¶n, méc m¹c nh− vËy ta ®ꢂ ®em vꢀo cung vꢀ d©ng lªn tiªn ®Õ. ThËt may m¾n ®øc vua ®ꢂ ®Ó ý tíi  
vꢀ chän ta lꢀm ng−êi kÕ thõa ng«i vÞ.  
Ng−êi ®ꢂ ®Æt tªn lo¹i b¸nh vu«ng lꢀ b¸nh ch−ng vꢀ lo¹i b¸nh trßn lꢀ b¸nh dꢀy, ta thÊy nh÷ng  
c¸i tªn ®ã rÊt cã ý nghÜa: thø nhÊt v× nh©n d©n ta cã quan niÖm trêi trßn ®Êt vu«ng, hai thø hꢀi hoꢀ  
víi nhau cïng con ng−êi vꢀ v¹n vËt t¹o nªn sù sèng. Cßn c¸c thø thÞt mì, ®Ëu xanh lꢀ t−îng tr−ng  
cho thiªn nhiªn, mu«ng thó. Vá l¸ dong bäc ngoꢀi lꢀ −íc muèn cña ta nh¾c nhë ®ång bꢀo ®ïm bäc  
lÊy nhau�  
Mäi ng−êi nhÊt lo¹t ®Òu ®ång ý t¸n th−ëng.  
Lang Liªu tiÕp:  

Ta thÊy nh÷ng thø ®em lꢀm b¸nh ®Òu cã s½n trong d©n chóng, ®ã lꢀ nh÷ng s¶n phÈm do  
chÝnh bꢀ con n«ng d©n lꢀm ra do ®ã ®Òu rÊt dÔ t×m, h¬n thÕ nã l¹i mang nhiÒu ý nghÜa. Nay ta  
truyÒn lÖnh: cø vꢀo nh÷ng dÞp lÔ tÕt lín cña d©n téc, nhꢀ nhꢀ sÏ lꢀm hai thø b¸nh nꢀy ®Ó cóng tÕ tæ  
tiªn vꢀ lꢀm thøc ¨n trong ngꢀy tÕt. C¸c khanh hꢂy nhí ®©y lꢀ mét truyÒn thèng quý b¸u cña d©n  
téc. C¸c khanh ph¶i nh¾c nhë con ch¸u biÕt gi÷ g×n vꢀ ph¸t triÓn ®Ó nã kh«ng chØ lꢀ mét mãn ¨n mꢀ  
cßn ph¶i lꢀ mét nÐt v¨n ho¸ cña d©n téc m×nh, ®Ó mai nꢀy con ch¸u cña chóng ta cã ®i ®Õn n¬i ®©u  
còng kh«ng thÓ quªn ®−îc h−¬ng vÞ ®Æc tr−ng cña quª nhꢀ".  
C¶ triÒu thÇn vꢀ d©n chóng nghe lêi Hïng V−¬ng míi ®Òu thÊy lꢀ chÝ lý nªn ®Òu vç tay reo  
mõng h−ëng øng. ThÕ lꢀ tõ ngꢀy cã «ng tæ cña b¸nh ch−ng, b¸nh dꢀy, ng−êi ViÖt ta l¹i cã thªm mét  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
72  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
mãn ¨n d©n téc võa ngon võa ý nghÜa.  
Tr¶i qua bao th¨ng trÇm vꢀ sãng giã, thÕ nh−ng tôc lÖ lꢀm b¸nh tr−ng vÉn lꢀ thãi quen quen  
thuéc cña quÇn chóng nh©n d©n. Vꢀ cã kh«ng Ýt ®ång bꢀo ë n−íc ngoꢀi vÉn nhí ®Õn chiÕc b¸nh  
ch−ng. §ã chÝnh lꢀ nÐt v¨n ho¸ ®éc ®¸o quý b¸u cña d©n téc.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng cuéc thi cña c¸c loꢀi hoa vꢀ trong vai mét loꢀi hoa, em hꢁy kÓ l¹i cuéc  
thi ®ã.  
*
Bꢀi viÕt  
§Ó chän mét loꢀi hoa tiªu biÓu vꢀ xøng ®¸ng nhÊt cho cuéc thi hoa toꢀn quèc, ban tæ chøc chän  
nh÷ng loꢀi hoa ®Ñp nhÊt ®Ó dù thi. §èi t−îng ®−îc tham gia dù thi lꢀ c¸c loꢀi hoa nh− hoa HuÖ, hoa  
Phong Lan, hoa Lay¬n, hoa Ph¨ng, hoa H−íng D−¬ng... vꢀ em lꢀ hoa Hång Nhung.  
MÊy ngꢀy tr−íc héi thi em ®ꢂ chuÈn bÞ rÊt kÜ nh− ch¨m sãc thËt tØ mØ tõng c¸nh hoa sao cho  
chóng thËt ®Ñp, thËt mÒm m¹i. Còng gièng nh− em, c¸c b¹n kh¸c còng ch¨m chót rÊt tØ mØ cho  
m×nh.  
§ªm tr−íc h«m ®i thi, em v« cïng håi hép, chØ sî m×nh sÏ kh«ng tr¶ lêi ®−îc nh÷ng c©u hái  
cña ban gi¸m kh¶o. Vèn nhót nh¸t, em rÊt ng¹i ®øng tr−íc chç ®«ng ng−êi, thÕ nh−ng em vÉn rÊt  
vui vꢀ mong chê ®Õn ngꢀy mai.  
Buæi s¸ng h«m sau, em dËy thËt sím, ng¾m l¹i bé c¸nh cña m×nh, em b−íc ra khái v−ên víi  
mét chót lo ©u xen lÉn nçi håi hép.  
Khi em ®Õn n¬i, c¶nh t−îng v« cïng léng lÉy vꢀ tÊp nËp, trªn s©n khÊu ®Ìn ®−îc treo rùc rì,  
phÝa sau c¸nh gꢀ c¸c chÞ hoa tham gia cuéc thi còng ®ꢂ ®Õn ®«ng ®ñ tr«ng ai còng xinh ®Ñp, kiÒu  
diÔm. ChÞ hoa HuÖ tr¾ng muèt, d¸ng cao mÒm m¹i, chÞ Phong Lan th−ít tha trong bé v¸y xoÌ mꢀu  
hång, chÞ Lay¬n còng dÞu dꢀng trong bé v¸y hång sang träng, chÞ H−íng D−¬ng rùc rì trong bé  
c¸nh mꢀu vꢀng. Trªn khu«n mÆt c¸c chÞ, ®Òu në nh÷ng nô c−êi thËt t−¬i, thËt duyªn d¸ng. TÊt c¶  
tr«ng nh− mét rõng hoa rùc rì vꢀ gi÷a rõng hoa Êy em thÑn thïng ®øng nÐp sau c¸c chÞ.  
Cuéc thi b¾t ®Çu, chÞ hoa H¶i §−êng h«m nay lꢀ ng−êi dÉn ch−¬ng tr×nh. Sau khi nghe chÞ giíi  
thiÖu danh s¸ch c¸c thÝ sinh dù thi lꢀ ®Õn phÇn thi thø nhÊt: phÇn thi s¾c ®Ñp. Råi ®Õn phÇn thi thø  
hai: phÇn thi tꢀi n¨ng. Ch¾c lꢀ ban gi¸m kh¶o ®ꢂ rÊt vÊt v¶ khi chÊm ®iÓm v× em thÊy ai còng xinh  
®
Ñp vꢀ tꢀi n¨ng nh− nhau.  
Sau hai ngꢀy ®¾n ®o suy nghÜ, cuèi cïng ban gi¸m kh¶o ®ꢂ c«ng bè danh s¸ch thÝ sinh ®−îc  
chän vꢀo chung kÕt: Hång nhung, Hoa Nhꢀi vꢀ Lan tÝm. Em v« cïng bÊt ngê vꢀ sung s−íng tr−íc  
kÕt qu¶ nꢀy.  
Mäi ng−êi ®Õn chóc mõng em rÊt ®«ng. Vꢀ ngꢀy h«m sau cuéc chän mét loꢀi hoa ®Ñp nhÊt  
®
−îc b¾t ®Çu. Cuéc thi h«m nay khiÕn em håi hép h¬n nhiÒu.  
Khi chÞ dÉn ch−¬ng tr×nh nãi phÇn thi thø nhÊt b¾t ®Çu vꢀ em lꢀ thÝ sinh ®Çu tiªn b−íc ra. Em  
håi hép vꢀ run qu¸ nh−ng khi ®øng tr−íc kh¸n gi¶ nh×n thÊy ai cã vÎ còng ñng hé vꢀ hä vç tay thËt  
nhiÒu th× em ®ꢂ ®ì run h¬n vꢀ tù tin tr×nh bꢀy tèt phÇn thi cña m×nh. Em b−íc ra ch−a thËt tù tin  
nh−ng l¹i rÊt ®Æc tr−ng trong bé ®å ®á thÉm, mÒm m¹i, m−ît mꢀ. Nh÷ng chiÕc v¸y xoÌ nhiÒu tÇng  
nhÞp nhꢀng theo b−íc ch©n cña em. VÎ ®Ñp cña em còng ®−îc kh¸n gi¶ rÊt c¶m mÕn, vç tay reo  
mõng kh«ng ngít.  
Sau phÇn tr×nh diÔn cña em lꢀ ®Õn phÇn tr×nh diÔn cña c¸c chÞ cßn l¹i; chÞ Phong Lan uyÓn  
chuyÓn trong chiÕc ¸o tÝm truyÒn thèng, ë chÞ to¸t ra vÎ ®Ñp ®ꢀi c¸c, kiªu sa cña loꢀi hoa quý, chÞ  
H−íng D−¬ng tù tin trong chiÕc ¸o mꢀu vꢀng, tr«ng chÞ to¸t ra ®Çy søc sèng, chÞ hoa Nhꢀi dÞu dꢀng  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
73  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
trong chiÕc ¸o tr¾ng � TÊt c¶ ®Òu ®Ñp ®Ï duyªn d¸ng vꢀ ®¸ng yªu.  
PhÇn thi thø nhÊt diÔn ra kh¸ su«n sÎ, kh¸n gi¶ tá ra rÊt hꢀi lßng tr−íc s¾c ®Ñp cña c¸c thÝ sinh  
vꢀ hä lu«n dꢀnh cho chóng em nh÷ng trꢀng ph¸o tay rßn rꢂ.  
Mꢀn thi "mïi h−¬ng quyÕn rò" ®Õn. Em v« cïng tù tin khi b−íc ra s©n khÊu, b−íc ch©n cña em  
®
i ®Õn ®©u, mïi h−¬ng nhÑ nhꢀng bay ra ®Õn ®ã, mïi h−¬ng gîi cho ng−êi ta c¶m gi¸c ngät ngꢀo  
thoang tho¶ng bÒn l©u, cßn chÞ hoa HuÖ vꢀ chÞ hoa Nhꢀi cã mïi h−¬ng ®Ëm ®ꢀ quyÕn rò.  
Quan träng nhÊt ®ã lꢀ mꢀn thi øng xö. C©u hái thi n¨m nay ®−îc ban gi¸m kh¶o ®−a ra hãc  
bóa v« cïng. C¶ ba thÝ sinh ®Òu ph¶i cho biÕt "quan niÖm cña m×nh vÒ s¾c ®Ñp".  
ChÞ hoa Nhꢀi tr¶ lêi l−u lo¸t: VΠ®Ñp cña loꢀi hoa lꢀ ë sù quyÕn rò. Loꢀi hoa nꢀo quyÕn rò ®−îc  
con ng−êi tèt nhÊt, loꢀi hoa Êy sÏ lꢀ ®Ñp nhÊt. Nghe cã vÎ còng cã lý. Nh−ng chÞ Lan TÝm l¹i cã mét  
quan niÖm kh¸c: loꢀi hoa ®Ñp kh«ng chØ ®Ñp vÒ h×nh thøc mꢀ cßn ®Ñp trong phÈm chÊt t©m hån. ë  
®
ã h−¬ng vꢀ s¾c hoꢀ quyÖn víi nhau rÊt khã phai.  
Em lo l¾ng nh−ng råi còng m¹nh d¹n tr¶ lêi: Loꢀi hoa chóng ta cã mét sø mÖnh cao c¶ ®ã lꢀ lꢀm  
Ñp cho ®êi. VΠ®Ñp Êy kh«ng chØ ë h−¬ng vꢀ s¾c. §iÒu quan träng n÷a lꢀ lóc nꢀo còng ph¶i gi÷  
−îc vÎ tinh khiÕt bÒn l©u.  
®
®
C¶ ba phÇn thi ®ꢂ xong xu«i. Chóng em håi hép chê ®îi ban gi¸m kh¶o c«ng bè kÕt qu¶ héi thi.  
§
iÒu mong chê ®ꢂ ®Õn víi em khi tõng lêi cña ban gi¸m kh¶o lꢀ nh÷ng lêi ý nghÜa: vÎ ®Ñp vꢀ  
h−¬ng s¾c cña ba thÝ sinh ®Òu tuyÖt mü nh−ng quan niÖm vÒ c¸i ®Ñp cña hoa Hång ®−îc ban gi¸m  
kh¶o ®¸nh gi¸ lꢀ hoꢀn thiÖn nhÊt. C¸i ®Ñp tr−íc hÕt ph¶i lꢀ c¸i cã Ých. Hång Nhung sÏ lꢀ chñ nh©n  
cña v−¬ng miÖn n¨m nay.  
Em v« cïng ngì ngꢀng vꢀ xóc ®éng b−íc lªn s©n khÊu trong tiÕng cæ vò ®éng viªn cña kh¸n  
gi¶, cña b¹n bÌ vꢀ cña c¶ gia ®×nh. Em b−íc lªn bôc cao nhÊt vꢀ ®−îc nhËn tõ tay chÞ HuÖ danh hiÖu  
cao nhÊt chiÕc v−¬ng miÖn. VΠ®Ñp cña em cꢀng rùc rì h¬n khi trªn ®Çu em ®éi chiÕc v−¬ng miÖn.  
Em xóc ®éng nãi lêi c¶m ¬n:  

Em thËt may m¾n khi ®−îc ban gi¸m kh¶o tin t−ëng giao cho em danh hiÖu cao quý nꢀy. VËy  
tr−íc hÕt em xin bꢀy tá lßng biÕt ¬n tíi ban gi¸m kh¶o, vꢀ tiÕp ®ã lꢀ lßng biÕt ¬n ®Õn mäi ng−êi,  
nh÷ng ng−êi ®ꢂ lu«n ë bªn em, ®éng viªn, ch¨m sãc em suèt nh÷ng ngꢀy qua. Em xin høa sÏ gi÷  
mꢂi vΠ®Ñp ban ®Çu vꢀ ®em l¹i cho nh©n lo¹i nhiÒu niÒm vui vꢀ h¹nh phóc h¬n. Em xin ch©n thꢀnh  
c¶m ¬n.  
Em võa døt lêi, mét trꢀng ph¸o tay næ ran. Em thÇm høa sÏ kh«ng phô lßng tin cña b¹n bÌ,  
ng−êi th©n.  
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i t©m sù cña c©y bꢀng (hoÆc c©y ph−îng) non bÞ lò trÎ bÎ cꢀnh l¸.  
Bꢀi viÕt  
*
C¸c b¹n th©n mÕn! C¸c b¹n cã biÕt v× sao c¸c b¹n cã thÓ sèng khoÎ m¹nh mçi ngꢀy kh«ng? C¸c  
b¹n cã thÓ t−îng t−îng b¹n sÏ sèng ra sao nÕu tÊt c¶ c©y cèi nhꢀ chóng t«i ®Òu biÕn mÊt! C¸c b¹n sÏ  
kh«ng ®−îc hÝt thë kh«ng khÝ trong lꢀnh! C¸c b¹n sÏ kh«ng cã bãng r©m che m¸t� Vꢀ cßn biÕt bao  
tai ho¹ sÏ x¶y ra ®Êy. Trong m¸i tr−êng nꢀy, hä nhꢀ bꢀng chóng t«i ®ꢂ ®em l¹i cho c¸c b¹n nh÷ng  
®
iÒu tèt ®Ñp.  
Nh©n dÞp n¨m míi, nhꢀ tr−êng ®em t«i vÒ trång thay cho c©y bꢀng n¨m tr−íc bÞ bꢂo ®¸nh ®æ.  
§
−îc vÒ sèng ë m«i tr−êng nꢀy t«i sung s−íng l¾m. V× h»ng ngꢀy t«i sÏ ®−îc c¸c b¹n ch¨m sãc yªu  
th−¬ng, ®−îc nghe, ®−îc thÊy c¸c b¹n ca h¸t, n« ®ïa. Hꢀng ngꢀy c¸c b¹n cho t«i uèng n−íc, nhÆt  
s©u cho t«i, nh÷ng h«m trêi n¾ng to, th−¬ng t«i cßn nhá yÕu, c¸c c«, c¸c b¹n cßn che cho t«i khái bÞ  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
74  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
n¾ng lꢀm hÐo l¸. ChØ mét thêi gian sau, th©n cña t«i ®ꢂ to h¬n tr−íc vꢀ cao h¬n tr−íc, nh÷ng chiÕc  
l¸ non míi l¹i b¾t ®Çu nhó lªn, tr«ng thËt mì mꢀng vꢀ trꢀn ®Çy søc sèng. T«i thÇm nhñ ch¼ng mÊy  
chèc t«i sÏ lín b»ng c¸c anh c¸c chÞ nhꢀ bꢀng ®−îc trång c¸ch ®©y mÊy n¨m. T«i m¬ −íc m×nh sÏ  
lín thËt nhanh, ra nhiÒu cꢀnh l¸ ®Ó c¸c b¹n g¸i cßn ch¬i nh¶y d©y, c¸c b¹n nam sÏ ®¸ cÇu d−íi t¸n l¸  
xanh r×, m¸t r−îi cña t«i. Vꢀ t«i muèn m×nh sÏ v−¬n thËt cao, t¸n to¶ ra thËt réng, ®Ó cho c¸c b¹n  
thËt nhiÒu bãng m¸t.  
Buæi s¸ng, t«i thøc dËy thËt sím v−¬n vai, rung rinh nh÷ng chiÕc l¸ non xanh mì chuÈn bÞ chꢀo  
®
ãn c¸c b¹n nhá ®Õn tr−êng. §Õn chiÒu t«i l¹i nghiªng nghiªng c¸i th©n h×nh nhá nh¾n cña m×nh ®Ó  
t¹m biÖt mäi ng−êi.  
Cuéc sèng cña t«i cø ªm ¶ tr«i qua vꢀ cã lÏ t«i sÏ lín nhanh nh− thæi nÕu nh− kh«ng cã buæi  
s¸ng Êy. T«i nhí mꢂi h«m ®ã lꢀ mét buæi s¸ng chñ nhËt, t«i ®ang buån v× s¸ng nay c¸c b¹n ®Òu nghØ  
häc bçng t«i nghe thÊy tiÕng lao xao cña mét vꢀi b¹n nhá, t«i sung s−íng mõng thÇm vËy lꢀ t«i ®ꢂ  
cã b¹n ch¬i. T«i nhËn ra ®ã lꢀ c¸c b¹n häc líp 6. Sau mét håi ®i d¹o quanh s©n tr−êng n« ®ïa nhau  
Çm Ü, c¸c b¹n dõng l¹i nghØ ch©n ë ngay c¹nh t«i! T«i ®ung ®−a trong giã khoe nh÷ng chiÕc l¸ mì  
mꢀng ®Ó chꢀo ®ãn c¸c b¹n. Trong tiÕng giã t«i th× thÇm: Chꢀo c¸c b¹n th©n yªu!  
§¸p l¹i tÊm lßng hiÕu kh¸ch cña t«i, mét b¹n nam lªn tiÕng:  

Ch¬i tõ nꢂy ch¸n råi th«i bän m×nh thö ®i t×m hiÓu c©y bꢀng míi lín nꢀy xem sao.  
Nghe vËy, t«i giËt m×nh. Mét cËu ®øng lªn ch¹y vßng quanh th©n t«i, lÊy chiÕc que v¹ch v¹ch  
nh− t×m mét c¸i g× ®ã. Bçng cËu reo lªn:  

¤i c¸c cËu ¬i, c©y nꢀy l¾m rÔ l¾m, chóng m×nh thö c¾t bá ®i vꢀi c¸i rÔ xem nã cã sèng ®−îc  
kh«ng?  
Nghe xong t«i thÊy bñn rñn hÕt c¶ ng−êi. Nh−ng ch−a kÞp ®Þnh thÇn mét cËu ®ꢂ lÊy tay vÆt  
lu«n hai chiÕc rÔ nhá phÝa ngoꢀi cña t«i. T«i thÐt lªn ®au ®ín, nhùa tóa ra, c¶ th©n c©y nh− muèn ®æ  
gôc xuèng. Nh−ng còng may t«i ®ꢂ cè g¾ng ®øng v÷ng ®−îc, t«i c¾n r¨ng chÞu ®ùng, vꢀ t«i thèt lªn  
r»ng:  

T«i ®au l¾m c¸c b¹n ¬i. C¸c b¹n chØ ®øt mét tÝ tay, ch¶y mét chót m¸u th«i c¸c b¹n ®ꢂ oꢀ khãc  
råi. ThÕ mꢀ c¸c b¹n l¹i hꢀnh h¹. T«i oꢀ khãc nøc në. Nh−ng ch¼ng ai thÊy ®−îc nh÷ng giät n−íc  
m¾t ®ang l¨n dꢀi cña t«i. Hä vÉn th¶n nhiªn trªu ®ïa nhau. T«i ®au ®ín vꢀ ch−a kÞp ®Þnh thÇn th×  
tr−íc khi ®i, mét b¹n l¹i tiÖn tay bÎ lu«n c¸i ngän non nít võa nhó cña t«i.  
T«i ho¶ng hèt hÐt to:  

Trêi ¬i ®au qu¸! C¸c b¹n thËt ®éc ¸c. C¸c b¹n giÕt t«i råi.  
T«i ngÊt ®i, c¶ th©n cña t«i rò xuèng, ph¶i mÊt mét ngꢀy sau t«i míi tØnh vꢀ lóc ®ã t«i míi tin  
r»ng m×nh vÉn cßn sèng. Nh×n vÕt th−¬ng vÉn cßn ®ang rØ nh÷ng giät nhùa, t«i ®au ®ín nhËn ra  
m×nh sÏ kh«ng thÓ v−¬n lªn cao ®−îc n÷a. T«i ph¶i mang mét vÕt th−¬ng suèt ®êi. T«i g¾ng g−îng  
®
øng th¼ng vꢀ hÝt khÝ trêi.  
S¸ng h«m sau, c¸c b¹n n÷ ch¹y ®Õn ch¨m sãc t«i. C¸c b¹n tá ra rÊt bùc tøc khi thÊy t«i ®ꢂ bÞ  
hꢀnh h¹ nh− vËy.  
Nhê cã sù ch¨m sãc ®éng viªn cña c¸c b¹n, t«i thÊy ®ì ®au ®ín h¬n nhiÒu. Vꢀ còng thËt may  
m¾n, sau mét thêi gian t«i ®ꢂ hoꢀn toꢀn håi phôc.  
Vꢀ tõ ®Êy, tuy t«i ch¼ng cao nªn ®−îc lꢀ bao nh−ng nh÷ng t¸n l¸ l¹i mäc ra rÊt nhiÒu vꢀ thËt  
khoÎ m¹nh. Ngꢀy ngꢀy c¸c b¹n vÉn qu©y quÇn bªn t«i, vꢀ cã lÏ ©n hËn v× hꢀnh ®éng tr−íc ®©y cña  
m×nh, c¸c b¹n tr−íc ®ꢂ tõng bÎ cꢀnh non cña t«i giê tá ra rÊt yªu quý t«i, thØnh tho¶ng mang n−íc  
t−íi cho t«i vꢀ trong lóc ra ch¬i c¸c b¹n cßn ra ngåi dùa vꢀo th©n t«i ®Ó häc bꢀi, hãng m¸t.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
75  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
T«i còng kh«ng cßn o¸n giËn c¸c b¹n ®ã n÷a, nh−ng t«i chØ muèn nãi r»ng chóng t«i còng lꢀ  
mét c¬ thÓ sèng, chóng t«i còng biÕt ®au, biÕt giËn hên.  
Nh−ng t«i vÉn cßn buån v× thØnh tho¶ng t«i vÉn b¾t gÆp cã b¹n ch¼ng cã ý thøc b¶o vÖ chóng  
t«i. C¸c b¹n ngang nhiªn bÎ cꢀnh vÆt l¸ lꢀm tæn th−¬ng ®Õn hä hꢀng nhꢀ c©y chóng t«i.  
C¸c b¹n ¬i! Hꢂy b¶o vÖ chóng t«i, viÖc lꢀm ®ã còng cã nghÜa lꢀ b¹n ®ang b¶o vÖ chÝnh cuéc  
sèng cña m×nh.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i c©u chuyÖn m−êi n¨m sau khi vÒ th¨m tr−êng cò.  
Bꢀi viÕt  
*
Thêi gian tr«i nhanh thËt, thÊm tho¾t míi ®ã mꢀ ®ꢂ m−êi n¨m. Giê ®©y t«i ®ꢂ lín kh«n, ®ꢂ trë  
thꢀnh sinh viªn n¨m thø nhÊt ®¹i häc. H«m nay, cã dÞp vÒ th¨m ng«i tr−êng cò th©n yªu, trong t«i  
d©ng ngËp mét c¶m gi¸c xao xuyÕn vꢀ bì ngì kh«n cïng.  
Ng«i tr−êng cò hiÖn ra tr−íc m¾t t«i víi nhiÒu nhiÒu kØ niÖm võa quen thuéc võa xen chót l¹  
lÉm. Con ®−êng ®Çy sái ®¸ n¨m x−a ®ꢂ ®−îc thay thÕ b»ng mét con ®−êng tr¶i ®¸ ph¼ng l×, ªm ru.  
Xe t«i ch¹y chÇm chËm trªn con ®−êng nhá mꢀ c¶m thÊy vui s−íng v« cïng. ChiÕc cæng tr−êng  
n¨m x−a giê ®ꢂ ®−îc thay thÕ b»ng chiÕc cæng x©y kÝn ®¸o vꢀ phÝa trªn ghi râ hꢀng ch÷ Tr−êng  
THCS� . T«i cßn nhí râ ngꢀy Êy, mçi lÇn ®i häc muén, c¸nh cöa l¹i ®ãng sËp l¹i, t«i ph¶i n¨n nØ mꢂi  
b¸c b¶o vÖ míi cho vꢀo.  
B−íc vꢀo s©n tr−êng sù thay ®æi Êy cꢀng hiÖn lªn râ h¬n. Dꢂy líp t«i häc n¨m x−a giê ®−îc  
thay thÕ b»ng mét nhꢀ cao tÇng khang trang, s¸ng sña. Líp cò n¨m x−a kh«ng cßn nh−ng t«i vÉn  
nh− thÊy ®©u ®©y h×nh ¶nh cña c¸c b¹n cïng líp. C¸i Lan toÐt, c¸i Hång cô, th»ng S¬n tª ta� Ngꢀy  
Êy còng ë gãc s©n tr−êng nꢀy, chóng t«i th−êng ch¬i ®ïa. C©y bꢀng n¨m x−a vÉn cßn nh−ng nã ®ꢂ  
giꢀ h¬n tr−íc. T«i b−íc l¹i gÇn, nh÷ng nÐt ch÷ kh¾c vꢀo th©n c©y vÉn cßn nh−ng nh÷ng dßng ch÷  
cña chóng t«i kh«ng cßn n÷a, cã lÏ thêi gian ®ꢂ lꢀm mê dÇn.  
T«i b−íc tíi khu hiÖu bé, c¨n nhꢀ còng ®−îc söa l¹i ®«i chót nh−ng vÉn gi÷ nguyªn h×nh d¸ng  
n¨m x−a, n»m uy nghiªm gi÷a hai bªn hꢀng c©y m¸t r−îi. §©y chÝnh lꢀ hꢀng c©y ngꢀy x−a chóng  
t«i trång khi tr−êng míi x©y xong mꢀ. ¤i! Giê ®©y nã ®ꢂ cao lín qu¸, t«i ph¶i ng−íc m¾t lªn míi  
thÊy ngän cña nã. Trong tiÕng giã t«i nghe nh÷ng lêi r× rÇm nh− nh÷ng tiÕng chꢀo. D−íi gèc c©y  
vÉn cßn chiÕc biÓn ®Ò quen thuéc "C©y kû niÖm líp...kho¸...".  
S©n tr−êng ®ang giê häc im ¾ng ®Õn l¹ th−êng. T«i nghe tiÕng thÇy c« ©m vang, trÇm Êm trong  
líp häc. Nçi nhí thÇy c« c¸c b¹n d©ng ngËp hån t«i, tõ ngꢀy chia tay mçi ng−êi mét ng¶ kh«ng biÕt  
cuéc sèng cña hä ra sao. Vꢀ c¸c thÇy c« cña t«i n÷a, t«i nhí c« Thanh d¹y v¨n còng ®ång thêi lꢀ  
gi¸o viªn chñ nhiÖm, ngꢀy Êy c« rÊt nghiªm kh¾c, kh«ng Ýt lÇn c« ®ꢂ m¾ng chóng t«i khi chóng t«i  
kh«ng chÞu nghe gi¶ng. T«i biÕt lóc ®ã ®ꢂ cã mét sè b¹n tá ý kh«ng b»ng lßng víi c« nh−ng chÝnh  
nh÷ng ng−êi b¹n ®ã sau nꢀy ®ꢂ t©m sù víi t«i: §Õn khi xa c« råi míi thÊm thÝa lêi c« d¹y.  
Thùc ra ngꢀy ®ã chóng t«i cßn nhá qu¸ chØ thÝch ch¬i th«i. Giê ®©y lín kh«n t«i chØ mong cã  
dÞp gÆp l¹i c« ®Ó nãi hÕt nh÷ng t©m sù cña m×nh.  
§
ang m¶i mª víi dßng suy nghÜ cña m×nh th× t«i gÆp c« Thanh, t«i v« cïng sung s−íng vꢀ bÊt  
ngê v× bao n¨m råi c« vÉn d¹y ë n¬i ®©y. T«i ch¹y l¹i, vui mõng:  
Em chꢀo c«! C« cã nhËn ra em kh«ng ¹?  
C« nheo ®«i m¾t, söa l¹i cÆp kÝnh:  
Em lꢀ Lan häc sinh líp 6A, kho¸ häc c¸ch ®©y m−êi n¨m råi ph¶i kh«ng?  


http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
76  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

Em c¶m ¬n v× c« vÉn cßn nhËn ra em.  
ThÕ lꢀ c« trß tÝu tÝt nãi chuyÖn. §Õn lóc nꢀy t«i míi cã dÞp ng¾m nh×n l¹i g−¬ng mÆt c«, n¨m  
th¸ng tr«i ®i, trªn khu«n mÆt cña c« ®ꢂ cã nhiÒu nÕp nh¨n, ®«i m¾t còng kh«ng cßn s¸ng nh− x−a  
n÷a nh−ng c¸i nh×n cña c« vÉn thËt dÞu dꢀng. M¸i tãc ®en n¨m x−a giê ®ꢂ cã kh¸ nhiÒu sîi b¹c. T«i  
bçng thÊy th−¬ng c« v« cïng bëi t«i biÕt cuéc ®êi riªng cña c« kh«ng mÊy h¹nh phóc nªn bao nhiªu  
t×nh c¶m c« dꢀnh hÕt cho tÊt c¶ c¸c häc sinh.  
T«i vꢀ c« ®i d¹o quanh s©n tr−êng, c« trß nh¾c l¹i bao chuyÖn cò, ®i bªn c« t«i thÊy m×nh nh−  
nhá l¹i, nh− ®−îc trë l¹i tuæi häc trß th¬ ng©y bÐ nhá. T«i vÉn thÊy c« dÞu dꢀng vꢀ ©n cÇn nh− ngꢀy  
t«i cßn ®i häc. T«i ®ꢂ t©m sù hÕt víi c« vÒ nh÷ng t×nh c¶m cña c¸c b¹n cña líp dꢀnh cho c« nh− thÕ  
nꢀo. C« rÊt xóc ®éng, c« nãi:  

Nh÷ng g× c« d¹y dç c¸c em n¨m x−a, c« biÕt r»ng cã thÓ ngay lóc ®ã c¸c em ch−a hiÓu hÕt  
nh−ng c« tin r»ng mai nꢀy lín lªn c¸c em sÏ hiÓu. Vꢀ tõ ®ã c¸c em sÏ tr−ëng thꢀnh h¬n trong cuéc  
sèng.  

C« ¬i, ngꢀy ®ã qu¶ chóng em cßn nhá qu¸ nªn kh«ng hiÓu hÕt tÊm lßng cña c« dꢀnh cho  
chóng em.  
C« vuèt tãc t«i mØm c−êi, mét nô c−êi v« cïng nh©n hËu:  
C« chØ mong mçi líp häc trß qua ®i trë thꢀnh nh÷ng ng−êi cã Ých cho xꢂ héi vꢀ nÕu cã dÞp vÒ  

th¨m c« lꢀ c« rÊt vui.  
Trèng vꢀo líp vang lªn t«i ph¶i t¹m biÖt c« råi. Lóc nꢀy t«i ch¼ng muèn rêi xa c«, t«i tù høa tÕt  
n¨m nay chóng t«i sÏ häp líp vꢀ tÊt c¶ sÏ vÒ th¨m tr−êng cò, th¨m c« gi¸o chñ nhiÖm.  
Ng¾m ng«i tr−êng cò mét lÇn n÷a, t¹m biÖt nh÷ng kØ niÖm cña tuæi th¬ t«i ra vÒ trong lßng nao  
nao bao kû niÖm buån vui. M¸i tr−êng th©n yªu, ng«i nhꢀ thø hai cña chóng t«i, chÝnh n¬i ®©y ®ꢂ  
ch¾p c¸nh cho t«i bao −íc m¬ hy väng. T«i hiÓu r»ng dï lꢀ m−êi n¨m hay bao nhiªu n¨m n÷a, ta  
còng sÏ mꢂi kh¾c ghi nh÷ng kû niÖm vÒ mét thêi c¾p s¸ch ®Õn tr−êng.  
*
§Ò bꢀi: KÓ l¹i c¶nh t−îng cña mét buæi chî mꢀ em chøng kiÕn.  
Bꢀi viÕt  
*
HÌ n¨m võa råi, mÑ em b¶o:  

N¨m tíi con lªn líp 6 råi, sÏ bËn häc h¬n nªn hÌ nꢀy mÑ cho vÒ quª ch¬i víi bꢀ ngo¹i mét  
th¸ng. T«i sung s−íng ch¹y l¹i «m lÊy cæ mÑ:  Con c¶m ¬n mÑ.  
VÒ ë víi bꢀ con ph¶i ngoan ngoꢂn nghe lêi bꢀ, kh«ng ®−îc ®i ra n¾ng èm th× khæ bꢀ nhÐ.  
V©ng�  
Em sung s−íng chuÈn bÞ ®ñ thø: nꢀo v¸y nꢀo gÊu MiSa, nhÐt tÊt c¶ vꢀo chiÕc ba l« to t«i håi hép  
chê ®Õn cuèi tuÇn ®Ó bè mÑ ®−a vÒ víi bꢀ.  
Nhꢀ bꢀ em n»m ë ven s«ng Hång, quª bꢀ em nghÌo l¾m nh−ng em l¹i rÊt thÝch, v× ë ®ã em cã  
bꢀ vꢀ vꢀo nh÷ng buæi chiÒu khi «ng mÆt trêi s¾p lÆn bꢀ l¹i ®−a em ra bê s«ng hãng m¸t, ng¾m  
thuyÒn bÌ qua l¹i. §iÒu em thÝch nhÊt lꢀ vꢀo nh÷ng ngꢀy phiªn chî bꢀ em l¹i cho em ra chî ch¬i.  
Chî quª bꢀ em kh¸c h¼n víi chî ë thꢀnh phè, nã kh«ng n»m trong nh÷ng ng«i nhꢀ tÇng mꢀ  
n»m trªn mét kho¶ng ®Êt b»ng ph¼ng vꢀ kh¸ réng rꢂi ë lꢀng. §óng ngꢀy chî, khi cßn n»m trªn  
gi−êng em ®ꢂ nghe thÊy nh÷ng b−íc ch©n lÞch bÞch cña nh÷ng ng−êi g¸nh hꢀng ®Õn chî, võa ®i hä  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
77  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
võa lÇm rÇm nãi chuyÖn, vꢀ khi trêi vÉn cßn tê mê tèi bꢀ em ®ꢂ chë dËy cho mÊy bã rau ®ꢂ chuÈn  
bÞ tõ chiÒu h«m tr−íc vꢀo thóng ®Ó mang ra chî b¸n. Chê cho trêi s¸ng râ h¬n bꢀ gäi em dËy, hai  
bꢀ ch¸u tung tÈy ra chî, bꢀ ®i tr−íc em lon ton theo sau. Bꢀ ®i rÊt nhanh, cã nh÷ng lóc em ph¶i  
ch¹y míi theo kÞp bꢀ.  
Tõ nhꢀ bꢀ ra ®Õn chî lꢀ trêi ®ꢂ s¸ng râ. Kh«ng khÝ chî lóc nꢀy ®ꢂ tÊp nËp vꢀ nhén nhÞp, tiÕng  
gäi nhau Ý íi, tiÕng gꢀ vÞt kªu quang qu¸c. TiÕng nh÷ng chó lîn con bÞ nhèt trong rä kªu eng Ðc.  
Nh÷ng chó c¸ võa ®−îc ®¸nh ë d−íi s«ng lªn nh¶y lªn ®anh ®¸ch. TiÕng mêi mua hꢀng næ ra r©m  
ran.  
Chî ë quª nh−ng cã rÊt nhiÒu hꢀng ho¸ vꢀ còng ®−îc xÕp theo nh÷ng gian hꢀng rÊt gän gꢀng  
vꢀ ®Ñp m¾t. Chç b¸n hꢀng xÐn, b¸n quÇn ¸o, th× ®ñ c¸c mꢀu s¾c, ®ã lꢀ mꢀu ®á, xanh cña nh÷ng bé  
quÇn ¸o, nh÷ng cuén chØ mꢀu. ë ®ã cã mÊy c« g¸i ®ang m¶i mª −ím thö nh÷ng chiÕc ¸o hång,  
miÖng c−êi mñm mØm. N¬i em thÝch thó nhÊt lꢀ n¬i b¸n hoa t−¬i, c¸c lo¹i hoa víi ®ñ mꢀu s¾c, hoa  
hång ®á th¾m, hoa cóc ®¹i ®o¸ vꢀng rùc, hoa huÖ tr¾ng muèt, tr«ng ch¼ng kh¸c g× mét v−ên hoa.  
C« b¸n hꢀng xinh t−¬i, duyªn d¸ng nhanh tay bã hoa cho kh¸ch hꢀng. Chç th× b¸n rau th× xanh  
m−ít. TÊt c¶ nh− mét bøc tranh ®ñ mꢀu s¾c. PhÝa trong gãc chî lꢀ chç dꢀnh cho thùc phÈm; chç th×  
b¸n thÞt, chç b¸n c¸, chç b¸n gꢀ. ë ®ã còng r«m r¶ nhén nhÞp, ng−êi mua hꢀng th× mÆc c¶, ng−êi  
xem hꢀng th× hái gi¸, rén rꢂ c¶ mét gãc chî. Em nh×n kh¾p n¬i chç nꢀo còng chØ thÊy ng−êi: nꢀo c¸c  
bꢀ, c¸c mÑ, vꢀ cã c¶ lò trÎ con tr¹c tuæi em ®ang ch¬i ®ïa ë gãc chî, trªn mÆt ai còng hín hë.  
ë gãc kia, chç b¸n hꢀng ¨n s½n, mïi th¬m bay ®i kh¾p n¬i vꢀ tiÕng mì r¸n s«i xÌo xÌo nh− rÐo  
mêi kh¸ch hꢂy ®Õn ¨n quꢀ.  
Lèi ®i chËt nh− nªm, mäi ng−êi ph¶i ý tø l¸ch qua nhau cø nh− ®i ch¶y héi. VÊt v¶ l¾m bꢀ ch¸u  
em míi l¸ch vꢀo ®Õn hꢀng rau, bꢀ em chØ ngåi b¸n mét lo¸ng ®ꢂ hÕt ræ rau. B¸n xong bꢀ mua thªm  
mét Ýt thøc ¨n, xong bꢀ l¹i d¾t em ®i kh¾p n¬i trong chî vꢀ bꢀ mua cho em mét bé quÇn ¸o, c« b¸n  
hꢀng xinh t−¬i ®on ®¶ mêi chꢀo c« cßn cho em mÆc thö, thÊy em thÝch bꢀ liÒn tr¶ gi¸, em nhËn thÊy  
ng−êi b¸n hꢀng kh«ng nãi th¸ch cao nh− ë thꢀnh phè. Vꢀ em c¶m nhËn con ng−êi ë n¬i ®©y rÊt gÇn  
gòi vꢀ tèt bông.  
Quanh quÈn mét håi, thÕ mꢀ ®ꢂ gÇn tr−a, «ng mÆt trêi ®ꢂ nh« lªn khái rÆn tre në nô c−êi r¹ng  
rì. ChØ mét lo¸ng sau chî ®ꢂ vꢂn, hꢀng ho¸ sím nay nhiÒu lꢀ vËy thÕ mꢀ giê chØ cßn l−a th−a vꢀi  
thø, mäi ng−êi t¶n vÒ nh÷ng con ®−êng ®Êt nhá, trªn tay mçi ng−êi ®Òu nÆng trÜu nh÷ng hꢀng,  
nh÷ng thøc ¨n.  
Hai bꢀ ch¸u em ra vÒ, trong lßng em c¶m thÊy v« cïng thÝch thó. Chî ®ång quª ®ꢂ cho em Ên  
t−îng thËt dÔ nhí vꢀ th©n quen.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i c©u chuyÖn cæ tÝch Sä Dõa theo mét kÕt thóc míi.  
Bꢀi viÕt  
*
Sau khi hai c« chÞ xÊu hæ bá lꢀng ®i biÖt xø, vî chång Sä Dõa sèng kh¸ yªn æn vꢀ h¹nh phóc  
trong ng«i nhꢀ cña m×nh. Mét thêi gian sau ng−êi vî cã mang, nꢀng sinh ra ®−îc mét bÐ trai rÊt  
xinh ®Ñp, gia ®×nh hä l¹i cꢀng h¹nh phóc h¬n. Trong cuéc sèng b×nh yªn Êy nhiÒu khi c« ót còng  
ch¹nh lßng nghÜ tíi hai c« chÞ kh«ng biÕt giê tha h−¬ng n¬i xø nꢀo. Dï sao hä còng lꢀ chÞ em ruét,  
sèng víi nhau yªu th−¬ng g¾n bã h¬n chôc n¨m trêi, thÕ nh−ng hai ng−êi chÞ vÉn bÆt v« ©m tÝn,  
ch¼ng cã tin tøc g×.  
ThÕ råi c« ót l¹i m¶i mª víi con c¸i vꢀ c«ng viÖc, b½ng ®i kho¶ng m−êi n¨m sau, lóc nꢀy vî  
chång Sä Dõa ®ꢂ sinh thªm mét bÐ g¸i n÷a. Sä Dõa ®−îc lªn chøc quan cao h¬n, vꢀ dï bËn tr¨m  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
78  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
c«ng ngh×n viÖc nh−ng chꢀng vÉn lo toan cho vî con hÕt lßng vꢀ ®«i lóc chꢀng còng mong hai chÞ  
hꢂy quay trë vÒ.  
Mét h«m, hai vî chång chꢀng ®i v¾ng, chØ cßn hai ®øa trÎ ë nhꢀ, bçng chóng thÊy gia nh©n  
®
ang ®uæi m¾ng ai ®ã liÒn ch¹y ra. Ho¸ ra hä ®ang ®uæi hai ng−êi ®ꢀn bꢀ ¨n xin. ThÊy hä r¸ch r−íi  
vꢀ ®ãi khæ, hai ®øa trÎ vèn tèt bông vꢀ th−¬ng ng−êi nªn sai gia nh©n mang c¬m canh cho hä ¨n,  
sau ®ã chóng ®Õn gÇn vꢀ hái:  

Hai bꢀ ch¾c tõ n¬i xa ®Õn, hai bꢀ cßn ®ãi n÷a kh«ng?  
ThÊy hai ®øa trΠl¹i gÇn, hai ng−êi ®ꢀn bꢀ tá ra xÊu hæ, sî hꢂi che nãn tr−íc mÆt vꢀ xin lui. Vꢀ  
ra ®Õn cæng hai ng−êi ®ꢀn bꢀ lñi ®i ®©u mÊt.  
§
Õn chiÒu khi vî chång Sä Dõa trë vÒ nhꢀ, chóng còng quªn kh«ng kÓ cho cha mÑ nghe c©u  
chuyÖn x¶y ra lóc s¸ng. Mäi chuyÖn vÉn diÔn ra ªm ®Ñp. Cho ®Õn mét ngꢀy kia, vꢀo mét buæi s¸ng  
Ñp trêi c« ót ®−a hai con ra chî ch¬i, ba mÑ con ®ang m¶i mª xem ®å bçng nghe tiÕng huyªn n¸o ë  
®
gãc chî, hä ®ang ®¸nh m¾ng hai ng−êi ®ꢀn bꢀ ¨n xin vꢀ ®óng lóc ®ã c« ót ®i ngang qua, thÊy hai  
ng−êi ®ꢀn bꢀ téi nghiÖp c« xen vꢀo can ng¨n th× nh÷ng ng−êi trong chî nãi:  


Hai ng−êi nꢀy s¸ng ra ¨n quꢀ mꢀ kh«ng chÞu tr¶ tiÒn.  
Nh−ng chóng t«i kh«ng cã tiÒn. Mét ng−êi ®ꢀn bꢀ thÒu thꢀo nãi.  
Bçng nhiªn c« ót nh×n vꢀo hai ng−êi ®ꢀn bꢀ, c« c¶m thÊy rÊt quen:  
¤i, hai chÞ. C« vui mõng vꢀ ®Çy xãt xa khi nhËn ra chÝnh hai ng−êi ®ꢀn bꢀ khèn khæ kia lꢀ chÞ  
cña m×nh.  
Hai ng−êi ®ꢀn bꢀ nghe gäi nh− vËy ®øng s÷ng l¹i, hä còng nhËn ra ®ã chÝnh lꢀ c« em ót mꢀ  
m×nh ®ꢂ tõng h¹i. XÊu hæ qu¸, hai ng−êi chÞ ®Þnh bá ®i nh−ng c« ót ®ꢂ kÞp ng¨n l¹i, c« tha thiÕt nãi:  
C¸c chÞ ¬i, dï sao chóng ta còng lꢀ ng−êi mét nhꢀ, nh÷ng chuyÖn n¨m x−a em ®ꢂ quªn råi.  


C¸c chÞ hꢂy vÒ nhꢀ ®i, bè còng ®ang mong ®îi c¸c chÞ trë vÒ.  
Tr−íc tÊm lßng ch©n t×nh cña c« ót, hai c« chÞ ®ång ý vÒ nhꢀ. Hai ®øa trÎ thÊy vËy nãi víi mÑ:  


MÑ ¬i, hai bꢀ nꢀy h«m tr−íc vꢀo ¨n xin ë nhꢀ ta ®ã.  
Hä khèn khæ vËy sao!...  
C« ót thèt lªn lßng ®Çy chua xãt, c¶m th−¬ng cho c¸c chÞ cña m×nh. VÒ ®Õn nhꢀ, Sä Dõa còng  
vui mõng ®ãn tiÕp, tr−íc tÊm lßng nh©n hËu cña vî chång Sä Dõa, hai c« chÞ kh«ng cßn ng¹i ngïng  
mÊy n÷a. Hä kÓ l¹i chÆng ®−êng ®ꢂ qua:  

Sau khi g©y chuyÖn xÊu víi em, chóng ta v« cïng xÊu hæ vꢀ ®ꢂ bá ®i ®Õn mét n¬i thËt xa. ThÕ  
nh−ng cuéc sèng ë ®ã v« cïng khã kh¨n, èm ®au liªn miªn, tiÒn cña dù tr÷ hÕt dÇn vꢀ chóng ta r¬i  
vꢀo c¶nh khã kh¨n khèn cïng, ph¶i ®i ¨n xin. ¢u ®ã còng lꢀ c¸i gi¸ mꢀ ta ph¶i tr¶. Chóng ta rÊt ©n  
hËn v× hꢀnh ®éng n«ng næi cña m×nh, chóng ta mong c¸c em hꢂy réng lßng tha thø.  
Tr−íc nh÷ng lêi hèi c¶i cña hai ng−êi chÞ, vî chång Sä Dõa ®ꢂ réng lßng tha thø. Hä mêi hai  
ng−êi vÒ ë cïng. Mét thêi gian sau phó «ng qua ®êi Sä Dõa nh−êng tÊt c¶ dinh c¬ ®ã l¹i cho hai  
chÞ. Hä cïng c¸c con sèng thuËn hoꢀ víi hai chÞ ®Õn cuèi cuéc ®êi.  
*
§Ò bꢀi: Em hꢁy kÓ l¹i mét kû niÖm thêi th¬ Êu lꢀm em nhí mꢁi.  
Bꢀi viÕt  
*
Tuæi th¬ cña ai còng cã nhiÒu kØ niÖm vꢀ th−êng khi nghÜ l¹i ng−êi ta th−êng nhí vÒ nh÷ng kØ  
niÖm g©y Ên t−îng nhÊt. Vꢀ t«i còng vËy, mçi lÇn theo mÑ ra chî, ®−îc mÑ mua cho nh÷ng qu¶ roi  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
79  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
ngät lÞm, trong t«i l¹i hiÖn lªn mét kØ niÖm cò ®¸ng nhí, ®ã chÝnh lꢀ kØ niÖm vÒ mét lÇn nghÞch  
ngîm cña hai anh em.  
Trong nh÷ng dÞp nghØ hÌ, t«i th−êng ®−îc bè cho vÒ quª. T«i rÊt thÝch vÒ quª bëi ë ®ã t«i cã  
mét ng−êi anh hä. Anh h¬n t«i mét tuæi vꢀ rÊt quý t«i. Mçi lÇn vÒ quª, anh th−êng d¾t t«i ®i ch¬i  
kh¾p n¬i. Anh ®i ®»ng tr−íc, t«i lòn còn ch¹y theo sau. Nh÷ng khi t«i mái ch©n, anh th−êng câng  
t«i trªn l−ng, ch¹y nhong nhong. Ngåi trªn l−ng anh t«i thÝch chÝ c−êi khanh kh¸ch. Quª t«i cã bê  
lau tr¾ng xo¸. Nh÷ng lóc ®ang ch¬i ®uæi b¾t, kh«ng thÊy anh ®©u, t«i khãc xÐ lªn, anh tõ ®©u ch¹y  
®
Õn, r¾c lªn ®Çu t«i nh÷ng c¸nh hoa khiÕn t«i trßn m¾t ng¹c nhiªn. §Æc biÖt, t«i rÊt thÝch mçi khi  
anh vꢀ b¹n anh thi th¶ diÒu, nh×n c¸nh diÒu bay trªn bÇu trêi cao lång léng, t«i kh«ng bao giê thÊy  
ch¸n. Anh chiÒu t«i lꢀ thÕ nh−ng tÝnh nhâng nhÏo cña t«i ®ꢂ g©y nªn mét tai n¹n. H«m ®ã, anh d¾t  
t«i ®i ®Õn nhꢀ mét ng−êi b¹n. Trªn ®−êng ®i, t«i bçng nh×n thÊy mét c©y roi qu¶ sai v« cïng.  
Nh÷ng qu¶ roi chÝn thꢀnh tõng chïm tr«ng thËt thÝch m¾t. T«i dõng l¹i vꢀ chØ lªn nh÷ng chïm qu¶  
®
ang lÊp lã trong t¸n l¸. T«i muèn ¨n roi. Anh ®Þnh trÌo lªn h¸i cho t«i. Anh ®øng ng−íc m¾t nh×n  
lªn vꢀ l¾c ®Çu: "C©y cao qu¸, anh kh«ng trÌo ®−îc. Th«i, ®i cïng anh ra chî, anh sÏ mua cho em".  
T«i nhÊt quyÕt: "Kh«ng, em thÝch c¶ chïm c¬! ë chî kh«ng cã roi gièng thÕ nꢀy". Dï anh thuyÕt  
phôc thÕ nꢀo, t«i còng kh«ng chÞu. Anh cꢀng dç, t«i cꢀng b−íng vꢀ t«i ®ꢂ ngåi bÖt xuèng ®Êt, n−íc  
m¾t b¾t ®Çu ch¶y dꢀi, tay ch©n ®Ëp lo¹n x¹. T«i biÕt anh nhÊt ®Þnh sÏ h¸i cho t«i khi thÊy t«i khãc.  
Vꢀ qu¶ thËt, t«i ®ꢂ th¾ng anh kÐo t«i døng dËy, lau n−íc m¾t vꢀ nãi: "Em nÝn ®i, anh sÏ h¸i cho em  
chïm qu¶ ®ã". Anh d¾t t«i ®Õn cæng nhꢀ b¸c cã c©y roi, gäi cöa vꢀ t«i thÊy cã mét b¸c ch¹y ra, anh  
xin phÐp b¸c cho anh ®−îc h¸i mét ch×m roi. B¸c ®ång ý nh−ng dÆn anh t«i ph¶i cÈn thËn v× cꢀnh  
roi rÊt gißn. Anh trÌo lªn, trÌo thËt cao ®Ó h¸i ®−îc ®óng chïm roi t«i thÝch. Nh−ng khi ®ang h¸i th×  
anh tr−ît ch©n, ngꢂ nhꢀo tõ trªn c©y xuèng. T«i thÊy anh ngꢂ th× ch¹y ®Õn hái: "Anh cã ®au  
kh«ng"? Anh g−îng c−êi, nãi: "Anh kh«ng sao ®©u. Em cø yªn t©m". Nh−ng kh«ng ph¶i thÕ, anh bÞ  
gꢂy ch©n...  
Bè vÒ quª, biÕt anh bÞ gꢂy ch©n v× t«i. Bè ®ꢂ m¾ng t«i nh−ng anh l¹i nãi víi bè: "TÊt c¶ lꢀ t¹i  
ch¸u, chó ®õng m¾ng em kÎo nã sî". Dï t«i cã g©y ra chuyÖn g×, anh còng lu«n che chë cho t«i.  
Anh lꢀ ng−êi anh tuyÖt vêi cña t«i. Kû niÖm ®ã mçi khi nghÜ l¹i, t«i l¹i thÊy cay cay n¬i sèng mòi.  
*
§Ò bꢀi: Em hꢁy kÓ vÒ mét chuyÕn vÒ th¨m quª néi hoÆc quª ngo¹i.  
Bꢀi viÕt  
*
Bè mÑ t«i lÊy nhau ë thꢀnh phè nªn nghiÔm nhiªn sinh t«i ra còng ë thꢀnh phè, dÉu vËy bè mÑ  
t«i lu«n nh¾c nhë t«i ph¶i nhí ®Õn quª h−¬ng. ThÕ nh−ng quª t«i ë xa qu¸, ph¶i ®îi ®Õn khi t«i häc  
líp 6 bè mÑ t«i míi cho phÐp t«i vÒ quª vꢀ ë mét víi bꢀ néi mét thêi gian.  
Khái ph¶i nãi t«i ®ꢂ håi hép vꢀ sung s−íng nh− thÕ nꢀo khi ®−îc bè mÑ cho phÐp vÒ quª.  
Ngꢀy lªn ®−êng vÒ quª néi, bè mÑ t«i dÆn ®ñ thø nꢀo ph¶i ngoan, ph¶i nghe lêi bꢀ kh«ng ®−îc  
®
Ó bꢀ buån. T«i v©ng d¹ rèi rÝt.  
Sau nöa ngꢀy ®i tꢀu vꢀ mÊy tiÕng ®i «t«, quª néi ®ꢂ hiÖn ra tr−íc m¾t t«i. §ã lꢀ mét vïng ®Êt  
trung du cã nh÷ng qu¶ ®åi lóp xóp vꢀ nh÷ng rõng cä cã t¸n xoÌ réng nh− nh÷ng chiÕc « che ®Çu.  
Nhꢀ néi t«i n»m nÐp ë ch©n ®åi, muèn vꢀo nhꢀ ph¶i ®i trªn mét c©y cÇu tre b¾c qua mét con  
suèi nhá. Nhꢀ néi t«i kh«ng nhiÒu tÇng nh− nh÷ng ng«i nhꢀ ë thꢀnh phè mꢀ chØ lꢀ ng«i nhꢀ ngãi  
n¨m gian, cã rÊt nhiÒu cöa sæ vꢀ xung quanh lꢀ v−ên c©y xanh tèt, ®»ng tr−íc lꢀ v−ên rau ®ñ lo¹i.  
TÊt c¶ ®Òu ®−îc phñ lªn b»ng mét mꢀu xanh m¸t. Bëi vËy c¶m gi¸c ®Çu tiªn khi ®Æt ch©n lªn nhꢀ  
néi lꢀ mét c¶m gi¸c m¸t mÎ thanh b×nh cña mét miÒn quª vïng trung du.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
80  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Tõ nhꢀ néi nh×n ra phÝa tr−íc, t«i l¹i thÊy nh÷ng qu¶ ®åi thÊp, ë ®ã cã mét mꢀu xanh cña c©y  
cá, vꢀ xen lÉn lꢀ nh÷ng th©n cä kh¼ng khiu cao vót. Buæi chiÒu, khi «ng mÆt trêi s¾p lÆn, t«i nghe  
v¨ng v¼ng tiÕng mâ cña ®ꢀn bß no nª trë vÒ, ®©u ®ã cßn cã tiÕng reo hß cña lò trÎ ch¨n tr©u. Trªn  
kh«ng trung tõng ®ꢀn chim ïa bay qua. Buæi chiÒu ë quª néi thËt ®Ñp vꢀ yªn b×nh, t«i −íc ao ®−îc  
cïng c¸c b¹n nhá n¬i nꢀy d¹o ch¬i ë trªn nh÷ng qu¶ ®åi, trªn nh÷ng c¸nh ®ång xanh m¸t.  
Sau mét ngꢀy ®i ®−êng vÊt v¶ mÖt nhäc, t«i ngñ thiÕp ®i trong lßng néi. §ang trong giÊc ngñ  
ngon lꢀnh, t«i bçng nghe thÊy tiÕng chim hãt lÝu lo nh− cÊt lªn ngay c¹nh n¬i t«i ngñ, t«i choꢀng  
tØnh giÊc vꢀ m¶i mª nghe, tiÕng chim hãt nghe trong trÎo, l¶ng lãt nh− mét ®iÖu nh¹c cÊt lªn chꢀo  
buæi s¸ng. Ngoꢀi s©n tiÕng mÑ con nhꢀ gꢀ m¸i còng lôc tôc gäi nhau ®i kiÕm ¨n, hai chó cón con  
®
ïa rìn nhau trªn s©n. ¤i, buæi s¸ng ë ®©y thËt tuyÖt vêi.  
T«i ch¹y ra s©n ng¾m nh×n c¶nh vËt, «ng mÆt trêi ®ꢂ hРm¾t nh×n ë phÝa ®»ng ®«ng, c©y chuèi  
trong v−ên ®ung ®−a trong giã, ngoꢀi ao ®ꢀn c¸ tung t¨ng b¬i léi, thØnh tho¶ng l¹i ch¹y ꢀo xuèng  
®
¸y ao nh− ch¬i chèn t×m.  
B÷a s¸ng ë quª ®−îc dän ra thËt ®¬n gi¶n chØ cã khoai lang luéc. Bꢀ biÕt t«i thÝch mãn nꢀy nªn  
ꢂ chuÈn bÞ tõ tr−íc, cñ khoai cña quª néi t«i kh«ng to nh−ng l¹i rÊt bë vꢀ ngät. T«i thÝch thó ¨n  
Õn no bông.  
®
®
¡n s¸ng xong hai bꢀ ch¸u dÉn t«i lªn n−¬ng h¸i chÌ, quª bꢀ t«i chÌ ®−îc xem lꢀ mãn ®Æc tr−ng  
nhÊt. Qu¶ ®åi thoai tho¶i n»m ngay sau nhꢀ cña néi t«i vꢀ ®−îc tr¶i lªn mét mꢀu xanh m−ít cña  
nh÷ng bóp chÌ non. Néi t«i tuy ®ꢂ giꢀ nh−ng hai tay vÉn tho¨n tho¾t h¸i chÌ. Hai bꢀ ch¸u võa lꢀm  
võa chuyÖn trß vui vÎ, c−êi vang kh¾p qu¶ ®åi.  
§Õn gÇn tr−a, khi «ng mÆt trêi b¾t ®Çu to¶ ¸nh n¾ng lªn kh¾p n−¬ng chÌ còng lꢀ lóc bꢀ ch¸u t«i  
trë vÒ nhꢀ. Bãng bꢀ nh− cïng nghiªng nghiªng theo bãng n¾ng, t«i thÊy th−¬ng bꢀ qu¸, bꢀ ®ꢂ giꢀ  
råi mꢀ vÉn cßn vÊt v¶. Bꢀ mñm mØm c−êi: Bꢀ vÊt v¶ quen råi, lꢀm lông còng gióp con ng−êi ta khoÎ  
m¹nh h¬n ®Êy ch¸u ¹.  
Buæi chiÒu, khi c¸i n¾ng hÌ ®ꢂ d×u dÞu, t«i ra cæng ®øng trªn cÇu th¶ hån theo dßng n−íc trong  
veo, trong ®Õn nçi t«i cã thÓ nh×n thÊy c¶ sái vꢀ c¸t ë d−íi ®¸y. ThØnh tho¶ng cã ®ꢀn c¸ l÷ng lê b¬i  
vꢀ chØ nghe thÊy mét tiÕng ®éng nhá lꢀ tÊt c¶ l¹i biÕn mÊt.  
ChØ sau mÊy ngꢀy ë quª néi t«i ®ꢂ cã thªm rÊt nhiÒu b¹n, nh÷ng ng−êi b¹n ch©n chÊt thËt thꢀ  
vꢀ hä rÊt quý t«i. Hä th−êng rñ t«i ®i ch¬i, giíi thiÖu cho t«i nghe nh÷ng thø ®Æc tr−ng cña vïng  
th«n quª. Vꢀ thó nhÊt lꢀ vꢀo buæi tr−a, chóng t«i l¹i leo lªn ®åi cä, ë ®ã c¸i n¾ng nãng ®©u ch¼ng  
thÊy mꢀ chØ thÊy giã m¸t vꢀ bãng r©m. Chóng t«i ngåi d−íi t¸n cä, nghe giã thæi xꢀo x¹c trªn nh÷ng  
tꢀu l¸ cä, c¶ rõng cä ®ung ®−a theo nhÞp giã, nghe nh− b¶n nh¹c cña ®ång quª. Gi÷a kh«ng gian  
thanh b×nh Êy t«i thÊy m×nh nh− l¹c ®Õn mét n¬i nꢀo xa l¾m.  
Quª néi t«i thËt ®Ñp ph¶i kh«ng c¸c b¹n! Thêi gian thÊm tho¾t tr«i ®i, ®ꢂ ®Õn lóc t«i ph¶i rêi  
quª néi trë vÒ thꢀnh phè. Ngꢀy chia tay, bꢀ néi nh×n t«i r¬m rím n−íc m¾t, bꢀ chóc t«i häc giái ®Ó  
sang n¨m l¹i vÒ th¨m bꢀ. C¸c b¹n trong xãm còng ®Õn t¹m biÖt t«i. B−íc lªn xe, lßng t«i ®Çy tiÕc  
nuèi, quª néi cø khuÊt dÇn ë phÝa sau, t«i thÇm høa sang n¨m sÏ häc thËt giái ®Ó l¹i ®−îc bè mÑ cho  
vÒ th¨m néi. Trong t«i, quª néi thËt gÇn gòi vꢀ th©n th−¬ng ®Õn l¹ th−êng.  
*
*
§Ò bꢀi: Hꢁy kÓ tãm t¾t truyÖn Th¸nh Giãng.  
Bꢀi viÕt  
TruyÖn kÓ r»ng: vꢀo ®êi Hïng V−¬ng thø s¸u, ë lꢀng Giãng, cã hai vî chång «ng lꢂo, tuy lꢀm  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
81  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
¨
n ch¨m chØ, l¹i cã tiÕng lꢀ phóc ®øc nh−ng mꢂi kh«ng cã con. Mét h«m, bꢀ vî ra ®ång −ím ch©n  
vꢀo mét vÕt ch©n l¹, vÒ nhꢀ bꢀ thô thai: M−êi hai th¸ng sau bꢀ sinh ra mét cËu con trai kh«i ng«  
tuÊn tó. Nh−ng l¹ thay! Tíi ba n¨m sau, cËu bÐ vÉn ch¼ng biÕt nãi, biÕt c−êi, cø ®Æt ®©u n»m ®Êy.  
BÊy giê, giÆc ¢n trꢀn vꢀo bê câi n−íc ta. ThÕ giÆc m¹nh l¾m! Vua Hïng bÌn sai ng−êi ®i kh¾p  
n−íc rao cÇu hiÒn tꢀi giÕt giÆc. Nghe tiÕng rao, cËu bРbçng cÊt tiÕng nãi xin ®−îc ®i ®¸nh giÆc. Tõ  
®
Êy cËu bÐ lín nhanh nh− thæi, c¬m ¨n mÊt còng ch¼ng no.  
Tr¸ng sÜ Giãng mÆc ¸o gi¸p s¾t, c−ìi ngùa s¾t råi cÇm roi s¾t x«ng ra diÖt giÆc. Roi s¾t gÉy,  
Giãng bÌn nhæ c¶ nh÷ng bôi tre bªn ®−êng ®Ó quÐt s¹ch giÆc thï.  
GiÆc tan, Giãng mét m×nh mét ngùa lªn ®Ønh nói Sãc råi bay th¼ng vÒ trêi. ë ®ã nh©n d©n lËp  
®
Òn thê, hꢀng n¨m l¹i më héi lꢀng ®Ó t−ëng nhí. Ngꢀy nay c¸c ao hå vꢀ nh÷ng bôi tre ngꢀ vꢀng  
ãng ®Òu lꢀ dÊu Ên x−a vÒ trËn ®¸nh vꢀ lꢀ n¬i «ng Giãng ®ꢂ ®i qua.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy kÓ tãm t¾t truyÖn Sä Dõa.  
*
Bꢀi viÕt  
Cã ®«i vî chång giꢀ, ph¶i ®i ë cho nhꢀ phó «ng vꢀ hiÕm muén con c¸i.  
Mét h«m bꢀ vî vꢀo rõng h¸i cñi, uèng n−íc trong c¸i sä dõa, vÒ nhꢀ cã mang, Ýt l©u sau sinh ra  
mét ®øa bÐ k× dÞ, kh«ng ch©n kh«ng tay, trßn nh− mét qu¶ dõa. ThÊy ®øa bÐ biÕt nãi, bꢀ gi÷ l¹i nu«i  
vꢀ ®Æt lu«n tªn lꢀ Sä Dõa.  
Th−¬ng mÑ vÊt v¶, Sä Dõa nhËn thay mÑ ch¨n ®ꢀn bß nhꢀ phó «ng. CËu ch¨n bß rÊt giái, con  
nꢀo còng bÐo khoÎ. Ba c« con g¸i nhꢀ phó «ng thay nhau ®−a c¬m cho Sä Dõa. Hai c« chÞ kªnh kiÖu  
th−êng h¾t hñi cËu, chØ cã c« ót ®èi ®ꢂi víi cËu tö tÕ.  
Ph¸t hiÖn ra vÎ ®Ñp bªn trong c¸i vΠk× dÞ cña Sä Dõa, c« ót ®em lßng th−¬ng yªu. Sä Dõa nhê  
mÑ ®Õn hái. Phó «ng th¸ch c−íi thËt to nh−ng thÊy Sä Dõa mang ®ñ ®å th¸ch c−íi ®Õn, ®ꢀnh ph¶i  
g¶ c« ót cho Sä Dõa. Sä Dõa hiÖn nguyªn h×nh lꢀm mét chꢀng trai trΠ®Ñp khiÕn hai c« chÞ v« cïng  
ghen tøc.  
Sä Dõa thi ®ç tr¹ng nguyªn vꢀ ®−îc nhꢀ vua cö ®i sø n−íc ngoꢀi. Tr−íc khi ®i chꢀng ®−a cho  
vî mét hßn ®¸ löa, mét con dao vꢀ hai qu¶ trøng gꢀ ®Ó ®Ò phßng tai ho¹.  
Sä Dõa ®i v¾ng, hai ng−êi chÞ t×m c¸ch hꢂm h¹i c« ót, ®Èy c« xuèng biÓn hßng c−íp chång em.  
Nhê cã c¸c ®å vËt chång ®−a cho, c« ót tho¸t chÕt, ®−îc chång cøu trªn ®−êng ®i sø vÒ.  
Hai vî chång ®oꢀn tô. Hai c« chÞ xÊu hæ, bá nhꢀ ®i biÖt tÝch.  
*
§Ò bꢀi: KÓ tãm t¾t c©u chuyÖn ¤ng lꢁo ®¸nh c¸ vꢀ con c¸ vꢀng.  
Bꢀi viÕt  
*
Mét «ng lꢂo ®¸nh c¸ nghÌo ®i ra biÓn. LÇn thø nhÊt kÐo l−íi, «ng lꢂo chØ thÊy cã bïn. LÇn thø  
hai kÐo l−íi, «ng lꢂo chØ thÊy mÊy c©y rong. LÇn thø ba, m¾c vꢀo l−íi lꢀ mét con c¸ vꢀng. C¸ vꢀng  
tha thiÕt kªu van, høa sÏ tr¶ ¬n vꢀ «ng lꢂo ®ꢂ th¶.  
VÒ nhꢀ, «ng lꢂo kÓ l¹i chuyÖn th¶ c¸ vꢀng cho mô vî nghe. Mô m¾ng lꢂo mét trËn vꢀ n¨m lÇn  
b¾t «ng lꢂo ra biÓn, ®ßi c¸ vꢀng ®¸p øng hÕt yªu cÇu nꢀy ®Õn yªu cÇu kh¸c ngꢀy cꢀng qu¸ ®¸ng cña  
mô:  
LÇn thø nhÊt mô ®ßi c¸ gióp cho mét chiÕc m¸ng lîn míi.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
82  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
LÇn thø hai, mô vî l¹i "qu¸t to h¬n" vꢀ b¾t «ng lꢂo ra biÓn ®ßi c¸ vꢀng mét c¸i nhꢀ réng.  
LÇn thø ba, mô vî l¹i "m¾ng nh− t¸t n−íc vꢀo mÆt" «ng lꢂo vꢀ ®ßi lꢀm mét bꢀ nhÊt phÈm phu  
nh©n.  
LÇn thø t−, mô vî l¹i "m¾ng lꢂo mét th«i" vꢀ ®ßi c¸ cho lꢀm n÷ hoꢀng.  
LÇn thø n¨m, mô muèn lꢀm Long V−¬ng ®Ó b¾t c¸ vꢀng hÇu h¹.  
C¸ vꢀng tøc giËn, lÊy l¹i tÊt c¶ nh÷ng thø ®ꢂ cho vꢀ «ng lꢂo trë vÒ l¹i thÊy tóp lÒu n¸t ngꢀy x−a.  
Tõ biÓn trë vÒ, «ng lꢂo ®¸nh c¸ thÊy trªn bËc cöa, mô vî ®ang ngåi tr−íc c¸i m¸ng lîn søt mÎ.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Th¹ch Sanh.  
Bꢀi viÕt  
*
Th¹ch Sanh vèn lꢀ th¸i tö (con Ngäc Hoꢀng), ®−îc ph¸i xuèng lꢀm con vî chång ng−êi n«ng  
d©n nghÌo khæ nh−ng tèt bông. Chꢀng sím må c«i cha mÑ, sèng lñi thñi d−íi gèc ®a, h¸i cñi kiÕm  
sèng qua ngꢀy.  
LÝ Th«ng ꢁ mét ng−êi hꢀng r−îu thÊy Th¹ch Sanh khoÎ m¹nh bÌn gi¶ vê kÕt nghÜa anh em ®Ó  
lîi dông. §óng dÞp LÝ Th«ng ®Õn l−ît ph¶i vꢀo ®Òn cho ch»n tinh hung d÷ ¨n thÞt, h¾n bÌn lõa  
Th¹ch Sanh ®Õn nép m¹ng thay cho m×nh. Th¹ch Sanh ®ꢂ giÕt chÕt ch»n tinh. LÝ Th«ng l¹i lõa cho  
Th¹ch Sanh bá trèn råi ®em ®Çu ch»n tinh vꢀo nép cho vua ®Ó lÜnh th−ëng, ®−îc vua phong lꢀm  
QuËn c«ng.  
Nhꢀ vua cã c«ng chóa ®Õn tuæi kÐn chång. Trong ngꢀy héi lín, c«ng chóa bÞ ®¹i bꢀng khæng lå  
qu¾p ®i. Qua gèc ®a chç Th¹ch Sanh ®ang ë, nã bÞ chꢀng dïng cung tªn b¾n bÞ th−¬ng. Th¹ch Sanh  
lÇn theo vÕt m¸u, biÕt ®−îc chç ®¹i bꢀng ë. Vua mÊt c«ng chóa, v« cïng ®au khæ, sai LÝ Th«ng ®i  
t×m, høa g¶ con vꢀ truyÒn ng«i cho. LÝ Th«ng l¹i nhê Th¹ch Sanh cøu c«ng chóa råi lõa nhèt chꢀng  
d−íi hang s©u.  
Th¹ch Sanh giÕt ®¹i bꢀng, l¹i cøu lu«n th¸i tö con vua Thuû TÒ bÞ ®¹i bꢀng b¾t giam trong còi  
cuèi hang tõ l©u. Theo ch©n th¸i tö, chꢀng xuèng th¨m thuû cung, ®−îc vua Thuû TÒ kho¶n ®ꢂi rÊt  
hËu, tÆng nhiÒu vꢀng b¹c nh−ng chꢀng chØ xin c©y ®ꢀn thÇn råi l¹i trë vÒ gèc ®a.  
Tõ khi ®−îc cøu vÒ, c«ng chóa kh«ng c−êi kh«ng nãi. Hån ch»n tinh vꢀ ®¹i bꢀng tr¶ thï, vu v¹  
cho Th¹ch Sanh khiÕn chꢀng bÞ nhèt vꢀo ngôc. Chꢀng ®¸nh ®ꢀn, c«ng chóa nghe thÊy liÒn khái  
bÖnh c©m. Th¹ch Sanh ®−îc vua cho gäi lªn. Chꢀng kÓ l¹i râ mäi viÖc. Vua giao cho chꢀng xö téi mÑ  
con LÝ Th«ng. §−îc chꢀng tha bæng nh−ng hai mÑ con trªn ®−êng vÒ ®ꢂ bÞ sÐt ®¸nh chÕt, ho¸ kiÕp  
thꢀnh bä hung.  
Th¹ch Sanh ®−îc nhꢀ vua g¶ c«ng chóa cho. C¸c n−íc ch− hÇu tøc giËn ®em qu©n sang ®¸nh.  
Th¹ch Sanh l¹i lÊy ®ꢀn ra g¶y khiÕn qu©n ®Þch quy hꢀng. ¡n kh«ng hÕt niªu c¬m nhá cña Th¹ch  
Sanh, qu©n sÜ m−êi t¸m n−íc kÝnh phôc råi rót hÕt vÒ.  
Nhꢀ vua nh−êng ng«i b¸u cho Th¹ch Sanh.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai ng−êi chøng kiÕn c©u chuyÖn, kÓ l¹i truyÖn Sä Dõa.  
Bꢀi viÕt  
*

ß ã o... o!  
Nghe tiÕng gꢀ g¸y, c« ót choꢀng tØnh dËy. Ph¶i mÊt mét lóc, c« míi h×nh dung næi t×nh c¶nh  
hiÖn t¹i cña m×nh. C« võa tho¸t khái bông con c¸ mËp to t−íng, mét m×nh trªn hoang ®¶o, xung  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
83  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
quanh chØ cã ®«i gꢀ ®Ó lꢀm b¹n.  
C« bçng nhí l¹i tÊt c¶, b¾t ®Çu tõ c¸i ngꢀy k× l¹ Êy. ThÊy hai c« chÞ kiªn quyÕt kh«ng ai chÞu  
em c¬m cho Sä Dõa, c« ®ꢀnh nhËn lêi ®i. "Tuy dung m¹o cã h¬i xÊu nh−ng dï sao cËu ta còng biÕt  
®
nãi tiÕng ng−êi, thËm chÝ cßn ¨n nãi rÊt dÔ th−¬ng n÷a lꢀ ®»ng kh¸c" ꢁ c« nghÜ.  
Tõ ®»ng xa c« ®ꢂ nghe thÊy tiÕng s¸o du d−¬ng trÇm bæng. L¹ qu¸! Ai thæi s¸o thÕ nhØ? Kh«ng  
lÏ l¹i lꢀ Sä Dõa? Nh−ng anh ta lꢀm sao mꢀ thæi s¸o ®−îc kia chø. C« vÉn nhí c¸i ngꢀy Sä Dõa xuÊt  
hiÖn ë nhꢀ c«. Tr«ng anh ta thËt buån c−êi, cø l¨n l«ng lèc d−íi ®Êt nh− mét qu¶ bÝ, vËy mꢀ ¨n nãi  
®
Õn lꢀ khÐo. Hai c« chÞ tr«ng thÊy Sä Dõa th× quay mÆt ®i, riªng c« kh«ng thÊy sî mꢀ l¹i th−¬ng con  
ng−êi dung m¹o k× dÞ, nhÊt lꢀ khi thÊy anh ta lꢀm viÖc g× còng ®Õn n¬i ®Õn chèn, ch¨n c¶ ®ꢀn bß mꢀ  
con nꢀo con nÊy cø bÐo trßn nung nóc. C« lªn ®−a c¬m nh−ng thùc ra còng muèn ®Õn xem anh  
ch¨n bß nh− thÕ nꢀo.  
§Õn gÇn, c« ót l¹i cꢀng ng¹c nhiªn. Sao l¹i cã c¸i vâng m¾c ë kia, l¹i cã ai ®ang n»m trªn ®ã thæi  
s¸o n÷a chø! Hay ®ã lꢀ ng−êi anh em cña Sä Dõa mꢀ c« kh«ng biÕt? ThÕ anh ta ®©u råi?  
M¶i suy nghÜ, c« ót dÉm ph¶i mét cꢀnh c©y kh« lꢀm ph¸t ra tiÕng ®éng. C« cói xuèng nh×n råi  
ngÈng lªn, söng sèt khi kh«ng thÊy c¶ chiÕc vâng lÉn chꢀng thanh niªn ®©u c¶. ChØ cã anh chꢀng Sä  
Dõa, lóc tr−íc kh«ng thÊy ®©u, giê ®ang ë d−íi gèc c©y mꢀ c−êi toe toÐt:  

Chꢀo c« ót! C« mang c¬m cho t«i hay lꢀ lªn th¨m t«i ®Êy?  
C« ót kh«ng tr¶ lêi v× cßn ®ang th¾c m¾c. C« hái anh:  
C¸i anh chꢀng võa n»m trªn vâng thæi s¸o ®©u råi?  
Sä Dõa chèi biÕn:  
Ch¾c c« tr«ng nhÇm ®Êy chø t«i ë ®©y suèt, lꢀm g× cã anh chꢀng nꢀo thæi s¸o ®©u!  


C« ót kh«ng tin lꢀ m×nh nhÇm. C« chît nghÜ ra mét ®iÒu kh¸c th−êng. Ph¶i råi, Sä Dõa nÕu cø  
thÕ kia th× lꢀm sao cã thÓ ch¨n ®−îc c¶ ®ꢀn bß, l¹i cßn chꢀng trai trÎ, chiÕc vâng võa ®©y mꢀ ®ꢂ biÕn  
mÊt... C« kh«ng hái thªm g× n÷a, ®−a c¬m cho anh råi ®i vÒ, lßng vui rén rꢀng.  
Khi phó «ng hái c¸c c« con g¸i xem ai ®ång ý lÊy Sä Dõa lꢀ hái lÊy lÖ ®Ó tõ chèi khÐo bꢀ mÑ ®ã  
th«i, lꢂo ch¾c kh«ng c« g¸i nꢀo l¹i ®ång ý lÊy mét ng−êi k× dÞ, xÊu xÝ nh− Sä Dõa. C« ót ®ꢂ lꢀm cho  
«
ng bè mét phen ch−ng höng:  
Cha ®Æt ®©u, con xin ngåi ®Êy ¹!  
Hai c« chÞ trÒ m«i chª em g¸i sao mꢀ ngèc nghÕch. Phó «ng tøc bÇm gan tÝm ruét nh−ng ®ꢂ trãt  

høa víi bꢀ mÑ råi, ®ꢀnh hÑn ngꢀy dÉn c−íi. Lꢂo th¸ch thËt nÆng nh−ng c« ót thÇm ®o¸n vꢀ mong  
r»ng, ®iÒu ®ã kh«ng khã g× ®èi víi ng−êi chång t−¬ng lai cña c«. Qu¶ nhiªn, Sä Dõa kh«ng nh÷ng  
mang ®å dÉn c−íi ®Õn ®ñ mꢀ cßn mang thªm rÊt nhiÒu ng−êi hÇu h¹ n÷a khiÕn cho ai nÊy còng  
ph¶i ng¹c nhiªn: x−a nay cã thÊy ai ra vꢀo nhꢀ Sä Dõa ®©u?  
§¸m c−íi ®ang ¨n uèng linh ®×nh, c« bÌn bÕ Sä Dõa vꢀo nhꢀ trong råi th× thÇm:  

Nꢀo ng−êi chång yªu quý cña em, chꢀng xuÊt hiÖn ®i th«i chø!  
Sä Dõa mØm c−êi, b¾t c« quay mÆt ®i vꢀ nh¾m m¾t l¹i. Khi chꢀng b¶o c« më m¾t ra th× tr−íc  
mÆt ®óng lꢀ chꢀng trai trÎ h«m nꢀo. Hai ng−êi s¸nh vai nhau ra chꢀo quan kh¸ch. Mäi ng−êi hÕt  
søc ngì ngꢀng, hai ng−êi ph¶i gi¶i thÝch mꢂi, thËm chÝ Sä Dõa cßn ph¶i ho¸ phÐp l¹i nh− cò, mäi  
ng−êi míi tin lꢀ thËt. §¸m c−íi ®ꢂ vui l¹i cꢀng vui h¬n n÷a.  
Sä Dõa häc giái, ®ç tr¹ng nguyªn, ®−îc vua cö ®i sø n−íc ngoꢀi, ®Ó c« ë l¹i. C« cã ngê ®©u hai  
bꢀ chÞ vèn rÊt ghen tøc khi thÊy em lÊy ®−îc ng−êi chång võa trΠ®Ñp l¹i cã tꢀi, r¾p t©m lꢀm h¹i em  
®
Ó c−íp chång. Hai chÞ rñ em ®i b¬i thuyÒn råi ®Èy em xuèng biÓn. Mét con c¸ rÊt to b¬i qua, nuèt  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
84  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
lu«n c« vꢀo bông. ThËt may lꢀ Sä Dõa nh− ®ꢂ biÕt tr−íc mäi chuyÖn. Chꢀng dÆn c« lu«n mang theo  
bªn m×nh mét con dao, qu¶ trøng gꢀ vꢀ hßn ®¸ löa. Cã con dao, c« tù r¹ch bông c¸ khiÕn c¸ chÕt,  
d¹t vꢀo bê. C« chui ra, l¹i cã thÞt c¸ ¨n lu«n, cã löa ®Ó n−íng c¸ vꢀ cã con gꢀ ®Ó bÇu b¹n.  
Mét h«m c« ®ang loay hoay n−íng c¸ ®Ó ¨n dÇn, bçng con gꢀ trèng g¸y vang:  

ß. ã. o..., ph¶i thuyÒn quan tr¹ng, r−íc c« t«i vÒ!  
C« véi bá c¸ ®Êy ch¹y ra. §óng lꢀ chång c« råi. Chꢀng ®ꢂ ®i sø vÒ, ngang qua nghe tiÕng gꢀ  
g¸y, l¹i thÊy cã bãng ng−êi nh− vî m×nh bÌn cho thuyÒn vꢀo ®ãn. Hai vî chång gÆp nhau, mõng  
mõng tñi tñi.  
Nghe lêi chång, lóc gÇn vÒ ®Õn nhꢀ c« nÊp vꢀo trong khoang thuyÒn. Nghe thÊy hai bꢀ chÞ thi  
nhau kÓ víi Sä Dõa vÒ c¸i chÕt th−¬ng t©m cña c«, c« bÌn b−íc ra. Hai c« chÞ thÊy em xuÊt hiÖn,  
ng−îng qu¸, kh«ng nãi kh«ng r»ng bá ®i biÖt tÝch.  
C« cïng ng−êi chång sèng bªn nhau h¹nh phóc ®Õn giꢀ.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Em bÐ th«ng minh.  
Bꢀi viÕt  
*
Cã «ng vua nä, v× muèn t×m ng−êi hiÒn tꢀi nªn ®ꢂ cho mét viªn quan ®i dß la kh¾p c¶ n−íc.  
Viªn quan Êy ®Õn ®©u còng ra nh÷ng c©u ®è o¸i o¨m, hãc bóa ®Ó thö tꢀi.  
Mét h«m ®i qua c¸nh ®ång lꢀng kia, viªn quan thÊy hai bè con ®ang lꢀm ruéng bÌn hái mét c©u  
rÊt khã vÒ sè ®−êng cꢀy con tr©u cꢀy ®−îc trong mét ngꢀy. «ng bè kh«ng tr¶ lêi ®−îc, cËu con trai  
nhanh trÝ hái vÆn l¹i khiÕn viªn quan thua cuéc. BiÕt ®ꢂ gÆp ®−îc ng−êi tꢀi, viªn quan nä vÒ bÈm  
b¸o víi vua. Vua tiÕp tôc thö tꢀi, b¾t d©n lꢀng ®ã ph¶i lꢀm sao cho tr©u ®ùc ®Î ra tr©u con. B»ng  
c¸ch ®Ó cho nhꢀ vua tù nãi ra sù v« lÝ trong yªu cÇu cña m×nh, cËu bÐ ®ꢂ cøu d©n lꢀng tho¸t téi. CËu  
tiÕp tôc chøng tá tꢀi n¨ng b»ng c¸ch gi¶i c¸c c©u ®è tiÕp theo vꢀ ®−îc nhꢀ vua ban th−ëng rÊt hËu.  
Vua n−íc l¸ng giÒng muèn kÐo qu©n sang x©m l−îc nh−ng tr−íc hÕt muèn thö xem n−íc ta cã  
ng−êi tꢀi hay kh«ng bÌn cho sø gi¶ mang sang mét chiÕc vá èc vÆn thËt dꢀi vꢀ ®è x©u sîi chØ qua.  
TÊt c¶ triÒu ®×nh kh«ng ai gi¶i ®−îc l¹i t×m ®Õn cËu bÐ. Víi trÝ th«ng minh kh¸c ng−êi, l¹i sèng gÇn  
gòi víi thùc tÕ, cËu bРvõa ch¬i võa gi¶i ®è, kÕt qu¶ lꢀ tr¸nh ®−îc cho ®Êt n−íc mét cuéc chiÕn  
tranh. Nhꢀ vua thÊy thÕ bÌn x©y dinh thù ngay c¹nh hoꢀng cung ®Ó cËu ë cho tiÖn viÖc hái han  
®
ång thêi phong cho cËu lꢀm tr¹ng nguyªn.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn B¸nh ch−ng, b¸nh giÇy theo trÝ t−ëng t−îng cña em.  
Bꢀi viÕt  
Vua Hïng V−¬ng thø s¸u më cuéc thi chän ng−êi nèi ng«i. Vua ra ®iÒu kiÖn: trong lÔ tÕ Tiªn  
*
v−¬ng, ai lꢀm vua hꢀi lßng, ng−êi ®ã sÏ ®−îc truyÒn ng«i. C¸c lang (sau gäi lꢀ hoꢀng tö) liÒn to¶ ®i  
kh¾p n¬i t×m b¹c vꢀng ch©u b¸u, cña ngon vËt l¹ ®Ó d©ng lªn. ThÊy thÕ, Lang Liªu rÊt bèi rèi. Hai  
mÑ con chꢀng ë ngoꢀi cung ®×nh nªn rÊt nghÌo, kh«ng thÓ t×m ®−îc nh÷ng ®å quý hiÕm. Chꢀng b¨n  
kho¨n, tr»n träc suy nghÜ...  

ThÕ lꢀ s¾p ®Õn ngꢀy lÔ Tiªn v−¬ng råi. Ngꢀy kia trong triÒu sÏ më ®¹i tiÖc. H¼n c¸c lang anh  
®
ꢂ chuÈn bÞ ®−îc nhiÒu cña ngon vËt l¹ l¾m. Nꢀo lꢀ nem c«ng ch¶ ph−îng, nꢀo lꢀ yÕn huyÕt, vi c¸...  
Vua cha råi sÏ khen nøc në, chØ viÖc chän mãn nꢀo ngon nhÊt mꢀ th«i. M×nh kh«ng ham g× ng«i cao,  
chØ mong −íc ®−îc sèng b×nh yªn nh− thÕ nꢀy th«i. Nh−ng, dÉu sao còng lꢀ tÊm lßng, gi¸ nh− m×nh  
cã mét mãn g× ®ã thËt ý nghÜa d©ng lªn Tiªn v−¬ng vꢀ còng lꢀ ®Ó thÓ hiÖn lßng thꢀnh kÝnh ®èi víi  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
85  
Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
vua cha th× vÉn h¬n. ¥, sao bçng d−ng m×nh buån ngñ thÕ nꢀy nhØ?"  
Lang Liªu ngñ thiÕp ®i, trong m¬ chꢀng thÊy mét cô giꢀ r©u tãc b¹c ph¬ chèng gËy ®Õn, x−ng lꢀ  
quan ®¹i thÇn cña Tiªn v−¬ng trªn trêi, nãi muèn ®Õn gióp chꢀng.  

Lang Liªu ¹, ta biÕt con tuy nghÌo nh−ng rÊt cã hiÕu. Con chØ muèn cã mét mãn quꢀ g× ®ã ®Ó  
d©ng lªn Tiªn v−¬ng vꢀ còng ®Ó tá lßng hiÕu th¶o ®èi víi vua cha ph¶i kh«ng? VËy ta hái con: con  
lꢀm nghÒ n«ng, trªn ®êi c¸i g× cao nhÊt?  
D¹, trêi ¹!  
ThÕ c¸i g× gÇn gòi vꢀ quý nhÊt?  
D¹, ®Êt ¹!  
VËy con hꢂy lÊy nh÷ng s¶n vËt do chÝnh tay con trång cÊy vꢀ nu«i nÊng ®Ó lꢀm ra mãn ¨n g×  
®
ã võa t−îng h×nh ®−îc cho trêi võa t−îng h×nh cho ®Êt. §ã chÝnh lꢀ mãn quꢀ quý nhÊt con cã thÓ  
d©ng lªn Tiªn v−¬ng.  
Cô giꢀ nãi xong liÒn ho¸ thꢀnh mét lꢀn khãi máng bay ®i. Lang Liªu giËt m×nh tØnh dËy. Nhí  
l¹i giÊc m¬ võa qua, chꢀng v« cïng mõng rì.  
S¸ng h«m sau, Lang Liªu nhê mÑ lÊy cho Ýt l¸ vÉn dïng lꢀm b¸nh. Chꢀng chän thø g¹o ngon  
nhÊt, tr¾ng nhÊt, mæ mét con lîn bÐo lÊy nh÷ng miÕng thÞt ngon nhÊt, bÐo nhÊt. Sau ®ã chꢀng lÊy l¸  
gãi hai lo¹i b¸nh, mét lo¹i vu«ng vøc nh− mÆt ®Êt bao la, mét lo¹i trßn vꢀnh v¹nh nh− bÇu trêi buæi  
(
1)  
sím . Xong xu«i chꢀng cho tÊt c¶ vꢀo nåi luéc. Qua mÊy canh giê, mïi b¸nh chÝn bèc lªn th¬m nøc  
c¶ lꢀng xãm. Ai ®i qua còng ghÐ vꢀo xem, khen r»ng ch−a tõng cã ai gãi ®−îc thø b¸nh th¬m nh−  
thÕ.  
S¸ng h«m sau, mÑ Lang Liªu ®éi m©m b¸nh trßn ®i tr−íc, Lang Liªu ®éi m©m b¸nh vu«ng theo  
sau. Hai mÑ con vꢀo ®Õn trong cung th× mäi ng−êi ®ꢂ tÒ tùu ®«ng ®ñ. C¸c lang x−a nay vÉn ngÇm  
khinh Lang Liªu nghÌo khã, nay tr«ng thÊy mÑ con chꢀng ®éi b¸nh ®Õn th× c−êi Çm lªn. Lang  
tr−ëng b¶o nhꢀ vua:  

T©u phô v−¬ng! Ng−êi hꢂy xem Lang Liªu mang c¸i g× ®Õn kia! Cã nªn ®uæi nã ra ngoꢀi  
kh«ng ¹?  

Êy chí ꢁ nhꢀ vua véi nãi ꢁ cña ngon kh«ng cèt l¹, vËt quý kh«ng ë c¸i vá bÒ ngoꢀi. Con chí  
nªn coi th−êng sù gi¶n dÞ, méc m¹c.  
Nãi råi nhꢀ vua ®Ých th©n xuèng bËc thÒm ®ì hai m©m b¸nh cña mÑ con Lang Liªu. Ng−êi ®−a  
cho quan thÞ thÇn, truyÒn ®Æt vꢀo chç trang träng ®Ó l¸t n÷a cóng Tiªn v−¬ng. C¸c lang thÊy thÕ  
kh«ng khái ngÊm ngÇm ghen tøc. Cã ai trong sè hä ®−îc nhꢀ vua −u ¸i nh− thÕ ®©u? Mét ng−êi  
nh©n lóc nhꢀ vua kh«ng ®Ó ý lÒn ch©m chäc:  

Lang Liªu lÊy hai thø b¸nh Êy ë tÇng m©y thø mÊy ®Êy?  
Lang Liªu thËt thꢀ ®¸p:  


§©u cã! Toꢀn nh÷ng thø hai bꢀn tay em lꢀm ra c¶ mꢀ!  
Sao l¹i cã thÓ d©ng lªn Tiªn v−¬ng nh÷ng thø tÇm th−êng nh− thÕ? Ng−¬i cã biÕt r»ng ®Ó cã  
®
−îc nh÷ng mãn quý lÔ Tiªn v−¬ng, ta ®ꢂ ph¶i cö ng−êi sang tËn T©y Tróc kh«ng? Nh÷ng thø ch©n  
quª ví vÈn cña nhꢀ ng−¬i mꢀ còng ®ßi gäi lꢀ lÔ −?  
Lang Liªu lóc nꢀy míi hiÓu lßng d¹ xÊu xa cña bän lang anh. Chꢀng kh«ng ®¸p, vÉn mét mùc  
tin ë lßng thꢀnh cña m×nh.  
1
(
) Ng−êi x−a quan niÖm mÆt ®Êt h×nh vu«ng, bÇu trêi h×nh trßn.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
86  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
LÔ Tiªn v−¬ng xong, vua cïng c¸c quan ®¹i thÇn ®i mét vßng qua c¸c m©m cç nÕm thö. §Õn  
m©m nꢀo Ng−êi còng chØ nÕm qua mét miÕng lÊy lÖ, tá vÎ kh«ng vui. Nh÷ng gan hïm, tay gÊu, tim  
voi, ®Õn c¶ vi c¸ mËp,... Ng−êi còng vÉn th−êng ¨n hꢀng ngꢀy, cã g× l¹ ®©u? Ng−êi buån v× thÊy  
tr−íc mét thö th¸ch nh− thÕ, c¸c lang kh«ng nghÜ ®−îc c¸i g× cã ý nghÜa, chØ biÕt cã mçi c¸ch lꢀ ®i  
c¸c n¬i t×m cña ngon vËt l¹.  
§Õn hai m©m b¸nh cña Lang Liªu, Ng−êi bçng dõng l¹i, ngÉm nghÜ. Tõ hai m©m b¸nh b×nh dÞ  
to¸t lªn mét thø mïi vÞ thËt nång nꢀn, th©n thuéc. Mïi cña nÕp míi quyÖn trong s−¬ng sím, cña  
r¬m t−¬i võa gÆt to¶ ra ngan ng¸t. Trong lꢀn h−¬ng thoang tho¶ng, thÊp tho¸ng bãng nh÷ng ng−êi  
n«ng d©n cÆm côi trªn ®ång, bªn nh÷ng c¸nh cß m¶i miÕt, ph¶ng phÊt phÝa xa nh÷ng lꢀn khãi lam  
chiÒu...  
Ng−êi sai lÊy dao c¾t b¸nh råi chia cho mçi ng−êi mét miÕng. Ai ¨n còng tÊm t¾c khen ngon.  
Nhꢀ vua hái Lang Liªu:  

Ai bꢀy cho con lꢀm hai thø b¸nh nꢀy? Chóng cã ý nghÜa nh− thÕ nꢀo?  
Lang Liªu véi quú xuèng th−a:  
Mu«n t©u vua cha. Thø b¸nh h×nh trßn nꢀy chÝnh lꢀ t−îng cho bÇu trêi cao xa, n¬i cã ®øc  

Ngäc Hoꢀng cïng Tiªn v−¬ng ngù trÞ, cßn thø b¸nh h×nh vu«ng nꢀy lꢀ t−îng cho mÆt ®Êt réng lín,  
n¬i cã vua cha ®ang cai qu¶n mu«n d©n, g×n gi÷ nÒn th¸i b×nh mu«n thuë. B¸nh ®−îc lꢀm tõ g¹o  
nÕp, ®ç xanh, thÞt ngon do chÝnh bꢀn tay con lꢀm ra. ChÝnh tÊm lßng kÝnh yªu cña con ®èi víi vua  
cha ®ꢂ m¸ch b¶o cho con ®Êy ¹!  
Vua ®ì Lang Liªu ®øng dËy. Nh×n th¼ng vꢀo m¾t chꢀng, Ng−êi nãi:  

Con kh«ng nh÷ng lꢀ mét ®øa con cã hiÕu mꢀ cßn lꢀ mét ng−êi rÊt yªu lao ®éng, biÕt quý  
träng nh÷ng g× do bꢀn tay lao ®éng lꢀm ra.  
Råi tr−íc mÆt ®«ng ®ñ v¨n vâ b¸ quan, Ng−êi tuyªn bè:  

Nh− ta ®ꢂ nãi tõ tr−íc, ng−êi nèi ng«i ta ph¶i nèi ®−îc chÝ ta. ChÝ ta lꢀ muèn lo cho mu«n  
d©n ®−îc h−ëng th¸i b×nh mu«n thuë, ngꢀy cꢀng no ®ñ, sung tóc. Muèn lꢀm ®−îc ®iÒu ®ã, ng−êi  
øng ®Çu thiªn h¹ ph¶i hiÓu ®−îc nghÜa lÝ cña trêi ®Êt, ph¶i biÕt yªu lao ®éng, tr©n träng tõng h¹t  
®
g¹o do ng−êi n«ng d©n ®ꢂ ph¶i mét n¾ng hai s−¬ng, lam lò vÊt v¶ lꢀm ra. Lang Liªu tuy kh«ng ph¶i  
lꢀ con tr−ëng, x−a nay còng kh«ng mÊy khi ®−îc ta quan t©m s¨n sãc nh−ng nã l¹i lꢀ ng−êi gÇn ta  
vꢀ hiÓu ®−îc ta h¬n ai hÕt. Tõ h«m nay, ta tuyªn bè, Lang Liªu chÝnh lꢀ ng−êi sÏ thay ta trÞ v× thiªn  
h¹.  
Mäi ng−êi nhÊt lo¹t quú xuèng, h« vang:  

§øc vua v¹n tuÕ! V¹n v¹n tuÕ!  
Nhꢀ vua nãi tiÕp:  
Ta còng tuyªn bè, tõ nay trë ®i sÏ lÊy hai thø b¸nh nꢀy ®Ó còng tæ tiªn. Thø b¸nh vu«ng nꢀy  

gäi lꢀ b¸nh ch−ng, b¸nh trßn gäi lꢀ b¸nh giÇy...  
TriÒu vua Hïng V−¬ng thø b¶y ®ꢂ ®−îc lËp ra nh− thÕ ®ã. Vꢀ hai thø b¸nh ch−ng, b¸nh giÇy  
ngꢀy Êy cïng víi phong tôc cóng lÔ tæ tiªn nꢀy tÕt, vÉn cßn ®−îc l−u truyÒn cho mꢂi ®Õn b©y giê.  
*
§Ò bꢀi: T−ëng t−îng vꢀ kÓ l¹i cuéc gÆp gì víi mét nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch.  
Bꢀi viÕt  
HÌ võa råi, N«ꢁbiꢁta vꢀ §«ꢁrªꢁmon (hai nh©n vËt trong truyÖn tranh §«ꢁrªꢁmon chóng em vÉn  
*
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
87  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
®
äc) sang ViÖt Nam du lÞch. May m¾n thÕ nꢀo, hai cËu l¹i ghÐ qua nhꢀ em xin ngñ nhê. ThËt lꢀ mét  
ngꢀy vui ®Æc biÖt.  
¡n xong, bè mÑ cho ba ®øa lªn phßng em ch¬i. Sau khi ®ꢂ xem xÐt c¨n phßng nhá cña em, N«ꢁ  
biꢁta tá ý rÊt thÝch, chØ tiÕc r»ng tr«ng nã h¬i bÞ... luém thuém mét tÝ (?!). Sau ®ã cËu ta khoe:  

§«ꢁrªꢁmon tꢀi nh− thÕ nꢀo cËu biÕt råi ®Êy. Giê cËu −íc ®iÒu g×, cËu Êy sÏ thùc hiÖn ngay lËp  
tøc.  
§«ꢁrªꢁmon l−êm N«ꢁbiꢁta mét c¸i, nh−ng råi cËu ta còng nãi:  

Tí kh«ng lꢀm ®−îc tÊt c¶ mäi thø ®©u. Nh−ng b©y giê cËu muèn ®i ®©u ch¬i thËt xa, chóng ta  
sÏ ®i. Tí cã mang theo c¸nh cöa thÇn k× ®©y.  
ThËt ®óng dÞp. Ch¶ lꢀ s¸ng nay chóng t«i tranh luËn víi nhau: c« TÊm lꢀ ng−êi thÕ nꢀo? T¹i sao  
mét ng−êi hiÒn lꢀnh, tèt bông, hiÕu th¶o nh− c« TÊm l¹i cã thÓ h¹i c« em mét c¸ch v« cïng khèc liÖt  
nh− vËy? Cꢂi nhau ch¸n kh«ng ¨n thua, chóng t«i ®Þnh bông hái c« gi¸o nh−ng c« l¹i ®i häp v¾ng.  
T¹i sao kh«ng tranh thñ lóc nꢀy ®Õn hái th¼ng c« TÊm nhØ?  
Nghe t«i ®Ò ®¹t yªu cÇu, §«ꢁrªꢁmon b¶o:  

Hay ®Êy! Tí còng muèn ®Õn th¨m thÕ giíi cæ tÝch cña c¸c b¹n. Tuy nhiªn, chóng ta sÏ kh«ng  
®
i b»ng c¸nh cöa thÇn k× mꢀ sÏ sö dông cç xe thêi gian nꢀy.  
Nãi råi cËu ta rót ngay cç xe tõ trong chiÕc tói thÇn k× ra. Theo lêi §«ꢁrªꢁmon, t«i võa nh¾m m¾t  
l¹i, më m¾t ra ®ꢂ thÊy m×nh ®ang ë trong mét thÕ giíi v« cïng xa l¹. Mét cung ®iÖn huy hoꢀng,  
tr¸ng lÖ ë ngay tr−íc m¾t. Ng−êi hÇu kÎ h¹ ®i l¹i tÊp nËp. ThÊy mét c« g¸i ®ang ngåi trªn chiÕc  
vâng trong v−ên, chóng t«i ®Õn hái th¨m. Kh«ng ngê ng−êi ®ã l¹i chÝnh lꢀ c« TÊm (N«ꢁbiꢁta vꢀ t«i,  
mçi ®øa mÊt mét chiÕc b¸nh r¸n víi §«ꢁrªꢁmon vÒ chuyÖn nꢀy). Chóng t«i tranh thñ lꢀm mét cuéc  
pháng vÊn ng¨n ng¾n:  


Chꢀo chÞ TÊm! Chóng em tõ thÕ kØ XXI vÒ th¨m chÞ ®©y.  
Chꢀo c¸c em! C¸c em vÒ th¨m chÞ hay cßn muèn hái chÞ g× n÷a?  
Ba chóng t«i nh×n nhau. Kh«ng ngê chÞ TÊm l¹i biÕt tr−íc viÖc chóng t«i ®Þnh lꢀm. N«ꢁbiꢁta  
nhanh nh¶u:  
D¹ th−a chÞ, chóng em vÉn nãi víi nhau lꢀ: "HiÒn nh− c« TÊm". ChÞ ®ꢂ tõng ph¶i mß cua, b¾t  

èc, lꢀm lông vÊt v¶ mꢀ vÉn bÞ mô d× ghÎ chöi m¾ng, bÞ c« em b¾t n¹t. B¾t ®−îc con c¸ bèng chÞ còng  
kh«ng ¨n mꢀ l¹i th¶ vꢀo chum ®Ó nu«i, khi kh«ng thÓ nhÆt ®−îc sè thãc lÉn mꢀ mô d× ghΠgiao cho,  
chÞ chØ biÕt khãc� th× ®óng lꢀ chÞ hiÒn thËt. VËy t¹i sao chÞ cã thÓ lꢀm ®−îc c¸i viÖc mꢀ kh«ng mÊy  
ng−êi d¸m lꢀm, ®ã lꢀ xui c« C¸m déi n−íc s«i vꢀo ng−êi, sau l¹i ®em x¸c c« C¸m lꢀm m¾m ®Ó göi  
vÒ cho mô d× ghÎ?  

Cã chuyÖn nh− vËy thËt −? C« TÊm söng sèt.  
T«i véi ®ì lêi:  
§óng thÕ ®Êy chÞ ¹. Em cßn mang c¶ s¸ch theo ®©y nꢀy.  

T«i lÊy cuèn s¸ch ra, ®äc rꢀnh rät phÇn kÕt thóc cho c« TÊm nghe. Nghe xong, c« TÊm ngÈn  
ng−êi ra mét lóc. Råi c« b¶o chóng t«i:  

Kh«ng ph¶i thÕ ®©u c¸c em ¹. Dï ghÐt, thËm chÝ c¨m thï mÑ con C¸m ®Õn ®©u ch¨ng n÷a, sao  
chÞ cã thÓ lꢀm næi mét viÖc kinh khñng nh− vËy. Ch¾c lꢀ cã chuyÖn nhÇm lÉn chi ®©y. ThËt lꢀ ®¸ng  
sî.  
Chóng t«i kh«ng biÕt nãi sao, sau khi theo chÞ ®i th¨m cung ®iÖn, chóng t«i chꢀo chÞ ra vÒ, lßng  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
88  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
kh«ng khái b¨n kho¨n.  
Trong b÷a c¬m chiÒu, chóng t«i ®em c©u chuyÖn kÓ l¹i cho mÑ nghe. MÑ t«i b¶o:  
C« TÊm nãi ®óng ®Êy c¸c con ¹. Mét ng−êi b×nh th−êng còng khã lꢀm næi viÖc Êy chø ®õng  
nãi lꢀ c« TÊm.  
T«i th¾c m¾c:  VËy t¹i sao trong s¸ch l¹i cã ®o¹n Êy h¶ mÑ?  
Con ph¶i nhí r»ng, TÊm C¸m lꢀ mét c©u chuyÖn cæ tÝch. Tr−íc khi ®−îc in thꢀnh s¸ch cho c¸c  
con häc nh− b©y giê, nã ®−îc l−u truyÒn qua lêi kÓ cña nh©n d©n. Bëi vËy, nã thÓ hiÖn c¸ch nh×n,  
c¸ch nghÜ vꢀ c¶ quan niÖm cña nh©n d©n vÒ ®êi sèng còng nh− niÒm m¬ −íc vÒ mét xꢂ héi c«ng  
b»ng, trong ®ã nh÷ng con ng−êi nghÌo khæ, chÞu nhiÒu thiÖt thßi nh− c« TÊm ph¶i ®−îc sèng h¹nh  
phóc, cßn nh÷ng kÎ ®éc ¸c nh− mÑ con C¸m ph¶i bÞ trõng trÞ ®Ých ®¸ng. Th¹ch Sanh tha téi chÕt cho  
LÝ Th«ng nh−ng téi cña LÝ Th«ng qu¸ lín, trêi ®Êt lꢀm sao dung tha ®−îc. Gi¶ sö c« TÊm cã tha téi  
chÕt cho C¸m th× c« ta còng sÏ ph¶i chÞu c¸i kÕt côc nh− LÝ Th«ng th«i. Nh−ng mÑ con C¸m cßn tꢀn  
¸
c h¬n LÝ Th«ng nhiÒu lÇn. LÝ Th«ng chØ ®Èy Th¹ch Sanh ®i chÕt thay m×nh, hay cïng l¾m th× lÊy ®Êt  
lÊp cöa hang ®Ó Th¹ch Sanh kh«ng lªn ®−îc, mÑ con C¸m th× kh«ng chØ giÕt chÕt TÊm mét lÇn. TÊm  
chÕt ho¸ thꢀnh chim vꢀng anh, C¸m ®Ëp chÕt vꢀng anh. TÊm ho¸ thꢀnh c©y xoan ®ꢀo, C¸m chÆt c©y  
xoan ®ꢀo. ThËm chÝ khi TÊm ho¸ th©n vꢀo khung cöi, C¸m còng kh«ng ngÇn ng¹i ®èt bá c¶ khung  
cöi. C¸m quyÕt giÕt TÊm ®Õn cïng. Víi téi ¸c nh− vËy, nh©n d©n ta cho r»ng, ph¶i ®Ó chÝnh tay TÊm  
trõng trÞ C¸m th× míi tho¶. Hꢀnh ®éng cña TÊm, c¸i chÕt th¶m khèc cña mÑ con C¸m chÝnh lꢀ chiÕn  
th¾ng cña c¸i ThiÖn ®èi víi c¸i ¸c sau khi c¸i ThiÖn ®ꢂ ph¶i ®Êu tranh quyÕt liÖt b»ng m¸u vꢀ n−íc  
m¾t. Trong thùc tÕ, c« TÊm kh«ng thÓ lꢀm ®−îc viÖc ®ã nh−ng nh©n d©n ta ®ꢂ tr¶ thï thay cho TÊm,  
®
ꢂ dïng trÝ t−ëng t−îng ®Ó thùc thi lÏ c«ng b»ng.  
µ ra thÕ! Chóng t«i kh«ng ngê chØ trong thêi gian ng¾n ®ꢂ ®−îc mét bꢀi häc thËt bæ Ých. §«ꢁrªꢁ  
mon b¶o:  

M×nh kh«ng ngê, thÕ giíi cña c¸c b¹n phøc t¹p thËt, nh−ng còng thËt lÝ thó.  
§ꢂ ®Õn giê §«ꢁrªꢁmon vꢀ N«ꢁbiꢁta ph¶i ra vÒ. Hai cËu hÑn t«i ®Õn mïa hÌ sang n¨m sÏ trë l¹i  
®
Ó cïng nhau kh¸m ph¸ thÕ giíi cæ tÝch li k× vꢀ bÝ Èn.  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy kÓ tãm t¾t c©u chuyÖn C©y bót thÇn.  
Bꢀi viÕt  
Mꢂ L−¬ng lꢀ cËu bРmå c«i th«ng minh vꢀ say mª häc vÏ tõ nhá. Em vÏ kh¾p n¬i trªn nói, ven  
*
s«ng, d−íi n−íc, trªn t−êng... nh−ng v× nghÌo, dÉu −íc ao em vÉn kh«ng mua ®−îc bót vÏ.  
Mét h«m n»m m¬ em ®−îc cô giꢀ r©u tãc b¹c ph¬ cho chiÕc bót thÇn b»ng vꢀng. Mꢂ L−¬ng c¶m  
¬n vꢀ v« cïng vui s−íng.  
Mꢂ L−¬ng vÏ chim, chim bay lªn trêi, vÏ c¸, c¸ tr−ên xuèng s«ng. Em vÏ cuèc, vÏ cꢀy, vÏ ®Ìn,  
vÏ thïng móc n−íc cho ng−êi nghÌo.  
Tªn ®Þa chñ biÕt chuyÖn bÌn sai ®Çy tí b¾t Mꢂ L−¬ng vÒ vÏ cho h¾n. BÞ tõ chèi, h¾n tøc giËn,  
®
em giam Mꢂ L−¬ng vꢀo chuång ngùa vꢀ bá ®ãi.  
Mꢂ L−¬ng vÏ b¸nh ®Ó ¨n, vÏ lß ®Ó s−ëi. §Þa chñ tøc giËn sai ®Çy tí giÕt Mꢂ L−¬ng ®Ó c−íp bót  
thÇn. Mꢂ L−¬ng vÏ thang ®Ó trÌo ra ngoꢀi, vÏ ngùa ®Ó ch¹y trèn, vÏ cung tªn b¾n chÕt tªn ®Þa chñ  
cÇm dao ®uæi theo.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
89  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
Dõng ch©n ë mét thÞ trÊn, Mꢂ L−¬ng vÏ tranh b¸n ®Ó kiÕm sèng. V× s¬ ý em ®Ó lé c©y bót thÇn.  
Tªn vua tham lam, tꢀn ¸c b¾t Mꢂ L−¬ng vÏ theo ý h¾n. Mꢂ L−¬ng còng kh«ng chÞu, em thËm chÝ  
cßn ch¬i kh¨m nhꢀ vua. Thay v× vÏ rång, vÏ ph−îng, Mꢂ L−¬ng vÏ con cãc ghÎ, con gꢀ trôi l«ng.  
Vua tøc giËn c−íp lÊy c©y bót thÇn nh−ng h¾n vÏ nói vꢀng th× thꢀnh ra nói ®¸, vÏ c¶ thái vꢀng th×  
thꢀnh ra con mꢂng xꢀ toan nuèt chöng c¶ vua.  
ThÊy kh«ng ¨n thua, vua bÌn xuèng n−íc dç dꢀnh vꢀ høa g¶ c«ng chóa cho Mꢂ L−¬ng. Mꢂ  
L−¬ng vê ®ång ý råi vÏ biÓn xanh, vÏ thuyÒn rång cho vua cïng c¶ triÒu thÇn ®i ch¬i ng¾m c¸. Cuèi  
cïng, Mꢂ L−¬ng vÏ cuång phong d÷ déi nhÊn ch×m thuyÒn rång, ch«n vïi tªn vua tham lam, ®éc  
¸
c.  
Sau ®ã kh«ng ai biÕt Mꢂ L−¬ng ®i ®©u. Cã ng−êi nãi em ®ꢂ trë vÒ quª cò nh−ng còng cã ng−êi  
nãi em ®i kh¾p n¬i, dïng c©y bót thÇn ®Ó gióp ®ì nh÷ng ng−êi nghÌo.  
*
§Ò bꢀi: Trong vai L¹c Long Qu©n, hꢁy kÓ l¹i c©u chuyÖn Con Rång ch¸u Tiªn.  
Bꢀi viÕt  
*
Ngꢀy Êy, ®Êt n−íc ta cßn hoang s¬ l¾m. Ch−a cã con ng−êi ®«ng ®óc nh− b©y giê, chØ cã c¸c vÞ  
thÇn tiªn cai qu¶n ®Êt ®ai, tr«ng coi mäi viÖc. Bꢀ N÷ Oa lo viÖc chèng trêi, ThÇn N«ng trång lóa,  
ThÇn Nói vun ®Êt thꢀnh nói ®åi, thÇn S«ng lo viÖc t−íi tiªu... Bëi thÕ nªn d©n gian míi cã c©u h¸t:  
¤
¤
¤
¤
ng t¸t bÓ  
ng kÓ sao  
ng ®ꢀo s«ng  
ng x©y ró (nói)...  
C¸c vÞ thÇn trªn trêi vꢀ c¸c vÞ thÇn d−íi n−íc còng kh«ng xa c¸ch nh− b©y giê mꢀ th−êng  
xuyªn qua l¹i, th¨m hái lÉn nhau.  
Lóc bÊy giê ta còng cßn rÊt trÎ, chØ võa m−êi t¸m ®«i m−¬i. Lßng khao kh¸t kh¸m ph¸ thÕ giíi,  
ta th−êng xin phÐp §øc Long V−¬ng (cha ta) lªn trÇn gian ngao du s¬n thuû. C¶nh ®Ñp cïng bao  
hoa th¬m tr¸i ngät chèn trÇn gian lꢀm ta say mª, nhiÒu khi quªn c¶ ®−êng vÒ. Cha ta nhiÒu lÇn ph¶i  
cho ng−êi lªn t×m. Kh«ng Ýt lÇn Ng−êi ®ꢂ tr¸ch m¾ng nh−ng ta khã lßng xa c¸ch h¼n ®−îc chèn trÇn  
gian ®Ñp nh− vËy.  
Mét lÇn ta vui ch©n ®i qu¸ lªn th−îng nguån, bçng b¾t gÆp mét ng−êi con g¸i ®Ñp tuyÖt trÇn  
®
ang ®i d¹o gi÷a bÇy tiªn n÷. Hái ra míi biÕt nꢀng tªn lꢀ ¢u C¬, con g¸i ót cña vÞ ThÇn N«ng trªn  
trêi chuyªn lo viÖc trång cÊy. Nꢀng còng nh− ta, v« cïng thÝch thó tr−íc c¶nh ®Ñp chèn trÇn gian.  
MÕn c¶nh mÕn ng−êi, ta vꢀ nꢀng cïng nhau thÒ nguyÒn chung thuû, lÊy sîi chØ ®á buéc hai cæ tay  
®
Ó lꢀm lÔ xe t¬ kÕt tãc.  
Ch¼ng bao l©u sau, ¢u C¬ cã mang. §ñ ngꢀy ®ñ th¸ng nꢀng sinh ra mét c¸i bäc, trong cã mét  
tr¨m trøng, sau ®ã mét tr¨m trøng l¹i në ra mét tr¨m ng−êi con dung m¹o ®Ñp ®Ï, tÝnh nÕt võa  
m¹nh mÏ võa hiÒn hoꢀ. Chóng ta v« cïng mõng rì.  
M¶i vui h¹nh phóc, ta quªn mÊt m×nh cßn mét v−¬ng quèc d−íi thuû cung. §ꢂ l©u ta kh«ng vÒ  
d−íi Êy, ch¾c cha ta mong ta l¾m. Ta ®ang ®Þnh vÒ Ýt ngꢀy råi quay lªn th× cã sø gi¶ lªn b¸o gÊp: cha  
ta ®ang èm nÆng, cã lÏ kh«ng qua khái, ta ph¶i vÒ ngay ®Ó g¸nh lÊy träng tr¸ch lín lao.  
BiÕt giê phót chia tay ®ꢂ ®iÓm, ta bÌn gäi c¸c con l¹i, sau ®ã nãi víi ¢u C¬ r»ng:  

¢u C¬ nꢀng hìi! Ta vꢀ nꢀng g¾n bã bÊy nay, thêi gian tuy ch−a nhiÒu nh−ng nghÜa t×nh th×  
n−íc ë dßng s«ng nꢀy dÉu cã ch¶y ®Õn mét ngh×n n¨m còng kh«ng s¸nh næi. Nay ta v× ®¹i sù mꢀ  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
90  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
ph¶i trë vÒ. H¬n n÷a, ta lꢀ gièng Rång, nꢀng lꢀ gièng Tiªn, sèng víi nhau suèt ®êi kÓ còng kh«ng  
thÓ ®−îc. VËy ta sÏ ®em n¨m m−¬i con xuèng miÒn biÓn xa, ®Ó l¹i cho nꢀng n¨m m−¬i ®øa. Nꢀng  
hꢂy cïng c¸c con cai qu¶n rõng nói. NÕu cã chuyÖn g× th× b¸o cho nhau biÕt, anh em trong nhꢀ ph¶i  
hç trî nhau.  
Nãi råi ta ®em n¨m m−¬i ng−êi con xuèng vïng ®ång b»ng ven biÓn. Sau khi d¹y c¸c con c¸ch  
®
¾p ®ª ng¨n mÆn, trång cÊy, ®¸nh c¸..., ta vÒ cai qu¶n thÕ giíi d−íi Long cung.  
Dï xa c¸ch nh−ng ta vÉn biÕt, sau khi ta ra ®i, ¢u C¬ ®ꢂ cö con tr−ëng lªn lꢀm vua, hiÖu lꢀ  
Hïng V−¬ng, ®ãng ®« ë ®Êt Phong Ch©u, l¹i ®Æt tªn n−íc lꢀ V¨n Lang. Nꢀng chia nh÷ng ng−êi con  
cßn l¹i ®i trÊn gi÷ c¸c n¬i, lËp thꢀnh c¸c téc ng−êi nh− Tꢀy, Nïng, Th¸i, MÌo, L« L«...  
ThÕ ®Êy c¸c ch¸u ¹. Dßng dâi ng−êi ViÖt lꢀ dßng dâi Rång Tiªn, c¸c ch¸u ®õng bao giê quªn  
nguån gèc tæ tiªn cao quý cña m×nh.  
KÓ vÓ mét kØ niÖm s©u s¾c (Ngꢀy khai tr−êng).  
H«m nay lꢀ ngꢀy khai tr−êng. MÊy th¸ng nghØ hÌ cña chóng t«i ®ꢂ ®i qua nh− mét giÊc méng.  
S¸ng nay, mÑ t«i d¾t t«i ®Õn ph©n hiÖu Baꢁretꢁti ®Ó ghi tªn t«i vꢀo líp ba. Cßn t«i th× m¶i nhí th«n  
quª, t«i ®Õn tr−êng chØ lꢀ miÔn c−ìng. TÊt c¶ c¸c ®−êng phè ®Òu tÊp nËp häc sinh, ®«ng nh− kiÕn.  
Hai cöa hiÖu b¸n s¸ch chËt nh÷ng bè mÑ häc sinh vꢀo mua nꢀo vë, nꢀo giÊy thÊm, nꢀo cÆp s¸ch  
b»ng da... Tr−íc tr−êng, ng−êi ®«ng ®Õn nçi «ng g¸c cæng vꢀ ng−êi c¶nh binh ®Òu ph¶i chËt vËt  
l¾m míi gi÷ ®−îc th«ng lèi ra. Chóng t«i s¾p b−íc qua cæng th× thÊy cã ng−êi ®Æt tay lªn vai m×nh:  
®
ã lꢀ thÇy gi¸o líp hai cña t«i, cã m¸i tãc hung, bï xï vꢀ tÝnh vui vΠkh«ng bao giê c¹n. ThÇy b¶o  
t«i: "Chóng ta thÕ lꢀ xa nhau mꢂi råi, ph¶i kh«ng Enꢁriꢁc«?".  
T«i còng biÕt nh− vËy, thÕ mꢀ lêi nãi cña thÇy vÉn lꢀm cho lßng t«i nÆng trÜu. Chóng t«i ph¶i  
chËt vËt l¾m míi vꢀo ®−îc tr−êng. Nh÷ng «ng, nh÷ng bꢀ, nh÷ng phô n÷ th−êng d©n, nh÷ng c«ng  
nh©n, nh÷ng sÜ quan, nh÷ng bꢀ cô vꢀ nh÷ng ng−êi gióp viÖc, ai còng tay d¾t mét ®øa trÎ, tay mang  
nh÷ng c¸i gãi, lꢀm huyªn n¸o c¶ mét phßng ®îi vꢀ c¸c thang g¸c.  
T«i vui thÝch thÊy l¹i c¨n phßng réng ë tÇng d−íi th«ng víi b¶y líp häc, mꢀ suèt ba n¨m gÇn  
nh− ngꢀy nꢀo t«i còng ®i qua. Ng−êi ®«ng nghÞt. C¸c c« gi¸o ®i ®i, l¹i l¹i. Mét c« gi¸o líp mét ®øng  
trªn ng−ìng cöa cña líp c«, chꢀo t«i vꢀ nãi:  

Enꢁriꢁc«, n¨m nay con häc trªn g¸c, vꢀ c« sÏ kh«ng cßn thÊy con ®i qua ®©y n÷a!  
Råi c« nh×n t«i cã vÎ buån. T«i tr«ng thÊy thÇy hiÖu tr−ëng, mꢀ bé r©u h×nh nh− cã b¹c h¬n n¨m  
ngo¸i mét Ýt, ®ang bÞ v©y gi÷a nh÷ng bꢀ mÑ kh¸ phËt ý v× kh«ng cßn chç ®Ó cho con hä vꢀo häc n÷a.  
T«i thÊy nhiÒu b¹n t«i lín lªn nhiÒu. ë tÇng d−íi, häc sinh chia xong vꢀo c¸c líp, ng−êi ta thÊy c¸c  
em häc nh÷ng líp vì lßng kh«ng chÞu vꢀo líp, cø ®Èy nhau nh− nh÷ng con lõa con; ng−êi ta ph¶i  
l«i chóng vꢀo; vꢀi em bá ch¹y kh«ng chÞu ngåi ghÕ, nhiÒu em kh¸c oꢀ lªn khãc khi thÊy bè mÑ ra vÒ.  
Nh÷ng «ng bè,bꢀ mÑ Êy ph¶i quay l¹i ®Ó khuyÕn khÝch hoÆc dç dꢀnh con; cßn c¸c c« gi¸o tr«ng  
thÊy vËy còng cã nhiÒu thÊt väng.  
Em trai t«i ®−îc vꢀo häc líp cña c« gi¸o §enꢁcaꢁti, t«i häc líp thÇy gi¸o Pecꢁn«ꢁbii ë g¸c hai.  
§
Õn m−êi giê th× tÊt c¶ chóng t«i ®Òu ®ꢂ vꢀo líp hÕt; n¨m m−¬i bèn häc sinh tÊt c¶. Trong ®¸m Êy  
t«i chØ gÆp l¹i ch−a ®Õn m−êi l¨m, m−êi s¸u b¹n cò ë líp hai; trong ®ã cã §ªꢁr«tꢁxi, c¸i cËu bao giê  
còng ®−îc gi¶i nhÊt. Tr−êng häc ®èi víi t«i cã vÎ nhá hÑp vꢀ buån tÎ lꢀm sao so víi rõng nói mꢀ t«i  
®
ꢂ ®Õn ë ch¬i mÊy tuÇn qua. T«i l¹i cßn nhí tiÕc thÇy gi¸o líp hai cña t«i, thÇy tèt lꢀm sao, vꢀ lóc  
nꢀo còng c−êi víi t«i. Ng−êi thÇy nhá nh¾n ®Õn nçi lꢀm cho chóng t«i cø t−ëng lꢀ mét ng−êi b¹n.  
T«i tiÕc kh«ng ®−îc thÊy thÇy ë ®©y, víi m¸i tãc hung bï xï cña thÇy n÷a.  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
91  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
ThÇy gi¸o n¨m nay cña chóng t«i ng−êi cao lín, kh«ng cã r©u, tãc dꢀi ®ꢂ hoa r©m hÕt, cã mét  
nÕp nh¨n trªn tr¸n, tiÕng nãi rÊt to; thÇy nh×n chóng t«i ch»m ch»m hÕt ®øa nꢀy ®Õn ®øa kh¸c, nh−  
muèn ®äc râ tËn trong lßng chóng t«i. ThÇy kh«ng bao giê c−êi.  
T«i thÇm nghÜ: "H«m nay lꢀ ngꢀy ®Çu tiªn ®©y. Hꢂy cßn nh÷ng m−êi th¸ng n÷a míi l¹i nghØ hÌ.  
Tr−íc m¾t biÕt bao lꢀ c«ng viÖc, lꢀ bꢀi thi, lꢀ khã nhäc! Tan häc, t«i cÇn ph¶i gÆp mÑ t«i, vꢀ t«i ch¹y  
ra «m lÊy mÑ. MÑ b¶o: "G¾ng lªn, Enꢁriꢁc« cña mÑ. MÑ con chóng ta cïng häc víi nhau!". ThÕ lꢀ t«i  
vui vΠvÒ nhꢀ. Th«i còng ®−îc! T«i kh«ng cßn häc víi thÇy gi¸o cò t−¬i c−êi thÕ, vui tÝnh thÕ vꢀ tèt  
bông thÕ; nhꢀ tr−êng ®èi víi t«i h×nh nh− còng ch¼ng thÝch thó b»ng n¨m ngo¸i... Nh−ng th«i còng  
®
−îc.  
Ðtꢂm«nꢂ®« ®¬ Aꢂmiꢂxi  
KÓ vÒ mét kØ niÖm s©u s¾c (Tr−êng häc).  
§óng thÕ, Enꢁriꢁc« yªu dÊu cña bè, viÖc häc qu¶ lꢀ khã nhäc ®èi víi con, nh− mÑ ®ꢂ nãi víi con,  
con vÉn ch−a ®Õn tr−êng vꢀ th¸i ®é h¨m hë vꢀ vÎ mÆt t−¬i c−êi nh− bè thña Êy. Nh−ng con hꢂy  
nghÜ mét tý xem mét ngꢀy cña con sÏ trèng tr¶i biÕt bao nÕu con kh«ng ®Õn tr−êng häc; vꢀ ch¾c  
ch¾n lꢀ mét tuÇn lÔ tth«i, thÕ nꢀo con còng xin ë l¹i tr−êng. HiÖn nay, tÊt c¶ thiÕu niªn ®Òu ®i häc,  
Enꢁriꢁc« yªu dÊu ¹. Con hꢂy nghÜ ®Õn nh÷ng ng−êi thî tèi tèi ®Õn tr−êng häc sau khi ®ꢂ lao ®éng  
suèt c¶ ngꢀy, hꢂy nghÜ ®Õn nh÷ng c« g¸i ®ꢂ ®i häc ngꢀy chñ nhËt sau c¶ tuÇn lÔ bËn rén trong c¸c  
x−ëng thî, ®Õn nh÷ng ng−êi lÝnh ë thao tr−êng trë vÒ lꢀ viÕt viÕt, ®äc ®äc. Hꢂy nghÜ ®Õn nh÷ng cËu  
bÐ c©m vꢀ mï mꢀ còng vÉn häc. Con hꢂy nghÜ r»ng mçi buæi s¸ng khi con b−íc ra ®−êng th× còng  
vꢀo giê Êy, trong thꢀnh phè ta ba v¹n trΠem còng nh− con, ®Õn khÐp m×nh ba giê liÒn trong mét  
líp ®Ó häc tËp. Con l¹i hꢂy nghÜ ®Õn tÊt c¶ trÎ em gÇn nh− cïng mét lóc, ë tÊt c¶ c¸c n−íc trªn thÕ  
giíi, còng ®ang ®i häc. Con hꢂy h×nh dung trong trÝ t−ëng t−îng nh÷ng häc sinh Êy ®ang ®i trªn  
nh÷ng con ®−êng ë n«ng th«n, trªn nh÷ng ®−êng phè cña c¸c thꢀnh thÞ nhén nhÞp, d−íi trêi n¾ng  
g¾t hay d−íi tuyÕt r¬i, ®i thuyÒn ë nh÷ng xø däc ngang kinh r¹ch, ®i ngùa qua nh÷ng c¸nh ®ång  
réng lín, ®i xe tr−ît trªn mÆt b¨ng, qua c¸c thung lòng vꢀ c¸c ®åi giã, qua rõng, qua suèi, trªn  
nh÷ng ®−êng mßn hÎo l¸nh b¨ng qua nói, ®i mét m×nh, ®i tõng ®«i hay tõng tèp, thꢀnh hꢀng dꢀi,  
tÊt c¶ ®Òu c¾p s¸ch vë, mÆc quÇn ¸o hꢀng ngh×n kiÓu, nãi nhiÒu thø tiÕng kh¸c nhau, tõ ng«i tr−êng  
xa x«i nhÊt khuÊt nÎo trong tuyÕt cña n−íc Nga cho ®Õn ng«i tr−êng hÎo l¸nh nhÊt cña ®Êt Aꢁraꢁbiꢁ  
a nóp d−íi bãng c©y cä. Hꢀng triÖu, hꢀng triÖu trΠem tÊt c¶ cïng häc nh÷ng ®iÒu nh− nhau d−íi  
nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau.  
Con hꢂy t−ëng t−îng sè häc sinh ®«ng nh− kiÕn cña hꢀng tr¨m d©n téc kh¸c nhau Êy, hꢂy  
t−ëng t−îng c¸i phong trꢀo cùc kú réng lín mꢀ hä tham gia, vꢀ con hꢂy tù nhñ r»ng: "NÕu phong  
trꢀo Êy mꢀ ngõng, th× nh©n lo¹i sÏ ch×m ®¾m trë l¹i trong c¶nh dꢂ man; phong trꢀo Êy lꢀ sù tiÕn bé,  
lꢀ niÒm hy väng, lꢀ vinh quang cña thÕ giíi!". Con can ®¶m lªn, ng−êi lÝnh nhá cña ®¹o qu©n mªnh  
m«ng Êy! S¸ch vë lꢀ vò khÝ cña con, líp häc lꢀ ®¬n vÞ cña con, trËn ®Þa lꢀ c¶ hoꢀn cÇu, vꢀ chiÕn  
th¾ng lꢀ nÒn v¨n minh cña nh©n lo¹i! ¤i, kh«ng bao giê con lꢀ mét ng−êi lÝnh nh¸t gan, Enꢁriꢁc« cña  
bè ¹.  
Bè cña con".  
Ðtꢂm«nꢂ®« ®¬ Aꢂmiꢂxi  
KÓ vÒ mét ng−êi b¹n (NghÞ lùc).  
T«i tin ch¾c r»ng b¹n cïng líp víi t«i lꢀ Xtacꢁ®i cã ®ñ can ®¶m ®Ó lꢀm nh− cËu bÐ thꢀnh Phiꢁ  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
92  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
renꢁzª.  
S¸ng nay ë tr−êng cã 2 ng−êi sung s−íng: Gaꢁr«pꢁphi s−íng ®iªn lªn v× ®−îc tr¶ l¹i cuèn anꢁ  
bom, trong ®ã ng−êi ta cßn cho thªm ba chiÕc tem n−íc Céng hoꢀ Goaꢁtªꢁmaꢁla n÷a (cËu ao −íc  
®
−îc thø tem nꢀy ®ꢂ ba th¸ng råi), vꢀ cËu Xtacꢁ®i ®øng ®Çu líp sau §ªꢁr«tꢁxi th«i! Mäi ng−êi ®Òu  
ng¹c nhiªn vꢀ h©n hoan. Nꢀo ai cã thÓ ngê ®−îc? D¹o th¸ng m−êi, cËu ®−îc bè ®−a ®Õn tr−êng,  
m×nh mÆc chiÕc vaꢁr¬ mꢀu lôc, chËt bã; bè cËu nãi víi thÇy gi¸o: "Xin thÇy kiªn nhÉn, thËt kiªn nhÉn  
v× con t«i nã tèi d¹ l¾m".  
Tõ ®ã, tÊt c¶ häc trß ®Òu gäi cËu lꢀ th»ng "®Çu gç". Nh−ng vÒ phÇn m×nh th× Xtacꢁ®i tù nhñ:  
"hoÆc lꢀ m×nh chÕt, hoÆc lꢀ m×nh thꢀnh c«ng". Vꢀ cËu b¾t ®Çu häc: Häc ®ªm, häc ngꢀy, häc ë nhꢀ,  
häc trong líp, häc khi ®i d¹o, cÇn cï chÞu khã nh− mét con bß, gan l× nh− mét con la. Vꢀ thÕ lꢀ, v×  
hÕt lßng siªng n¨ng, tr¶ ®òa l¹i nh÷ng kÎ chÕ giÔu, ®¸ nh÷ng kΠquÊy rÇy ®i, cËu ta v−ît lªn tÊt c¶  
mäi ng−êi, c¸i cËu r¾n ®Çu Êy!.  
Tr−íc ®©y, cËu ta kh«ng biÕt mét tÝ g× vÒ phÐp tÝnh; bꢀi v¨n th× rÆt nh÷ng ®iÒu nh¶m nhÝ, kh«ng  
thÓ nhí nái mét ngꢀy th¸ng nꢀo, thÕ mꢀ b©y giê cËu gi¶i ®−îc c¸c bꢀi häc kh«ng chót lÇm lÉn. ChØ  
nh×n c¸i d¸ng th« lïn cña cËu ta, c¸i ®Çu bÌ bÌ rôt vꢀo gi÷a ®«i vai, hai bꢀn tay ng¾n ngñn, to t−íng,  
chØ nghe tiÕng nãi åm åm cña cËu, lꢀ ng−êi ta ®o¸n ngay ra cËu cã mét nghÞ lùc s¾t thÐp. Mçi khi  
nhËn ®−îc m−êi xu lꢀ cËu mua ngay mét quyÓn s¸ch: cËu ®ꢂ lËp ®−îc mét tñ s¸ch nhá råi, vꢀ trong  
mét phÊn chÊn, cËu ®ꢂ buét måm høa sÏ cho t«i xem khi nꢀo t«i ®Õn ch¬i nhꢀ cËu. Xtacꢁ®i kh«ng hÒ  
nãi n¨ng g× víi ai, kh«ng hÒ ch¬i bêi víi ai, lóc nꢀo còng ngåi ghÕ mét m×nh, c»m tùa vꢀo hai bꢀn  
tay n¾m chÆt nghe thÇy gi¶ng bꢀi.  
Ch¾c cËu ®ꢂ ph¶i lꢀm viÖc nhiÒu l¾m, cËu Xtacꢁ®i téi nghiÖp nꢀy. S¸ng h«m nay, khi trao huy  
ch−¬ng cho cËu, thÇy gi¸o dï ®ang sèt ruét còng ph¶i thèt lªn: "Hoan h« Xtacꢁ®i! Cã chÝ th× nªn".  
Xtacꢁ®i th× d−êng nh− ch¼ng chót nꢀo tù hꢀo v× thꢀnh c«ng cña m×nh; cËu còng ch¼ng hÒ mØm c−êi  
n÷a, vꢀ trë vÒ chç ngåi, l¹i tùa c»m vꢀo hai n¾m tay vꢀ cꢀng chó ý h¬n bao giê hÕt.  
Nh−ng c¸i c¶nh ®Ñp nhÊt lꢀ lóc tan häc bè cËu ®Õn ®ãn cËu. ¤ng còng to, lïn nh− cËu, khu«n  
mÆt bꢀnh b¹nh, tiÕng nãi oang oang. V× «ng kh«ng hÒ ngê r»ng con m×nh l¹i ®−îc huy ch−¬ng, nªn  
nghe chuyÖn, «ng ta vÉn kh«ng tin. Ph¶i cã thÇy gi¸o ®Õn x¸c nhËn, vꢀ thÕ lꢀ «ng ta ph¸ lªn c−êi  
khanh kh¸ch, vç ®¸nh bèp mét c¸i vꢀo g¸y con vꢀ nãi rÊt to: "Giái l¾m, giái hÕt søc! C¸i ®Çu to th©n  
yªu nꢀy!". ¤ng ta l¹i nh×n con, rÊt ®çi ng¹c nhiªn. Nh÷ng ng−êi cã mÆt chung quanh ®Òu mØm c−êi  
vui vÎ. ChØ m×nh Xtacꢁ®i th× vÉn yªn lÆng, vꢀ ®ꢂ lÈm nhÈm bꢀi häc ngꢀy h«m sau.  
Ðtꢂm«nꢂ®« ®¬ Aꢂmiꢂxi  
Suy nghÜ vÒ t×nh yªu ®Êt n−íc (T×nh yªu n−íc).  
TruyÖn CËu bÐ ®¸nh trèng ng−êi Xacꢁ®ªꢁnha ®ꢂ lꢀm cho con c¶m ®éng s©u s¾c, thÕ th× s¸ng  
h«m nay ch¾c lꢀ con ph¶i lꢀm dÔ dꢀng bꢀi v¨n ®Çu ®Ò: T¹i sao cËu yªu ®Êt n−íc cña cËu?  
"T¹i sao t«i yªu ®Êt n−íc cña t«i?". C©u hái Êy ch¼ng ®ꢂ gîi lªn ngay trong ý nghÜ cña con v« sè  
c©u tr¶ lêi hay sao? T«i yªu ®¸t n−íc cña t«i lꢀ v× mÑ t«i sinh ra ë ®ã; v× dßng m¸u ch¶y trong huyÕt  
qu¶n cña t«i lꢀ hoꢀn toꢀn thuéc vÒ ®Êt n−íc t«i, v× d−íi m¶nh ®Êt thiªng liªng Êy ®ꢂ ch«n nh÷ng  
ng−êi mꢀ mÑ t«i th−¬ng xãt vꢀ cha t«i t«n kÝnh; v× thꢀnh phè mꢀ t«i ®ꢂ sinh ra, c¸i tiÕng mꢀ t«i nãi,  
nh÷ng quyÓn s¸ch d¹y t«i häc, v× em trai t«i, em g¸i t«i, b¹n bÌ t«i vꢀ c¶ d©n téc vÜ ®¹i mꢀ t«i ®ang  
sèng trong ®ã, thiªn nhiªn t−¬i ®Ñp bao quanh t«i; tãm l¹i, tÊt c¶ nh÷ng g× t«i thÊy, tÊt c¶ nh÷ng g×  
t«i yªu mÕn, t«i kÝnh phôc, tÊt c¶ ®Çu lꢀ nh÷ng bé phËn hîp thꢀnh ®Êt n−íc t«i. ¤i! Giê th× con ch−a  
thÓ hiÓu hÕt t×nh yªu n−íc Êy ®−îc. Sau nꢀy, khi kh«n lín, con sÏ c¶m thÊy râ h¬n; sau mét cuéc ®i  
xa trë vÒ, mét buæi s¸ng nä, tùa vꢀo bao l¬n cña con tꢀu, con tr«ng thÊy ë ch©n trêi nh÷ng dꢂy nói  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
93  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
xanh biÕc cña ®Êt n−íc con; bÊy giê con sÏ kh«ng tꢀi nꢀo cÇm næi nh÷ng giät lÖ c¶m kÝch vꢀ mét  
tiÕng kªu vui mõng.  
Con sÏ c¶m thÊy t×nh yªu n−íc, khi ë n¬i xa l¹, gi÷a ®¸m ®«ng ng−êi döng d−ng víi con, con  
chît nghe t©m hån con ®Èy con l¹i phÝa mét ng−êi c«ng nh©n kh«ng quen biÕt, khi ®i qua ®ꢂ nãi  
mét vꢀi tiÕng b»ng ng«n ng÷ cña con. Con sÏ c¶m thÊy qua c¬n phÉn né ®au dín lꢀm con ®á mÆt tÝa  
tai, khi con nghe mét ng−êi n−íc ngoꢀi tho¸ m¹ ®Êt n−íc cña con. Con sÏ c¶m thÊy lßng yªu n−íc  
mꢂnh liÖt h¬n, vꢀ tù hꢀo h¬n, khi sù ®e do¹ cña mét n−íc thï ®Þch lꢀm næi lªn mét c¬n bꢂo löa trªn  
tæ quèc, vꢀ con thÊy kh¾p n¬i nh÷ng thanh niªn gi−¬ng cao vò khÝ, nh÷ng ng−êi cha «m h«n con vꢀ  
nãi: Dòng c¶m lªn", vꢀ nh÷ng bꢀ mÑ vui vÎ tiÔn ®−a qu©n ®éi lªn ®−êng víi lêi chóc: "hꢂy chiÕn  
th¾ng!". Con sÏ c¶m thÊy lßng yªu n−íc nh− mét niÒm vui thiªng liªng nÕu con ®−îc h¹nh phóc  
tr«ng thÊy nh÷ng trung ®oꢀn trë vÒ thꢀnh phè, qu©n sè tiªu hao, qu©n sÜ kiÖt lùc, nh−ng khoРm¾t  
chãi läi vÎ rùc rì cña chiÕn th¾ng, con sÏ c¶m thÊy lßng yªu n−íc khi tr«ng thÊy l¸ cê ba mꢀu lç chç  
vÕt ®¹n; theo sau lꢀ mét ®oꢀn dꢀi nh÷ng chiÕn sÜ ngÈng cao ®Çu quÊn b¨ng c¸nh tay buéc chÐo v×  
th−¬ng tËt; hä ®i gi÷a mét rõng ng−êi nhiÖt liÖt tung hoa nh− m−a vꢀo hä, göi ®Õn hä nꢀo lêi cÇu  
chóc, nꢀo nh÷ng c¸i h«n. Enꢁriꢁc« ¹, lóc ®ã con sÏ hiÓu thÕ nꢀo lꢀ t×nh yªu ®Êt n−íc. §ã lꢀ mét t×nh  
c¶m vÜ ®¹i vꢀ thiªng liªng ®Õn møc nh− thÕ nꢀy, con ¹. Gi¸ mét ngꢀy nꢀo ®ã bè thÊy con tõ mét trËn  
chiÕn ®Êu v× Tæ quèc mꢀ trë vÒ, b×nh yªn v« sù, nh−ng l¹i biÕt r»ng con, dßng m¸u vꢀ lꢀ ®øa con  
th©n yªu cña bè, ®Ó b¶o toꢀn tÝnh m¹ng ®ꢂ trèn tr¸nh nguy hiÓm... th× bè cña con ngꢀy nay mçi lÇn  
con ®i häc vÒ bè ®ãn con víi mét tiÕng reo vui, lóc Êy bè sÏ ®ãn con víi mét tiÕng nÊc ®au ®ín; bè  
sÏ kh«ng cßn cã thÓ yªu con ®−îc n÷a, vꢀ bè sÏ chÕt víi nh¸t dao g¨m Êy ®©m vꢀo tim.  
Bè cña con ".  
Ðtꢂm«nꢂ®« ®¬ Aꢂmiꢂxi  
*
§Ò bꢀi: Hꢁy kÓ l¹i mét kØ niÖm s©u s¾c khi b−íc vꢀo n¨m häc míi.  
Bꢀi viÕt  
*
N¨m häc míi b¾t ®Çu, t«i ®ꢂ trë thꢀnh c« bÐ häc sinh trung häc c¬ së. Nhí h«m míi vꢀo  
tr−êng, t«i v« cïng bì ngì xen lÉn lo ©u: tr−êng míi, b¹n bÌ thÇy c« gi¸o, tÊt c¶ ®Òu míi mΠso víi  
ngꢀy häc ë tr−êng tiÓu häc.  
T«i nhí h«m khai gi¶ng n¨m häc míi, mÑ ®−a t«i ®Õn cæng tr−êng, sau ®ã véi vꢂ ®i lꢀm v× h«m  
Êy c«ng ty mÑ cã viÖc ®ét xuÊt. MÑ ®i råi t«i ng¬ ng¸c nh×n quanh, t«i thÊy cã rÊt nhiÒu häc sinh ®i  
l¹i tung t¨ng, t«i ®o¸n hä lꢀ nh÷ng anh chÞ häc líp trªn. Bªn c¹nh ®ã cßn cã c¸c b¹n kh¸c rôt rÌ vꢀ  
th−êng nÝu lÊy tay mÑ, ch¾c hä còng nh− t«i, n¨m nay míi lªn líp 6.  
Cßn m−êi l¨m phót n÷a míi ®Õn giê tËp trung, t«i nh×n c¸c b¹n, tù hái: trong sè kia kh«ng biÕt  
ai sÏ lꢀ b¹n häc cïng líp víi t«i? Nh×n mÊy dꢂy nhꢀ cao tÇng t«i còng tù hái: kh«ng biÕt t«i sÏ häc ë  
líp nꢀo? ThÊy c¸c c« gi¸o th−ít tha trong bé ¸o dꢀi t«i còng tù hái: kh«ng biÕt trong c¸c thÇy c« kia  
ai sÏ lꢀ c« gi¸o chñ nhiÖm cña m×nh? M¶i suy nghÜ t«i bçng giËt m×nh v× mét håi trèng ®ꢂ vang lªn.  
Trong lóc t«i ®ang ng¬ ng¸c kh«ng biÕt líp 6C ®øng ë vÞ trÝ nꢀo th× bçng cã mét bꢀn tay nhÑ nhꢀng  
®
Æt lªn vai t«i vꢀ vang lªn giäng nãi dÞu dꢀng:  
Con lꢀ häc sinh líp 6 ph¶i kh«ng?  
T«i quay l¹i vꢀ ®¸p lÝ nhÝ:  


Th−a c« v©ng ¹. Nh−ng con kh«ng biÕt líp con tËp trung ë ®©u...  

ThÕ con häc líp nꢀo?  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
94  
Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  

Th−a c«, con häc líp 6C.  
Nghe xong, c« liÒn nhÑ nhꢀng d¾t tay t«i l¸ch qua ®¸m ®«ng ®ang ®øng xÕp hꢀng vꢀ c« dÉn t«i  
Õn líp míi. Tr−íc khi ®i, c« dÆn c¶ líp:  
®

C¸c con ®øng ë ®©y l¸t n÷a sÏ cã c¸c anh chÞ dÉn con vꢀo s©n tr−êng ®Ó khai gi¶ng.  
Giäng nãi cña c« thËt Êm ¸p nhÑ nhꢀng. Cã b¹n nꢀo ®ã nãi:  
¤i c« hiÒn qu¸. ¦íc g× c« lꢀ c« gi¸o chñ nhiÖm cña chóng m×nh.  
Vꢀ buæi khai gi¶ng tr«i qua ©m ®Ñp, chóng t«i ®−îc dÉn vÒ líp, suèt buæi h«m ®ã t«i nhí mꢂi  

h×nh ¶nh c« gi¸o, ng−êi ®Çu tiªn ®ꢂ mØm c−êi chꢀo ®ãn t«i vꢀo líp 6. Vꢀ t«i còng thÇm m¬ −íc c« sÏ  
lꢀ gi¸o viªn chñ nhiÖm cña líp t«i.  
Vꢀ thËt vui s−íng khi chóng t«i thÊy c« b−íc vꢀo líp, sau khi mØm c−êi chꢀo chóng t«i c« nãi:  

C« tªn lꢀ T©m, c« sÏ chñ nhiÖm vꢀ ®ång thêi lꢀ gi¸o viªn d¹y c¸c em m«n v¨n trong n¨m häc  
nꢀy.  
C¶ líp ch¼ng ai b¶o ai mꢀ mét trꢀng ph¸o tay bçng næ ra rßn rꢂ.  
T«i v« cïng sung s−íng khi c« T©m lꢀ gi¸o viªn chñ nhiÖm míi cña m×nh. Trong t«i ®ꢂ phÇn  
nꢀo bít ®i c¶m gi¸c rôt rÌ khi thÊy c« ch¼ng kh¸c nꢀo ng−êi mÑ hiÒn cña m×nh.  
Buæi häc ®Çu tiªn còng lꢀ tiÕt häc ®Çu tiªn cña chóng t«i lꢀ tiÕt v¨n, ®©y lꢀ m«n mꢀ t«i thÝch  
nhÊt. T«i håi hép mong ®îi vꢀ khi trèng vꢀo líp ®ꢂ ®iÓm c« gi¸o b−íc vꢀo líp. H«m nay c« mÆc  
chiÕc ¸o mꢀu xanh da trêi mét mꢀu xanh gîi cho t«i c¶m gi¸c m¸t mÎ vꢀ dÞu dꢀng.  
Sau khi c¶ líp ®øng dËy chꢀo c« gi¸o, c« còng mØm c−êi chꢀo l¹i chóng t«i. Vꢀ c« b¾t ®Çu vꢀo  
bꢀi gi¶ng. T«i cßn nhí tiÕt häc v¨n ®Çu tiªn Êy c« gi¶ng cho chóng t«i nghe truyÒn thuyÕt Con rång  
ch¸u tiªn.  
B¾t ®Çu vꢀo bꢀi gi¶ng, c« ®äc mÉu cho c¶ líp nghe, giäng c« thËt truyÒn c¶m khiÕn chóng t«i  
®
Òu nh− bÞ cuèn vꢀo c©u chuyÖn.  
Giê gi¶ng cña c« còng thËt cuèn hót, b»ng giäng nãi truyÒn c¶m vꢀ nh÷ng dÉn d¾t c« ®ꢂ ®−a  
chóng t«i trë vÒ thêi xa x−a. Khi gi¶ng c« th−êng xuyªn ®−a ra tro chóng t«i nh÷ng t×nh huèng hay  
Ó chóng t«i tù suy nghÜ vꢀ sau ®ã c« cßn ®èi tho¹i, trao ®æi víi chóng t«i, viÖc lꢀm ®ã khiÕn chóng  
®
t«i bít ®i kho¶ng c¸ch c« trß, h¬n thÕ chóng t«i cßn cã dÞp thÓ hiÖn nh÷ng suy nghÜ cña m×nh. Trong  
lóc c« gi¶ng bꢀi t«i chît nhËn ra c« rÊt xinh ®Ñp. C« cã n−íc da tr¾ng mÞn mꢀng, d¸ng ng−êi thon  
th¶, c©n ®èi, ®«i m¾t ®en lóc nꢀo còng nh×n chóng t«i ®Çy tr×u mÕn, mçi khi c« gi¶ng ®«i m¾t Êy  
cꢀng trë nªn dÞu dꢀng h¬n bao giê hÕt vꢀ t«i cßn nhËn thÊy c« hꢀm r¨ng tr¾ng vꢀ ®«i m«i ®á mäng,  
c« lu«n mØm c−êi trong lóc gi¶ng bꢀi. Chóng t«i nghe nh− nuèt lÊy tõng lêi c« nãi, trong ®Çu mçi  
®
øa l¹i thÊy hiÖn lªn h×nh ¶nh mét tr¨m ng−êi con cña L¹c Long Qu©n vꢀ ¢u C¬ ®ang cïng nhau  
x©y dùng ®Êt n−íc. Vꢀ chóng t«i hiÓu r»ng tÊt c¶ chóng ta ®Òu cã chung mét céi nguån, ®Òu lꢀ anh  
em mét nhꢀ do ®ã cÇn ph¶i biÕt yªu th−¬ng gióp ®ì nhau nh÷ng lóc khã kh¨n ho¹n n¹n. §Ó chóng  
t«i hiÓu râ ý nghÜa cña c©u chuyÖn, trong lóc gi¶ng bꢀi c« lu«n lÊy nh÷ng vÝ dô trong lÞch sö nhÊt lꢀ  
qua hai cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p vꢀ MÜ. C« nãi r»ng chÝnh tinh thÇn ®oꢀn kÕt ®ꢂ gióp chóng ta  
chiÕn th¾ng ®−îc mäi kÎ thï.  
Vꢀ t«i chît hiÓu líp 6C nꢀy còng chÝnh lꢀ mét ng«i nhꢀ nhá, t«i bçng thÊy gÇn gòi víi c¸c b¹n  
h¬n.  
Cꢀng vÒ cuèi giê bꢀi häc cꢀng gióp cho t«i hiÓu s©u s¾c h¬n nh÷ng g× c« gi¶ng. M¶i nghe c«  
gi¶ng cã b¹n cßn quªn c¶ chÐp bꢀi, cã b¹n cßn cø ngåi chê c« ®äc cho chÐp, hiÓu ®−îc c¸ch häc cña  
chóng t«i cßn xa l¹ víi c¸ch häc cña cÊp hai, c« ®ꢂ ngõng gi¶ng mét l¸t vꢀ nãi s¬ qua vÒ c¸ch ghi  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
95  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
chÐp bꢀi ë cÊp 2.  
Lêi c« nãi rÊt ch©n t×nh, c« cßn chØ cho t«i bÝ quyÕt häc v¨n sao cho giái.  
Buæi häc h«m ®ã kÕt thóc trong sù tiÕc nuèi, nhiÒu b¹n ch¼ng muèn rêi khái líp v× muèn ®−îc  
nghe c« nãi chuyÖn thªm. Giê gi¶ng cña c« thËt sù Ên t−îng vꢀ ®Ó l¹i trong t«i nh÷ng suy nghÜ vÒ  
tinh thÇn ®oꢀn kÕt.  
Tr−íc tÊm lßng nhiÖt t×nh vꢀ yªu th−¬ng cña c« chóng t«i thÇm høa sÏ häc thËt tèt ®Ó nô c−êi  
cña c« lu«n në trªn m«i. Vꢀ t«i rÊt mong ®Õn giê gi¶ng v¨n cña c«, bëi giê gi¶ng cña rÊt cuèn hót,  
®
em l¹i cho chóng t«i nh÷ng bꢀi häc quý gi¸ vÒ t×nh th−¬ng yªu, vÒ cuéc sèng.  
*
§Ò bꢀi: T¶ l¹i kh«ng khÝ buæi trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ë líp em.  
Bꢀi viÕt  
Giê ®©y c¶ líp em ph¶i c¶m ¬n c« chñ nhiÖm, c¶m ¬n b¹n Hoꢀng, YÕn Linh vꢀ TuÊn Anh nhiÒu  
*
l¾m. Bèn ng−êi ®ꢂ th¾p s¸ng trë l¹i cho líp em niÒm tù tin vꢀ nh÷ng −íc m¬ trong häc tËp. Mäi  
chuyÖn b¾t ®©ï t− h¬n mét th¸ng tr−íc ®©y khi kh«ng khÝ häc tËp cña líp em tù nhiªn trÇm h¼n.  
ThÕ råi tÊt c¶ ®ꢂ ®æi thay tõ h«m trao ®æi kinh nghiÖm häc tËp ngꢀy h«m Êy.  
Kh«ng hiÓu lý do t¹i sao tõ h¬n mét th¸ng tr−íc ®©y, phong trꢀo häc tËp cña líp em tù nhiªn  
xuèng dèc nhanh chãng. C« chñ nhiÖm vꢀ c¸c b¹n trong líp ®Òu c¶m thÊy rÊt buån lßng nh−ng cßn  
ch−a biÕt nªn gi¶i quyÕt ra sao. Trong lóc c¶ líp gÇn nh− ch×m h¼n th× may thay cßn cã TuÊn Anh,  
Hoꢀng víi YÕn Linh ꢁ ba c©y tiÕng Anh, To¸n vꢀ V¨n cña líp. Sau mét tuÇn t×m hiÓu kü nguyªn  
nh©n, c« chñ nhiÖm líp em kÕt luËn: líp ®ang thiÕu mét ph−¬ng ph¸p häc tËp phï hîp vꢀ khoa  
häc. ThÕ lꢀ c« quyÕt ®Þnh: giê sinh ho¹t cuèi tuÇn sÏ chuyÓn thꢀnh buæi to¹ ®ꢀm häc tËp.  
Ph¶i c«ng nhËn, tõ khi lªn häc ë cÊp hai, chóng em thÊy c¶ ph−¬ng ph¸p vꢀ h×nh thøc häc tËp  
®
Òu thay ®æi rÊt nhiÒu. ChÝnh v× thÕ mꢀ cã nhiÒu b¹n v« cïng lóng tóng vꢀ ®ã lꢀ nguyªn nh©n  
khiÕn nhiÒu b¹n trong chóng ta häc hꢀnh sót kÐm. H«m Êy bao b¨n kho¨n th¾c m¾c trong lßng  
−îc chóng em giꢂ bꢀy hÕt c¶. C« gi¸o chñ nhiÖm ®ꢂ tËn t×nh tr¶ lêi chi tiÕt tõng c©u hái khiÕn  
chóng em c¶m thÊy rÊt vui lßng. Nh−ng cã lÏ ®iÒu bæ Ých nhÊt trong ngꢀy h«m Êy lꢀ chóng em ®ꢂ  
®
®
−îc nghe nh÷ng kinh nghiÖm häc tËp rÊt thùc tÕ cña Hoꢀng, YÕn Linh vꢀ TuÊn Anh.  
Hoꢀng s«i næi cho biÕt: "C¸c b¹n muèn häc tèt c¸c m«n tù nhiªn nhÊt lꢀ m«n To¸n th× ph¶i cè  
g¾ng rÌn cho m×nh mét thãi quen lꢀm viÖc nghiªm tóc víi mét t− duy khoa häc. Hꢂy hoꢀn thꢀnh, Ýt  
nhÊt lꢀ nh÷ng bꢀi tËp ®ꢂ ®−îc thÇy giao ®õng bao giê ng¹i khã c¶. Bꢀi khã, c¸c b¹n hꢂy chñ ®éng  
hái b¹n bÌ, thÇy c«. NÕu ng¹i th× kh«ng bao giê c¸c b¹n thꢀnh c«ng".  
TiÕp theo lóc Êy, YÕn Linh l¹i cho chóng t«i nh÷ng kinh nghiÖm vÒ häc v¨n vꢀ c¸c m«n xꢂ héi,  
nh÷ng mÑo vÆt trong viÖc häc thuéc lßng lËp ý, viÕt v¨n... Tùu trung l¹i ®Ó häc tèt c¸c b¹n ph¶i chó  
ý ®äc kü, ®äc nhiÒu, ®äc réng. §äc kh«ng ph¶i chØ ®Ó hiÓu bꢀi häc cña chóng ta mꢀ ®äc cßn gióp  
chóng ta häc ®−îc c¸ch viÕt v¨n cña hä. §äc ®Ó më réng vèn tõ, ®Ó *Bꢀi viÕt cña chóng ta phong  
phó vꢀ sinh ®éng h¬n lªn. Muèn häc tèt v¨n hꢂy b¾t ®Çu tõ viÖc viÕt ng¾n nh−ng ph¶i ®óng vꢀ ®Æc  
biÖt kh«ng bao giê ®−îc Èu. B¹n nꢀo cã tÝnh Èu, rÊt khã cã thÓ häc ®−îc v¨n hay. YÕn Linh nãi ®Õn  
®
©y nhiÒu b¹n míi giËt m×nh trong ®ã cã c¶ t«i. Ngay quyÓn vë ghi v¨n, mÆc dï mÑ vÉn th−êng  
xuyªn nh¾c nhë mꢀ cã lóc nÐt ch÷ cña t«i cßn nguÖch ngo¹c.  
Bꢀi ph¸t biÓu cuèi cïng lꢀ cña TuÊn Anh, mét c©y TiÕng Anh cña líp. Thó thùc ®Ó häc tèt m«n  
ngo¹i ng÷ TuÊn Anh nãi, c¸c b¹n cÇn nhÊt lꢀ sù tù tin vꢀ ch¨m chØ. T©m lý ng¹i häc tiÕng n−íc  
ngoꢀi khiÕn nhiÒu b¹n ch−a ra trËn ®ꢂ ®Çu hꢀng. Cßn n÷a vèn tõ cña c¸c b¹n kh«ng th−êng xuyªn  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
96  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
®
−îc bæ sung. V× ngay phÇn tõ vùng c« cho trªn líp, chóng ta còng kh«ng tù tËp viÕt th−êng  
xuyªn. Ng÷ ph¸p tiÕng Anh dï dÔ h¬n tiÕng ViÖt nh−ng nÕu kh«ng chó ý, c¸c b¹n còng rÊt dÔ bÞ  
nhÇm. NhiÒu b¹n häc tiÕng Anh mꢀ cø ngì nh− m×nh ®ang ghÐp c©u tiÕng ViÖt...  
Buæi trao ®æi h«m ®ã kÕt thóc vꢀo lóc qu¸ tr−a nh−ng chóng em ch¼ng ai thÊy ®ãi vꢀ mÖt c¶ bëi  
ai còng ®−îc cëi më vÒ mÆt tinh thÇn. Qu¶ ®óng nh− lêi c« chñ nhiÖm: "§Ó häc tèt ai còng phꢀØ ®i  
tõ nh÷ng ph−¬ng ph¸p nhÊt lꢀ ph−¬ng ph¸p phï hîp víi m×nh". Vꢀ ®iÒu chóng em mõng nhÊt lꢀ  
ngay sau ®ã kh«ng l©u, líp em ®ꢂ trë l¹i tèp ®Çu trong phong trꢀo häc tËp cña tr−êng.  
*
§Ò bꢀi: T¶ l¹i mét buæi lao ®éng cña tr−êng em.  
Bꢀi viÕt  
*
Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõng nãi: "V× lîi Ých m−êi n¨m ph¶i trång c©y, v× lîi Ých tr¨m n¨m ph¶i  
trång ng−êi". Lêi c¨n dÆn cña B¸c ®Õn tËn ngꢀy nay vÉn ®−îc c¸c thÕ hÖ con ch¸u nèi tiÕp noi theo.  
Tr−êng cña em lꢀ mét ng«i tr−êng míi, mäc lªn trªn mét nÒn ®Êt réng. Ng«i nhꢀ ba tÇng ®Ñp ®Ï  
nh−ng l¹i ch−a cã c©y xanh. ChÝnh v× thÕ mꢀ mïa xu©n tr−íc, tr−êng em ®ꢂ tæ chøc mét buæi lao  
®
éng trång c©y nh»m t¹o c¶nh quan xanh s¹ch ®Ñp cho tr−êng. Buæi lao ®éng ®Çy ý nguÜa víi khÝ  
thÕ vui t−¬i ®ꢂ ®Ó l¹i trong em mét Ên t−îng khã phai.  
Theo kÕ ho¹ch cña nhꢀ tr−êng, mçi líp chóng em ®−îc giao tr¸ch nhiÖm trång vꢀ ch¨m sãc mét  
chôc c©y xanh. Bån c©y cña líp nꢀo ®Ñp vꢀ xanh tèt nhÊt sau mét n¨m sÏ ®−îc nhꢀ tr−êng khen  
tÆng vꢀ g¾n biÓn ®Ò kû niÖm. Líp em h−ëng øng ngꢀy tÕt trång c©y hꢀo høng, s«i næi v« cïng. B¹n  
Hoꢀi Anh vui vΠ®õng lªn xin phÐp c« chñ nhiÖm råi ph©n c«ng nhiÖm vô cho tõng tæ, tæ l¹i ph©n  
c«ng ®Õn c¸c b¹n ®éi viªn. B¹n th× xin ®−îc mang c©y, b¹n mang dông cô, ng−êi th× mang b×nh t−íi  
n−íc, b¹n mang ph©n bãn..  
S¸ng h«m nhꢀ tr−êng tæ chøc lÔ ra qu©n, líp em cïng h¬n hai m−¬i líp kh¸c xÕp hꢀng th¼ng  
t¾p nghe thÇy hiÖu tr−ëng nãi vÒ ý nghÜa cña viÖc trång c©y. Sau khi nhËn nhiÖm vô, chóng em to¶  
®
i nh÷ng khu vùc ®−îc giao. Hoꢀi Anh nhanh nh¶u, nhiÖt t×nh vꢀ g−¬ng mÉi ra tay tr−íc. B¹n cuèc  
liÒn mét m¹ch ®Ó t¹o khu«n h×nh cho hè c©y thø nhÊt. ThÕ lꢀ, cø nh− vËy, c¶ líp chia nhau cuèc ®ñ  
m−êi hè trång c©y. võa cuèc ®Êt, c¸c b¹n nam võa vui vΠtrªu nhau. Cã b¹n cßn cao høng ®äc bꢀi ca  
vì ®Êt. §Õn l−ît c¸c b¹n n÷ nhanh tay tra ph©n bãn lãt cho c©y. C¸c b¹n chu ®¸o thËt. Tr−íc ®ã mét  
ngꢀy c¸c b¹n cßn cö nhau ®i hái c« gi¸o d¹y sinh ®Ó chän l−îng ph©n võa ®ñ tr¸nh cho c©y khái  
chÕt.  
Kh©u chuÈn bÞ ®ꢂ xong, bän líp tr−êng mêi c« chñ nhiÖm ®Æt trång c©y tr−íc nhÊt. C« chän  
mét c©y bꢀng rÊt nhá, ®Æt xuèng hè c©y råi nãi:  

H«m nay c« trß m×nh trång c©y bꢀng nꢀy, cã lÏ ph¶i ®Õn lóc c¸c em ®ꢂ ra tr−êng nã míi cho  
t¸n ®−îc. Lóc Êy, trong nh÷ng ngꢀy hÌ, thÕ hÖ sau cña c¸c em sÏ ®−îc h−ëng nh÷ng t¸n bꢀng m¸t  
r−îi. C¸c em biÕt kh«ng. §ã chÝnh lꢀ c¸i lîi Ých m−êi n¨m mꢀ ngꢀy x−a B¸c kÝnh yªu cña chóng ta  
®
ꢂ d¹y.  
Råi c« vãn ®Êt thËt nhá, vun vꢀo gèc c©y.  
Ch¼ng mÊy chèc, hꢀng c©y cña líp em ®ꢂ ®−îc trång xong. Mét hꢀng dꢀi ®ñ lo¹i, bꢀng, sÊu,  
b»ng l¨ng, hoa s÷a,... c¸c gèc c©y ®−îc t−íi n−íc cÈn thËn cho ®ñ ngÊm råi c¸c b¹n míi ra vÒ. Trong  
lßng c¸c b¹n h«m Êy ai còng vui t−¬i phÊn khëi.  
Míi ®ã mꢀ mét n¨m häc ®ꢂ ®i qua. Hꢀng c©y líp em trång ®ꢂ tèt vꢀ xanh m−ít. Líp em còng  
rÊt tù hꢀo khi ®−îc nhꢀ tr−êng chän mét c©y hoa s÷a ®Ó g¾n biÓn ®Ò kû niÖm. Thêi gian vÉn tr«i  
qua, hꢀng c©y tr−íc líp ®ꢂ trë thꢀnh mét kû niÖm kh«ng phai ®èi víi mçi b¹n líp em. B©y giê  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
97  Nhꢀng Bài Văn Mꢁu Lꢂp 6  
chóng em ®ꢂ hiÓu râ h¬n lêi d¹y cña B¸c ngꢀy x−a cã ý nghÜa biÕt nh−êng nꢀo.  
*
§Ò bꢀi: ViÕt th− cho b¹n, t¶ l¹i c¶nh ®Ñp cña tr−êng em.  
Bꢀi viÕt  
*
Hïng th©n mÕn!  
D¹o nꢀy cËu cã khoÎ kh«ng? M×nh nhí tõ lÇn vÒ quª Êy ®Õn giê cã lÏ còng ®ꢂ ®Õn mét n¨m.  
Ch¾c c¶ cËu vꢀ quª m×nh ®æi thay nhiÒu l¾m. CËu cho tí göi lêi hái th¨m tíi tôi b¹n cïng quª m×nh  
nhÐ. Hïng ꢀ! Tôi m×nh võa míi chuyÓn ra tr−êng míi ®©y. Ng«i tr−êng cò ®ꢂ bÞ ph¸ råi. Tr−êng  
míi ®Ñp vꢀ trang träng l¾m.  
Tr−êng míi cña chóng m×nh ®−îc x©y trªn mét khu ®Êt réng gÇn quèc lé. Tr−êng gåm hai khu  
chÝnh: khu líp häc vꢀ khu hiÖu bé, ch−a kÓ khu nhꢀ xe vꢀ khu tËp thÓ cña c¸n bé gi¸o viªn. Nhꢀ  
hiÖu bé víi c¸c phßng b¹n ®−îc thiÕt kÕ hiÖn ®¹i vꢀ sang träng, cã phßng vi tÝnh, phßng thÝ nghiÖm  
vꢀ th− viÖn, lóc nꢀo còng lu«n s½n sꢀng chꢀo ®ãn c¸c b¹n häc sinh yªu tri thøc vꢀ khoa häc. Khu líp  
häc cã hai dꢂy nhꢀ cao tÇng n»m ®èi diÖn nhau víi gÇn bèn chôc phßng. Phßng häc nꢀo còng gän  
gꢀng ng¨n n¾p vꢀ ®−îc trang bÞ kh¸ ®Çy ®ñ tiÖn nghi.  
Nh−ng cËu biÕt kh«ng, ®iÒu mꢀ bän m×nh c¶m thÊy hꢀi lßng nhÊt ë khu tr−êng míi lꢀ tæng thÓ  
khu«n viªn thÈm mü. Kh¸ch ®Õn tr−êng, sau khi b−íc qua cæng chÝnh sÏ c¶m thÊy rÊt Ên t−îng khi  
®
−îc chiªm ng−ìng khu c«ng viÖn cña tr−êng m×nh. §ã lꢀ mét tiÓu khu h×nh trßn ®−îc t¹o bëi  
nh÷ng bån hoa vꢀ nh÷ng hꢀng ghÕ ®¸. Khu c«ng viªn ®−îc b¸c lao c«ng ch¨m sãc rÊt tËn t×nh nªn  
ch¼ng lóc nꢀo thiÕu v¾ng s¾c hoa. S©n tr−êng m×nh kh«ng gièng nh− nh÷ng tr−êng bªn c¹nh. PhÇn  
lèi ®i th¼ng vꢀo khu hiÖu bé ®−îc dꢀnh cho ®ñ lín, cßn l¹i ®−îc chia thꢀnh nh÷ng hꢀng th¼ng t¾p  
trång toꢀn c©y xanh. §©y thËt sù lꢀ mét Ên t−îng rÊt riªng cña tr−êng m×nh. Ch¼ng thÕ mꢀ, mçi khi  
tËp trung, chóng m×nh l¹i cã c¶m gi¸c nh− ®ang ®−îc ngåi d−íi nh÷ng gèc c©y r©m m¸t.  
S©u vꢀo bªn trong, tr−íc ®¹i s¶nh cña khu hiÖu bé lꢀ hai hꢀng cau vua th¼ng t¾p dang v−¬n  
m×nh lªn cao. Phia d−íi ®iÓm ®Òu nh÷ng bån c©y c¶nh ®−îc c¾t tØa tû mû tr«ng rÊt ®Ñp. Ên t−îng  
nhÊt lꢀ dï ë ngay gi÷a thñ ®« nh−ng tr−êng m×nh vÉn trång ®−îc hai c©y mai tø quý. §Õn mïa  
xu©n ch¾c chóng m×nh sÏ cã dÞp ng¾m nh÷ng c¸nh mai vꢀng ngay gi÷a thñ ®«. Trång xen gi÷a hai  
bån c©y c¶nh ven ®¹i s¶nh lꢀ hai c©y léc võng kh¸ lín. Vꢀo mïa nꢀy c©y l¹i r¶i xuèng nh÷ng chïm  
hoa ®á tÝa tr«ng thËt lꢀ ®Ñp m¾t.  
ThÕ ®Êy Hïng ¹! So víi ng«i tr−êng cò cña m×nh, n¬i mꢀ cËu ®ꢂ cã dÞp tíi th¨m th× ng«i tr−êng  
hiÖn ®¹i ®Ñp h¬n gÊp mÊy lÇn. Nh÷ng g× m×nh kÓ cho cËu h«m nay còng chØ nãi lªn ®−îc phÇn nꢀo  
c¶nh ©y. M×nh tin ch¾c r»ng khi nꢀo cËu ®Õn th¨m, cËu sÏ thÊy trªn thùc tÕ nã cßn hÊp dÉn h¬n. Tõ  
khi ra tr−êng míi phÊn khëi tôi m×nh cꢀng häc tËp tèt h¬n. Mꢀ n¨m nay, tí còng sÏ ®i thi häc sinh  
giái m«n To¸n cho tr−êng Hïng ¹!  
Th«i! cã lÏ trong mét thêi gian ng¾n ngñi m×nh kh«ng thÓ kÓ cho cËu nghe nhiÒu h¬n nh÷ng  
®
iÒu thó vÞ cña tr−êng m×nh. Tr−íc khi dõng bót, m×nh ch©n thꢀnh mêi cËu ra thñ ®« lÇn n÷a th¨m  
m×nh vꢀ bè mÑ. M×nh høa, ngꢀy ®ã m×nh sÏ lꢀ t×nh nguyÖn viªn ®−a cËu ®i th¨m kh¾p ng«i tr−êng  
míi. Th«i chꢀo cËu nhÐ. Chóc cËu ngꢀy cꢀng häc giái h¬n  
B¹n th©n  
http://ebook.here.vn – Thư viꢀn Sách Tham Khꢁo  
98  Nguồn:Tuấn Phan Khắc

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Nhung Bai Van Mau Lop 6.
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

pdf.pngNhungBaiVanMauLop6.pdf[0.93 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
nj26wq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2011-07-12 16:51:08
Loại file
pdf
Dung lượng
0.93 M
Trang
98
Lần tải
0
Lần xem
7
giáo án điện tử Nhung Bai Van Mau Lop 6.

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • nhung bai van mau lop 6
  Ngữ văn 6
  nhung bai van mau lop 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/5/2013

  Xem: 0

 • NHUNG BAI VAN MAU LOP 6
  Giáo án khác
  NHUNG BAI VAN MAU LOP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/5/2011

  Xem: 22

 • NHUNG BAI VAN MAU LOP 6
  Ngữ văn 6
  NHUNG BAI VAN MAU LOP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/1/2012

  Xem: 3

 • những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn 6
  những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 18/9/2011

  Xem: 0

 • Nhung Bai Van Mau Lop 6.
  Ngữ văn 6
  Nhung Bai Van Mau Lop 6.

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/7/2011

  Xem: 0

 • NHUNG BAI VAN MAU LOP 6
  Ngữ văn
  NHUNG BAI VAN MAU LOP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/4/2013

  Xem: 2

 • Những bài văn mẫu Lớp 6
  Ngữ văn 6
  Những bài văn mẫu Lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/10/2009

  Xem: 1

 • Những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn 6
  Những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2011

  Xem: 0

 • NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 6
  Ngữ văn 6
  NHỮNG BÀI VĂN MẪU LỚP 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/7/2013

  Xem: 0

 • Những bài văn mẫu lớp 6
  Ngữ văn
  Những bài văn mẫu lớp 6

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/12/2011

  Xem: 0