noi dung 2 BDTX

giáo án điện tử Hóa học
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Ngày đăng 2018-05-13 16:56:46 Tác giả Ngọc Nguyễn Thị Hoàng loại .doc kích thước 0.06 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: TỰ NHIÊN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN Năm học: 2017 - 2018 1. Họ và tên: Nguyễn Thị

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔ: TỰ NHIÊN       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
       
 
BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁ NHÂN
Năm học: 2017 - 2018
 
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Ngọc                Giới tính: Nữ
2. Ngày tháng năm sinh: 27/4/1982                 Năm vào ngành: 2003
          3. Trình độ chuyên môn: Đại học                        Môn dạy: Vật lí
 
     Căn cứ Kế hoạch số 106 /KH-THCS ngày 12 tháng 10 năm 2016 về Kế hoạch Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2016 – 2017.
Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2017 – 2018 của trường THCS Thị Trấn, căn cứ kế hoạch đăng ký của bản thân, tôi xin báo cáo kết quả thực hiện BDTX cá nhân năm học 2017 – 2018 như sau:
1. Một số đặc điểm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện.
a. Thuận lợi:
-         Các nội dung bồi dưỡng thường xuyên được tổ chuyên môn triển khai ngay từ đầu năm học.
-         Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên được tổ chức theo từng giai đoạn phù hợp với tình hình thực tế.
-         Bản thân giáo viên tự giác, tích cực trong tham gia các đợt tập huấn do trường, Phòng GD tổ chức.
-         Các nội dung môđun thiết thực, qua đó giúp nâng cao tay nghề của giáo viên.
b. Khó khăn:
         Giáo viên khi tải các nội dung của các môđun do phong chữ không đồng nhất gây khó khăn trong việc đọc và lựa chọn nội dung tâm đắc.
2. Kết quả thực hiện các nội dung:
a. Nội dung 1: Học chính trị hè 2017
Thời gian bắt đầu thực hiện từ 01 tháng 8 năm 2017 đến ngày 03 tháng 8 năm 2017.
Kết quả vận dụng:
+ Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
- Những điểm mới trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn Đảng và Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

- Chuyên đề toàn khóa về “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
- Những vấn đề kinh tế - xã hội trong nước (có liên hệ địa phương) và một số tình hình thời sự trong nước, quốc tế nổi bật trong thời gian gần đây.
Điểm: 8
+ Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
-Tự tu dưỡng về đạo đức và luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.
-Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
Điểm: 1,5
b. Nội dung 2:
* Hội thảo chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học
Thời gian thực hiện trong một ngày ( ngày 9 tháng 9 năm 2017).
Kết quả vận dụng:
+ Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
- Qua hội thảo chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học giáo viên có thể trao đổi về những bài dạy khó trong bộ môn Vật lý.
- Điểm: 5
+ Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
          Tôi đã áp dụng các biện pháp tiếp thu được trong hội thảo chuyên môn vào thực tế giảng dạy bài dạy khó trong bộ môn Vật lý, giúp học sinh tiếp thu bài tốt hơn.
Điểm: 4
* Hướng dẫn sử dụng tivi tương tác
Thời gian thực hiện trong một buổi ( ngày  tháng  năm 2017).
+ Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
- Tôi biết được một số thao tác cơ bản của tivi tương tác.
- Điểm: 4
+ Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
          Tôi đã áp dụng dạy 1 tiết bảng thông minh trong học kỳ I.
Điểm: 4
c. Nội dung 3:

* Môđun 13 Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch bài học.
Thời gian bắt đầu thực hiện từ  ngày 17 tháng 11 năm 2017 đến ngày 29 tháng 11
năm 2017.
Kết quả vận dụng:
+ Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
  Qua học tập nội dung Môđun 13 “Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch bài học” tôi nắm được có thể tìm hiểu nhu cầu - động cơ học tập qua quan sát hoạt động học tập của học sinh.
 Điểm: 5
+ Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
Đã vận dụng có hiệu quả trong các tiết dạy giúp các em có động cơ học tập đúng đắn
Điểm: 4
         * Môđun 15 Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học
Thời gian bắt đầu thực hiện từ  ngày 18 tháng 1 năm 2018 đến ngày 29 tháng 1
năm 2018.
Kết quả vận dụng:
+ Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
- Qua các nội dung Môđun 15 “Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học” tôi biết được tầm quan trọng của đối tượng dạy học đến thực hiện kế hoạch dạy học
Điểm: 5
+ Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
 Tôi đã thiết kế bài học có hệ thống câu hỏi phù hợp nhằm phát huy tính tích cực chủ động của học, khuyến khích học sinh yếu, phát hiện và bồi dưỡng các học sinh giỏi.
Điểm: 4
* Môđun 20: Sử dụng các thiết bị dạy học
Thời gian bắt đầu thực hiện từ  ngày 29 tháng 3 năm 2018 đến ngày 7 tháng 4
năm 2018.
Kết quả vận dụng:
+ Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Qua các nội dung Môđun 20 “Sử dụng các thiết bị dạy học” tôi nắm được tăng hiệu quả dạy học cần:
Phối hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại.
Chuẩn bị tiết dạy có sử dụng thiết bị dạy học.
Điểm: 5

+ Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
 Khi áp dụng vào giảng dạy tôi phối hợp sử dụng các thiết bị dạy học truyền thống với thiết bị dạy học hiện đại và chuẩn bị tốt tiết dạy có sử dụng thiết bị dạy học giúp tiết dạy sinh động hơn, đạt hiệu quả cao hơn.
Điểm: 4
* Môđun 36: Giáo dục giá trị sống cho học sinh
Thời gian bắt đầu thực hiện từ  ngày tháng 4 năm 2018 đến ngày 12 tháng 5
năm 2018.
Kết quả vận dụng:
+ Tiêu chí 1: Phần nhận thức việc tiếp thu kiến thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX.
Qua các nội dung Môđun 36 “Giáo dục giá trị sống cho học sinh” tôi nắm được:
+ Nội dung giáo dục giá trị sống cho HS.
+ Phương pháp giáo dục giá trị sống cho HS THCS qua các môn học và hoạt động giáo dục
  Điểm: 5
+ Tiêu chí 2: Phần vận dụng kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục.
 Thông qua các tiết hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động văn hóa, văn nghệ, các trò chơi dân gian, các tiết giảng dạy môn Vật lý tôi đã giáo dục các giá trị sống cho học sinh
Điểm: 4,5
3. Đánh giá kết quả thực hiện, kiến nghị:
a. Ưu điểm:
- Học tập, nghiên cứu và ghi chép đầy đủ các nội dung.
- Vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng đã được bồi dưỡng vào hoạt động dạy học và giáo dục.
b. Hạn chế:
Tôi đã xác định được nhu cầu và động cơ học tập của học sinh và  giúp cho học sinh xác định động cơ học tập đúng đắn, thiết kế bài học có hệ thống câu hỏi phù hợp những hiệu quả mang lại chưa cao, sự tiến bộ của các em vẫn còn chậm.
         c. Kiến nghị: Không
         d. Tổng điểm số: 9,0
c. Tự xếp loại: Giỏi
                Tân châu, ngày 12 tháng 5 năm 2018
         Người báo cáo
 
 
 
                                                                             Nguyễn Thị Hoàng Ngọc
Ý kiến của tổ chuyên môn:
……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Xếp loại:
Tân châu, ngày 12 tháng 4 năm 2017
              Tổ trưởng

Nguồn:Ngọc Nguyễn Thị Hoàng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử noi dung 2 BDTX
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngMau_bao_cao_BDTX.doc[0.06 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
ggk00q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-05-13 16:56:46
Loại file
doc
Dung lượng
0.06 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
3
giáo án điện tử noi dung 2 BDTX

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • noi dung 2 BDTX
  Tổ Lý-Hoá-Sinh
  noi dung 2 BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tổ Lý-Hoá-Sinh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/5/2018

  Xem: 0

 • BDTX NOI DUNG 2
  Tiểu học
  BDTX NOI DUNG 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2013

  Xem: 0

 • Nội dung 2 - BDTX
  Sinh học 10
  Nội dung 2 - BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Sinh học 10

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/5/2018

  Xem: 19

 • BDTX nội dung 2
  2016-2017
  BDTX nội dung 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử 2016-2017

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/10/2016

  Xem: 0

 • BDTX NỘI DUNG 2 - KHỐI 2
  Tiểu học
  BDTX NỘI DUNG 2 - KHỐI 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2014

  Xem: 0

 • Nội dung BDTX
  Giáo án khác
  Nội dung BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2013

  Xem: 9

 • Nội dung BDTX
  tổ Thể dục công dân tin
  Nội dung BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử tổ Thể dục công dân tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2013

  Xem: 0

 • BDTX NỘI DUNG 2 - KHỐI 4
  Tiểu học
  BDTX NỘI DUNG 2 - KHỐI 4

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 4/4/2014

  Xem: 0

 • TÀI LIỆU BDTX NOI DUNG 2
  Tin học
  TÀI LIỆU BDTX NOI DUNG 2

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tin học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/1/2015

  Xem: 42

 • BDTX NỘI DUNG 1-2-3
  Tiểu học
  BDTX NỘI DUNG 1-2-3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/12/2013

  Xem: 0