Nội Dung Bdtx

giáo án điện tử Toán học Khác (Toán học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 9       6      0
Ngày đăng 2013-12-22 23:18:11 Tác giả Anh Phan Cảnh Tuấn loại .doc kích thước 0.14 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

UNND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 1354 /KH-SGDĐT Thừa Thiên Huế, ngày 3 tháng 6 năm 2013 KẾ HOẠCH Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên THPT; Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

UNND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  1354     /KH-SGDĐT
Thừa Thiên Huế, ngày  3   tháng 6   năm 2013
 
KẾ HOẠCH
Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên
năm học 2013-2014
 
Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ  về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên THPT; Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên THCS; Thông tư số 32/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên tiểu học; Thông tư số 33/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên giáo dục thường xuyên; Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Chương trình BDTX giáo viên mầm non; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy chế BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; Công văn số 3670/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên năm học 2013-2014.
Sở GD&ĐT ban hành Kế hoạch BDTX giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2013-2014 như sau:
I. Mục đích của BDTX
- Giáo viên học tập BDTX để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, phát triển giáo dục của tỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, của Phòng  và của Sở.
II. Đối tượng BDTX
Tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên.
III. Nội dung, thời lượng BDTX
 1. Đối với Giáo dục Mầm non
 a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 - Hướng dẫn thực hiện chương trình GDMN cho lớp mẫu giáo ghép;
 - Một số vấn đề về dinh dưỡng học đường;
 - Quản lý tài chính trong trường mầm non;
 - Hướng dẫn giáo viên tự làm các đồ dùng, đồ chơi từ nguyên liệu sẵn có của địa phương;
 - Giáo dục tài nguyên môi trường - biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 b. Nội dung bồi dưỡng 2: 60 tiết/năm học/giáo viên.
 - Giáo dục “Lấy trẻ em làm trung tâm”, áp dụng thực hành trong các lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, nhận thức và tình cảm-xã hội;
  - Huy động các bậc phụ huynh và cộng đồng tham gia phối hợp chăm sóc, giáo dục trẻ;
  - Các phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục đối với trẻ em dân tộc thiểu số và trẻ có hoàn cảnh khó khăn;
  - Cung cấp bữa ăn trưa và cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ;
 -  Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
 c. Nội dung bồi dưỡng 3: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục, gồm các mã mô đun:
 - MN 17: Nâng cao năng lực lập kế hoạch giáo dục trẻ 3 – 36  tháng tuổi;
 - MN 18: Nâng cao năng lập kế hoạch giáo dục trẻ  trẻ 3 – 6 tuổi.
 2. Đối với Giáo dục Tiểu học
 a. Nội dung bồi dưỡng 1: 15 tiết/năm học/giáo viên.
 Công tác chủ nhiệm lớp ở trường tiểu học
 b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 - Giáo dục tài nguyên biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học;
 - Dạy học chương trình giáo dục địa phương trong các môn học ở tiểu học;
 - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
 c. Nội dung bồi dưỡng 3: 75 tiết/năm học/giáo viên.
 Nâng cao năng lực lập kế hoạch và triển khai dạy học, gồm các mã mô đun:
 - TH 12: Lập kế hoạch dạy học tích hợp các nội dung giáo dục tiểu học;
 - TH 13: Kỹ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực;
 - TH 14: Thực hành thiết kế kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực;
 - TH 15: Một số phương pháp dạy học tích cực ở tiểu học;
 - TH 16: Một số kỹ thuật dạy học tích cực ở tiểu học.
 3. Đối với Giáo dục THCS
 a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 - Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm;
 - Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn ở trường THCS qua nghiên cứu bài học;
 - Phương pháp kỷ luật tích cực và quyền trẻ em ở trường THCS.
 b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra;
 - Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn;
 - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
 c. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.
 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:
- THCS 13: Nhu cầu và động lực học tập của học sinh THCS trong xây dựng kế hoạch dạy học;
- THCS 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;
- THCS 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;
- THCS 16: Hồ sơ dạy học.
Đối với Giáo dục THPT
 a. Nội dung bồi dưỡng 1: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 - Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm;
 - Phương pháp và kỹ thuật giáo dục học sinh cá biệt.
 b. Nội dung bồi dưỡng 2: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 - Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra;
 - Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn;
 - Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
 c. Nội dung bồi dưỡng 3: 60 tiết/năm học/giáo viên.
 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:
 - THPT 13: Vai trò của yếu tố nhu cầu và động lực học tập của học sinh trong việc xây dựng kế hoạch dạy học;
- THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp;
- THPT 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;
- THPT 16: Hồ sơ dạy học.
 5. Đối với GDTX
 a. Nội dung bồi dưỡng 1: 45 tiết/năm học/giáo viên.
 - Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho CBQL và giáo viên trung tâm GDTX;
 - Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá cho CBQL và giáo viên;
 - Bồi dưỡng thực hiện chương trình tương đương.
 b. Nội dung bồi dưỡng 2: 45 tiết/năm học/giáo viên.
 - Dạy học, kiểm tra, đánh giá theo chuẩn kiến thức, kỹ năng quy định trong chương trình GDTX cấp trung học phổ thông;
 - Giáo dục pháp luật trong trung tâm GDTX;
 - Công tác chủ nhiệm lớp trong trung tâm GDTX;
 -  Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
 c. Nội dung bồi dưỡng 3: 30 tiết/năm học/giáo viên.
 Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:
- GDTX 13: Xác định mục tiêu dạy học;
- GDTX 14: Lập kế hoạch dạy học theo hướng dạy học tích cực.
 Lưu ý: Nội dung bồi dưỡng của giáo viên các trung tâm kỹ thuật tổng hợp – hướng nghiệp, trung tâm Tin học Sở và trung tâm Giáo dục năng khiếu Văn Thể Mỹ theo nội dung của phổ thông. Nếu giáo viên được bố trí giảng dạy nhiều cấp thì nội dung bồi dưỡng theo cấp cao nhất.
IV. Hình thức BDTX
1. Hình thức học tập BDTX chủ yếu lấy việc tự học của người học là chính (tự nghiên cứu qua tài liệu, qua mạng Internet,...), kết hợp với sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ bộ môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường.
2. BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và luyện tập kỹ năng.
Sở GD&ĐT chỉ tổ chức bồi dưỡng tập trung cho đội ngũ cán bộ cốt cán các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở về một số nội dung, cụ thể như sau:
 
 
TT
Cấp học
Nội dung bồi dưỡng tập trung
Thời gian
1
MN
Các nội dung thuộc nội dung bồi dưỡng 1 và nội dung bồi dưỡng 2 (trừ nội dung bồi dưỡng chính trị đầu năm học)
8/2013
2
TH
Giáo dục tài nguyên biển đảo và ứng phó với biến đổi khí hậu qua các môn học và hoạt động dạy học
9/2013
3
THCS
Các nội dung thuộc nội dung bồi dưỡng 1
8/2013
4
THPT
Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học lấy học sinh làm trung tâm
8/2013
5
GDTX
Phương pháp nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng cho CBQL và giáo viên trung tâm GDTX
9/2013
Đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá cho CBQL và giáo viên
8/2013
Bồi dưỡng thực hiện chương trình tương đương
10/2013
 
Trên cơ sở các lớp bồi dưỡng tập trung này, các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai đến các nhà trường, tổ chuyên môn và toàn thể cán bộ, giáo viên. Ngoài ra, Sở GD&ĐT tổ chức tập huấn, bồi dưỡng tập trung trong dịp hè năm 2013 về các nội dung theo công văn số 1024/GDĐT-GDCN&TX ngày 22/5/2013 của Sở GD&ĐT về việc kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng hè năm 2013.  
V. Tài liệu bồi dưỡng
- Tài liệu nội dung BDTX 1 và 3 do Bộ GD&ĐT ban hành;
- Tài liệu nội dung BDTX 2: Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho cán bộ cốt cán các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở từ năm học 2012-2013 và các năm học trước, các đơn vị phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, giáo viên.
- Tự sưu tầm tài liệu ở sách, báo, mạng Internet…
VI. Đánh giá và công nhận kết quả BDTX
1. Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên
- Căn cứ đánh giá kết quả BDTX của giáo viên là kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt và kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3.
- Xếp loại kết quả BDTX giáo viên gồm 4 loại: Loại giỏi (G), loại khá (K), loại trung bình (TB) và loại không hoàn thành kế hoạch (KHTKH).
 2. Phương thức đánh giá kết quả BDTX
a. Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX
Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên: Giáo viên trình bày kết quả vận dụng kiến thức BDTX của cá nhân trong quá trình dạy học, giáo dục học sinh tại tổ bộ môn thông qua các báo cáo chuyên đề. Điểm áp dụng khi sử dụng hình thức đánh giá này như sau:
- Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5,0 điểm).
- Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5,0 điểm).
- Đối với nội dung bồi dưỡng chính trị hè: đánh giá qua bài viết thu hoạch.
Các nhà trường phải lưu biên bản đánh giá, bản báo cáo và bài thu hoạch của giáo viên.
b. Thang điểm đánh giá kết quả BDTX
Cho điểm theo thang điểm từ 0 đến 10 khi đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2, mỗi mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (gọi là các điểm thành phần). Các nhà trường tự chi tiết hóa điểm thành phần các nội dung 1 và 2.
c. Điểm trung bình kết quả BDTX
Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB BDTX) được tính theo công thức sau:
ĐTB BDTX = (điểm nội dung bồi dưỡng 1 + điểm nội dung bồi dưỡng 2 + điểm trung bình của các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3) : 3
ĐTB BDTX được làm tròn đến một chữ số phần thập phân theo quy định hiện hành.
 3. Xếp loại kết quả BDTX
  a. Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung theo kế hoạch, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên.
 Kết quả xếp loại BDTX như sau:
- Loại TB nếu ĐTB BDTX đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm;
- Loại K nếu ĐTB BDTX đạt từ 7 đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm;
- Loại G nếu ĐTB BDTX đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm.
b. Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học.
c. Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên.
4. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX
a. Nhà trường tổ chức tổng hợp, xếp loại kết quả BDTX của giáo viên dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên.
b. Sở GD&ĐT cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở. Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã và thành phố cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX đối với giáo viên các đơn vị trực thuộc Phòng (không cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch).
VII. Tổ chức thực hiện
 Thực hiện theo công văn số 2361/SGDĐT-GDCN&TX ngày 06/12/2012 của Sở GD&ĐT về việc phân công trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ BDTX giáo viên. Cụ thể như sau:
1. Trách nhiệm của Sở
- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Sở; hướng dẫn nội dung BDTX giáo viên;
- Quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên của các phòng GD&ĐT, các nhà trường trên địa bàn tỉnh; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX cho giáo viên các đơn vị trực thuộc Sở;
- Xây dựng mạng lưới báo cáo viên cấp tỉnh theo Điều 9 của Quy chế 26;
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan để tổ chức BDTX cho giáo viên cốt cán của các phòng GD&ĐT và các đơn vị trực thuộc Sở theo hình thức tập trung (nếu có);
- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh về nguồn kinh phí BDTX; đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định;
- Báo cáo công tác BDTX giáo viên về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định.
2. Trách nhiệm của Phòng GD&ĐT
- Xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của Phòng, nộp kế hoạch về Sở GD&ĐT trước ngày 15/7/2013;
- Phê duyệt kế hoạch, quản lý, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra công tác BDTX giáo viên; cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên của các đơn vị trực thuộc Phòng;
- Chủ trì và phối hợp với trung tâm GDTX và đơn vị liên quan để tổ chức BDTX cho giáo viên các đơn vị trực thuộc Phòng theo hình thức tập trung (nếu có).
- Đảm bảo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, tài liệu, trang thiết bị phục vụ công tác BDTX theo quy định;
- Báo cáo kết quả BDTX giáo viên về Sở trước ngày 31/5/2014 và báo cáo với Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định.
3. Trách nhiệm của Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Sở
- Hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX; phê duyệt kế hoạch bồi dưỡng của giáo viên; xây dựng kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường và tổ chức triển khai kế hoạch BDTX giáo viên của nhà trường theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao; báo cáo kế hoạch BDTX giáo viên về Sở GD&ĐT trước ngày 15/7/2013;
- Tổ chức đánh giá, tổng hợp, xếp loại, báo cáo kết quả BDTX giáo viên về Sở trước ngày 31/5/2014;
- Thực hiện chế độ, chính sách của Nhà nước và của địa phương đối với giáo viên tham gia BDTX;
- Đề nghị các cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng hoặc xử lý đối với tổ chức, cá nhân có thành tích hoặc vi phạm trong việc thực hiện công tác bồi dưỡng.
4. Trách nhiệm của giáo viên
- Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã được phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường;
- Báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ;
  Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc liên hệ với Phòng GDCN&TX Sở (ĐT: 0543.830223 gặp Đ/c Nguyễn Văn Lưu) để có hướng giải quyết kịp thời./.
 
 
Nơi nhận:
- Cục Nhà giáo và CBQLCSGD;
- UBND tỉnh;                                                                              
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, ban chuyên môn Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Website Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, GDTX&N.
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
 
 
 
 
 
Phạm Văn Hùng
 
ĐƠN VỊ : Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
TỔ: Thể dục – Quốc phòng- C Dân           
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  -Tự do  - Hạnh phúc
 
 
KẾ HOẠCH
BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CỦA CÁ NHÂN, NĂM HỌC 2013-2014
I.Thông tin cá nhân:
     1. Họ và tên : ...................................................   . Giới tính : Nam
     2. Ngày tháng năm sinh: ....................... Năm vào ngành giáo dục : ..........
     3. Trình độ học vấn. ..................... Nơi đào tạo :    .............................
     4. Tổ chuyên môn: Thể dục – Quốc phòng- Công dân . Môn dạy(1): .....................
    5. Trình độ ngoại ngữ  : ................. . Trình độ tin học : .........................
     6. Chứng nhận chuyên môn, nghiệp vụ : ...................................................
     7.Chức vụ : ............................... .
II. Đặc điểm tình hình:
1. Thuận lợi :
- Được sự quan tâm giúp đỡ của Ban giám hiệu về mọi mặt.
- Điều kiện cơ sở vật chất , tài liệu của trường khá đầy đủ, ở trường và gia đình có máy và được kết nối mạng.
- Tinh thần luôn phấn đấu học hỏi nghiêng cứu.
2. Khó khăn : Do đặc thù bộ môn chủ yếu thực hành ngoài trời nên thời tiết thay đổi, nhất là về mùa mưa thì khó thực hiện tốt được kế hoạch.
III. Kế hoạch BDTX :
1. Mục tiêu : Để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; phát triển năng lực dạy học, giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên; yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, phát triển giáo dục của tỉnh, đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
- Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả BDTX; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường, và của Sở.
2. Kế hoạch cụ thể :
 
TT
Nội dung
Số tiết
Kiểm tra, đánh giá
Ghi chú
Tự học
Tập trung
Thời gian (tháng)
Hình thức,đơn vị KT (2)
 
ND bồi dưỡng 1 :
30
 
 
 
 
1
Đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong dạy học
lấy học sinh làm trung tâm;
 
 
 
 
 
2
Phương pháp và kỹ thuật giáo dục học sinh cá biệt.
 
 
 
 
 
ND bồi dưỡng 2
20
 
 
 
 
1
Dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng và kỹ thuật xây dựng đề kiểm tra;
 
 
 
 
 
2
Đổi mới phương pháp dạy học ở các bộ môn;
 
 
 
 
 
3
Bồi dưỡng chính trị đầu năm học.
 
 
 
 
 
ND bồi dưỡng 3 : Nâng cao năng lực lập kế hoạch dạy học, gồm các mã mô đun:
60
 
 
 
 
1
THPT 13 : Vai trò của yếu tố nhu cầu và động lực học tập của học sinh trong việc xây dựng kế hoạch dạy học;
 
 
 
 
 
2
THPT 14: Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp 
 
 
 
 
 
3
THPT 15: Các yếu tố ảnh hưởng tới thực hiện kế hoạch dạy học;
 
 
 
 
 
4
THPT 16: Hồ sơ dạy học.
 
 
 
 
 
IV. Chỉ tiêu phấn đấu : Đạt từ 80 đến 95% kế hoạch đề ra.
V. Biện pháp thực hiện :
- Sinh hoạt tổ , nhóm chuyên môn tập trung thảo luận các phương pháp giảng dạy, huấn luyện hướng cho học sinh tự nghiêng cứu và tự tập luyện tích cực.
- Nghiên cứu  kế hoạch,  phương pháp nắm được các đối tượng cá biệt và có giải pháp giảng dạy huấn luyện cho phù hợp từng đối tượng, trong suốt quá trình.
- Đi học chính trị đầy đủ , tập trung nắm được nội dung của báo cáo viên.
- Nghiên cứu kĩ về chuẩn kiến thức kỉ năng khi giảng dạy, huấn luyện và khi kiểm tra đánh giá học sinh.
- Đổi mới phương pháp giảng dạy và huấn luyện bằng phương pháp nghiên cứu.
- Nghiên cứu định hướng một số giải pháp để cho học sinh tích cực tập luyện khi xây dựng kế hoạch dạy học.
-  Nghiên cứu tình hình điều kiện cơ sở vật chất , điều kiện khí hậu của trường địa phương, ảnh hướng đến khi thực hiện kế hoạch.
- Học quản lí hồ sơ dạy học phải đảm bảo khoa học.
                Quảng điền., ngày 13 tháng07 năm 2013.
 
             HIỆU TRƯỞNG                    TỔ TRƯỞNG                    GIÁO VIÊN                     
 
 
 
 
1

 


Nguồn:Anh Phan Cảnh Tuấn

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử Nội dung BDTX
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngNoi_dung_Boi_duong_thuong_xuyen_he_2013.doc[0.14 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
glylzq
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2013-12-22 23:18:11
Loại file
doc
Dung lượng
0.14 M
Trang
1
Lần tải
9
Lần xem
6
giáo án điện tử Nội dung BDTX

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • Nội dung BDTX
  Giáo án khác
  Nội dung BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2013

  Xem: 9

 • Nội dung BDTX
  tổ Thể dục công dân tin
  Nội dung BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử tổ Thể dục công dân tin

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/12/2013

  Xem: 0

 • cac noi dung  BDTX
  Toán 6
  cac noi dung BDTX

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Toán 6

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/5/2013

  Xem: 0

 • BDTX NỘI DUNG 3
  Tiểu học
  BDTX NỘI DUNG 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/2/2013

  Xem: 0

 • BDTX nội dung 1
  Mầm non
  BDTX nội dung 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • BDTX nội dung 1
  Mầm non
  BDTX nội dung 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • BDTX NOI DUNG 1
  Tiểu học
  BDTX NOI DUNG 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiểu học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/11/2013

  Xem: 0

 • BDTX nội dung 1
  Mầm non
  BDTX nội dung 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • BDTX nội dung 1
  Các văn bản của nhà trường
  BDTX nội dung 1

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Các văn bản của nhà trường

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/5/2015

  Xem: 0

 • BDTX NOI DUNG 3
  Giáo án khác
  BDTX NOI DUNG 3

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/3/2014

  Xem: 0