PHỤ LỤC II
KHUNG PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ
MÔN: TOÁN - LỚP 8
(Kèm theo Công văn số 1882/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 27 tháng 9 năm 2021 của Sở GD&ĐT Hậu Giang)


1. Thời lượng: Tổng số tiết: 140 tiết/năm học, trong đó Học kì I: 72 tiết, Học kì II: 68 tiết.

Cả năm
140 tiết
Đại số
70 tiết
Hình học
70 tiết

Học kì I:
18 tuần
72 tiết
40 tiết
14 tuần đầu = 14  2 tiết/tuần = 28 tiết
4 tuần kế tiếp = 4  3 tiết/tuần = 12 tiết
(Thi HKI gồm: 1 tiết ĐS + 1 tiết HH)
32 tiết
14 tuần đầu = 14  2 tiết/tuần = 28 tiết
4 tuần kế tiếp = 4  1 tiết/tuần = 4 tiết
(Thi HKI gồm: 1 tiết ĐS + 1 tiết HH)

Học kì II:
17 tuần
68 tiết
30 tiết
13 tuần đầu = 13 2 tiết/tuần = 26 tiết
4 tuần kế tiếp = 4  1 tiết/tuần = 4 tiết
(Thi HKII gồm: 1 tiết ĐS + 1 tiết HH)
38 tiết
13 tuần đầu = 13  2 tiết/tuần = 26 tiết
4 tuần cuối = 4  3 tiết/tuần = 12 tiết
(Thi HKII gồm: 1 tiết ĐS +1 tiết HH)


2. Thời điểm kiểm tra định kì
- Số bài kiểm tra định kì là 02 bài /học kì: Trong đó có 01 bài kiểm tra giữa học kì, thời gian 90 phút (gồm tất cả kiến thức môn Toán đã học từ đầu học kì), 01 bài kiểm tra cuối học kì, thời gian 90 phút (gồm tất cả kiến thức môn Toán đã học từ đầu học kì).
- Kiểm tra giữa Học kì I: Tuần 9.
- Kiểm tra giữa Học kì II: Tuần 26.
- Kiểm tra cuối Học kì: Theo Công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.3. Nội dung thực hiện
PHẦN ĐẠI SỐ HỌC KÌ I

Tuần
Tiết
Chương/chủ đề (theo SGK)
Bài
(theo SGK)
Tên chủ đề/
chuyên đề tích hợp
Nội dung điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện
Ghi chú

1
1
Chương I: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC
(22 tiết)
§1; §2. Nhân đa thức

- “Chú ý” trong mục 1 của §2
Tự học có hướng dẫn?2 của §2
HS tự làm2Bài tập 4; 14
HS tự làmCả 02 bài và phần luyện tập
Ghép và cấu trúc 02 bài thành 01 bài với tên “Nhân đa thức”
1. Nhân đơn thức với đa thức
2. Nhân đa thức với đa thức


2
3

Luyện tập


4

§3. Những hằng đẳng thức đáng nhớ

?7
HS tự họcBài tập 17
HS tự làm


3
5

Luyện tập


6

§4. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tt)

4
7

§5. Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tt)


8

Luyện tập

5
9

§6. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung


10

§7. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức

6
11

§8. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử

?1
Chuyển lên trước Ví dụ 1Ví dụ 2
Thay thế ví dụ khác về sử dụng phương pháp nhóm làm xuất hiện hằng đẳng thức12

Luyện tập

7
13

§9. Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp

Bài tập 56; 57
HS tự làmCả bài và phần luyện tập
Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp”14

§10; §11. Chia đa thức cho đơn thức

Cả 02 bài
Ghép và cấu trúc thành 01 bài “Chia đa thức cho
nguon VI OLET