Phân phối Lịch Sử 8 (Hiến Nguyễn Thị)

Đăng ngày 8/7/2017 11:23:15 AM | Thể loại: Lịch sử 8 | Chia sẽ bởi: Hiến Nguyễn Thị | Lần tải: 5 | Lần xem: 0 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

 


 

  

           

             Cả năm: 37 tuần (56 tiết)

Học kì I: 19 tuần (38 tiết)

 Học kì II: 18 tuần (18 tiết)

 

Tuần

Tiết

Tên bài

Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh

 

HỌC KÌ I

 

Phần một. LỊCH SỬ THẾ GIỚI LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

Chương I.  Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI đến nửa sau thế kỉ XIX)

 

1

1, 2

Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

 

- Mục I.1: Một nền sản xuất ra đời

- Mục II.2: Tiến trình cách mạng

- Mục III.2: Diễn biến cuộc chiến tranh

 (Hướng dẫn HS đọc thêm)

2

3, 4

Bài 2. Cách mạng tư sản Pháp (1789 - 1794)

 

Mục II: Cách mạng bùng nổ

(Nhấn mạnh sự kiện 14/7, Tuyên ngôn nhân quyền, dân quyền, nền chuyên chính dân chủ Gia-cô-banh)

3

5

Bài 3. Chủ nghĩa tư bản được xác lập trên phạm vi thế giới

 

- Mục I.2: Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

- Mục II.1: Các cuộc cách mạng tư sản thế kỷ XIX

(không dạy)

6

Bài 4. Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

Mục II: Sự ra đời của CN Mác

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

4

7

 

Làm bài tập lịch sử

 

 

Chương II. Các nước Âu Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

4

8

Bài 5. Công xã Pari 1871

 

- Mục II: Tổ chức bộ máy và chính sách của công xã Pa-ri

- Mục III: Nội chiến ở Pháp

(Hướng dẫn HS đọc thêm)

5

9, 10

Bài 6. Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

- Mục II: Chuyển biến quan trọng của các nước đế quốc (không dạy)

6

11

Bài 7. Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX

- Mục I: Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỷ XIX. Quốc tế thứ hai (đọc thêm)

 

12

Bài 8. Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII – XIX

- Nội dung văn học nghệ thuật Mục II- Những tiến bộ về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội (không dạy)

                                                                                                                                                                           1

 


 

  

           

7

13

Ôn tập

 

Chương III. Châu Á giữa thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 

7

14

Bài 9. Ấn Độ thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XX

 

8

 

15

Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

- Mục II: Phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

(Hướng dẫn HS lập niên biểu)

16

Bài 11. Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

 

        9

17

Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

- Mục III: Cuộc đấu tranh của nhân dân lao động (không dạy)

18

Ôn tập.

 

 

10

 

19

Kiểm tra viết (1 tiết)

 

20

Bài 14. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 

   11

21

Bài 14. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918)

 

22

Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

 

 

LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI (Từ năm 1917 đến năm 1945)

Chương I.  Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô

(1921 - 1941)

 

12

23

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Tiết 1

 

24

Bài 15. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và cuộc đấu tranh bảo vệ cách mạng (1917 - 1921) - Tiết 2

- Mục II.1: Xây dựng chính quyền Xô Viết

- Mục II.2: Chống thù trong giặc ngoài

(không dạy)

13

25

Bài 16. Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941)

Mục II: Công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô 1925-1941 (chỉ cần nắm được những thành tựu xây dựng CNXH từ 1925-1941)

Chương II.  Châu Âu và nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

26

Bài 17. Châu Âu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 

- Mục I.2: Cao trào cách mạng 1918-1923. Quốc tế cộng sản thành lập - (đọc thêm)

                                                                                                                                                                           1

 


 

  

           

 

 

 

- Mục II.2: Phong trào mặt trận nhân dân chống CNPX và chống chiến tranh 1929-1939 - (không dạy)

14

27

Bài 18. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

 

28

Làm bài tập lịch sử

 

Chương III. Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939)

15

29

Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

 

 

30

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 -1939)

 

16

31

Bài 20. Phong trào độc lập dân tộc ở châu Á (1918 -1939)

 

32

Ôn tập

 

Chương IV. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

17

33, 34

Bài 21. Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945)

Mục II: Diễn biến của chiến tranh

(Hướng dẫn HS lập niên biểu)

Chương V. Sự phát triển của văn hoá, khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

18

35

Ôn tập

 

36

Bài 22. Sự phát triển văn hoá, khoa học - kĩ thuật thế giới nửa đầu thế kỉ XX

 

 

19

 

37

Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại

(từ năm 1917 đến năm 1945)

 

38

Kiểm tra học kì I

 

HỌC KÌ II

Phần hai. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1858 ĐẾN NĂM 1918

Chương I.  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ năm 1858 đến cuối thế kỉ XIX

 

20, 21

39, 40

Bài 24. Cuộc kháng chiến từ năm 1858 đến năm 1873

 

22, 23

41, 42

Bài 25. Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc (1873 - 1884)

 

24, 25

43, 44

Bài 26. Phong trào kháng Pháp trong nhng năm cui thế k XIX

- Mc II.1: Khi nghĩa Ba Đình 1886-1887

- Mc II.2: Khi nghĩa Bãi Sy 1883-1892

(Không dy)

26

45

Bài 27. Khi nghĩa Yên Thế và phong trào chng Pháp ca đồng bào min núi cui thế k XIX

- Mục II: Khởi nghĩa Yên Thế 1884-1913

(Hướng dẫn HS lập bảng thống kê các giai đoạn, mỗi giai đoạn nêu khái quát không cần chi tiết)

- Mục II: Phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi (không dạy)

                                                                                                                                                                           1

 


 

  

           

27

46

Làm bài tập lịch sử

 

28

47

Kiểm tra viết (1 tiết )

 

 

29

 

48

Bài 28. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

 

Chương II. Xã hội Việt Nam (từ năm 1897 đến năm 1918)

30, 31

49, 50

Bài 29. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến kinh tế xã hội ở Việt Nam

 

32, 33

51, 52

Bài 30. Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918

Nội dung diễn biến của các cuộc khởi nghĩa mục II.2. Vụ mưu khởi ở Huế 1916. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên 1917(không dạy)

34

53

Bài 31. Ôn tập lịch sử Việt Nam (Từ năm 1858 đến năm 1918)

 

35

54

Lịch sử địa phương

Bài :THĂNG LONG - HÀ NỘI TỪ THỜI NGUYỄN ĐẾN HẾT CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ NHẤT (1802-1918)

chủ đề: Các nhân vật lịch sử trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1858-1918)

 

36

55

Ôn tập học kỳ II

 

37

56

Kiểm tra học kì II

 

                                                                                                                  Hà Nội,  ngày  02 tháng  08  năm 2017.

 

Ban  Giám Hiệu duyệt

Tổ trưởng chuyên môn duyệt

 

 

 

 

 

Người lập kế hoạch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú thích: Phân phối chương trình có sự điều chỉnh như sau:

                                                                                                                                                                           1

 


 

  

           

 

Phân phối chương trình gốc

Phân phối chương trình đã điều chỉnh

Lí do điều chỉnh

Tiết 34. Làm bài tập lịch sử

 

Tiết 27. Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

 

Tiết 27. Làm bài tập lịch sử

 

Tiết 28. Bài 19. Nhật Bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

 

Điều chỉnh thứ tự tiết học để phù hợp với thời gian

ôn tập và kiểm tra định kỳ.

Tiết 43. Bài 28. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

Tiết 43. Làm bài tập lịch sử

Tiết 44. Làm bài tập lịch sử

Tiết 44. Kiểm tra viết (1 tiết)

Tiết 45. Kiểm tra viết (1 tiết)

Tiết 45. Bài 28. Trào lưu cải cách Duy tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

 

                                                                                                                                                                           1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án Phân phối Lịch Sử 8, Lịch sử 8. . Chúng tôi giới thiệu đến các bạn thư viện Phân phối Lịch Sử 8 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Phân phối Lịch Sử 8 trong chuyên mục Lịch sử 8 được giới thiệu bởi user Hiến Nguyễn Thị đến cộng đồng nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Lịch sử 8 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Lịch sử Lịch sử 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Cả năm: 37 tuần (56 tiết) Học kì I: 19 tuần (38 tiết) Học kì II: 18 tuần (18 tiết) Tuần Tiết Tên bài Hướng dẫn thực hiện nội dung điều chỉnh   HỌC KÌ I  Phần một, cho biết thêm LỊCH SỬ THẾ GIỚI ( LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI (Từ giữa thế kỉ XVI tới năm 1917) Chương I, ngoài ra Thời kì xác lập của chủ nghĩa tư bản (từ thế kỉ XVI tới nửa sau thế kỉ XIX)  1 1, 2 Bài 1, thêm nữa Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên - Mục I, thêm nữa 1: Một nền sản xuất ra https://nslide.com/giao-an/phan-phoi-lich-su-8.d41u0q.html