PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Đăng ngày 12/24/2016 5:38:27 PM | Thể loại: TÀI LIỆU ÔN TẬP VL | Chia sẽ bởi: Tới Nguyễn Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 16 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Phóng xạ

DẠNG 4 – XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT ĐÃ BỊ PHÂN RÃ

- Cho khối lượng hạt nhân ban đầu m0 ( hoặc số hạt nhân ban đầu N0 ) và chu kỳ bãn rã T .

Khối lượng hạt nhân hoặc số hạt nhân đã bị phân rã trong thời gian t được xác định bởi các công thức sau:

-Khối lượng hạt nhân bị phân rã:        

-Số hạt nhân bị phân rã là :               

Nếu t << T : <=> , ta có:

-Chú ý : Không có định luật bảo toàn khối lượng trong phản ứng hạt nhân.

VÍ DỤ ÁP DỤNG

 “Các yếu tố của nghệ thuật học tập là ý chí, trật tự và thời gian”  M. Prévost

Bài 1. Chất phóng xạ Pôlôni có khối lượng 0,168g. Pôlôni phóng ra tia thành chì . Cho chu kỳ bán rã của Pôlôni là 138 ngày đêm

a. Bó bao nhiêu nguyên tử bị phân rã trong 414 ngày đêm, xác định lượng chì tạo thành trong thời gian trên?      

     Đs: 4,214.1020 nguyên tử ;   0,144g .

b. Bao nhiêu lâu lượng Pôlôni còn 10,5mg?      Đs: 552 ngày đêm

Bài 2: Tính số hạt nhân bị phân rã sau 1s trong 1g Rađi Ra. Cho biết chu kỳ bán rã của Ra   là 1580 năm. Số Avôgađrô là NA = 6,02.1023 mol-1.

      A. 3,55.1010 hạt.                 B. 3,40.1010 hạt.                     C. 3,75.1010 hạt.                D.3,70.1010 hạt.    ĐS: D

Bài 3: Một chất phóng xạ có chu kì bán ra T. Sau thời gian t = 3T kể từ thời điển ban đầu, tỉ số giữa số hạt nhân bị phân rã thành hạt nhân của nguyên tố khác với số hạt nhân của chất phóng xạ còn lại

A. 7 B. 3 C. 1/3 D. 1/7      ĐS: A

TRẮC NGHIỆM ÁP DỤNG

Câu 1.          Đồng vị phóng xạ Côban Co phát ra tia B─  và   với chu kỳ bán rã T = 71,3 ngày. Trong 365 ngày, phần trăm chất Côban này bị phân rã bằng     A. 97,12%                               B. 80,09%                       C. 31,17%                        D. 65,94%         

Câu 2.          Một chất phóng xạ  có chu kì bán rã là 20 phút. Ban đầu một mẫu chất đó  có khối lượng là 2g. Sau 1h40phút, lượng chất đã phân rã có giá trị nào?

    A. 1,9375 g             B. 0,0625g              C. 1,25 g               D. 6,25 g

Câu 3.          Đồng vị  là chất phóng xạ với chu kỳ bán rã T = 5,33 năm, ban đầu một lượng Co có khối lượng m0. Sau một năm lượng Co trên bị phân rã bao nhiêu phần trăm?    A.12,2%             B. 27,8%             C. 30,2%           D. 42,7%

Câu 4.          Chu kỳ bán rã của U 238 là 4,5.109 năm. Số nguyên tử  bị phân rã sau 106 năm từ 1 gam U 238 ban đầu là bao nhiêu? Biết số Avôgadrô NA = 6,02.1023 hạt/mol.       A. 2,529.1021                    B. 2,529.1018                                       C. 3,896.1014                          D. 3,896.1017

Câu 5.          Chu kì bán rã của chất phóng xạ Sr là 20 năm. Sau 80 năm có bao nhiêu phần trăm chất phóng xạ đó phân rã thành chất khác?      A. 6,25%.                                          B. 12,5%.                            C. 87,5%.                            D. 93,75%.

Câu 6.   Đồng vị phóng xạ Cu có chu kỳ bán rã 4,3 phút. Sau khoảng thời gian t = 12,9 phút, độ phóng xạ của đồng vị này giảm xuống bao nhiêu:    A.85 %                           B.87,5 %                           C.82, 5 %                          D.80 %  

Câu 7.          Gọi là khoảng thời gian để số hạt nhân của một đồng vị phóng xạ giảm đi bốn lần. Sau thời gian 2 số hạt nhn còn lại của đồng vị đó bằng bao nhiêu phần trăm số hạt nhân ban đầu?

 A. 25,25%.                      B. 93,75%.                        C. 6,25%.                        D. 13,5%.

Câu 8.          Chất phóng xạ Na có chu kì bán rã 15 giờ. So với khối lượng Na ban đầu, khối lượng chất này bị phân rã trong vòng 5h đầu tiên bằng:          A.70,7%.                     B. 29,3%.                  C. 79,4%.                   D. 20,6%

Câu 9.      Côban() có chu kì phóng xạ là 16/3 năm và biến thành ; khối lượng ban đầu của côban là1kg. Khối lượng côban đã phân rã sau 16 năm là          A. 875g.            B. 125g.                            C. 500g.                            D. 1250g.

Câu 10.  Chất phóng xạ pôlôni phóng ra tia và biến đổi thành chì . Hỏi trong 0,168g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của Po là 138 ngày

A.4,21.1010nguyên tử; 0,144g                             B.4,21.1020nguyên tử; 0,144g     

C.4,21.1020nguyên tử; 0,014g                             D.2,11.1020nguyên tử; 0,045g

Câu 11.  Chu kì bán rã của chất phóng xạ là 2,5 năm. Sau 1 năm tỉ số giữa số hạt nhân còn lại và số hạt nhân ban đầu là

A. 0,4.  B. 0,242.  C. 0,758.  D. 0,082.

Câu 12.  Chu kì bán rã của Co60 bằng gần 5năm. Sau 10 năm, từ một nguồn Co60 có khối lượng 1g sẽ còn lại bao nhiêu gam?     A. 0,10g.                            B. 0,25g.                            C. 0,50g.                            D. 0,75g.

Câu 13.  Iốt phóng xạ dùng trong y tế có chu kì bán rã T = 8ngày. Lúc đầu có m0 = 200g chất này. Sau thời gian t = 24 ngày còn lại bao nhiêu?      A. 20g.                          B. 25g.                                  C. 30g.                    D. 50g.

Câu 14.  Chu kì bán rã của là 140 ngày đêm. Lúc đầu có 42 mg Pôlôni. Độ phóng xạ ban đầu nhận giá trị là

A. 6,8.1014Bq.                   B. 5,8.1012Bq.                     C. 6,8.109Bq.                    D. 6,9.1012Bq.

Câu 15.  Khối lượng ban đầu của đồng vị phóng xạ natri là 0,23mg, chu kì bán rã của natri là T = 62s. Độ phóng xạ ban đầu bằng         A. 6,7.1014Bq.               B. 6,7.1015Bq.                      C. 6,7.1016Bq.            D. 6,7.1017Bq.

Câu 16.  Một khối chất phóng xạ có chu kì bán rã bằng 10 ngày. Sau 30 ngày khối lượng chất phóng xạ chỉ còn lại trong khối đó sẽ bằng bao nhiêu phần lúc ban đầu?   A. 0,5.                            B. 0,25.                            C. 0,125.                            D. 0,33.

Câu 17.  Chu kì bán rã của hai chất phóng xạ A và B lần lượt là 20 phút và 40 phút. Ban đầu hai khối chất A và B có số lượng hạt nhân như nhau. Sau 80 phút tỉ số các hạt nhân A và B còn lại là   A. 1:6.                  B. 4:1.           C. 1:4.         D. 1:1.

Câu 18.  Tính số phân tử  nitơ (14N) có trong 1 gam khí nitơ. Biết khối lượng nguyên tử của nitơ là 13,999u. 

A. 43.1021.  B. 215.1020.  C. 43.1020.  D. 21.1021.

Câu 19.  Trong nguồn phóng xạ P32 có 108 nguyên tử với chu kì bán rã T = 14 ngày. 4 tuần lễ trước đó, số nguyên tử P32 trong nguồn đó là        A. N0 = 1012.             B. N0 = 4.108.              C. N0 = 2.108.            D. N0 = 16.108.

Câu 20.       Hạt nhân phóng xạ anpha thành hạt nhân chì bền. Ban đầu trong mẫu Po chứa một lượng  m­o(g). Bỏ qua năng lượng của hạt photon gama. Khối lượng hạt nhân con tạo thành tính theo m0 sau bốn chu kì bán rã là?

   A.0,92m0            B.0,06m0              C.0,98m0                D.0,12m0

DẠNG 5 – XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CỦA HẠT NHÂN CON KHI BIẾT m0 , T

Lập phương trình phân rã tổng quát:  + tia phóng xạ.

Ta có: 1 hạt nhân mẹ phân rã  thì sẽ có 1 hạt nhân con tao thành.

Do đó:  Số mol chất bị phân rã bằng số mol chất tạo thành == n

-Khối lượng  chất tạo thành là (khối lượng hạt nhân con):  

-Lưu ý : Ttrong phân rã : khối lượng hạt nhân con hình thành bằng khối lượng hạt nhân mẹ bị phân rã (Acon = Ame)

BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1: Đồng vị  Na là chất phóng xạ β- tạo thành hạt nhân magiê Mg. Ban đầu có 12gam Na và chu kì bán rã là 15 giờ. Sau 45 h thì khối lượng Mg tạo thành là:           A. 10,5g                  B. 5,16 g                   C. 51,6g                 D. 0,516g 

Bài 2 : Chất phóng xạ Poloni có chu kì bán rã T = 138 ngày phóng ra tia và biến thành đồng vị chì , ban đầu có 0,168g poloni. Hỏi sau 414 ngày đêm có:

a.Bao nhiêu nguyên tử poloni bị phân rã?                           Đs: nguyên tử

b.Tìm khối lượng chì hình thành trong thời gian đó?          Đs:

Bài 3:  Hạt nhân Ra có chu kì bán rã 1570 năm phân rã thành 1 hạt và biến đổi thành hạt nhân Rn. Tính số hạt nhân Rn được tạo thành trong năm thứ 786. Biết lúc đầu có 2,26g radi. Coi khối lượng của hạt nhân tính theo u xấp xĩ bằng số khối của chúng và NA = 6,02.1023 mol-1.   Đs1,7828.1018 hạt.

Bài 4 : Pôlôni Po là một chất phóng xạ có chu kì bán rã 140 ngày đêm. Hạt nhân pôlôni phóng xạ sẽ biến thành hạt nhân chì (Pb) và kèm theo một hạt . Ban đầu có 42 mg chất phóng xạ pôlôni. Tính khối lượng chì sinh ra sau 280 ngày đêm.

Đs:  31,5 mg.

TRẮC NGHIỆM:

Câu 1.          Urani () có chu kì  bán  rã là 4,5.109năm. Khi phóng xạ , urani biến thành thôri (). Khối lượng thôri tạo thành trong 23,8 g urani sau 9.109 năm là bao nhiêu?

A. 17,55g B. 18,66g C. 19,77g D. 29,77g

Câu 2.          Chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 1mmg . Sau 276 ngày, khối lượng bị phân rã là:

   A. 0,25mmg               B. 0,50mmg         C. 0,75mmg  D. đáp án khác

Câu 3.          Chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 140 ngày,  biến thành hạt nhân chì(Pb). Ban đầu có 42mg. Độ phóng xạ ban đầu của nhận giá trị nào?     A. 6,9.1016 Bq         B. 6,9.1012 Bq              C. 9,6.1012 Bq          D. 9,6.1016 Bq

Câu 4.          Chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 140 ngày,  biến thành hạt nhân chì(Pb). Ban đầu có 42mg. Sau 280 ngày đêm phóng xạ, khối lượng chì trong mẫu là?         A. 10,5mg               B. 21mg               C. 31,5mg            D. 28mg

Câu 5.      Ban đầu có m0 gam nguyên chất. Biết rằng hạt nhân phân rã tạo thành hạt nhân X. Chu kỳ bán rã của là 15h. Thời gian để tỉ số khối lượng chất X và Na bằng 3/4 là   A.12,1h          B.22,1h        C.8,6h                         D.10,1h

Câu 6.      Chu kì bán rã của 60Co bằng gần 5năm. Sau 10 năm, từ một nguồn Co60 có khối lượng 1g sẽ còn lại bao nhiêu gam?

 A. 0,10g.  B. 0,25g.  C. 0,50g.  D. 0,75g.

Câu 7.      là chất phóng xạ α, nó phóng ra một hạt α và biến đổi thành hạt nhân X. Tỷ sô giữa  khối lượng Po và  khối lượng X sau 4 chu kì bán rã là                  A.0,068.                            B.0,043.                            C.0,067.                            D.0,68.

Câu 8.         Urani có chu kỳ bán rã là 4,5.109 năm. Sau khi phân rã biến thành Thori . Hỏi có bao nhiêu gam Thori được tạo thành trong 23,8g Uranni sau thời gian 9.109 năm.

   A. 17,85 kg               B. 18,95g          C. 18,95kg              D. 17,85g

Câu 9.      Chất phóng xạ pôlôni phóng ra tia và biến đổi thành chì . Hỏi trong 0,168g pôlôni có bao nhiêu nguyên tử bị phân rã sau 414 ngày đêm và xác định lượng chì tạo thành trong khoảng thời gian nói trên. Cho biết chu kì bán rã của Po là 138 ngày

 A. 4,21.1010 nguyên tử; 0,144g    B. 4,21.1020 nguyên tử; 0,144g

 C. 4,21.1020 nguyên tử; 0,014g    D. 2,11.1020 nguyên tử; 0,045g

Câu 10.  Pôlôni() là chất phóng xạ, phát ra hạt và biến thành hạt nhân Chì (Pb). Po có chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 1kg chất phóng xạ trên. Hỏi sau bao lâu lượng chất trên bị phân rã 968,75g?

 A. 690 ngày.  B. 414 ngày.  C. 690 giờ.  D. 212 ngày.

Câu 11.  Chất phóng xạ iôt I có chu kì bán rã 8 ngày. Lúc đầu có 200g chất này. Sau 24 ngày, số iốt phóng xạ đã bị biến thành chất khác là          A. 50g.                       B. 175g.                           C. 25g.                        D. 150g.

Câu 12.  Pôlôni là nguyên tố phóng xạ , nó phóng ra một hạt và biến đổi thành hạt nhân con X. Chu kì bán rã của Po là 138 ngày.

-Ban đầu mẫu Po nguyên chất có khối lượng 0,01g. Tính độ phóng xạ của mẫu chất trên sau 3 chu kì bán rã.

-Tính tỉ số khối lượng Po và khối lượng chất X trong mẫu chất trên sau 4 chu kì bán rã

A. 2,084.1011Bq;  0,068                B. 2,084.1011Bq;  0,68                 C. 2,084.1010Bq;  0,038               D. 2,084.1010Bq;  0,58

 

                                                                                                       1                              Nguyễn Văn Tới                                     THPT Cổ Loa – Hà Nội                               

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHẢN ỨNG HẠT NHÂN, TÀI LIỆU ÔN TẬP VL. ((( DẠNG 4 – XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT ĐÃ BỊ PHÂN RÃ ((( - Cho khối lượng hạt nhân ban đầu m0 ( hoặc số hạt nhân ban đầu N0 ) và chu kỳ bãn rã T . Khối lượng hạt nhân hoặc số hạt nhân đã bị phân rã trong thời gian t được xác định bởi các công thức sau: -Khối lượng hạt nhân bị phân rã: ... Chúng tôi giới thiệu tới các bạn giáo án PHẢN ỨNG HẠT NHÂN .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện PHẢN ỨNG HẠT NHÂN trong chuyên mục TÀI LIỆU ÔN TẬP VL được chia sẽ bởi thành viên Tới Nguyễn Văn đến các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được đưa vào mục TÀI LIỆU ÔN TẬP VL , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Mĩ thuật ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem ((( DẠNG 4 – XÁC ĐỊNH LƯỢNG CHẤT ĐÃ BỊ PHÂN RÃ ((( - Cho khối lượng hạt nhân ban đầu m0 ( hoặc số hạt nhân ban đầu N0 ) và chu https://nslide.com/giao-an/phan-ung-hat-nhan.zkpq0q.html