PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ 2017

Đăng ngày 5/17/2017 2:04:27 PM | Thể loại: Nhà trẻ | Chia sẽ bởi: Rươn Lý | Lần tải: 7 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.29 M | Loại file: doc

 


Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG                                                 

PHIẾU GIÁO VIÊN  TỰ ĐÁNH GIÁ

Năm học: 2016 - 2017

Trường: THPT Nguyễn Khuyến

Tổ chuyên môn: Sinh Học – KTCN – Thể Dục

Họ và tên giáo viên: Lý Rươn

Môn học được phân công giảng dạy: Thể Dục

(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)

Các tiêu chuẩn và tiêu chí

Điểm đạt được

Nguồn minh chứng đã có

* TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên

1 

2

3

4

1 

2

3

4 

5

6 

7

8 

MC khác

+ tc 1. Phẩm chất chính trị

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 2. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

x

+ tc 3. Ứng xử với học sinh

 

 

 

x

+ tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp

 

 

 

x

+ tc 5. Lối sống, tác phong

 

 

 

x

* TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

x

 

+ tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục

 

 

x

 

* TC 3. Năng lực dạy học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học

 

 

 

x

+ tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học

 

 

 

x

+ tc 10. Bảo đảm chương trình môn học

 

 

 

x

+ tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học

 

 

x

 

+ tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học

 

 

 

x

+ tc 13. Xây dựng môi trường học tập

 

 

x

 

+ tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học

 

 

 

x

+ tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

 

x

* TC 4. Năng lực giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

 

 

x

 

+ tc 17. Giáo dục qua môn học

 

 

 

x

+ tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

 

 

x

 

+ tc 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng

 

 

x

 

+ tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục

 

 

x

 

+ tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh

 

 

 

x

* TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

 

 

x

 


+ tc 23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện

 

 

 

x

+ tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

x

 

                      - Số tiêu chí đạt mức tương ứng

 

 

11

14

 

 

                      - Tổng số điểm của mỗi mức

 

 

33

56

                                   - Tổng số điểm: 89

                                   - Xếp loại         : Tốt

 

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá)

1. Những điểm mạnh:

-  Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, trong và ngoài thị xã

- Tác phong đạo đức tốt, phẩm chất chính trị kiên định, lối sống chân thành.

- Nhiệt tình, năng động trong mọi công tác; Trình độ chuyên môn vững vàng;

- Gương mẫu trong việc thực hiện trường học xanh, sạch, đẹp, vệ sinh và an toàn.

2. Những điểm yếu:

   - Chưa tích cực trong quá trình tự học, tự rèn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Chưa chủ động trong công việc theo kế hoạch đề ra của tổ.

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

- Tiếp tục làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên và lắng nghe ý kiến đóng góp từ đồng chí đồng nghiệp.

- Làm việc có kế hoạch, khoa học cụ thể, làm việc đúng theo tiến độ công việc cấp trên giao.

 

 

                    Vĩnh Châu, ngày 17 tháng 5 năm 2017

Giáo viên tự đánh giá

        (Ký và ghi họ, tên)

 

 

 

 

Lý Rươn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Phụ lục 2

(Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG                                                 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Năm học: 2016-2017

Trường: ...........................................................................................................................................

Tổ chuyên môn: ..............................................................................................................................

Họ và tên giáo viên được đánh giá: ..............................................................................................

Môn học được phân công giảng dạy: ...........................................................................................

(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)

Các tiêu chuẩn và tiêu chí

Điểm đạt được

Nguồn minh chứng đã có

* TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên

1 

2

3

4

1 

2

3

4 

5

6 

7

8 

MC khác

+ tc 1. Phẩm chất chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 2. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

+ tc 3. Ứng xử với học sinh

 

 

 

 

+ tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp

 

 

 

 

+ tc 5. Lối sống, tác phong

 

 

 

 

* TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

 

 

+ tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục

 

 

 

 

* TC 3. Năng lực dạy học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học

 

 

 

 

+ tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học

 

 

 

 

+ tc 10. Bảo đảm chương trình môn học

 

 

 

 

+ tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học

 

 

 

 

+ tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học

 

 

 

 

+ tc 13. Xây dựng môi trường học tập

 

 

 

 

+ tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học

 

 

 

 

+ tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

 

 


* TC 4. Năng lực giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

 

 

 

 

+ tc 17. Giáo dục qua môn học

 

 

 

 

+ tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

 

 

 

 

+ tc 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng

 

 

 

 

+ tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục

 

 

 

 

+ tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh

 

 

 

 

* TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

 

 

 

 

+ tc 23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

 

 

 

 

* TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện

 

 

 

 

+ tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

 

 

                      - Số tiêu chí đạt mức tương ứng

 

 

 

 

 

 

                      - Tổng số điểm của mỗi mức

 

 

 

 

                                   - Tổng số điểm:

                                   - Xếp loại         :

 

 

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG (Tổ chuyên môn đánh giá)

1. Những điểm mạnh:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

2. Những điểm yếu:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................


 

                   Vĩnh Châu, ngày.... tháng...... năm ......

Tổ trưởng chuyên môn

       (Ký và ghi họ, tên)

 

 

 

 

……………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

(Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG   

   Trưởng THPT Nguyễn Khuyến 

 

PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN  CỦA TỐ CHUYÊN MÔN

Năm học: 2016 - 2017

 

Trường: ..........................................................................................................................

Tổ chuyên môn: .............................................................................................................

STT

Họ và tên giáo viên

Giáo viên tự đánh giá

Đánh giá của tổ

Ghi chú

Tổng số điểm

Xếp loại

Tổng số điểm

Xếp loại

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Xếp loại của tổ chuyên môn

Xếp loại chính thức của Hiệu trưởng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 


8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

 

  

Vĩnh Châu, ngày...... tháng ....... năm 20      

Tổ trưởng chuyên môn

       (Ký và ghi họ, tên)

 

 

................................................

 

 

 

 

 

Phụ lục 4

(Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG

Trưởng THPT Nguyễn Khuyến 

 

PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG

NĂM HỌC 20       -  20      

 

STT

Họ và tên giáo viên

GV tự đánh giá

Xếp loại của tổ chuyên môn

Xếp loại chính thức của Hiệu trưởng

Ghi chú

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

TC

 

 

 

 

 

Tổng cộng mỗi loại:


 - Xuất sắc :

 - Khá  :

 - Trung bình:

 - Kém  :

  

Vĩnh Châu, ngày ....... tháng ....... năm 20      

HIỆU TRƯỞNG

(Ký tên & đóng dấu)

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ 2017, Nhà trẻ. . nslide.com chia sẽ tới các bạn giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ 2017 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ 2017 thuộc chuyên mục Nhà trẻ được giới thiệu bởi user Rươn Lý tới cộng đồng nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Nhà trẻ , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Giáo án Mầm non Nhà trẻ ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Phụ lục 1 (Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Năm học: 2016 - 2017 Trường: THPT Nguyễn Khuyến Tổ chuyên môn: Sinh Học – KTCN – Thể Dục Họ và tên giáo viên: Lý Rươn Môn học được phân công giảng dạy: Thể Dục (Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí) Các tiêu chuẩn và tiêu chí Điểm đạt được Nguồn minh chứng đã có  * TC 1, https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia-2017.cp7t0q.html