Giáo Án Nhà Trẻ:Phiếu Giáo Viên Tự Đánh Giá 2017

giáo án điện tử Mầm non Lớp 2 tuổi
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
cp7t0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2017-05-17 14:04:27
Loại file
doc
Dung lượng
0.29 M
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Phụ lục 1 (Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Năm học: 2016 - 2017

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Phụ lục 1
(Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG                                                 
PHIẾU GIÁO VIÊN  TỰ ĐÁNH GIÁ
Năm học: 2016 - 2017
Trường: THPT Nguyễn Khuyến
Tổ chuyên môn: Sinh Học – KTCN – Thể Dục
Họ và tên giáo viên: Lý Rươn
Môn học được phân công giảng dạy: Thể Dục
(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)
Các tiêu chuẩn và tiêu chí
Điểm đạt được
Nguồn minh chứng đã có
* TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên

2
3
4

2
3

5

7

MC khác
+ tc 1. Phẩm chất chính trị
 
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 2. Đạo đức nghề nghiệp
 
 
 
x
+ tc 3. Ứng xử với học sinh
 
 
 
x
+ tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp
 
 
 
x
+ tc 5. Lối sống, tác phong
 
 
 
x
* TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục
 
 
x
 
+ tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục
 
 
x
 
* TC 3. Năng lực dạy học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học
 
 
 
x
+ tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học
 
 
 
x
+ tc 10. Bảo đảm chương trình môn học
 
 
 
x
+ tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học
 
 
x
 
+ tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học
 
 
 
x
+ tc 13. Xây dựng môi trường học tập
 
 
x
 
+ tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học
 
 
 
x
+ tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
 
 
 
x
* TC 4. Năng lực giáo dục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục
 
 
x
 
+ tc 17. Giáo dục qua môn học
 
 
 
x
+ tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
 
 
x
 
+ tc 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
 
 
x
 
+ tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục
 
 
x
 
+ tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
 
 
 
x
* TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
 
 
x
 

+ tc 23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội
 
 
x
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện
 
 
 
x
+ tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn GD
 
 
x
 
                      - Số tiêu chí đạt mức tương ứng
 
 
11
14
 
 
                      - Tổng số điểm của mỗi mức
 
 
33
56
                                   - Tổng số điểm: 89
                                   - Xếp loại         : Tốt
 
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá)
1. Những điểm mạnh:
-  Luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- Tích cực tham gia các phong trào của nhà trường, trong và ngoài thị xã
- Tác phong đạo đức tốt, phẩm chất chính trị kiên định, lối sống chân thành.
- Nhiệt tình, năng động trong mọi công tác; Trình độ chuyên môn vững vàng;
- Gương mẫu trong việc thực hiện trường học xanh, sạch, đẹp, vệ sinh và an toàn.
2. Những điểm yếu:
   - Chưa tích cực trong quá trình tự học, tự rèn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
- Chưa chủ động trong công việc theo kế hoạch đề ra của tổ.
3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
- Tiếp tục làm việc theo sự chỉ đạo của cấp trên và lắng nghe ý kiến đóng góp từ đồng chí đồng nghiệp.
- Làm việc có kế hoạch, khoa học cụ thể, làm việc đúng theo tiến độ công việc cấp trên giao.
 
 
                    Vĩnh Châu, ngày 17 tháng 5 năm 2017
Giáo viên tự đánh giá
        (Ký và ghi họ, tên)
 
 
 
 
Lý Rươn
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Phụ lục 2
(Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG                                                 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
Năm học: 2016-2017
Trường: ...........................................................................................................................................
Tổ chuyên môn: ..............................................................................................................................
Họ và tên giáo viên được đánh giá: ..............................................................................................
Môn học được phân công giảng dạy: ...........................................................................................
(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)
Các tiêu chuẩn và tiêu chí
Điểm đạt được
Nguồn minh chứng đã có
* TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên

2
3
4

2
3

5

7

MC khác
+ tc 1. Phẩm chất chính trị
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 2. Đạo đức nghề nghiệp
 
 
 
 
+ tc 3. Ứng xử với học sinh
 
 
 
 
+ tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp
 
 
 
 
+ tc 5. Lối sống, tác phong
 
 
 
 
* TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục
 
 
 
 
+ tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục
 
 
 
 
* TC 3. Năng lực dạy học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học
 
 
 
 
+ tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học
 
 
 
 
+ tc 10. Bảo đảm chương trình môn học
 
 
 
 
+ tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học
 
 
 
 
+ tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học
 
 
 
 
+ tc 13. Xây dựng môi trường học tập
 
 
 
 
+ tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học
 
 
 
 
+ tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
 
 
 
 

* TC 4. Năng lực giáo dục
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục
 
 
 
 
+ tc 17. Giáo dục qua môn học
 
 
 
 
+ tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục
 
 
 
 
+ tc 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng
 
 
 
 
+ tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục
 
 
 
 
+ tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh
 
 
 
 
* TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng
 
 
 
 
+ tc 23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội
 
 
 
 
* TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện
 
 
 
 
+ tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn GD
 
 
 
 
                      - Số tiêu chí đạt mức tương ứng
 
 
 
 
 
 
                      - Tổng số điểm của mỗi mức
 
 
 
 
                                   - Tổng số điểm:
                                   - Xếp loại         :
 
 
 
ĐÁNH GIÁ CHUNG (Tổ chuyên môn đánh giá)
1. Những điểm mạnh:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
2. Những điểm yếu:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

 
                   Vĩnh Châu, ngày.... tháng...... năm ......
Tổ trưởng chuyên môn
       (Ký và ghi họ, tên)
 
 
 
 
……………………………………
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phụ lục 3
(Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG   
   Trưởng THPT Nguyễn Khuyến 
 
PHIẾU TỔNG HỢP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN  CỦA TỐ CHUYÊN MÔN
Năm học: 2016 - 2017
 
Trường: ..........................................................................................................................
Tổ chuyên môn: .............................................................................................................
STT
Họ và tên giáo viên
Giáo viên tự đánh giá
Đánh giá của tổ
Ghi chú
Tổng số điểm
Xếp loại
Tổng số điểm
Xếp loại
STT
Họ và tên giáo viên
GV tự đánh giá
Xếp loại của tổ chuyên môn
Xếp loại chính thức của Hiệu trưởng
Ghi chú
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 

8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
TC
 
 
 
 
 
 
  
Vĩnh Châu, ngày...... tháng ....... năm 20      
Tổ trưởng chuyên môn
       (Ký và ghi họ, tên)
 
 
................................................

 
 
 
 
 
Phụ lục 4
(Kèm theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SÓC TRĂNG
Trưởng THPT Nguyễn Khuyến 
 
PHIẾU XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG
NĂM HỌC 20       -  20      
 
STT
Họ và tên giáo viên
GV tự đánh giá
Xếp loại của tổ chuyên môn
Xếp loại chính thức của Hiệu trưởng
Ghi chú
1
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
6
 
 
 
 
 
7
 
 
 
 
 
8
 
 
 
 
 
9
 
 
 
 
 
10
 
 
 
 
 
11
 
 
 
 
 
12
 
 
 
 
 
TC
 
 
 
 
 
Tổng cộng mỗi loại:

 - Xuất sắc :
 - Khá  :
 - Trung bình:
 - Kém  :
  
Vĩnh Châu, ngày ....... tháng ....... năm 20      
HIỆU TRƯỞNG
(Ký tên & đóng dấu)
 

 
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ 2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngPHIEU_TU_DANH_GIA__GIAO_VIEN_2017.doc[0.29 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự