PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Đăng ngày 10/8/2010 1:01:31 PM | Thể loại: Văn bản | Chia sẽ bởi: Lạc Lê Ngọc | Lần tải: 1 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.10 M | Loại file: doc

Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở/Phòng GD-ĐT.................................

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Trường : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm học : . . . . . . . . . .

Họ và tên giáo viên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Môn học được phân công giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí)

Các tiêu chuẩn và tiêu chí

Điểm đạt được

Nguồn minh chứng

đă có

· TC1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người GV

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

MC khác

+ tc1.1. Phẩm chất chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc1.2. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

+ tc1.3. Ứng xử với HS

 

 

 

 

+ tc1.4. Ứng xử với đồng nghiệp

 

 

 

 

+ tc1.5. Lối sống, tác phong

 

 

 

 

· TC2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc2.1. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

 

 

+ tc2.2. Tìm hiểu môi trường giáo dục

 

 

 

 

· TC3. Năng lực dạy học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.1. Xây dựng kế hoạch dạy học

 

 

 

 

+ tc3.2. Bảo đảm kiến thức môn học

 

 

 

 

+ tc3.3. Bảo đảm chương trình môn học

 

 

 

 

+ tc3.4. Vận dụng các phương pháp dạy học

 

 

 

 

+ tc3.5. Sử dụng các phương tiện dạy học

 

 

 

 

+ tc3.6. Xây dựng môi trường học tập

 

 

 

 

+ tc3.7. Quản lý hồ sơ dạy học

 

 

 

 

+ tc3.8. Kim tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

 

 

· TC4. Năng lực giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc4.1. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

 

 

 

 

+ tc4.2. Giáo dục qua môn học

 

 

 

 

+ tc4.3. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

 

 

 

 

+ tc4.4. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng

 

 

 

 

+ tc4.5. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức GD

 

 

 

 

+ tc4.6. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh

 

 

 

 

· TC5. Năng lực hoạt động chính trị xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc5.1. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

 

 

 

 

+ tc5.2. Tham gia các hoạt động chính trị xã hội

 

 

 

 

· TC6. Năng lực phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc6.1. Tự đánh giá, tự học và tự rèn luyện

 

 

 

 

+ tc6.2. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

 

 

- Số tiêu chí đạt mức tương ứng

 

 

 

 

 

 

                                        - Tổng số điểm của mỗi mức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng số điểm :

- GV tự xếp loại :

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá) :

1. Những điểm mạnh :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Những điểm yếu :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

                                                                                   Ngày. . . . . tháng. . . .năm

                                                                                 (Chữ ký của giáo viên)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ, Văn bản. . Chúng tôi giới thiệu tới bạn đọc tài liệu PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ thuộc thể loại Văn bản được giới thiệu bởi thành viên Lạc Lê Ngọc tới bạn đọc nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Văn bản , có 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Giáo án Khác ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Phụ lục 1 (Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở/Phòng GD-ĐT, thêm nữa PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Trường : , cho biết thêm , bên cạnh đó , tiếp theo là , thêm nữa , kế tiếp là , bên cạnh đó , nói thêm , nói thêm , bên cạnh đó , bên cạnh đó , bên cạnh đó , thêm nữa , bên cạnh đó , nói thêm là , bên cạnh đó , thêm nữa , cho biết thêm , nói thêm ,còn cho biết thêm , bên cạnh đó , bên cạnh đó https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.dij3vq.html