PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Đăng ngày 5/21/2011 4:14:27 PM | Thể loại: KẾ HOẠCH | Chia sẽ bởi: Nga Hoàng Quốc | Lần tải: 15 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.12 M | Loại file: doc

 


Phòng GD-ĐT QUẢNG TRẠCH                                                         

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Trường : THCS CẢNH HÓA.    Năm học :  2010 -2011

Họ và tên giáo viên : HOÀNG QUỐC NGA     

Môn học được phân công giảng dạy: TOÁN 9B, 9C, 8B

(Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí)

C¸c tiªu chuÈn vµ tiªu chÝ

Điểm đạt được

Nguồn minh chứng

đã có

TC1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng cña ng­êi GV

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

MC khác

+ tc1.1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc1.2. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp

 

 

 

 

+ tc1.3. øng xö víi HS

 

 

 

 

+ tc1.4. øng xö víi ®ång nghiÖp

 

 

 

 

+ tc1.5. Lèi sèng, t¸c phong

 

 

 

 

TC2. N¨ng lùc t×m hiÓu ®èi t­îng vµ m«i tr­êng gi¸o dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc2.1. T×m hiÓu ®èi t­îng gi¸o dôc  

 

 

 

 

+ tc2.2. T×m hiÓu m«i tr­êng gi¸o dôc

 

 

 

 

TC3. N¨ng lùc dy h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.1. X©y dùng kÕ ho¹ch d¹y häc

 

 

 

 

+ tc3.2. B¶o ®¶m kiÕn thøc m«n hc

 

 

 

 

+ tc3.3. B¶o ®¶m ch­¬ng tr×nh m«n hc

 

 

 

 

+ tc3.4. VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc

 

 

 

 

+ tc3.5. Sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc

 

 

 

 

+ tc3.6. X©y dùng m«i tr­êng häc tËp

 

 

 

 

+ tc3.7. Qu¶n lý hå s¬ d¹y häc

 

 

 

 

+ tc3.8. Kiểm tra, đ¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp của học sinh

 

 

 

 

TC4. N¨ng lùc gi¸o dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc4.1. X©y dùng kÕ ho¹ch c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc

 

 

 

 

+ tc4.2. Gi¸o dôc qua m«n häc

 

 

 

 

+ tc4.3. Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc

 

 

 

 

+ tc4.4. Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng trong céng ®ång

 

 

 

 

+ tc4.5. VËn dông c¸c nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc GD

 

 

 

 

+ tc4.6. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn ®¹o ®øc của học sinh

 

 

 

 


TC5. N¨ng lùc ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc5.1. Phèi hîp vi gia ®×nh häc sinh vµ céng ®ång

 

 

 

 

+ tc5.2. Tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi

 

 

 

 

TC6. N¨ng lùc ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc6.1. Tù ®¸nh gi¸, tù häc vµ tù rÌn luyÖn

 

 

 

 

+ tc6.2. Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

 

 

                        - Sè tiªu chÝ ®¹t møc t­¬ng øng

 

 

 

 

 

                               - ̉ng sè ®iÓm cña ̃i møc

 

 

 

 

 

                 - Tæng sè ®iÓm:

                 - GV tù xÕp lo¹i:

ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá):

1. Những điểm mạnh:

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Những điểm yếu:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh Hóa, ngày. . . . . tháng 05 năm 2011

(Chữ ký của giáo viên)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ, KẾ HOẠCH. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ trong danh mục KẾ HOẠCH được chia sẽ bởi thành viên Nga Hoàng Quốc tới học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , thư viện này được đưa vào mục KẾ HOẠCH , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Giáo án TỔ KH-TN KẾ HOẠCH ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Phòng GD-ĐT QUẢNG TRẠCH PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Trường : THCS CẢNH HÓA, nói thêm là Năm học : 2010 -2011 Họ và tên cô giáo : HOÀNG QUỐC NGA Môn học được phân công giảng dạy: TOÁN 9B, 9C, 8B (Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí) Các tiêu chuẩn và tiêu chí Điểm đạt được Nguồn minh chứng đã có  ( TC1, nói thêm là Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người GV 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 MC  https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.dpq1wq.html