PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Đăng ngày 8/3/2011 3:30:55 PM | Thể loại: Văn bản ngành | Chia sẽ bởi: Trỗi Trường Thcs Nguyễn Văn | Lần tải: 11 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 0.21 M | Loại file: doc

 


Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở/Phòng GD-ĐT.................................                                                           

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Trường : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Năm học :  . . . . . . . . . .     

Họ và tên giáo viên : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     

Môn học được phân công giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí)

Các tiêu chun và tiêu chí

Điểm đạt được

Nguồn minh chứng

đã có

TC1. Phm cht chính tr, đạo đức, li sng ca người GV

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

MC khác

+ tc1.1. Phm cht chính tr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc1.2. Đạo đức ngh nghip

 

 

 

 

+ tc1.3. Ứng xö víi HS

 

 

 

 

+ tc1.4. Ứng xö víi ®ång nghiÖp

 

 

 

 

+ tc1.5. Li sng, tác phong

 

 

 

 

TC2. Năng lc tìm hiu đối tượng và môi trường giáo dc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc2.1. Tìm hiu đối tượng giáo dc  

 

 

 

 

+ tc2.2. Tìm hiu môi trường giáo dc

 

 

 

 

TC3. Năng lc dy học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.1. Xây dng kế hoch dy hc

 

 

 

 

+ tc3.2. Bo đảm kiến thc môn học

 

 

 

 

+ tc3.3. Bo đảm chương trình môn học

 

 

 

 

+ tc3.4. Vn dng các phương pháp dy hc

 

 

 

 

+ tc3.5. S dng các phương tin dy hc

 

 

 

 

+ tc3.6. Xây dng môi trường hc tp

 

 

 

 

+ tc3.7. Qun lý h sơ dy hc

 

 

 

 

+ tc3.8. Kiểm tra, đánh giá kết qu hc tp của học sinh

 

 

 

 

TC4. Năng lc giáo dc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc4.1. Xây dng kế hoch các hot động giáo dc

 

 

 

 

+ tc4.2. Giáo dc qua môn hc

 

 

 

 

+ tc4.3. Giáo dc qua các hot động giáo dc

 

 

 

 

+ tc4.4. Giáo dc qua các hot động trong cng đồng

 

 

 

 

+ tc4.5. Vn dng các nguyên tc, phương pháp, hình thc t chc GD

 

 

 

 

+ tc4.6. Đánh giá kết qu rèn luyn đạo đức của học sinh

 

 

 

 

TC5. Năng lc hot động chính tr xã hi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc5.1. Phi hp với gia ®×nh häc sinh vµ céng ®ång

 

 

 

 

+ tc5.2. Tham gia các hot động chính tr xã hi

 

 

 

 

TC6. Năng lc phát trin ngh nghip

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc6.1. T đánh giá, t hc và t rèn luyn

 

 

 

 

+ tc6.2. Phát hin và gii quyết vn đề nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

 

 

                        - S tiêu chí đạt mc tương ng

 

 

 

 

 

                               - Tổng số đim ca mỗi mc

 

 

 

 

 


                 - Tng s đim                :

                     - GV t xếp loi                         :

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá) :

1. Những điểm mạnh :

- . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. Những điểm yếu :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Ngày. . . . . tháng. . . .năm

(Chữ ký của giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục 3

SỞ GD&ĐT QUẢNG TRỊ

TRƯỜNG THPT ĐAKRÔNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

Năm học : . . . . . . . .

 

I. XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

1. Tổng số giáo viên được xếp loại

2. Tổng hợp kết quả xếp loại giáo viên

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ (1) (%)

Số lượng

Tỷ lệ (1) (%)

Số lượng

Tỷ lệ (1) (%)

Số lượng

Tỷ lệ (1) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém

Tiêu chuẩn

Số lượng

Tỷ lệ (%)(1)

 

Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp có tiêu chí không được cho điểm

 

 

 

II. TỰ XẾP LOẠI CỦA GIÁO VIÊN 

1.  Tổng số giáo viên tự xếp loại

2. Tổng hợp kết quả tự xếp loại của giáo viên

 

Loại xuất sắc

Loại khá

Loại trung bình

Loại kém

Số lượng

Tỷ lệ (2) (%)

Số lượng

Tỷ lệ (2) (%)

Số lượng

Tỷ lệ (2) (%)

Số lượng

Tỷ lệ (2) (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Phân loại giáo viên chưa đạt Chuẩn - loại kém

Tiêu chuẩn

Số lượng

Tỷ lệ

(%)(2)


Tiêu chuẩn 1: Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 2: Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 3: Năng lực dạy học có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 4: Năng lực giáo dục có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 5: Năng lực hoạt động chính trị, xã hội có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Tiêu chuẩn 6: Năng lực phát triển nghề nghiệp có tiêu chí không được cho điểm

 

 

Ghi chú:

(1) Tỷ lệ này so với tổng số giáo viên cùng cấp học đã được TTCM xếp loại (đã thống kê ở điểm 1, phần I, mục A).

(2) Tỷ lệ này so với tổng số giáo viên cùng cấp học tự đánh giá, xếp loại (đã thống kê ở điểm 1, phần II, mục A).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục 4

Sở/ Phòng GD-ĐT ...........................................

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN,CỦA HIỆU TRƯỞNG

Trường: .......................................................... Năm học: .......................................

Tổ chuyên môn: ......................................................................................................

Họ và tên giáo viên được đánh giá: ........................................................................

Môn học được phân công giảng dạy: .....................................................................

1. Đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn:

(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)

Các tiêu chuẩn và tiêu chí

Điểm đạt được

Ghi chú

1

2

3

4

 

* TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên

 

 

 

 

 

+ tc 1. Phẩm chất chính trị

 

 

 

 

 

+ tc 2. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

 

+ tc 3. Ứng xử với học sinh

 

 

 

 

 

+ tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp

 

 

 

 

 

+ tc 5. Lối sống, tác phong

 

 

 

 

 

* TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

* TC 3. Năng lực dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học

 

 

 

 

 

+ tc 10. Bảo đảm chương trình môn học

 

 

 

 

 

+ tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 13. Xây dựng môi trường học tập

 

 

 

 

 

+ tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

 

 

 

* TC 4. Năng lực giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 17. Giáo dục qua môn học

 

 

 

 

 

+ tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng

 

 

 

 

 

+ tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh

 

 

 

 

 


* TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội

 

 

 

 

 

+ tc 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

 

 

 

 

 

+ tc 23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

 

 

 

 

 

* TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

+ tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện

 

 

 

 

 

+ tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục

 

 

 

 

 

- Số tiêu chí đạt mức tương ứng

 

 

 

 

 

- Tổng số điểm của mỗi mức

 

 

 

 

 

- Tổng số điểm:

- Xếp loại:

2. Đánh giá chung của tổ chuyên môn:

a) Những điểm mạnh:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

b) Những điểm yếu:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

d) Ý kiến bảo lưu của giáo viên được đánh giá:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

(Tổ trưởng chuyên môn đọc lại để toàn tổ thông qua)

 

 

Ngày ….tháng….năm…..

Tổ trưởng chuyên môn

(Ký và ghi họ, tên)


 

3. Xếp loại và ý kiến của hiệu trưởng

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

 

 

Ngày ...... tháng ...... năm ........

Hiệu trưởng

(ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Phụ lục 3

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Sở/Phòng GD-ĐT.................................                                                           

PHIẾU TNG HP XẾP LOẠI GIÁO VIÊN CỦA T CHUYÊN MÔN

Trường : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Năm hc: . . . . . . . . . . . . .   

T chuyên môn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

STT

H và tên giáo viên

GV t đánh giá

Đánh giá ca T

Ghi chú

Tng s đim

Xếp loi

Tng s đim

Xếp loi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày . . . . . tháng . . . . . năm . . . .

T trưởng chuyên môn

(Ký và ghi h tên)

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ, Văn bản ngành. . nslide trân trọng giới thiệu tới các bạn thư viện PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ trong danh mục Văn bản ngành được chia sẽ bởi bạn Trỗi Trường Thcs Nguyễn Văn tới thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này được giới thiệu vào chuyên mục Văn bản ngành , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Phụ lục 1 (Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở/Phòng GD-ĐT, bên cạnh đó PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Trường : , nói thêm , thêm nữa , tiếp theo là , kế tiếp là , nói thêm là , ngoài ra ,còn cho biết thêm , nói thêm , cho biết thêm , thêm nữa , thêm nữa , nói thêm là , nói thêm , cho biết thêm , thêm nữa , nói thêm là , nói thêm là , kế tiếp là , thêm nữa , nói https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.eu38wq.html