phiếu giáo viên tự đánh giá

Đăng ngày 5/22/2014 8:32:33 AM | Thể loại: CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC | Chia sẽ bởi: Viet Mai Van | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

Phòng GD-ĐT ...........................................

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Trường: .......................................................... Năm học: .......................................

Họ và tên giáo viên: ........................................................................

Môn học được phân công giảng dạy: .....................................................................

1. Đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn:

(Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí)

Các tiêu chuẩn và tiêu chí

Điểm đạt được

Ghi chú

1

2

3

4

 

* TC 1. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên

 

 

 

 

 

+ tc 1. Phẩm chất chính trị

 

 

 

 

 

+ tc 2. Đạo đức nghề nghiệp

 

 

 

 

 

+ tc 3. Ứng xử với học sinh

 

 

 

 

 

+ tc 4. Ứng xử với đồng nghiệp

 

 

 

 

 

+ tc 5. Lối sống, tác phong

 

 

 

 

 

* TC 2. Năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 6. Tìm hiểu đối tượng giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 7. Tìm hiểu môi trường giáo dục

 

 

 

 

 

* TC 3. Năng lực dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 8. Xây dựng kế hoạch dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 9. Bảo đảm kiến thức môn học

 

 

 

 

 

+ tc 10. Bảo đảm chương trình môn học

 

 

 

 

 

+ tc 11. Vận dụng các phương pháp dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 12. Sử dụng các phương tiện dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 13. Xây dựng môi trường học tập

 

 

 

 

 

+ tc 14. Quản lý hồ sơ dạy học

 

 

 

 

 

+ tc 15. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

 

 

 

 

 

* TC 4. Năng lực giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 16. Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 17. Giáo dục qua môn học

 

 

 

 

 

+ tc 18. Giáo dục qua các hoạt động giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 19. Giáo dục qua các hoạt động trong cộng đồng

 

 

 

 

 

+ tc 20. Vận dụng các nguyên tắc, phương pháp, hình thức tổ chức giáo dục

 

 

 

 

 

+ tc 21. Đánh giá kết quả rèn luyện đạo đức của học sinh

 

 

 

 

 

* TC 5. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội

 

 

 

 

 

+ tc 22. Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng

 

 

 

 

 

+ tc 23. Tham gia các hoạt động chính trị, xã hội

 

 

 

 

 

* TC 6. Năng lực phát triển nghề nghiệp

 

 

 

 

 

+ tc 24. Tự đánh giá, tự học và rèn luyện

 

 

 

 

 

+ tc 25. Phát hiện và giải quyết vấn đề nảy sinh trong thực tiễn giáo dục

 

 

 

 

 

- Số tiêu chí đạt mức tương ứng

 

 

 

 

 

- Tổng số điểm của mỗi mức

 

 

 

 

 

- Tổng số điểm:

- Xếp loại:

2. Đánh giá chung (GV tự đánh giá):

a) Những điểm mạnh:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

b) Những điểm yếu:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

c) Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

 

Ngày.... tháng...... năm ......

(Chữ ký của giáo viên)

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

giáo án phiếu giáo viên tự đánh giá, CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC. . nslide chia sẽ tới các bạn thư viện phiếu giáo viên tự đánh giá .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , giáo án phiếu giáo viên tự đánh giá trong thể loại CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC được chia sẽ bởi bạn Viet Mai Van đến mọi người nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại CÔNG VĂN-VĂN BẢN-LOẠI KHÁC , có 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng mục còn có Giáo án Hóa học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Phòng GD-ĐT , ngoài ra PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Trường: , tiếp theo là Năm học: , ngoài ra Họ và tên giáo viên: , ngoài ra Môn học được phân công giảng dạy: , bên cạnh đó 1, ngoài ra Đánh giá, xếp loại của tổ chuyên môn: (Các từ viết tắt trong bảng: TC - tiêu chuẩn; tc - tiêu chí) Các tiêu chuẩn và tiêu chí Điểm đạt được Ghi chú   1 2 3 4   * TC 1, cho biết thêm Phẩm chất chính trị, https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.mp5uzq.html