PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Đăng ngày 8/19/2011 8:04:13 PM | Thể loại: Biểu Mẫu | Chia sẽ bởi: Linh Tống Hoàng | Lần tải: 5 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

 


Phụ lục 1

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở/Phòng GD-ĐT: Huyện Phú Quốc                                                         

PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ

Trường : PTCS Bãi Thơm   Năm học : 2010 - 2011    

Họ và tên giáo viên :

Môn học được phân công giảng dạy: \

(Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí)

C¸c tiªu chuÈn vµ tiªu chÝ

Điểm đạt được

Nguồn minh chứng

đã có

TC1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng cña ng­êi GV

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

MC khác

+ tc1.1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc1.2. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp

 

 

 

x

+ tc1.3. øng xö víi HS

 

 

 

x

+ tc1.4. øng xö víi ®ång nghiÖp

 

 

 

x

+ tc1.5. Lèi sèng, t¸c phong

 

 

 

x

TC2. N¨ng lùc t×m hiÓu ®èi t­îng vµ m«i tr­êng gi¸o dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc2.1. T×m hiÓu ®èi t­îng gi¸o dôc  

 

 

 

x

+ tc2.2. T×m hiÓu m«i tr­êng gi¸o dôc

 

 

 

x

TC3. N¨ng lùc dy h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.1. X©y dùng kÕ ho¹ch d¹y häc

 

 

 

x

+ tc3.2. B¶o ®¶m kiÕn thøc m«n hc

 

 

 

x

+ tc3.3. B¶o ®¶m ch­¬ng tr×nh m«n hc

 

 

 

x

+ tc3.4. VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc

 

 

 

x

+ tc3.5. Sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc

 

 

 

x

+ tc3.6. X©y dùng m«i tr­êng häc tËp

 

 

 

x

+ tc3.7. Qu¶n lý hå s¬ d¹y häc

 

 

x

 

+ tc3.8. Kiểm tra, đ¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp của học sinh

 

 

 

x

TC4. N¨ng lùc gi¸o dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc4.1. X©y dùng kÕ ho¹ch c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc

 

 

 

x

+ tc4.2. Gi¸o dôc qua m«n häc

 

 

 

x

+ tc4.3. Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc

 

 

 

x

+ tc4.4. Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng trong céng ®ång

 

 

x

 

+ tc4.5. VËn dông c¸c nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc GD

 

 

 

x

+ tc4.6. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn ®¹o ®øc của học sinh

 

 

 

x

TC5. N¨ng lùc ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc5.1. Phèi hîp vi gia ®×nh häc sinh vµ céng ®ång

 

 

 

x

+ tc5.2. Tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi

 

 

x

 

TC6. N¨ng lùc ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc6.1. Tù ®¸nh gi¸, tù häc vµ tù rÌn luyÖn

 

 

 

x

+ tc6.2. Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

 

x

                        - Sè tiªu chÝ ®¹t møc t­¬ng øng

 

 

 

 

 

                               - ̉ng sè ®iÓm cña ̃i møc

 

 

 

 

 

                 - Tæng sè ®iÓm                :

1

 


                     - GV tù xÕp lo¹i                         :

 

ĐÁNH GIÁ CHUNG (Giáo viên tự đánh giá) :

1. Những điểm mạnh :

- . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. Những điểm yếu :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Ngày. . . . . tháng. . . .năm

(Chữ ký của giáo viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 


Phụ lục 2

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Sở/Phòng GD-ĐT.................................                                                          

PHIẾU ĐÁNH GIÁ GIÁO VIÊN CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Trường : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Năm học : . . . . . . .  . . . .

Tổ chuyên môn : . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .    

Họ và tên giáo viên được đánh giá :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .     

Môn học được phân công giảng dạy: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .

(Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí)

C¸c tiªu chuÈn vµ tiªu chÝ

Điểm đạt được

Nguồn minh chứng

đã có

TC1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng cña ng­êi GV

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

MC khác

+ tc1.1. PhÈm chÊt chÝnh trÞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc1.2. §¹o ®øc nghÒ nghiÖp

 

 

 

 

+ tc1.3. øng xö víi HS

 

 

 

 

+ tc1.4. øng xö víi ®ång nghiÖp

 

 

 

 

+ tc1.5. Lèi sèng, t¸c phong

 

 

 

 

TC2. N¨ng lùc t×m hiÓu ®èi t­îng vµ m«i tr­êng gi¸o dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc2.1. T×m hiÓu ®èi t­îng gi¸o dôc  

 

 

 

 

+ tc2.2. T×m hiÓu m«i tr­êng gi¸o dôc

 

 

 

 

TC3. N¨ng lùc dy h

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc3.1. X©y dùng kÕ ho¹ch d¹y häc

 

 

 

 

+ tc3.2. B¶o ®¶m kiÕn thøc m«n hc

 

 

 

 

+ tc3.3. B¶o ®¶m ch­¬ng tr×nh m«n hc

 

 

 

 

+ tc3.4. VËn dông c¸c ph­¬ng ph¸p d¹y häc

 

 

 

 

+ tc3.5. Sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn d¹y häc

 

 

 

 

+ tc3.6. X©y dùng m«i tr­êng häc tËp

 

 

 

 

+ tc3.7. Qu¶n lý hå s¬ d¹y häc

 

 

 

 

+ tc3.8. Kiểm tra, đ¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp của học sinh

 

 

 

 

 

TC4. N¨ng lùc gi¸o dôc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc4.1. X©y dùng kÕ ho¹ch c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc

 

 

 

 

+ tc4.2. Gi¸o dôc qua m«n häc

 

 

 

 

+ tc4.3. Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc

 

 

 

 

+ tc4.4. Gi¸o dôc qua c¸c ho¹t ®éng trong céng ®ång

 

 

 

 

+ tc4.5. VËn dông c¸c nguyªn t¾c, ph­¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc GD

 

 

 

 

+ tc4.6. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ rÌn luyÖn ®¹o ®øc của học sinh

 

 

 

 

TC5. N¨ng lùc ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc5.1. Phèi hîp vi gia ®×nh häc sinh vµ céng ®ång

 

 

 

 

+ tc5.2. Tham gia c¸c ho¹t ®éng chÝnh trÞ x· héi

 

 

 

 

TC6. N¨ng lùc ph¸t triÓn nghÒ nghiÖp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ tc6.1. Tù ®¸nh gi¸, tù häc vµ tù rÌn luyÖn

 

 

 

 

+ tc6.2. Ph¸t hiÖn vµ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nảy sinh trong thực tiễn GD

 

 

 

 

                        - Sè tiªu chÝ ®¹t møc t­¬ng øng

 

 

 

 

 

                               - Tổng sè ®iÓm cña ̃i møc

 

 

 

 

 

                - Tæng sè ®iÓm                :

1

 


                    - XÕp lo¹i                                    :

ĐÁNH GIÁ CHUNG (Tổ chuyên môn đánh giá) :

1. Những điểm mạnh :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2. Những điểm yếu :

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Hướng phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Ngày. . . . . tháng. . . .năm

Tổ trưởng chuyên môn 

(Ký và ghi họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 3

1

 


(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Sở/Phòng GD-ĐT.................................                                                           

PhiÕu TæNG HîP xÕp lo¹i gi¸o viªn cña Tæ chuyªn m«n

Tr­êng : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    N¨m häc: . . . . . . . . . . . . .   

Tæ chuyªn m«n : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

STT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

GV tù ®¸nh gi¸

§¸nh gi¸ cña Tæ

Ghi chó

Tæng sè ®iÓm

XÕp lo¹i

Tæng sè ®iÓm

XÕp lo¹i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngµy . . . . . th¸ng . . . . . n¨m . . . .

Tæ tr­ëng chuyªn m«n

(Ký vµ ghi hä tªn)

1

 


Phụ lục 4

(Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

­

Sở/Phòng GD-ĐT.................................                                                           

PhiÕu xÕp lo¹i gi¸o viªn cña hiÖu tr­ëng

Tr­êng : . . . . . .  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . Năm hc...........................

STT

Hä vµ tªn gi¸o viªn

GV tù ®¸nh gi¸

XÕp lo¹i cña tæ chuyªn m«n

XÕp lo¹i chÝnh thøc cña HiÖu tr­ëng

Ghi chó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tæng céng mçi lo¹i  :

- XuÊt s¾c   :

- Kh¸    :

- Trung b×nh   :

- KÐm    :

Ngµy . . . . .  th¸ng . . . . .n¨m . . . .

HiÖu tr­ëng

(Ký tªn vµ ®ãng dÊu)

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ, Biểu Mẫu. . nslide giới thiệu đến các bạn giáo án PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ trong chuyên mục Biểu Mẫu được giới thiệu bởi bạn Linh Tống Hoàng đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào mục Biểu Mẫu , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Giáo án Giáo dục Công dân Khác (Giáo dục Công dân) ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Phụ lục 1 (Kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) Sở/Phòng GD-ĐT: Huyện Phú Quốc PHIẾU GIÁO VIÊN TỰ ĐÁNH GIÁ Trường : PTCS Bãi Thơm Năm học : 2010 - 2011 Họ và tên thầy giáo : Môn học được phân công giảng dạy: (Các từ viết tắt trong bảng : TC – tiêu chuẩn; tc – tiêu chí) Các tiêu chuẩn và tiêu chí Điểm đạt được Nguồn minh chứng đã có  ( TC1, nói thêm là Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của https://nslide.com/giao-an/phieu-giao-vien-tu-danh-gia.rspaxq.html