PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ :ĐẢNG VIÊN 2017

Đăng ngày 12/14/2017 10:34:24 PM | Thể loại: Giáo án khác | Chia sẽ bởi: Hữu Âu Đình | Lần tải: 4 | Lần xem: 32 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

ĐẢNG BỘ XÃ SỦNG TRÁI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ……………………
*
Sủng Trái, ngày tháng 12 năm 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo,
quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao

Thực hiện Chỉ thị 03 –CT/TU, ngày 10-11-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường giám sát việc thực hiện “nói đi đối với làm” đối với cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo diện cấp ủy các cấp quản lý.

Để đánh giá mức độ quyết liệt của đồng chí Bí thư, phó bí thư và chi ủy viên chi bộ, trong năm 2017, đề nghị các đồng chí trên cơ sở kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chức trách được giao. Đồng chí tự đánh giá cho mình và các đồng chí có tên trong danh sách theo mức độ quyết liệt dưới đây:

STT
Họ và tên
Chức vụ, đơn vị công tác
Đánh giá mức độ quyết liệt
Có quyết liệt và thường xuyên
Có quyết liệt nhưng không thường xuyên
Không quyết liệt

1
Nguyễn Văn A
Bí thư chi bộ
2
Nguyễn Văn B
Phó Bí thư chi bộ
3
Nguyễn Văn C
Chi ủy viên
4
Nguyễn Văn D
Chi ủy viên
5
Nguyễn Văn E
Chi ủy viên
Ghi chú: Đánh giá từng đồng chí, nhất trí với mức nào thì đánh dấu X vào một trong ban cột tương ứng.Phiếu biểu quyết không phải ký tên.


ĐẢNG BỘ XÃ SỦNG TRÁI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ……………….
*

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Đánh giá mức độ quyết liệt của cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo,
quản lý trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao

Hôm nay vào hồi ngày tháng năm 2017, tại ........................ đã tổ chức lấy phiếu đánh giá mức độ quyết liệt của các đồng chí Bí thư, phó bí thư và chi ủy viên chi bộ, trong năm 2017, trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao bằng hình thức bỏ phiếu kín.
- Tổng số người được triệu tập tham gia ghi phiếu đánh giá.................................
- Tổng số người có mặt..........................................................................................
- Tổng số người vắng mặt......................................................................................
+ Có lý do...............................................................................................................
+ Không có lý do....................................................................................................
- Chủ trì lấy phiếu đáng giá....................................................................................
Tổ kiểm phiếu gồm:
1. Đồng chí: ................................Chức vụ......................................Trưởng ban.
2. Đồng chí: ................................Chức vụ.......................................Thư ký.
1. Đồng chí: ................................Chức vụ.......................................Thành viên.
Đã tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản xác định kết quả về số phiếu phát ra, số phiếu thu vào, cụ thể như sau:
- Tổng số phiếu phát ra:.....................................................................................
- Tổng số phiếu thu vào:.....................................................................................
Biên bản kiểm phiếu đã niêm phong số phiếu nêu trên bàn giao trực tiếp cho đồng chí:.............................................. để kiểm phiếu báo cáo kết quả với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Sủng Trái.
Biên bản được thông qua Hội nghị và được lập thành 3 bản (01 bản lưu chi bộ, nộp về Đảng ủy).

CHỦ TRÌ T/M BAN KIỂM PHIẾU