PHÒNG GD&ĐT HUYỆN ỨNG HÒA
TRƯỜNG: THCS PHÙ LƯU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN LỊCH SỬ 9
NĂM HỌC 2021 - 2022
I. KHUNG THỜI GIAN NĂM HỌC:
Cả năm 35 tuần: 52 tiết
Học kỳ I: 18 tiết, 18 tuần x 1 tiết/tuần
Học kỳ II: 34 tiết, 17 tuần x 2 tiết/tuần
II. CHẾ ĐỘ CHO ĐIỂM
ĐIỂM

HỌC KỲ

THƯỜNG XUYÊN

GIỮA KỲ

CUỐI KỲ

Học kỳ I
3
1
1

Học kỳ II
3
1
1

Cả năm
6
2
2

II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC
HỌC KÌ I (Mỗi tuần dạy 1 tiết)
Tuần
Chương/ Chủ đề
Tiết
Tên bài
Thiết bị
dạy học/Học liệu
Ghi chú/ Điều chỉnh1
CHƯƠNG I: LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU SAU CTTG THỨ HAI1
Bài 1: Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Tư liệu, tranh ảnh về Liên Xô sau CTTG thứ hai.
-Tư liệu, tranh ảnh về Đông Âu sau CTTG thứ hai, bản đồ các nước Đông Âu, bản đồ thế giới.
- Máy tính, máy chiếu
Mục II.2. Tiến hành xây dựng CNXH ( từ năm 1950 đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX: Học sinh tự học.
- Mục III. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa: Chỉcần nêuđượcsựkiệnthànhlậpHộiđồng tương trợ kinh tế (SEV) và Tổ chức Hiệpước Vác-sa-va và ý nghĩa của nó2


2
Bài 1: Bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX
3


3
Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỷ XX
-Tranh ảnh về sự tan rã của Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu và tranh ảnh về một số nhà lãnh đạo Liên Xô và các nước Đông Âu
MT, MC.
Mục II. Cuộc khủng hoảng và tan rã của chế độ XHCN ở các nước Đông Âu:Tập trung hệ quả của cuộc khủng hoảng.

4CHƯƠNG II: CÁC NƯỚC Á, PHI, MĨ LA TINH TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY

4
Bài 3. Quá trình phát triển của phong trào giải phóng dân tộc và sự tan rã của hệ thống thuộc địa
- MC, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...


5


5
Bài 4. Các nước Châu Á
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
- Mục II.2. Mười năm đầu xây dựng chế độ mới (1949-1959)- HS tự đọc
- Mục II.3. Đất nước trong thời kỳ biến động (1959-1978) -HS tự đọc
Mục II. 4 Công cuộc cải cách - mở cửa (từ năm 1978 đến nay). Tậptrungvàođườnglốiđổimớivànhữngthànhtựutiêu biểu

6

6
Bài 5. Các nước Đông Nam Á
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục III. Từ “ASEAN - 6” đến
“ASEAN - 10”: Hướng dẫn học sinh lập niên biểu quá trình ra đời và phát triển

7

7
Bài 6. Các nước châu Phi
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I:Tình hình chung:Chỉ tập trung vào quá trình đấu tranh giành độc lập sau năm 1945

8

8
Bài 7. Các nước Mĩ La-tinh
- MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục I. Tình nét chung: Chỉ tập trung vào quá trình đấu tranh giành độc lập sau 1945

9

9
Kiểm tra giữa kì I
Đề kiểm tra 45 phút


10
CHƯƠNG III: MĨ, NHẬT BẢN, TÂY ÂU TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
10
Bài 8. Nước Mĩ
MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
+ Mục I. Tình hình kinh tế nước Mĩ sauchiến tranh thế giới thứ hai: Chỉ tập trung vào nét nổi bật về kinh tế qua các giai đoạn
Mục II. Sự phát triển về khoa học- kỹ thuật của Mỹ sau chiến tranh thứ hai: Lồng ghép với nội dung ở bài 12

11

11
Bài 9. Nhật Bản
MT, MC, GA, SGK
- Bài giảng PP...
Mục III. Chính sách đối nội
nguon VI OLET