Phụ lục I- MẪU BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN

 

(Tên đơn vị)

 

BẢN MÔ TẢ SÁNG KIẾN (trang bìa)

Tên sáng kiến:

 

   Tác giả/ các tác giả:………………………….

    Chức vụ:……………………………………..

 

 

………, tháng    năm 20…..

 

                      I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên sáng kiến:……………………………………………………………

2. Tác giả (nhóm tác giả):…………………………………………………….

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi làm việc   (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Tỷ lệ (%) đóng góp vào việc tạo ra sáng kiến (ghi rõ đối với từng đồng tác giả, nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Được công nhận sáng kiến: Ngày     tháng    năm …

b. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến (trường hợp tác giả không đồng thời là chủ đầu tư tạo ra sáng kiến)[1]:

c. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến[2]:

d. Ngày tháng năm và nơi sáng kiến được áp dụng lần đầu hoặc áp dụng thử:

đ. Nơi đang áp dụng sáng kiến: 

 

II. MÔ TẢ SÁNG KIẾN

1. Về nội dung của sáng kiến:

- Mô tả ngắn gọn, đầy đủ và rõ ràng nội dung sáng kiến; các bước thực hiện giải pháp cũng như các điều kiện cần thiết để áp dụng giải pháp; nếu là giải pháp cải tiến giải pháp đã biết trước đó, thì cần nêu rõ tình trạng của giải pháp đã biết, những nội dung đã cải tiến, sáng tạo để khắc phục những nhược điểm của giải pháp đã biết.

- Phải có kết quả so sánh giải pháp mới với giải pháp cũ (ưu điểm: kinh tế, xã hội, môi trường…)

- Đánh giá phạm vi lan tỏa, ảnh hưởng của sáng kiến: cấp toàn quốc, tỉnh, cấp sở ngành, cấp huyện, cấp trường….)

Bản mô tả nội dung sáng kiến có thể minh họa bằng các bản vẽ, thiết kế, sơ đồ, ảnh chụp mẫu sản phẩm… nếu cần thiết;

2. Về khả năng áp dụng của sáng kiến: Nêu rõ về việc giải pháp đã được áp dụng, kể cả áp dụng thử trong điều kiện kinh tế - kỹ thuật tại cơ sở và mang lại lợi ích thiết thực; ngoài ra có thể nêu rõ giải pháp còn có khả năng áp dụng cho những đối tượng, cơ quan, tổ chức nào;

- Những thông tin cần được bảo mật (nếu có):

- Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

- Đánh giá lợi ích thu được và dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tác giả[3]:

- Đánh giá lợi ích thu được và dự kiến có thể thu được do áp dụng sáng kiến theo ý kiến của tổ chức, cá nhân đã tham gia áp dụng sáng kiến lần đầu, kể cả áp dụng thử (nếu có)[4]:

Danh sách những tổ chức/cá nhân đã tham gia áp dụng thử hoặc áp dụng sáng kiến lần đầu (nếu có):

Số TT

Họ và tên  (đối với cá nhân)

Ngày tháng năm sinh

Nơi làm việc (hoặc nơi thường trú)

Chức danh

Trình độ chuyên môn

Nội dung công việc áp dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đối với tổ chức:

Số TT

Tổ chức

Địa chỉ

Nội dung công việc hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mọi thông tin nêu trong bản mô tả là trung thực, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

Bình Thuận, ngày ...  tháng...  năm .........

Xác nhận của cơ quan/tổ chức                   Tác giả, các đồng tác giả

   công nhận sáng kiến                            (Ký và ghi rõ họ tên từng người)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Phụ lục II - MẪU BẢN BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỀ TÀI/THÀNH TÍCH

 

 

                                                                (trang bìa)

BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI/THÀNH TÍCH

 

    Tên đề tài/thành tích :

 

          Chủ nhiệm đề tài/tên cá nhân, tập thể có thành tích:

          Chức vụ:

          Địa chỉ :

          Các cộng tác viên (Những người cùng đóng góp trí tuệ cho đề tài)

          Địa chỉ :

 

                                                                       ........., tháng..... năm ........

 

 

 

Phần 1. THÔNG TIN CHUNG

Tên đề tài/ thành tích:

 

1. Chủ nhiệm đề tài/ người có thành tích: Cần ghi rõ học hàm, học vị (nếu có), họ tên, nơi làm việc, email.

Chức vụ(nếu có):

Địa chỉ:

2. Cơ quan quản lý:

3. Cơ quan thực hiện đề tài: Tên, địa chỉ, điện thoại, email…

4. Thời gian thực hiện đề tài/ thành tích: ….tháng, từ tháng…. đến tháng……)

5. Địa điểm thực hiện đề tài/ thành tích:

6. Kinh phí thực hiện đề tài/dự án:

- Tổng số: ....................... đ, trong đó: từ nguồn…:               ; Nguồn…:   

7. Danh sách các cán bộ tham gia đề tài

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Số tháng tham gia

Tỷ lệ % đóng góp nội dung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần 2. NỘI DUNG CHÍNH CỦA BÁO CÁO

I. Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu 

II. Mục tiêu, nội dung, kết quả của đề tài/ thành tích đạt được

    1. Mục tiêu chung:

    2. Mục tiêu cụ thể:

         3. Nội dung, kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra; tính mới, tính sáng tạo, giá trị khoa học trong kết quả nghiên cứu, trong thành tích đạt được:

3.1. Nội dung, kết quả đạt được so với mục tiêu đề ra:

3.2. Tính mới, tính sáng tạo, giá trị khoa học:

   4. Tình hình ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu:

4.1. Tình hình, kết quả ứng dụng trong thực tiễn

4.2. Khả năng duy trì, nhân rộng mô hình, khả năng thương mại hóa kết quả nghiên cứu:

    5. Phân tích hiệu quả:

5.1.Phân tích hiệu quả đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo/ cải tiến quy trình tác nghiệp/nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn/ nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ của ngành, lĩnh vực/ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội/ bảo vệ sức khỏe cộng đồng/tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể/ đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

5.2. Tính toán và phân tích hiệu quả kinh tế trực tiếp từ kết quả đề tài/ thành tích;

5.3. Khả năng mang lại hiệu quả kinh tế, lợi ích xã hội. 

 

Phần 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị

 

Tôi/chúng tôi cam đoan các nội dung, số liệu trong báo cáo trên đây là đúng sự thật./.

 

 

Ngày   tháng  năm 20....

Tác giả/ người báo cáo thành tích

(Họ tên và chữ ký)

 

 

Ngày   tháng  năm 20.....

Thủ trưởng cơ quan/tổ chức chủ trì đề tài

Xác nhận:

Kết quả nghiên cứu/thành tích của  Ông/bà….  Đã được ứng dụng trong thực tiễn như nội dung báo cáo

(Ký, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục III - MẪU VĂN BẢN YÊU CẦU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN/

ĐỀ TÀI NCKH

(Tên cơ quan, tổ chức yêu cầu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:             /                                                       

………….., Ngày …… tháng …… năm 20…..

V/v Yêu cầu đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học năm ......

 

                      Kính gửi: Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận

I. Danh sách sáng kiến/ đề tài nghiên cứu năm ……yêu cầu đánh giá, công nhận mức độ ảnh hưởng, làm căn cứ đề nghị Danh hiệu .... /khen thưởng: (ghi rõ hình thức khen) 

1. Tên sáng kiến/đề tài:...........................................................................

* Được ..( tên cơ sở) ....công nhận là sáng kiến/xác nhận đã ứng dụng ngày ... tháng ... năm ... ....

(Các) tác giả:

   1.1.Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ) 

*Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở/cấp tỉnh các năm:……… (Đối với  đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh/ chiến sĩ thi đua toàn quốc)

1.2. Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ)....

* Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở/cấp tỉnh các năm:……… (Đối với  đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh/ chiến sĩ thi đua toàn quốc)

2. Tên sáng kiến/đề tài: .............................................................................

* Được ....( tên cơ sở) ....công nhận là sáng kiến/xác nhận đã ứng dụng.... ngày ... tháng ... năm ..

(Các) tác giả:

   2.1.Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ) 

*Đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở/cấp tỉnh các năm:……… (Đối với đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh/ chiến sĩ thi đua toàn quốc)

2.2. ............

II. Tổng cộng (số lượng) có :…….   Sáng kiến/đề tài đề nghị đánh giá lần này

III. Danh sách tác giả đăng ký tham dự cuộc họp của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh (nếu có nhu cầu tham gia):………… 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Các tác giả có tên nêu trên;

- Lưu: VT

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN/TỔ CHỨC                          (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục IV. PHIẾU ĐÁNH GIÁ SÁNG KIẾN, ĐỀ TÀI NCKH

UBND TỈNH BÌNH THUẬN

    HĐ KHOA HỌC, SÁNG KIẾN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ

MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA SÁNG KIẾN/

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Tên sáng kiến/đề tài: ……………………………………………………………….

STT

Tiêu chí

Điểm chuẩn

Điểm đánh giá của  TVHĐ

I

Hiệu quả của Sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học   

 

 

   1

Đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo/ cải tiến quy trình tác nghiệp/ nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn/ nâng cao trình độ kỹ thuật, công nghệ của ngành, lĩnh vực/ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội/ bảo vệ sức khỏe cộng đồng/tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể/ đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

30

 

2

 

 

 Khả năng mang lại hiệu quả kinh tế (nâng cao năng suất lao động; giảm chi phí sản xuất; nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; nâng cao hiệu quả kỹ thuật, công nghệ), hoặc lợi ích xã hội (nâng cao điều kiện an toàn lao động; cải thiện điều kiện sống, làm việc, bảo vệ môi trường, sức khỏe con người).

30

 

 

 

3

Ý nghĩa về mặt khoa học của sáng kiến/ đề tài nghiên cứu: lựa chọn 01(một) trong các nội dung sau để chấm điểm:  

30

 

3.1. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu đạt tính mới trong phạm vi toàn quốc   

Hoàn toàn mới so với cả nước.

30 điểm

Có cải tiến 70%  trở lên so với giải pháp  đã có trong nước

25 điểm

Có cải tiến 50% -  dưới 70% so với giải pháp  đã có trong nước

20 điểm

Có cải tiến (dưới 50%) so với giải pháp  đã có trong nước

10 điểm

      30

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Sáng kiến, đề tài nghiên cứu chỉ có tính mới trong phạm vi tỉnh 

Hoàn toàn mới so với trong tỉnh.

 10 điểm

Có cải tiến 70% trở lên so với giải pháp đã có trong tỉnh. 

 7 điểm

Có cải tiến từ dưới 10%-50% so với giải pháp đã có trong tỉnh.

 5 điểm

10

 

 

 

 

 

 

3.3. Sáng kiến, đề tài không có tính mới trong phạm vi tỉnh (cải tiến dưới 10% so với giải pháp đã có trong tỉnh, hoặc Sáng kiến, kết quả đề tài xem xét trùng với giải pháp của người khác được mô tả trong các văn bản, sách báo, tài liệu kỹ thuật dưới bất kỳ hình thức nào có thể tiếp cận công khai được). 

0

 

 

   4

Mức độ ứng dụng và thương mại hóa sáng kiến, kết quả nghiên cứu: lựa chọn 01(một) trong các nội dung sau để chấm điểm:  

10

 

4.1.Sáng kiến, đề tài nghiên cứu đã được ít nhất 2 tổ chức/ cá nhân ứng dụng (ngoài phạm vi cơ sở công nhận sáng kiến/cơ sở ứng dụng thử, ứng dụng lần đầu) và có khả năng mang lại lợi ích thiết thực

10

 

4.2.Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học chưa được ứng đạt tiêu chí tại điểm 4.1.

0

 

 

CỘNG ĐIỂM

100

 

  II

Phạm vi ảnh hưởng

đánh dấu X vào 01(một) ô được chọn

 

 Đánh giá của TVHĐ

1

Toàn quốc (Sáng kiến, kết quả đề tài có khả năng ứng dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, đời sống, công tác tại ít nhất 02 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

 

2

Toàn tỉnh (Sáng kiến, kết quả đề tài có khả năng ứng dụng, mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất, đời sống, công tác tại ít nhất 02 huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, nhưng ít có khả năng ứng dụng ra ngoài phạm vi của tỉnh.) 

 

3

Phạm vi ảnh hưởng hẹp hơn

Sáng kiến, đề tài nghiên cứu không đạt được tiêu chí 1 và 2 nêu trên

 

    Lưu ý: Điểm của thành viên không được vượt quá điểm chuẩn ở mọi tiêu chí.

                                                  Ngày      tháng       năm

                                 Người đánh giá

                (chữ ký, ghi rõ họ, tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục V. MẪU GIẤY XÁC NHẬN

   UBND TỈNH BÌNH THUẬN

HĐ KHOA HỌC  SÁNG KIẾN TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Số:             /XN-HĐKHSK

Bình Thuận, ngày     tháng      năm 2015

 

GIẤY XÁC NHẬN

Mức độ ảnh hưởng của sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học

 

Chủ tịch Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận, căn cứ biên bản cuộc họp của Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận ngày   tháng    năm....., xác nhận:

Sáng kiến/đề tài nghiên cứu khoa học:

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(Các) tác giả:

1. Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ) ……

2. Ông/Bà ………………, chức danh (nếu có) …, (cơ quan, đơn vị/địa chỉ)

Được .............( tên cơ sở ) ...........công nhận là sáng kiến/xác nhận đã ứng dụng .... ngày ... tháng ... năm ... (đối với thành tích/đề tài nghiên cứu)

Đã được Hội đồng Khoa học, sáng kiến tỉnh Bình Thuận đánh giá, công nhận: Sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả cao (loại ….) và có phạm vi ảnh hưởng trong toàn tỉnh/toàn quốc.

 

Nơi nhận:                                                                       TM. HỘI ĐỒNG

- Thi đua-Khen thưởng tỉnh;                                        CHỦ TỊCH

- Cơ quan/tổ chức yêu cầu ĐG, công nhận;

- Các tác giả sáng kiến, đề tài NC;

- Lưu VT; Tổ giúp việc của HĐKHSK tỉnh.

 


[1] Tên và địa chỉ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến

[2] Điện tử, viễn thông, tự động hóa, công nghệ thông tin

Nông lâm ngư nghiệp và môi trường

Cơ khí, xây dựng, giao thông vận tải

Dịch vụ (ngân hàng, du lịch, giáo dục, y tế…)

Khác…

[3]  Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 5 của  Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.

[4] Đánh giá lợi ích thu được theo hướng dẫn quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 5 của  Thông tư số 18/2013/ BKHCN hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến.