Ppct Gdcd

giáo án điện tử Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       6      0
Ngày đăng 2018-09-03 17:53:22 Tác giả Thanh Uong Minh loại .doc kích thước 0.24 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN Năm học 2018-2019 I/ Hướng dẫn thực hiện: 1. C¨n cø thùc hiÖn - Căn cứ vào công văn số 5842/BGDDT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện Phân phối chương trình cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình năm 2011. - Bổ sung những nội dung theo định hướng mới, phát triển năng lực học sinh; loại bỏ nội dung cũ không phù hợp. - Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình bộ môn Giáo dục công dân 2.

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
Năm học 2018-2019
 
I/ Hướng dẫn thực hiện:
1. C¨n cø thùc hiÖn - Căn cứ vào công văn số 5842/BGDDT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện Phân phối chương trình cấp THCS của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Bình năm 2011.
- Bổ sung những nội dung theo định hướng mới, phát triển năng lực học sinh; loại bỏ nội dung cũ không phù hợp.
- Căn cứ hướng dẫn thực hiện chương trình bộ môn Giáo dục công dân
2. VÒ ph­¬ng ph¸p d¹y häc
- Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa vai trò chủ thể của người học sinh trong quá trình dạy học , chấm dứt tình trạng đọc chép.Áp dụng phương pháp dạy học tích cực lấy học sinh làm trung tâm.
3. VÒ so¹n, gi¶ng bµi
- Thiết kế bài giảng phù hợp với chuẩn kiến thức kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông, phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế của địa phương của nhà trường.
- Thiết kế hướng dẫn tổ chức học sinh thực hiện các hoạt động học tập với các hình thức đa dạng phong phú có sức hấp dẫn phù hợp đặc trưng môn học.
4. VÒ thiÕt bÞ d¹y häc
-  Sử dụng triệt để tư liệu, tranh ảnh hiện có
- Tích cực sử dụng phương tiện hiện đại trong dạy học như máy chiếu đa năng
5. VÒ kiÓm tra ®¸nh giá
- Kiểm tra đánh giá phải thực hiện theo chuẩn kiến thức kĩ năng môn học
- Tăng cường kiểm tra đánh giá thường xuyên đảm bảo khách quan, công bằng chính xác không hình thức đối phó ,không gây áp lực nặng nề
 
II/ Phần cụ thể:
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6
 
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra
HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
Tiết KT
Tuần KT
Kỳ I
19
1
19
2
1
8
8
19
19
Kỳ II
18
1
18
2
1
24
24
36
36
Cả năm
37
 
37
4
2
 
 
2
 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ KHỐI 6
I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC:
- 1 -

 


Các chủ đề
Tên bài
Tiết
Tuần thực hiện
Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân         (2 tiết)
Tự chăm sóc rèn luyện thân thể
1
 
1,2
Tiết kiệm
2
 
Lễ độ
3
3,4,5,6
Biết ơn
4
Sống chan hòa với mọi người
5
Lịch sự tế nhị
6
 
Yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
7
 
7
 
Kiểm tra
8
8
Chủ đề 2: Quan hệ với công việc
(4 tiết)
Siêng năng, kiên trì
9
9,10,
11,12
Tôn trọng kỉ luật
10
Mục đích học tập của học sinh
11,12
 
Tích cực tự giác trong hoạt động tập thể, hoạt động xã hội
13,14
13,14
 
Thực hành ngoại khóa các vấn đè địa phương và các nội dung đã học
15,16
15,16
 
Ôn học kì I
17
17
Kiểm tra học kì I
18
     18
Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
19
     19
HỌC KÌ II
II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT:
 
Công ước Liên hợp quốc về quyền trẻ em
20,21
20, 21
 
Thực hiện trật tự an toàn giao thông
22,23
22,23
 
Kiểm tra
24
24
 
Quyền và nghĩa vụ học tập
25,26
25,26
Chủ đề 1:Các quyền tự do, dân chủ cơ bản của công dân
 
(4 tiết)
 
Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, thân thể, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm
27,28
27,28
Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
29
29
Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín
30
30
 
Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
31
31
Chủ đề 2Thực hành ngoại khóa
          (2 tiết)
Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
32,33
 
32,33
- 1 -

 


 
Ôn tập
34,35
34;35
Kiểm tra học kì II
36
36
 
Học tập tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
37
37
 
SỰ KHÁC NHAU KHCTDH 2011 VÀ KHCTDH THEO CHỦ ĐỀ 2018
Kế hoạch chương trình DH 2011(Nội dung)
Thời lượng
(Tiết)
Kế hoạch chương trình DH 2018(Nội dung)
 
 
Thời lượng(tiết)
Phần I:Chuẩn mực đạo đức gồm 11 bài
18
Phần I:Chuẩn mực đạo đức
18
Bài 1:Tự  chăm sóc ,rèn luyện thân thể
Bài2:Siêng năng ,kiên trì
Bài 3:Tiết kiệm
1
 
1
1
 
Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân
Bài 1:Tự  chăm sóc ,rèn luyện thân thể
Bài 3:Tiết kiệm
 
2
Bài 4:Lễ độ
Bài 5:Tôn trọng,kỉ luật
Bài 6:Biết ơn
Bài 7:Yêu thương con người
Kiểm tra 1 tiết
Bài 8:Sống chan hòa với mọi người
Bài 9:Lịch sự ,tế nhị
1
1
1
1
1
1
1
Bài 4:Lễ độ
Bài 8:Sống chan hòa với mọi người
Bài 6:Biết ơn
Bài 7:Yêu thương con người
Kiểm tra 1 tiết
Bài 9:Lịch sự ,tế nhị
5
 
 
 
 
 
 
Bài 10 :Tích cực ,tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động XH
Bài 11:Mục đích học tập của HS
 
2
Chủ đề 2:quan hệ với công việc
Bài 11:Mục đích học tập của HS
Bài2:Siêng năng ,kiên trì
Bài 5:Tôn trọng,kỉ luật
4
 
 
Bài 10 :Tích cực ,tự giác trong hoạt động tập thể và trong hoạt động XH
2
Thực hành ,Ngoại khóa các vấn đề địa phương
2
Ngoại khóa
2
Ôn tập ;kiểm tra;trả bài
2
Ôn tập ;kiểm tra;trả bài
3
Phần II:Pháp luật gồm 7bài
Bài 12:Công ước LHQ về quyền TE
Bài 13:CD nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
17
2
1
Phần II:Pháp luật 2 chủ đề
Bài 12:Công ước LHQ về quyền TE
17
2
Bài 14:Thực hiện trật tự ATGT
Kiểm tra 1tiết =Trả bài
2
 
Bài 14:Thực hiện trật tự ATGT
Kiểm tra 1tiết =Trả bài
2
 
Bài 15:quyền và nghĩa vụ học tập
 
2
 
Bài 15:quyền và nghĩa vụ học tập
2
 
- 1 -

 


 
 
Bài 16:Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khỏe danh dự và nhân phẩm
Bài 17:Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Bài 18:Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín ,điện thoại,điện tín
2
 
 
 
1
 
1
Chủ đề 1:Các quyền tự do,dân chủ cơ bản của CD
Bài 16:Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng ,thân thể,sức khỏe danh dự và nhân phẩm
Bài 17:Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở
Bài 18:Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín ,điện thoại,điện tín
4
 
 
Bài 13:CD nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
1
 
 
Ngoại khóa
2
Chủ đề 2:Ngoại khóa
2
Ôn tập ;kiểm tra
3
Ôn tập ;kiểm tra;trả bài
3
 
 
Bác Hồ với thiếu niên,học sinh
1
 
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 7
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)
SL
Tiết KT
Tuần KT
Tiết KT
Tuần KT
Kỳ I
19
1
19
1
10
10
18
18
Kỳ II
18
1
18
1
24
24
36
36
Cả năm
37
 
37
2
 
 
2
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ GDCD KHỐI 7
HỌC KÌ I
I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC: Gồm 2 chủ đề
Chủ đề
Tên bài
Số tiết
Tuần thực hiện
 
Sống giản dị
1
1
Trung thực
2
2
Tự trọng
3
3
Tự tin
4
4
 
Yêu thương con người
5,6
5,6
Tôn sư trọng đạo
7
7
Đoàn kết tương trợ
8
8
Khoan dung
9
9
- 1 -

 


 
Kiểm tra 1 tiết
  10
  10
             Chủ đề 1
   Quan hệ với công việc (2 tiết)
Sống và làm việc có kế hoạch
11,12
11,12
 
Xây dựng gia đình văn hóa
13,14  
13,14    
15 
Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
15
 
Ôn tập học kì I
16;17
16;17
 
Kiểm tra học kì I
18
18
Chủ đề 2
Ngoại khóa
 
Thực hành, Ngoại khóa các vấn đề  địa phương
   19
   19
HỌC KÌ II
II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT: Gồm 2 chủ đề
             Chủ đề
Tên bài
Số tiết
Tuần
 
Quyền được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục của trẻ em Việt Nam
 
20
 
20
Chủ đề 1: Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội. Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên (2 tiết)
Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên
21;22
21;22
 
Bảo vệ di sản văn hóa
23;24
23;24
 
Kiểm tra 1 tiết
25
25
Chủ đề 2: Các quyền tự do dân chủ cơ bản của công dân
Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
   26
   27
   26
   27
 
Nhà nước XHCN Việt Nam
  28
  28
Bộ máy nhà nước cấp cơ sở
29;30
29;30
 
Thực hành ngoại khóa  các vấn đề địa phương
31;32
31;32
 
 
Ôn tập.
33;34
33;34
Kiểm tra
35
35
Trật tự an toàn giao thông
36,37
36,37
 
PPCT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 8
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra
HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
Tiết KT
Tuần KT
Kỳ I
19
1
19
2
1
9
9
18
18
Kỳ II
18
1
18
2
1
27
27
36
36
Cả năm
37
 
37
4
2
 
 
2
 
- 1 -

 


                                                HỌC KỲ I:
         I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC:
Tên chủ đề
Tên bài
tiết
Tuần
Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân
(3 tiết)
Tôn trọng lẽ phải
1
1
2
3
Liêm khiết
2
Tự lập
3
 
Tôn trọng người khác
4
    4
    5
 
     6
Giữ chữ tín
5
Xây dựng tình bạn trong sáng lành mạnh
6
 
Pháp luật và kỉ luật
7
7
     8
Lao động tự giác , sáng tạo
8
 
Kiểm tra
9
9
Chủ đề 2: Quan hệ với cộng đồng, đất nước, nhân loại
(3 tiết)
HĐNK:Tích cực tự giác trong hoạt động chính trị, xã hội
10
 
   10
 
   11
 
12
Tôn trọng học hỏi các dân tộc khác
11
Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
12
 
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
   13,14
 
13,14
 
Ôn học kì I
15,16
15,16
 
Kiểm tra học kì I
 
17
 
 
17
 
Thực hành ngoại khóa các vấn đề địa phương và các nội dung đã học
18,19
 
18,19
HỌC KÌ II
II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC HÁP LUẬT:
Chủ đề 1: Quyền và nghĩa vụ công dân về trật tự an toàn xã hội
(6tiết)
Phòng chống tệ nạn xã hội
20,21
20,21
 
  22
 
  23
 
 
  24;25
Phòng chống nhiễm HIV/AIDS
22
Phòng nghừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
23
Trật tự an toàn giao thông
24,25
- 1 -

 


 
Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
26
  26
 
  27
Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng
27
 
Kiểm tra viết
28
     28
 
 
29
 
 
30
 
 
Quyền khiếu nại tố cáo của công dân
29
Quyền tự do ngôn luận
 
  30
Chủ đề 2:Nhà nước CHXHCN VN-quyềnvà nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước. (3 tiết)
Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam
31
    31
 
32,33
Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam
32,33
 
Ôn tập
34,35
34,35
 
Kiểm tra học kì II
36
36
 
Thực hành ngoại khóa các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
 
37
37
SỰ KHÁC NHAU KHCTDH 2011 VÀ KHCTDH THEO CHỦ ĐỀ 2018
Kế hoạch chương trình DH 2011(Nội dung)
Thời lượng
Kế hoạch chương trình DH 2017(Nội dung)
Thời lượng
Phần I:Chuẩn mực đạo đức gồm 12 bài
18
Phần I:Chuẩn mực đạo đức gồm 2 chủ đề
18
Bài 1:Sống giản dị
Bài 2:Trung thực
Bài 3 Tự  trọng
Bài 4:Đạo đức và kỷ luật(Đọc thêm)
1
1
1
 
Chủ đề 1:Quan hệ với bản thân
Bài 1:tự lập
 
4
Bài 5:Yêu thương con người
Bài 6:Tôn sư trọng đạo
Kiểm tra 1 tiết
Bài 7:Khoan dung
Bài 8:Đoàn kết,tương trợ
 
2
1
1
1
1
Bài 5:tôn trọng lẽ phải
Bài 6:Tôn trọng người khác
Bài 8:giữ chữ tín
Bài 7:xây dựng tình bạn trong sáng,lành mạnh
Bài :lao động tự giác sáng tạo
Bài :Pháp luật ,kỷ luật
5
- 1 -

 


 
 
Kiểm tra 1 tiết
1
Bài 9 :Xây dựng gia đình văn hóa
Bài 10:Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình dòng họ
2
 
1
 
1
Bài 12:Sống và làm việc có kế hoạch
 
 
1
2
Chủ đề 2:quan hệ với cộng đồng,đất nước nhân loại
Bài 9 :tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội
Bài 10:tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
Bài :góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
Bài:phòng ngừa tai nạn vũ khí ,cháy,nổ và các chất độc hại
3
Thực hành ,Ngoại khóa các vấn đề địa phương
2
Ngoại khóa
2
Ôn tập ;kiểm tra;trả bài
 
Ôn tập ;kiểm tra;trả bài
 
Phần II:Pháp luật gồm
7 bài
Bài 11:Tự tin
Bài 13:Quyền được bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục của TE
17
 
 
1
1
Phần II:Pháp luật 2 chủ đề
 
Chủ đề 1:Quyền và nghĩa vụ CD trong gia đình
Bài 13:Quyền được bảo vệ ,chăm sóc và giáo dục của TE
17
 
 
 
1
 
Bài 14:Bảo vệ môi trường và TNTN
Bài 15:Bảo vệ di sản VH
Kiểm tra 1 tiết
Bài 16:Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
2
 
2
1
2
Bài 14:Bảo vệ môi trường và TNTN
Bài 1:Trật tự ATGT
4
 
Bài 17:Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 18:Bộ máy nhà nước cấp cơ sở
1
 
2
 
Bài 15:Bảo vệ di sản VH
Kiểm tra 1tiết =Trả bài
2
 
1
Bài 1:Trật tự ATGT(sách giáo dục TTATGT)
1
Bài 16:Quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo
2
 
 
Chủ đề 2:Nhà nước XHCNVN ;quyền và nghĩa vụ CD về quản lí nhà nước
Bài 17:Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 18:Bộ máy nhà nước cấp cơ sở
3
Ngoại khóa
1
Ngoại khóa
2
Ôn tập ;kiểm tra
 
Ôn tập ;kiểm tra;trả bài
 
 
 
 
 
- 1 -

 


PPCT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9
II/ Phần cụ thể:
Học kỳ
Số
tuần
Số
tiết
1tuần
Tổng
số
tiết
Bài kiểm tra
HS1
Hệ số 2
Học kỳ (HS3)
 
SL
Tiết KT
Tuần KT
Tiết KT
Tuần KT
Kỳ I
19
1
19
2
1
9
9
18
18
Kỳ II
18
1
18
2
1
25
25
35
35
Cả năm
37
 
37
4
2
 
 
2
 
 
KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ KHỐI 9
I. PHẦN CÁC CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC:
Các chủ đề
Tên bài
Số tiết
Tuần thực hiện
 
Chí công vô tư
1
1
Chủ đề 1: Quan hệ với công việc(2 tiết)
Tự chủ
2
2,3
Dân chủ và kỉ luật
3
 
Bảo vệ hòa bình
4
4,5,6,7,8
Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
5
Hợp tác cùng phát triển
6
Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
7,8
Ôn tập và kiểm tra
  1 tiết
Kiểm tra
          9
9
Chủ đề 2: Sống chủ động sáng tạo 
              (4 tiết)         
Năng động sáng tạo
 
10,11
10,11
Làm việc có năng suất,chất lượng hiệu quả.
12,13
12,13
 
 
Lí tưởng sống của thanh niên
14
14
 
Thực hành ngoại khóa các vấn đè địa phương và các nội dung đã học
15,16
15,16
 
Ôn tập
         17
17
Kiểm tra
         18
18
Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM
         19
19
HỌC KÌ II
II.PHẦN CÁC CHUẨN MỰC PHÁP LUẬT: 
 
Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
20,21
20,21
Chủ đề 1: Quyền và nghĩa vụ công dân về văn hóa, giáo dục và kinh tế
(2 tiết)
Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
22
22
- 1 -

 


 
Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
23
23
 
Kiểm tra
          24
          24
Chủ đề 2: Nhà nước CHXHCN Việt Nam-quyền và nghĩa vụ công dân trong quản lí nhà nước.
        (5tiết)
Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí của công dân
25,26
25,26
Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
27,28
27,28
Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc
29
29
 
Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật
       30
       30
 
Thực hành ngoại khóa
31,32
31,32
 
Ôn tập. Kiểm tra
 
33
33
kiểm tra
34
34
 
Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM
35
35
 
Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức HCM
36
36
 
 
 
 
 Giáo viên biên soạn
(họ tên và ký)
 
 
Phạm Thị Mừng
Tổ trưởng duyệt
(họ tên và ký)
 
 
 
Đinh Thị Thanh
 
                                                       GIÁM HIỆU DUYỆT
                                                        KT.HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                                                                        Uông Minh Thành
- 1 -

 


Nguồn:Thanh Uong Minh

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử PPCT GDCD
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngPPCT_GDCD.doc[0.24 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
fuo10q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-09-03 17:53:22
Loại file
doc
Dung lượng
0.24 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
6
giáo án điện tử PPCT GDCD

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án có liên quan

 • PPCT GDCD mới
  GDCD - GDNGLL 9
  PPCT GDCD mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/1/2010

  Xem: 6

 • PPCT GDCD
  Mầm non
  PPCT GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2010

  Xem: 0

 • PPCT GDCD
  Mầm non
  PPCT GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/8/2017

  Xem: 0

 • PPCT GDCD .2011
  GDCD - GDNGLL 9
  PPCT GDCD .2011

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử GDCD - GDNGLL 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 12/10/2011

  Xem: 0

 • ppct môn GDCD
  Mầm non
  ppct môn GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/10/2011

  Xem: 4

 • PPCT mon GDCD
  Giáo án THCS
  PPCT mon GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án THCS

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2013

  Xem: 0

 • PPCT GDCD
  Mầm non
  PPCT GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Mầm non

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2017

  Xem: 0

 • PPCT GDCD
  PPCT TKB
  PPCT GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử PPCT TKB

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/10/2010

  Xem: 0

 • PPCT GDCD
  Hỗ trợ chuyên môn
  PPCT GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Hỗ trợ chuyên môn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/10/2011

  Xem: 0

 • PPCT GDCD
  Giáo án
  PPCT GDCD

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/11/2012

  Xem: 0