Giáo Án:Ppct Tiếng Anh 345 Mới

giáo án điện tử Tiểu Học Khác (Tiểu học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       3      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
a0vz0q
Danh mục
giáo án điện tử
Thể loại
Ngày đăng
2018-04-02 14:21:29
Loại file
pdf
Dung lượng
0.70 M
Trang
36
Lần xem
3
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

<!DOCTYPE html<br>!--[if IE]> <![endif]--> PHA Â Á DA Ï Ø HO Ï TIEÁNG ANH LÔÙP 5 (THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI) TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 1 PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 5

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

!--[if IE]>
PHA  
Â
Á
DA  
Ï
Ø
HO  
Ï
TIEÁNG ANH LÔÙP 5  
(THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI)  
TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ  
1
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH DẠY VÀ HỌC TIẾNG ANH LỚP 5  
THEO CHƯƠNG TRÌNH VÀ SÁCH GIÁO KHOA MỚI)  
---------------  
(
-
1. Phân phối chương trình cho kế hoạch 4 tiết/tuần.  
Tổng số tiết trong một năm học: 140 tiết  
Số tiết thực dạy: 6 tiết/bài học x 20 bài = 120 tiết  
Số tiết ôn tập: 3 tiết/bài x 4 bài ôn = 12 tiết  
Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết  
1
.1 Học kì I  
Đơn vị  
bài học  
Tiết  
Nội dung dạy học  
Ghi chú  
UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?  
1
2
3
4
5
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and complete.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and circle a or b.  
5
6
. Write about you.  
. Let’s play.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
6
4. Read and tick Yes or No.  
5
6
7
. Write about your friend.  
. Project.  
. Colour the stars.  
3
UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?  
7
8
9
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
0
4. Listen and number.  
5
6
. Write about your daily routines.  
. Let’s play.  
11  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
1
2
4. Read and answer.  
5
6
7
. Write about your day.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?  
1
1
1
1
3
4
5
6
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and match.  
5
6
. Read and match.  
. Let’s play.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and write one word in each blank.  
5
6
. Write about your last holiday.  
. Let’s sing.  
4
1
7
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
1
8
4. Read and complete.  
5
6
7
. Read and write.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?  
1
2
2
2
2
2
9
0
1
2
3
4
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick Yes or No.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and circle a or b.  
5
6
. Write about you.  
. Let’s play.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2. Mark the word stress. Then say the words aloud.  
3
. Let’s chant.  
4. Read and answer.  
5
6
7
. Write about your birthday party.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT5:WHEREWILLYOUBETHISWEEKEND?  
2
2
5
6
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
5
. Read and match.  
. Let’s sing.  
5
2
2
2
7
8
9
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and number.  
5
6
. Write about you.  
. Let’s play.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
3
0
4. Read and complete.  
5
6
7
. Write about you.  
. Project.  
. Colour the stars.  
3
1-32- Review 1 1. Listen and tick.  
2. Listen and number.  
3
3
3
4
5
. Listen and tick Yes or No.  
. Read and circle a or b.  
. Write about you. Then tell the class.  
Short story 1. Read and listen to the story.  
2
3
4
5
6
. Answer the questions.  
. Unscramble these words from the story.  
. Read and complete.  
. Work in pairs. Talk about your last holiday.  
. Read and match.  
3
4-35 Test 1 (Kiểm tra giữa học kì I)  
UNIT 6: HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY?  
3
3
3
6
7
8
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
6
3
4
9
0
4. Listen and tick a or b.  
5
6
. Write about you.  
. Let’s play.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
Lesson 3  
3
. Let’s chant.  
4
5
6
7
. Read and complete.  
. Write about your school and lessons.  
. Project.  
4
1
. Colour the stars.  
UNIT 7: HOW DO YOU LEARN ENGLISH?  
4
4
4
4
4
2
3
4
5
6
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and number.  
5
6
. Write about you.  
. Let’s play.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
Lesson 3  
3
. Let’s chant.  
4
5
6
7
. Read and tick True or False.  
. Write about how your friend learns English.  
. Project.  
4
7
. Colour the stars.  
UNIT 8: WHAT ARE YOU READING?  
4
8
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
7
4
5
5
5
9
0
1
2
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s play.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and write one word in each blank.  
5
6
. Number the sentences in the co
ect order.  
. Let’s sing.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
5
3
4. Read and tick Yes or No.  
5
6
7
. Write about your favourite book.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 9: WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?  
5
5
5
5
4
5
6
7
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4
5
6
. Listen and circle a or b.  
. Write about your visit to the zoo.  
. Let’s play.  
5
8
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and underline the stressed words.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
8
5
9
4. Read and match.  
5
6
7
. Write about your last visit to the zoo.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 10: WHEN WILL SPORTS DAY BE?  
6
6
6
6
6
0
1
2
3
4
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and match.  
5
6
. Read and match.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and number.  
5
6
. Write about you.  
. Let’s play.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and underline the stressed words.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
6
5
4. Read and tick.  
5
6
7
. Write about Sports Day.  
. Project.  
. Colour the stars.  
6
6
6
6- Review 2 1. Listen and tick.  
7-  
2. Listen and number.  
8
3. Listen and tick Yes or No.  
4
5
. Read and write.  
. Write about you. Then tell the class about it.  
Short story 1. Read and listen to the story.  
2
3
4
5
. Answer the questions.  
. Unscramble these words from the story.  
. Read and complete.  
. Work in pairs. Talk about your school  
Sports Day.  
6
. Read and match.  
9
6
7
9-  
0
Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I)  
1
.2 Học kì II  
Đơn vị  
bài học  
Tiết  
Nội dung dạy học  
Ghi chú  
UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and complete.  
5
6
. Read and complete. Then say aloud.  
. Let’s play.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
3
. Listen and circle a or b. Then ask and answer.  
. Let’s chant.  
4. Read and match. Then say.  
5
6
7
. Write your advice.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!  
7
7
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
7
8
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
10  
7
8
8
9
0
1
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and complete with one word.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s play.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
8
2
4. Read and do the tasks.  
5
6
7
. Write what may happen.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?  
8
8
8
8
3
4
5
6
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s play.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and circle a, b or c.  
5
. Write about what your family members  
do in their free time.  
6
. Let’s sing.  
8
8
7
8
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
4. Read and draw lines to match.  
5
6
7
.Writeaboutwhatyourfamilydoat weekends.  
. Project.  
. Colour the stars.  
11  
UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY?  
8
9
9
9
9
9
0
1
2
3
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and number.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
6
. Write about your favourite book.  
. Let’s play.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
4
. Listen to the story.  
. Read and write.  
9
4
5. Write about the characters in your favourite story.  
6
7
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?  
9
9
9
9
5
6
7
8
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and tick.  
5
6
. Look and write.  
. Let’s sing.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4. Listen and circle a, b or c.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s play.  
12  
1
2
. Listen and repeat.  
9
9
Lesson 3  
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
1
00  
4. Read and tick True or False.  
5
. Write about what you would like to be and  
do in the future.  
6
7
. Project.  
. Colour the stars.  
1
1
1
01- Review 3 1. Listen and tick.  
02-  
2. Listen and number.  
03  
3. Listen and write one word in the blank.  
4
5
. Read and complete.  
. Write about you.  
Short story  
1
2
3
4
5
. Read and listen to the story.  
. Answer the questions.  
. Unscramble these words from the story.  
. Read and complete.  
. Work in pairs. Imagine you are sick. Talk  
about how you feel.  
6
. Read and match.  
1
1
04-  
05  
Test 3 (Kiểm tra giữa học kì II)  
UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE?  
1
06 Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
4
5
. Listen and tick.  
. Look, read and complete. Use one of the  
words/phrases twice.  
1
07  
6
. Let’s sing.  
1
08 Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
09  
4. Listen and write one word in each box.  
5
6
. Read and complete. Then say aloud.  
. Let’s play.  
13  
110 Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2. Listen and circle a or b. Then ask and answer.  
3
. Let’s chant.  
111  
4. Read and do the tasks.  
5
6
7
. Write the directions.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?  
1
12 Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
113  
4. Listen and tick.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
1
14 Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
115  
4. Listen and circle a, b or c.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s play.  
1
16 Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
117  
4. Read and do the tasks.  
5
6
7
. Write about your eating habits.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT18:WHATWILLTHEWEATHERBELIKETOMORROW?  
18 Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
1
2
3
. Let’s talk.  
119  
4. Listen and circle a, b or c.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s play.  
14  
1
1
1
20 Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
21  
4. Listen and write one word in each blank.  
.Writeaboutyourfavouriteseasonandweather.  
. Let’s sing.  
5
6
22 Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
1
23  
4. Read and do the tasks.  
5
6
7
. Write about the seasons and weather.  
. Project.  
. Colour the stars.  
UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT?  
1
1
1
1
1
24 Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
25  
4. Listen and circle a or b.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
26 Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
27  
4. Listen and circle a or b.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s play.  
28 Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
1
29  
4. Read and do the tasks.  
5
6
7
. Write about your last summer holiday.  
. Project.  
. Colour the stars.  
15  
UNIT 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE  
CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?  
1
1
1
1
1
30 Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
31  
4. Listen and write.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s sing.  
32 Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
33  
4. Listen and circle a, b or c.  
5
6
. Read and complete.  
. Let’s play.  
34 Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
1
35  
4. Read and answer.  
5
6
7
. Write about where you live.  
. Project.  
. Colour the stars.  
1
1
36- Review 4 1. Listen and tick.  
37-  
38  
2. Listen and number.  
3. Listen and complete.  
1
4
5
. Read and complete.  
. Write about you.  
Short story 1. Read and listen to the story.  
2
3
4
5
6
. Answer the questions.  
. Unscramble these words from the story.  
. Read and complete.  
. Work in pairs. Talk about your last holiday.  
. Read and match.  
1
1
39-  
40  
Test 4 (Kiểm tra cuối học kì II)  
16  
2. Phân phối chương trình cho kế hoạch 2 tiết/tuần.  
Tổng số tiết trong một năm học: 70 tiết  
Số tiết thực dạy: 3 tiết/bài học x 20 bài = 60 tiết  
Số tiết ôn tập: 1 tiết/bài x 4 bài ôn = 4 tiết  
Số tiết kiểm tra giữa học kì: 1 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 2 tiết  
Số tiết kiểm tra cuối học kì: 2 tiết/bài x 2 bài kiểm tra = 4 tiết  
2
.1 Học kì I  
Đơn vị  
bài học  
Tiết  
Nội dung dạy học  
Ghi chú  
UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
3
Lesson 1  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?  
4
5
6
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?  
7
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
17  
8
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
9
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?  
1
0
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
11  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2. Mark the word stress. Then say the words aloud.  
3
. Let’s chant.  
UNIT5:WHEREWILLYOUBETHISWEEKEND?  
1
1
1
3
4
5
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
1
1
6
7
Review 1 1. Listen and tick.  
2
3
4
5
. Listen and number.  
. Listen and tick Yes or No.  
. Read and circle a or b.  
. Write about you. Then tell the class.  
Test 1 (Kiểm tra giữa học kì I)  
18  
UNIT 6: HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY?  
1
1
2
8
9
0
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
UNIT 7: HOW DO YOU LEARN ENGLISH?  
2
2
2
1
2
3
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
UNIT 8: WHAT ARE YOU READING?  
2
2
2
4
5
6
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
19  
UNIT 9: WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?  
2
2
2
7
8
9
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and underline the stressed words.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
UNIT 10: WHEN WILL SPORTS DAY BE?  
3
3
3
0
1
2
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3  
Review 2  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and underline the stressed words.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
3
3
1
2
3
4
5
. Listen and tick.  
. Listen and number.  
. Listen and tick Yes or No.  
. Read and write.  
. Write about you. Then tell the class about it.  
3
3
4-  
5
Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I)  
20  
2
.2 Học kì II  
Đơn vị  
Tiết  
Nội dung dạy học  
Ghi chú  
bài học  
UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?  
3
3
3
6
7
8
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
3
. Listen and circle a or b. Then ask and answer.  
. Let’s chant.  
UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!  
3
4
4
9
0
1
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?  
4
4
4
2
3
4
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
Lesson 3  
3
. Let’s chant.  
21  
UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY?  
4
4
4
5
6
7
Lesson 1  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Listen to the story.  
UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?  
4
4
5
8
9
0
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
5
1
Review 3  
1
2
3
4
5
. Listen and tick.  
. Listen and number.  
. Listen and write one word in the blank.  
. Read and complete.  
. Write about you.  
5
2
Test 3 (Kiểm tra giữa học kì II)  
UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE?  
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
5
3
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
22  
5
5
4
5
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
3
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then ask and answer.  
. Let’s chant.  
UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?  
5
5
5
6
7
8
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
UNIT18:WHATWILLTHEWEATHERBELIKETOMORROW?  
5
6
6
9
0
1
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT?  
6
2
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
23  
6
6
3
4
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
UNIT 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE  
CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?  
6
6
6
5
6
7
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
6
8
Review 4  
1
2
3
4
5
. Listen and tick.  
. Listen and number.  
. Listen and complete.  
. Read and complete.  
. Write about you.  
6
7
9-  
0
Test 4 (Kiểm tra cuối học kì II)  
Lưu ý:  ꢀ Tiết thứ nhất của mỗi đơn vị bài học có thể dạy thêm Activity 4. Listen and …  
Kĩ năng nghe hiểu) nếu có thời gian.  
ꢀ Tiết thứ hai của mỗi đơn vị bài học có thể dạy thêm Activity 4. Listen and …  
Kĩ năng nghe hiểu) nếu có thời gian.  
ꢀ Tiết thứ ba của mỗi đơn vị bài học có thể dạy thêm Activity 4. Read and  
..(Kĩ năng đọc hiểu) nếu có thời gian.  
(
(

24  
3. Phân phối chương trình cho kế hoạch 3 tiết/tuần.  
Tổng số tiết trong một năm học: 105 tiết  
Số tiết thực dạy: 4 tiết/bài học x 20 bài = 80 tiết  
Số tiết ôn tập: 4 tiết/bài x 4 bài ôn = 16 tiết  
Số tiết kiểm tra (giữa học kì và cuối học kì): 2 tiết/bài x 4 bài kiểm tra = 8 tiết  
Số tiết dự phòng: 1 tiết  
3
.1 Học kì I  
Đơn vị  
bài học  
Tiết  
Nội dung dạy học  
Ghi chú  
UNIT 1: WHAT’S YOUR ADDRESS?  
1
2
3
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
4
4
5
6
. Listen and circle a or b. (Lesson 2)  
. Write about you. (Lesson 2)  
. Read and tick Yes or No. (Lesson 3)  
UNIT 2: I ALWAYS GET UP EARLY. HOW ABOUT YOU?  
5
6
7
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
25  
Hoặc 4.  
Listen and  
tick.  
8
4. Listen and number. (Lesson 2)  
5
6
. Read and answer. (Lesson 3)  
. Write about your day. (Lesson 3)  
(Lesson 1)  
UNIT 3: WHERE DID YOU GO ON HOLIDAY?  
9
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
0
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
11  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
Hoặc 4.  
1
2
4. Listen and match. (Lesson 1)  
Listen and  
write one  
word in  
5
6
. Write about your last holiday. (Lesson 2)  
. Read and write. (Lesson 3)  
each blank.  
(Lesson 2)  
UNIT 4: DID YOU GO TO THE PARTY?  
1
1
1
1
3
4
5
6
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2. Mark the word stress. Then say the words aloud.  
3
. Let’s chant.  
4. Listen and tick Yes or No. (Lesson 1)  
Hoặc  
5
6
. Read and answer. (Lesson 3)  
4. Listen  
. Write about your birthday party. (Lesson 3) and circle  
a or b.  
(Lesson 2)  
26  
UNIT 5: WHERE WILLYOU BE THIS WEEKEND?  
1
1
1
7
8
9
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
2
0
4. Listen and number. (Lesson 2)  
Hoặc 4.  
Listen and  
tick.  
5
6
. Read and complete. (Lesson 3)  
. Write about you. (Lesson 3)  
(Lesson 1)  
2
2
2
2
1- Review 1 1. Listen and tick.  
2-  
3-  
4
2. Listen and number.  
3. Listen and tick Yes or No.  
4. Read and circle a or b.  
5
. Write about you. Then tell the class.  
Short story 1. Read and listen to the story.  
2
3
4
5
6
. Answer the questions.  
. Unscramble these words from the story.  
. Read and complete.  
. Work in pairs. Talk about your last holiday.  
. Read and match.  
2
2
5-  
6
Test 1 (Kiểm tra giữa học kì I)  
UNIT 6: HOW MANY LESSONS DO YOU HAVE TODAY?  
2
2
7
8
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
27  
2
9
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
3
0
4. Listen and tick. (Lesson 1)  
Hoặc 4.  
5
6
. Read and complete. (lesson 3)  
. Write about your school and lessons.  
Listen and  
tick a or b.  
(Lesson 2)  
(lesson 3)  
UNIT 7: HOW DO YOU LEARN ENGLISH?  
3
3
3
1
2
3
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
3
4
4. Listen and number. (Lesson 2)  
Hoặc 4.  
Listen  
and tick.  
5
6
. Read and tick True or False. (Lesson 3)  
. Write about you. (Lesson 2)  
(Lesson 1)  
UNIT 8: WHAT ARE YOU READING?  
3
3
3
5
6
7
Lesson 1  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
28  
3
8
4. Listen and tick. (Lesson 1)  
Hoặc 4.  
Listen and  
write one  
word in  
5
6
. Read and tick Yes or No. (Lesson 3)  
. Write about your favourite book. (Lesson 3)  
each blank.  
(Lesson 2)  
UNIT 9: WHAT DID YOU SEE AT THE ZOO?  
3
4
4
9
0
1
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and underline the stressed words.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
4
2
4. Listen and circle a or b. (Lesson 2)  
Hoặc 4.  
Listen  
and tick.  
5
6
. Read and match. (Lesson 3)  
. Write about your last visit to the zoo.  
(Lesson 3)  
(Lesson 1)  
UNIT 10: WHEN WILL SPORTS DAY BE?  
4
4
4
3
4
5
Lesson 1 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2 1. Look, listen and repeat.  
2
3
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 3 1. Listen and repeat.  
2
. Listen and underline the stressed words.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
Hoặc 4.  
Listen and  
match.  
4
6
4. Listen and number. (Lesson 2)  
5
6
. Read and tick. (Lesson 3)  
. Write about Sports Day. (Lesson 3)  
(Lesson 1)  
29  
4
4
4
5
7- Review 2 1. Listen and tick.  
8-  
9-  
0
2. Listen and number.  
3. Listen and tick Yes or No.  
4. Read and write.  
5. Write about you. Then tell the class about it.  
Short story  
1
2
3
4
5
. Read and listen to the story.  
. Answer the questions.  
. Umscramble these words from the story.  
. Read and complete.  
. Work in pairs. Talk about your school  
Sports Day.  
6
. Read and match.  
5
5
1-  
2
Test 2 (Kiểm tra cuối học kì I)  
3
.2 Học kì II  
Đơn vị  
bài học  
Tiết  
Nội dung dạy học  
Ghi chú  
UNIT 11: WHAT’S THE MATTER WITH YOU?  
5
5
5
3
4
5
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then ask and  
answer.  
3
. Let’s chant.  
5
6
4. Listen and tick. (Lesson 2)  
Hoặc 4.  
Listen and  
complete.  
5
6
. Read and match. Then say. (Lesson 3)  
. Write your advice. (Lesson 3)  
(Lesson 2)  
30  
UNIT 12: DON’T RIDE YOUR BIKE TOO FAST!  
5
5
5
7
8
9
Lesson 1  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
6
0
4. Listen and tick. (Lesson 1)  
Hoặc 4.  
Listen and  
complete  
with one  
word.  
5
6
. Read and do the tasks. (Lesson 3)  
. Write what may happen. (Lesson 3)  
(Lesson 2)  
UNIT 13: WHAT DO YOU DO IN YOUR FREE TIME?  
6
6
6
1
2
3
Lesson 1  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
Hoặc 4.  
Listen and  
circle a, b  
or c.  
6
4
4. Listen and tick. (Lesson 1)  
5
6
. Read and draw lines to match. (Lesson 3)  
. Write about what your family do at  
weekends. (Lesson 3)  
(Lesson 2)  
31  
UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY?  
6
6
6
5
6
7
Lesson 1  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Listen to the story.  
6
8
4. Listen and number. (Lesson 1)  
Hoặc 4.  
Listen  
and tick.  
Lesson 2)  
5
6
. Read and write. (Lesson 3)  
. Write about your favourite book. (Lesson 3)  
(
UNIT 15: WHAT WOULD YOU LIKE TO BE IN THE FUTURE?  
6
7
7
9
0
1
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
7
2
4. Listen and tick. (Lesson 1)  
Hoặc 4.  
Listen and  
circle a, b  
or c.  
5
6
. Read and tick True or False. (Lesson 3)  
. Write about what you would like to be and  
do in the future. (Lesson 3)  
(Lesson 2)  
32  
7
7
7
7
3- Review 3  
1
2
3
4
5
. Listen and tick.  
. Listen and number.  
. Listen and write one word in the blank.  
. Read and complete.  
. Write about you.  
4-  
5-  
6
Short story  
1
2
3
4
5
. Read and listen to the story.  
. Answer the questions.  
. Unscramble these words from the story.  
. Read and complete.  
. Work in pairs. Imagine you are sick. Talk  
about how you feel.  
6
. Read and match.  
7
7
7-  
Test 3 (Kiểm tra giữa học kì II)  
8
9
0
1
2
UNIT 16: WHERE’S THE POST OFFICE?  
7
8
8
8
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
3
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then ask and answer.  
. Let’s chant.  
4. Listen and tick. (Lesson 1)  
Hoặc 4.  
Listen and  
write one  
word in  
5
6
. Read and do the tasks. (Lesson 3)  
. Write the directions. (Lesson 3)  
each box.  
(Lesson 2)  
33  
UNIT 17: WHAT WOULD YOU LIKE TO EAT?  
8
8
8
3
4
5
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
8
6
4. Listen and tick. (Lesson 1)  
Hoặc 4.  
Listen and  
circle a, b  
or c.  
5
6
. Read and do the tasks. (Lesson 3)  
. Write about your eating habits. (Lesson 3)  
(Lesson 2)  
UNIT18:WHATWILLTHEWEATHERBELIKETOMORROW?  
8
8
8
7
8
9
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and circle a or b. Then say the  
sentences aloud.  
3
. Let’s chant.  
9
0
4. Listen and write one word in each blank.  
Lesson 2)  
Hoặc 4.  
Listen and  
circle a, b  
or c.  
(
5
6
. Read and do the tasks. (Lesson 3)  
. Write about the seasons and weather.  
(Lesson 3)  
(Lesson 1)  
34  
UNIT 19: WHICH PLACE WOULD YOU LIKE TO VISIT?  
9
9
9
1
2
3
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
9
4
4
5
6
. Listen and circle a or b. (Lesson 1)  
. Read and do the tasks. (Lesson 3)  
. Write about your last summer holiday.  
Hoặc 4.  
Listen and  
circle a or b.  
(Lesson 1)  
(Lesson 3)  
UNIT 20: WHICH ONE IS MORE EXCITING, LIFE IN THE  
CITY OR LIFE IN THE COUNTRYSIDE?  
9
9
9
5
6
7
Lesson 1  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
Lesson 2  
Lesson 3  
1
2
3
. Look, listen and repeat.  
. Point and say.  
. Let’s talk.  
1
2
. Listen and repeat.  
. Listen and mark the sentence intonation.  
Then say the sentences aloud.  
. Let’s chant.  
3
9
8
4. Listen and circle a, b or c. (Lesson 2)  
Hoặc 4.  
Listen  
and write.  
5
6
. Read and answer. (Lesson 3)  
. Write about where you live. (Lesson 3)  
(Lesson 1)  
35  
9
1
1
1
9- Review 4  
1
2
3
4
5
. Listen and tick.  
00-  
01-  
02  
. Listen and number.  
. Listen and complete.  
. Read and complete.  
. Write about you.  
Short story  
1
2
3
4
5
6
. Read and listen to the story.  
. Answer the questions.  
. Unscramble these words from the story.  
. Read and complete.  
. Work in pairs. Talk about your last holiday.  
. Read and match.  
1
1
03-  
04  
Test 4 (Kiểm tra cuối học kì II)  
Lưu ý:  
Tiết thứ tư của mỗi đơn vị bài học bao gồm ba hoạt động/phần (Activity). Đó là:  

ꢀ Phần thứ nhất dạy kĩ năng nghe hiểu. Có thể chọn một bài nghe hiểu trong  
Activity 4 - Lesson 1 hoặc Activity 4 - Lesson 2 (như trong cột Ghi chú).  

ꢀ Phần thứ hai dạy kĩ năng đọc hiểu. Bài đọc hiểu chủ yếu nằm trong Activity  
4
– Lesson 3 (hoặc có thể chọn một bài đọc khác trong đơn vị bài học phù hợp  
với khả năng học sinh).  

ꢀ Phần thứ ba dạy kĩ năng viết. Bài viết chủ yếu trong Activity 5 – Lesson 3  
(hoặc có thể chọn một bài viết khác trong đơn vị bài học tùy thuộc vào điều  
kiện dạy học).  
36  Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về giáo án điện tử PPCT Tiếng Anh 345 mới
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

pdf.pngphan_phoi_chuong_trinh_tieng_anh_lop_5_moi_20162017.pdf[0.70 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

giáo án tương tự

 • PPCT Tiếng Anh 345 mới
  Giáo án khác
  PPCT Tiếng Anh 345 mới

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Giáo án khác

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/4/2018

  Xem: 4